K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A"

Transkriptio

1 K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

2 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT T E K N I S E N J A Y M P A R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T e k n i n e n j o h t a j a T O I M I N T A - A J A T U S I P A L V E L U K U V A U S T e k n i s e n j a Y m p ä r i s t ö t o i m e n j o h t a m i n e n. L a u t a k u n t a t y ö s k e n t e l y n k o o r d i n o i n t i. Y h t y m p ä r i s t ö t o i m e n a s i o i s s a k a u p u n g i n m u i h i n h l l i e y d e n p i t o t e k n i s e n i a n t o k u n t i i n, y m p ä r i s t ö k u n t i i n j a m u i h i n s i d o s r y h m i i n. H e n k i l ö s t ö n o s a a m i s e n j a h y v i n v o i n n i n e d i s t ä am i n e n. M a a s e u t u p a l v e l u t. T A L O U S A R V I O T Y Y K I K Y L Ä T U T U K S I K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t K a u p u n k i k o n s e r n i n e l i n v o i ma o h - j e l m a n o n n i s t u n u t t o t e u t t a m i n e n M o n i p u o l i n e n l i s ä a r v o a t u o t t a v a e l i n k e i n o r a k e n n e T o i m e n p i t e e t A r v i o i n t i k r i t e e r i t / mit t a r it ja * = v o it e t a O s a l l i s t u m i n e n e l i n k e i n o e l ä m ä n T e k n i n e n j o h t a j a t o i m i i K a u p p a - k e h i t t ä m i s e e n t ä h t ä ä v i i n t e h t ä - k a m a r i n t o i m i h e n k i l ö n ä j a j ä s e - v i i n, t o i m e n p i t e i s i i n j a t a p a h t u - n e n ä a i n a k i n y h d e s s ä e l i n k e i n o - m i i n e l ä m ä n y h d i s t y k s e s s ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t E n n a k o i v a j a j o u s t a v a m a a n k ä y - t ö n s u u n n i t t e l u L a a d u k k a a n a s u m i s e n j a m o n i - p u o l i s e n y r i t y s t o i m i n n a n m a h d o l - l i s t a j a T a p a a m i s e t t o i m i a l a n j a y r i t y s - ärjestöjen edustajien kesken A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a t a v o i t e t a s o V u o s i t t a i n t o i s t u v a s ä ä n n ö l l i n e n t a p a a m i n e n s e k ä t a p a u s k o h t a i - s e t k o n t a k t i t H y v ä y l e i s i l m e j a t e r v e y m p ä r i s t ö T Y Y K I K Y L Ä Ä S Y R Ä M M E L L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T o i m e n p i t e e t A r v i o i n t i k n t e e r i t l m i t t a r i t j a T e r v e k u n t a t a i o u s t a v o i t e t a s o T a l o u s a r v i o r a a m i n m u k a i s e n T a l o u s a r v i o t o t e u t u u t a l o u s a r v i o n l a a t i m i n e n K o r k e a a s u k a s t y y t y v ä i s y y s A r v i o i n t i s u u n n i t e l m a n m u k a i s e t t i o menpiteet Hy v i n vo i v a j a i n no v a t i i v i n e n H e n k i l ö s t ö o h j e l m a n t o t e u t t a h i enkilöstö m - nen A s i a n m u k a i n e n r e a g o i n t i s a a t u u n p a l a u t t e e s e e n Henkilöstöllä on hyvät koulutusm a h d o l l i s u u d e t

3 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma T KI KY LÄN T A V A T K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e ki j ä t A v o i m u u s V a s t u u l l i s u u s Toimenpiteet ja työtavat V i e s t i n t ä o h j e e n m u k a i s e t toim enp iteet j a työtavat K u n t i e n e n e r g i a t e h o k k u u s s o p i m u k s e e n l i i t t y m i n e n Ar viointikriteeritimittar it ja tav oit etaso 2017 P a l v e l u t i e t o v a r a n n o n t o t e u t t a - m i n e n. Uu si e n n et t isi vu j en la a ti - minen ja ylläpito Ka u p u n k i li it ty y e ne rg ia - t e h o k k u u s s o p i m u k s e e n T o i m i n ta F i s u -v e r ko s t o s s a Fis u tavoittee t tetään T o i m i n n a n p a i n o p i s t e e t t a l o u s a r v i o v u o n n a J ä r k i v i h r e ä n e l i r e s u r s s i v i i s a a n t o i m i n t a t a v a n j u u r r u t t a m i n e n o s a k s i k a u p u n g i n t o i m i n t a a. P a l v e l u v e r k k o s e l v i t y k s e n p o h j a l t a p ä ä t e t t y j e n t o i m e n p i t e i d e n e d i s t ä m i n e n. T a l o u s a r v i o ( m a h d o l l i s e t m u u t o k s e t a l e m p a a n j a m u u t a e r i t y i s t ä h u o m i o i t a v a a ) T a l o u s s u u n n i t e l m a Resu r s s i vi i s a u d e n t i e k a r ta n y l l ä pi t o j a pä i v i t t ä mi n e n v u os i t t a i n. R i s k i a n a l y y s i R iittävätkö ajallis et ja t aloudellis et res urs s it tavoitteiden s aavuttamis een. K e i n o t j a t o i m e n p i t e e t t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s e k s i j a t a l o u d e n s o p e u t t a m i s e k s i T o i m i a l a n h e n k i l ö s t ö n k a n n u s t a m i n e n t u o t t a v u u t t a p a r a n t a v i e n t o i m e n p i t e i d e n e t s i m is e e n j a toteuttamiseen. M i tt ar it j a tu nn us lu v u t T P T A T A T S T S Vak ans s it, l uku määrä V a k i n a i s e t, h e n k i l ö t y ö v u o d e t 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 M ä ä r ä a i k a i s e t, h e n k i l ö t y ö v u o d e t 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 T ilat m

4 P A L V E L U T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T K u s t a n n u s p a i k k a T e k n i s e n i a v m p ä r i s t ö t o i m e n h a l l i n t o L A S K U J E N H Y V Ä K S Y J Ä T E K N I N E N J O H T A J A T E K N I N E N J O H T A J A T o i m i n t a t u o t o t M y y n t i t u o t o t M u u t m y y n t i t u o t o t T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t P a l k a t j a p a l k k i o t P a l k k i o t K u u k a u s i p a l k a t S a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t H e n k i l ö s i v u k u l u t E l ä k e k u l u t K u e i - m a k s u t V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e l - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e l - m a k s u M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t K a n s a n e l ä k e - j a s a i r. v a k. m a k s u t T y ö t t ö m y y s v a k u u t u s m a k s u t T a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t M u u t s o s i a a l i v a k u u t u s m a k s u t P a l v e l u j e n o s t o t IT co ti-mp ai sl tve o - l ujta a s. t u n t i j a p a l v e l u t P a i n a t u k s e t j a i l m o i t u k s e t P o s t i - j a k u r i i r i p a l ve l u t V a k u u t u k s e t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t K o n e i d e n, k a l u s t o n j a l a i t t e i d e u n k u n n. p i t o p a l v e l u t M a j o i t u s - j a r a v i t s e m u s p a l v e l u t Ma t k u s t u s - j a k u l j e t u s p a l v e l u t K o u l u t u s - j a k u l t t u u r i p a l v e l u t A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t T o i m i s t o - j a k o u l u t a r v i k k e e t K i r j a l l i s u u s P o l t t o - j a v o i t e l u a i n e e t K a l u s t o M u u m a t e r i a a l i M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t M a a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t. v u o k r a t M u u t k u l u t V ä l i l l i s e t v e r o t M u u t k u l u t T o i m i n t a k a t e

5 K U S T A N N U S P A I K K A M a a s e u t u e l i n k e i n o t T E K N I E N J O H T A J A L A S K U J E N H Y V Ä K S Y J Ä T E K N I E N J O H T A J A T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t E l ä k e k u l u t E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e l - m a k s u P a l v e l u j e n o s t o t T o i m i s t o - j a a s. t u n t i j a p a l v e l u t I c t - p a l ve l u t P a i n a t u k s e t j a i l m o i t u k s e t P o s t i - j a k u r i i r i p a l ve l u t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t M a a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t. v u o k r a t T o i m i n t a k a t e P A L V E L U T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E T U P A L V E L U T Y H T E E N S Ä T O I M I N T A T U O T O T T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E

6 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma TEHTÄVÄRYHMÄ 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U M A A N K Ä Y T T O P A L V E L U T K a u p u n g i n g e o d e e t t i T O I M I N T A - A J A T U S I P A L V E L U K U V A U S M a a n h a n k i n t a ' - u o v u t u s s e k ä k a u p u n g i n o m i s t a m i e n m a a - j a v e s i a l u e i d e n i s ä n n ö i n t i. P a i k k a t i e t o -, k a r t t a - j a m i t t a u s p a l v e l u t S e u d u l l i s e n ( H u m p p i l a, J o k i o i n e n, S o m e r o, T a m m e l a j a Y p ä j ä ) p a i k k a t i e t o j ä r j e s t e l m ä n j a i n t e r n e t - k a r t t a p a l v e l u n y l l ä p i t o j a k e h i t t ä m i n e n. A s e m a k a a v a - a l u e e n k i i n t e i s t ö r e k i s t e r i n p i t o j a s i l l ä t a p a h t u v a t k i i n t e i s t ö t o i m i t u k s e t. Y k s i t y i s t i e l a i n m u k a i n e n n e u v o n t a j a t i e l a u t a k u n n a n t o i m i t u s t e n v a l m i s t e l u s e k ä k u n t a - a v u s t u k s i i n l i i t t y vä t t e h t ä v ä t. T A L O U S A R V I O T Y Y K I K Y L Ä T U T U K S I K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t K a u p u n k i k o n s e r n i n e l i n v o i m a o h - j e l m a n o n n i s t u n u t t o t e u t t a m i n e n M o n i p u o l i n e n l i s ä a r v o a t u o t t a v a e l i n k e i n o r a k e n n e T o i m e n p i t e e t O n n i s t u m i n e n m a a - to nt ti-ja ma a n k ä y t t ö p o l i t i i k a n t o t e ut t a mi - s e s s a Ar v io in t ik r it e e r i U mi t t a r i t ja t a v o i t e t a s o V i i d e n v u o d e n t a r v e t t a v a s t a a v a m a a - a l u e r e s e r v i, k a h d e n v u o d e n t a r v e t t a v a s t a a v a t o n t t i r e s e r v i e l i n k e i n o e l ä m ä n t a r p e i s i i n T Y K Ä T T Y T Y Y K I K Y L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t L a a d u k k a a n a s u m i s e n j a m o n i - p u o l i s e n y r i t y s t o i m i n n a n m a h d o l - l i s t a j a T o i m e n p i t e e t O n n i s t u m i n e n m a a -, t o n t t i - j a ma a n k ä y t t ö p o l i t i i k a n t o t e ut t a mi - s e s s a A r v i o i n t i k r i t e e r i t t m i t t a r i t j a t a v o n e t a s o V i i d e n v u o d e n t a r v e t t a v a s t a a v a m a a - a l u e r e s e r v i, k a h d e n v u o d e n t a r v e t t a v a s t a a v a t o n t t i r e s e r v i a s u m i s e n j a e l i n k e i n o e l ä m ä n t a r p e i s i i n T Y Y K I K Y L Ä Ä S Y R Ä M M E L L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T e r v e k u n t a t a l o u s H y v i n v o i v a j a i n n o v a t i i v i n e n h e n k i l ö s t ö K e h i t e t ä ä n I n t e r n e t - k a r t t a p a l v e - l u a v a s t a a m a a n k u n t a l a i s t e n n y k y a j a n t a r p e i t a T o i m e n p i t e e t H e n k i l ö s t ö n v a h v u u k s i i n p e r u s t - v a t t e h t ä v ä j ä r j e s t e l y t e r i t y i s e s t i m u u t o s t i l a n t e i s s a Y h t e i s t y ö k y k y i n e n j a a s i a n t u n t i - j u u t t a a r v o s t a v a t y ö i l m a p i i r i. T u t u s t u m i n e n m u i d e n k u n t i e n t o i m i n t a t a p o i h i n L i s ä t ä ä n k a r t t a p a l v e l u u n s e k ä t o i m i n n a l l i s i a e t t ä m ä ä r ä l l i s i ä o s i o i t a A r v i o i n t i k r i t e e r i t l m i t t a r i t j a t a v o i t e t a s o T a l o u s a r v i o n t o t e u t u m i n e n K a u p u n g i n h e n k i l ö s t ö p o l i t i i k a n t a v o i t t e i d e n t o t e u t u m i n e n T o t e u t u n e e t t y ö p a l a v e r i t j a y h t e i s t y ö h a n k k e e t V e r t a i s v e r k o s t o o l e m a s s a

7 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma TY YKIKYLÄN TAVAT K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T o i m e n p i t e e t j a t y ä t a v a t A r v i o i n t i k r i t e e r i U m i t t a r i t j a t a v o i t e t a s o A v o i m u u s E r i o r g a n i s a a t i o i d e n j a t o i m i j o i - S ä h k ö i s t e n p a i k k a t i e t o a i n e i s t o j e n d e n p a i k k a t i e t o j e n y h t e e n t o i m i - v u u d e n l i s ä ä m i n e n ( I n s p i r e - d i r e k - t i i v i, l a k i p a i k k a t i e t o i n f r a s t r u k - t u u r i s t a, K u n t a T i e t o P a l v e l u K T P ) r a j a p i n t o j e n a v a a m i n e n / P r o s e s s i k ä y n n i s t e t ä ä n V a s t u u l l i s u u s K i i n t e i s t ö t o i m i t u s t e n j a y k s i t y i s - T o i m i t u k s e t r e k i s t e r ö i t ä v i s s ä t i e l a i n m u k a i s t e n t i e l a u t a k u n n a n k e s k i m ä ä r i n a l l e k o l m e n k u u - t o i m i t u s t e n t y ö p r o s e s s i e n l a a - k a u d e n k u l u e s s a v i r e i l l e t u l o s t a d u k k u u s P a i k k a t i e t o j ä r j e s t e l m ä n p e r u s - T a r k i s t e t a a n s y s t e m a a t t i s e s t i r e k i s t e r i e n ( k i i n t e i s t ö -, l a i n h u u t o -, r e k i s t e r i t i e t o j a p a i k k a t i e t o - o h j e l - m a a o m a i s u u s, r a k e n n u s - j a n u o - m i s t o n e r i k e i n o i n n e i s t o - s e k ä v ä e s t ö r e k i s t e r i t ) P e r u s r e k i s t e r i e n a i n e i s t o j e n l u o - e h e y s j a o i k e e l l i s u u s t e t t a v u u s p a r a n e e R o h k e u s K a u p u n g i n m a a n k ä y t t ö p o l i i t t i s t e n M a a o m a i s u u d e n t a r v e l ä h t ö i n e n t o i m e n p i t e i d e n t a r k o i t u k s e n m u - k a i n e n k ä y t t ö h a n k i n t a j a l u o v u t u s t o t e u t u v a t T o i m i n n a n p a i n o p i s t e e t t a l o u s a r v i o v u o n n a L i s ä t ä ä n l u o t t a m u s h e n k i l ö - j a v i r a n h a l t i j a y h t e i s t y ö t ä m a a n k ä y t t ö p o l i t i i k a s s a, e l i n k e i n o t o i m i n n a n e d e l l y - t y s t e n t u r v a a m i s e s s a s e k ä a s u m i s e e n j a y r i t y s t o i m i n t a a n l i i t t y v i s s ä s t r a t e g i s e s t i m e r k i t t ä v i s s ä a s i o i s s a. K e h i t e t ä ä n h e n k i l ö s t ö m u u t o s t e n v a i k u t u s t e n h a l l i n t a a s e k ä t e h t ä v ä j a k o j a. K e h i t e t ä ä n e r i t y i s e s t i M a a n k ä y t ö n s u u n n i t t e l u - p a l v e l u a l u e e n k a n s s a t e h t ä v ä ä y h t e i s t y ö t ä. N ä i n s a a d a a n a s i a n t u n t e m u s t a l a a j a - a l a i s e m m a k s i j a t o i m i n t o p r o s e s s e j a t e h o k k a a m m i k s i. T ä h ä n l i i t t y e n h y ö d y n n e t ä ä n s y s t e m a a t t i s e m m i n p a i k k a t i e t o a n a l y y s e j ä j a - k y s e l y j ä s e k ä t u l o s t e p o h j i a. T a l o u s a r v i o ( m a h d o l l i s e t m u u t o k s e t a l e m p a a n j a m u u t a e r i t y i s t ä h u o m i o i t a v a a ) Y k s i t y ö n t e k i j ä o n e l ä k ö i t y n y t a l k a e n T a l o u s s u u n n i t e l m a T o n t i n m y y n t i y m p ä r i s t ö - j a e n e r g i a l i i k e t o i m i n n a n t a r p e i s i i n l i s ä ä n t y y k a u p u n g i n s t r a t e g i s t e n t a v o i t t e i d e n t o t e u t u m i s e n m y ö t ä. U u s i e n a s u i n a l u e i d e n a v a u t u m i s e n o d o t e t a a n l i s ä ä v ä n a s u i n t o n t t i e n k a u p p a a. R i s k i a n a l y y s i o n r i i p p u v a i n e n y l e i s m a a i l m a l l i s i s t a j a a l u e e l l i s i s t a s u h d a n t e i s t a. K e i n o t j a t o i m e n p i t e e t t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s e k s i j a t a l o u d e n s o p e u t t a m i s e k s i E l i n k e i n o e l ä m ä n j a a s u m i s e n e d e l l y t y k s i ä t u e t a a n a k t i i v i s e l l a H e n k i l ö s t ö m i t o i t u s t a t a r k e n n e t a a n l u o n t a i s t e n m u u t o s t e n y h t e y d e s s ä. m a a n k ä y t t ö p o l i t i i k a n t o t e u t u k s e l l a

8 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma M i t t a r i t j a t u n n u s l u v u t R e k i s t e r ö i d y t k i i n t e i s t ö t k p l L u o v u t e t u t t o n t i t k p l V u o k r a t u t v i l j e l y s m a a t h a M e t s ä n h a k k u u t m 3 T P T A T A T S T S V a k a n s s i t, l u k u m ä ä r ä VM aä kä irnä ai isk ea t i, s eh te n kh ie l nö kt yi l övt uy oö dv eu to d e t 9, , T i l a t m 2

9 P A L V E L U M A A N K Ä Y T T Ö P A L V E L U T Ku s t an n u sp a i kk a M i t ta u s to i m in t a L A S K U J E N H Y V Ä K S Y J Ä K A P U N G I N G E O D E E T T I K A P U N G I N G E O D E E T T I T o i m i n t a t u o t o t M y y n t i t u o t o t M u u t m y y n t i t u o t o t M a k s u t u o t o t S u u n n i t t e l u - j a m i t t a u s t o i m i n n a n m a k s u t M u u t y h d y s k u n t a p a l y, m a k s u t To im in ta ku lu t Hen ki lös tö kul ut P a l k a t j a p a l k k i o t K u u k a u s i p a l k a t T u n t i p a l k a t S a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t H e n k i l ö s i v u k u l u t Eläk eku lut K u e i - m a k s u t V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e l - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e l - m a k s u M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t K a n s a n e l ä k e - j a s a i r. v a k. m a k s u t T y ö t t ö m y y s v a k u u t u s m a k s u t T a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t M u u t s o s i a a l i v a k u u t u s m a k s u t P a l v e l u j e n o s t o t T o i m i s t o - j a a s. t u n t i j a p a l v e l u t I c t - p a l ve l u t P a i n a t u k s e t j a i l m o i t u k s e t P o s t i - j a k u r i i r i p a l ve l u t V a k u u t u k s e t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t K o n e i d e n, k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n k u n n. p i t o p a l v e l u t M a j o i t u s - j a r a v i t s e m u s p a l v e l u t M a t k u s t u s - j a k u l j e t u s p a l v e l u t M u u t p a l v e l u t A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t T o i m i s t o - j a k o u l u t a r v i k k e e t V a a t t e i s t o L ä ä k k e e t j a h o i t o t a r v i k k e e t P o l t t o - j a v o i t e l u a i n e e t K a l u s t o M u u m a t e r i a a l i

10 M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t M a a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t. v u o k r a t M u u t k u l u t V ä l i l l i s e t v e r o t M u u t k u l u t T o i m i n t a k a t e K u s t a n n u s o a i k k a M a a o m a i s u u s L A S K U J E N H W Ä K S Y J Ä K A U P U N G I N G E O D E E T T I K A U P U N G I N G E O D E E T T I T o i m i n t a t u o t o t M u u t t o i m i n t a t u o t o t V u o k r a t u o t o t M a a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t M u u t t u o t o t P y s y v i e n y v i e n v a s t, l u o v u t u s v o i t o t T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t H e n k i l ö s i v u k u l u t Elä ke kul ut V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e l - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e l - m a k s u P a l v e l u j e n o s t o t T o i m i s t o - j a a s. t u n t i j a p a l v e l u t I c t - p a l ve l u t P a i n a t u k s e t j a i l m o i t u k s e t P o s t i - j a k u r i i r i p a l v e l u t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n p i t o p a l v e l u t M u u t p a l v e l u t M u u t t o i m i n t a k u l u t M u u t k u l u t T o i m i n t a k a t e P A L V E L U M A A N K Ä Y T T Ö P A L V E L U T Y H T E E N S Ä T O I M I N T A T U O T O T T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E

11 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma /0 T O I M I A L A 5 0 Y H D Y S K U N T A P A L V E L U T P A L V E L U I N F R A P A L V E L U T T I L IV E L V O L L IN E N Kun na ll is t e k n iik a n p ä ä ll ik k ö T O I M I N T A - A J A T U S / P A L V E L U KU V A U S I n f r a p a l v e l u t v a s t a a k a t u j e n, t e i d e n, j a l k a k ä y t ä v i e n, k e v y e n l i i k e n t e e n v ä y l i e n, s i l t o j e n, p a d o n, t o r i n, v a l a i s t u k s e n, l i i k e n t e e n o p a s t u s - j a o h j a u s j ä r j e s t e l m i e n, k a i t e i d e n, p u i s t o j e n, u i m a r a n t o j e n, p u r u r a t o j e n, j a l k a p a l l o - j a t e n n i s k e n t t i e n, T a l s o i l a n p e s ä p a l l o - j a j ä ä k e n t ä n, v e n e p a i k k o j e n, t a l o u s - j a p u i s t o m e t s i e n s e u d u l l i s t e n v i r k i s t y s a l u e i d e n s e k ä y l e i s t e n a l u e i d e n s u u n n i t t e l u s t a, r a k e n t a m i s e s t a j a k u n n o s s a p i d o s t a. T A L O U S A R V I O T Y Y K I K Y L Ä T U T U K S I K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T o i m e n p i t e e t A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a t a v o i t e t a s o F o r s s a l a i s u u s o n h a l u t t u b r ä n d i H y ö d y n n e t ä ä n F o r s s a n k a n s a l l i - F o r s s a n k a n s a l l i s e n k a u p u n k i - s e n k a u p u n k i p u i s t o n s t a t u s F o r s - s a n m a r k k i n o i n n i s s a p u i s t o t r a i l e r i n, v i r t u a a l i k a r t a n j a e s i t t e e n t e k o T Y K Ä T T Y T Y Y K I K Y L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T o i m e n p i t e e t A r v i o i nt ik ri t e e r it rmit t a ri t j a t a v o i t e t a s o L a a d u k k a a n a s u m i s e n j a m o n i - E d i s t e t ä ä n e h e ä ä j a t i i v i s t ä Y m p ä r i s t ö m m e o n l a a d u k a s, p u o l i s e n y r i t y s t o i m i n n a n m a h d o l - k a u p u n k i r a k e n n e t t a v i i h t y i s ä j a m o n i m u o t o i n e n list aja P u i s t o t j a k a d u t o v a t v i i h t y i s i ä, p u h t a i t a j a t u r v a l l i s i a K e v y e n l i i k e n t e e n v ä y l ä v e r k o s t o n K e v y e n l i i k e n t e e n v ä y l ä n p u l l o n - s u u n n i t t e l u j a o n g e l m a k o h t e i d e n s u u t s e l v i t e t t y, s u u n n i t e l l a a n j a p o i s t a m i n e n t o t e u t e t a a n k o h t e e t T Y Y K I K Y L Ä Ä S Y R Ä M M E L L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T o i m e n p i t e e t A r v i o i n t i k r i t e e r i t l m i t t a r i t j a t a v o i t e t a s o T e r v e k u n t a t a l o u s K a t u v a l a i s t u k s e n u u s i m i n e n U u s i e n k a t u v a l a i s i m i e n m ä ä r ä / e n e r g i a t e h o k k a a m m a k s i j a v a n h o j e n k a t u v a l a i s i m i e n m ä ä r ä v ä h e m m ä n y l l ä p i t o a v a a t i v a a n t e k n i i k k a a n O m a i s u u d e n h a l l i n t a K a t u r e k i s t e r i n p e r u s t a m i n e n K a t u r e k i s t e r i n p e r u s t a m i n e n o m a i s u u d e n h a l l i n t a a v a r t e n H y v i n v o i v a j a i n n o v a t i i v i n e n P a n o s t a m m e h e n k i l ö s t ö n k o u l u - 4 k o u l u t u s p ä i v ä ä / h e n k i l ö t v u o s i h e n k i l ö s t ö. t u k s e e n K I K Y L Ä N T A V A T K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T o i m e n p i t e e t j a t y ö t a v a t A r v i o i n t i k r i t e e r i t l m i t t a r i t j a t a v o i t e t a s o V a s t u u l l i s u u s R a k e n n a m m e y m p ä r i s t ö ä m m e J ä r k i v i h r e ä t p e r i a a t t e e t, m m. k e s t ä v ä l l ä t a v a l l a m a t e r i a a l i e n k i e r r ä t y s j a p y r i m m e s u u n n i t t e l e m a a n j a e n n a k o i m a a n t u l e v i a h a n k k e i t a T a r j o a m m e k e s ä t y ö p a i k k o j a j a 5 0 k p l 2 v i i k o n k e s ä t y ö p a i k k o j a, k u n t o u t t a v a n t y ö t o i m i n n a n p a i k - 8 k p l k u m u l a t i i v. I k m / v u o s i k u n - k o j a, s a m a l l a e h k ä i s e m m e m m. t o u t t a v a n t y ö t o i m i n n a n p a i k k o j a s y r j ä y t y m i s t ä

12 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma T o i m i n n a n p a i n o p i s t e e t t a l o u s a r v i o v u o n n a T a l o u s m e t s i e n h o i t o s e k ä k e s k e n e r ä i s t e n p u i s t o a l u e i d e n h o i t o j a r a k e n t a m i n e n F o r s s a n k a n s a l l i s e n k a u p u n k i p u i s t o a l u e e n k e h i t t ä m i n e n m m. L o i m i p u i s t o n r a k e n t a m i n e n K a t u r e k i s t e r i n p e r u s t a m i n e n S i l t o j e n u u s i m i n e n j a k u n n o s t a m i n e n H e n k i l ö s t ö n k o u l u t u k s e e n p a n o s t a m i n e n a i k a a n s a a d e n s a l l i v a n, i n n o v a t i i v i s e n j a k a n n u s t a v a n i l m a p i i r i n T a l o u s a r v i o ( m a h d o l l i s e t m u u t o k s e t a l e m p a a n j a m u u t a e r i t y i s t ä h u o m i o i t a v a a ) L i i k u n t a t o i m e s t a y k s i h e n k i l ö o s a - a i k a i s e s t i ( 4 k k ) I n f r a p a l v e l u i l l a T a l v i k u n n o s s a p i t o k u s t a n n u s t e n n o u s u T a l o u s s u u n n i t e i m a K o n e k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n u u s i m i n e n s e k ä j a t k u v a k e h i t t ä m i n e n S i l t o j e n k o r j a u k s e t L i i k e n n e v a l o j e n p ä i v i t y k s e t O l e m a s s a o l e v i e n k a t u j e n k o r j a u s t e n s u u n n i t t e l u j a t o t e u t u s M a a k a a t o p a i k a n p e r u s t a m i n e n K a t u v a l a i s t u k s e n v a i h t a m i n e n e n e r g i a t e h o k k a a m m a k s i n o p e u t e t u l l a a i k a t a u l u l l a R i s k i a n a l y y s i T a i v i k u n n o s s a p i t o k a u d e n k u o r m i t t a v u u s r i i p p u u s ä ä o l o s u h t e i s t a T o d e l l i n e n k a t u - j a p u i s t o - o m a i s u u d e n k o r j a u s v e l k a e i o l e v i e l ä k o k o n a a n t i e d o s s a Y l e i s t e n t e i d e n m u u t t u m i n e n k a d u i k s i l i s ä ä k u n n o s s a p i t o k u s t a n n u k s i a j a k o r j a u s v e l k a a n o p e a s t i K e i n o t j a t o i m e n p i t e e t t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s e k s i j a t a l o u d e n s o p e u t t a m i s e k s i T o i m i v a j a t e h o k a s k a l u s t o p a r a n t a a t u o t t a v u u t t a I n v e s t o i n n i t s u u n n i t e l l a a n p i t e m m ä n a j a n t ä h t ä i m e l l ä K ä y t t ö t a l o u d e n h a n k i n n a t j a s u u n n i t t e l u K a t u o m a i s u u d e n d i g i t o i n t i j a h a l l i n t a s ä h k ö i s e e n j ä r j e s t e l m ä ä n

13 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma M i t t a r i t j a t u n n u s l u v u t T P T A T A T S T S L o h k o t u t k a t u a l u e e t m K a d u t j a t i e t m J a l k a k ä y t ä v ä t m K e v y e n l i i k e n t e e n v ä y l ä t m P u i s t o t A - l u o k k a h a P u i s t o t B - l u o k k a h a P u i s t o t C - l u o k k a h a P u i s t o t E - l u o k k a h a T a l o u s m e t s ä t h a K u n n o s s a p i d e t t ä v ä t k a t u a l u e e t m 2 1 h l ö K u n n o s s a p i t o l o h k o t u t k a t u a l u e e t m 2 / h l ö V a k i n a i s e t, h e n k i l ö t y ö v u o d e t 2 4, M ä ä r ä a i k a i s e t, h e n k i l ö t y ö v u o d e t 6, T i l a t m

14 P A L V E L U I N F R A P A L V E L U T K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö L A S K U J E N H Y V A K S Y J A K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö K u s t a n n u s p a i k k a K a t u p a l v e l u t y h t e i s t o i m i n n o t T o i m i n t a t u o t o t M u u t t o i m i n t a t u o t o t V u o k r a t u o t o t M u u t v u o k r a t u o t o t T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t P a i k a t j a p a l k k i o t K u u k a u s i p a l k a t S a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t H e n k i l ö s i v u k u l u t E l ä k e k u l u t K u e l - m a k s u t V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e l - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e i - m a k s u M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t K a n s a n e l ä k e - j a s a i r. v a k. m a k s u t T y ö t t ö m y y s v a k u u t u s m a k s u t T a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t M u u t s o s i a a l i v a k u u t u s m a k s u t P a l v e l u j e n o s t o t T o i m i s t o - j a a s. t u n t i j a p a l v e l u t I c t - p a l v e l u t P a i n a t u k s e t j a i l mo i t u k s e t P o s t i - j a k u r i i r i p a l v e l u t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n, j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t K o n e i d e n, k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n k u n n. p i t o p a l v e l u t M a j o i t u s - j a r a v i t s e m u s p a l v e l u t M a t k u s t u s - j a k u l j e t u s p a l v e l u t A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t T o i m i s t o - j a k o u l u t a r v i k k e e t K i r j a l l i s u u s M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t Ma a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t. v u o k r a t K o n e i d e n j a l a i t t e i d e n v u o k r a t M u u t k u l u t M u u t k u l u t T o i m i n t a k a t e

15 1y K u s t a n n u s p a i k k a P v s ä k ö i n n i n v a l v o n t a L A S K U J E N H Y V Ä K S Y J Ä K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö T o i m i n t a t u o t o t M u u t t o i m i n t a t u o t o t P y s ä k ö i n t i v i r h e m a k s u t T o i m i n t a k u l u t Hen ki lös tö kul ut P a l k a t j a p a l k k i o t K u u k a u s i p a l k a t Sairausvakuutuskorvaukset H e n k i l ö s i v u k u l u t E l ä k e k u l u t K u e l - m a k s u t V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e l - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e l - m a k s u M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t K a n s a n e l ä k e - j a s a i r. v a k. m a k s u t T y ö t t ö m y y s v a k u u t u s m a k s u t T a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t M u u t s o s i a a l i v a k u u t u s m a k s u t P a l v e l u j e n o s t o t T o i m i s t o - j a a s. t u n t i j a p a l v e l u t I o t - p a l v e l u t P a i n a t u k s e t j a i l m o i t u k s e t P o s t i - j a k u r i i r i p a l ve l u t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t K o n e i d e n, k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n k u n n. p i t o p a l v e l u t M a t k u s t u s - j a k u l j e t u s p a l v e l u t Ai n e e t, tarvikkeet ja tavarat T o i m i s t o - j a k o u l u t a r v i k k e e t V a a t t e i s t o M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t M a a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t. v u o k r a t M u u t k u l u t M u u t k u l u t T o i m i n t a k a t e

16 K u s t a n n u s o a i k k a K a d u t f a k a t u l a i t t e e t L A S K U J E N H Y V A K S Y J A K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö T o i m i n t a t u o t o t M u u t t o i m i n t a t u o t o t V u o k r a t u o t o t M u u t v u o k r a t u o t o t M u u t t u o t o t M u u t t u o t o t T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t P a l k a t j a p a l k k i o t K u u k a u s i p a l k a t T u n t i p a l k a t T i l a p ä i n e n t y ö v o i m a E r i l l i s k o r v a u k s e t S a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t H e n k i l ö s i v u k u l u t E l ä k e k u l u t K u e i - m a k s u t V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e i - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e l - m a k s u M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t K a n s a n e l ä k e - j a s a i r. v a k. m a k s u t T y ö t t ö m y y s v a k u u t u s m a k s u t T a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t M u u t s o s i a a l i v a k u u t u s m a k s u t P a l v e l u j e n o s t o t IT co ti-mp ai sl tve o - l ujta a s. t u n t i j a p a l v e l u t P a i n a t u k s e t j a i l m o i t u k s e t P o s t i - j a k u r i i r i p a l v e l u t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t K o n e i d e n, k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n k u n n. p i t o p a l v e l u t M a j o i t u s - j a r a v i t s e m u s p a l v e l u t M u u t p a l v e l u t Ai n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t T o i m i s t o - j a k o u l u t a r v i k k e e t K i r j a l l i s u u s V a a t t e i s t o P o l t t o - j a v o i t e l u a i n e e t S ä h k ö R a k e n n u s m a t e r i a a l i M u u ma t e r i a a l i A v u s t u k s e t A v u s t u k s e t y h t e i s ö i l l e

17 M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t Ma a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t. v u o k r a t M u u t k u l u t M u u t k u l u t T o i m i n t a k a t e K u s t a n n u s p a i k k a Va r as t ot o im i L A S K U J E N H Y V Ä K S Y J Ä K U N N A L L I S T E K N I I K A N K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö P Ä Ä L L I K K Ö T o i m i n t a t u o t o t M u u t t o i m i n t a t u o t o t M u u t t u o t o t T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t H e n k i l ö s i v u k u l u t E l ä k e k u l u t V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e l - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e l - m a k s u P a l v e l u j e n o s t o t ] e t - p a l v e l u t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t K o n e i d e n, k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n k u n n. p i t o p a l v e l u t A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t T o i m i s t o - j a k o u l u t a r v i k k e e t P e i t t o - j a vo i t e l u a i n e e t V e s i M u u m a t e r i a a l i M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t Ma a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t. v u o k r a t T o i m i n t a k a t e K u s t a n n u s p a i k k a K o n e k e s k u s L A S K U J E N H Y V Ä K S Y J Ä K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö T o i m i n t a t u o t o t M u u t t o i m i n t a t u o t o t 3530 Muut tuotot

18 T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t P a i k a t j a p a l k k i o t T u n t i p a l k a t E r i l l i s k o r v a u k s e t S a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t Hen kil ös ivu kul ut E l ä k e k u l u t K u e l - m a k s u t V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e i - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e l - m a k s u M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t K a n s a n e l ä k e - j a s a i r. v a k. m a k s u t T y ö t t ö m y y s v a k u u t u s m a k s u t T a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t M u u t s o s i a a l i v a k u u t u s m a k s u t P a l v e l u j e n o s t o t i c t - p a l v e l u t V a k u u t u k s e t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t K o n e i d e n, k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n k u n n p p i t o p a l v e l u t M u u t p a l v e l u t Ai n ee t, tarvikkeet ja tavarat E l i n t a r v i k k e e t V a a t t e i s t o L ä ä k k e e t j a h o i t o t a r v i k k e e t P u h d i s t u s a i n e e t j a - t a r v i k k e e t P o l t t o - j a v o i t e l u a i n e e t K a l u s t o M u u m a t e r i a a l i M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t M a a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t, v u o k r a t M u u t k u l u t V ä l i l l i s e t v e r o t T o i m i n t a k a t e V A S T U U A L U E K A T U P A L V E L U T Y H T E E N S Ä T O I M I N T A T U O T O T T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E

19 K u s t a n n u s p a i k k a V i h e r o a l v e l u t y h t e i s t o i m i n n o t L A S K U J E N H Y V Ä K S Y J Ä K U N N A L L I S T E K N I I K A N K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö P Ä Ä L L I K K Ö T o i m i n t a t u o t o t M u u t t o i m i n t a t u o t o t M u u t t u o t o t T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t Palkat ja palkkiot K u u k a u s i p a l k a t S a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t H e n k i l ö s i v u k u l u t Elä ke kul ut K u e l - m a k s u t V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e l - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e i - m a k s u M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t K a n s a n e l ä k e - j a s a i r. v a k. m a k s u t T y ö t t ö m y y s v a k u u t u s m a k s u t T a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t M u u t s o s i a a l i v a k u u t u s m a k s u t P a l v e l u j e n o s t o t T o i m i s t o - j a a s. t u n t i j a p a l v e l u I c t - p a l v e l u t P a i n a t u k s e t j a i l m o i t u k s e t P o s t i - j a k u r i i r i p a l ve l u t V a k u u t u k s e t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a mi s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t K o n e i d e n, k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n k u n n. p i t o p a l v e l u t M a j o i t u s - j a r a v i t s e m u s p a l v e l u t M a t k u s t u s - j a k u l j e t u s p a l v e l u t M u u t p a l v e l u t A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t T o i m i s t o - j a k o u l u t a r v i k k e e t K i r j a l l i s u u s V a a t t e i s t o P u h d i s t u s a i n e e t j a - t a r v i k k e e t K a l u s t o M u u m a t e r i a a l i M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t M a a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t. v u o k r a t K o n e i d e n j a l a i t t e i d e n v u o k r a t M u u t k u l u t V ä l i l l i s e t v e r o t M u u t k u l u t T o i m i n t a k a t e

20 K u s t a n n u s p a i k k a P u i s t o t A K S Y J A K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö T o i m i n t a t u o t o t M y y n t i t u o t o t M u u t m y y n t i t u o t o t M u u t t o i m i n t a t u o t o t V u o k r a t u o t o t M a a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t M u u t v u o k r a t u o t o t M u u t t u o t o t M u u t t u o t o t T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t P a l k a t j a p a l k k i o t T u n t i p a l k a t T i l a p ä i n e n t y ö v o i m a E r i l l i s k o r v a u k s e t S a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t H e n k i l ö s i v u k u l u t E l ä k e k u l u t K u e l - m a k s u t V a r h a i s e l ä k e m e n o p e r. k u e l - m a k s u E l ä k e m e n o p e r u s t e i n e n k u e l - m a k s u M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t K a n s a n e l ä k e - j a s a i r. v a k. m a k s u t T y ö t t ö m y y s v a k u u t u s m a k s u t T a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t M u u t s o s i a a l i v a k u u t u s m a k s u t P a l v e l u j e n o s t o t IT co ti-mp ai sl ve t o - l ujta a s. t u n t i j a p a l v e l u P a i n a t u k s e t j a i l m o i t u k s e t V a k u u t u k s e t P u h t. p i t o - j a p e s u l a p a l v e l u t R a k e n n, j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t K o n e i d e n, k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n k u n n. p i t o p a l v e l u t M a j o i t u s - j a r a v i t s e m u s p a l v e l u t M a t k u s t u s - j a k u l j e t u s p a l v e l u t K o u l u t u s - j a k u l t t u u r i p a l v e l u t M u u t p a l v e l u t A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t K i r j a l l i s u u s V a a t t e i s t o L ä ä k k e e t j a h o i t o t a r v i k k e e t P u h d i s t u s a i n e e t j a - t a r v i k k e e t P o l t t o - j a v o i t e l u a i n e e t S ä h k ö V e s i K a l u s t o R a k e n n u s m a t e r i a a l i Mu u m a t e r i a a l i

21 M u u t t o i m i n t a k u l u t V u o k r a k u l u t M a a - j a v e s i a l u e i d e n v u o k r a t R a k e n n u s t e n j a h u o n e i s t, v u o k r a t K o n e i d e n j a l a i t t e i d e n v u o k r a t M u u t k u l u t V ä l i l l i s e t v e r o t V ä l i t t ö m ä t v e r o t M u u t k u l u t L u o t t o t a p p i o t To i mi n ta k at e K u s t a n n u s p a i k k a T a i m i s t o K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö L A S K U J E N H Y V Ä K S Y J Ä K U N N A L L I S T E K N I I K A N P Ä Ä L L I K K Ö T o i m i n t a t u o t o t M u u t t o i m i n t a t u o t o t M u u t t u o t o t T o i m i n t a k u l u t H e n k i l ö s t ö k u l u t P a i k a t j a p a l k k i o t T u n t i p a l k a t E r i l l i s k o r v a u k s e t S a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t H e n k i l ö s i v u k u l u t E l ä k e k u l u t K u e l - m a k s u t M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t K a n s a n e l ä k e - j a s a i r. v a k. m a k s u t T y ö t t ö m y y s v a k u u t u s m a k s u t T a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t M u u t s o s i a a l i v a k u u t u s m a k s u t P a l v e l u j e n o s t o t R a k e n n. j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s - j a k u n n. p i t o p a l v e l u t M u u t p a l v e l u t A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t P e i t t o - j a v o i t e l u a i n e e t S ä h k ö R a k e n n u s m a t e r i a a l i Mu u m a t e r i a a l i M u u t t o i m i n t a k u l u t M u u t k u l u t T o i m i n t a k a t e V A S T U U A L U E V I H E R P A L V E L U T Y H T E E N S Ä T O I M I N T A T U O T O T T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E

22 P A L V E L U I N F R A P A L V E L U T Y H T E E N S Ä T O I M I N T A T U O T O T T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E

23 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma T O I M I A L A 5 0 Y H D Y S K U N T A P A L V E L U T P A L V E L U P E L A S T U S P A L V E L U T T e k ni n e n j o h t a j a T O I M I N T A - A J A T U S / PA LV E L U KU VAU S P e l a s t u s t o i m i l a i s s a j a p e l a s t u s t o i m e n y h t e i s t o i m i n t a s o p i m u k s e s s a m ä ä r i t e l l y t t e h t ä v ä t. P a l v e l u n t u o t t a a H ä m e e n l i n n a n k a u p u n g i n i s ä n n ö i m ä K a n t a - H ä m e e n p e l a s t u s l a i t o s p a l v e l u t a s o p ä ä t ö k s e n m u k a i s e s t i. V ä e s t ö n s u o j e l u t e h t ä v ä t. T A L O U S A R V I O T Y Y K I K Y L Ä T U T U K S I T Y K Ä T T Y T Y Y K I K Y L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T o i m e n p i t e e t A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a t a v o i t e t a s o L a a d u k k a a n a s u m i s e n j a m o n i - K o r k e a l ä h t ö v a l m i u s j a s a a v u t e t - L ä h t ö v a l m i u s k i i r e e l l i s i i n h ä l y t y s - p u o l i s e n y r i t y s t o i m i n n a n m a h - t a v u u s o v a t l i s ä a r v o t e k i j ö i t ä t e h t ä v i i n o n 1 m i n u u t t i. d o l l i s t a j a. a s u m i s e n j a y r i t y s t o i m i n n a n s i j o i t t u m i s e l l e. T Y Y K I K Y L Ä Ä S Y R Ä M M E L L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T o i m e n p i t e e t A r v i o i n t i k r i t e e r i t /mit t a r it ja K o r k e a a s u k a s t y y t y v ä i s y y s t a v o it e t a s o T Y Y K I K Y L Ä N T A V A T K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T o i me n p i t e e t j a t y ö t a v a t A r v i o i n t i k r i t e e r i t i m i t t a r i t j a t a v o i t e t a s o T o i m i n n a n p a i n o p i s t e e t t a l o u s a r v i o v u o n n a T a l o u s a r v i o ( m a h d o l l i s e t m u u t o k s e t a l e m p a a n j a m u u t a e r i t y i s t ä h u o m i o i t a v a a

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.212 24.5.212 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLE /YLI TOT EUR TOT EUR TOT %11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1.-3.4.211 643 871 183 6 28,4%

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 TOIMIALA PALVEL U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P A

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HALLIN TO PALVELUT

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HALLIN TO PALVELUT RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.8.211 27.9.211 HALLIN TO PALVELUT TA YHT 211 TOT 211 TOTO/45 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-31.8.211 1.1.-31.12.21 1.1.-31.8.21 625 2 366 83 58,7 % 258

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho Hannu ohannoro VALKOINEN HONE Kolme laulua ohanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts y ohanna Venho lauluäänelle a ianolle or voice and iano 200 ' (korkea versio / high version) OR ROMOTION ONLY Valkoinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa:

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: HOHTARINPUISTON KÄYTTÖO IKEUDEN LUOVUTUSSOPIMUS Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: 1. Luavut uksen kohde Nakkilan kunnan Arantilan kylässä Alaviinikka -nimisellä tilalla

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille Kunnanhallitus 488 23.11.2015 Valtuusto 127 16.12.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille 2016-2018 50/02.02.00/2014 1512/02.02.00/2015 Raahen seudun

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot