t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<"

Transkriptio

1 1( UiH S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, L a h t i P u h e l i n 0 3 / , G S M / T e l e f a x 0 3 / E - M A I L a s i a n a j o t o i m i s t o. os s i. g u s t a f s s o p p. p h n e t. f i Kaupparek. nro Y-tunnus t P1 `UT '.;a linnan i,+:o-oikeus Hämeenlinnan hallinto- oikeudelle As i a 7 a i t u s H e i n o l a n k a u p u n g i n y m p ä r i s t ö - j a r a k e n n u s l a u t a - k 2 n a n p y k ä l ä n 1 6 k o d a i a a n t a m a a n t o i m e n p i d e - u p a a k o s k e v a a n p ä ä t ö k s e e n. Muutoksenhakijat H e n r i k E r i k G i i s f o r t

2 Asiamies ja prosessiosoite A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N PL 29, R au han ka tu 20, ': L ah ti P u h e l i n 0 3 / , G S M / T e l l e f a x. 0 3 / E - M A I L a s i a n a j o t o i m i s t o. O s s i. g u s t a f s s o p p. p h n e t. f i Kaupparek.nro Y-tunnus V a a t i m u k s e t H e n r i k j a T i i n a G i l s o r t v a a t i v a t k u n n i o i t t a v a s t i, e t t ä 1) H ä me e nl in n an ha l li nt o -o i ke us ku m oa a H ei n ol a n ka u pu n gi n y m p ä r i s t ö - ja r a k e n n u s l a u t a k u n n a n p y k ä l ä n 16 k o h d a l l a a n t a m a n t o i m e n p i d e l u p a a k o s k e v a n p ä ä - t ö k s e n s e k ä v e l v o i t t a a T a l j a n j a K a i k k o s e n u h k a s a k o n uh a l l a he t i pu r k am a a n ilman t o i m e n p i d e l u p a a t e k e m ä n s ä r a k e n n u s t y ö t, 2 ) t o i m i t t a a s u u l l i s e n k ä s i t t e l y n H ä m e e n l i n n a n h a l l i n t o - o i k e u d e s s a m u u t o k s e n h a k i j o i d e n h e n k i l ö k o h t a i s t a t o d i s t e - l u t a r k o t u k s e s s a t a p a h t u v a a k u u l e m i s t a j a t o d i s t a j i e n k u u l e n l i s l a v a r t e n, 3 ) v e l v o i t t a a H e i n o l a n k a u p u n g i n r a k e n n u s v a l v o n t a t o i m i s - t o n / H e i n o l a n k a u p u n g i n s e k ä T a l j a n j a K a i k k o s e n k o r v a a - m a a n t ä y s i m ä ä r ä i s e s t i H e n r i k j a T i i n a G i l s f o r t i n a s i a n a - j o k u l u t m u i s t u t u k s e n a n t a m i s e s t a ja o i k a i s u v a a t i m u k s e n t e k e m i s e s t ä e s i t e t t y j e n l a s k u j e n m u k a i s e s t i s e k ä H e n r i k j a T i i n a G i l s f o r t i n o i k e u d e n k ä y n t i k u l u t j a a s i a n o s a i s k u - l u t H ä m e e n l i n n a n h a l l i n t o - o i k e u d e s s a l a s k u n m u k a a n k o r - k o a i n m u k a i s i n e v i v ä s t y s k o r k o i n e e n 3 0 p ä i v ä n k u l u t t u a r a t k a i s u n a n t a m i s e s t a l u k i e n. P e r u s t e l u t He i n ol a n k a u p u n g i n y m p ä r i s t ö - ja r a k e n n u s l a u t a k u n n a n te k em ä n pä ä t ök s e n mu ka an r a k e n n u s t a r k a s t a j a E e r o K ä r k k ä i n e n o n t e h n y t t o i m e n p i d e l u p a p ä ä t ö k s e n t u k i r u u r i n r a k e n t a m i s e s t a k i i n t e i s t ö l l e 1 1 i R a k e n n u s t a r k a s t a j a E e r o K ä r k k ä i n e n m y ö n t ä ä v a l i t u k s e n a - laisessa ratkai sussaan, että rakennus järjest ykser. 7 pykäl ä n m u k a a n t U 1 C 1 : i ; ',,. r i. ^, r a k e n t a m i n e n o n v a a t i n u t i l m o i t u s -

3 l u p a m e n e t t e l y_,lasta kun Giisfortit olivat yhteydessä rakennusvalvontaan kinkinta toimenpideluvaksi. Gi i s f o r t i t ova t mu is tu tu ks iss aa n es i tt än ee t v aa ti m uk se ns a P e r u s t e l u i n e e n. Tapahtumien kulku G i i s f o r t i t ov at H e i n o l a n r a k e n n u s t a r k a s t a j a a p y y t ä n e e t k a t s e l m u k s e n t o i m i t t a m i s t a j o it ää n e i ta p a h t u n u t. G i i s f o r t i t hu o m a u t t i v a t täs tä r a k e n n u s v a l v o n t a a u u d e l l e e n, j o n k a j ä l k e e n v a s t a r a k e n n u s v a l v o n t a s u o r i t t i k o h t e e s s a k a t s e l m u k s e n. H a k i j a t J o u n i T a l j a j a A n n a - M a i j a K a i k k o n e n o l i v a t v a s t a ha ke ne et lai. in e del lytt ämä ä to imen pid elup aa. Hakijat hakivat toimenpidelupaa pihajärjestelyi:!h.in jälkik ä t e e n k u n h e o l i v a t j o s u o r i t t a n e e t p i h a j ä r j e s t e l y t j a t u k i m u u r i r r a k e n t a m i s e n. Tässä vä l is s ä h ak i ja t k i ih d yt t iv ä t r ak e nn u sh a nk k ee n t o te - u t t a m i s t a p i k a i s e s t i j a j ä t t i v ä t i l m o i t u s l u p a h a k e m u k s e n j u u r i e n n e n k a t s e l m u s t a. R a k e n n u s t a r k a s t a j a t J u h a M a r a, K a r i H ä k l i j a E e r o K ä r k - kä in e n, jo t ka ol i va t p ai k al l a e iv ä t k ut su n ee t G i ls f or t ej a p a i k a l l e. K o s k a k a t s e i : n u s p c y t ä k i r j å s s a c. _ i v ä ä r ä ä t i e t o a G i i s f o r t i t o v a t j o u t u n e e t p y y t ä m ä ä n u u t t a k a t s e - - : m u s t a, m i s s ä k a i k k i o s a p u o l e t o l '. i s v a t p a i k a l l a. Tällä kerralla olivat paikalla rakenn-ustarkastajat Kari Häkii ja Eero Kärkkäinen, jouni Talja, Ilkka Jaakkola ja Henrik Gilssforrt. huomasivat ongelmien ole- Vasta nyt rakenn ustarkastajat massaolon. Gi is f or t it v a at i va t, et t ä n aa pu r in to n ti n m aa n pi nt a t u le e emm as po is Gii sf ort ien r aja -'t a. Gi i sf o r ti t va a ti v a t j o t u ol l o in v ir h el _ d en k or j aa m i st a. T o i s e s t a k a t s e l m u k s e s t a ei p y y n n ö i s t ä hu o li m at t a ol e su os t ut tu to i mi tt a ma a n pö y tä k ir ja a /m u is ti o ta. G i l s f o r t e i i l e on va st a ll..._.20 5 lä h e t e t t y po s t i t s e i l m o i t u s n a a p u r i n k u u l e m i s e k s i e l i v a s t a s e n j ä l k e e n k u n T a l j a j a K a i k k o n e n o l i v a t j o t e h n e e t p i h a j ä r j e s t e l y t j a t u k i m u u r i r a k e n t a m i s e n.

4 Asi at ov at t a p a h t u n e e t l a i n v a s t a i s e s s a j ä r j e s t y k s e s s ä. T a l j a n j a K a i k k o s e n o l i s i p i t ä n y t e n n e n p i h a j ä r j e s t e l y i - h i n r y h t y m i s t ä j a t u k i m u u r i n r a k e n t a m i s e n a l o i t t a m i s t a h a k e a t o i m e n p i d e l u p a a j a r a k e n n u s v a l v o n n a n o l i s i t u l l u t en ne n t ö id e n a lo i tt am i st a s u or i tt a a n aa pu r ie n G i ls f or t ie n ku u le m in e n j a v a at i a h a ki j oi l t a y ks i ty i s ko h ta i ne n to i me n - p i d e s u u n n i t e l m a. He in o la n k a u p n g i n r a k e n n u s v a l v o n t a on m a a n k ä y t t ö - ja r a k e n n u s l a i n ja se n no j al l a a n n e t t u j e n s ä ä n n ö s t e n ja m ä ä r ä y s t e n v a s t a i s e s t i v i r h e e l l i s e s t i a n t a n u t p ä ä t ö k s e n t o i m e n p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s e s t ä s e k ä v a h v i s t a n u t e s i t e t y t su un n it el m at n o ud a te tt a vi ks i p ä ät ök s es sä ma i ni tu i n eh d oi n jä lk ik ät ee n s en j äl ke en ku n Ta lj a j a Ka ik ko ne n o l i v a t jo s u o r i tt a n e e t p i'. a j ä r j es t e l y n s ä j a t u k i m u u r i n r a k e n t a m i s e n s a. Valituksenalainen päätös on virheellinen ja lain vastainen. P ä ä t ö k s e s s ä v a h v i s t e t u t e h d o t Rakennustyön aloittaminen P ä ä t ö e n n e n sa v a a d i t a a n, e t t e i r a k e n n u s t y ö t ä s a a o n h y v ä k s y t t y v a s t a a v a t y ö n j o h t a j a. A s e t e t t u e h t o o n a b s u r d i, k o s k a r a k e n n u s t y ö t o n j o t e h t y e n n e n t o i m e n p i d e l u v a n h a k e m i s t a j a t o i m e n p i d e l u p a p ä ä t ö k - s e n a n t a m i s t a. R a k e n n u s t y ö n e d i s t y m i s e n m u k a a n p y y d e t t ä v ä s e u r a a v a t k a t s e l m u k s e t P e r u s t u s k a t s e l m u s R a k e n n e k a t s e l m u s L o p p u k a t s e l m u s Asetettu ehto on absurdi, koska rakennustyöt on jo tehty ennen toimenpideluvan hakemista ja toimenpidelupapäätöksen antamista. e l l ä m a i n i t t u j e n k a t s e l m u s t e n s u o r i t t a m i s t a e i v o i d a toteuttaa. M u u t e h d o t Vastaava työnjohtaja ei pysty pitämään tarkastusasiakirjaa. Va st a av a t yö nj o ht a ja e i p ys t y s uo ri t ta ma a n j a do k um en t oi -

5 m a a n r a k e n n e k a t s e l m u s t a. Tu k im u ur i o n j o r a ke n ne t tu en n en to i me n pi d el u va n h a ke m is - t a j a t o i m e n p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s t ä. T u k i m u u r i e i k e s t ä m a a n o a i n e t t a. Lu is k aa mi n en j a p e ng er t äm in e n o n te h ty j o e n ne n t oi me n pi - d e l u v a n h a k e m i s t a j a t o i m e n p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s t ä. L u i s - k a a m i n e n ja pengertäminen or. tehty virheellisesti siten, et t ä m aa - ai n ek s et ja hu l ev e de t v a lu v at Gi l sf o rt i en ki. in - t e i s t ö l l e e i v ä t k ä s a d e - j a h u l e v e d e t i m e y d y h a k i j o i d e n k i i n t e i s t ö l l ä. P ä ä t ö k s e n m u k a a n r a k e n n u s t y ö t o n t o i m e n p i d e l u v a n p e r u s - t e e l l a a l o i t e t t a v a j a s u o r i t e t t a v a l o p p u u n k o l m e n v u o d e n k u l u e s s a l u v a n l a i n v o i m a i s e k s i t u l e m i s e s t a. Ra ke n nu s ty ö t o n k ui te n ki n j o s u or i te t tu e n ne n t o im e np i de - l u v a n h a k e m i s t a j a t o i m e n p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s t ä s e k ä e n n e n l u v a n l a i n v o i m a i s e k s i t u l e m i s t a. R a k e n n u s t o i m e n p i d e t t ä e i o l e t e h t y m i l t ä ä n o s i n v o i m a s s a o l e v i e n s ä ä n n ö s t e n j a m ä ä r ä y s t e n m u k a i s e s t i. P ä ä t ö k s e s s ä o n v i r h e e l l i s e s t i m a i n i t t u v a a t i v u u s l u o k k a vä h ä i n e n. Toimenpidel_paa on haettu yli vuosi rakennustyön aloittamisesta. R a k e n n u s t a r k a s t a j a n j ä l k i k ä t e e n m y ö n t ä m ä s s ä t o i m e n p i d e l u - v a s s a e d e l l y t e t y t eh do t ei v ä t o l e v o i n e e t k a a n t ä y t t y ä e i v ä t k ä o l e t ä y t t y n e e t. An ne t us s a pä ä tö k se s sä o n v i rh ee l li s es t i to d et t u to i me n pi - d e t u k i m u u r i n r a k e n t a m i n e n. As ia ss a o n k y s e t u k i m u u r i n r a k e n t a m i s e n l i s ä k s i m y ö s r a - k e n t a m i s e s t a y l i v a h v i s t e t u n r a k e n n u s p a i k a n s e k ä p i h a r a - kentami sesta ilman t oirr.e npidelu paa ku ten Gil sforti t ovat j o m u i s t u s k i r j e l m ä s s ä ä n k i n t o d e n n e e t. l j a j a K a i k k o n e n o v a t j o a i k a i s e m m i n r a k e n t a n e e t i l m a n pi a. O l o h u o n e e n ede ssä o l e v a t e r a s s i j a k a t o s o n l a a j e n n e t t u j a r a k e n n e t t u u m p e e n m u o d o s t a m a a n l i s ä h u o n e e n. Vu o n n a / my ö s KH H : n ul k o - o v e n e d e s s ä o l e v a t p o r t a a t o n p o i s t e t t u j a p a i k a l l e o n r a k e n n e t t u n o i n 8 - ke--rtainen isompi terassi, j o k a s i j a i t s e e r a k e n n u s p a i k a n u l k o p u o l e l l e j a l i i a n l ä h e l l ä G i l s f o r t i n t o n t i n r a j a a. T a l j a j a K a i k k o n e n o v a t r a k e n t a n e e t G i l s f o r t i e n t o n t i n v a s t a i s e l l e p u o l e l l e k i i n t e ä n t e r a s s i n s e k ä a l a p i h a l l e pa t i o n, jotka ra k e n n e - m a t ul o t t u v a t y l i va h v i s t e t u n r a k e n n u s p a i k a n.

6 Ta l ja n j a K a i k k o s e n r a k e n t a m i s e l l e o l i s i t u l l u t e n n e n ra ke n ta m is en al o it t am is t a h ak ea ra k en n us lu p aa. R ak e nt a mi - se ss a e ' 1 ol e k y se me rk i ty k se lt ä än ja va ik u tu k si lt a an vä - h ä i s e s t ä r a k e n t a m i s e s t a. P ä ä t ö k s e s s ä o n v i r h e i l i s e s t i j ä t e t t y k o k o n a a n r a t k a i s e - m a t t a ra k e n t a m i n e n y l i v a h v i s t e t u n r a k e n t a m i s p a i k a n. V i r a n o m a i n e n o n v e ' v o l l i n e n r a t k a i s e m a a n k a i k k i m u u t o k - s e n h a k i j o i d e n m u i s t u t, k s e s s a a n j a o i k a i s u v a a t i m u k s e s s a a n e s i t t ä m ä t v a a t i m u k s e t. Riidaton menette"'lyvirhe. Sam aa n ai ka an ha ki ja t ov at ra k e n t a n e e t t u k i m u u r i n G i l s f o - r t i e n k i i n t e i s t ö n r a j a l l e. Ha ki j at ov at ra k en t am is e n y ht ey d es s ä s ii rt ä ee t m aa - ai n es - t a n i i n, e t t ä m a a n p i n t a a o n k o r o t e t t u r a j a l l a n o i n m m : i i n s u o r a a n p e n s a s a i t a a j a G i s f o r t i e n r a j a l l a s i j a i t - s e v a a n v e s i k a i v o a v a s t e n. Gi l sf o rt i en ki i nt e is t ön ra j an va s ta i se n o s uu d en ra k en n us - kivet ovat vanho ja, ru mia b etoni si.a kadunr eunak iviä, jot- 6 L ä n s i p u o l e l l a r a k e n n e t t i i n j a l a a j e n n e t t i i n t u k i m u u r i a uu de l la ta rk o it u ks e nm uk a is e ll a k iv e ll ä. Ha k ij a t il m oi t ti - vat ha l u a v a n s a k a u n i i m m a n t u k i m u u r i n om aa n t a k a p i h a a n p ä i n j a G i l s f o r t i a p ä i n k e l p a a r u m e m p i k a n t t i k i v i, m i k ä ei omasta pi:^asta näy. Ra k en n et t u m uu r i o n r um a, t ar k oi t us t a v as t aa m at o n, ra k en - n e t t u v i n o t t a i n j a v ä ä r ä l l ä p e r u s t u k s e l l a e l i s u o r a a n r a k e n n e t u n p e n g e r r y k s e n p ä ä l l e. Gi ls f or t it r e kl a mo i va t h et i h ak i jo i ll e, ku n h e a lo i tt i va t m u u r i n r a k e n t a m i s e n j a m a a n p i n n a n k o r o t t a m i s e n s y k s y l l ä , e t t ä s i t ä e i s a a t o t e u t t a a, k o s k a s e a i h e u t t a i s i G i l s f o r t e i l e v a h i n k o a j a h a i t t a a. Gilsfortit reklamoivat, ettei maanpitaa saa korottaa niin lähellä '.heidän tontiinsa rajaa ja että tukimuuri pitää sijoittaa riittävälle etäisyydelle rajasta. Ha k ij a t e i v ä t o t t a n e e t h u o m i o o n r e k l a m a a t i o t a, vaan t o i v a t li sä ä m a a - a i n e s t a ja mu u r i a vi e l ä l ä h e m m ä k s i G i l s f o r t i e n t o n t i n r a j a a. Ma an kä y tt ö- j a r ak e nn us la i n 13 a lu vu n 1 03 p y kä lä n m uk aa n k i i n t e i s t ö n o m i s t a j a va s ta a k i i n t e i s t ö n s ä hu l e v e s i e n h a l l i n n a s t a. H u l e v e s i e n j a m a a - a i n e s t e n l i i k k u m i s t a G i l s f o r t i e n t o n - t i l l e e i o l e e s t e t t v f p yk äl än pe ru s te el la, k os ka Ta lj a j a Ka i kk on en ei vä t o l e k y e n n e e t e s t ä m ä ä n h u l e v e s i e n j a m a a - a i n e s t e n l i i k k u - m i s t a G i l s f o r t i e n k i i n t e i s t ö l l e o n h u l e v e d e t j o h d e t t a v a

7 k u n n a n h u l e v e s i j ä r j e s t e l m ä ä n j a k u r.r.an on 3 3 j p y k ä l ä n j a a p y k ä l ä n n o j a l l a a n n e t t a v a m ä ä r ä y k s e t h u l e v e s i e n kä si t te l y y n T a i j a n j a K a i k k o s e n k i i n t e i s t ö i l ä G ' l s ` o r ` t e i l l e a i h e u t u v i e n h a i t t o j e n p o i s t a m i s e k s i. M a a n p i n t a t u l e e p a l a u t t a a e n t i s e e n m u o t o o n j a p o i s t a a t u r h a t u k i r m u u r i t a i j o k a t a p a u k s e s s a s i i r t ä ä t u k i m u u r i vä h i nt ä ä n 1 me t ri n po is kiinteistönr.ajalta Ta i ja n ja K a i k k o s e n t o n t i l l e s e k ä t a s o i t t a a m a a n p i n t a m u u r i n ja k i i n t e i s t ö n r a j a n v ä l i s e l l ä a l u e e l l a s a m a l l e t a s o l l e k u i n G i l s f o r t i e n k i i n t e i s t ö n o u o l e i i a. T o i m e r. p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s e l l e j ä l k i k ä t e e n e i o l e o l l u t oi ke u de li si a p e ru s te it a. M uu ri n r a ke n ta mi s el l a ja ra k en - t e i l l e. i Gilsfortien asianajokulut He i n ol a n k a u p u n g i n l r a k e n n u s v a l v o n n a n s e k ä Ta ij an ja K a i k k o s e n o n k o r v a t t a v a G i l s f o r t i e n a s i a n a j o k u l u t t ä y s i - m ä ä r ä i s e s t i, k o s k a r a k e n n u s v a i v o n n a n r a k e n n u s t a r k a s t a j a n p ä ä t ö s o n v i r h e e l l i n e n j a r a k e n t a m i n e n o n t o t e u t e t t u i l - ma n t o i m m e n p i d e l u p a a. Li sä ks i G i l s r o r t _ t va r a av a t vi el ä oi k e ud e n to i mi t ta a lisäsel v i t y k s i ä j a n i m e t ä u u s i a t o d i s t a j i a. Henkilötodistelu 1) Henrik ja Tiina Giisfort todistelutarkoituksessa T e e m a : vi r h e e ll i n e n r a k e n t a m i n e n j a s i i t ä G i l s f o r t e i i l e a i h e u t u v a t v a n i n g o t j a o n g e l m a t 2 ) r a k e n n u s i n s i n ö ö r i I l k k a J a a k k o l a L ä n s i k a a r i Heinola T e e m a : v i r h e e l l i n e n r a k e n t a m i n e n j a s i i t ä G i l s f o r t e i l l e a : e u t u v a t v a h i n g o t j a o n g e l m a t K i r j a l l i s e t t o d i s t e e t 1) Valokuvat 11 2 ) p i i r r o s k o r o t e t u s t a a l u e e s t a j a t u k i m u u r i e n m a t e r i a a - le i st a

8 3) p i i r r o s, j o s t a i l m e n e e r a k e n n u s p a i k a n y ' i t t ä v ä r a k e n - taminen 4) piirrokset tukimuurista 5) J ou n i T a l ja n va s t aa v a n t y ön j o ht a j an ha k e m u s C 1 5 Te em a : h a k e m u k s e n a j a n k o h t a 6 ) k u v a T a l j a n j a K a i k k o s e n t a l o s t a - a t u k i m u u r i s t a Te e m a : ra ke n nn us p ai k an y l it t äv ä r ak en t am i ne n j a t uk im u ur i Lahdessa 22. päivänä maa'iskuuta 2016 H e n r i k G i l s f o r t T i i n a G i l s f o r t La a t i O s s i G u s t a f s s o n A s i a n a j a j a, v a r a t u o m a r i

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=."fl: ä; E!, \ ins:" qgg ;._ EE üg.

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=.fl: ä; E!, \ ins: qgg ;._ EE üg. t AJ 1., t4 t4 \J : h J \) (.) \ ( J r ) tḡr (u (1) m * t *h& r( t{ L.C g :LA( g9; p ö m. gr iop ö O t : U 0J (U.p JJ! ä; >

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SÄRKÄNNIEMEN ASEMAKAAVA Viitesuunnitelmaluonnos ARKKITEHDIT MY

SÄRKÄNNIEMEN ASEMAKAAVA Viitesuunnitelmaluonnos ARKKITEHDIT MY SÄRKÄNNIEMEN ASEMAKAAA iiteuuitelmaluoo 15.11.218 ARKKITEHDIT MY ASUINKORTTELI Auot 95 kem² Opikelija-a. 715 kem² Liikela 1 kem² Laitopyäköi 1kr.1 ap ONKINIEMEN TRIKOOTEHDAS JA ASUINKORTTELI eruparaettavaa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä!SWIA 0 \ S-ZSOTOOP DZDATA S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA SÄVIÄN S-ISOTOOPPIDATA ANALYYSITULOSTEN SELITYKSET VASEMMALTA OIKEALLE LABORATORIOKOODI

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

2. TUTUSTUN KIRKKOONI

2. TUTUSTUN KIRKKOONI 2. TUTUSTUN KIRKKOONI Ikonit kuuluvat ortodoksiseen kirkkoon ja kotiin 1. Laita rasti niiden kuvien viereen, joihin sinusta ikoni voisi kuulua. Väritä kuvat. 2. Kirjoita kir-jain-kor-teil-la-si sana IKONI.

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43 Revontu le 89:: :7 ur 9: urk kr j 9:9 P MA TT SÄ OPES ILY Y U 9:6. 9:7 9 ur LK. UP YÖ RÄ T HUOLTOAJO.... P. ur....... Korkeusjärjestelmä N Höjdsystemet N.. KE 66. RÄ T bk 677 LK UP YÖ US ET I IOP AP U

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b I RAUTARUUKKI Oy I RAUTUVAARAN YlVlPÄ.RISTi-)N ALUEELLI- MALMINETSINTÄ NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 0/7b I 3.2. - 30.4.976 osa II -- TUTKIMUSALUE LAATIJA I JAKELU KUNTA LAAT.PVM HYV. SlVlOY OU ma KARTTALEHTI

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ko onnut. pianon my ö tstilyks eli e A - A - B O K J E N X T J S. S S A v II. E. /Johnin kus/mumksella. s o li / 11 a n // / o M M S I!

Ko onnut. pianon my ö tstilyks eli e A - A - B O K J E N X T J S. S S A v II. E. /Johnin kus/mumksella. s o li / 11 a n // / o M M S I! \ o - i ^ / S s s / S i s i Ko onnut A - A - B O K J E N X T J S pianon my ö tstilyks eli e s o li / 11 a n // / o M M S I! M i v i h k o S S A v. 1880. II. E. /Johnin kus/mumksella. m i 11 Lev. 2 81 Lji.

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

17 Jm. Pe/so. Pe/so. Pe/so. Pe/so. Pe/so. Pe/so Pe/so. Pe/so. Hattulan kunta 32. Pe/ao Johtoaukea, uusi. Reunavyöhyke, uusi

17 Jm. Pe/so. Pe/so. Pe/so. Pe/so. Pe/so. Pe/so Pe/so. Pe/so. Hattulan kunta 32. Pe/ao Johtoaukea, uusi. Reunavyöhyke, uusi ga sa la -H ik iä k V( FG ) SI/ J --- MÄKELÄ SI/J --- --- --- --- --- --- silta --- SUPPA --- KUTTILA --- KAURANEN / I --- Hattulan kunta Suunniteltu keskilinja kv VANAJA - TIKINMAA kv Purettava kv keskilinja

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.212 24.5.212 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLE /YLI TOT EUR TOT EUR TOT %11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1.-3.4.211 643 871 183 6 28,4%

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen RAKENNETUN 34 15.03.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 114 09.04.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO 47 23.04.2018 Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi Krstuks syntymän klnd krekk 1 F G7 7 G7 K ln es pe Hrs tu n th Hrsts j n U r n rn, n r hn des, j n n rn gl ln de n n he, p, V, r, n ne rs n p strhn Vthem he r ks ms k p ss, ss. l, 9 7. 8. F G7 7 G7 En

Lisätiedot

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS, PLV

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS, PLV HÄMEENKATU ÄHÄ HÄMEENKATU TUOMIOKIRKKOSILTA S= S=.................... S= S= Betii Tä/S SILTA TYYPPIPOIKKILEIKKAUS D-D Pysäöiti. Ritivist J Pysäöiti,, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS C-C. Ritiv- j bssiist,, Aji.......................

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI 2011 Ferrometal Oy Ferrometal Group pe ru As H ste Yrit ia el tt y kk si a s aa nk a n t: ii n su Su u Tu rt om eo a ot tu e lli lai M v ot a su n e u t e l ik ut D us n

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Harjoituksia ELLIn korteille.

Harjoituksia ELLIn korteille. Harjoituksia ELLIn korteille. Tämän ohjeen harjoitukset on laadittu ELLIN korttien kanssa tehtäviksi. Harjoituksissa ELLIN kortteja käytetään tukena, siten että tehtävään kuuluvat kortit ovat näkyvillä.

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

E-ka-luok-ki-en. O-ma ni-mi : ... Luok-ka : ...

E-ka-luok-ki-en. O-ma ni-mi : ... Luok-ka : ... E-ka-luok-ki-en lu-ku-dip-lo-mi-vih-ko Lu-ku-dip-lo-miin vii-si lu-e-taan yh-teen-sä kir-jaa: kir-jaa las-ten 3 ker-to-makir-jal-li-suu-des-ta (ta-vu-te-tut ja help-po-lu-kui-set, muut) ku-va-kir-ja tie-to-kir-ja

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Ajorata Rata-alue 5. Ajorata Pyörätie LR 101. Pys Pys LR LR Pys LR Pys. Nyk

Ajorata Rata-alue 5. Ajorata Pyörätie LR 101. Pys Pys LR LR Pys LR Pys. Nyk ö Höy h kj ähg ä Hg j l Yhklk Bkvy, : kv vlk bkv : kv h kv Bl/kvy, vl h : kv h kv Sl Rl, kv / L + B + N ky vhl/ä Rdähköylvä yöä y j B lylvä d yky kk + d, h välllä hd l lk l j l j Mlj / OR ORTTU TSOOORDINTISTO:

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5 KOUVOLN KESKUSTKORTTELT 00+1 1/ KHVLN TERSS JORMPP TORPRKKN POLKUPYÖRÄ- PRKK LEHMUSRV GRNTT- KVEYS HUOLTO STUSKELU- PORTT KHVL J TERSS SSÄÄNKÄYNT TORPRKKN STUSKELU- - PORTT +77.6 POHJOLTORN KORTTEL UUS

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marina Kostik. Aurinkolaulu. for female choir. (Eino Leino)

Marina Kostik. Aurinkolaulu. for female choir. (Eino Leino) 11 Marina Kostik Aurinkolaulu or emale choir (Eino Leino) 018 Coyright by the Cooser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means without the rior ermission

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä.

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä. RT` RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA elokuu 2001 1, Q 3. koluaa RT 80233 1 (5) H a n k e Nr o Projektinumerot: 9337022 & 9337023 Rakennuskohde L Ä N T I S E N K A N A V A T I E N R A

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Minä avaan nyt suuni Jumalansynnyttäjän kanoni (ilmestyspäivänä ym.), 4. säv.

Minä avaan nyt suuni Jumalansynnyttäjän kanoni (ilmestyspäivänä ym.), 4. säv. Minä avaan nyt suuni Jumalansynnyttäjän kanoni (ilmestyspäivänä ym.), 4. säv. 1. veisu. Irmossi. alamolainen sävelmä, Obihodin mukaan soinnuttanut ja suom. sov. Jopi Harri Mi-nä a-vaan nyt suu - ni ja

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008 S rj v Pljärv Pä väylly Rj Rjr R T Päväv v Oj Lä öyälä äää j Prj Sr rä v rj I vä Vh Sj U Rääyää hh rj P J Pl rä Ar rvj Al-A Pr löyrä l Th Plr Pä Plä h Uh Tv Tl Oj Slä Rj Al v Prä-r Tl Ojrä Rää Läj Vjh

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

ENNAKOINTIKAMARIFOORUMI Jonna Heliskoski CEO, PhD candidate

ENNAKOINTIKAMARIFOORUMI Jonna Heliskoski CEO, PhD candidate ENNAKOINTIKAMARIFOORUMI 27.9.2018 Jonna Heliskoski CEO, PhD candidate Kuva: unplash.com VAIKUTTAVUUSAJATTELUN VIITEKEHYS Vaikutusketju (The iooi method by Bertelsmann Stiftung) Vaikuttavuus (impact) (input)

Lisätiedot

äiäää?l älägcläälii äisrä lää äää

äiäää?l älägcläälii äisrä lää äää E m vf z ln7 r vr ll n U d \r .Tl vr r E0.Tl : N. ' 6 J n n 5 EF g m : ' ".E q ' v { m i. 'n 9. E!. G r'.n ff ge re E'l n,. q (f,,r L : n 6 :. G N. +.:, lrf s 'T ^ x vr L : @ : L 5 T g G H liäiiiiii$ä1läl

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kempeleen kaavarunko VE1 "Tiivistyvä Kempeleentie"

Kempeleen kaavarunko VE1 Tiivistyvä Kempeleentie P 0--0 / 0 el ke n j ioie jo (v jk/ HYRDORTTL 00 ä LR 0-- 00 SUNRNTMNN 0 e =0.0 0-- Huom. Os sumises hybridikoreliss. LUONNOS 0..0 ( W 0-- e =0. J 0-- 0-- 00 0-- 0-- 0--0 SS 0-- e =0.0 u / 0-- 0 0-- 0--

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana)

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana) **** HOTELLT spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN 1. Muikkulautanen (L)* - marinoituja savuntuikkuja ja punasipuliu, kirkasta perunas al aattia, r u is nap p ej a r uo lt o s ip ul ita h n a I lu

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot