VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE"

Transkriptio

1 VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland puh fax 00 0

2 Sisältö Yleistä Oheen toitus Suunnittelualue Suunnitteluilpailu Alueen oonaisuva Palvelut Kaupuniuva Asuminen Toimistotilat Mataesus Liienneväylät Pysäöinti Esteettömyys Korttelialueet Liieraennusten orttelialue 0 KM Kortteli Raennuset0 Henilöliienne-terminaalin orttelialue 0 LHA Mataesusen aoärestelyt Raennuset Uusi asuinorttelialue 0 Raennuset Pysäöinti Täydennysraentamisen orttelialue TORNITALOT Kortteli Raennuset Pysäöinti Raennusten värisuunnitelma Katualueet Autotiet Jalanulureitit Torialueet Huoltoliienne Kalusteet Pinnoitteet, raauset a aiteet Puisto- a piha-alueet Istutuset Terassipuisto Korttelipuisto Korttelipihat 0 Korttelipihoen periaateillustraatio0 Valaistus Valaistus / iinteistöt, tori-, piha- a aluevalaistus Liitteet Kaaviot - Kevyen liienteen väylät Kaaviot - Katuverosto Kaaviot - Ulopaioitusalueet Kaaviot - Sisäpaioitusalueet Kaaviot - Tornitaloen oanalyysi Asemaaavaehdotus

3 Yleistä Näymä ilpailuehdotusesta Oheen toitus Nurmiärven unnan valtuusto hyväsyi Klaualan asemanseudun Viirinlaason vaiheen asemaaavan nro nn pv0vv Oheen toitusena on selventää asemaaavassa esitettyä periaatteita a täsmentää ne suunnitteluperiaatteet, oita asemaaavan lisäsi noudatetaan alueen ysityisohtaisessa suunnittelussa Oheet ovat sitovia, mutta niitä ei tule tulita meaanisesti tai iraimellisen piutasti Ne osoittavat esimerinomaisesti sen vähimmäistason, ohon suunnittelun avulla tulisi pyriä Oheet eivät ole esteenä pemman laatutason tavoittelemiselle raennetussa ympäristössä Laaduaan ympäristön raentaminen edellyttää oa tapausessa suunnittelioiden, raennuttaien, raentaien, unnan raennusvalvonnan a muiden viranomistahoen seä tulevien äyttäien yhteistyötä Suunnittelualue Suunnittelualue sioittuu liienneyhteysien solmuohtaan a Klaualan ehittyvään esustaan Alue sioittuu Pietinmäen asuinalueen luoteispuolelle muodostaen täreän osan Klaualan ehittyvästä esustasta Alueen ehittäminen tulee tapahtumaan aallisesti vaiheittain Suunnitteluilpailu Nurmiärven unta äresti suppean utsuilpailun Klaualan esustan Viirinlaason alueen suunnittelusta vuonna 00 Kilpailun tavoitteena oli luoda vaiheistettu ehityssuunnitelma Klaualan esustassa siaitsevalle Viirinlaason alueelle Kilpailun voitti AW itehdit Oy Kilpailun ohelmassa alueen tavoitteet määriteltiin seuraavasti: Tavoitteena on aiaansaada laaduas a ideias ilpailualueen maanäytön ehittämisen suunnitelma Alueen ehittämisen haasteet a mahdollisuudet perustuvat eseiseen siaintiin seä aupuniraenteessa että liienteellisessä solmuohdassa Suunnittelulla pyritään eheyttämään Klaualan aupuniuvaa a luomaan painopiste haallaan oleville esustan toiminnoille Kilpailussa suunnitellaan a ideoidaan alueelle sopivia toimintoa, niiden sioittuminen a laauus seä toteuttamiseen liittyvää vaiheistusta Suunnitelmassa tulee huomioida alueeseen liittyvät pitän aiaänteen tavoitteet a suunnitelmat; alueen ehittäminen tulee tapahtumaan vaiheittain a toteuttamisvaiheiden välitavoitteiden tulee mahdollistaa laaduas a viimeistelty toteutus Raeisuusaavio

4 Alueen oonaisuva Klaualan unnan ennusteen muaan Klaualan väestö asvaa vuoteen 0 mennessä n0 000 asuaalla, minä vuosi ylän ydinesustaan ohdistuu suuria ehitystpeita tällä vuosiymmenellä Seuraavat viisi muutosvoimaa tulevat muoaamaan Klaualan yläuvaa voimaaasti: Ohitustielle raennetaan uusi tieyhteys, Luhtaoentie, eventämään Klaualantien uormitusta Viirinlaasoon raennetaan uusi aupan suurysiö a olemassa olevia liieiinteistöä ehitetään edelleen Klaualalle luodaan uusi esipiste raentamalla tori auppaesittymän yhteyteen a torin ympäristöön luodaan uusia ivialatoimitiloa Kesustaan raennetaan mataesus una- a lina-autoliienteelle pantamaan ulisen liienteen palveluita Kesustaan on mahdollista raentaa asunnot 00 hengelle seä runsaasti työpaiaentamista Klaualan nauhamaista yläraennetta ehitetään veromallin suuntaan uusien liienneärestelyiden avulla Uuden raentamisen myötä Klaualan painopiste siirtyy länteen päin Esiaupunimaista yläraennetta tiivistetään a esustan ilmettä ehitetään aupunimaisesi Viisi muutosvoimaa saatetaan aaunoluonnosessa yhteen a niistä luodaan synteesi, oa tuo esustaan uutta dynaamisuutta a elämää a teee Klaualasta Nurmiärven uuden vetovoimateiän Kilpailuvaiheen yläraenteellinen perusonsepti pysyy: Myllärintien ävelyaselia Klaualan irolta uudelle mataesuselle seä radan suuntaista raittia pohoiseen, Viherlaaso :n suuntaan pyritään vahvistamaan Alueen evyen liienteen verostoa ehitetään oonaisuutena a liienneturvallisuutta pannetaan oo esusta-alueella Palvelut Ysi aavahaneen täreistä ehittämistavoitteista on luoda esustaan uusi painopiste a torialue Uusi auppatori muodostetaan Klaualantien tuntumaan Kauppatorilta siaitsee uuden auppaesusen pääsisäänäynti Kauppaesus raennetaan nyyisen K-citymetin a uuden Prisman ympärille a se muodostaa lounaaseen avautuvan, suoaisan a aurinoisen torialueen Torin lounaispuolelle ataan raennusoieutta myös asuinerrostalolle Toritila atuu raennusten väliseen lasiaulaan, osta päästään molempiin hypermetteihin seä niiden alla oleviin pysäöintitiloihin Uusi aava sallii K-citymetin laaentamisen siten, että pohois- a itäpuolen taapihamaiset ulisivut peittyvät laaennusosien taase (0 000 em CM:n laaennusen lisäsi uusi Prisma em, välissä oleva auppaesus 000 em) Samalla syntyy uutta, vetovoimaista ävelymilöötä Viirintien teen Kaupuniuva Näymä ilpailuehdotusesta Tulevan esustan ilme on aiempaa urbaanimpi Torin laidassa Klaualantien ressa siaitsevat oreat raennuset ovat uuden Klaualan aupuniuvallisia dominanttea, ota meritsevät uuden esustan Viirinlaasoa halova Luhtaoentie toteutetaan buledimaisena atuna, ona

5 Toimistotilat Lina-autoaseman lipunmyynti seä odotustilat a henilöunnantilat sioitetaan AL- -orttelissa, (tontti 0) siaitsevan tornitalon alaertaan Klaualan esustan työpaiaomaaisuuden lisäämisesi aseman lähellä olevissa ortteleissa annetaan mahdollisuus asumisen lisäsi myös liie- a toimistoraentamiselle Juna-asemasta on tehty viitesuunnitelma, ona muaan mahdolliset tulevat unaiteet painetaan maan alle Viirintien risteysen pohoispuolelle asti, olloin itä-länsisuuntainen tieyhteys Pietinmäeltä 0 TIL AN V x0 V EN LUHTAJO VRINLAAK : :-M0 : KTY- Kpa : KTY- 0 ½I : PE : : 0 LL ON DE e=0 : : 0 I LÄH t AO 0 :0 : Kaavaehdotus 0 : pp : 0 ½I e=0 : VP AR 0 t 0 ½I : t VP 00 at 0 bs 0 at m a/ p EN EN KS NU LH t : e=0 0 ARt N KA Kaavaehdotus 0 t A TIP RIS 0 00 OKS ANTI E 0 0 RIS TIP :-M0 AK AN :-M0 t :0 : 0 t t : PIETARINMÄENPUISTO 0 W Y TY :: 0 VP : 0UJA NK LÄ NE 0 0 VUORELANPUISTO 0 : e=0 0 LA H : t 0 :0 : : 0 LUHTAJO : ½I 0 AR 00 : 0 0 :: : :-M 0 0 : VL SONKATU 0V o a am - a o ma - a o ma 0 0 LR- 0 TS U 0 0 x0 0 0 V RIN 0 IE NT :0 ÄE YM NT MÄ t t 0 PIETARINMÄKI ½I e=0 t 000 e=0 AR t at t t : t 000 : EN MÄ : 0 : : : t / I0 e =0 : K e=0 AO ½ I 0 : e=0 t RIN TA PIE Kpa ½I t t : AR t 0 t t AR IE NT t : t 0: KU h U ILA NH : 0 t : VP- AR 0 HA 00 t et M 0 0 AK : ½ I e=0 t0 t 0 0 t E t PIETARIN RINN t : 0 AR RA ½ u 0 : : 0 at 0 0 ½I e=0 : 0 AO pp VI pp 0 0 : LHA 0 00 t AR IN pp/t t NN 00 pp 0: t : :-M0 0 LR- t t 0 V GU 00 0 : 0 0 KYIJYNPUISTO :0 0 0 VI 0 0 :0 IX 000 VP 0 : : e =0 ma /p 0 0 AK- ao : t 0 LPA (0:0,,) : AL- 0 VI AN AL 00 KK K ma - Vuorattue=00 I l t : I e0 AU KL I e=00 t AK AK 00 : l LR- LP a + +0 ma /p ÄL ÄN KU:0 JA PP VI x0v SE t : I ao /p K ma I t : : t : a + +0 ma -ao 0 t : t 0 : : bs I e= I 0 0 : (0:) AL : VP- I LPA 0000 yr m :0 0 VP : t 0 h- RI : e=00 A a LR- 0 0 Kpa LP SK : 0 p KE Seurantalo Kpa I 0 : 0 0 0: 0 p VP 0 : - 0 hu /p 0 e=00 : 0 KM- 0 ma yr VP V RIN 0 LR 0 Kpa e= yr : : 0 t t KL : h - p AL t I Kpa 00 t Kpa : I :-M0 0 :-M0 : p 0: t t 0 0 t :0 : LPA : ao p I Iu½ e=00 I I 00 0 AK 0 AL Kpa 0 t 0 0 ½ I al : 0 p p u 00 0 V AL I VP 0 al pt 00 0 :0 :, 0 al ao m0% V 00 u½ :0 u½ p AL : 0 Kauppaesusen lähiorttelit Luhtaoentien itäpuolella ovat errostaloa, oiden alaerroissa voi Klaualan asumistiheyttä asvatetaan a asuinraentamisessa totaan laatua a asuntotyyppien monipuolisuutta Klaualantien pistetalot edustavat aupunimaista orean tason asumista Lina-autoasema raennetaan Luhtaoentien länsipuolelle, mahdollisen tulevan una-aseman välittömään läheisyyteen, otta siirtyminen liiennevälineestä toiseen ävisi suuvasti toimivan liienneesusen periaatteiden muaisesti Asuminen Luhtaoentien itäpuolelle raennetaan maastonmuotoa hyödyntäviä terassoitua pienerrostaloa maastoäyriä noudatellen Mataesus olla työ- a liietiloa sille istutetaan puurivistöt Kesustorin eteen raennetaan terassoitu puisto, oa yhdessä tornitaloen a torin porttiaiheen anssa muodostaa urbaanin maiseman, sylin, oa utsuu ohiulioita torille a puistoon 0 pp I :0 0 0

6 Viirintielle voi tapahtua maantasossa Ympäristön annalta on toivottavaa, että rata raennettaisiin Viirinlaason ohdalla tunneliin Liienneväylät Vanhat tielinauset säilytetään, mutta niitä muoataan uusien orttelien liienteellisen toimivuuden edellyttämässä laauudessa Luhtaoentien a Klaualntien risteys toteutetaan valo-ohattuna T-liittymänä Pietinmäen liienneyhteysiä Viirinlaasoon suuvoitetaan uusin tielinausin Luhtaoentien ylitys itä-länsi suunnassa tapahtuu tasossa Viirintien ohdalla Vanha Klaualantien alittava Viirintien alu voidaan ottaa auppaesusen pysäöintilaitosien a evyenliienteen yhteyden äyttöön ma/p) seä Luhtaoentien adunsipaioille Ao pysäöintilaitosiin tapahtuu olmesta ohdasta: oillisesta Viirintieltä, idästä Luhtaoentieltä a lounaasta aiemman aliulun ohdalta Miäli liityntäpysäöintiä osoitetaan orttelialueelle, tulee pysäöinti mahdollistaa tunnin aasi Klaualantien ren asuintaloen pysäöinti toteutetaan maanpäällisenä pysäöintinä orttelissa osoitetulla alueella (LPA) Lisäsi tonteilla a pysäöintiä voidaan sioittaa asuintaloen alle Alueen atosuunnittelussa on iinnitettävä eritysitä huomiota siihen, että maanpäällinen pysäöinti ei hallitse liiaa aupuniuvaa Luhtaoentien rean asuintaloen pysäöinti on mahdollista toteuttaa maan alla tai maan päällä Suunnittelussa on iinnitettävä erityistä huomiota liienteellisen toimivuuden lisäsi vihersuunnitteluun Kevyen liienteen pääraitti pohois-eteläsuunnassa ulee Klaualantieltä Viirintielle Luhtaoentien autta a sieltä Myllytietä iron suuntaan seä Luhtaoentietä pohoiseen Kaiien pääteiden sille äsennellään evyen liienteen aistat a liiennemuodot erotellaan toisistaan, niin että esusta-alueen liienneturvallisuus panee Myös polupyöriä ten ärestetään ulisen liienteen liityntäpysäöintialueet mataesusen yhteyteen, miä osaltaan tuee estävän ehitysen muaista ulista liiennettä Kaavassa on määrätty polupyörien osalta normit, mutta ei osoitettu alueausiaww Pysäöinti Esteettömyys Ympäristö on esteetön silloin, un se on aiien äyttäien annalta toimiva, turvallinen a miellyttävä äyttää Esteettömän ympäristön vaatimuset perustuvat maanäyttö- a raennuslain (MRL 000) a asetusen (MRA) yleisissä tavoitteissa mainittuun sosiaalisesti estävän ehitysen aatuseen a liiumisen tasa-voon, olla toitetaan aiille väestöryhmille iästä, suupuolesta, liiuntayvystä, taloudellisesta asemasta, asuinpaiasta yms riippumatonta mahdollisuutta liiua a turvattua peruspalveluen saavutettavuutta Laisääteisten velvoitteiden lisäsi tulee Viirinlaasossa noudattaa SuRaKu-proetin oheistusia SuRaKu on esteettömien ulisten alueiden suunnittelun, raentamisen a unnossapidon oheistus atu-, viher- a piha-alueilla SuRaKu -riteerien a oheiston toitusena on toimia ulisten atu-, viher- a piha-alueiden suunnittelun, raentamisen a unnossapidon oheena esteettömyyden turvaamisesi Toria, auppaesusia seä asemanseudun liityntäliiennettä palvelevat pysäöintipaiat osoitetaan Luhtaoentien ren LP-alueelle, lisäsi liityntäpysäöintiä voidaan sioittaa auppaesusesittymän alla olevaan pysäöintitilaan (

7 Korttelialueet Liieraennusten orttelialue KM- ortteli 0 Kortteli Kauppaesusortteli on Klaualan esustan näyvin maameri, minä vuosi sen itehtoniseen ilmeeseen a suunnittelioiden pätevyyteen tulee iinnittää erityistä huomiota Kauppaesus a sen viereinen torialue ovat Klaualan uusi olohuone, sisi raennusissa on mittaaavastaan huolimatta oltava inhimillisyyttä a monimuotoisuutta Kauppaesusen on myös avauduttava ulospäin ävely-ympäristöön: pääsisäänäyntien lisäsi raennusen uloreunoilla olevista aupoista on oltava sisäänäynteä torille Raennuset Kauppaesusen ulisivuen tulee olla lasia seä rappauspintoa a Luhtaoentientason on oltava läpinäyvä tai laaalti auotettu Kauppaesusraennusen pääaulassa a pääulureiteillä on oltava lasiatto Puuthamyymälöiden ulisivut tehdään tuulettuvana lasipaneeliraenteena Raennusen attoen itehtuuri on suunniteltava huolellisesti, sillä atto on viereisten tornitaloen asunnoille merittävä maisemateiä -päätelaitteet on oottava hallitusti ryhmiin a verhottava yhtenäisen säleiön ta muun ulisivuvaipan taase -onehuone on integroitava sinaisen raennusmassan sisään Laaalla tasaatto-osuudella on äytettävä viherattoa tai vaihtoehtoisesti vihreää ierrätyslasimursaa tai vihreää singeliä Lastausalueet on maisemoitava a niiden ovet tulee toteuttaa ulisivuen värisinä Raennusten perustamisessa on huomioitava tulevan radan aiheuttamat erityisolosuhteet Mainospyloneita ei sallita, vaan mainoset on integroitava ulisivuihin, ts ulisivuluonnoset yllä Pysäöinti Kauppaesusen pysäöintitilat siaitsevat pääosin raennusen pohaerrosissa Ulopysäöinti siaitsee Luhtaoentien ressa, auppaesusen itäpuolella Ulona paioituslaueilla pysäöinti tulee aaa - pysäöintipaian ryhmiin, ota on erotettu toisistaan istutusalueella Istutusalueen on oltava ooltaan riittävä puiden istuttamiselle Pysäöintiruudun leveys 00mm a äytävät 000mm Huoltoliienne ohataan Viirintien puolelta Huoltoreittien tuimuuri materiaalina on äytettävä graafista betonia tai hmaata luonnoniveä Tuimuurin viherluisan pinta on maanpeiteasvillisuutta

8 Julisivuluonnoset auppaesusen mainosista a ulisivuaiheista Esimereä puuthamyymälöiden ulisivulasitusesta

9 Henilöliienneterminaalin orttelialue 0 LHA Mataesusen aoärestelyt Terminaalissa siaitsevat lina-auto- a tasipysäit seä pyöräpysäöinti Liityntäpysäöinti (LP) sioitetaan Prisman itäpuolelle Raennuset Laiturialueen atos tehdään yhtenäisenä teräslasiraenteena Katosen tulee liittyä a suoata ulu mataesusen sisäänäynniltä laiturialueeelle Myöhemmässä vaiheessa alueelle raennetaan samaan tyyliin myös una-aseman sisäänäyntiatoset Penit a muut adunalusteet tehdään torialueen tyylin muaisesti Kauppaesusessa a lähiympäristössä ulureitit tulee suunnitella aina esteettömisi Mataesusen lipunmyynti seä henilöunta- a huoltotilat siaitsevat viereisen errostalon ensimmäisessä errosessa Kävelyalueet erotetaan aoaistoista tasoeroin a materiaalivaihdosin Matustaien ulua mataesusen tiloista laiturialueelle tulee ohata myös valaistusta hyödyntäen

10 Uusi asuinorttelialue 0 AK- Luhtaoentien itäpuolen orttelit muodostavat oman asuinalueoonaisuutensa, olle on luonteenomaista rinneraentaminen a siihen liittyvät merittävät oreuserot Raennuset Luhtaoentien itäpuolella olevan asuinalueen länsiulisivu on ysi Klaualan uuden esustan oleellisista ulisivuista, tämän taia raennusten itehtuuriin on iinnitettävä erityistä huomiota Kortteli muodostuu uuden - errosisen talon onosta Raennusten väliin äävät orotetun pihaannen päälle yhteispihat, oille on ulu Luhtaoentieltä portaioen autta seä pihaadulta orttelin itäpuolelta Raennusten uloitehtuurin olennaisimmat elementit ovat asi toisistaan erottuvaa massaa, laaat raennusen etelä- a länsipuolella iertävät pveealueet seä vapaa iuna-auotus Julisivumateriaalina valoinen olmierroshiertorappaus tai valobetoni ts värisuunnitelma Pveeet toteutetaan raennusen päämassaan integroituina, erillisiä ulonevia pveetornea ei sallita Pveeiden sisäseinissä saa äyttää väreä a luonnonpuu-pintoa Pveeissa pitää olla umpiosia, oonaan lasisia pveeita ei sallita Kts uva Pveeettomien ulisivuen iunoiden umpiosissa voidaan äyttää värillistä taustamaalattua ulisivulasia Kattoerrosen asunnot voivat olla asierrosisia, ylimpään erroseen saa uitenin sioittaa enintään ¾ raennusen rungon massasta Ylimmässä errosessa sallitaan laaat attoterassit Jätehuoneet sioitetaan raennusten sisälle, siten että huoltoulu niihin on autohallin autta Yhteistiloihin sioitetaan suuria iunoita viihtyisyyden a valoisuuden aiaansaamisesi Jätehuoneet sioitetaan raennusten sisälle, siten että huoltoulu niihin on pihaadulta Sisäänäyntiatoset toteutetaan raennusmassaan tehtävillä sisennysillä Pysäöinti Alueen pysäöinti voidaan toteuttaa raennusten alla tai maan päällä raennusten välissä Autohallista tulee olla suora pääsy asuinraennusten rappuäytäviin Itäpuolen taloen pysäöinti on pihaadulla Piha-alueet äävät raennusten väliin, a ne äsitellään puistomaisesti Raennusten pohaerrosissa on yhteistiloa, ota avautuvat pihaadun suuntaan Raennusten pohaerrosiin pihaadun teen voidaan raentaa pieniä liie- tai toimistotiloa Pysäöinti voidaan ärestää rinteeseen raennettuun autohalliin raennusten alle Porrashuoneet avautuvat ylemmän tason pihaadulle Pihaadun tasossa olevilla asunnoilla voi olla omat sisäänäynnit a pihat Raennusten väliset piha-alueet tulee suoata atumelulta lasi- a teräsraenteisiilla suoaseinillä a atosilla 0

11 Täydennysraentamisen ortteli 0 AL- TORNITALOT Kortteli Klaualantien teen raennetaan olme tornitaloa, oissa on masimissaan errosta Alaerrosissa on liie- a työtiloa, ylemmät erroset ovat asuntoa Etenin ylimmän errosen asunnot voivat olla asierrosisisa hyödyntäen vesiattoa attoterrasseina Raennuset Julisivumateriaaleina on tiili a valoinen hiertorappaus tai valobetoni Pveeet toteutetaan raennusen päämassaan integroituina, erillisiä ulonevia pveetornea ei sallita Pveeissa pitää olla umpiosia, oonaan lasisia pveeita ei sallita Kattoerrosen asunnot ovat asierrosisia Sisäänäyntiatoset toteutetaan raennusen sisäänvedoilla Pveeettomien ulisivuen iunoiden umpiosissa voidaan äyttää värillistä taustamaalattua ulisivulasia Jätehuoneet sioitetaan raennusten sisälle, siten että huoltoulu niihin on autohallin autta, luuunottamatta eteläisintä tornia, ossa ei ole autohallia Raennusten perustamisessa on huomioitava tulevan radan aiheuttamat erityisolosuhteet Pysäöinti Pysäöinti toteutetaan maanpäällisenä

12 Raennusten värisuunnitelma Raennusten uloin uori Valoinen Luonnonvaloinen Kylmänvaloinen Sisäuoren tehostevärit Luonnontammi Punainen Vihreä Sininen Oranssi Soelivärit Graafinen betoni Vaaleanhmaa graniitti Tummanhmaa graniitti Teräsraenteiden sävy RST, RAL 00

13 Katualueet Autotiet Viirinlaasoa halova Luhtaoentie toteutetaan buledimaisena atuna, ona sille istutetaan puurivistöt Kadun valaistus suunnitellaan oonaisuudesi, aoväylät valaistaan esim vaierivalaisimilla, evyenliienteenväylien valaisu pylväsvalaisimilla , +0, , +0, +, Aopinnoitteet ovat asfalttia a reunaivet graniittia Jalanulureitit Peruspinnat asfalttia - torialueet a niihen liittyvät ävelyalueet graniittilaattaa tai graniittinoppaiveä Huom esteettömyyden suhteen on noudatettava SuRaKu oheistusta asf asf +0, +0, asf asf LUHTAJOEN LUHTAJOEN asf +0, +0, +, asf Leiaus Luhtaoentiestä Torialueet Kauppaesusen edessä oleva torialue raoittuu auppaesittymään, Klaualantiehen a alanululle attuun yhteyteen Auio raautuu pohoisessa a lännessä auppaesuseen a etelässä asoistorniin Auio on osa Kalualan uutta alanulureitistöä, vain huolto- a pelastusao seä tasi- a invaliienne ovat sallittua auiolla Auio on aettavissa ahteen osaan, auppatoriin a istuselualueeseen Isoen tilaisuusien yhteydessä auio voidaan yhdistää yhdesi tapahtumatorisi Peruspinta on graniittilaatoitusta a graniittinoppaiveä Maanpäällinen pysäöinti ei saa hallita aupuniuvaa Esimereä urbaaniin ympäristöön soveltuvista piha- a puistoalusteista Huoltoliienne Huoltoliienteen alueet ovat asfalttia Huoltopihat tulee maisemoida istutusilla a mahdolliset muuriraenteet toteutetaan graniittiverhoiltuna tai graafisesta betonista Kalusteet Pihaalusteiden tulee materiaaliltaan a tyyliltään tuea uudisraennusten itehtuuria a alueen urbaania ilmettä Sen vuosi pihaalusteiden materiaalin tulee olla teräs, puisin istuinosin Leiivälineet voivat tehdä tästä poieusen Pinnoitteet, raauset a aiteet Kiveyset tehdään graniittista (betoniiveä ei sallita) Raausten a aiteiden suhteen tulee noudattaa SuRaKu oheistusta

14 Puisto- a piha-alueet Istutuset Kauppaesusen lähiympäristöön istutetaan ympärivuotisia havuasvea seä ansiraenteiden päälle istutuslaatioissa perennoa Hulevesialtaan vesimäärä vaihtelee merittävästi Kasvillisuuden tulee estää uivuutta seä satunnaisia suuria vedenvirtausia (esimruohotista ostean niityn laistoa) Korttelipihat Pihaadun maanaiselle osalle istutetaan suuria lehtipuita (esimvaahtera a hevosastana) Pysäöintihallin päällä siaitseville välipihoille istutetaan pieniä puita a/tai puutisia pensaita (esim mongolianvaahtera tai rungollinen pihasyreeni) Maanaiselle piha-alueelle raennetaan lisäsi asi pienempää vihereidasta Vihereitaat ovat ivituhapintaisia alueita, oiden pinta on asfalttipintaa alemmalla tasolla Vihereitaille istutetaan uivia pensaita a puita seä sioitetaan peneä oleselua ten Toiselle vihereitaista sioitetaan puistoshai Pysäöintiannen päällä siaitsevien välipihoen pintamateriaalit ovat betoniivi a ivituha Pihaohtaiset viher- a leiialueet ovat vapaasti muotoiltua ivituha-alueita, oiden pinta on betoniivipintaa alemmalla tasolla Viher- a leiialueelle sioitetaan leiivälineitä, peneä oleseluun, vapaasti muotoiltua uivia pensaita seä alueraausta myötäileviä maaumpua, ota toimivat asvualustana puille a/tai pensaille Maaumpuen pinnat verhoillaan maanpeiteasveilla, eiä umpuen oreuden tulisi ylittää metriä Kummut erotetaan ivituhasta matalalla RST-lattaudalla raenteita pitin viheröynnösatosesi Välipihat eroavat toisistaan värioodausella eli pihoilla on omat teemavärityset Väriä voidaan äyttää peneissä, leiivälineissä a leiitelineiden turva-alustassa Värioodaus määrittyy suhteessa viereisien taloen värimaailmoihin Tavoitteena on luoda ympäröivien raennusten anssa esusteleva piha, oa toimii maamerimäisesti alueen asuaille Pihaalusteiden tulee materiaaliltaan a tyyliltään tuea uudisraennusten itehtuuria a alueen urbaania ilmettä Pihaalusteiden runomateriaalin on teräs, puisin istuinosin Leiivälineet voivat tehdä tästä poieusen Pihoille sioitetaan tomutustelineet, lipputangot a pyörätelineet Pyyinuivaustiloen tulee olla raennusten sisällä uivaushuoneissa Raennusten vieressä pääuluväylät pinnoitetaan väriasfaltilla tai iveysellä Asfaltti osoittaa huoltoväylät a ääntymisalueet, muut pinnat ovat graniittiaistoin äsenneltyä betoniiveä Kesialueen uluväylät voivat olla myös ivituhapintaisia Leiitelineiden alle asennetaan EU standdit täyttävää turvasoraa Portaat ovat betoniivi- a graniittipintaiset a niihin liittyvät muurit tiili- tai graniittilaattapintaisia Kaiteet ovat terästä Muurit a uloportaat orostusvalaistaan Pihoen väliin ei saa raentaa yhtiöiden välisiä aitoa Luhtaoen tien itäpuolen orttelit Leiitelineiden alustana äytetään turva-alustaa Välipihoen Luhtaoentien puolelle raennetaan muuri/suoa-aidan lisäsi pergola Raennetta vasten sioitetaan iinteät istutusaltaat öynnösasveille (esim villiviini) Pergolan raenteen tulee mahdollistaa öynnösen nousemisen pergolan

15 Korttelipihoen periaateillustraatio Illustraatio on ysinertaistettu uvitus pihan muodostumisesta Kivituha-alueen, maaumpuen a pensasalueiden muoto seä usteiden määrä a sioittelu voivat erota merittävästi esitetystä Kuvan toitus on antaa aatus muotoielestä, ota taloohtaisilla pihoilla äytetään Raaavan ivituha-alueen muotoon a ooon vaiuttavat ansiteniset rataisut seä piha-alueita ympäröivien raennusten sisäänäyntiärestelyt Vihereidas Puu Puutaso Istuinryhmä Nurmiumpu Leiivälineet Lipputano Väriasfaltilla Tomutusteline Graniiti-/betonipinta Liite: Korttelipihoen periaateillustraatio, ei mittaaavassa Viirinlaaso - raentamistapaohe Valaistus Valaistus / iinteistöt, tori-, piha- a aluevalaistus Yleistä huom orea vaatimustaso Alueen turvallisen liiumisympäristön mistamisesi luodaan oo alueelle attava valaistuen esteettömien alanulureitistöen verosto Erityisesti risteysalueet, pysäit a maaston oreuserot on syytä huomioida valaistusella Korean vaatimustason valaistusalue atu-a torialueilla Raittiyhteys mataesuselta torialueelle valaistaan evyen liienteen ympäristöä orostavalla puistovalaistusella Päääytävää a puistorinteen porrastusia voidaan lisäsi valaista rinteen muodonantoa orostavalla muurivalaistusella seä matalilla pollivalaisimilla Torialue valaistaan auion ylle nostetulla valoverolla Valon väri on mielellään lämmin valoinen a valon laatu hyvin väriä toistava (Ra>0) Kaien aava-alueen valaistusen tulee olla häiäisemätöntä Valonlähteet eivät saa näyä häiritsevästi asuntoihin Korostus- a erioisvalaistuset suositellaan sammutettavisi yöaasi Pihaadun yleisvalaistus toteutetaan mieluiten vai- Kaava-alueen valaistussuunnitelma Huttunen-Lipasti-Paanen Oy

16 ereihin ripustetuin valaisimin tai raennusten seiniin iinnitetyin valaisimin Raennusten ysilöintiin suositellaan numerovalaisinten siaan äytettäväsi seinäpintaan iinnitettyä numeroita, ota valaistaan Lähiympäristön viihtyisyyttä ansipihalla orostetaan pohaerrosen seinävalaisimilla a pergolaan iinnitetyillä valaisimilla Raennusten ulisivua a pveeita orostetaan valaisemalla raennusvaippaa siten, että sisemmät seinät hehuvat lyhtymäisesti a pveeaiteet muodostavat päälle ossa olevan siluetin Ripustetun valoveron periaateleiaus Vihereitaat a puistion ympäristöt tulee valaista niin hyvin, ettei turvattomuuden tunnetta pääse syntymään Pihoilla maastoa tai ysittäisiä näyttäviä puita orostetaan hituin valonheittimin Mäntyen runoa voidaan valaista suurpainenatriumvalaisimin, mutta muuten valon laadun tulisi olla hyvin väriä toistavaa (Ra>0) Kadun a alaäytävän valaistus, periaateleiaus Esimereä alueen ilmeeseen soveltuvista teräsisista valaisimista

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö Hyvinään esteetön liiumisympäristö 00 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Esteettömän liiumisen tutimus ja ehittämisohjelma elsa 00-00 Esteetön liiennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iääät

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE

KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE 1.6.2015 MUNKINNIITTY ASEMAKAAVOJEN MUUTOS Munkinmäen itäosan asemakaavanmuutos koskee kortteleita 207 ja 215 sekä katualueita.

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SIPOON JOKILAAKSO Rakentamistapaohjeet 18.3.2015 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SISÄLLYS 1. Yleistä... 4 1.1 Alkusanat... 4 Ohjeen tarkoitus... 4 Tekijät... 4 1.2 Yleiset määräykset... 4 1.2.1 Ympäristöhaittojen

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 ASEMAKAAVAN n:o 3429 LAHELANPELTO I RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 korjattu 7.4.2009 (kortteli 2216) Nämä rakentamisohjeet täydentävät Lahelanpellon asemakaavaa. Ohjeisto käsittää asemakaavan

Lisätiedot

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008 n aupuniareologinen aupuniareologinen Inventointi Lentouva Vallas oy -Borgå Kaupuniareologinen inventointi Päivi Haanpää 00 Museovirasto Raennushistorian osasto PORVOO BORGÅ Kaupuniareologinen inventointi

Lisätiedot

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia)

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) 175/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 29.5.2013 54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta matra Täyttämisvm.. Kaavan nimi Mansikkala, k. 9 osa, katu- ja torialuetta Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008 YIT RAKENNUS OY Valoinen harju Lisäselvitys teollisuuden vaiutusista Työ: 21426YK Tampere, 21.01.2008 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut.

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut. MIGUITEETTIONGELM KNTOLLONVIHEMITTUKSESS JUKK TOLONEN Tenillinen oreaoulu Maanmittaustieteiden laitos otolone@cc.hut.fi . Johdanto Satelliittipaiannus perustuu vastaanottimen a satelliittien välisen etäisyyden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 korjattu 19.9.2009 (aidan väri, puulajit) korjattu 19.8.2010 ja 10.5.2011 (aidan väri) yhteystiedot Asko Honkanen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille 27.3.28 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin 1 241 46 Telefax 1 241 461 Etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.3.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Joensuu 2012 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2012 Painosmäärä 1 000 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Kauppaatu 23 b A

Lisätiedot