MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS"

Transkriptio

1 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KNTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten aupuni (Y-tunnus 0006-) Kauniaistentie 0, 0700 KAUNIAINEN ja Asunto Oy Forsellesintie 8 (Y-tunnus 080-) c/o Kaallion huolto Oy PL, 06 ESPOO SOPIMUKSEN KOHDE Tämä sopimus osee Asunto Oy Forsellesintie 8 omistusessa olevaa tonttia Sopimusen ohteena oleva alue on rajattu liitteessä olevalle talle. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämä sopimus liittyy valmisteilla olevaan asemaaavamuutoseen, jolla sopimusen ohteena olevalle alueelle on toitus aavoittaa asuinraennusten orttelialuetta ja julisten lähipalveluraennusten orttelialuetta. Sopijaosapuolet sopivat maanäyttö- ja raennuslain a luvun muaisesti tällä sopimusella asemaaavamuutosehdotusen muaisesta Asunto Oy Forsellesintie 8 osuudesta aava-aluetta palvelevan yhdysuntaentamisen unnalle aiheuttamiin ja aiheutuviin ustannusiin ehdolla, että asemaaavamuutos ilman olennaisia muutosia hyväsytään Kauniaisten aupunginvaltuustossa liitteenä olevan asemaaavamuutosehdotusen..0 muaisena. Lisäsi tällä sopimusella sovitaan julisten lähipalveluraennusten orttelialueesi aavoitetun tontinosan luovutusesta seä unnallisteniiasta, ajoyhteydestä, pysäöintipaiojen äytöstä ja jäteatosesta. TONTINOSAN LUOVUTTAMINEN Julisten lähipalveluraennusten orttelialueesi aavoitetun tontinosan luovutus Asunto Oy Forsellesintie 8 luovuttaa aupungille omistusessaan olevan tontinosan liitteenä olevan asemaaavamuutosehdotusen julisten lähipalveluraennusten orttelialueesi (YL) osoitetusta tontista TONTINOSAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA ESISOPIMUS Ostaja: Kauniaisten aupuni (Y-tunnus 0006-) Myyjä: Asunto Oy Forsellesintie 8 (Y-tunnus 080) Luovutusen ohde: 9 m:n suuruinen määräala tontista --0- Ktta luovutusen ohteesta on liitteenä. Luovutusen ohteen vo on euroa. Luovutusen ohteen vo huomioidaan osana maanäyttösopimusorvausen suoritusta. Sivu /

2 Luovutusen ohteena olevaa alueeseen ohdistuvat lainhuuto- ja iinnitysreisterin muaiset iinnityset ja vuoraoieus. Asunto Oy Forsellesintie 8 vastaa siitä, ettei luovutusen ohteena olevaan alueeseen ohdistu muita rasitusia tai rajoitusia. Luovutusen ohteena oleva alue luovutetaan iinnitysistä vapaana. Asunto Oy Forsellesintie 8 sitoutuu hanimaan pantinhaltijoiden suostumuset yhteisiinnitysen puramiseen ennen lopullisen luovutusirjan alleirjoittamista ja vmistamaan yhteisiinnitysen puramisen toteutumisen lopullisen luovutusirjan alleirjoittamisen jäleen. Haemus yhteisiinnitysen puramisesi tulee jättää Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon ahden () viion uluessa lopullisen auppairjan alleirjoittamisesta. Jos haemusta yhteisiinnitysen puramisesi ei ole toimitettu Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon ahden viion uluessa lopullisen auppairjan alleirjoittamisesta, Asunto Oy Forsellesintie 8 masaa Kauniaisten aupungille sopimussaona viisituhatta (.000) euroa. Lainhuuto- ja iinnitysreisterin muaan luovutusen ohteena olevaa aluetta rasittaa vuoraoieus..998/9709 (Asunto Oy Forsellesintie 8 / Kauniaisten aupuni). Vuoraoieus ohdistuu luovutusen ohteena olevaan alueeseen. Tämän esisopimusen alleirjoitusin Asunto Oy Forsellesintie 8 ja Kauniaisten aupuni sopivat, että Asunto Oy Forsellesintie 8 ja Kauniaisten aupungin välillä solmittu ja muutettu vuorasopimus päättyy lopullisen luovutusirjan alleirjoittamiseen. Vuorasopimusen ennenaiaisen päättymisen johdosta ei suoriteta orvausia. Kauniaisten aupuni vastaa omalla ustannusellaan lainhuuto- ja iinnitysreisteriin merityn oieuden poistamisesta ja muista tähän liittyvistä toimenpiteistä. Sopijaosapuolet sitoutuvat alleirjoittamaan luovutusen ohteena olevan alueen lopullisen luovutusirjan viimeistään ahden () viion uluessa siitä, un tämän sopimusen toittama asemaaavamuutos on saanut lainvoiman. Luovutusen ohteena olevan alueen omistus- ja hallintaoieus siirtyy ostajalle, un tässä sopimusessa toitettu lopullinen luovutusirja on alleirjoitettu. KUNNALLISTEKNKKA, AJOYHTEYDET, JÄTEKATOS, PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN KÄYTTÖ Asunto Oy Forsellesintie 8 ja aupuni vastaavat alueellaan olevien vesi-, viemäri-, sähö-, puhelin- ym. johtojen ja laitteiden siirtämisestä omalla ustannusellaan. Kaupuni luovuttaa orvausetta rasiteoieudet liitteenä olevan asemaaavamuutosehdotusen muaiselle ajoyhteydelle Forsellesintieltä muodostettaville tonteille --0- ja Rasiteoieudet perustetaan lohomistoimitusen yhteydessä. Kaupuni vastaa ajoyhteyden raentamisesta seä ajoyhteyden unnossapidosta päiväodin toiminta-aioina. Ajoyhteyden raentamisesta tai unnossapidosta ei peritä orvausta rasiteoieusien haltijoilta. Kaupuni luovuttaa orvausetta omistusosuutensa tontin -0- alueella sijaitsevasta jäteatosesta Asunto Oy Forsellesintie 8:lle. Kaupuni sallii orvausetta Asunto Oy Forsellesintie 8 asuaiden ja näiden vieraiden äyttää liitteeseen meritylle alueelle raennettavia päiväodin pysäöintipaioja päiväodin toiminta-aiojen ulopuolella. Kaupuni sallii orvausetta Asunto Oy Forsellesintie 8 olemassa olevan jäteatosen jätehuollon hoidettavan liitteeseen merityn alueen autta ja huomioi tämän alueen suunnittelussa ja toteutusessa. Sivu /

3 6 SOPIMUSKORVAUS Asunto Oy Forsellesintie 8 osallistuu asemaaava-aluetta palvelevan yhdysuntaentamisen ja aavan laatimisen aupungille aiheuttamiin ja aiheutuviin ustannusiin sopimusorvausella. Sopimusorvausen määrä on euroa, jos sopimusorvaus suoritetaan oonaisuudessaan viimeistään olmen uuauden ( ) uluttua siitä, un sopimusen toittama asemaaavamuutos on saanut lainvoiman. Masun viivästyessä erääntyneelle orvauselle on masettava orolain muainen viivästysoro. Jos sopimusorvausta ei ole suoritettu oonaisuudessaan olmen uuauden uluessa siitä, un sopimusen toittama asemaaavamuutos on saanut lainvoiman, sopimusorvausen määrä on 0 % sopimusen toittaman asemaaavamuutosen muaisen tontin -0- omistusoieuden luovutusen luovutushinnasta, uitenin vähintään euroa. Sopimusorvaus tulee tällöin suorittaa oonaisuudessaan viimeistään ahden uuauden ( ) uluttua sopimusen toittaman asemaaavamuutosen muaisen tontin -0- omistusoieuden luovutusesta olmannelle osapuolelle. Masun viivästyessä erääntyneelle orvauselle on masettava orolain muainen viivästysoro. Sopimusorvaus tulee uitenin suorittaa oonaisuudessaan viimeistään viiden vuoden uluttua siitä, un sopimusen toittama asemaaavamuutos on saanut lainvoiman. Jos sopimusen toittaman asemaaavamuutosen muaisen tontin -0- omistusoieutta ei ole tähän mennessä luovutettu olmannelle osapuolelle, on sopimusorvausen määrä euroa. Masun viivästyessä erääntyneelle orvauselle on masettava orolain muainen viivästysoro. Sopimusorvaus ei ole vastietta liietoiminnan muodossa tapahtuvasta palvelun myynnistä vonlisäverolain :n toittamalla tavalla, joten sopimusorvausesta ei suoriteta vonlisäveroa. Sopimusorvausesta euroa uitataan suoritetusi ohdassa mainitun tontinosan luovutusella. Asunto Oy Forsellesintie 8 masaa loppuosan sopimusorvausesta rahana. 7 SOPIMUKSEN KOHTEEN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN Asunto Oy Forsellesintie 8 vastaa tämän sopimusen velvoitteiden toteuttamisesta myös niiden tonttien tai tonttien hallintaan oieuttavien osaeiden osalta, jota se luovuttaa olmannelle. 8 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA RAUKEAMINEN Tämä sopimus tulee Asunto Oy Forsellesintie 8:ta sitovasi, un se on alleirjoitettu ja Kauniaisten aupunia sitovasi sen jäleen, un sopimus on alleirjoitettu ja se on lainvoimaisesti hyväsytty aupungin asianomaisessa luottamuselimessä. Miäli ohdassa mainitut edellytyset eivät ole täyttyneet viimeistään 0.6.0, sopimus raueaa. Jos aupunginvaltuuston asemaaavamuutosen hyväsymistä osevasta päätösestä valitetaan, niin sopimus raueaa, miäli valitusviranomainen umoaa valtuuston päätösen. Sivu /

4 Sopimusen rauetessa sopijaosapuolilla ei ole oieutta mihinään vaatimusiin sopimusen nojalla eivätä sopijaosapuolet ole velvollisia mihinään orvausiin sopimusen raueamisen johdosta. Alleirjoituset Tämä maanäyttösopimus ja iinteistönaupan esisopimus on laadittu olmena samansisältöisenä appaleena, ysi ummallein sopijaosapuolelle ja ysi juliselle aupanvahvistajalle. Kauniaisissa x.x.0 Sopijaosapuolet: Kauniaisten aupuni N.N. N.N. Asunto Oy Forsellesintie 8 N.N N.N. Kaupanvahvistajan todistus Julisena aupanvahvistajana todistan, että N.N. Kauniaisten aupungin puolesta seä N.N. Asunto Oy Forsellesintie 8 puolesta ovat alleirjoittaneet tämän iinteistöaupan esisopimusen ja että he ovat olleet yhtä aiaa läsnä tätä esisopimusta vahvistettaessa. Olen tistanut alleirjoittajien henilöllisyyden ja todennut, että esisopimus on tehty maaaen luvun :ssä säädetyllä tavalla. Paia ja aia edellä mainitut. julinen aupanvahvistaja Sivu /

5 90 v pv 7 pv 9 0 pv pv M60 0 pv 0 pv M60 : 7 pv 0 Pp.tie :0 6 Pp.tie Forsellesvägen 0.88 : : vr 7 0 P 6 0 Päiväoti Daghem Palloenttä 6 Bollplan M P 9 8 I pv Huoltoasema : : L Servicestation Pp.tie : M60 6 Pp.tie 9 P

6

7 KAUNIAINEN AK 9 GRANKULLA Liite b SANSINPELLON ASEMAKAAVAN MUUTOS, SITOVA TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS DETALJPLANEÄNDRING FÖR SANSÅKER, BINDANDE TOMTINDELNING OCH ÄNDRING AV TOMTINDELNING EHDOTUS..0 FÖRSLAG..0 Mittaaava :000 Sala: :000 Kosee: Berör: Kaupunginosa Stadsdel Kortteli 0 ja puistoaluetta Kvter 0 och pområde Muodostuu: Bildas: Kaupunginosa Stadsdel Kortteli 0 ja puistoaluetta Kvter 0 och pområde Vireilletulon päivämäärä / Anhängiggjord datum 8..0 Kaavaluonnos nähtävillä MRA 0 / Förslaget till detaljplan påseende MBF 0 : Kaavaehdotus nähtävillä MRA 7 / Planeförslag påseende MBF 7 : Yhdysuntalautaunta / Samhällstenisa nämnden:..0 6,.9.0, X.X.0 Kaupunginhallitus / Stadsstyrelsen:.9.0 6, X.X.0 Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäige: X.X.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN AK YL VP LP Asuinerrostalojen orttelialue. Kvtersområde för flervåningshus. Julisten lähipalveluraennusten orttelialue. Kvtersområde för byggnader för offentlig närservice. Puisto. P. Yleinen pysäöintialue. Område för allmän pering. m aava-alueen rajan ulopuolella oleva viiva. Linje m utanför planområdets gräns. Korttelin, orttelinosan ja alueen raja. Kvters-, vtersdels- och områdesgräns. Osa-alueen raja. Gräns för delområde. Sitovan tonttijaon muaisen tontin raja ja numero. Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

8 0 SANSINPELL 00 Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer. Korttelin numero. Kvtersnummer. Puiston nimi. Namn på p. Raennusoieus errosalaneliömeeinä. Byggnadsrätt i vadratmeter våningsyta. 00+atyht680 I Luusja, jossa ensimmäinen luu ilmoittaa asuntoerrosalan neliömeimäärän ja toinen luu autotalleja ja asuaiden yhteistiloja vten vattavan errosalan neliömeimäärän raennusen ensimmäisessä errosessa. Talserie, där det första talet anger bostadsvåningsytan i vadratmeter och det andra talet den våningsyta i vadratmeter som sa reserveras för bilgagen och gemensamma uymmen fär de boende i byggnadens första våning. Roomalainen numero osoittaa raennusten suurimman sallitun errosluvun. Romers siffra anger största tillåtna antalet våning i byggnaderna. Raennusala. Byggnadsyta. Ohjeellinen raennusala. Rigivande byggnadsyta. dba ajo pp Merintä osoittaa raennusalan sivun, jona puoleisten raennusen uloseinien seä iunoiden ja muiden raenteiden ääneneristävyyden liiennemelua vastaan on oltava vähintään merinnän suuruinen. Betecningen anger att ljudisoleringen mot afibuller i byggnadens yttervägg samt fönster och andra onsuioner sall va minst enligt betecning mot denna sida av byggnadsytan. Ajoyhteys. Körförbindelse. Ohjeellinen evyen liienteen väylä. Rigivande dragning av lätafiled. Katualueen rajan osa, jona ohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Del av gatuområdens gräns där in- och utft är förbjuden. +.8 dba Alueelle on raennettava melueste. Ylempi luuvo ilmoittaa meluesteen yläreunan vähimmäisoreusaseman ja alempi luuvo meluesteen ääneneristävyyden vähimmäisvaatimusen. Området sall förses med bullersydd. Den övre siffran anger den minsta höjdnivån av bullersyddets övre ant och den nedre siffran anger det minsta ljudisoleringsravet på bullersyddet.

9 Yleiset määräyset: Allmänna bestämmelser:. Alueen toteutusessa on huomioitava piha-alueiden ja sisätilojen suojaaminen liiennemelulta. Raennuset ja raennelmat on sijoitettava siten, että liienteen melu ei piha-alueilla ylitä päiväohjevoa ( db) ja asuinpihojen osalta yöohjevoa ( db). Raennusten sisällä ei saa ylittää päiväohjevoa ( db) eiä asuntojen osalta yöohjevoa (0 db). Vid förverligandet av området sa beaas att gårdområden och inomhusuymmen syddas för afibuller. Byggnader och onsuioner sa placeras så att afibullret på gårdsplanerna inte översrider rivärdet för dagtid ( db) och intill bostadshusen inte överstiger rivärdena för nattetid ( db). Inomhus får inte rivärdet för dagtid ( db) översridas och för bostädernas del inte rivärdet för nattetid (0 db) översridas.. Autopaioja on raennettava AK-orttelialueella ap/8 -m², uitenin vähintään ap/asunto, ja YL-orttelialueella ap / 00 -m². Bilplatser som byggs i AK-vtersområde sa va bp/8 m²-vy, doc minst bp/bostad och bp/00 m²-vy på YL-vtersområde.. Julisten lähipalveluraennusten orttelialueelle saa raentaa jäte- ja vastotiloja osoitetun raennusoieuden lisäsi. På vtersområde för byggnader för offentlig närservice får man bygga uymmen för avfall och lagring utöver den anvisade byggnadsrätt. Tasooordinaatisto / planoordinatsystem: VVJ. Koreusjärjestelmä / höjdsystem: N60. Pohjatta täyttää aavoitusmittausasetusen..999/8 vaatimuset. Bastan fyller de rav som ställs i förordningen om planläggningsmätning..999/8 ställer. Kauniaisissa Granulla Kiinteistöinsinööri Johanna Määttälä Fastighetsingenjör Johanna Määttälä Asemaaavamuutosen laatinut: Detaljplaneändringen h utbetats av: Helsingissä Helsingfors Aritehdit Anttila & Rusanen Oy Mio Rusanen Aritehti SAFA Arite SAFA

10 Forsellesvägen Forsellesintie m 7 m b=6.9 r= b=.96 r=6. b=.7 r= m : I - / vr Päiväoti Daghem I pv I Huoltoasema Servicestation pv

11

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

gnahemstomter makotitalotontteja 45.000 Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: 0929515 Inkoon kunta E-post/ s-posti: inga@inga.fi

gnahemstomter makotitalotontteja 45.000 Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: 0929515 Inkoon kunta E-post/ s-posti: inga@inga.fi E O gnahemstomter makotitalotontteja Pris/hinta: 45.000 Ingå kommun Tel / Puh: 0929515 Inkoon kunta E-post/ s-posti: inga@inga.fi DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2

ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2 FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten kaupunki ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2 Kaavaselostus Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Yhdyskuntalautakunta 31.8.2010 137 Kaavaluonnos nähtävillä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ).

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ). KAUPPAKIRJA LUONNOS 1(5) MYYJÄ Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA OSTAJA Rakennuspalvelu Salmela Ky, 1895756-4 Osoite: Ojahaantie 15, 84100 YLIVIESKA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN

Lisätiedot

16.6.2015 VEI 1 : 4 000 M-1 KTY KTY-1 VL-2. KTY IV e=0.4 VL-1 KTY-1 KTY VL-2 VL-2 KTY VL-1. 0 50m 100m 200m. e=0.4. e=0.4. e=0.3 ju 25. I e=0.

16.6.2015 VEI 1 : 4 000 M-1 KTY KTY-1 VL-2. KTY IV e=0.4 VL-1 KTY-1 KTY VL-2 VL-2 KTY VL-1. 0 50m 100m 200m. e=0.4. e=0.4. e=0.3 ju 25. I e=0. Lassasvägen Lassintie Yht. Smf. Sabbelinmäki Sabbelsbacken Bondevägen M-1 Södermanintie Höstvedentie Talonpojantie Södermansvägen V MA TY ju 25-1 VL-2 res s-1 TY ju 25 V huom KAVNKONEENKATU huom LAAJAMETSÄNTE

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, jäljempänä MYYJÄ, ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, y-tunnus 0906150-4, Pinninkatu 51, 33100 Tampere,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014) asianumero kh KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014) Myyjä Suomen valtio, jota edustaa: Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 PL 237, 00531 HELSINKI jäljempänä myyjä. Ostaja Kuopion kaupunki, y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015

TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015 Naantali - kotikaupunki, josta voit olla ylpeä n tontit TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015 27.2.2015 PP n Kiinteistö- Tilan Omakotitontin Pinta-ala Rak-oikeus Myyntihinta Ennakko Tontin Lähtö-

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori KAUPPAKIRJA Myyjät: 1/3 osuudella: Alapassi, Antti Veikko osoite: Iidesranta 46 A 006, 33100 Tampere 1/3 osuudella: Alapassi, Erkki Tapani, kuolinpesä, jonka edunsaajana Koivisto, Kirsti Aino Marjatta

Lisätiedot

MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA

MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA Loviisan kaupunki Lovisa stad MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöä 434-444-1-325

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10. Vuokralainen: Asunto Oy Kuopion Lakeanpihlaja, Y-tunnus 2619530-1

MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10. Vuokralainen: Asunto Oy Kuopion Lakeanpihlaja, Y-tunnus 2619530-1 MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10 asuntotontti kaupunkirakennelautakunta 3.12.2014 xxx asianro 7576/10.00.02.01/2014 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot