t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<"

Transkriptio

1 1( UiH S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, L a h t i P u h e l i n 0 3 / , G S M / T e l e f a x 0 3 / E - M A I L a s i a n a j o t o i m i s t o. os s i. g u s t a f s s o p p. p h n e t. f i Kaupparek. nro Y-tunnus t P1 `UT '.;a linnan i,+:o-oikeus Hämeenlinnan hallinto- oikeudelle As i a 7 a i t u s H e i n o l a n k a u p u n g i n y m p ä r i s t ö - j a r a k e n n u s l a u t a - k 2 n a n p y k ä l ä n 1 6 k o d a i a a n t a m a a n t o i m e n p i d e - u p a a k o s k e v a a n p ä ä t ö k s e e n. Muutoksenhakijat H e n r i k E r i k G i i s f o r t

2 Asiamies ja prosessiosoite A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N PL 29, R au han ka tu 20, ': L ah ti P u h e l i n 0 3 / , G S M / T e l l e f a x. 0 3 / E - M A I L a s i a n a j o t o i m i s t o. O s s i. g u s t a f s s o p p. p h n e t. f i Kaupparek.nro Y-tunnus V a a t i m u k s e t H e n r i k j a T i i n a G i l s o r t v a a t i v a t k u n n i o i t t a v a s t i, e t t ä 1) H ä me e nl in n an ha l li nt o -o i ke us ku m oa a H ei n ol a n ka u pu n gi n y m p ä r i s t ö - ja r a k e n n u s l a u t a k u n n a n p y k ä l ä n 16 k o h d a l l a a n t a m a n t o i m e n p i d e l u p a a k o s k e v a n p ä ä - t ö k s e n s e k ä v e l v o i t t a a T a l j a n j a K a i k k o s e n u h k a s a k o n uh a l l a he t i pu r k am a a n ilman t o i m e n p i d e l u p a a t e k e m ä n s ä r a k e n n u s t y ö t, 2 ) t o i m i t t a a s u u l l i s e n k ä s i t t e l y n H ä m e e n l i n n a n h a l l i n t o - o i k e u d e s s a m u u t o k s e n h a k i j o i d e n h e n k i l ö k o h t a i s t a t o d i s t e - l u t a r k o t u k s e s s a t a p a h t u v a a k u u l e m i s t a j a t o d i s t a j i e n k u u l e n l i s l a v a r t e n, 3 ) v e l v o i t t a a H e i n o l a n k a u p u n g i n r a k e n n u s v a l v o n t a t o i m i s - t o n / H e i n o l a n k a u p u n g i n s e k ä T a l j a n j a K a i k k o s e n k o r v a a - m a a n t ä y s i m ä ä r ä i s e s t i H e n r i k j a T i i n a G i l s f o r t i n a s i a n a - j o k u l u t m u i s t u t u k s e n a n t a m i s e s t a ja o i k a i s u v a a t i m u k s e n t e k e m i s e s t ä e s i t e t t y j e n l a s k u j e n m u k a i s e s t i s e k ä H e n r i k j a T i i n a G i l s f o r t i n o i k e u d e n k ä y n t i k u l u t j a a s i a n o s a i s k u - l u t H ä m e e n l i n n a n h a l l i n t o - o i k e u d e s s a l a s k u n m u k a a n k o r - k o a i n m u k a i s i n e v i v ä s t y s k o r k o i n e e n 3 0 p ä i v ä n k u l u t t u a r a t k a i s u n a n t a m i s e s t a l u k i e n. P e r u s t e l u t He i n ol a n k a u p u n g i n y m p ä r i s t ö - ja r a k e n n u s l a u t a k u n n a n te k em ä n pä ä t ök s e n mu ka an r a k e n n u s t a r k a s t a j a E e r o K ä r k k ä i n e n o n t e h n y t t o i m e n p i d e l u p a p ä ä t ö k s e n t u k i r u u r i n r a k e n t a m i s e s t a k i i n t e i s t ö l l e 1 1 i R a k e n n u s t a r k a s t a j a E e r o K ä r k k ä i n e n m y ö n t ä ä v a l i t u k s e n a - laisessa ratkai sussaan, että rakennus järjest ykser. 7 pykäl ä n m u k a a n t U 1 C 1 : i ; ',,. r i. ^, r a k e n t a m i n e n o n v a a t i n u t i l m o i t u s -

3 l u p a m e n e t t e l y_,lasta kun Giisfortit olivat yhteydessä rakennusvalvontaan kinkinta toimenpideluvaksi. Gi i s f o r t i t ova t mu is tu tu ks iss aa n es i tt än ee t v aa ti m uk se ns a P e r u s t e l u i n e e n. Tapahtumien kulku G i i s f o r t i t ov at H e i n o l a n r a k e n n u s t a r k a s t a j a a p y y t ä n e e t k a t s e l m u k s e n t o i m i t t a m i s t a j o it ää n e i ta p a h t u n u t. G i i s f o r t i t hu o m a u t t i v a t täs tä r a k e n n u s v a l v o n t a a u u d e l l e e n, j o n k a j ä l k e e n v a s t a r a k e n n u s v a l v o n t a s u o r i t t i k o h t e e s s a k a t s e l m u k s e n. H a k i j a t J o u n i T a l j a j a A n n a - M a i j a K a i k k o n e n o l i v a t v a s t a ha ke ne et lai. in e del lytt ämä ä to imen pid elup aa. Hakijat hakivat toimenpidelupaa pihajärjestelyi:!h.in jälkik ä t e e n k u n h e o l i v a t j o s u o r i t t a n e e t p i h a j ä r j e s t e l y t j a t u k i m u u r i r r a k e n t a m i s e n. Tässä vä l is s ä h ak i ja t k i ih d yt t iv ä t r ak e nn u sh a nk k ee n t o te - u t t a m i s t a p i k a i s e s t i j a j ä t t i v ä t i l m o i t u s l u p a h a k e m u k s e n j u u r i e n n e n k a t s e l m u s t a. R a k e n n u s t a r k a s t a j a t J u h a M a r a, K a r i H ä k l i j a E e r o K ä r k - kä in e n, jo t ka ol i va t p ai k al l a e iv ä t k ut su n ee t G i ls f or t ej a p a i k a l l e. K o s k a k a t s e i : n u s p c y t ä k i r j å s s a c. _ i v ä ä r ä ä t i e t o a G i i s f o r t i t o v a t j o u t u n e e t p y y t ä m ä ä n u u t t a k a t s e - - : m u s t a, m i s s ä k a i k k i o s a p u o l e t o l '. i s v a t p a i k a l l a. Tällä kerralla olivat paikalla rakenn-ustarkastajat Kari Häkii ja Eero Kärkkäinen, jouni Talja, Ilkka Jaakkola ja Henrik Gilssforrt. huomasivat ongelmien ole- Vasta nyt rakenn ustarkastajat massaolon. Gi is f or t it v a at i va t, et t ä n aa pu r in to n ti n m aa n pi nt a t u le e emm as po is Gii sf ort ien r aja -'t a. Gi i sf o r ti t va a ti v a t j o t u ol l o in v ir h el _ d en k or j aa m i st a. T o i s e s t a k a t s e l m u k s e s t a ei p y y n n ö i s t ä hu o li m at t a ol e su os t ut tu to i mi tt a ma a n pö y tä k ir ja a /m u is ti o ta. G i l s f o r t e i i l e on va st a ll..._.20 5 lä h e t e t t y po s t i t s e i l m o i t u s n a a p u r i n k u u l e m i s e k s i e l i v a s t a s e n j ä l k e e n k u n T a l j a j a K a i k k o n e n o l i v a t j o t e h n e e t p i h a j ä r j e s t e l y t j a t u k i m u u r i r a k e n t a m i s e n.

4 Asi at ov at t a p a h t u n e e t l a i n v a s t a i s e s s a j ä r j e s t y k s e s s ä. T a l j a n j a K a i k k o s e n o l i s i p i t ä n y t e n n e n p i h a j ä r j e s t e l y i - h i n r y h t y m i s t ä j a t u k i m u u r i n r a k e n t a m i s e n a l o i t t a m i s t a h a k e a t o i m e n p i d e l u p a a j a r a k e n n u s v a l v o n n a n o l i s i t u l l u t en ne n t ö id e n a lo i tt am i st a s u or i tt a a n aa pu r ie n G i ls f or t ie n ku u le m in e n j a v a at i a h a ki j oi l t a y ks i ty i s ko h ta i ne n to i me n - p i d e s u u n n i t e l m a. He in o la n k a u p n g i n r a k e n n u s v a l v o n t a on m a a n k ä y t t ö - ja r a k e n n u s l a i n ja se n no j al l a a n n e t t u j e n s ä ä n n ö s t e n ja m ä ä r ä y s t e n v a s t a i s e s t i v i r h e e l l i s e s t i a n t a n u t p ä ä t ö k s e n t o i m e n p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s e s t ä s e k ä v a h v i s t a n u t e s i t e t y t su un n it el m at n o ud a te tt a vi ks i p ä ät ök s es sä ma i ni tu i n eh d oi n jä lk ik ät ee n s en j äl ke en ku n Ta lj a j a Ka ik ko ne n o l i v a t jo s u o r i tt a n e e t p i'. a j ä r j es t e l y n s ä j a t u k i m u u r i n r a k e n t a m i s e n s a. Valituksenalainen päätös on virheellinen ja lain vastainen. P ä ä t ö k s e s s ä v a h v i s t e t u t e h d o t Rakennustyön aloittaminen P ä ä t ö e n n e n sa v a a d i t a a n, e t t e i r a k e n n u s t y ö t ä s a a o n h y v ä k s y t t y v a s t a a v a t y ö n j o h t a j a. A s e t e t t u e h t o o n a b s u r d i, k o s k a r a k e n n u s t y ö t o n j o t e h t y e n n e n t o i m e n p i d e l u v a n h a k e m i s t a j a t o i m e n p i d e l u p a p ä ä t ö k - s e n a n t a m i s t a. R a k e n n u s t y ö n e d i s t y m i s e n m u k a a n p y y d e t t ä v ä s e u r a a v a t k a t s e l m u k s e t P e r u s t u s k a t s e l m u s R a k e n n e k a t s e l m u s L o p p u k a t s e l m u s Asetettu ehto on absurdi, koska rakennustyöt on jo tehty ennen toimenpideluvan hakemista ja toimenpidelupapäätöksen antamista. e l l ä m a i n i t t u j e n k a t s e l m u s t e n s u o r i t t a m i s t a e i v o i d a toteuttaa. M u u t e h d o t Vastaava työnjohtaja ei pysty pitämään tarkastusasiakirjaa. Va st a av a t yö nj o ht a ja e i p ys t y s uo ri t ta ma a n j a do k um en t oi -

5 m a a n r a k e n n e k a t s e l m u s t a. Tu k im u ur i o n j o r a ke n ne t tu en n en to i me n pi d el u va n h a ke m is - t a j a t o i m e n p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s t ä. T u k i m u u r i e i k e s t ä m a a n o a i n e t t a. Lu is k aa mi n en j a p e ng er t äm in e n o n te h ty j o e n ne n t oi me n pi - d e l u v a n h a k e m i s t a j a t o i m e n p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s t ä. L u i s - k a a m i n e n ja pengertäminen or. tehty virheellisesti siten, et t ä m aa - ai n ek s et ja hu l ev e de t v a lu v at Gi l sf o rt i en ki. in - t e i s t ö l l e e i v ä t k ä s a d e - j a h u l e v e d e t i m e y d y h a k i j o i d e n k i i n t e i s t ö l l ä. P ä ä t ö k s e n m u k a a n r a k e n n u s t y ö t o n t o i m e n p i d e l u v a n p e r u s - t e e l l a a l o i t e t t a v a j a s u o r i t e t t a v a l o p p u u n k o l m e n v u o d e n k u l u e s s a l u v a n l a i n v o i m a i s e k s i t u l e m i s e s t a. Ra ke n nu s ty ö t o n k ui te n ki n j o s u or i te t tu e n ne n t o im e np i de - l u v a n h a k e m i s t a j a t o i m e n p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s t ä s e k ä e n n e n l u v a n l a i n v o i m a i s e k s i t u l e m i s t a. R a k e n n u s t o i m e n p i d e t t ä e i o l e t e h t y m i l t ä ä n o s i n v o i m a s s a o l e v i e n s ä ä n n ö s t e n j a m ä ä r ä y s t e n m u k a i s e s t i. P ä ä t ö k s e s s ä o n v i r h e e l l i s e s t i m a i n i t t u v a a t i v u u s l u o k k a vä h ä i n e n. Toimenpidel_paa on haettu yli vuosi rakennustyön aloittamisesta. R a k e n n u s t a r k a s t a j a n j ä l k i k ä t e e n m y ö n t ä m ä s s ä t o i m e n p i d e l u - v a s s a e d e l l y t e t y t eh do t ei v ä t o l e v o i n e e t k a a n t ä y t t y ä e i v ä t k ä o l e t ä y t t y n e e t. An ne t us s a pä ä tö k se s sä o n v i rh ee l li s es t i to d et t u to i me n pi - d e t u k i m u u r i n r a k e n t a m i n e n. As ia ss a o n k y s e t u k i m u u r i n r a k e n t a m i s e n l i s ä k s i m y ö s r a - k e n t a m i s e s t a y l i v a h v i s t e t u n r a k e n n u s p a i k a n s e k ä p i h a r a - kentami sesta ilman t oirr.e npidelu paa ku ten Gil sforti t ovat j o m u i s t u s k i r j e l m ä s s ä ä n k i n t o d e n n e e t. l j a j a K a i k k o n e n o v a t j o a i k a i s e m m i n r a k e n t a n e e t i l m a n pi a. O l o h u o n e e n ede ssä o l e v a t e r a s s i j a k a t o s o n l a a j e n n e t t u j a r a k e n n e t t u u m p e e n m u o d o s t a m a a n l i s ä h u o n e e n. Vu o n n a / my ö s KH H : n ul k o - o v e n e d e s s ä o l e v a t p o r t a a t o n p o i s t e t t u j a p a i k a l l e o n r a k e n n e t t u n o i n 8 - ke--rtainen isompi terassi, j o k a s i j a i t s e e r a k e n n u s p a i k a n u l k o p u o l e l l e j a l i i a n l ä h e l l ä G i l s f o r t i n t o n t i n r a j a a. T a l j a j a K a i k k o n e n o v a t r a k e n t a n e e t G i l s f o r t i e n t o n t i n v a s t a i s e l l e p u o l e l l e k i i n t e ä n t e r a s s i n s e k ä a l a p i h a l l e pa t i o n, jotka ra k e n n e - m a t ul o t t u v a t y l i va h v i s t e t u n r a k e n n u s p a i k a n.

6 Ta l ja n j a K a i k k o s e n r a k e n t a m i s e l l e o l i s i t u l l u t e n n e n ra ke n ta m is en al o it t am is t a h ak ea ra k en n us lu p aa. R ak e nt a mi - se ss a e ' 1 ol e k y se me rk i ty k se lt ä än ja va ik u tu k si lt a an vä - h ä i s e s t ä r a k e n t a m i s e s t a. P ä ä t ö k s e s s ä o n v i r h e i l i s e s t i j ä t e t t y k o k o n a a n r a t k a i s e - m a t t a ra k e n t a m i n e n y l i v a h v i s t e t u n r a k e n t a m i s p a i k a n. V i r a n o m a i n e n o n v e ' v o l l i n e n r a t k a i s e m a a n k a i k k i m u u t o k - s e n h a k i j o i d e n m u i s t u t, k s e s s a a n j a o i k a i s u v a a t i m u k s e s s a a n e s i t t ä m ä t v a a t i m u k s e t. Riidaton menette"'lyvirhe. Sam aa n ai ka an ha ki ja t ov at ra k e n t a n e e t t u k i m u u r i n G i l s f o - r t i e n k i i n t e i s t ö n r a j a l l e. Ha ki j at ov at ra k en t am is e n y ht ey d es s ä s ii rt ä ee t m aa - ai n es - t a n i i n, e t t ä m a a n p i n t a a o n k o r o t e t t u r a j a l l a n o i n m m : i i n s u o r a a n p e n s a s a i t a a j a G i s f o r t i e n r a j a l l a s i j a i t - s e v a a n v e s i k a i v o a v a s t e n. Gi l sf o rt i en ki i nt e is t ön ra j an va s ta i se n o s uu d en ra k en n us - kivet ovat vanho ja, ru mia b etoni si.a kadunr eunak iviä, jot- 6 L ä n s i p u o l e l l a r a k e n n e t t i i n j a l a a j e n n e t t i i n t u k i m u u r i a uu de l la ta rk o it u ks e nm uk a is e ll a k iv e ll ä. Ha k ij a t il m oi t ti - vat ha l u a v a n s a k a u n i i m m a n t u k i m u u r i n om aa n t a k a p i h a a n p ä i n j a G i l s f o r t i a p ä i n k e l p a a r u m e m p i k a n t t i k i v i, m i k ä ei omasta pi:^asta näy. Ra k en n et t u m uu r i o n r um a, t ar k oi t us t a v as t aa m at o n, ra k en - n e t t u v i n o t t a i n j a v ä ä r ä l l ä p e r u s t u k s e l l a e l i s u o r a a n r a k e n n e t u n p e n g e r r y k s e n p ä ä l l e. Gi ls f or t it r e kl a mo i va t h et i h ak i jo i ll e, ku n h e a lo i tt i va t m u u r i n r a k e n t a m i s e n j a m a a n p i n n a n k o r o t t a m i s e n s y k s y l l ä , e t t ä s i t ä e i s a a t o t e u t t a a, k o s k a s e a i h e u t t a i s i G i l s f o r t e i l e v a h i n k o a j a h a i t t a a. Gilsfortit reklamoivat, ettei maanpitaa saa korottaa niin lähellä '.heidän tontiinsa rajaa ja että tukimuuri pitää sijoittaa riittävälle etäisyydelle rajasta. Ha k ij a t e i v ä t o t t a n e e t h u o m i o o n r e k l a m a a t i o t a, vaan t o i v a t li sä ä m a a - a i n e s t a ja mu u r i a vi e l ä l ä h e m m ä k s i G i l s f o r t i e n t o n t i n r a j a a. Ma an kä y tt ö- j a r ak e nn us la i n 13 a lu vu n 1 03 p y kä lä n m uk aa n k i i n t e i s t ö n o m i s t a j a va s ta a k i i n t e i s t ö n s ä hu l e v e s i e n h a l l i n n a s t a. H u l e v e s i e n j a m a a - a i n e s t e n l i i k k u m i s t a G i l s f o r t i e n t o n - t i l l e e i o l e e s t e t t v f p yk äl än pe ru s te el la, k os ka Ta lj a j a Ka i kk on en ei vä t o l e k y e n n e e t e s t ä m ä ä n h u l e v e s i e n j a m a a - a i n e s t e n l i i k k u - m i s t a G i l s f o r t i e n k i i n t e i s t ö l l e o n h u l e v e d e t j o h d e t t a v a

7 k u n n a n h u l e v e s i j ä r j e s t e l m ä ä n j a k u r.r.an on 3 3 j p y k ä l ä n j a a p y k ä l ä n n o j a l l a a n n e t t a v a m ä ä r ä y k s e t h u l e v e s i e n kä si t te l y y n T a i j a n j a K a i k k o s e n k i i n t e i s t ö i l ä G ' l s ` o r ` t e i l l e a i h e u t u v i e n h a i t t o j e n p o i s t a m i s e k s i. M a a n p i n t a t u l e e p a l a u t t a a e n t i s e e n m u o t o o n j a p o i s t a a t u r h a t u k i r m u u r i t a i j o k a t a p a u k s e s s a s i i r t ä ä t u k i m u u r i vä h i nt ä ä n 1 me t ri n po is kiinteistönr.ajalta Ta i ja n ja K a i k k o s e n t o n t i l l e s e k ä t a s o i t t a a m a a n p i n t a m u u r i n ja k i i n t e i s t ö n r a j a n v ä l i s e l l ä a l u e e l l a s a m a l l e t a s o l l e k u i n G i l s f o r t i e n k i i n t e i s t ö n o u o l e i i a. T o i m e r. p i d e l u v a n m y ö n t ä m i s e l l e j ä l k i k ä t e e n e i o l e o l l u t oi ke u de li si a p e ru s te it a. M uu ri n r a ke n ta mi s el l a ja ra k en - t e i l l e. i Gilsfortien asianajokulut He i n ol a n k a u p u n g i n l r a k e n n u s v a l v o n n a n s e k ä Ta ij an ja K a i k k o s e n o n k o r v a t t a v a G i l s f o r t i e n a s i a n a j o k u l u t t ä y s i - m ä ä r ä i s e s t i, k o s k a r a k e n n u s v a i v o n n a n r a k e n n u s t a r k a s t a j a n p ä ä t ö s o n v i r h e e l l i n e n j a r a k e n t a m i n e n o n t o t e u t e t t u i l - ma n t o i m m e n p i d e l u p a a. Li sä ks i G i l s r o r t _ t va r a av a t vi el ä oi k e ud e n to i mi t ta a lisäsel v i t y k s i ä j a n i m e t ä u u s i a t o d i s t a j i a. Henkilötodistelu 1) Henrik ja Tiina Giisfort todistelutarkoituksessa T e e m a : vi r h e e ll i n e n r a k e n t a m i n e n j a s i i t ä G i l s f o r t e i i l e a i h e u t u v a t v a n i n g o t j a o n g e l m a t 2 ) r a k e n n u s i n s i n ö ö r i I l k k a J a a k k o l a L ä n s i k a a r i Heinola T e e m a : v i r h e e l l i n e n r a k e n t a m i n e n j a s i i t ä G i l s f o r t e i l l e a : e u t u v a t v a h i n g o t j a o n g e l m a t K i r j a l l i s e t t o d i s t e e t 1) Valokuvat 11 2 ) p i i r r o s k o r o t e t u s t a a l u e e s t a j a t u k i m u u r i e n m a t e r i a a - le i st a

8 3) p i i r r o s, j o s t a i l m e n e e r a k e n n u s p a i k a n y ' i t t ä v ä r a k e n - taminen 4) piirrokset tukimuurista 5) J ou n i T a l ja n va s t aa v a n t y ön j o ht a j an ha k e m u s C 1 5 Te em a : h a k e m u k s e n a j a n k o h t a 6 ) k u v a T a l j a n j a K a i k k o s e n t a l o s t a - a t u k i m u u r i s t a Te e m a : ra ke n nn us p ai k an y l it t äv ä r ak en t am i ne n j a t uk im u ur i Lahdessa 22. päivänä maa'iskuuta 2016 H e n r i k G i l s f o r t T i i n a G i l s f o r t La a t i O s s i G u s t a f s s o n A s i a n a j a j a, v a r a t u o m a r i

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI 2011 Ferrometal Oy Ferrometal Group pe ru As H ste Yrit ia el tt y kk si a s aa nk a n t: ii n su Su u Tu rt om eo a ot tu e lli lai M v ot a su n e u t e l ik ut D us n

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ.

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. TYÖVENEET 1 FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. Vmiamme umiinisia työveneitä kokoluokassa 4-17m pela-, partiointi-, tavarajet- heilöjethtäviin. Pyymme jotavai uttamaan veneet e käyttötarkoituksiin. Veneet

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5 KOUVOLN KESKUSTKORTTELT 00+1 1/ KHVLN TERSS JORMPP TORPRKKN POLKUPYÖRÄ- PRKK LEHMUSRV GRNTT- KVEYS HUOLTO STUSKELU- PORTT KHVL J TERSS SSÄÄNKÄYNT TORPRKKN STUSKELU- - PORTT +77.6 POHJOLTORN KORTTEL UUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana)

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana) **** HOTELLT spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN 1. Muikkulautanen (L)* - marinoituja savuntuikkuja ja punasipuliu, kirkasta perunas al aattia, r u is nap p ej a r uo lt o s ip ul ita h n a I lu

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO OL3 tilannekatsaus ATS:n Syysseminaari Helsinki 23..2005 Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy 23..2005 OL3 yleistilanne marraskuu 2005 Työt etenevät kaikilla osa-alueilla Laitostoimittajan (CFS)

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 TOIMIALA PALVEL U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P A

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO 5 5 685 5 8 6 33 585 MUITI 95 OU RAUTO OY 585 77 4 3 4 98 85 345 5 6 4 4 6 4 6 6 6 4 IVL-/45 4 757 4 757 95 585 4 476 3 39 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 68 4 643 769 55 8 84 96 8 79 8 käyntiovi uunnittelutoimiston

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN 658/66.661/2011 RAKYMPLA 69 Kolikeskus

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA 9 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntopyyntö STM022:00/2013 1(3) Jakelussa mainitut 15.08.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus 6 -/ 2013 LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot