VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE"

Transkriptio

1 VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland puh fax 00 0

2 Sisältö Yleistä Oheen toitus Suunnittelualue Suunnitteluilpailu Alueen oonaisuva Palvelut Kaupuniuva Asuminen Toimistotilat Mataesus Liienneväylät Pysäöinti Esteettömyys Korttelialueet Liieraennusten orttelialue 0 KM Kortteli Raennuset0 Henilöliienne-terminaalin orttelialue 0 LHA Mataesusen aoärestelyt Raennuset Uusi asuinorttelialue 0 Raennuset Pysäöinti Täydennysraentamisen orttelialue TORNITALOT Kortteli Raennuset Pysäöinti Raennusten värisuunnitelma Katualueet Autotiet Jalanulureitit Torialueet Huoltoliienne Kalusteet Pinnoitteet, raauset a aiteet Puisto- a piha-alueet Istutuset Terassipuisto Korttelipuisto Korttelipihat 0 Korttelipihoen periaateillustraatio0 Valaistus Valaistus / iinteistöt, tori-, piha- a aluevalaistus Liitteet Kaaviot - Kevyen liienteen väylät Kaaviot - Katuverosto Kaaviot - Ulopaioitusalueet Kaaviot - Sisäpaioitusalueet Kaaviot - Tornitaloen oanalyysi Asemaaavaehdotus

3 Yleistä Näymä ilpailuehdotusesta Oheen toitus Nurmiärven unnan valtuusto hyväsyi Klaualan asemanseudun Viirinlaason vaiheen asemaaavan nro nn pv0vv Oheen toitusena on selventää asemaaavassa esitettyä periaatteita a täsmentää ne suunnitteluperiaatteet, oita asemaaavan lisäsi noudatetaan alueen ysityisohtaisessa suunnittelussa Oheet ovat sitovia, mutta niitä ei tule tulita meaanisesti tai iraimellisen piutasti Ne osoittavat esimerinomaisesti sen vähimmäistason, ohon suunnittelun avulla tulisi pyriä Oheet eivät ole esteenä pemman laatutason tavoittelemiselle raennetussa ympäristössä Laaduaan ympäristön raentaminen edellyttää oa tapausessa suunnittelioiden, raennuttaien, raentaien, unnan raennusvalvonnan a muiden viranomistahoen seä tulevien äyttäien yhteistyötä Suunnittelualue Suunnittelualue sioittuu liienneyhteysien solmuohtaan a Klaualan ehittyvään esustaan Alue sioittuu Pietinmäen asuinalueen luoteispuolelle muodostaen täreän osan Klaualan ehittyvästä esustasta Alueen ehittäminen tulee tapahtumaan aallisesti vaiheittain Suunnitteluilpailu Nurmiärven unta äresti suppean utsuilpailun Klaualan esustan Viirinlaason alueen suunnittelusta vuonna 00 Kilpailun tavoitteena oli luoda vaiheistettu ehityssuunnitelma Klaualan esustassa siaitsevalle Viirinlaason alueelle Kilpailun voitti AW itehdit Oy Kilpailun ohelmassa alueen tavoitteet määriteltiin seuraavasti: Tavoitteena on aiaansaada laaduas a ideias ilpailualueen maanäytön ehittämisen suunnitelma Alueen ehittämisen haasteet a mahdollisuudet perustuvat eseiseen siaintiin seä aupuniraenteessa että liienteellisessä solmuohdassa Suunnittelulla pyritään eheyttämään Klaualan aupuniuvaa a luomaan painopiste haallaan oleville esustan toiminnoille Kilpailussa suunnitellaan a ideoidaan alueelle sopivia toimintoa, niiden sioittuminen a laauus seä toteuttamiseen liittyvää vaiheistusta Suunnitelmassa tulee huomioida alueeseen liittyvät pitän aiaänteen tavoitteet a suunnitelmat; alueen ehittäminen tulee tapahtumaan vaiheittain a toteuttamisvaiheiden välitavoitteiden tulee mahdollistaa laaduas a viimeistelty toteutus Raeisuusaavio

4 Alueen oonaisuva Klaualan unnan ennusteen muaan Klaualan väestö asvaa vuoteen 0 mennessä n0 000 asuaalla, minä vuosi ylän ydinesustaan ohdistuu suuria ehitystpeita tällä vuosiymmenellä Seuraavat viisi muutosvoimaa tulevat muoaamaan Klaualan yläuvaa voimaaasti: Ohitustielle raennetaan uusi tieyhteys, Luhtaoentie, eventämään Klaualantien uormitusta Viirinlaasoon raennetaan uusi aupan suurysiö a olemassa olevia liieiinteistöä ehitetään edelleen Klaualalle luodaan uusi esipiste raentamalla tori auppaesittymän yhteyteen a torin ympäristöön luodaan uusia ivialatoimitiloa Kesustaan raennetaan mataesus una- a lina-autoliienteelle pantamaan ulisen liienteen palveluita Kesustaan on mahdollista raentaa asunnot 00 hengelle seä runsaasti työpaiaentamista Klaualan nauhamaista yläraennetta ehitetään veromallin suuntaan uusien liienneärestelyiden avulla Uuden raentamisen myötä Klaualan painopiste siirtyy länteen päin Esiaupunimaista yläraennetta tiivistetään a esustan ilmettä ehitetään aupunimaisesi Viisi muutosvoimaa saatetaan aaunoluonnosessa yhteen a niistä luodaan synteesi, oa tuo esustaan uutta dynaamisuutta a elämää a teee Klaualasta Nurmiärven uuden vetovoimateiän Kilpailuvaiheen yläraenteellinen perusonsepti pysyy: Myllärintien ävelyaselia Klaualan irolta uudelle mataesuselle seä radan suuntaista raittia pohoiseen, Viherlaaso :n suuntaan pyritään vahvistamaan Alueen evyen liienteen verostoa ehitetään oonaisuutena a liienneturvallisuutta pannetaan oo esusta-alueella Palvelut Ysi aavahaneen täreistä ehittämistavoitteista on luoda esustaan uusi painopiste a torialue Uusi auppatori muodostetaan Klaualantien tuntumaan Kauppatorilta siaitsee uuden auppaesusen pääsisäänäynti Kauppaesus raennetaan nyyisen K-citymetin a uuden Prisman ympärille a se muodostaa lounaaseen avautuvan, suoaisan a aurinoisen torialueen Torin lounaispuolelle ataan raennusoieutta myös asuinerrostalolle Toritila atuu raennusten väliseen lasiaulaan, osta päästään molempiin hypermetteihin seä niiden alla oleviin pysäöintitiloihin Uusi aava sallii K-citymetin laaentamisen siten, että pohois- a itäpuolen taapihamaiset ulisivut peittyvät laaennusosien taase (0 000 em CM:n laaennusen lisäsi uusi Prisma em, välissä oleva auppaesus 000 em) Samalla syntyy uutta, vetovoimaista ävelymilöötä Viirintien teen Kaupuniuva Näymä ilpailuehdotusesta Tulevan esustan ilme on aiempaa urbaanimpi Torin laidassa Klaualantien ressa siaitsevat oreat raennuset ovat uuden Klaualan aupuniuvallisia dominanttea, ota meritsevät uuden esustan Viirinlaasoa halova Luhtaoentie toteutetaan buledimaisena atuna, ona

5 Toimistotilat Lina-autoaseman lipunmyynti seä odotustilat a henilöunnantilat sioitetaan AL- -orttelissa, (tontti 0) siaitsevan tornitalon alaertaan Klaualan esustan työpaiaomaaisuuden lisäämisesi aseman lähellä olevissa ortteleissa annetaan mahdollisuus asumisen lisäsi myös liie- a toimistoraentamiselle Juna-asemasta on tehty viitesuunnitelma, ona muaan mahdolliset tulevat unaiteet painetaan maan alle Viirintien risteysen pohoispuolelle asti, olloin itä-länsisuuntainen tieyhteys Pietinmäeltä 0 TIL AN V x0 V EN LUHTAJO VRINLAAK : :-M0 : KTY- Kpa : KTY- 0 ½I : PE : : 0 LL ON DE e=0 : : 0 I LÄH t AO 0 :0 : Kaavaehdotus 0 : pp : 0 ½I e=0 : VP AR 0 t 0 ½I : t VP 00 at 0 bs 0 at m a/ p EN EN KS NU LH t : e=0 0 ARt N KA Kaavaehdotus 0 t A TIP RIS 0 00 OKS ANTI E 0 0 RIS TIP :-M0 AK AN :-M0 t :0 : 0 t t : PIETARINMÄENPUISTO 0 W Y TY :: 0 VP : 0UJA NK LÄ NE 0 0 VUORELANPUISTO 0 : e=0 0 LA H : t 0 :0 : : 0 LUHTAJO : ½I 0 AR 00 : 0 0 :: : :-M 0 0 : VL SONKATU 0V o a am - a o ma - a o ma 0 0 LR- 0 TS U 0 0 x0 0 0 V RIN 0 IE NT :0 ÄE YM NT MÄ t t 0 PIETARINMÄKI ½I e=0 t 000 e=0 AR t at t t : t 000 : EN MÄ : 0 : : : t / I0 e =0 : K e=0 AO ½ I 0 : e=0 t RIN TA PIE Kpa ½I t t : AR t 0 t t AR IE NT t : t 0: KU h U ILA NH : 0 t : VP- AR 0 HA 00 t et M 0 0 AK : ½ I e=0 t0 t 0 0 t E t PIETARIN RINN t : 0 AR RA ½ u 0 : : 0 at 0 0 ½I e=0 : 0 AO pp VI pp 0 0 : LHA 0 00 t AR IN pp/t t NN 00 pp 0: t : :-M0 0 LR- t t 0 V GU 00 0 : 0 0 KYIJYNPUISTO :0 0 0 VI 0 0 :0 IX 000 VP 0 : : e =0 ma /p 0 0 AK- ao : t 0 LPA (0:0,,) : AL- 0 VI AN AL 00 KK K ma - Vuorattue=00 I l t : I e0 AU KL I e=00 t AK AK 00 : l LR- LP a + +0 ma /p ÄL ÄN KU:0 JA PP VI x0v SE t : I ao /p K ma I t : : t : a + +0 ma -ao 0 t : t 0 : : bs I e= I 0 0 : (0:) AL : VP- I LPA 0000 yr m :0 0 VP : t 0 h- RI : e=00 A a LR- 0 0 Kpa LP SK : 0 p KE Seurantalo Kpa I 0 : 0 0 0: 0 p VP 0 : - 0 hu /p 0 e=00 : 0 KM- 0 ma yr VP V RIN 0 LR 0 Kpa e= yr : : 0 t t KL : h - p AL t I Kpa 00 t Kpa : I :-M0 0 :-M0 : p 0: t t 0 0 t :0 : LPA : ao p I Iu½ e=00 I I 00 0 AK 0 AL Kpa 0 t 0 0 ½ I al : 0 p p u 00 0 V AL I VP 0 al pt 00 0 :0 :, 0 al ao m0% V 00 u½ :0 u½ p AL : 0 Kauppaesusen lähiorttelit Luhtaoentien itäpuolella ovat errostaloa, oiden alaerroissa voi Klaualan asumistiheyttä asvatetaan a asuinraentamisessa totaan laatua a asuntotyyppien monipuolisuutta Klaualantien pistetalot edustavat aupunimaista orean tason asumista Lina-autoasema raennetaan Luhtaoentien länsipuolelle, mahdollisen tulevan una-aseman välittömään läheisyyteen, otta siirtyminen liiennevälineestä toiseen ävisi suuvasti toimivan liienneesusen periaatteiden muaisesti Asuminen Luhtaoentien itäpuolelle raennetaan maastonmuotoa hyödyntäviä terassoitua pienerrostaloa maastoäyriä noudatellen Mataesus olla työ- a liietiloa sille istutetaan puurivistöt Kesustorin eteen raennetaan terassoitu puisto, oa yhdessä tornitaloen a torin porttiaiheen anssa muodostaa urbaanin maiseman, sylin, oa utsuu ohiulioita torille a puistoon 0 pp I :0 0 0

6 Viirintielle voi tapahtua maantasossa Ympäristön annalta on toivottavaa, että rata raennettaisiin Viirinlaason ohdalla tunneliin Liienneväylät Vanhat tielinauset säilytetään, mutta niitä muoataan uusien orttelien liienteellisen toimivuuden edellyttämässä laauudessa Luhtaoentien a Klaualntien risteys toteutetaan valo-ohattuna T-liittymänä Pietinmäen liienneyhteysiä Viirinlaasoon suuvoitetaan uusin tielinausin Luhtaoentien ylitys itä-länsi suunnassa tapahtuu tasossa Viirintien ohdalla Vanha Klaualantien alittava Viirintien alu voidaan ottaa auppaesusen pysäöintilaitosien a evyenliienteen yhteyden äyttöön ma/p) seä Luhtaoentien adunsipaioille Ao pysäöintilaitosiin tapahtuu olmesta ohdasta: oillisesta Viirintieltä, idästä Luhtaoentieltä a lounaasta aiemman aliulun ohdalta Miäli liityntäpysäöintiä osoitetaan orttelialueelle, tulee pysäöinti mahdollistaa tunnin aasi Klaualantien ren asuintaloen pysäöinti toteutetaan maanpäällisenä pysäöintinä orttelissa osoitetulla alueella (LPA) Lisäsi tonteilla a pysäöintiä voidaan sioittaa asuintaloen alle Alueen atosuunnittelussa on iinnitettävä eritysitä huomiota siihen, että maanpäällinen pysäöinti ei hallitse liiaa aupuniuvaa Luhtaoentien rean asuintaloen pysäöinti on mahdollista toteuttaa maan alla tai maan päällä Suunnittelussa on iinnitettävä erityistä huomiota liienteellisen toimivuuden lisäsi vihersuunnitteluun Kevyen liienteen pääraitti pohois-eteläsuunnassa ulee Klaualantieltä Viirintielle Luhtaoentien autta a sieltä Myllytietä iron suuntaan seä Luhtaoentietä pohoiseen Kaiien pääteiden sille äsennellään evyen liienteen aistat a liiennemuodot erotellaan toisistaan, niin että esusta-alueen liienneturvallisuus panee Myös polupyöriä ten ärestetään ulisen liienteen liityntäpysäöintialueet mataesusen yhteyteen, miä osaltaan tuee estävän ehitysen muaista ulista liiennettä Kaavassa on määrätty polupyörien osalta normit, mutta ei osoitettu alueausiaww Pysäöinti Esteettömyys Ympäristö on esteetön silloin, un se on aiien äyttäien annalta toimiva, turvallinen a miellyttävä äyttää Esteettömän ympäristön vaatimuset perustuvat maanäyttö- a raennuslain (MRL 000) a asetusen (MRA) yleisissä tavoitteissa mainittuun sosiaalisesti estävän ehitysen aatuseen a liiumisen tasa-voon, olla toitetaan aiille väestöryhmille iästä, suupuolesta, liiuntayvystä, taloudellisesta asemasta, asuinpaiasta yms riippumatonta mahdollisuutta liiua a turvattua peruspalveluen saavutettavuutta Laisääteisten velvoitteiden lisäsi tulee Viirinlaasossa noudattaa SuRaKu-proetin oheistusia SuRaKu on esteettömien ulisten alueiden suunnittelun, raentamisen a unnossapidon oheistus atu-, viher- a piha-alueilla SuRaKu -riteerien a oheiston toitusena on toimia ulisten atu-, viher- a piha-alueiden suunnittelun, raentamisen a unnossapidon oheena esteettömyyden turvaamisesi Toria, auppaesusia seä asemanseudun liityntäliiennettä palvelevat pysäöintipaiat osoitetaan Luhtaoentien ren LP-alueelle, lisäsi liityntäpysäöintiä voidaan sioittaa auppaesusesittymän alla olevaan pysäöintitilaan (

7 Korttelialueet Liieraennusten orttelialue KM- ortteli 0 Kortteli Kauppaesusortteli on Klaualan esustan näyvin maameri, minä vuosi sen itehtoniseen ilmeeseen a suunnittelioiden pätevyyteen tulee iinnittää erityistä huomiota Kauppaesus a sen viereinen torialue ovat Klaualan uusi olohuone, sisi raennusissa on mittaaavastaan huolimatta oltava inhimillisyyttä a monimuotoisuutta Kauppaesusen on myös avauduttava ulospäin ävely-ympäristöön: pääsisäänäyntien lisäsi raennusen uloreunoilla olevista aupoista on oltava sisäänäynteä torille Raennuset Kauppaesusen ulisivuen tulee olla lasia seä rappauspintoa a Luhtaoentientason on oltava läpinäyvä tai laaalti auotettu Kauppaesusraennusen pääaulassa a pääulureiteillä on oltava lasiatto Puuthamyymälöiden ulisivut tehdään tuulettuvana lasipaneeliraenteena Raennusen attoen itehtuuri on suunniteltava huolellisesti, sillä atto on viereisten tornitaloen asunnoille merittävä maisemateiä -päätelaitteet on oottava hallitusti ryhmiin a verhottava yhtenäisen säleiön ta muun ulisivuvaipan taase -onehuone on integroitava sinaisen raennusmassan sisään Laaalla tasaatto-osuudella on äytettävä viherattoa tai vaihtoehtoisesti vihreää ierrätyslasimursaa tai vihreää singeliä Lastausalueet on maisemoitava a niiden ovet tulee toteuttaa ulisivuen värisinä Raennusten perustamisessa on huomioitava tulevan radan aiheuttamat erityisolosuhteet Mainospyloneita ei sallita, vaan mainoset on integroitava ulisivuihin, ts ulisivuluonnoset yllä Pysäöinti Kauppaesusen pysäöintitilat siaitsevat pääosin raennusen pohaerrosissa Ulopysäöinti siaitsee Luhtaoentien ressa, auppaesusen itäpuolella Ulona paioituslaueilla pysäöinti tulee aaa - pysäöintipaian ryhmiin, ota on erotettu toisistaan istutusalueella Istutusalueen on oltava ooltaan riittävä puiden istuttamiselle Pysäöintiruudun leveys 00mm a äytävät 000mm Huoltoliienne ohataan Viirintien puolelta Huoltoreittien tuimuuri materiaalina on äytettävä graafista betonia tai hmaata luonnoniveä Tuimuurin viherluisan pinta on maanpeiteasvillisuutta

8 Julisivuluonnoset auppaesusen mainosista a ulisivuaiheista Esimereä puuthamyymälöiden ulisivulasitusesta

9 Henilöliienneterminaalin orttelialue 0 LHA Mataesusen aoärestelyt Terminaalissa siaitsevat lina-auto- a tasipysäit seä pyöräpysäöinti Liityntäpysäöinti (LP) sioitetaan Prisman itäpuolelle Raennuset Laiturialueen atos tehdään yhtenäisenä teräslasiraenteena Katosen tulee liittyä a suoata ulu mataesusen sisäänäynniltä laiturialueeelle Myöhemmässä vaiheessa alueelle raennetaan samaan tyyliin myös una-aseman sisäänäyntiatoset Penit a muut adunalusteet tehdään torialueen tyylin muaisesti Kauppaesusessa a lähiympäristössä ulureitit tulee suunnitella aina esteettömisi Mataesusen lipunmyynti seä henilöunta- a huoltotilat siaitsevat viereisen errostalon ensimmäisessä errosessa Kävelyalueet erotetaan aoaistoista tasoeroin a materiaalivaihdosin Matustaien ulua mataesusen tiloista laiturialueelle tulee ohata myös valaistusta hyödyntäen

10 Uusi asuinorttelialue 0 AK- Luhtaoentien itäpuolen orttelit muodostavat oman asuinalueoonaisuutensa, olle on luonteenomaista rinneraentaminen a siihen liittyvät merittävät oreuserot Raennuset Luhtaoentien itäpuolella olevan asuinalueen länsiulisivu on ysi Klaualan uuden esustan oleellisista ulisivuista, tämän taia raennusten itehtuuriin on iinnitettävä erityistä huomiota Kortteli muodostuu uuden - errosisen talon onosta Raennusten väliin äävät orotetun pihaannen päälle yhteispihat, oille on ulu Luhtaoentieltä portaioen autta seä pihaadulta orttelin itäpuolelta Raennusten uloitehtuurin olennaisimmat elementit ovat asi toisistaan erottuvaa massaa, laaat raennusen etelä- a länsipuolella iertävät pveealueet seä vapaa iuna-auotus Julisivumateriaalina valoinen olmierroshiertorappaus tai valobetoni ts värisuunnitelma Pveeet toteutetaan raennusen päämassaan integroituina, erillisiä ulonevia pveetornea ei sallita Pveeiden sisäseinissä saa äyttää väreä a luonnonpuu-pintoa Pveeissa pitää olla umpiosia, oonaan lasisia pveeita ei sallita Kts uva Pveeettomien ulisivuen iunoiden umpiosissa voidaan äyttää värillistä taustamaalattua ulisivulasia Kattoerrosen asunnot voivat olla asierrosisia, ylimpään erroseen saa uitenin sioittaa enintään ¾ raennusen rungon massasta Ylimmässä errosessa sallitaan laaat attoterassit Jätehuoneet sioitetaan raennusten sisälle, siten että huoltoulu niihin on autohallin autta Yhteistiloihin sioitetaan suuria iunoita viihtyisyyden a valoisuuden aiaansaamisesi Jätehuoneet sioitetaan raennusten sisälle, siten että huoltoulu niihin on pihaadulta Sisäänäyntiatoset toteutetaan raennusmassaan tehtävillä sisennysillä Pysäöinti Alueen pysäöinti voidaan toteuttaa raennusten alla tai maan päällä raennusten välissä Autohallista tulee olla suora pääsy asuinraennusten rappuäytäviin Itäpuolen taloen pysäöinti on pihaadulla Piha-alueet äävät raennusten väliin, a ne äsitellään puistomaisesti Raennusten pohaerrosissa on yhteistiloa, ota avautuvat pihaadun suuntaan Raennusten pohaerrosiin pihaadun teen voidaan raentaa pieniä liie- tai toimistotiloa Pysäöinti voidaan ärestää rinteeseen raennettuun autohalliin raennusten alle Porrashuoneet avautuvat ylemmän tason pihaadulle Pihaadun tasossa olevilla asunnoilla voi olla omat sisäänäynnit a pihat Raennusten väliset piha-alueet tulee suoata atumelulta lasi- a teräsraenteisiilla suoaseinillä a atosilla 0

11 Täydennysraentamisen ortteli 0 AL- TORNITALOT Kortteli Klaualantien teen raennetaan olme tornitaloa, oissa on masimissaan errosta Alaerrosissa on liie- a työtiloa, ylemmät erroset ovat asuntoa Etenin ylimmän errosen asunnot voivat olla asierrosisisa hyödyntäen vesiattoa attoterrasseina Raennuset Julisivumateriaaleina on tiili a valoinen hiertorappaus tai valobetoni Pveeet toteutetaan raennusen päämassaan integroituina, erillisiä ulonevia pveetornea ei sallita Pveeissa pitää olla umpiosia, oonaan lasisia pveeita ei sallita Kattoerrosen asunnot ovat asierrosisia Sisäänäyntiatoset toteutetaan raennusen sisäänvedoilla Pveeettomien ulisivuen iunoiden umpiosissa voidaan äyttää värillistä taustamaalattua ulisivulasia Jätehuoneet sioitetaan raennusten sisälle, siten että huoltoulu niihin on autohallin autta, luuunottamatta eteläisintä tornia, ossa ei ole autohallia Raennusten perustamisessa on huomioitava tulevan radan aiheuttamat erityisolosuhteet Pysäöinti Pysäöinti toteutetaan maanpäällisenä

12 Raennusten värisuunnitelma Raennusten uloin uori Valoinen Luonnonvaloinen Kylmänvaloinen Sisäuoren tehostevärit Luonnontammi Punainen Vihreä Sininen Oranssi Soelivärit Graafinen betoni Vaaleanhmaa graniitti Tummanhmaa graniitti Teräsraenteiden sävy RST, RAL 00

13 Katualueet Autotiet Viirinlaasoa halova Luhtaoentie toteutetaan buledimaisena atuna, ona sille istutetaan puurivistöt Kadun valaistus suunnitellaan oonaisuudesi, aoväylät valaistaan esim vaierivalaisimilla, evyenliienteenväylien valaisu pylväsvalaisimilla , +0, , +0, +, Aopinnoitteet ovat asfalttia a reunaivet graniittia Jalanulureitit Peruspinnat asfalttia - torialueet a niihen liittyvät ävelyalueet graniittilaattaa tai graniittinoppaiveä Huom esteettömyyden suhteen on noudatettava SuRaKu oheistusta asf asf +0, +0, asf asf LUHTAJOEN LUHTAJOEN asf +0, +0, +, asf Leiaus Luhtaoentiestä Torialueet Kauppaesusen edessä oleva torialue raoittuu auppaesittymään, Klaualantiehen a alanululle attuun yhteyteen Auio raautuu pohoisessa a lännessä auppaesuseen a etelässä asoistorniin Auio on osa Kalualan uutta alanulureitistöä, vain huolto- a pelastusao seä tasi- a invaliienne ovat sallittua auiolla Auio on aettavissa ahteen osaan, auppatoriin a istuselualueeseen Isoen tilaisuusien yhteydessä auio voidaan yhdistää yhdesi tapahtumatorisi Peruspinta on graniittilaatoitusta a graniittinoppaiveä Maanpäällinen pysäöinti ei saa hallita aupuniuvaa Esimereä urbaaniin ympäristöön soveltuvista piha- a puistoalusteista Huoltoliienne Huoltoliienteen alueet ovat asfalttia Huoltopihat tulee maisemoida istutusilla a mahdolliset muuriraenteet toteutetaan graniittiverhoiltuna tai graafisesta betonista Kalusteet Pihaalusteiden tulee materiaaliltaan a tyyliltään tuea uudisraennusten itehtuuria a alueen urbaania ilmettä Sen vuosi pihaalusteiden materiaalin tulee olla teräs, puisin istuinosin Leiivälineet voivat tehdä tästä poieusen Pinnoitteet, raauset a aiteet Kiveyset tehdään graniittista (betoniiveä ei sallita) Raausten a aiteiden suhteen tulee noudattaa SuRaKu oheistusta

14 Puisto- a piha-alueet Istutuset Kauppaesusen lähiympäristöön istutetaan ympärivuotisia havuasvea seä ansiraenteiden päälle istutuslaatioissa perennoa Hulevesialtaan vesimäärä vaihtelee merittävästi Kasvillisuuden tulee estää uivuutta seä satunnaisia suuria vedenvirtausia (esimruohotista ostean niityn laistoa) Korttelipihat Pihaadun maanaiselle osalle istutetaan suuria lehtipuita (esimvaahtera a hevosastana) Pysäöintihallin päällä siaitseville välipihoille istutetaan pieniä puita a/tai puutisia pensaita (esim mongolianvaahtera tai rungollinen pihasyreeni) Maanaiselle piha-alueelle raennetaan lisäsi asi pienempää vihereidasta Vihereitaat ovat ivituhapintaisia alueita, oiden pinta on asfalttipintaa alemmalla tasolla Vihereitaille istutetaan uivia pensaita a puita seä sioitetaan peneä oleselua ten Toiselle vihereitaista sioitetaan puistoshai Pysäöintiannen päällä siaitsevien välipihoen pintamateriaalit ovat betoniivi a ivituha Pihaohtaiset viher- a leiialueet ovat vapaasti muotoiltua ivituha-alueita, oiden pinta on betoniivipintaa alemmalla tasolla Viher- a leiialueelle sioitetaan leiivälineitä, peneä oleseluun, vapaasti muotoiltua uivia pensaita seä alueraausta myötäileviä maaumpua, ota toimivat asvualustana puille a/tai pensaille Maaumpuen pinnat verhoillaan maanpeiteasveilla, eiä umpuen oreuden tulisi ylittää metriä Kummut erotetaan ivituhasta matalalla RST-lattaudalla raenteita pitin viheröynnösatosesi Välipihat eroavat toisistaan värioodausella eli pihoilla on omat teemavärityset Väriä voidaan äyttää peneissä, leiivälineissä a leiitelineiden turva-alustassa Värioodaus määrittyy suhteessa viereisien taloen värimaailmoihin Tavoitteena on luoda ympäröivien raennusten anssa esusteleva piha, oa toimii maamerimäisesti alueen asuaille Pihaalusteiden tulee materiaaliltaan a tyyliltään tuea uudisraennusten itehtuuria a alueen urbaania ilmettä Pihaalusteiden runomateriaalin on teräs, puisin istuinosin Leiivälineet voivat tehdä tästä poieusen Pihoille sioitetaan tomutustelineet, lipputangot a pyörätelineet Pyyinuivaustiloen tulee olla raennusten sisällä uivaushuoneissa Raennusten vieressä pääuluväylät pinnoitetaan väriasfaltilla tai iveysellä Asfaltti osoittaa huoltoväylät a ääntymisalueet, muut pinnat ovat graniittiaistoin äsenneltyä betoniiveä Kesialueen uluväylät voivat olla myös ivituhapintaisia Leiitelineiden alle asennetaan EU standdit täyttävää turvasoraa Portaat ovat betoniivi- a graniittipintaiset a niihin liittyvät muurit tiili- tai graniittilaattapintaisia Kaiteet ovat terästä Muurit a uloportaat orostusvalaistaan Pihoen väliin ei saa raentaa yhtiöiden välisiä aitoa Luhtaoen tien itäpuolen orttelit Leiitelineiden alustana äytetään turva-alustaa Välipihoen Luhtaoentien puolelle raennetaan muuri/suoa-aidan lisäsi pergola Raennetta vasten sioitetaan iinteät istutusaltaat öynnösasveille (esim villiviini) Pergolan raenteen tulee mahdollistaa öynnösen nousemisen pergolan

15 Korttelipihoen periaateillustraatio Illustraatio on ysinertaistettu uvitus pihan muodostumisesta Kivituha-alueen, maaumpuen a pensasalueiden muoto seä usteiden määrä a sioittelu voivat erota merittävästi esitetystä Kuvan toitus on antaa aatus muotoielestä, ota taloohtaisilla pihoilla äytetään Raaavan ivituha-alueen muotoon a ooon vaiuttavat ansiteniset rataisut seä piha-alueita ympäröivien raennusten sisäänäyntiärestelyt Vihereidas Puu Puutaso Istuinryhmä Nurmiumpu Leiivälineet Lipputano Väriasfaltilla Tomutusteline Graniiti-/betonipinta Liite: Korttelipihoen periaateillustraatio, ei mittaaavassa Viirinlaaso - raentamistapaohe Valaistus Valaistus / iinteistöt, tori-, piha- a aluevalaistus Yleistä huom orea vaatimustaso Alueen turvallisen liiumisympäristön mistamisesi luodaan oo alueelle attava valaistuen esteettömien alanulureitistöen verosto Erityisesti risteysalueet, pysäit a maaston oreuserot on syytä huomioida valaistusella Korean vaatimustason valaistusalue atu-a torialueilla Raittiyhteys mataesuselta torialueelle valaistaan evyen liienteen ympäristöä orostavalla puistovalaistusella Päääytävää a puistorinteen porrastusia voidaan lisäsi valaista rinteen muodonantoa orostavalla muurivalaistusella seä matalilla pollivalaisimilla Torialue valaistaan auion ylle nostetulla valoverolla Valon väri on mielellään lämmin valoinen a valon laatu hyvin väriä toistava (Ra>0) Kaien aava-alueen valaistusen tulee olla häiäisemätöntä Valonlähteet eivät saa näyä häiritsevästi asuntoihin Korostus- a erioisvalaistuset suositellaan sammutettavisi yöaasi Pihaadun yleisvalaistus toteutetaan mieluiten vai- Kaava-alueen valaistussuunnitelma Huttunen-Lipasti-Paanen Oy

16 ereihin ripustetuin valaisimin tai raennusten seiniin iinnitetyin valaisimin Raennusten ysilöintiin suositellaan numerovalaisinten siaan äytettäväsi seinäpintaan iinnitettyä numeroita, ota valaistaan Lähiympäristön viihtyisyyttä ansipihalla orostetaan pohaerrosen seinävalaisimilla a pergolaan iinnitetyillä valaisimilla Raennusten ulisivua a pveeita orostetaan valaisemalla raennusvaippaa siten, että sisemmät seinät hehuvat lyhtymäisesti a pveeaiteet muodostavat päälle ossa olevan siluetin Ripustetun valoveron periaateleiaus Vihereitaat a puistion ympäristöt tulee valaista niin hyvin, ettei turvattomuuden tunnetta pääse syntymään Pihoilla maastoa tai ysittäisiä näyttäviä puita orostetaan hituin valonheittimin Mäntyen runoa voidaan valaista suurpainenatriumvalaisimin, mutta muuten valon laadun tulisi olla hyvin väriä toistavaa (Ra>0) Kadun a alaäytävän valaistus, periaateleiaus Esimereä alueen ilmeeseen soveltuvista teräsisista valaisimista

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä.

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä. Raentamistapaohje Näymä lännestä. Raentamistapaohje osee Ali-Tilan asemaaavan muaista raentamista Nurmijärven Klaualassa ortteleissa 08-0. Alue sijoittuu Klaualantien länsipuolelle Ropaotien ja Klaualan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009 KOUKYLÄN KESKUSTA aaatastelu.. Työn sisältö Toimenpide-ehdotuset Tastelun raenne Tässä työssä on tasteltu antaan Koiuylän esustan aupuniraennetta, aupunitilan laatua ja toimiuutta seä näihin liittyiä haasteita

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

XIV K-6 K-6. Oppipojankuja k-3. k pp/h SEUNALANKUJA

XIV K-6 K-6. Oppipojankuja k-3. k pp/h SEUNALANKUJA 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0- -0- -0- -0-0 -0- -0- Kauatori leiipaia Keravan auio Kaupungintalo Posti Pysäöintitalo t t t t t t t t t t t t V XV V XV XV V V Allas --K000 --K000 Niinuja Sibeliusentie

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinään aupuni Tououu 0 JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinää, Metsäaltevan asuinalue SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO OSA A LÄHTÖKOHTIA JA TAVOITTEITA Kaupunitilan laatuäsiirjan taroitus ja tavoite

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

ISOKRISTIINAN LAAJENNUS LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA KULTTUURITOIMINTAA PALVELEVIA TILOJA

ISOKRISTIINAN LAAJENNUS LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA KULTTUURITOIMINTAA PALVELEVIA TILOJA 1 14.2.2012 ISOKRISTIINAN LAAJENNUS LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA KULTTUURITOIMINTAA PALVELEVIA TILOJA SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1 Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

As Oy Kangasalan Herttua

As Oy Kangasalan Herttua Asemapiirros jalankulku ajotie asf 12 akp Rak A VII +117 500 2620 ki 6ap 9 akp HARJUNSALONTIE ajotie ajotie jäte asf 11 ap hi 6 ap asf hi ni hi nu oleskelu hi ki leikkipaikka asf jalankulku ni jalankulku

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS -AK0 LOMAAN KAUPUNK TVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS..0..0 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy () Loimaan aupuni: TVA-aupan asemaaava ja asemaaavan muutos Kaavaselostus..0

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS RHIMÄKI 5 JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 860 PÄIVÄTTYÄ JA 90 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY Jua Turtiainen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RATATYÖLÄISTEN KORTTELIN (KESKUSTA 2) ASEMAKAAVAMUUTOS KAUNIAISTEN KAUPUNKI. 27.09.2012 (tarkistettu 2.4.2013)

RAKENTAMISTAPAOHJE RATATYÖLÄISTEN KORTTELIN (KESKUSTA 2) ASEMAKAAVAMUUTOS KAUNIAISTEN KAUPUNKI. 27.09.2012 (tarkistettu 2.4.2013) Arkkitehtitoimisto L-N Oy, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy RATATYÖLÄISTEN KORTTELIN (KESKUSTA 2) ASEMAKAAVAMUUTOS RAKENTAMISTAPAOHJE KAUNIAISTEN KAUPUNKI 27.09.2012 (tarkistettu 2.4.2013) 2 Sijainti

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

Lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje sekä värisuunnitelma

Lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje sekä värisuunnitelma Lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje sekä värisuunnitelma 2488 Vanajanranta II asemakaavamuutos 1.4.2014 Hämeenlinna Tämä asiakirja liittyy asemakaavakarttaan 2488 Vanajanranta II asemakaavamuutos

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy Omenapuisto Omenamäenkatu 5 00990 Helsinki turvallisesti omaan kotiin

Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy Omenapuisto Omenamäenkatu 5 00990 Helsinki turvallisesti omaan kotiin Taiteilijan näkemys Helsingin Asumisoikeus Oy Omenapuisto Omenamäenkatu 5 00990 Helsinki turvallisesti omaan kotiin 14 13 12 36 Syysviirunkuja 3 8 11 HASO OMENAUISTO OMENAMÄENKATU 5, 00990 HELSINKI 13

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS RAKENNUSTEN PALOLUOKKA KANTAVAT JA OSASTOIVAT RAKENTEET EI 30

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS RAKENNUSTEN PALOLUOKKA KANTAVAT JA OSASTOIVAT RAKENTEET EI 30 RAENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS RAENNUSTEN PALOLUOA P3 ANTAVAT JA OSASTOIVAT RAENTE EI 30 Jätevesipumppaamo IV-JÄRJESTELMÄ HUONEISTOTAINEN ONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTTO ASUINRA

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2 KORTTELI 23124 AINEISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN POHJAKSI NÄKYMÄ VANHALTA NURMIJÄRVENTIELTÄ 01.08.2012 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA (Ulkoseinistä laskettu mukaan 250 mm:n paksuinen osuus) 0 5 25 50m Asunnot!!!!

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012

POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA..0 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO. Työn taustaa ja tavoitteet. ALUEEN NYKYTILANNE JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT. Kaavoitustilanne ja

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

kestämään elämää asunto oy Kanttiininkuja 9, 13100 HÄMEENLINNA

kestämään elämää asunto oy Kanttiininkuja 9, 13100 HÄMEENLINNA Tehty estämään elämää asunto oy ANTTNN UMA anttiininuja, 00 HÄMEENNNA UJAOT ON TEHTY ÄMÄÄN EÄMÄÄ Omassa odissa nautit yhteisistä hetistä perheenjäsenten ja ystävien esen. Toimivasi suunniteltu ujaoti estää

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Investoi Pyhäjoelle. www.pyhajoki.fi. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke

Investoi Pyhäjoelle. www.pyhajoki.fi. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke nvestoi Pyhäjoelle www.pyhajoi.fi Pyhäjoelta virtaa -ehittämishane . Lisuranta, Yppäri (Scandinaval Finland Oy). Ollinmäi. Ollinmäi. Hanhiiven yritysalue (Fennovoima) soranta. Pyhäjoen liieesus. Kielosaari.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

Pientalojen kohdalla. %-osuus koko jalkak:n pituudesta. Telan kiinteistöjen kohdalla (YKT) Omistaja Kunnossapitäjä Katuosa Pituus (m) Kaavamerkinnät

Pientalojen kohdalla. %-osuus koko jalkak:n pituudesta. Telan kiinteistöjen kohdalla (YKT) Omistaja Kunnossapitäjä Katuosa Pituus (m) Kaavamerkinnät (YKT) 1-Kouvolan kaupunki 2-Aluepalvelut 286 Ahdinkatu 3 67,5 ALK 0 0 1-Kouvolan kaupunki 2-Aluepalvelut 286 Aronpellontie 2 170,4 AKR, AK 0 0 1-Kouvolan kaupunki 2-Aluepalvelut 286 Aronpellontie 4 66,9

Lisätiedot

Valkeakoski Eteläinen Keskusta

Valkeakoski Eteläinen Keskusta Valeaosi Eteläinen Kesusta 15.12.2014 Valeaosen aupuni & Lunden Architecture Oy Eteläinen esusta 1. haaste ja potentiaali ysi esusta Suurin osa raentamattomasta tilasta on avointa paritilaa Puistoalue

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot