Tilastokeskuksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokeskuksen"

Transkriptio

1 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös

2 Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA Määrä ja rakenne... 2 Osaaminen... 2 Avainosaaminen...3 Rekrytointi ja vaihtuvuus...3 Hyvinvointi... 4 Työkyky...4 Työsuojelu...4 Henkilöstötutkimus...5 Palkitseminen... 5 Palkkausjärjestelmä...5 Sisäinen laatupalkinto...5 Muu palkitseminen...5 Johtaminen... 6 Johtamisen kehittäminen...6 Henkilöstö 2010-ohjelman vaikuttavuus... 7 II HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS... 8 A. NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstömäärä a. Henkilöstön lukumäärä...8 1b. Henkilötyövuodet Henkilöstörakenne a. Henkilöstön sukupuolijakauma b. Palvelussuhteen laatu c. Henkilöstön ikärakenne d. Henkilöstön koulutusrakenne Työajan käyttö a. Työajankäyttö päivinä b. Pitkät virkavapaudet Työvoimakustannukset a. Henkilöstökulut rahoituslähteittäin b. Palkkauskustannukset poissaoloittain c. Matkustusmenot ja ulkomaan virkamatkat...19 B. HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO, OSAAMINEN JA TYÖKUNTO Työtyytyväisyys Sairastavuus ja työtapaturmat Vaihtuvuus a. Henkilöstöpoistuma b. Rekrytointi c. Sisäinen liikkuvuus d. Palveluksessaoloaika Tilastokeskuksessa ("TK-ikä") Pätevyys a. Henkilöstökoulutuksen koulutettavapäivät ja palkalliset opintovapaat...24 C. HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Koulutus- ja kehittämismenot Työpaikkaliikunta Kuntoutus Työterveyshuolto D. KANNUSTAVA PALKINTA E. TULOKSET Asiakastyytyväisyys... 27

3 2 I HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö vuonna 2006 Määrä ja rakenne Henkilöstö 2010-ohjelma muodostaa Tilastokeskuksen henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen perustan. Henkilöstön määrän ja rakenteen pitkäjänteistä kehittämistä linjaavat Tilastokeskuksen henkilöstösuunnitelma ja kehyspäätökset. Tuottavuustavoitteet sekä henkilöstön ikääntyminen ja tulevaisuudessa lisääntyvä eläköityminen asettavat henkilöstösuunnittelulle haasteita. Valtionhallinnon tuottavuusohjelman linjausten mukaisesti myös Tilastokeskuksessa eletään jatkossa vähenevien resurssien aikaa. Tilastokeskuksen vuonna 2006 päivitetty senioriselvitys, jossa eläköitymisen ohella tarkastellaan vakinaisten yli 50-vuotiaiden ikä-, koulutus- ja ammattirakennetta, tukee virastoa ja sen yksiköitä henkilöstöresurssien suunnittelussa ja rekrytoinnissa. Vuonna 2006 keskeisiä henkilöstövoimavaroihin liittyviä toimenpiteitä olivat johtamisen ja esimiestyön kehittämisprojektin ehdotusten toimeenpano, tilastoosaamisen koulutusohjelman aloittaminen sekä kehityskeskustelun rakenteen uudistaminen tukemaan tavoitteellista osaamisen ja suorituksen johtamista entistä paremmin. Suomen laatupalkintokilpailuun osallistuminen sekä Suomen EUpuheenjohtajuus koskettivat koko henkilöstöä ja vahvistivat yhteistyökykyä koko organisaation tasolla. Henkilöstötutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilöstön tyytyväisyys henkilöjohtamiseen lisääntyi vuoden 2006 aikana. Henkilöstö on tyytyväisempi johtamiseen, työilmapiiriin ja yhteistyöhön, kuin kahtena edellisenä vuonna. Lisäksi henkilöstön lisääntynyt tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen sekä kehittymisen tukeen viestii Tilastokeskuksen muutoskyvykkyyden paranemisesta. Työolojen kohentumisesta puolestaan kertoo henkilöstön energisyyden lisääntyminen. Henkilöstö 2010-ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan henkilöstöstrategisten mittareiden avulla. Mittarit osoittavat, että toimenpiteillä on ollut henkilöstöön (pl. haastattelijat) myönteinen vaikutus. Vuoden 2006 lopussa Tilastokeskuksen palveluksessa työskenteli yhteensä 1087 henkilöä (2005: 1097) ja henkilötyövuosien määrä oli 946 (2005: 932). Henkilöstön lukumäärä laski hiukan edellisvuoteen verrattuna. Vakituisen kuukausipalkkaisen henkilöstön osuus oli noin 92 prosenttia (2005: n. 90 %). Määräaikaisen henkilöstön määrä laski ja 58 henkilöä (pl. työllisyysvaroin palkatut, harjoittelijat ja tuntipalkkaiset) työskenteli määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden 2006 lopussa (2005: 71). Haastattelijoita oli vuoden lopussa 232 henkilöä (2005: 221) ja henkilötyövuosien määrä oli 141 (2005: 122). Osaaminen Osaamisen kehittämisessä tavoitteena on uudistuminen ja osaamisen turvaaminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi Tilastokeskus kehittää yksilö- ja organisaatiotason avainosaamista sekä perehdyttämis- ja rekrytointiprosesseja osaamista uudistavalla ja turvaavalla tavalla.

4 Avainosaaminen 3 Vuonna 2006 henkilöstökoulutuksella tuettiin Tilastokeskuksen avainosaamisalueita: tilasto-osaaminen, teknologian hallinta, asiakkuuksien hallinta, viestintä- ja projektiosaaminen, johtamisosaaminen ja oppimiskyky. Tilasto-osaamisen koulutusohjelman perusosa pilotoitiin ja päätettiin ottaa käyttöön osaksi Tilastokeskuksen perehdyttämisjärjestelmää. Laajempina koulutusohjelmina toteutettiin myös asiakaspalvelutyöhön suunnattu tuote- ja palvelutuntemuskoulutus, projektien suunnittelua ja johtamista tukeva projektivalmennus sekä johtamis- ja esimiestyön valmennus. Osaamisen siirtämisen tueksi käynnistettiin mentorointiohjelma sekä esimies- ja asiantuntijaurien toimintamallin suunnittelu (urapolku-hanke). Vuonna 2006 päätettiin myös osallistumisesta Työterveyslaitoksen Menestyväksi senioriksi - tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään uudenlaista menetelmää työuran hallinnan ja hyvinvoinnin tueksi. Hanke alkaa vuoden 2007 alussa. Merkittävä organisaation oppimista edistävä asia oli osallistuminen laatupalkintokilpailuun. Projektin aikana taltioitui paljon hiljaista, kokemusperäistä tietoa toimintatapojen ja -menetelmien kuvauksiin, jotka palvelevat nyt kaikkia tilastokeskuslaisia. Samalla se oli merkittävä laatuajattelua edistävä oppimisprosessi. Organisaation oppimista ja tiedon jakamista tukee vuonna 2006 avattu uusi intra, MeSta, joka on sisäisen viestinnän pääkanava. Verkko-oppiminen on jo vakiintunut osaksi henkilöstökoulutusta. Lisäksi Tilastokeskuksen englanninkielinen verkkokoulu (ecourse in Statistics) avattiin palvelemaan tilastotiedon käyttäjiä ympäri maailmaa. Tilasto-osaamista kehitettiin myös kansainvälisen valmennuksen kautta. Asiantuntijoita osallistui Eurostatin ja EU:n jäsenmaiden järjestämään ESTPkoulutukseen sekä Eurostat-harjoitteluun. Tilastokeskus tarjoaa vuosittain noin 50 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijalle opintoihin liittyvän työharjoittelupaikan. Erityisesti sopimusyliopistojen kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa opiskelijoille tarjotaan myös lopputyöaiheita ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyötä yliopistosektorin kanssa tiivistettiin vuonna 2006 myös perustamalla Helsingin yliopistoon kansantaloustieteen empiirisen makrotaloustieteen professuuri, jonka hoitaja on osan ajastaan Tilastokeskuksen käytettävissä. Yhteistyön muotoja ovat esim. erilaiset kehittämishankkeet sekä pro gradu -harjoittelut ja jatko-opiskelu. Rekrytointi ja vaihtuvuus Vuonna 2006 rekrytoinnin kokonaisvolyymi laski edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä pysyviä että määräaikaisia tehtäviä oli haettavana edellisvuotta vähemmän. Tavoite pysyvien palvelussuhteiden tarjoamisesta toteutui kertomusvuonna hyvin ja yli kaksi kolmannesta rekrytoinneista tehtiin pysyviin palvelussuhteisiin. Hakemusten määrä avointa tehtävää kohti laski edellisestä vuodesta. Yhtä tehtävää kohti saatiin keskimäärin 16 hakemusta. Tilastokeskuksen hyvään työnantajakuvaan panostettiin edelleen mm. osallistumalla rekrytointitapahtumiin sekä kehittämällä rekrytoinnin tukipalveluja ja - materiaaleja. Tilastokeskus osallistui myös koko valtionhallinnon tasolla tehtävään työnantajakuvatyöhön. Vuonna 2006 Tilastokeskuksessa työskenteli jälleen suuri joukko harjoittelijoita. Kertomusvuonna kehitettiin rekrytointien seurantaa rekry-

5 4 tointihaastattelussa olleiden sekä tehtävään valittujen osalta tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Lähtövaihtuvuus (2006: 1,9 %; 2005: 1,5 %) ja luonnollinen poistuma (2006: 2,8 %; 2005: 2,6 %) lisääntyivät hienoisesti edellisvuoteen verrattuna. Vaihtuvuus säilyi kuitenkin alhaisella tasolla. Hyvinvointi Tilastokeskuksessa hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteina ovat hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Hyvinvointi lisääntyy, kun työnteon edellytykset arjen työssä ovat kunnossa. Vuoden aikana toteutettavat virastotason tehtävät kirjataan työsuojelun toimintasuunnitelmaan. Työterveyshuollon omat ja heidän kanssaan yhdessä toteutettavat toimenpiteet vahvistetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Tilastokeskuksessa hyvinvointia edistävät monet toimijat: työsuojelutoimikunta, tulosyksiköiden hyvinvointiryhmät, Kaiku-kehittäjät sekä yksittäiset työntekijät ja esimiehet/johtajat sekä Hallintopalveluiden asiantuntijat. Monet toimenpiteistä toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa. Työsuojelun ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2006 toteutui hyvin. Painopisteinä olleet stressinhallinta ja ikäjohtamisen teemat nousivat esiin koko henkilöstölle suunnatussa Studia Generalia luentosarjassa, vanhemmille yli 45- vuotiaille suunnatuissa liikunta- ja kuntoutuspalveluissa sekä kokonaisvaltaista fyysistä ja henkistä hyvinvointia tukevilla omilla ja Aslak-kuntoutuskursseilla. Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi otettiin näkökulmaksi myös esimiesvalmennuksessa, johon sisältyi työnohjausta, vaikeiden asioiden puheeksiottoon liittyvää koulutusta sekä liikuntatapahtumia kuntotestauksineen. Tasa-arvosuunnitelman toimenpiteenä alettiin suunnitella työn ja muun elämän yhdistämisen helpottamiseksi teemasarjaa, joka toteutetaan vuoden 2007 aikana. Tasa-arvon teemat tulevat luontevasti käsiteltäviksi myös kehityskeskusteluissa. Työkyky Työkyvyn ylläpitämiseksi vuonna 2006 toteutettiin runsaasti liikuntatoimintaa yhteistyössä liikunnanohjaajan ja liikunta- ja kulttuuriyhdistys TIKU:n kanssa. Henkilöstölle tarjottiin monipuolisesti erilaisia liikkumismahdollisuuksia mm. lounas-, taukoliikunta-, rentoutus- ja kuntosaliryhmiä sekä henkilökohtaista ohjausta ja kuntokartoituksia. Haastattelijoilla oli käytössään liikuntasetelit. Esimiesten fyysistä hyvinvointia tuettiin johtajille ja esimiehille suunnatussa liikunta- ja virkistysohjelma LIIVI:ssä, jossa esimiehille järjestettiin luentoja ja lajikokeiluja. Työkykyä ylläpitävän TYKY-toiminnan alueella toteutettiin Tilastokeskuksen omalla rahoituksella kolme ryhmää. Kelan Aslak-kuntoutukseen osallistuivat asiantuntija- sekä tilasto- ja toimistotyöntekijäryhmät. Työsuojelu Työsuojelutoimikunta kokoontui yhdeksän kertaa. Työsuojelussa on riskikartoituksen pohjalta asetettu painopisteitä virastotason fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukeville toimille. Vuonna 2006 käynnistettiin vuonna 2005 valmistuneen riskianalyysin päivittäminen.

6 Henkilöstötutkimus 5 Tilastokeskuksen henkilöstötutkimus uudistettiin vuonna Kyselyn sisältö vastaa entistä paremmin Henkilöstö 2010-ohjelman tavoitteita. Vuonna 2005 uudistetun VM:n barometrin myötä saadaan vertailukelpoista tietoa muista valtion virastoista. Vuonna 2006 henkilöstötutkimuksen tuloksia käsiteltiin johtoryhmässä, koko henkilöstölle suunnatussa henkilöstötilaisuudessa sekä tulosyksiköiden omissa tilaisuuksissa. Palkitseminen Palkitsemisen kehittämisessä Tilastokeskuksen tavoitteena on kannustavuus ja oikeudenmukaisuus. Palkkausjärjestelmää kehitettiin valtion yleisen mallisopimuksen suuntaisesti. Ehdotus henkilökohtaisen työsuorituksen arviointikriteereiden ja -menettelyn uudistamiseksi valmistui, mutta neuvottelutulosta uudistetun järjestelmän käyttöönotosta ei kuitenkaan järjestöjen kanssa saavutettu. Ns. mallisopimuksen heijastamisneuvottelut ja tes/ves-sopimuskauden palkantarkistusneuvottelut käytiin suunnitelmien mukaisesti. Palkkausjärjestelmä Kehityskeskustelumenettely lomakkeineen uudistettiin. Henkilöstölle ja esimiehille järjestettiin uudistuksesta useita tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Palkkauskäsikirja päivitettiin ja sitä kehitettiin sisällöllisesti muutoksia vastaavaksi yhteistyössä järjestöjen kanssa. Palkkausjärjestelmän kehittämis- ja seurantaryhmässä (SEKE) seurattiin tulospalkkion käyttöönoton valmistelua valtiolla sekä arvioitiin valmiuksia tulospalkkiojärjestelmän käytöönottoon virastossa aiemmin tehtyjen työryhmäraporttien pohjalta. Tulospalkkion käyttöönoton jatkovalmistelu päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan huomioon ottaen erityisesti tulostavoitteiden asetantaan ja mittarointiin vielä tarvittava kehittämispanos. Seuranta- ja kehittämisryhmässä viraston palkkakehitystä seurattiin neuvotteluosapuolten oman tilastoyhteistyöpaketin sekä valtion VPL-tulosteiden ja Palkkavaaka-analyysien tietojen pohjalta. Sisäinen laatupalkinto Tilastokeskuksessa otettiin vuoden 2005 lopulla käyttöön sisäisen laatupalkinnon kilpailu, jossa palkitaan viraston yhtenäisyyttä ja strategian toteutumista tukevia innovaatioita, toimintatapoja ja hankkeita. Ensimmäiset palkinnot jaettiin keväällä Palkitsemisen perusteena voi olla esimerkiksi prosessien parantaminen, tuotekehitysideat, tietojärjestelmien laadun kehittäminen, palvelun parantaminen tai työyhteisön toiminnan sujuvoittaminen. Kriteerinä oli myös, että palkinto voitiin myöntää työstä, jonka hyödyt oli jo havaittu vuoden 2005 aikana. Sisäiseen laatupalkintokilpailuun tuli määräaikaan mennessä 30 ehdotusta. Ehdotuksien määrä ja taso ovat merkki Tilastokeskuksessa tehtävästä laajasta ja laadukkaasta kehittämistyöstä. Ehdotukset käsitteli seitsenhenkinen palkintolautakunta. Palkinto jaettiin kahdelle hankkeelle, minkä lisäksi jaettiin yksi kunniamaininta. Lautakunta laati lisäksi raportin laatupalkintomenettelyn kehittämisestä seuraavia vuosia varten. Muu palkitseminen Pääjohtaja järjesti vuoden aikana 50- ja 60 -vuotta täyttäneille yhteisen kahvitilaisuuden, jossa henkilöstölle luovutettiin viraston lahjana kello. Vanhuuseläkkeelle jääville pääjohtaja tarjosi lounaan ja luovutti viraston lahjana shaalin. Marraskuussa vietettiin jo perinteeksi muodostunutta eläkeläispäivää, johon osallistui 36 en-

7 6 tistä tilastokeskuslaista. Keväällä henkilöstölle järjestettiin tilinpäätösjuhla ja joulun alla pikkujoulut. Kunniamerkin sai 13 henkilöä vuonna Johtaminen Vuoden 2006 alusta astui voimaan Tilastokeskuksen uusi vastuualueorganisaatio. Uudistuksessa pieniä vastuualueita yhdistettiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja vahvistettiin kolmiportaista (tulosyksikkö-vastuualue-tiimi) organisaatiorakennetta. Vuonna 2006 Tilastokeskuksen johtoryhmä käsitteli strategisiin ja toiminnallisiin linjauksiin, talouteen, tavoitteiden saavuttamiseen sekä toiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavia asioita. Vuosittaisten johdon ja esimiesten yhteistapaamisten aiheina olivat omista voimavaroista huolehtiminen sekä palkkausjärjestelmä, henkilöstösuunnittelu ja tulevan vuoden toimintanäkymät. Viraston yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2006 aikana 13 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin henkilöstö - ja talousasioiden lisäksi Tilastokeskuksen laatupalkintohakemusta, Tikun virkistys- ja lajikohtaista tukianomusta vuodelle 2007, Tilastokeskuksen ammattieettistä opasta, päivitettyä henkilöstösuunnitelmaa vuosille , Tilastokeskuksen maksullisen palvelutoiminnan uudelleen organisoinnin mahdollisuuksia ja Haastatteluorganisaatioselvitystä. Vuonna 2006 Tilastokeskus osallistui Suomen laatupalkintokilpailuun ja sai pääosin myönteistä palautetta. Tilastokeskus luokiteltiin ryhmään aktiiviset kehittäjät ja lähelle toimialan kärkiorganisaatioita. Johtamisen kehittäminen Johtamisen kehittämisessä tavoitteena on yhteistoiminnallisuus ja ammattitaitoisuus. Tilastokeskuksen johtamista ja esimiestyötä linjaa johtamispolitiikka, jonka perustana ovat yhtenäiset toimintatavat, yhteinen arvopohja ja vuorovaikutteisuus. Johtamispolitiikan toteutumista tuetaan johtamis- ja esimiesvalmennuksella. Vuonna 2006 toteutettiin kehityskeskusteluihin ja tavoitteiden asettamiseen sekä vaikeiden asioiden puheeksiottoon liittyvää valmennusta. Tavoitteena on jatkossa kehittää yhteinen toimintamalli vaikeiden asioiden käsittelyyn. Tiiminvetäjille ja heidän esimiehilleen järjestettiin tiimien toimintaan liittyvää valmennusta. Esimiesvalmennusten suunnittelun pohjana toimi 2005 toteutettu esimiesten 360- arviointi. Esimiehille tarjottiin vuonna 2006 myös työnohjausta. Johtamisen kehittämisen vaikuttavuutta arvioidaan eri mittareilla. Vuonna 2006 uudistettiin kehityskeskustelukäytäntöä ja kehityskeskustelut jaettiin kahteen osaan. Uudistuksen tavoitteena on edesauttaa osaamisen johtamista ja tavoitteiden asettamista. Esimiestyön tueksi uudistettiin ja täsmennettiin henkilöstöhallinnon ohjeistusta. Lisäksi julkaistiin esimiestyötä tukevan esimiestyön käsikirjan pilottiversio intranetiin. Henkilöstöhallinnon prosesseja tuettiin ja yhtenäistettiin hallinnon tietojärjestelmäuudistuksilla.

8 7 Henkilöstö 2010-ohjelman vaikuttavuus Henkilöstö ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan erityisesti henkilöstöstrategisten mittareiden 1 avulla. Strategiset mittarit on valittu henkilöstötilinpäätöksen ja henkilöstötutkimuksen tunnusluvuista. Mittareita päivitetään vuonna 2007 toteutettavan strategiapäivityksen yhteydessä. Käytössä olevat tulokset osoittavat, että vuonna 2006 toteutetuilla toimenpiteillä on ollut myönteinen vaikutus henkilöstön osaamiseen, palkitsemiseen, johtamiseen ja hyvinvointiin. Vuonna 2006 henkilöstö käytti opiskeluun vähemmän työaikaa kuin edellisenä vuonna. Sisäinen liikkuvuus taas lisääntyi, samoin tyytyväisyys työhön ja sen haasteellisuuteen. Palkitsemisen osalta keskipalkka kasvoi ja yleinen tyytyväisyys palkkaukseen parani. Johtamiseen käytettiin enemmän työaikaa ja tyytyväisyys johtamiseen ja tiedon kulkuun säilyi hyvänä. Hyvinvoinnissa yleinen työtyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät, mihin vaikutti sairausjaksojen keston pidentyminen. Lyhyiden sairauspoissaolojen (1-3 pv), joita poissaoloista on eniten (runsaat 40 %), osuus sairauspäivistä väheni. 1 Tilastokeskuksen henkilöstöstrategiset mittarit ovat: - Henkilöstön rakenne: 1. henkilötyövuodet, 2. keski-ikä, 3. määräaikaisten osuus - Osaamisen kehittäminen: 4. koulutustasoindeksi, 5. kehittämiseen ja tutkimukseen käytetty työaika (%), 6. opiskeluun käytetty työaika (%), 7. sis. liikkuvuus (lkm), 8. työn sisältö ja haasteellisuus -indeksi, 9. kehittymisen tuki -indeksi - Palkitseminen: 10. keskipalkka ( ), 11. keskimääräinen tehtävän vaativuustaso, 12. keskimääräinen henk. koht. palkanosa (%), 13. palkkaus-indeksi - Johtaminen: 14. johtamiseen käytetty työaika, 15. johtaminen-indeksi, 16. tiedonkulku-indeksi - Hyvinvointi: 17. työtyytyväisyysindeksi, 18. sairauspoissaolot, 19. työilmapiiri ja yhteistyö - indeksi.

9 8 II HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS A. Nykyiset henkilöstöpanokset 1. Henkilöstömäärä 1a. Henkilöstön lukumäärä 2 Tilastokeskuksen henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2006 lopussa oli Vakinaisen kuukausipalkkaisen henkilöstön määrä oli 786 henkilöä (2005: 788). Määräaikaisten, joilla ei ole Tilastokeskuksessa omaa taustavirkaa tai -tehtävää, määrä laski ja oli vuoden lopussa 58 henkilöä (2005: 71). Harjoittelijoita ja tuntipalkkaisia (pl. haastattelijat) oli 11 (2005: 17). Työllisyysvaroin palkattuja ei ollut lainkaan. Haastattelijoiden kokonaismäärä kasvoi jonkin verran (2006: 232; 2005: 221). Haastattelijat ovat pysyvässä palvelussuhteessa sijaisia lukuun ottamatta. Taulukko 1: Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö 727 (84,9 %) 743 (89,4 %) 756 (88,6 %) 788 (89,9 %) 786 (91,9 %) Määräaikainen henkilöstö (13,8 %) 80 (9,6 %) 83 (9,7 %) 71 (8,1 %) 58 (6,8 %) (Valtio 4 ) (24,6 %) (24,5 %) (20,3 %) (20,0%) Yhteensä Työllisyysvaroin palkatut (Valtio) 3 (0,4 %) (1,9 %) 1 (0,1 %) (1,8 %) 3 (0,4%) (1,5 %) 0 (0 %) (1,1%) 0 (0 %) Harjoittelijat ja tuntipalkkaiset 8 (0,9 %) 7 (0,8 %) 11 (1,3 %) 17 (1,9 %) 11 (1,3 %) Yhteensä Tilastohaastattelijat Rajahaastattelijat Puhelinhaastattelijat Koko henkilöstö yhteensä Luvut kuvaavat vuoden viimeisen päivän tilannetta. Tiedot ovat ehrminfo -järjestelmästä. Henkilöstön kokonaismäärässä on mukana myös EU:n palvelukseen siirtyneet ja kansallisina asiantuntijoina toimivat sekä vuorotteluvapaalla tai muilla pidemmillä virkavapailla olevat henkilöt, joista ainakin osalle on palkattu myös sijainen. 3 Määräaikaiseksi henkilöksi luetaan ilman omaa taustavirkaa tai -tointa oleva henkilö sekä myös virkaan määräajaksi nimitetty henkilö, jos tällä ei ole pysyvää virkaa Tilastokeskuksessa. 4 Valtion budjettitalouden henkilöstön vertailutiedot ovat Valtion henkilöstötilinpäätöksestä (Valtion työmarkkinalaitos, Valtiovarainministeriö). 5 Henkilöstötilinpäätöksen henkilöstön rakennetta ja määrä koskevat taulukot on tehty pääsääntöisesti tällä henkilöstön lukumäärällä. Taulukon yhteydessä on erikseen mainittu, jos joissain henkilöstön määrää ja rakennetta koskevissa taulukoissa on mukana muita henkilöstöryhmiä.

10 9 Kuva 1: Henkilöstön lukumäärä 1200 Lukumäärä Muut (haastattelijat, harjoittelijat, TVM) Määräaikainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö b. Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien (htv) kokonaismäärä nousi 946:een (2005: 932), josta kuukausipalkkaisten osuus oli 805 htv (2005: 810) ja haastattelijoiden osuus 141 htv (2005: 122). Kuukausipalkkaisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä laski hiukan. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina lisääntyi toimintamenojen ja ulkopuolisen rahoituksen rahoituspohjien osalta ja laski maksullisen toiminnan osalta. Taulukko 2: Henkilötyövuodet Kk-palkkaiset Haastattelijat Yhteensä Toimintamenot Maksullinen toiminta Ulkopuolinen rahoitus Yhteensä

11 10 Kuva 2: Henkilötyövuodet Henkilötyövuotta Ulkopuolinen rahoitus Maksullinen toiminta Toimintamenot 2. Henkilöstörakenne 2a. Henkilöstön sukupuolijakauma Vuonna 2006 naisten osuus Tilastokeskuksen henkilöstöstä (pl. haastattelijat) säilyi lähes ennallaan 59,6 prosentissa. Naisten osuus määräaikaisesta henkilöstöstä laski edellisiin vuosiin verrattuna ja oli 44,8 prosenttia (2005: 57,7 %; 2004: 59,0 %; 2003: 62,5 %). Kaikista naisista työskenteli määräaikaisessa palvelussuhteessa 5,2 prosenttia (2005: 8,0 %) ja miehistä 9,4 prosenttia (2005: 8,6 %). Taulukko 3: Henkilöstön sukupuolijakauma Naisia (vakinainen) Naisia (määräaikainen) Naisia yhteensä 500 (59,2 %) 492 (59,8 %) 499 (59,5 %) 511 (59,5 %) 503 (59,6 %) Miehiä (vakinainen) Miehiä (määräaikainen) Miehiä yhteensä (40,8 %) Henkilöstö yhteensä 845 (40,2 %) 823 (40,5 %) 839 (40,5 %) 859 (40,4 %) 844

12 11 Kuva 3: Sukupuolijakauma tulosyksiköittäin Nainen Mies Tilastokeskus ja sihteeristö (SH) Henkilötilastot (HE) Elinolot (EL) Hinnat ja palkat (HP) Taloudelliset olot (TO) Yritysten rakenteet (YR) Yritysten suhdanteet (YS) Tietopalveluyksikkö (TP) Tietotekn.- ja menetelmäpalv. (TI) Hallintopalvelut (HA) Lukumäärä Esimiesten sukupuolijakauma Vuoden 2006 lopussa Tilastokeskuksessa oli 11 tulosvastuullista johtajaa (pääjohtaja ja tulosyksiköiden johtajat). Sukupuolen mukaan tarkasteltuna naisten ja miesten osuudet johtajista säilyivät edellisvuoteen verrattuna ennallaan. Vuonna 2006 toteutettujen organisaatiomuutosten myötä muiden esimiesten (vastuualueiden esimiehet ja johtajien sijaiset) kokonaismäärä laski (2006: 65; 2005: 72; 2004: 72). Naisten ja miesten suhteelliset osuudet säilyivät lähes ennallaan. Johto- ja esimiesasemassa työskenteli yhteensä 76 henkilöä, joista sekä naisia että miehiä oli 38.

13 12 Taulukko 4: Johtajat ja esimiehet (Esimieslistan mukaan) Naisia Miehiä Yht. Naisia Miehiä Yht. Naisia Miehiä Yht. Naisia Miehiä Yht. Naisia Miehiä Yht. Johtajat (%) 4 (36,4) 7 (63,6) 11 4 (36,4) 7 (63,6) 11 4 (36,4) 7 (63,6) 11 5 (45,5) 6 (54,5) 11 5 (45,5) 6 (54,5) 11 (Valtio; naisia (%) johdosta 6 ) (32,6) (33,1) (35,7) (32,7) Muut esimiehet (%) 38 (50,7) 37 (49,3) (53,2) 36 (46,8) (54,2) 33 (45,8) (51,4) 35 (48,6) (50,8) 32 (49,2) 65 (Valtio; naisia (%) esimiehistä 6 ) (37,8) (38,4) (39,2) (38,3) Yhteensä (%) 42 (48,8) 44 (51,2) (51,1) 43 (48,9) (51,8) 40 (48,2) (50,6) 41 (49,4) (50,0) 38 (50,0) 76 Johdon osuus koko henkilöstöstä, % (ml. haastattelijat) 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 (Valtio; johdon %-osuus henkilöstöstä 6 ) (5,6) (5,7) (5,4) (5,1) 2b. Palvelussuhteen laatu Virkasuhteessa työskenteli 68,6 % ja työsuhteessa 31,4 %. Viiden vuoden tarkastelujakson vastaavat keskiarvot ovat 67 % ja 32 %. Vakinaisten palvelussuhteiden osuus virkasuhteissa on viiden vuoden aikana noussut. Myös työsuhteissa vakinaisten palvelussuhteiden osuus on pysytellyt yli 90 prosentissa. Osa-aikatyötä tekevien henkilöiden lukumäärä säilyi edellisvuoden tasolla. Taulukko 5: Palvelussuhteen laatu Virkasuhteisia (66,3 %) (65,4 %) (67,1 %) (68,8 %) (68,6 %) joista vakinaisia Työsuhteisia (33,6 %) (34,6 %) (32,9 %) (31,2 %) (31,4 %) joista pysyvässä työsuhteessa Yhteensä Osittaisella hoito- ja virkavapaalla olevat Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat Lähde: VM:n henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuanalyysi

14 2c. Henkilöstön ikärakenne 13 Koko henkilöstön (pl. haastattelijat) keski-ikä Tilastokeskuksessa nousi edellisvuoteen verrattuna yhdellä vuodella 46,9 vuoteen (TK 2005: 45,9; TK ,9; valtio 2005: 43,1; valtio 2004: 42,9). Myös vakituisen henkilöstön keski-ikä nousi 48 vuoteen (2005: 47,3). Suurin ikäryhmä oli vuoden 2006 lopussa vuotiaat (20 %). Yli 60- vuotiaiden osuus kasvoi 12 prosenttiin (2005: 8,1 %; 2004: 5,7 %). Myös 45- vuotiaiden tai vanhempien osuus kasvoi ja oli 61,7 prosenttia henkilöstöstä (TK 2005: 58 %; TK 2004: 59 %; valtio 2005: 47,5 %; valtio 2004: 46,8 %). Alle 35- vuotiaiden osuus puolestaan laski 17,1 prosenttiin (2005: 19,5 %). Kuviossa 4 näkyy ikärakenteen muutos kymmenessä vuodessa. Kuva 4: Henkilöstön ikärakenne vuosina 1996, 2001 ja v v v v v v v v 60- v Taulukko 6: Henkilöstön ikärakenne vuosina alle 24 v. 10 (1,2 %) v. 74 (8,8 %) v. 89 (10,5 %) v. 98 (11,6 %) v. 99 (11,7 %) v. 133 (15,7 %) v. 175 (20,7 %) v. 133 (15,7 %) 60- v. 34 (4,0 %) Yhteensä (0,9 %) 75 (9,1 %) 71 (8,6 %) 93 (11,3 %) 97 (11,8 %) 121 (14,7 %) 161 (19,6 %) 153 (18,6 %) 45 (5,5 %) (0,2 %) 78 (9,3 %) 82 (9,8 %) 93 (11,1 %) 91 (10,8 %) 109 (13,0 %) 156 (18,6 %) 180 (21,5 %) 48 (5,7 %) (0,5 %) 80 (9,3 %) 83 (9,7 %) 99 (11,5 %) 94 (10,9 %) 97 (11,3 %) 157 (18,3 %) 175 (20,4 %) 70 (8,1 %) (0,7 %) 58 (6,9 %) 80 (9,5 %) 89 (10,5 %) 90 (10,7 %) 99 (11,7 %) 152 (18,0 %) 169 (20,0 %) 101 (12,0 %) 844

15 14 Kuva 5: Henkilöstön keski-ikä Keski-ikä ,7 46,9 47,3 47,3 46,9 45,5 45,9 45,9 44,7 Koko henkilöstö (pl. haastattelijat) Vakituinen henkilöstö Valtio 2d. Henkilöstön koulutusrakenne Vuoden 2006 lopussa henkilöstön koulutustasoindeksi 7 oli 5,4 (TK 2005: 5,4; valtio 2005: 5,2). Korkeakoulututkinnon (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä tutkijakoulutus) suorittaneita oli 56,1 prosenttia henkilöstöstä (2005: 56,5 %; 2004: 55,9 %). Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli 46,1 prosenttia (2005: 46,8 %). Suoritetuista tutkinnoista 72 prosenttia (2005: 73 %) oli kaupallisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan ja 15 prosenttia (2005: 15 %) luonnontieteellisen alan tutkintoja. Kuva 6: Suoritetut tutkinnot koulutusaloittain Luonnontiede 15 % Humanistinen ja taideala 4 % Kaupall. ja yht.k.tiede 72 % Tekniikka 4 % Muut 3 % Maa- ja metsätalous 2 % 7 Koulutustasoindeksi lasketaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaisella kaavalla KI 7 7 = Σ (f i * x i) / Σ f i i=1 i=1

16 15 Taulukko 7: Henkilöstö koulutusasteittain 8 Perusaste 88 (10,4 %) 87 ( 10,6 %) 82 (9,8 %) 77 (9,0 %) 77 (9,1 %) Keskiaste 187 (22,1 %) 181 (22,0 %) 194 (23,1 %) 204 (23,7 %) 201 (23,8 %) Alin korkea-aste 107 (12,7 %) 99 (12,0 %) 94 (11,2 %) 93 (10,8 %) 93 (11,0 %)) Alempi korkeakouluaste 75 (8,9 %) 76 (9,2 %) 82 (9,8 %) 83 (9,7 %) 84 (10,0 %) Ylempi korkeakouluaste 350 (41,4 %) 343 (41,7 %) 351 (41,8 %) 366 (42,6 %) 352 (41,7 %) Tutkijakoulutusaste 38 (4,5 %) 37 (4,5 %) 36 (4,3 %) 36 (4,2 %) 37 (4,4 %) Yhteensä Kuva 7: Koulutusasteiden osuudet yksiköittäin Yht. SH TO EL YR TP HP HE TI YS HA 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Al. korkeakoulu Yl. korkeakoulu Tutkijakoulutus 8 Koulutusasteet: - Perusasteella tarkoitetaan yleissivistävää koulutusta eli peruskoulua tai keskikoulua. - Keskiasteen koulutuksella tarkoitetaan ylioppilastutkintoa sekä ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettua ammatillista (perus- tai erikois-)tutkintoa (esim. Merkantti tai Mekaanikko ). - Alin korkea-aste tarkoittaa opistoasteen ammattitutkintoa (esim. Merkonomi, opisto tai Teknikko ). - Alempaan korkeakouluasteeseen kuuluvat ammatillisen korkea-asteen tutkinnot (esim. Insinööri ), ammattikorkeakoulututkinnot (esim. Insinööri (AMK) tai Tradenomi ) sekä alemmat korkeakoulututkinnot (esim. Kauppat.kand. (alempi) ). - Ylempään korkeakouluasteeseen kuuluvat ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. Taloust.kand. (ylempi), Fil.maist. ) - Tutkijakoulutusasteella tarkoitetaan lisensiaatti- (pl. lääketiet.lis., joka kuuluu ylempään korkeakouluasteeseen) ja tohtoritutkintoja.

17 16 Taulukko 8: Koulutus sukupuolen mukaan Perusaste m n 9 (10 %) 79 (90 %) 10 (11 %) 77 (89 %) 9 (11 %) 73 (89 %) 8 (10 %) 69 (90%) 10 (13 %) 67 (87 %) Keskiaste m n 78 (42 %) 109 (58 %) 73 (40 %) 108 (60 %) 85 (44 %) 109 (56 %) 85 (42 %) 119 (58 %) 82 (41 %) 119 (59 %) Alin korkea-aste m n 29 (27 %) 78 (73 %) 26 (26 %) 73 (74 %) 25 (27 %) 69 (73 %) 25 (27 %) 68 (73 %) 24 (26 %) 69 (74 %) Alempi korkeakouluaste m n 32 (43 %) 43 (57 %) 31 (41 %) 45 (59 %) 31 (38 %) 51 (62 %) 35 (42%) 48 (58 %) 34 (40 %) 50 (60 %) Ylempi korkeakouluaste m n 172 (49 %) 178 (51 %) 168 (49 %) 175 (51 %) 167 (48 %) 184 (52 %) 172 (47 %) 194 (53 %) 169 (48 %) 183 (52 %) Tutkijakoulutusaste m n 25 (66 %) 13 (34 %) 23 (62 %) 14 (38 %) 23 (64 %) 13 (36 %) 23 (64 %) 13 (36 %) 22 (59 %) 15 (41 %) Yhteensä Työajan käyttö 3a. Työajankäyttö päivinä Tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta säilyi vuonna 2006 lähes edellisen vuoden tasolla. Vuosilomiin ja palkallisiin virkavapauksiin käytetyn ajan osuudet nousivat hiukan. Opiskeluun käytetyn työajan osuus puolestaan laski vuosien tasolle. Taulukko 9: Työajankäyttö päivinä Kokonaistyöaika (100%) Tehty työaika (% kokonaistyöajasta) (78,0 %) (77,4 %) (78,2 %) (77,8 %) (77,7 %) Työaikaa vuosilomaan (% kokonaistyöajasta) (14,2 %) (14,5 %) (14,5 %) (14,2 %) (14,6 %) Työaikaa opiskeluun (% kokonaistyöajasta) (2,5 %) (2,8 %) (2,9 %) (3,3 %) (2,8 %) Palkalliset virkavapaudet (% kokonaistyöajasta) (5,3 %) (5,3 %) (4,3 %) (4,6 %) (4,8 %) 3b. Pitkät virkavapaudet Kertomusvuoden lopussa pitkillä virkavapailla olleiden määrissä ei tapahtunut juurikaan muutosta edellisvuoden loppuun verrattuna. Vuorotteluvapaalla olleiden määrä oli noussut neljästä kuuteen ja toisen työnantajan palveluksessa olleiden määrä laskenut yhdeksästä seitsemään.

18 17 Taulukko 10: Pitkät virkavapaudet (tilanne ) Äitiys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa Vuorotteluvapaa Kansalliset asiantuntijat EU, YK jne. palveluksessa Eurostat-harjoittelussa ja pohjoismaisessa virkamiesvaihdossa olevat Viran hoito toisessa virastossa, muu työ Yhteensä Työvoimakustannukset 4a. Henkilöstökulut rahoituslähteittäin Vuonna 2006 henkilöstökulujen osuus kokonaismenoista oli 74 prosenttia. Osuus laski edelliseen vuoteen verrattuna (2005: 76 %). Taulukko 11: Henkilöstökulut 9 rahoituslähteittäin Toimintamenot (mom. 21) Maksullinen toiminta (mom. 12) Ulkopuolinen rahoitus Palkat ja sivukulut yhteensä, euroa Muut välilliset työvoimakustannukset Henkilöstökulut yhteensä, euroa Henkilötyövuoden hinta, euroa 12 (valtio) Henkilöstökulujen osuus kokonaismenoista (40 456) (40 490) (42 095) (43 718) % 75 % 75 % 76 % 74 % 9 Henkilöstökulut sisältävät työnantajamaksut ja lomarahat sekä nettoutetut sairausvakuutusmaksupalautukset. Lomapalkkavelka ei sisälly henkilöstökuluihin. 10 Ulkopuolinen rahoitus koostuu muilta valtion virastoilta ja laitoksilta saadusta yhteishankerahoituksesta, EU:lta saadusta rahasta sekä työllisyydenhoitovaroin palkattujen ja korkeakouluharjoittelijoiden palkkausrahoista. 11 Kirjanpidon mukaiset kustannukset Henkilöstöpalveluista (Koulutuspalvelut, Työterveyspalvelut, Virkistyspalvelut ja Muut henkilöstöpalvelut) 12 Rahoituslähteet yhteensä jaettuna henkilötyövuodet yhteensä

19 18 4b. Palkkauskustannukset poissaoloittain Poissaolopäivien määrä nousi edellisvuoteen verrattuna. Vuosilomia pidettiin hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna, kun taas lomaraha- ja säästövapaapäiviä n. 500 päivää enemmän. Sairauksista johtuneet poissaolot lisääntyivät n. 800 kalenteripäivällä. Lisääntymiseen vaikuttaa osaltaan pitkien sairauslomien määrän kasvu. Työtapaturmien osalta kehitys oli myönteistä ja niistä johtuvien poissaolopäivien määrä ja kustannukset laskivat selvästi. Kuntoutuspäivien määrä nousi hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Osaamisen kehittäminen palkallisten opintovapaiden pitämisen muodossa lisääntyi. Kansainvälisen harjoittelun määrä sen sijaan väheni. Kansallisiin asiantuntijatehtäviin liittyviä poissaolopäiviä ei vuonna 2006 ollut lainkaan. Taulukko 12: Palkkakustannukset poissaoloittain (pl. haastattelijat) 13 Euroa Euroa Euroa Euroa Kalenteripäivää Kalenteripäivää Kalenteripäivää Kalenteripäivää Kalenteripäivää Vuosiloma Lomaraha- ja säästövapaa Sairausloma Työtapaturma Kuntoutus Äitiysvapaa Tilapäinen hoitovapaa Palkallinen opintovapaa Kansalliset asiantuntijat Kv-harjoittelu Muut palkalliset poissaolot Yhteensä Euroa 13 Taulukkoon on koottu eräiden poissaolojen palkkavaikutuksia sivukuluineen. Osa-aikaisten poissaolot summataan yhteen kokonaisiksi päiviksi. Tiedot ovat ehrminfo -järjestelmästä. 14 Vain vuosien 2001 ja 2002 lomarahasta vapaaksi vaihdetut

20 19 4c. Matkustusmenot ja ulkomaan virkamatkat Ulkomaan virkamatkojen kokonaislukumäärä nousi edelleen vuonna Myös matkustusmenot kasvoivat selvästi. Erityisesti lisääntyivät virkamatkat EU/ EFTA-kokouksiin, mihin vaikutti Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. Myös YK:n ja OECD:n kokouksiin matkustettiin edellisvuosia enemmän. Kansainvälisten konsultointihankkeiden määrä väheni jonkin verran, minkä johdosta konsultointimatkojen lukumäärä laski. Ulkomaan ja kotimaan matkat Haastattelijoiden matkat Yhteensä, euroa Taulukko 14: Ulkomaan virkamatkojen lukumäärät (Matkakortiston mukaan) EU/EFTA-kokoukset YK:n ja OECD:n kokoukset Pohjoismaiset kokoukset Koulutus ja osallistuminen tieteellisiin kokouksiin Konsultointimatkat Muut Yhteensä Luvuissa on mukana kaikki virkamatkoista aiheutuvat menot päivärahoineen. Ulkomaan matkoissa ei ole mukana EU:n maksamia matkakorvauksia.

21 20 B. Henkilöstön motivaatio, osaaminen ja työkunto 5. Työtyytyväisyys Tilastokeskuksen työtyytyväisyyttä mitataan henkilöstötutkimuksella, johon sisältyy Valtiovarainministeriön työtyytyväisyysbarometri. Henkilöstön työtyytyväisyyden seuraamisella on Tilastokeskuksessa pitkä perinne. Henkilöstötutkimusta uudistettiin vuonna Vuonna 2007 saatiin ensimmäistä kertaa käyttöön Valtiovarainministeriön työtyytyväisyysbarometrin hallinnonalakohtaiset sekä tutkimustoiminta-vertailuryhmän vertailuluvut. Taulukko 16: Työtyytyväisyysindeksi Johtaminen (Valtio) (VM:n hallinnonala) Työn sisältö ja haasteellisuus (Valtio) (VM:n hallinnonala) Palkkaus (Valtio) (VM:n hallinnonala) Kehittymisen tuki (Valtio) (VM:n hallinnonala) Työilmapiiri ja yhteistyö (Valtio) (VM:n hallinnonala) Työolot (Valtio) (VM:n hallinnonala) Tiedon kulku (Valtio) (VM:n hallinnonala) Työnantajakuva (Valtio) (VM:n hallinnonala) Yhteensä (Valtio) (VM:n hallinnonala) 3,23 (3,24) 3,64 (3,64) 2,74 (2,69) 3,18 (3,16) 3,55 (3,56) 3,66 (3,47) 2,99 (2,94) 3,41 (3,09) 3,33 (3,26) 3,25 (3,28) 3,62 (3,65) 2,72 (2,68) 3,24 (3,22) 3,58 (3,59) 3,72 (3,51) 3,05 (3,04) 3,45 (3,18) 3,35 (3,30) 3,40 (3,26) (3,35) 3,72 (3,65) (3,67) 2,82 (2,68) (2,74) 3,30 (3,19) (3,31) 3,67 (3,59) (3,61) 3,78 (3,46) (3,64) 3,15 (2,99) (3,16) 3,47 (3,12) (3,29) 3,44 (3,28) (3,36) Tilastokeskuksen vuoden 2007 henkilöstötutkimuksessa työtyytyväisyysindeksi nousi kaikilla osa-alueilla. Työtyytyväisyysbarometrin mukaan Tilastokeskuksessa oltiin eniten tyytyväisiä työoloihin (3,78), kuten edellisenäkin vuonna. Tähän vaikuttaa työpaikan varmuus, johon oltiin Tilastokeskuksessa tyytyväisempiä sekä koko valtioon että hallinnonalaan verrattuna (TK 3,97; valtio 3,32; hallinnonala 3,69). Myös työtilat ja työvälineet koettiin hyvin tyydyttäviksi (TK 3,92; valtio 3,66; hallinnonala 3,72). Toiseksi tyytyväisimpiä Tilastokeskuksessa oltiin työn sisältöön ja haasteellisuuteen (TK 3,72; valtio 3,65; hallinnonala 3,67). Myös 16 Indeksi laskettu kaikkien vastanneiden osalta (ml. haastattelijat). Valtion vertailutiedot on koottu noin 80 valtion organisaatiosta, Valtiovarainministeriön hallinnonalan vertailutiedot noin 13 organisaatiosta.

22 21 työnantajakuvaan Tilastokeskuksessa oltiin edelleen sekä koko valtiota että hallinnonalaa tyytyväisempiä (TK 3,47; valtio 3,12; hallinnonala 3,29). Vähiten tyytyväisiä Tilastokeskuksessa oltiin edelleen palkkaukseen (TK 2,82; valtio 2,68; hallinnonala 2,74). Tyytyväisyys kuitenkin lisääntyi edelliseen vuoteen (2005: 2,72) verrattuna. 6. Sairastavuus ja työtapaturmat Sairauspäivien määrä nousi vuonna 2006 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaustapauksia oli hiukan vähemmän ja sairauspäivien lukumäärä tapausta kohti nousi. Sairauspäivät henkilötyövuotta kohti lisääntyivät 9,5 päivään (2005: 8,5). Lyhyiden sairauspoissaolojen osuus kaikista sairauspäivistä laski 37 prosenttiin vuonna 2006 (2005: 42,2 %; 2004: 43,4 %). Pitkien sairauspäivien (yli 60 päivää) määrä nousi selvästi (2006: 1240 pv; 2005: 790 pv). Työtapaturmia sattui edellisvuotta vähemmän ja tapaturmapoissaolojen määrä laski. Taulukko 17: Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 17 (pl. haastattelijat) Sairauspoissaolojen kesto työpäivinä Tapauksisisisisia Pv Tapauk- Pv Tapauk- Pv Tapauk- Pv Tapauk- Pv 1 päivä päivää päivää päivää päivää päivää yli 91 päivää Yhteensä Sairauspäivät/ henkilötyövuosi 8,7 8,8 7,7 8,5 9,5 (valtio) (8,8) (8,7) (8,8) (8,8) Sairauspäivät/ tapaus 4,1 3,8 3,2 3,2 3,7 (valtio) (4,9) (4,8) (4,9) (4,7) Lyhyet (1-3 pv) s-tapaukset, 79,5 % 81,8 % 84,8 % 82,8 % 82,8 % % (valtio) (72,1) (72,2) (70,4) (68,3) Tapaturmat Sairaus- ja tapaturmapoissaoloihin sisältyy myös harjoittelijoiden ja työllisyysmäärärahoin palkattujen poissaolot. Tiedot perustuvat virkavapaushakemuksiin, ja ne on poimittu Prima - järjestelmän työvoimakustannustutkimusraportista.

23 22 7. Vaihtuvuus 18 7a. Henkilöstöpoistuma Lähtövaihtuvuus ja luonnollinen poistuma kasvoivat tarkasteluvuonna aavistuksen, mutta säilyivät edelleen alhaisella tasolla. Vuonna 2006 vakinaistettiin 19 palvelussuhdetta (2005: 30; 2004: 27; 2003: 33). Myös eläkkeelle siirtyminen säilyi alhaisena. Toisen työnantajan palvelus Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuollut Muu syy Yhteensä Taulukko 19: Lähtövaihtuvuus ja luonnollinen poistuma Lähtövaihtuvuus 22 (valtio) 2,3 % (1,8) 2,5 % (1,8) 1,5 % (1,6) 1,5 % (2,2) Luonnollinen poistuma 23 (valtio) 3,4 % (3,7) 3,2 % (3,7) 3,3 % (3,5) 2,6 % (4,2) 1,9 % 2,8 % 7b. Rekrytointi Rekrytointien kokonaismäärä laski edelleen ja vuonna 2006 täytettiin 46 pysyvää tai pidempää määräaikaista tehtävää (2005: 60; 2004: 80). Myös hakijoiden kokonaismäärä väheni. Yhtä avoinna olevaa tehtävää kohti saatiin 16,2 hakemusta, mikä oli selvästi edellisiä vuosia vähemmän (2005: 21,5: 2004: 24,2). Kaikista hakijoista naisia oli 53 ja miehiä 47 prosenttia. Valituista naisia oli 67 prosenttia. 18 Vaihtuvuuteen vaikuttavat tiedot kerätään palvelussuhdepäätöksistä ja ehrminfo -järjestelmästä. 19 Kuukausipalkkaisen henkilöstön poistuma eroilmoituksen syykoodin mukaan luokiteltuna 20 Toisen työnantajan palvelukseen siirtyminen sisältää myös itsenäiseksi elinkeinon harjoittajaksi siirtymisen. Luvuissa on mukana sekä pysyvästä että määräaikaisesta palvelussuhteesta eronneet. 21 Muu syy on yleensä määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen. Suurin osa tähän ryhmään kuuluvista eronneista on korkeakouluharjoittelijoita tai muita harjoittelijoita. Ryhmään kuuluvat myös ne, jotka eivät ole ilmoittaneet eron syytä. 22 Lähtövaihtuvuus: toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden kuukausipalkkaisten lukumäärä on jaettu ed. vuoden lopun kuukausipalkkaisten lukumäärällä. 23 Luonnollinen poistuma: kuukausipalkkaiset eronneet, eläkkeelle siirtyneet ja kuolleet lukuun ottamatta ryhmää muu syy on jaettu ed. vuoden lopun kuukausipalkkaisten lukumäärällä.

24 23 Pysyvät tehtävät Pidempiaikaiset määräaikaiset tehtävät Yhteensä Hakijoita Tilastokeskukseen on rekrytoitu em. pysyviin ja pidempiin määräaikaisiin tehtäviin sekä lyhytkestoisempiin tehtäviin (ml. sijaisuudet, harjoittelut sekä työllistämis- ja tuntipalkkaiset tehtävät) henkilöitä organisaation ulkopuolelta seuraavasti: Taulukko 21: Rekrytointi talon ulkopuolelta 25 Vakituisia Määräaikaisia Harjoittelijoita Yhteensä c. Sisäinen liikkuvuus Sisäistä liikkuvuutta seurataan Tilastokeskuksen tulosyksiköiden tekemillä tuloskortti-ilmoituksilla. Viiden vuoden tarkastelujaksolla sisäinen liikkuvuus on lisääntynyt ja viimeisten kolmen vuoden aikana sisäiselle liikkuvuudelle vuosittain asetetut tavoitteet on ylitetty. Vuonna 2006 sisäinen liikkuvuus kasvoi selvästi. Osaa noususta selittää laajempi vastuualueiden uudelleen organisointi Tietotekniikka- ja menetelmäpalvelut -tulosyksikössä. Taulukko 22: Sisäinen liikkuvuus Tuloskortti-ilmoitukset 26 (tulostavoite) (45) (37) (52) (60) 7d. Palveluksessaoloaika Tilastokeskuksessa ("TK-ikä") Keskimääräinen palveluksessaoloaika nousi tarkasteluvuonna yli 17 vuoteen (2006: 17,1; 2005: 16,2; 2004: 16,1). 24 Tiedot kirjaamon seurantatiedoista. 25 Tiedot poimittu ehrminfo-järjestelmästä. 26 Henkilön rekrytointi pysyvästi tai määräaikaisesti toiselta vastuualueelta tai toisesta tulosyksiköstä. Tiedot poimittu tulosyksiköiden tuloskorteista (arvio kertomusvuoden toteumasta ja tulostavoite).

25 24 Taulukko 23: Palveluksessaoloaika Tilastokeskuksessa vuotta tai vähemmän (%) 93 (11,2) (9,8) 3 5 vuotta 120 (14,4) (9,8) 6 11 vuotta 123 (14,8) (22,6) vuotta 127 (15,3) (10,8) vuotta 92 (11,1) (11,0) 24 vuotta tai enemmän 276 (33,2) (36,0) Yhteensä TK-ikä, vuotta 16,1 16,1 16,2 17,1 8. Pätevyys 8a. Henkilöstökoulutuksen koulutettavapäivät ja palkalliset opintovapaat Koulutettavapäivien määrä laski vuonna Opiskelutyöpäiviä oli (2005: pv) eli 2,8 prosenttia kokonaistyöajasta (2005: 3,3 %; 2004: 2,9 %). Mm. johtamiseen liittyvien koulutettavapäivien määrä laski. Vuonna 2005 johtamiskoulutukseen panostettiin erityisesti ja vastaavasti vuonna 2006 panokset palautuivat alhaisemmalle tasolle. Lisäksi perinteisen kurssimuotoisen koulutuksen rinnalla johtamisen kehittämiseen panostetaan yhä enemmän esim. työnohjauksen ja prosessikonsultaation menetelmin. Myös tietotekniikkakoulutuksen osalta koulutettavapäivät laskivat kokonaisuutena tarkastellen. Koulutusinvestoinnit vähenivät (ks. luku 9. Koulutus- ja kehittämismenot). Mahdollisuutta palkalliseen opintovapaaseen hyödynnettiin edellisvuotta enemmän ja palkallisten opintovapaapäivien määrä kasvoi yli 100:lla. Palkattomien opintovapaapäivien määrä pysytteli viime vuoden tasolla. Taulukko 24: Koulutettavapäivät ja opintovapaat 28 Koulutettavapäivät Opintovapaa, palkallinen Opintovapaa, palkaton Tiedot poimittu ehrminfo-järjestelmästä. 28 Koulutettavapäivät poimittu KUHA-koulutuksenhallinta- ja opintovapaat ehrminfojärjestelmästä

26 25 C. Henkilöstöinvestoinnit 9. Koulutus- ja kehittämismenot Vuonna 2006 koulutusmenot laskivat edellisvuodesta euroon. Koulutusmenot henkilötyövuotta kohden laskivat 937 euroon vuosien 2003 ja 2004 tasolle (2005: /htv; 2004: 971 /htv). Suurimmat koulutusinvestoinnit liittyivät Tilasto-osaamisen koulutusohjelmaan sekä projektien suunnittelua ja johtamista tukevaan projektivalmennukseen. Taulukko 25: Koulutusmenot Menot, euroa % palkkamenoista 2,3 2,3 2,4 2,5 2,2 Koulutusmenot/ henkilötyövuosi 30, euroa Työpaikkaliikunta Tilastokeskuksen päätoiminen liikunnanohjaaja sekä kulttuuri- ja urheiluyhdistys TIKU ry:n laji- ja harrastustoimintavastaava koordinoivat runsasta liikunta- ja harrastetoimintaa. Liikunnanohjaaja veti lounasliikunta-, taukoliikunta-, rentoutus- ja kuntosaliryhmiä sekä teki kuntokartoituksia. Vuonna 2006 TIKU:lla oli 27 liikuntalajia sekä seitsemän muuta harrastuskerhoa. TIKU:n kulttuuritarjontaan kuului mm. teatteri- ja näyttelyvierailuja sekä Tilastokeskuksen henkilöstöjuhlien järjestämistä. Tilastokeskuksen TIKU:lle myöntämä määräraha oli euroa (2005 ja 2004: ; 2003: ). Vuonna 2005 aloitettua tilasto- ja rajahaastattelijoiden sekä aluepalvelutoimistojen henkilökunnan liikuntasetelikokeilua jatkettiin Kuntoutus Tilastokeskuksessa järjestettiin vuonna 2006 em. liikuntatoiminnan lisäksi kuntoutusta sekä tyky-ryhmiä (työkykyä ylläpitävä toiminta). Kansaneläkelaitoksen rahoittamia Aslak-varhaiskuntoutusryhmiä alkoi kaksi. Toinen ryhmistä oli suunnattu asiantuntijoille ja toinen tilasto- ja toimistotyöntekijöille. Vuonna 2006 myös jatkui osa edellisenä vuonna alkaneista kuntoutuskursseista. Kertomusvuonna järjestettiin lisäksi viraston omarahoitteista tyky-toimintaa, jossa keskityttiin liikuntaan ja mielen hyvinvointiin. Tyky-ryhmiä järjestettiin kaiken kaikkiaan kolme. Yksi ryhmistä oli suunnattu erityisesti haastattelijoille. 29 Menot kaikilta vastuualueilta, ml. jakamaton, koulutukseen käytetyt kustannuslajit ja Henkilöstökehityksen palkkakustannukset. Koulutuksessaoloajan palkkakustannukset eivät ole mukana luvuissa. 30 Koulutusmenot per henkilötyövuodet yhteensä.

27 26 Taulukko 26: KELA:n ryhmä- ja yksilökuntoutus (pl. haastattelijat) 31 Kuntoutettavia, palkallinen Kuntoutettavia, kuntoutustuki Yhteensä Työterveyshuolto Diacor Terveyspalvelut Oy tuotti Sörnäisten Tilastotalossa työskentelevien ja Medivire Työterveyspalvelut Oy haastattelijoiden työterveyspalvelut. Vuonna 2006 työterveyshuollon menot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Ennaltaehkäisevän työterveyshoidon kustannukset henkilötyövuotta kohti nousivat ja sairaudenhoidon kustannukset laskivat. Kertomusvuonna Kansaneläkelaitoksen palautusten määrä oli suuri. Palautuksia saatiin vuosilta 2004 ja Diacorin toimittamien vuoden 2006 seurantatietojen mukaan tilastokeskuslaisten (pl. maksullinen toiminta ja Cati-keskus) suurin sairauspoissaolojen syy oli edellisvuoden tapaan mielenterveyshäiriöt ja jaksamisongelmat. Niiden osuus sairauspoissaolopäivistä oli noussut 32 prosenttiin (2005: 28 %). Toiseksi eniten sairauslomia määrättiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien (23 %) ja kolmanneksi eniten hengityselinsairauksien (20 %) vuoksi. Hengityselinsairauksiin liittyvien sairauspoissaolopäivien osuus oli laskenut edelliseen vuoteen verrattuna (2005: 25%). Taulukko 27: Työterveyshuollon menot 32 Ennaltaehkäisevä työterveyshoito, euroa/ htv Sairaudenhoito, euroa/ htv (valtio) (164) (170) (177) (219) Terveydenhoito yhteensä, euroa Kelan palautus, euroa (palautettu vuonna 2005) (palautettu vuonna 2005) Tiedot poimittu Prima-järjestelmästä 32 Tiedot ovat Tilastokeskuksen terveydenhoidon bruttomenoja ja sisältävät myös haastattelijoiden terveydenhoidon kustannukset.

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 15.03.2006

Tilastokeskuksen 15.03.2006 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2005 15.03.2006 Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA 2005... 2 Määrä ja rakenne... 2 Osaaminen... 2 Rekrytointi ja vaihtuvuus...2 Hyvinvointi...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2008

Tilastokeskuksen 11.3.2008 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2007 11.3.2008 Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA 2007... 2 Määrä ja rakenne... 2 Osaaminen... 2 Avainosaaminen...2 Rekrytointi ja vaihtuvuus...3

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 26.3.2004

Tilastokeskuksen 26.3.2004 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2003 26.3.2004 Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS...2 HENKILÖSTÖ 2010 OHJELMA...2 HENKILÖSTÖ VUONNA 2003...3 Määrä ja rakenne...3 Osaaminen...3 Rekrytointi ja

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 30.3.2005

Tilastokeskuksen 30.3.2005 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2004 30.3.2005 Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA 2004... 2 Määrä ja rakenne... 2 Osaaminen... 2 Rekrytointi ja vaihtuvuus...2 Hyvinvointi...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2010

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2010 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2010 Käsitelty 08.03.2011 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa ja yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(23) Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 Henkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

12.3.2010. Käsitelty 9.3.2010 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa

12.3.2010. Käsitelty 9.3.2010 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2009 12.3.2010 Käsitelty 9.3.2010 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA 2009... 2 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2012

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2012 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2012 Käsitelty 8.3.2013 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa ja yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(25) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

Luvian henkilöstöraportti 2016

Luvian henkilöstöraportti 2016 Luvian henkilöstöraportti 216 1 JOHDANTO Tämä on Luvian kunnan 15. ja samalla itsenäisen kunnan viimeinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista ja käytöstä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 06

HENKILÖSTÖKERTOMUS 06 HENKILÖSTÖKERTOMUS 06 SISÄLLYS HENKILÖSTÖ s. 3 Henkilöstö lyhyesti s. 3 Henkilöstötavoitteet s. 4 Henkilöstörakenne Vakinaiset kuukausipalkkaiset Osa-aikaiset Määräaikaiset kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös 2010 1 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Henkilö stökertomus 2001

Henkilö stökertomus 2001 Henkilö stökertomus 21 Yd) 44tL il 432 Henkilöstökertomus 21 isältö Henkilöstön määrä ja rakenne 2 määräaikaiset, osa-aikaiset Kokoaikaiset, Ikäj akauma ukupuolijakauma Johdon osuus henkilöstöstä Koulutusaste

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot