FSD2958. Kansalaiskeskustelu maahanmuutosta Koodikirja

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2958. Kansalaiskeskustelu maahanmuutosta Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2958 Kansalaiskeskustelu maahanmuutosta 2012 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansalaiskeskustelu maahanmuutosta 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :07: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2958. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi): Kansalaiskeskustelu maahanmuutosta 2012 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomakkeet suomeksi 267 B Kyselylomakkeet ruotsiksi 305 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kansalaiskeskustelu maahanmuutosta 2012 Aineiston nimi englanniksi: Citizen Deliberation on Immigration: Survey Data 2012 Aineiston rinnakkainen nimi: Deliberaatiokoe maahanmuutosta 2012 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk)) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat demokratia; empiirinen tutkimus; julkinen keskustelu; luottamus; maahanmuuttajat; maahanmuuttajatyö; maahanmuutto; maahanmuuttopolitiikka; mielipiteet; politiikka Tieteenala / Aihealue OKMn sanaston mukainen luokittelu: yhteiskuntatieteet CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: kansallinen ja kulttuuri-identiteetti; poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet; vähemmistöt Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Aineisto sisältää viidellä eri kyselykierroksella ja viidellä eri lomakkeella kerätyt vastaukset, jotka on kerätty Åbo Akademin järjestämän kansalaiskeskustelun yhteydessä. Tarkoituksena oli tutkia kansalaiskeskusteluun osallistumisen vaikutuksia osallistujien asenteisiin ja käsityksiin erityisesti maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä. Ensimmäisen kyselykierroksen perusteella osallistujat jaettiin maahanmuuttoon myönteisesti ja kielteisesti suhtautuviin ryhmiin eli enklaaveihin. Keskustelussa manipuloitiin ryhmien koostumusta siten, että osa osallistujista oli samanmielisissä ryhmissä ja osa sekaryhmissä. Tieteellisenä tavoitteena oli verrata mielipiteiden muutosta ryhmän koostumuksesta riippuen. Koeasetelmasta johtuen osallistujat eivät keskustelun aikana saaneet tietoa ryhmien erilaisesta koostumuksesta, mutta jälkikäteen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa osallistujille kerrottiin kokeen lähtökohdista, toteutuksesta ja alustavista tuloksista. Ensimmäisellä kyselykierroksella (lomake A) vastaajille esitettiin muutamia väittämiä maahanmuutosta sekä kysyttiin joitakin taustakysymyksiä. Toisella kierroksella (lomake B) kysymykset käsittelivät maahanmuuton lisäksi myös vastaajien käsityksiä politiikasta, yhteiskunnasta ja demokratiasta. Lisäksi kartoitettiin yhteiskunnallista osallistumista sekä luottamusta eri tahoihin ja ihmisryhmiin. Esitettiin myös laajasti eri alueita käsitteleviä väittämiä ja kysyttiin, mitä ominaisuuksia vastaajat pitivät tärkeinä, että henkilöä voidaan pitää suomalaisena. Kysyttiin myös puoluekantaa ja äänestämistä presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Kolmannella kierroksella (lomake C) kartoitettiin vastaajien tietämystä pakolaiskiintiöstä ja oleskeluluvista. Kysyttiin yleisintä syytä oleskeluluvan hakemiseen ja kuka Suomessa päättää oleskeluluvan myöntämisestä. Lisäksi esitettiin joitakin kysymyksiä suomalaiseen politiikkaan ja Euroopan unioniin liittyvistä asioista. Neljännellä kierroksella kysyttiin samoja kysymyksiä, 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu jotka oli kysytty jo aiemmilla kierroksilla. Näillä pyrittiin kartoittamaan osallistujien käsityksissä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi esitettiin kysymyksiä liittyen käytyyn pienryhmäkeskusteluun. Viimeisellä kierroksella (lomake E) tutkittiin vastaajien mielipiteissä tapahtuneita muutoksia esittämällä toisen tai kolmannen kerran jo aiemmin esitettyjä kysymyksiä. Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, syntymävuosi, koulutus, tulot ja kotitalouden koko. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi, Varsinais-Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Turun seudulla asuvat vuosina syntyneet suomen tai ruotsin kieliset henkilöt Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk) Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2012 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 411 muuttujaa ja 207 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Ensimmäiset kyselylomakkeet lähetettiin satunnaisotannalla valituille Turun alueella asuvalle ihmiselle. Vastauksia saatiin henkilöltä (39 %). Ensimmäisen kyselykierroksen tarkoituksena oli kartoittaa vastaajien mielipiteitä maahanmuutosta. Vastanneista pudotettiin pois sellaiset, joilla ei ollut selvää mielipidettä maahanmuutosta tai joilla oli siitä liian jyrkkä mielipide. Toisen kierroksen lomakkeet ja kutsu osallistua keskusteluun lähetettiin henkilölle, joilla oli selvä mielipide joko maahanmuuton puolesta tai sitä vastaan. Näistä 805 ilmoitti halukkuutensa osallistua ja heistä 306 kutsuttiin osallistumaan keskusteluun. Kutsun mukana heille lähetettiin kolmannen kierroksen kyselylomake. Ryhmäkeskusteluun saapui lopulta 207 henkilöä, jotka vastasivat vielä kahdella lomakkeella esitettyihin kysymyksiin. Tämä aineisto sisältää keskusteluun osallistuneiden 207 henkilön vastaukset kaikkiin viiteen lomakkeeseen. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto on kerätty viidellä eri lomakkeella (a, b, c, d ja e). Kysymykset on numeroitu lomakkeen mukaisesti (a1, a2,..., b1, b2,..., c1, c2,..., jne.). n alussa on ensin hakasulkeissa kysymyksen nimi. Sen jälkeen kaarisulkeissa olevat nimet viittaavat niihin kysymyksiin, joissa sama kysymys on kysytty toisella lomakkeella. Esimerkiksi [A1] (d1, e1) Suomen pitää ottaa lisää maahanmuuttajia. Onko tämä mielestäsi huono vai hyvä ehdotus?. Kysymys on A-lomakkeen ensimmäinen kysymys, [A1] ja se on kysytty myös lomakkeiden D ja E ensimmäisenä kysymyksenä (d1, e1). Vastaajien suhtautuminen maahanmuuttoon (muuttuja bv2) on muodostettu laskemalla summamuuttujat maahanmuuttoa koskevista kysymyksistä A1 - A14 ja D1 - D14. Julkaisut Christensen, Henrik S., Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2017). Does Deliberation Breed an Appetite for Discursive Participation? Assessing the Impact of First-Hand Experience. Political Studies 65(1S), pp DOI: / Grönlund, Kimmo & Herne, Kaisa & Setälä, Maija (2015). Does Enclave Deliberation Polarize Opinions? Political Behavior. December 2015, Volume 37, Issue 4, pp DOI: / s x Himmelroos, Staffan; Rapeli, Lauri & Grönlund, Kimmo (2017). Talking with Like-minded People. Equality and Efficacy in Enclave Deliberation. The Social Science Journal 54, pp Karjalainen, Maija & Rapeli, Lauri (2014). Who will not deliberate? Attrition in a multi-stage citizen deliberation experiment. Quality & Quantity. Lindell, Marina & Bächtiger, André & Grönlund, Kimmo & Herne, Kaisa & Setälä, Maija & Wyss, Dominik (2016). What Drives the Polarization and Moderation of Opinions? Evidence from a Finnish Citizen Deliberation Experiment on Immigration. Online first European Journal of Political Research. DOI: / Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 207 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 207 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 207 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID_NO] Alkuperäinen havaintotunnus Alkuperäinen havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 207 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [A1] (d1, e1) Suomen pitää ottaa lisää maahanmuuttajia. Onko tämä mielestäsi huono vai hyvä ehdotus? Kysymyksen esiteksti Mitä mieltä olet maahanmuutosta? Ympyröi jokaisessa kohdassa ainoastaan yksi numero. Suomen pitää ottaa lisää maahanmuuttajia. Onko tämä mielestäsi huono vai hyvä ehdotus? 8

15 A2 Erittäin huono ehdotus Ei huono eikä hyvä ehdotus Erittäin hyvä ehdotus tieto puuttuu (SYSMIS) [A2] (d2, e2) Ulkomaalaisten Suomeen muuttoa pitää rajoittaa niin kauan kuin Suomessa on työttömyyttä. Onko tämä mielestäsi huono vai hyvä ehdotus? Ulkomaalaisten Suomeen muuttoa pitää rajoittaa niin kauan kuin Suomessa on työttömyyttä. Onko tämä mielestäsi huono vai hyvä ehdotus? Erittäin huono ehdotus Ei huono eikä hyvä ehdotus Erittäin hyvä ehdotus tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [A3] (d3, e3) Muuttuuko Suomi mielestäsi paremmaksi vai huonommaksi paikaksi asua, kun muista maista muuttaa tänne ihmisiä? Muuttuuko Suomi mielestäsi paremmaksi vai huonommaksi paikaksi asua, kun muista maista muuttaa tänne ihmisiä? Muuttuu huonommaksi Ei muutu huonomaksi eikä paremmaksi Muuttuu paremmaksi tieto puuttuu (SYSMIS) [A4] (d4, e4) Suomen taloudelle on eduksi, että ihmisiä muuttaa tänne asumaan muista maista. Kysymyksen esiteksti Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen taloudelle on eduksi, että ihmisiä muuttaa tänne asumaan muista maista. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 A6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [A5] (d5, e5) Maahanmuuttajat vievät työpaikkoja syntyperäisiltä suomalaisilta. Maahanmuuttajat vievät työpaikkoja syntyperäisiltä suomalaisilta. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [A6] (d6, e6) Maahanmuuttajilla tulisi olla sama oikeus sosiaaliturvaan kuin suomalaisilla, vaikka he eivät olisikaan Suomen kansalaisia. Maahanmuuttajilla tulisi olla sama oikeus sosiaaliturvaan kuin suomalaisilla, vaikka he eivät olisikaan Suomen kansalaisia. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [A7] (d7, e7) Valtio ja kunnat käyttävät liian paljon rahaa maahanmuuttajien avustamiseen. Valtio ja kunnat käyttävät liian paljon rahaa maahanmuuttajien avustamiseen. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [A8] (d8, e8) Maahanmuutto muodostaa vakavan uhan kansalliselle omaleimaisuudellemme. Maahanmuutto muodostaa vakavan uhan kansalliselle omaleimaisuudellemme. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [A9] (d9, e9) Kaikkien, jotka haluavat tulla Suomeen asumaan ja tekemään työtä, on saatava tulla tänne. Kaikkien, jotka haluavat tulla Suomeen asumaan ja tekemään työtä, on saatava tulla tänne. 12

19 A11 Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [A10] (d10, e10) Maahanmuuttopolitiikassa tulee ensisijaisesti suosia kristittyjä muiden uskontokuntien sijaan. Maahanmuuttopolitiikassa tulee ensisijaisesti suosia kristittyjä muiden uskontokuntien sijaan. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [A11] (d11, e11) Yleisesti ottaen maahanmuuttajat sopeutuvat hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. Yleisesti ottaen maahanmuuttajat sopeutuvat hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [A12] (d12, e12) Työskentelisin mielelläni maahanmuuttajan työkaverina. Työskentelisin mielelläni maahanmuuttajan työkaverina. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [A13] (d13, e13) Hyväksyisin perheeni jäseneksi maahanmuuttajan. Hyväksyisin perheeni jäseneksi maahanmuuttajan. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [A14] (d14, e14) Hyväksyisin naapurustooni maahanmuuttajia. Hyväksyisin naapurustooni maahanmuuttajia. Vahvasti eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 A17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [A15] Sukupuoli Oletko? Mies Nainen [A16] Syntymävuosi Minä vuonna olet syntynyt? 19 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 207 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [A17] Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut? Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut? 15

22 2. Muuttujat Peruskoulun ala-aste, kansakoulu Peruskoulun yläaste, keskikoulu Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto Ylioppilastutkinto Opistoasteen ammatillinen tutkinto, erikoisammattitutkinto Ylempi opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lisensiaatin- tai tohtorintutkinto Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [A17B] Koulutusaste: Muu, mikä? Muu, mikä? [B1] (d31, e15) Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Hyvin kiinnostunut Jonkin verran kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut [B2] (d32, e16) Kuinka kiinnostunut olet maahanmuuttopolitiikasta? Kuinka kiinnostunut olet maahanmuuttopolitiikasta? 16

23 B4 Hyvin kiinnostunut Jonkin verran kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut [B3] Kuinka paljon seuraat maahanmuutosta käytävää julkista keskustelua? Kuinka paljon seuraat maahanmuutosta käytävää julkista keskustelua? Paljon Melko paljon Melko vähän En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [B4] Kuinka usein yleensä keskustelet politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä muiden ihmisten kanssa? Kuinka usein yleensä keskustelet politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä muiden ihmisten kanssa? Päivittäin tai lähes päivittäin Usein Joskus Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [B5] Kuinka usein keskustelet maahanmuutosta muiden ihmisten kanssa? Kuinka usein keskustelet maahanmuutosta muiden ihmisten kanssa? Päivittäin tai lähes päivittäin Usein Joskus Harvoin En koskaan [B6A] Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Ympäristöpolitiikka Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Ympäristöpolitiikka Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [B6B] Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? 18

25 B6D Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä [B6C] Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Talouspolitiikka Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Talouspolitiikka Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä [B6D] Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Maahanmuuttopolitiikka Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Maahanmuuttopolitiikka 19

26 2. Muuttujat Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä [B6E] Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Terveydenhoito Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Terveydenhoito Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [B6F] Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Verotus Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Verotus 20

27 B6H Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä [B6G] Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Vanhustenhoito Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Vanhustenhoito Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [B6H] Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Tuloerot Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Tuloerot 21

28 2. Muuttujat Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä [B6I] Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Koulutuspolitiikka Kuinka tärkeinä pidät seuraavia politiikan osa-alueita ja asiakysymyksiä? Koulutuspolitiikka Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä [B7] (d33, e17) Kuinka tyytyväinen olet Suomen nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan? Kuinka tyytyväinen olet Suomen nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 B8B (taulukko jatkuu ed. sivulta) [B8A] (d34a) Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hallitusmuodot. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hallitusmuodot. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8B] (d34b) Suomen nykyinen hallitus hoitaa tehtävänsä hyvin. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen nykyinen hallitus hoitaa tehtävänsä hyvin. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8C] (d34c) Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8D] (d34d) Pidän äänestämistä kansalaisvelvollisuutena. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Pidän äänestämistä kansalaisvelvollisuutena. 24

31 B8F Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8E] (d34e) Keskustelen politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä mieluiten samaa mieltä olevien henkilöiden kanssa. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Keskustelen politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä mieluiten samaa mieltä olevien henkilöiden kanssa. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8F] (d34f) Edustuksellisen demokratian tukena tulisi järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja poliittisia keskustelutilaisuuksia. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Edustuksellisen demokratian tukena tulisi järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja poliittisia keskustelutilaisuuksia. 25

32 2. Muuttujat Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8G] (d34g) Haluaisin itse osallistua kansalaisille tarkoitettuihin poliittisiin keskustelutilaisuuksiin. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Haluaisin itse osallistua kansalaisille tarkoitettuihin poliittisiin keskustelutilaisuuksiin. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8H] (d34h) Vältän sellaisten ihmisten seuraa, joiden arvot, asenteet tai mielipiteet poikkeavat omistani. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Vältän sellaisten ihmisten seuraa, joiden arvot, asenteet tai mielipiteet poikkeavat omistani. 26

33 B8J Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8I] (d34i) Poliitikot eivät välitä tavallisten ihmisten mielipiteistä. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Poliitikot eivät välitä tavallisten ihmisten mielipiteistä. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8J] (d34j) Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät. 27

34 2. Muuttujat Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8K] (d34k) Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8L] (d34l) Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että en oikein ymmärrä, mitä on tekeillä. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että en oikein ymmärrä, mitä on tekeillä. 28

35 B8N Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8M] (d34m) Äänestämällä voi vaikuttaa asioihin. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Äänestämällä voi vaikuttaa asioihin. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8N] (d34n) On yhdentekevää, mitkä puolueet ovat hallituksessa, harjoitettava politiikka ei siitä muutu. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? On yhdentekevää, mitkä puolueet ovat hallituksessa, harjoitettava politiikka ei siitä muutu. 29

36 2. Muuttujat Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8O] (d34o) Globalisaatio kaventaa liikaa yksittäisten valtioiden päätösvaltaa. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Globalisaatio kaventaa liikaa yksittäisten valtioiden päätösvaltaa. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8P] (d34p) Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos politiikasta päättäisivät menestyksekkäät yritysjohtajat. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos politiikasta päättäisivät menestyksekkäät yritysjohtajat. 30

37 B8R Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8Q] (d34q) Kansanedustajat auttaisivat maatamme enemmän, mikäli he lopettaisivat puhumisen ja keskittyisivät toimimaan todellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kansanedustajat auttaisivat maatamme enemmän, mikäli he lopettaisivat puhumisen ja keskittyisivät toimimaan todellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8R] (d34r) Kompromissien tekeminen politiikassa on todellisuudessa vain omien periaatteitten myymistä. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kompromissien tekeminen politiikassa on todellisuudessa vain omien periaatteitten myymistä. 31

38 2. Muuttujat Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8S] (d34s) Etujärjestöjen suorat kontaktit kansanedustajiin tulisi kieltää. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Etujärjestöjen suorat kontaktit kansanedustajiin tulisi kieltää. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8T] (d34t) Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos politiikasta päättäisivät riippumattomat asiantuntijat. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos politiikasta päättäisivät riippumattomat asiantuntijat. 32

39 B8V Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8U] (d34u) Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaan kurin ja järjestyksen. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaan kurin ja järjestyksen. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8V] (d34v) Kansanedustajien on tärkeää keskustella ja väitellä asioista perusteellisesti ennen päätöksentekoa. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kansanedustajien on tärkeää keskustella ja väitellä asioista perusteellisesti ennen päätöksentekoa. 33

40 2. Muuttujat Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä [B8W] (d34w) Demokratia toimii Suomessa kaiken kaikkiaan hyvin. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Demokratia toimii Suomessa kaiken kaikkiaan hyvin. Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B8X] (d34x) Tiedän politiikasta enemmän kuin useimmat muut. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Tiedän politiikasta enemmän kuin useimmat muut. Vahvasti eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 B10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [B9] Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olet tämänhetkiseen omaan taloudelliseen tilanteeseesi? Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olet tämänhetkiseen omaan taloudelliseen tilanteeseesi? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön tieto puuttuu (SYSMIS) [B10] Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olet tämänhetkiseen Suomen taloudelliseen tilanteeseen? Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olet tämänhetkiseen Suomen taloudelliseen tilanteeseen? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön

42 2. Muuttujat [B11] Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin sijoittaisit itsesi asteikolla, jossa nolla tarkoittaa eniten vasemmalla ja kymmenen eniten oikealla? Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin sijoittaisit itsesi asteikolla, jossa nolla tarkoittaa eniten vasemmalla ja kymmenen eniten oikealla? Rastita sijaintiasi vastaava numero. Vasemmisto Oikeisto tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AA] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Äänestänyt vaaleissa Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Äänestää vaaleissa 36

43 B12AC Olen tehnyt En ole tehnyt [B12AB] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Kirjoittanut yleisönosastoon Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Kirjoittaa yleisönosastoon Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AC] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Ottanut yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa 37

44 2. Muuttujat Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AD] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Kirjoittanut nimesi vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Kirjoittaa nimesi vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AE] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Osallistunut poliittisen puolueen toimintaan Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osallistua poliittisen puolueen toimintaan 38

45 B12AG Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AF] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Osallistunut muun järjestön toimintaan Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osallistua muun järjestön toimintaan Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AG] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Tehnyt omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin 39

46 2. Muuttujat Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AH] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Osallistunut boikottiin, maksu- tai ostolakkoon Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AI] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Osallistunut rauhanomaisiin mielenosoituksiin Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin 40

47 B12AK Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AJ] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Osoittanut kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AK] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Osallistunut sellaisiin mielenosoituksiin, joissa aiemmin on ilmennyt väkivaltaa Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osallistua sellaisiin mielenosoituksiin, joissa aiemmin on ilmennyt väkivaltaa 41

48 2. Muuttujat Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AL] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Käyttänyt väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12AM] Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? Yrittänyt saada jonkun vakuuttuneeksi siitä, että oma mielipiteesi tietystä poliittisesta kysymyksestä on oikea Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? A) Oletko tehnyt näin viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Yrittää saada jonkun vakuuttuneeksi siitä, että oma mielipiteesi tietystä poliittisesta kysymyksestä on oikea 42

49 B12BB Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BA] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Äänestää vaaleissa Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Äänestää vaaleissa Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BB] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Kirjoittaa yleisönosastoon Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Kirjoittaa yleisönosastoon 43

50 2. Muuttujat Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BC] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BD] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Kirjoittaa nimesi vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Kirjoittaa nimesi vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin 44

51 B12BF Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BE] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Osallistua poliittisen puolueen toimintaan Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osallistua poliittisen puolueen toimintaan Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BF] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Osallistua muun järjestön toimintaan Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osallistua muun järjestön toimintaan 45

52 2. Muuttujat Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BG] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BH] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). 46

53 B12BJ Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BI] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BJ] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). 47

54 2. Muuttujat Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BK] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Osallistua sellaisiin mielenosoituksiin, joissa aiemmin on ilmennyt väkivaltaa Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Osallistua sellaisiin mielenosoituksiin, joissa aiemmin on ilmennyt väkivaltaa Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BL] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). 48

55 B13 Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12BM] Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? Yrittää saada jonkun vakuuttuneeksi siitä, että oma mielipiteesi tietystä poliittisesta kysymyksestä on oikea Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä olet tehnyt ja miten voisit toimia tulevaisuudessa? B) Entä jos tuntisit jonkin asian tärkeäksi, miten saattaisit toimia jatkossa? HUOM! Rastita yksi vaihtoehto sekä kysymyksestä A) että kysymyksestä B). Yrittää saada jonkun vakuuttuneeksi siitä, että oma mielipiteesi tietystä poliittisesta kysymyksestä on oikea Saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [B13] Kuinka usein käytät Internetiä muuhun kuin työhön tai opiskeluun liittyvissä asioissa? Kysymyksen esiteksti Seuraavaksi muutama kysymys Internetin käytöstä. 49

56 2. Muuttujat Kuinka usein käytät Internetiä muuhun kuin työhön tai opiskeluun liittyvissä asioissa? Päivittäin, yleensä yli 2 tuntia päivässä Päivittäin, yleensä alle 2 tuntia päivässä Muutamia kertoja viikossa Noin kerran viikossa Harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [B14A] Oletko viimeisen kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? Käynyt verkkoyhteisösivuilla (esim. Facebook, Twitter) Oletko viimeisen kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? Käynyt verkkoyhteisösivuilla (esim. Facebook, Twitter) Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B14B] Oletko viimeisen kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? Päivittänyt omaa verkkoyhteisöprofiiliasi Oletko viimeisen kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? 50

57 B14D Päivittänyt omaa verkkoyhteisöprofiiliasi Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B14C] Oletko viimeisen kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? Lukenut keskusteluja keskustelupalstoilla Oletko viimeisen kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? Lukenut keskusteluja keskustelupalstoilla Olen tehnyt En ole tehnyt tieto puuttuu (SYSMIS) [B14D] Oletko viimeisen kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? Osallistunut nettikeskusteluun keskustelupalstoilla Oletko viimeisen kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? 51

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus

Lisätiedot

FSD3173. Tampereen ammattikorkeakoululaisten poliittinen orientaatio Koodikirja

FSD3173. Tampereen ammattikorkeakoululaisten poliittinen orientaatio Koodikirja FSD3173 Tampereen ammattikorkeakoululaisten poliittinen orientaatio 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen ammattikorkeakoululaisten poliittinen orientaatio 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2673. Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut. Koodikirja

FSD2673. Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut. Koodikirja FSD2673 Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD1048. Nuoret ja presidentinvaalit Koodikirja

FSD1048. Nuoret ja presidentinvaalit Koodikirja FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja presidentinvaalit 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3067. Eduskuntavaalitutkimus Koodikirja

FSD3067. Eduskuntavaalitutkimus Koodikirja FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalitutkimus 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3192. Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä Koodikirja

FSD3192. Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä Koodikirja FSD3192 Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot