TURVATEKNIIKAN KESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVATEKNIIKAN KESKUS"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi yhteensä (vuonna ). Miehiä henkilömäärästä oli % ja naisia %. Miesten osuus henkilöstömäärässä on hiukan vähentynyt edellisestä vuodesta. Henkilötyövuodet 3 määrä 8 3 vuodet Henkilöstöstä oli virkasuhteessa 8 henkilöä ( %) ja työsopimussuhteessa henkilöä. Koko henkilöstömäärästä vakinaisessa virka tai työsuhteissa oli henkilöä (8 %). Osaaikaeläkkeellä oli vuoden lopussa kuusi henkilöä. Keskiikä Turvatekniikan keskuksen henkilöstön keskiikä on vuotta. Naisten keskiikä on vuotta ja miesten vastaavasti vuotta. Sekä naisilla että miehillä suurimmat ikäryhmät ovat ja vuotiaat. Suurten ikäluokkien eläkkeellelähtö alkaa kulumassa olevan vuosikymmenen loppupuolella, jolloin 3 henkilöä siirtyy vuosittain eläkkeelle.

2 Koulutuspohja Henkilöstön koulutustasojakauma on pysynyt samanlaisena kuin edellisenäkin vuonna. Suurimmat henkilöstöryhmät ovat diplomiinsinöörit ( % henkilöstöstä), insinöörit ( % henkilöstöstä) ja alimman korkeaasteen sekä keskiasteen tutkinnon suorittaneet ( % henkilöstöstä). Viimemainittuun ryhmään kuuluvat mm. merkonomin, merkantin ja teknikon tutkinnon suorittaneet. Perusaste Alin korkeaaste ja % keskiaste % Henkilöstö koulutusasteen mukaan Tutkijakoulutus Tutkijakoulutus % Diplomiinsinöörit % Diplomiinsinöörit Muu korkeakoulututkinto Insinöörit Insinöörit % Muu korkeakoulututkinto % Alin korkeaaste ja keskiaste Perusaste Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 3 oli yhteensä kappaletta. Vähennystä edelliseen vuoteen nähden on %. Sairaustapausten määrä on vähentynyt %. Lyhyiden sairauspoissaolojen (kesto3 päivää) osuus kaikista sairauspoissaoloista oli noin % (vuonna %) ja kaikista sairaustapauksista noin 8 % (vuonna %). Sairastunutta henkilöä kohti sairauspäiviä on ollut päivää (vuonna 3 päivää). Terveinä oli koko vuoden 38 % ( 3 %) koko henkilöstöstä. Sairaustapaukset ovat kestäneet keskimäärin 3 päivää (vuonna päivää). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Tämä koskee sekä sairauspäivien määrää että sairaustapausten määrää. Sairauspoissaolot työpäivinä Koulutukseen osallistuminen

3 3 Kertomusvuonna % henkilöstöstä osallistui turvatekniikan keskuksen itse järjestämään tai ulkopuoliseen koulutukseen. Koulutukseen käytettiin keskimäärin työpäivää henkilöä kohti. Merkittävä koulutuspanostus käytettiin ammatilliseen koulutukseen ( % koulutuspäivistä), joka käsittää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen, hallinnollisen ja johtamiskoulutuksen. Lisäksi koulutusta annettiin ITosaamisessa, viestintäosaamisessa, laatuosaamisessa, hankintaosaamisessa, yhteistyötaidoissa ja kielitaidossa. Koulutuskustannukset olivat noin euroa (vuonna euroa) henkilötyövuotta kohti. Työkierrossa kertomusvuoden aikana oli kaksi henkilöä. Palkkausjärjestelmä Turvatekniikan keskuksessa on käytössä uusimuotoinen palkkausjärjestelmä. Palkkausjärjestelmän elementit, tehtäväkohtainen ja henkilökohtainen palkanosa, palkitsevat yksilöä pitkällä tähtäimellä ammatin hallinnasta, osaamisesta ja hyvästä suoriutumisesta. Palkkausjärjestelmän rakenteeseen ja palkanmääräytymisperusteisiin ollaan palkkausjärjestelmää koskevan tutkimuksen mukaan melko tyytyväisiä. Saman tutkimuksen mukaan turvatekniikan keskuksessa on toteutettu palkkauksellinen tasaarvo siten, että sukupuoli ei enää selitä palkkauksellisia eroja. Vuonna 3 kannustavan palkkausjärjestelmän piiriin kuului koko henkilökunta ja kaikkien kanssa käytiin tulos ja kehityskeskustelut. Suoritusarviointien perusteella henkilökohtaisia palkantarkistuksia toteutettiin puolelle koko henkilökunnasta. Maksetut palkat ja palkkiot kasvoivat edellisestä vuodesta noin %. Henkilöstökyselyn 3 tulokset Turvatekniikan keskuksessa toteutettiin syksyllä 3 viidennen kerran Terve Organisaatio henkilöstökysely. Kyselytutkimus kartoittaa keskeisiä organisaation toimintaan ja henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja nostaa esiin organisaation voimavarat ja kehittämiskohteet. Aikaisempien vuosien tapaan TUKESin henkilöstö osallistui henkilöstötutkimukseen aktiivisesti, vaikka vastausprosentti % jäikin hieman edellisiä kyselyjä heikommaksi. Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti. Kysymyksiin vastattiin sähköpostilinkin kautta.

4 ORGANISAATION TOIMIVUUS, asteikkojen yhteenveto Hyvä ilmapiiri Tavoitteiden selkeys,, Vaikutusmahdollisuudet Toiminnan jatkuva parantaminen Työn kehittävyys 3, Tiedonkulku, Työmäärä Muutoksen hallinta ja koulutus Esimiehen luottamus ja tuki / yksikönjohtaja Esimiehen ohjaus ja palaute / ryhmänvetäjä Esimiehen ohjaus ja palaute / yksikönjohtaja Esimiehen luottamus ja tuki / ryhmänvetäjä V. 3 V. V. V. V. Viiteaineisto Turvatekniikan keskuksen tulokset noudattavat aikaisempien vuosien hyvää, useissa kohdin ulkopuolista vertailuaineistoa myönteisempää tasoa. Vahvuuksina ja voimavaraalueina korostuvat organisaation hyvät toimintakäytännöt: laadukas esimiestyö, toimintojen aktiivinen kehittäminen ja muutostilanteiden hallinta sekä hyvät koulutusmahdollisuudet. Työn sisältötekijöistä korostui etenkin työntekijöiden positiiviset kokemukset riittävistä vaikutusmahdollisuuksista omassa työssään. Työmäärä on tulosten mukaan kohtuullisella tasolla. Kyselyyn osallistuneet kokivat myös yleisen työilmapiirin, työhönsä kohdistuvan arvostuksen ja tasaarvon selvästi myönteisemmin kuin vastaavissa työyhteisöissä yleensä. Työn kuormitustekijöitä kuten henkistä ja fyysistä rasitusta sekä stressituntemuksia esiintyi niin ikään vain vähän tässä aineistossa. Suhteellisesti eniten kehittämistä on tulosten mukaan tavoitteiden selkeyteen, organisaation tiedonkulkuun ja työn kehittävyyteen liittyvillä alueilla, tosin näissäkin kysymyksissä tulostaso oli vähintäänkin viiteaineiston tasolla. Erityisen myönteisenä voidaan pitää stressikokemusten esiintyvyyden vähenemistä vedellisvuodesta viiteaineistoa myönteisemmälle tasolle. Myös useimmissa muissa mittarin tuloksissa oli havaittavissa lievää myönteistä kehitystä tarkasteluvuoden aikana. Kriittiseen suuntaan muutoksia oli nähtävissä ainoastaan ryhmänvetäjien esimiestyön arvioissa.

5 . TILASTOT Henkilötyövuodet (htv) Vuosi / yksikkö 3 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vuosi / yksikkö 3 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Vuoden 3 aikana TUKESin palveluksessa oli yhteensä henkilöä. Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden lopussa Palvelussuhde 3 Valtio Virkasuhteiset: vakinaiset määräaikaiset Henkilöitä yhteensä Työsuhteiset vakinaiset määräaikaiset Henkilöitä yhteensä Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 3 Vakinaiset % Määräaikaiset % % 8 % % % 8 % % % 88 % % % % % % % 3 %! %

6 Naisten ja miesten lukumäärä sekä suhteelliset osuudet vuoden lopussa Vuodet Naiset % Miehet % Valtio 8 Naisten ja miesten lukumäärät sekä suhteelliset osuudet yksiköittäin vuoden 3 lopussa Yksikkö / sukupuoli Naiset % Miehet % Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Naisten ja miesten ikärakenne Ikä Naiset Miehet Valtio Määrä % Määrä % Määrä % % , 3,,, 8,,,,,8 3,3, 8,,3,,, 8, 3,,,8,,,8,8,,,,,,8,,,8 3, Keskiikä, Ikärakenne yksiköittäin

7 Keskiikä Ikä Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Keskiikä 3 3 Valtio Keskiikä vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta, vuotta Johto, ryhmänvetäjät, asiantuntijat ja muu henkilöstö sukupuolen mukaan Johto Ryhmänvetäjät Asiantuntijat Muu henkilöstö Naiset lkm 3 Naiset % 3 Miehet lkm 8 Miehet % 3 lkm % 3 3 Muu kuin rahana, ylityövapaana tai saldovapaana korvattu säännöllisen työajan ylittävä ylimääräinen työaika (ns. saldoylijäämä) Yksikkö 3 Päivää pv/htv Päivää pv/htv Laitosvalvonta,3, Tuotevalvonta,, Tuki ja kehityspalvelut 3, 3,3 8,, Eläkkeelle siirtymiset (perusnormien mukaan) Eläkkeelle siirtymisvuosi 8 Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrä 3

8 8 Henkilöstön koulutustaso Koulutustaso 3 Valtio Määrä % Määrä % Määrä % % Tohtorit ja lisensiaatit Ylempi korkeakouluaste josta diplomiinsinöörejä Alempi korkeakouluaste josta insinöörejä Alin korkeaaste* Keskiaste** Perusaste 3 (3) 8 (8) (3) () 3 3 (3) 3 () Koulutustasoindeksi,,8,, * Esim. merkonomi ja teknikko ** Esim. merkantti ja asentaja

9 Työnantajan kustantama koulutus koulutuspäivinä Koulutusaihe 8 3 Ammattikoulutus Kielikoulutus ITosaaminen, atk Viestintäosaaminen Laatuosaaminen Muu koulutus * 3 *** ** 3* 3 ** 38* 3 3** 3 * 8 8 ** * sisältää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen ja hallinnollisen koulutuksen sekä johtamiskoulutuksen ** sisältää yhteistyötaito, hankinta ja aykoulutuksen sekä muun koulutuksen *** koulutusaiheena TUKESpäivillä (8 osallistujaa) Osallistuminen koulutukseen yksiköittäin Yksikkö Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Keskiarvo Osallistumisprosentti yksikön henkilöistä 88 Koulutuspäiviä/henkilö 3 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Vuosi 8 3 Sairauspoissaolot työpäivinä Sairauspäivää/ henkilötyövuosi,,,,,,3,,8 Valtio Sairauspäivää/henkilötyö vuosi 8,3 8, 8, 8, 8,8

10 Sairauspoissaolot yksiköittäin Yksikkö Sairauspäivät Sairauspäivät/yksikön henkilötyövuodet 3 3 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut ,8,3, 3,,,,3,,8 Sairauspäivien jakautuminen keston mukaan Sairausajan kesto 3 yli Sairauspäivät 3 Valtio Määrä % Määrä % % Sairaustapausten jakautuminen keston mukaan Sairausajan kesto 3 yli Sairaustapauksia 3 Valtio Määrä % Määrä % % Sairaustapaukset yksiköittäin Yksikkö Sairastapausten lukumäärä Sairaustapausta/yksikön henkilötyövuodet 3 3 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut 8 8 3,,8,,8,,,,

11 Henkilöstöpalvelujen kulut euroina Palvelu (euroa) 8 3 Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Virkistyspalvelut Henkilöstöpalvelut yht. Koulutuspalvelut/htv Työterveyspalvelut/htv Virkistyspalvelut/htv Henkilöstöpalvelut yhteensä/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv Henkilöstömäärä ja keskipalkka palkkaryhmittäin Palkkaryhmä Alarajan tehtäväpalkka 3..3 Palkkaryhmä n henkilöstö 3..3 Keskipalkka (euroa) ** 3.. Keskipalkka (euroa) ** 3.. Keskipalkka (euroa) ** 3..3 * * * * * * 83 * * * * * * * * * * * * ryhmään kuuluu vähemmän kuin henkilöä ** keskipalkka = aritmeettinen keskiarvo Työilmapiiri

12 Terve organisaatio kyselyn antamat työilmapiiritiedot (asteikko ; mitä suurempi numero, sitä voimakkaampi tuntemus asiassa). Vertailuaineistona on Medivireen kokoama toimihenkilöaineisto. Asia / vuosi 3 Vertailuaineisto Työn sisältö ja järjestelyt: Työmäärä Työn kehittävyys Vaikutusmahdollisuudet Tavoitteiden selkeys Organisaation toimintatavat: Esimiehen tuki ja luottamus/yksikönjohtaja Esimiehen tuki ja luottamus/ryhmänvetäjä Esimiehen ohjaus ja palaute/yksikönjohtaja Esimiehen ohjaus ja palaute/ryhmänvetäjä Toiminnan jatkuva parantaminen Tiedonkulku Työryhmän tehokkuus Työryhmän sujuvuus Muutoshallinta ja koulutus Organisaation ilmapiiri: Ilmapiiri Työn arvostus Työtyytyväisyys Terveys ja työn kuormittavuus Työn henkinen rasittavuus Stressin kokema 3, 3,, 3, 3,, 3, 3,, 3, 3,, 3, 3, 3, 3,, 3,,8 3, 3, 3, 3,,, 3,,, 3,,8 3, 3, 3,,, 3, 3,, 3, 3, 3,,8 3, 3,,,, 3, 3, 3, 3,,3 3, 3, 3, 3,, 3, 3,,,, 3, 3,

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös 2010 1 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 26.3.2004

Tilastokeskuksen 26.3.2004 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2003 26.3.2004 Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS...2 HENKILÖSTÖ 2010 OHJELMA...2 HENKILÖSTÖ VUONNA 2003...3 Määrä ja rakenne...3 Osaaminen...3 Rekrytointi ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Jari Väätäinen, Johdanto Sisältö Erikoistutkija Peter Edén ottaa maaperänäytettä pellosta Kruunupyyssä. Johdanto... 3 Koulutusrakenne... 14 Henkilöstövoimavarojen johtaminen :ssa...

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 c HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatiomuutokset... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 4 Ikäjakauma... 5 Sukupuolijakauma... 5 Palvelussuhteen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 24.2.2014 in johtokunta 11.4.2014 DM 1218568 2014 Kuvat: Susanna Lehto 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Tullin henkilöstötilinpäätös

Tullin henkilöstötilinpäätös Tullin henkilöstötilinpäätös 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöjohdon terveiset... 2 2. Johdanto... 3 3. Henkilöstörakenne... 4 3.1. Henkilöstön määrä... 4 3.2. Henkilöstön sukupuolirakenne... 5 3.3.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009 in henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstöpalvelut 5.3.2010 DM 627103 2010 2 (40) Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4 2.1 Henkilöstöjohtamisen periaatteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatio... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 5 Henkilöstömäärän kehittyminen... 5 Ikärakenne... 7 Sukupuolijakauma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687 RAPORTTI 62687 1 (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto...2 1.1 Henkilöstötilinpäätös...2 1.2 Ylijohtajan katsaus...2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus...3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6.

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6. Tullin henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4 Tiivistelmä vuoden 2010 luvuista 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 2015 Henkilöstökertomus 2014 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuvat: Janne Harju Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISBN 978-952-317-082-7 Liikennevirasto PL 33 00521

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Työturvallisuuskeskus 3 2 Sisällysluettelo Huomioita... 3 Tietoja vastaajista... 3 Palkansaajien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Riskienvalvonnan organisaatio

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa 19.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tunnuslukujen yhteenveto vuodelta 2013... 2 3 Nykyiset

Lisätiedot

Suomen Pankki. Henkilöstötilinpäätös 2003. Suomen Pankki Toimintavahvuuden kehitys 1970-2003

Suomen Pankki. Henkilöstötilinpäätös 2003. Suomen Pankki Toimintavahvuuden kehitys 1970-2003 Suomen Pankki Henkilöstötilinpäätös 23 Suomen Pankki Toimintavahvuuden kehitys 197-23 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Lisätiedot