VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE"

Transkriptio

1 VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland puh fax 00 0

2 Sisältö Yleistä Oheen toitus Suunnittelualue Suunnitteluilpailu Alueen oonaisuva Palvelut Kaupuniuva Asuminen Toimistotilat Mataesus Liienneväylät Pysäöinti Esteettömyys Korttelialueet Liieraennusten orttelialue 0 KM Kortteli Raennuset0 Henilöliienne-terminaalin orttelialue 0 LHA Mataesusen aoärestelyt Raennuset Uusi asuinorttelialue 0 Raennuset Pysäöinti Täydennysraentamisen orttelialue TORNITALOT Kortteli Raennuset Pysäöinti Raennusten värisuunnitelma Katualueet Autotiet Jalanulureitit Torialueet Huoltoliienne Kalusteet Pinnoitteet, raauset a aiteet Puisto- a piha-alueet Istutuset Terassipuisto Korttelipuisto Korttelipihat 0 Korttelipihoen periaateillustraatio0 Valaistus Valaistus / iinteistöt, tori-, piha- a aluevalaistus Liitteet Kaaviot - Kevyen liienteen väylät Kaaviot - Katuverosto Kaaviot - Ulopaioitusalueet Kaaviot - Sisäpaioitusalueet Kaaviot - Tornitaloen oanalyysi Asemaaavaehdotus

3 Yleistä Näymä ilpailuehdotusesta Oheen toitus Nurmiärven unnan valtuusto hyväsyi Klaualan asemanseudun Viirinlaason vaiheen asemaaavan nro nn pv0vv Oheen toitusena on selventää asemaaavassa esitettyä periaatteita a täsmentää ne suunnitteluperiaatteet, oita asemaaavan lisäsi noudatetaan alueen ysityisohtaisessa suunnittelussa Oheet ovat sitovia, mutta niitä ei tule tulita meaanisesti tai iraimellisen piutasti Ne osoittavat esimerinomaisesti sen vähimmäistason, ohon suunnittelun avulla tulisi pyriä Oheet eivät ole esteenä pemman laatutason tavoittelemiselle raennetussa ympäristössä Laaduaan ympäristön raentaminen edellyttää oa tapausessa suunnittelioiden, raennuttaien, raentaien, unnan raennusvalvonnan a muiden viranomistahoen seä tulevien äyttäien yhteistyötä Suunnittelualue Suunnittelualue sioittuu liienneyhteysien solmuohtaan a Klaualan ehittyvään esustaan Alue sioittuu Pietinmäen asuinalueen luoteispuolelle muodostaen täreän osan Klaualan ehittyvästä esustasta Alueen ehittäminen tulee tapahtumaan aallisesti vaiheittain Suunnitteluilpailu Nurmiärven unta äresti suppean utsuilpailun Klaualan esustan Viirinlaason alueen suunnittelusta vuonna 00 Kilpailun tavoitteena oli luoda vaiheistettu ehityssuunnitelma Klaualan esustassa siaitsevalle Viirinlaason alueelle Kilpailun voitti AW itehdit Oy Kilpailun ohelmassa alueen tavoitteet määriteltiin seuraavasti: Tavoitteena on aiaansaada laaduas a ideias ilpailualueen maanäytön ehittämisen suunnitelma Alueen ehittämisen haasteet a mahdollisuudet perustuvat eseiseen siaintiin seä aupuniraenteessa että liienteellisessä solmuohdassa Suunnittelulla pyritään eheyttämään Klaualan aupuniuvaa a luomaan painopiste haallaan oleville esustan toiminnoille Kilpailussa suunnitellaan a ideoidaan alueelle sopivia toimintoa, niiden sioittuminen a laauus seä toteuttamiseen liittyvää vaiheistusta Suunnitelmassa tulee huomioida alueeseen liittyvät pitän aiaänteen tavoitteet a suunnitelmat; alueen ehittäminen tulee tapahtumaan vaiheittain a toteuttamisvaiheiden välitavoitteiden tulee mahdollistaa laaduas a viimeistelty toteutus Raeisuusaavio

4 Alueen oonaisuva Klaualan unnan ennusteen muaan Klaualan väestö asvaa vuoteen 0 mennessä n0 000 asuaalla, minä vuosi ylän ydinesustaan ohdistuu suuria ehitystpeita tällä vuosiymmenellä Seuraavat viisi muutosvoimaa tulevat muoaamaan Klaualan yläuvaa voimaaasti: Ohitustielle raennetaan uusi tieyhteys, Luhtaoentie, eventämään Klaualantien uormitusta Viirinlaasoon raennetaan uusi aupan suurysiö a olemassa olevia liieiinteistöä ehitetään edelleen Klaualalle luodaan uusi esipiste raentamalla tori auppaesittymän yhteyteen a torin ympäristöön luodaan uusia ivialatoimitiloa Kesustaan raennetaan mataesus una- a lina-autoliienteelle pantamaan ulisen liienteen palveluita Kesustaan on mahdollista raentaa asunnot 00 hengelle seä runsaasti työpaiaentamista Klaualan nauhamaista yläraennetta ehitetään veromallin suuntaan uusien liienneärestelyiden avulla Uuden raentamisen myötä Klaualan painopiste siirtyy länteen päin Esiaupunimaista yläraennetta tiivistetään a esustan ilmettä ehitetään aupunimaisesi Viisi muutosvoimaa saatetaan aaunoluonnosessa yhteen a niistä luodaan synteesi, oa tuo esustaan uutta dynaamisuutta a elämää a teee Klaualasta Nurmiärven uuden vetovoimateiän Kilpailuvaiheen yläraenteellinen perusonsepti pysyy: Myllärintien ävelyaselia Klaualan irolta uudelle mataesuselle seä radan suuntaista raittia pohoiseen, Viherlaaso :n suuntaan pyritään vahvistamaan Alueen evyen liienteen verostoa ehitetään oonaisuutena a liienneturvallisuutta pannetaan oo esusta-alueella Palvelut Ysi aavahaneen täreistä ehittämistavoitteista on luoda esustaan uusi painopiste a torialue Uusi auppatori muodostetaan Klaualantien tuntumaan Kauppatorilta siaitsee uuden auppaesusen pääsisäänäynti Kauppaesus raennetaan nyyisen K-citymetin a uuden Prisman ympärille a se muodostaa lounaaseen avautuvan, suoaisan a aurinoisen torialueen Torin lounaispuolelle ataan raennusoieutta myös asuinerrostalolle Toritila atuu raennusten väliseen lasiaulaan, osta päästään molempiin hypermetteihin seä niiden alla oleviin pysäöintitiloihin Uusi aava sallii K-citymetin laaentamisen siten, että pohois- a itäpuolen taapihamaiset ulisivut peittyvät laaennusosien taase (0 000 em CM:n laaennusen lisäsi uusi Prisma em, välissä oleva auppaesus 000 em) Samalla syntyy uutta, vetovoimaista ävelymilöötä Viirintien teen Kaupuniuva Näymä ilpailuehdotusesta Tulevan esustan ilme on aiempaa urbaanimpi Torin laidassa Klaualantien ressa siaitsevat oreat raennuset ovat uuden Klaualan aupuniuvallisia dominanttea, ota meritsevät uuden esustan Viirinlaasoa halova Luhtaoentie toteutetaan buledimaisena atuna, ona

5 Toimistotilat Lina-autoaseman lipunmyynti seä odotustilat a henilöunnantilat sioitetaan AL- -orttelissa, (tontti 0) siaitsevan tornitalon alaertaan Klaualan esustan työpaiaomaaisuuden lisäämisesi aseman lähellä olevissa ortteleissa annetaan mahdollisuus asumisen lisäsi myös liie- a toimistoraentamiselle Juna-asemasta on tehty viitesuunnitelma, ona muaan mahdolliset tulevat unaiteet painetaan maan alle Viirintien risteysen pohoispuolelle asti, olloin itä-länsisuuntainen tieyhteys Pietinmäeltä 0 TIL AN V x0 V EN LUHTAJO VRINLAAK : :-M0 : KTY- Kpa : KTY- 0 ½I : PE : : 0 LL ON DE e=0 : : 0 I LÄH t AO 0 :0 : Kaavaehdotus 0 : pp : 0 ½I e=0 : VP AR 0 t 0 ½I : t VP 00 at 0 bs 0 at m a/ p EN EN KS NU LH t : e=0 0 ARt N KA Kaavaehdotus 0 t A TIP RIS 0 00 OKS ANTI E 0 0 RIS TIP :-M0 AK AN :-M0 t :0 : 0 t t : PIETARINMÄENPUISTO 0 W Y TY :: 0 VP : 0UJA NK LÄ NE 0 0 VUORELANPUISTO 0 : e=0 0 LA H : t 0 :0 : : 0 LUHTAJO : ½I 0 AR 00 : 0 0 :: : :-M 0 0 : VL SONKATU 0V o a am - a o ma - a o ma 0 0 LR- 0 TS U 0 0 x0 0 0 V RIN 0 IE NT :0 ÄE YM NT MÄ t t 0 PIETARINMÄKI ½I e=0 t 000 e=0 AR t at t t : t 000 : EN MÄ : 0 : : : t / I0 e =0 : K e=0 AO ½ I 0 : e=0 t RIN TA PIE Kpa ½I t t : AR t 0 t t AR IE NT t : t 0: KU h U ILA NH : 0 t : VP- AR 0 HA 00 t et M 0 0 AK : ½ I e=0 t0 t 0 0 t E t PIETARIN RINN t : 0 AR RA ½ u 0 : : 0 at 0 0 ½I e=0 : 0 AO pp VI pp 0 0 : LHA 0 00 t AR IN pp/t t NN 00 pp 0: t : :-M0 0 LR- t t 0 V GU 00 0 : 0 0 KYIJYNPUISTO :0 0 0 VI 0 0 :0 IX 000 VP 0 : : e =0 ma /p 0 0 AK- ao : t 0 LPA (0:0,,) : AL- 0 VI AN AL 00 KK K ma - Vuorattue=00 I l t : I e0 AU KL I e=00 t AK AK 00 : l LR- LP a + +0 ma /p ÄL ÄN KU:0 JA PP VI x0v SE t : I ao /p K ma I t : : t : a + +0 ma -ao 0 t : t 0 : : bs I e= I 0 0 : (0:) AL : VP- I LPA 0000 yr m :0 0 VP : t 0 h- RI : e=00 A a LR- 0 0 Kpa LP SK : 0 p KE Seurantalo Kpa I 0 : 0 0 0: 0 p VP 0 : - 0 hu /p 0 e=00 : 0 KM- 0 ma yr VP V RIN 0 LR 0 Kpa e= yr : : 0 t t KL : h - p AL t I Kpa 00 t Kpa : I :-M0 0 :-M0 : p 0: t t 0 0 t :0 : LPA : ao p I Iu½ e=00 I I 00 0 AK 0 AL Kpa 0 t 0 0 ½ I al : 0 p p u 00 0 V AL I VP 0 al pt 00 0 :0 :, 0 al ao m0% V 00 u½ :0 u½ p AL : 0 Kauppaesusen lähiorttelit Luhtaoentien itäpuolella ovat errostaloa, oiden alaerroissa voi Klaualan asumistiheyttä asvatetaan a asuinraentamisessa totaan laatua a asuntotyyppien monipuolisuutta Klaualantien pistetalot edustavat aupunimaista orean tason asumista Lina-autoasema raennetaan Luhtaoentien länsipuolelle, mahdollisen tulevan una-aseman välittömään läheisyyteen, otta siirtyminen liiennevälineestä toiseen ävisi suuvasti toimivan liienneesusen periaatteiden muaisesti Asuminen Luhtaoentien itäpuolelle raennetaan maastonmuotoa hyödyntäviä terassoitua pienerrostaloa maastoäyriä noudatellen Mataesus olla työ- a liietiloa sille istutetaan puurivistöt Kesustorin eteen raennetaan terassoitu puisto, oa yhdessä tornitaloen a torin porttiaiheen anssa muodostaa urbaanin maiseman, sylin, oa utsuu ohiulioita torille a puistoon 0 pp I :0 0 0

6 Viirintielle voi tapahtua maantasossa Ympäristön annalta on toivottavaa, että rata raennettaisiin Viirinlaason ohdalla tunneliin Liienneväylät Vanhat tielinauset säilytetään, mutta niitä muoataan uusien orttelien liienteellisen toimivuuden edellyttämässä laauudessa Luhtaoentien a Klaualntien risteys toteutetaan valo-ohattuna T-liittymänä Pietinmäen liienneyhteysiä Viirinlaasoon suuvoitetaan uusin tielinausin Luhtaoentien ylitys itä-länsi suunnassa tapahtuu tasossa Viirintien ohdalla Vanha Klaualantien alittava Viirintien alu voidaan ottaa auppaesusen pysäöintilaitosien a evyenliienteen yhteyden äyttöön ma/p) seä Luhtaoentien adunsipaioille Ao pysäöintilaitosiin tapahtuu olmesta ohdasta: oillisesta Viirintieltä, idästä Luhtaoentieltä a lounaasta aiemman aliulun ohdalta Miäli liityntäpysäöintiä osoitetaan orttelialueelle, tulee pysäöinti mahdollistaa tunnin aasi Klaualantien ren asuintaloen pysäöinti toteutetaan maanpäällisenä pysäöintinä orttelissa osoitetulla alueella (LPA) Lisäsi tonteilla a pysäöintiä voidaan sioittaa asuintaloen alle Alueen atosuunnittelussa on iinnitettävä eritysitä huomiota siihen, että maanpäällinen pysäöinti ei hallitse liiaa aupuniuvaa Luhtaoentien rean asuintaloen pysäöinti on mahdollista toteuttaa maan alla tai maan päällä Suunnittelussa on iinnitettävä erityistä huomiota liienteellisen toimivuuden lisäsi vihersuunnitteluun Kevyen liienteen pääraitti pohois-eteläsuunnassa ulee Klaualantieltä Viirintielle Luhtaoentien autta a sieltä Myllytietä iron suuntaan seä Luhtaoentietä pohoiseen Kaiien pääteiden sille äsennellään evyen liienteen aistat a liiennemuodot erotellaan toisistaan, niin että esusta-alueen liienneturvallisuus panee Myös polupyöriä ten ärestetään ulisen liienteen liityntäpysäöintialueet mataesusen yhteyteen, miä osaltaan tuee estävän ehitysen muaista ulista liiennettä Kaavassa on määrätty polupyörien osalta normit, mutta ei osoitettu alueausiaww Pysäöinti Esteettömyys Ympäristö on esteetön silloin, un se on aiien äyttäien annalta toimiva, turvallinen a miellyttävä äyttää Esteettömän ympäristön vaatimuset perustuvat maanäyttö- a raennuslain (MRL 000) a asetusen (MRA) yleisissä tavoitteissa mainittuun sosiaalisesti estävän ehitysen aatuseen a liiumisen tasa-voon, olla toitetaan aiille väestöryhmille iästä, suupuolesta, liiuntayvystä, taloudellisesta asemasta, asuinpaiasta yms riippumatonta mahdollisuutta liiua a turvattua peruspalveluen saavutettavuutta Laisääteisten velvoitteiden lisäsi tulee Viirinlaasossa noudattaa SuRaKu-proetin oheistusia SuRaKu on esteettömien ulisten alueiden suunnittelun, raentamisen a unnossapidon oheistus atu-, viher- a piha-alueilla SuRaKu -riteerien a oheiston toitusena on toimia ulisten atu-, viher- a piha-alueiden suunnittelun, raentamisen a unnossapidon oheena esteettömyyden turvaamisesi Toria, auppaesusia seä asemanseudun liityntäliiennettä palvelevat pysäöintipaiat osoitetaan Luhtaoentien ren LP-alueelle, lisäsi liityntäpysäöintiä voidaan sioittaa auppaesusesittymän alla olevaan pysäöintitilaan (

7 Korttelialueet Liieraennusten orttelialue KM- ortteli 0 Kortteli Kauppaesusortteli on Klaualan esustan näyvin maameri, minä vuosi sen itehtoniseen ilmeeseen a suunnittelioiden pätevyyteen tulee iinnittää erityistä huomiota Kauppaesus a sen viereinen torialue ovat Klaualan uusi olohuone, sisi raennusissa on mittaaavastaan huolimatta oltava inhimillisyyttä a monimuotoisuutta Kauppaesusen on myös avauduttava ulospäin ävely-ympäristöön: pääsisäänäyntien lisäsi raennusen uloreunoilla olevista aupoista on oltava sisäänäynteä torille Raennuset Kauppaesusen ulisivuen tulee olla lasia seä rappauspintoa a Luhtaoentientason on oltava läpinäyvä tai laaalti auotettu Kauppaesusraennusen pääaulassa a pääulureiteillä on oltava lasiatto Puuthamyymälöiden ulisivut tehdään tuulettuvana lasipaneeliraenteena Raennusen attoen itehtuuri on suunniteltava huolellisesti, sillä atto on viereisten tornitaloen asunnoille merittävä maisemateiä -päätelaitteet on oottava hallitusti ryhmiin a verhottava yhtenäisen säleiön ta muun ulisivuvaipan taase -onehuone on integroitava sinaisen raennusmassan sisään Laaalla tasaatto-osuudella on äytettävä viherattoa tai vaihtoehtoisesti vihreää ierrätyslasimursaa tai vihreää singeliä Lastausalueet on maisemoitava a niiden ovet tulee toteuttaa ulisivuen värisinä Raennusten perustamisessa on huomioitava tulevan radan aiheuttamat erityisolosuhteet Mainospyloneita ei sallita, vaan mainoset on integroitava ulisivuihin, ts ulisivuluonnoset yllä Pysäöinti Kauppaesusen pysäöintitilat siaitsevat pääosin raennusen pohaerrosissa Ulopysäöinti siaitsee Luhtaoentien ressa, auppaesusen itäpuolella Ulona paioituslaueilla pysäöinti tulee aaa - pysäöintipaian ryhmiin, ota on erotettu toisistaan istutusalueella Istutusalueen on oltava ooltaan riittävä puiden istuttamiselle Pysäöintiruudun leveys 00mm a äytävät 000mm Huoltoliienne ohataan Viirintien puolelta Huoltoreittien tuimuuri materiaalina on äytettävä graafista betonia tai hmaata luonnoniveä Tuimuurin viherluisan pinta on maanpeiteasvillisuutta

8 Julisivuluonnoset auppaesusen mainosista a ulisivuaiheista Esimereä puuthamyymälöiden ulisivulasitusesta

9 Henilöliienneterminaalin orttelialue 0 LHA Mataesusen aoärestelyt Terminaalissa siaitsevat lina-auto- a tasipysäit seä pyöräpysäöinti Liityntäpysäöinti (LP) sioitetaan Prisman itäpuolelle Raennuset Laiturialueen atos tehdään yhtenäisenä teräslasiraenteena Katosen tulee liittyä a suoata ulu mataesusen sisäänäynniltä laiturialueeelle Myöhemmässä vaiheessa alueelle raennetaan samaan tyyliin myös una-aseman sisäänäyntiatoset Penit a muut adunalusteet tehdään torialueen tyylin muaisesti Kauppaesusessa a lähiympäristössä ulureitit tulee suunnitella aina esteettömisi Mataesusen lipunmyynti seä henilöunta- a huoltotilat siaitsevat viereisen errostalon ensimmäisessä errosessa Kävelyalueet erotetaan aoaistoista tasoeroin a materiaalivaihdosin Matustaien ulua mataesusen tiloista laiturialueelle tulee ohata myös valaistusta hyödyntäen

10 Uusi asuinorttelialue 0 AK- Luhtaoentien itäpuolen orttelit muodostavat oman asuinalueoonaisuutensa, olle on luonteenomaista rinneraentaminen a siihen liittyvät merittävät oreuserot Raennuset Luhtaoentien itäpuolella olevan asuinalueen länsiulisivu on ysi Klaualan uuden esustan oleellisista ulisivuista, tämän taia raennusten itehtuuriin on iinnitettävä erityistä huomiota Kortteli muodostuu uuden - errosisen talon onosta Raennusten väliin äävät orotetun pihaannen päälle yhteispihat, oille on ulu Luhtaoentieltä portaioen autta seä pihaadulta orttelin itäpuolelta Raennusten uloitehtuurin olennaisimmat elementit ovat asi toisistaan erottuvaa massaa, laaat raennusen etelä- a länsipuolella iertävät pveealueet seä vapaa iuna-auotus Julisivumateriaalina valoinen olmierroshiertorappaus tai valobetoni ts värisuunnitelma Pveeet toteutetaan raennusen päämassaan integroituina, erillisiä ulonevia pveetornea ei sallita Pveeiden sisäseinissä saa äyttää väreä a luonnonpuu-pintoa Pveeissa pitää olla umpiosia, oonaan lasisia pveeita ei sallita Kts uva Pveeettomien ulisivuen iunoiden umpiosissa voidaan äyttää värillistä taustamaalattua ulisivulasia Kattoerrosen asunnot voivat olla asierrosisia, ylimpään erroseen saa uitenin sioittaa enintään ¾ raennusen rungon massasta Ylimmässä errosessa sallitaan laaat attoterassit Jätehuoneet sioitetaan raennusten sisälle, siten että huoltoulu niihin on autohallin autta Yhteistiloihin sioitetaan suuria iunoita viihtyisyyden a valoisuuden aiaansaamisesi Jätehuoneet sioitetaan raennusten sisälle, siten että huoltoulu niihin on pihaadulta Sisäänäyntiatoset toteutetaan raennusmassaan tehtävillä sisennysillä Pysäöinti Alueen pysäöinti voidaan toteuttaa raennusten alla tai maan päällä raennusten välissä Autohallista tulee olla suora pääsy asuinraennusten rappuäytäviin Itäpuolen taloen pysäöinti on pihaadulla Piha-alueet äävät raennusten väliin, a ne äsitellään puistomaisesti Raennusten pohaerrosissa on yhteistiloa, ota avautuvat pihaadun suuntaan Raennusten pohaerrosiin pihaadun teen voidaan raentaa pieniä liie- tai toimistotiloa Pysäöinti voidaan ärestää rinteeseen raennettuun autohalliin raennusten alle Porrashuoneet avautuvat ylemmän tason pihaadulle Pihaadun tasossa olevilla asunnoilla voi olla omat sisäänäynnit a pihat Raennusten väliset piha-alueet tulee suoata atumelulta lasi- a teräsraenteisiilla suoaseinillä a atosilla 0

11 Täydennysraentamisen ortteli 0 AL- TORNITALOT Kortteli Klaualantien teen raennetaan olme tornitaloa, oissa on masimissaan errosta Alaerrosissa on liie- a työtiloa, ylemmät erroset ovat asuntoa Etenin ylimmän errosen asunnot voivat olla asierrosisisa hyödyntäen vesiattoa attoterrasseina Raennuset Julisivumateriaaleina on tiili a valoinen hiertorappaus tai valobetoni Pveeet toteutetaan raennusen päämassaan integroituina, erillisiä ulonevia pveetornea ei sallita Pveeissa pitää olla umpiosia, oonaan lasisia pveeita ei sallita Kattoerrosen asunnot ovat asierrosisia Sisäänäyntiatoset toteutetaan raennusen sisäänvedoilla Pveeettomien ulisivuen iunoiden umpiosissa voidaan äyttää värillistä taustamaalattua ulisivulasia Jätehuoneet sioitetaan raennusten sisälle, siten että huoltoulu niihin on autohallin autta, luuunottamatta eteläisintä tornia, ossa ei ole autohallia Raennusten perustamisessa on huomioitava tulevan radan aiheuttamat erityisolosuhteet Pysäöinti Pysäöinti toteutetaan maanpäällisenä

12 Raennusten värisuunnitelma Raennusten uloin uori Valoinen Luonnonvaloinen Kylmänvaloinen Sisäuoren tehostevärit Luonnontammi Punainen Vihreä Sininen Oranssi Soelivärit Graafinen betoni Vaaleanhmaa graniitti Tummanhmaa graniitti Teräsraenteiden sävy RST, RAL 00

13 Katualueet Autotiet Viirinlaasoa halova Luhtaoentie toteutetaan buledimaisena atuna, ona sille istutetaan puurivistöt Kadun valaistus suunnitellaan oonaisuudesi, aoväylät valaistaan esim vaierivalaisimilla, evyenliienteenväylien valaisu pylväsvalaisimilla , +0, , +0, +, Aopinnoitteet ovat asfalttia a reunaivet graniittia Jalanulureitit Peruspinnat asfalttia - torialueet a niihen liittyvät ävelyalueet graniittilaattaa tai graniittinoppaiveä Huom esteettömyyden suhteen on noudatettava SuRaKu oheistusta asf asf +0, +0, asf asf LUHTAJOEN LUHTAJOEN asf +0, +0, +, asf Leiaus Luhtaoentiestä Torialueet Kauppaesusen edessä oleva torialue raoittuu auppaesittymään, Klaualantiehen a alanululle attuun yhteyteen Auio raautuu pohoisessa a lännessä auppaesuseen a etelässä asoistorniin Auio on osa Kalualan uutta alanulureitistöä, vain huolto- a pelastusao seä tasi- a invaliienne ovat sallittua auiolla Auio on aettavissa ahteen osaan, auppatoriin a istuselualueeseen Isoen tilaisuusien yhteydessä auio voidaan yhdistää yhdesi tapahtumatorisi Peruspinta on graniittilaatoitusta a graniittinoppaiveä Maanpäällinen pysäöinti ei saa hallita aupuniuvaa Esimereä urbaaniin ympäristöön soveltuvista piha- a puistoalusteista Huoltoliienne Huoltoliienteen alueet ovat asfalttia Huoltopihat tulee maisemoida istutusilla a mahdolliset muuriraenteet toteutetaan graniittiverhoiltuna tai graafisesta betonista Kalusteet Pihaalusteiden tulee materiaaliltaan a tyyliltään tuea uudisraennusten itehtuuria a alueen urbaania ilmettä Sen vuosi pihaalusteiden materiaalin tulee olla teräs, puisin istuinosin Leiivälineet voivat tehdä tästä poieusen Pinnoitteet, raauset a aiteet Kiveyset tehdään graniittista (betoniiveä ei sallita) Raausten a aiteiden suhteen tulee noudattaa SuRaKu oheistusta

14 Puisto- a piha-alueet Istutuset Kauppaesusen lähiympäristöön istutetaan ympärivuotisia havuasvea seä ansiraenteiden päälle istutuslaatioissa perennoa Hulevesialtaan vesimäärä vaihtelee merittävästi Kasvillisuuden tulee estää uivuutta seä satunnaisia suuria vedenvirtausia (esimruohotista ostean niityn laistoa) Korttelipihat Pihaadun maanaiselle osalle istutetaan suuria lehtipuita (esimvaahtera a hevosastana) Pysäöintihallin päällä siaitseville välipihoille istutetaan pieniä puita a/tai puutisia pensaita (esim mongolianvaahtera tai rungollinen pihasyreeni) Maanaiselle piha-alueelle raennetaan lisäsi asi pienempää vihereidasta Vihereitaat ovat ivituhapintaisia alueita, oiden pinta on asfalttipintaa alemmalla tasolla Vihereitaille istutetaan uivia pensaita a puita seä sioitetaan peneä oleselua ten Toiselle vihereitaista sioitetaan puistoshai Pysäöintiannen päällä siaitsevien välipihoen pintamateriaalit ovat betoniivi a ivituha Pihaohtaiset viher- a leiialueet ovat vapaasti muotoiltua ivituha-alueita, oiden pinta on betoniivipintaa alemmalla tasolla Viher- a leiialueelle sioitetaan leiivälineitä, peneä oleseluun, vapaasti muotoiltua uivia pensaita seä alueraausta myötäileviä maaumpua, ota toimivat asvualustana puille a/tai pensaille Maaumpuen pinnat verhoillaan maanpeiteasveilla, eiä umpuen oreuden tulisi ylittää metriä Kummut erotetaan ivituhasta matalalla RST-lattaudalla raenteita pitin viheröynnösatosesi Välipihat eroavat toisistaan värioodausella eli pihoilla on omat teemavärityset Väriä voidaan äyttää peneissä, leiivälineissä a leiitelineiden turva-alustassa Värioodaus määrittyy suhteessa viereisien taloen värimaailmoihin Tavoitteena on luoda ympäröivien raennusten anssa esusteleva piha, oa toimii maamerimäisesti alueen asuaille Pihaalusteiden tulee materiaaliltaan a tyyliltään tuea uudisraennusten itehtuuria a alueen urbaania ilmettä Pihaalusteiden runomateriaalin on teräs, puisin istuinosin Leiivälineet voivat tehdä tästä poieusen Pihoille sioitetaan tomutustelineet, lipputangot a pyörätelineet Pyyinuivaustiloen tulee olla raennusten sisällä uivaushuoneissa Raennusten vieressä pääuluväylät pinnoitetaan väriasfaltilla tai iveysellä Asfaltti osoittaa huoltoväylät a ääntymisalueet, muut pinnat ovat graniittiaistoin äsenneltyä betoniiveä Kesialueen uluväylät voivat olla myös ivituhapintaisia Leiitelineiden alle asennetaan EU standdit täyttävää turvasoraa Portaat ovat betoniivi- a graniittipintaiset a niihin liittyvät muurit tiili- tai graniittilaattapintaisia Kaiteet ovat terästä Muurit a uloportaat orostusvalaistaan Pihoen väliin ei saa raentaa yhtiöiden välisiä aitoa Luhtaoen tien itäpuolen orttelit Leiitelineiden alustana äytetään turva-alustaa Välipihoen Luhtaoentien puolelle raennetaan muuri/suoa-aidan lisäsi pergola Raennetta vasten sioitetaan iinteät istutusaltaat öynnösasveille (esim villiviini) Pergolan raenteen tulee mahdollistaa öynnösen nousemisen pergolan

15 Korttelipihoen periaateillustraatio Illustraatio on ysinertaistettu uvitus pihan muodostumisesta Kivituha-alueen, maaumpuen a pensasalueiden muoto seä usteiden määrä a sioittelu voivat erota merittävästi esitetystä Kuvan toitus on antaa aatus muotoielestä, ota taloohtaisilla pihoilla äytetään Raaavan ivituha-alueen muotoon a ooon vaiuttavat ansiteniset rataisut seä piha-alueita ympäröivien raennusten sisäänäyntiärestelyt Vihereidas Puu Puutaso Istuinryhmä Nurmiumpu Leiivälineet Lipputano Väriasfaltilla Tomutusteline Graniiti-/betonipinta Liite: Korttelipihoen periaateillustraatio, ei mittaaavassa Viirinlaaso - raentamistapaohe Valaistus Valaistus / iinteistöt, tori-, piha- a aluevalaistus Yleistä huom orea vaatimustaso Alueen turvallisen liiumisympäristön mistamisesi luodaan oo alueelle attava valaistuen esteettömien alanulureitistöen verosto Erityisesti risteysalueet, pysäit a maaston oreuserot on syytä huomioida valaistusella Korean vaatimustason valaistusalue atu-a torialueilla Raittiyhteys mataesuselta torialueelle valaistaan evyen liienteen ympäristöä orostavalla puistovalaistusella Päääytävää a puistorinteen porrastusia voidaan lisäsi valaista rinteen muodonantoa orostavalla muurivalaistusella seä matalilla pollivalaisimilla Torialue valaistaan auion ylle nostetulla valoverolla Valon väri on mielellään lämmin valoinen a valon laatu hyvin väriä toistava (Ra>0) Kaien aava-alueen valaistusen tulee olla häiäisemätöntä Valonlähteet eivät saa näyä häiritsevästi asuntoihin Korostus- a erioisvalaistuset suositellaan sammutettavisi yöaasi Pihaadun yleisvalaistus toteutetaan mieluiten vai- Kaava-alueen valaistussuunnitelma Huttunen-Lipasti-Paanen Oy

16 ereihin ripustetuin valaisimin tai raennusten seiniin iinnitetyin valaisimin Raennusten ysilöintiin suositellaan numerovalaisinten siaan äytettäväsi seinäpintaan iinnitettyä numeroita, ota valaistaan Lähiympäristön viihtyisyyttä ansipihalla orostetaan pohaerrosen seinävalaisimilla a pergolaan iinnitetyillä valaisimilla Raennusten ulisivua a pveeita orostetaan valaisemalla raennusvaippaa siten, että sisemmät seinät hehuvat lyhtymäisesti a pveeaiteet muodostavat päälle ossa olevan siluetin Ripustetun valoveron periaateleiaus Vihereitaat a puistion ympäristöt tulee valaista niin hyvin, ettei turvattomuuden tunnetta pääse syntymään Pihoilla maastoa tai ysittäisiä näyttäviä puita orostetaan hituin valonheittimin Mäntyen runoa voidaan valaista suurpainenatriumvalaisimin, mutta muuten valon laadun tulisi olla hyvin väriä toistavaa (Ra>0) Kadun a alaäytävän valaistus, periaateleiaus Esimereä alueen ilmeeseen soveltuvista teräsisista valaisimista

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

XIV K-6 K-6. Oppipojankuja k-3. k pp/h SEUNALANKUJA

XIV K-6 K-6. Oppipojankuja k-3. k pp/h SEUNALANKUJA 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0- -0- -0- -0-0 -0- -0- Kauatori leiipaia Keravan auio Kaupungintalo Posti Pysäöintitalo t t t t t t t t t t t t V XV V XV XV V V Allas --K000 --K000 Niinuja Sibeliusentie

Lisätiedot

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE 2.2.2017 RAKENTAMISTAPAOHJE Järvenpään Kaupunki, Perhelän kortteli 131-126-14 Asemakaava 1. YLEISTÄ RAKENTAMISTAPAOHJEISTA Tämä rakennustapaohje koskee Järvenpään 1. kaupunginosan

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

tripla maisema - materiaalikirjasto

tripla maisema - materiaalikirjasto tripla maisema - materiaalikirjasto 14.9.2016 - materiaalikirjaston lähtökohdat 1. Itä-länsisuunnan korostaminen Maisemasuunnittelun pääelementeissä vahva, dynaaminen itä-länsisuunta. Toissijainen suunta

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN ASTRUM ASEMAPIIRROS 1:300 /A

ASUNTO OY VANTAAN ASTRUM ASEMAPIIRROS 1:300 /A a r c h i t e c t s 0 100 +41.0 KEVYENLIIKENTEEN SILTA +41.0 100 43 17000 +40.5 +40.0 muuri +41.85 5300 +39.5 3 +39.0 +38.5 3600 nurmikivi +38.0 30300 300 muuri yp +41.85-43.55 INVA istutukset istutusallas

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

URH - Venttiili. Halton URH. Venttiili

URH - Venttiili. Halton URH. Venttiili Halton URH Venttiili ilmaventtiili, jossa on painehäviön säätömahdollisuus. Seinä- tai attoasennus erillisen asennusehysen avulla. Kanavamelun vaimennus. Laitteessa on ilman tilavuusvirran mittaus- ja

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 006 LIITTEET OHEISMATERIAALI KARAKALLIO JA KARAKALLION KESKUSTA, ASEMAKAAVOJEN MUUTOSTEN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ALUE 3608 (OSITTAIN KV-ASIA)

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Valkeakoski Eteläinen Keskusta

Valkeakoski Eteläinen Keskusta Valeaosi Eteläinen Kesusta 15.12.2014 Valeaosen aupuni & Lunden Architecture Oy Eteläinen esusta 1. haaste ja potentiaali ysi esusta Suurin osa raentamattomasta tilasta on avointa paritilaa Puistoalue

Lisätiedot

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE 1 AUNTAMAANRAITTI 1 3387 TAMERE As Oy Vuoreksen Apollo koostuu arkkitehtonisesti tyylikäistä 1- ja 2-kerroksisista puuverhoilluista rivija luhtitaloasunnoista. Asuntoyhtiön tontti rajautuu kauniiseen Vuoreksen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 26.8.2014 Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutos Koskee kortteleita 202, 213, 217, 219, 115, sekä rautatieliikenteen aluetta, yleisen pysäköinnin alueita ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 HEKA HERTTONIEMI, KIRVESMIEHENKATU 2 HANKENUMERO 7301020 LUONNOKSET 7.3.2016 Sijainti Kortteli 43081 Kirvesmiehenkatu 2 00880 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258 Suomelan asemakaava Rakentamistapaohjeet Korttelit 230-258 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kansikuva: Ilmakuva Suomelan asemakaava-alueesta lähiympäristöineen, Vesilahden kunta 3 (12) Suomelan asemakaava-alue

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Asunto-Oy Helsingin Sinikuusama

Asunto-Oy Helsingin Sinikuusama HANKESELOSTUS 1 (21) Hankeselostus 19.5.2014 Yleistä Kohde sijaitsee Haagan kaupunginosassa rakentamattomalla korttelialueella. Korttelialuetta rajaavat lännessä Eliel Saarisen tie, pohjoisessa Laajasuonpuisto,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p Keskustelun pohjaksi on laadittu neljä alustavaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdot A "Hila" ja B "Vetoketju" ovat tiiviimpiä ja korkeampia versioita Länsi- Herttoniemelle ominaisesta avoimesta korttelirakenteesta.

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA ILMANLAADUN HAASTEET - Sijainti kahden vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa - paljon busseja (myös seutu-), ei raskaan liikenteen rajoituksia LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 ja 2035 MANNERHEIMINTIE Oikeuslääketieteellinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos 1. L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\2015\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH

SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos 1. L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\2015\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH LETO LOUKNANEN LOUKNASTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATJA: LEDON KUNNAN KAAVOTUS JATEKNSETPALVELUT:

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot