omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä"

Transkriptio

1 KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika - - KUOPON KAUPUNK Kaupunkiypäristön asiakaspalvelu Suokatu Kuopio Puhelin c Maanittauslaitos diaarin:o MML/// c Kuopion kaupunki

2 Kuopion kaupunki Kaupunkiypäristön palvelualue Maaoaisuuden hallintapalvelut Tonttipalvelut TETOJATARJOUSTENPERUSTEELLAMYYTÄVSTÄOMAKOTTONTESTA SAARSTOKAUPUNGNPRTTNEM Kuopionkaupunkiyytarjoustenperusteellatonttejaoakotitalorakentaiseen Suljettujenkirjallistenostotarjoustenonoltavaperilläviieistään perjantainaklokuopionkaupunginkaupunkiypäristön palvelualueenasiakaspalvelupisteessäosoitteessasuokatu(valtuustovirastotalo Kuorenpäälleonerkittäväselkeästi KEVÄÄNOMAKOTTONTTEN TARJOUSMYYNT Kaupunkipidättääoikeudenhyväksyätaihylätätehdyttarjoukset Tontit Tarjoustenperusteellayytäviätonttejaonyhteensäkpl TontitsijaitsevatSaaristokaupunginPirttinieessäTonteistakplon oarantaisiaoakotitonttejajakpltonteistarajoittuurantapuistoon Oarantaisilletonteille--ja--saaaseakaavaerkinnänt- kaansijoittaapohja-alaltaanenintään²:nsuuruisentalousrakennuksen vähintäänetrinpäähäntontinrannanpuoleisestarajasta Tontitonerkittyaastoonvalkoisillalapuillajoihinonerkitty kiinteistötunnus(esi--lappuontontinkeskellä Esitteitäsekärakentaistakoskeviaohjeitajalisätietojasaakaupunkiypäristön asiakaspalvelupisteestäosoitesuokatu(valtuusto-virastotalopuhelin sekäinternetistäosoitteestawwwkuopiofi/tontitkohdasta asuntotontitasiakaspalvelupisteonavoinnaakeklo toklojape Tärkeiätyyntiehdot Tonteilleonasetettualiathyväksyttäväthinnatjotkaalittavattarjoukset hylätään Kirjallinentarjousonlaadittavasitenettäsiitäileneetarjoajatarjouksen kohteenaolevatonttijatontistatarjottukokonaishinta(täysinäeuroina Kauppakirjatullaantekeääntarjouksenjättäneidenniiin TontityydäänkorkeipientarjoustentehneilleKukintarjoajavoiostaavain yhdentontintarjouksenvoikuitenkintehdäuseaastakuinyhdestätontista Mikälitarjouskoskeeuseapaatonttiasiitätuleeiletätarjouksentekijän asettaatonttienetusijajärjestystonttiakohdenvoikuitenkinjättäävainyhden tarjouksen Postiosoite PL Kuopio Puhelin wwwkuopiofi Käyntiosoite Suokatu Kuopio Faksi

3 Kuopion kaupunki Kaupunkiypäristön palvelualue Maaoaisuuden hallintapalvelut Tonttipalvelut KaupunkiluovuttaatontitesirakentaattoinaKunnallistekniikkatonteille valistuu TonteillerakennettavatrakennuksetonliitettäväMRLa :nedellytysten kaisestikaukoläpöverkkoon Ostajaonvelvollinenkauppahinnanlisäksiaksaaantontinlohkoiskustannuksetvoiassaolevantaksankaisesti Ostajavastaakauppaanliittyvästävarainsiiverostasekälainhuudatuskuluista Ostajasitoutuunoudattaaankaupunginhyväksyiäkorttelisuunniteliasekä alueensuunnittelujarakennustapaohjeitalisätietojakorttelisuunnitelistasaa kaupunkiypäristönasiakaspalvelustapuh Ostajasitoutuurakentaaantontilleaseakaavanrakennusjärjestyksenja hyväksyttyjenpiirustustenkaisenuudisrakennuksenjokaonvähintään kaavankaisestarakennusoikeudestarakentainenonaloitettavavuodenja saatettavakolenvuodenkuluessakauppakirjanallekirjoittaisestalukien siihenvaliusasteeseenettärakennusvalvontaviranoainenvoisiinäsuorittaa aankäyttö-jarakennuslainedellyttäänhyväksyttävänkäyttöönottokatselksenrakentainenkatsotaanaloitetuksisilloinkunrakennuslupaon yönnettytontille Rakentaattoantontin(asuinrakennuksenkäyttöönottokatselspitäättä edelleenluovuttainenilankaupunginkirjallistasuostustaonkielletty Mikäliostajailankaupunginkirjallistasuostustaluovuttaakiinteistön sopiksenvastaisestirakentaattoanaedelleenonhänvelvollinen aksaaankaupungillevahingonkorvauksenlisäksisopissakkoa kaksinkertaisenkauppahinnan Ostajaonvelvollinenhuolehtiaantontinedustallaolevanistutettavan kadunosanpuhtaana-jakunnossapidosta Luonnontilaiseltaalueeltatontilletulevatvedetkuuluvattontinhaltijan johdettavaksisadevesivieäriintaiypäröiväänaastoonvesiäeikuitenkaan saajohtaasitenettäsiitäonhaittaanaapuritonteilletaiypärilläoleville rakennuspaikoille Ostajavastaarakennushankkeensuunnitteluunliittyvienaaperätutkisten suorittaisestajaaaperänedellyttäistähankkeentoteuttaiseenliittyvistä rakenteellisistaratkaisuista Postiosoite PL Kuopio Puhelin wwwkuopiofi Käyntiosoite Suokatu Kuopio Faksi

4 Kuopion kaupunki Kaupunkiypäristön palvelualue Maaoaisuuden hallintapalvelut Tonttipalvelut TARJOUSTENJÄTTÖAKA SaaristokaupunginPirttiniei Tontti Osoite Pinta-ala ² Rakennusoikeus k-² Yksikköhinta /² Alinhyväksyttävä hinta( -- Suusaarenkie -- Suusaarenkie -- Suusaarenkie -- Suusaarenkie -- Suusaarenkie -- Suusaarenkie -- Suusaarenkie Postiosoite PL Kuopio Puhelin wwwkuopiofi Käyntiosoite Suokatu Kuopio

5 MUKKUKATU TA PUOLANP ROMAN ANRT O UNKARN P LKU P i r t t i l a h t i LAHNAKU Pirttiniei JA LA H N ASAARENKATU KUO REKUJA MATKKAKATU SUUSAA RENKERTO SUNTSANNTA PRTTLAHDENTE HE POLUODONK A TU AHVENKATU KUHAKATU HAUKKUJA SUUSAARENKERTO S a u n a s a a r i

6

7 h e etä- ap/as klvl- h e etä- ap/as klvl- VP- / s - T se-/a ODO NKA TU h e etä- ap/as klvl- do ONKPUSTO ä ss Tä v v VL le jup VL PRTTNEMENKÄRK jup p p et U U W NO h e etä- ap/as klvl- W NO p p p e etä- ap/as klvl- p l- e etä- ap/as klvl- OP vp p l- h O h j j p e p j v etä- ap/as klvl- p h h e etä- etä- ap/as a rt t kklvl- plp l- pl - SUUSAARENKERTO K O h j p vp PLKKPUSTO jvpp jup j p h e KUJA HAUK p p p p etä- ap/as klvl- h e etä- ap/as at % klvl- h e etä- ap/as klvl- OLU VL / s - HEP pp ap/as at % h e klvl- etä- p h e etä- ap/as klvl- pp VL e etä- ap/as klvl- h e etä- ap/as klvl- h e etä- ap/as at % klvl- h h e etä- ap/as klvl- MUKKUKATU ku en tis sa U on ud k et äy jä tet rje ty st va el n A ha HVENK ät a ATU ot ta et so tu k kä oo yt rdi tö na ön a tist oku ja HA KA ko TU rk eu sj är je st el ää NTA E SUUSAARE t- U W

8

9 : : ( är sj eu SADEPURKU jup NTAHEKKA-ALUE K NO OLESKELU VMP VL -- PUSTOKÄYTÄVÄ klvl- PRTTNEMENKÄRK ap/as le VL ONKPUSTO e ( PUSTOKÄYTÄVÄ : : : TU KA HA KU st je [ el : ää [ AHV ATU ENK : : tis : [ [ : : [ [ [ [ [ : : : : : : : : : : : : : : : sa o U n ud kä et yt jä ett rje y st va el nh a ät a ot tas et o tu ko kä or yt din tö a ön at i sto ja ko rk en ku : ä [ do : ss : Tä : : : : : : : : p ( etä- ETELÄOSA : SUUNN PRT ALRTTNEM PVM SUHDE KORTTELSUUNNTELMA B PRSSÄLTÖ MUUTOS v v [ ( [ : p : SP x [ [ HDASTE [ HDASTE LEKKPUSTO So au 'F' : jup PUSTOKÄYTÄVÄ [ [ : [ [ : [ [ [ : [ h e etä- ap/as klvl- : KASVEN SELTTEET : j v p [ W [ h [ t- ( [ ( : ( [ klvl- : ( [ [ [ : ap/as ( etä- [ : HDASTE p : : [ e So au KVKKA-ALUE SÄLYTETÄÄN KÄYTÄVÄN KENTAMSEN YHTEYDESSÄ LNJAUS OHJEELLNEN : B [ p HDASTE Ö K TÄYTT : [ So au 'F' et TÄYTTÖ : ( ( p HDASTE j v p j v HDASTE TÄYTTÖ : : [ TÄYTTÖ W [ ( : [ [ : [ : [ p PUSTOKÄYTÄVÄ h [ : p l- Pr a p p l- [ : : ap/as [ Pr a ( e etä- ap/as klvl- [ [ : : p [ : : : ( klvl- [ p h p ( ap/as : -- ( [ etä- e : ( SUUSAARE NKERTO [ ( [ [ [ [ : : [ h VL / s - ( [ [ [ [ [ p PLKKPUSTO [ HAUK KUJA klvl- [ [ : h e klvl- [ Pr a [ etä- ap/as klvl- [ K [ : : [ ap/as etä- : etä- [ [ e e : Ti vu [ : u : h h So au 'F' : T [ : K K se-/a ju p p : : : K : : So au KUOPON KAUPUNK KAUPUNKYMPÄRSTÖN SUUNNTTELUPALVELUT Tasokoordinaatisto Korkeusjärjestelä VVJ/Kuopio N SUUNN SÄL PRT PVM NO K /s- So au 'F' ä VP- väyl enli pp i k e n t e e n SP x kevy K K : [ [ : : Ti vu : So a : : [ ( [ : klvl- : ( [ ( ( [ at % h ap/as etä- U : e ( [ ( p [ [ : Ti vu K Pi pe etä- : [ HEP OLU O DON KAT [ : ( [ OR ( : e : ( at % klvl- h ap/as p ( : ( : : n v ä y lä y e n li ik e n te e [ kev pp : : klvl klvl- K ( [ [ ( [ ( ap/as [ [ : : OR HDASTE : j p v [ klvl- klvl- ap/as ( etä- etä- [ [ klvl- e ap/as klvl- h e So au [ ( HDASTE [ etä- h ( at % [ : : e [ ( ap/as u klvl- Ti vu ( h ap/as [ [ [ Pr pe etä- etä- [ ap/as : : e etä- e [ : HDASTE h : [ [ e h klvl- [ : MUKKUKATU [ HDASTE h K ( : [ [ ( ap/as

10 Pirttiniei / Talotyypit är je st el ää Tasaaan tyyppi - ei tasoeroa T Tä s sä do ku en tis sa U on ud k et äy jä tet rje ty st va el n ha ät a ot ta et so tu k kä oo yt rdi tö na ön a tist o ja ko rk eu sj Loivan rinteen tyyppi - tasoero n Tasaaan tyyppi kaksikerroksinen - ei tasoeroa Loivan rinteen tyyppi kaksikerroksinen - tasoero n

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7. Vastausp rosentti 100

201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7. Vastausp rosentti 100 201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7 Vastausp rosentti 100 1 opettaneet 100 Kes ken jätt äneet 0 Eivät osallistuneet

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Aika: 03.06.2014 klo 17:00-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 118 Kokouksen ärestäytyminen 3 119 Talousohtaan viran täyttäminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 1 LUETAAN YHDESSÄ Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 2 Lukijalle Tällä pienellä kirjasella on kiinnostava, sanoisiko pitkä historia. Kun me muutamat UNIFEMin paikallistoimikunnan jäsenet

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 HANKINTAPÄÄTÖS KURKIAURAN KOULUN KOULUKULJETUKSISTA KOHDE 3, REITTIEN 3C, 3D, 3G JA 3K OSALTA, KEVÄTLUKUKAUDELLE 2015 JA LV. 2015-2016

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 13.05.2015 klo 15:00-17:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 128 07.04.2015 Tekninen lautakunta 134 21.04.2015. Nojanmaan koulun lämmitysmuodon valinta 669/55/551/2014 TL 128

Tekninen lautakunta 128 07.04.2015 Tekninen lautakunta 134 21.04.2015. Nojanmaan koulun lämmitysmuodon valinta 669/55/551/2014 TL 128 Tekninen lautakunta 128 07.04.2015 Tekninen lautakunta 134 21.04.2015 Nojanmaan koulun lämmitysmuodon valinta 669/55/551/2014 TL 128 Selostus: Tekninen lautakunta käsitteli 24.2.2015 79 Nojanmaan koulun

Lisätiedot

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 17.09.2014 Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/00.04.00/2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.02.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 16:30-17:35 Paikka Virastotalo, kokoushuone 326, III kerros Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 185 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot