HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla

2 SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä Henkilöstörakenne Henkilöstöryhmät Sukupuolijakauma Määräaikaiset Kokoaikaiset, osa-aikaiset Ikäjakauma Koulutustaso Työaika Työajan käyttö Säännöllisen työajan ylitykset ja työaikapankki Etätyö Työvoimakustannukset HENKILÖSTÖTARVE HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO JA TYÖKUNTO 3.1 Työtyytyväisyys Sairastavuus ja tapaturmat Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus Eläkkeelle siirtyminen Tulovaihtuvuus Palvelusaika omassa organisaatiossa HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 4.1 Työhyvinvoinnin ja työkunnon edistäminen ja ylläpito Henkilöstön kehittäminen PALKKAUS TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT. 15 TUNNUSLUKUKOOSTE. 16

3 JOHDANTO Toiminnan ja organisaation kehittämistyön tuloksena asetus Opetushallituksesta muutettiin joulukuussa, minkä jälkeen asetus toimeenpantiin nopeasti. Organisaatio uudistettiin vastaamaan koulutuksen ja asiakaskunnan rakennetta. Toimintayksikköjä on viisi; yleissivistävä koulutus (4 yksikköä), ammattikoulutus (5 yksikköä), tieto- ja arviointitoiminta (3 yksikköä), koulutustoimialan palvelut (6 yksikköä) ja ruotsinkielinen koulutus. Asetuksessa Opetushallituksen tehtävät koulutuksen arvioinnissa rajattiin oppimistulosten seuranta-arvioinniksi. Johtamisessa ja hallinnossa haastavinta ovat toimintavuoden aikana olleet tuottavuusohjelman henkilötyövuosivähennysten toteuttaminen ja sen jatkamiseen varautuminen sekä talouden sopeuttaminen kiristyneeseen kehykseen. Toimintamenomäärärahasta rahoitettujen henkilötyövuosien lukumäärä väheni 295:stä (2007) 283:een (2008) ja muusta rahoituksesta 39:sta 24:een. Yhteensä vähennys henkilötyövuosissa oli 27 (8,1 %). Vuoden 2008 lopun henkilöstömäärässä vähennys oli 21 (6,3 %) edellisvuoden lopun tilanteeseen verrattuna. Voimassa olevien tavoitteiden mukaisesti henkilötyövuosia on vähennettävä 18 vuosina Alustavan tiedon mukaan tuottavuusohjelmaa tullaan jatkamaan vuoteen 2015 saakka, ja Opetushallituksen osuus siinä tulisi olemaan 20 henkilötyövuotta. Yhteensä edellytetty vähennys on 38 vuosina eli keskimäärin 6 vuodessa. Tuottavuusohjelman toteuttaminen edellyttää keskittymistä ydintehtäviin, toimintatapojen muutosta sekä tehtävien ja hankkeiden karsimista. Sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittäminen on hyvässä vauhdissa. Tavoiteltu tuottavuus ja palvelujen laatu edellyttävät tietojärjestelmäarkkitehtuurin uudistamista. Henkilöstön vähentäminen luonnollisen poistuman kautta ja tehtävistä tuloksellisesti suoriutuminen on haasteellista, koska poistuma kohdentuu organisaation ja tehtävien kannalta sattumanvaraisesti. Lisäksi sähköisten palvelujen ja asioinnin käyttöönotto vähentävät yleensä vain pienen osan yksittäisten työntekijöiden työstä. Kesään 2009 mennessä valmistellaan henkilöstösuunnitelma. Olennainen osa sitä on, miten henkilötyövuosien vähennykset voidaan toteuttaa todellisin tuottavuustoimenpitein. Henkilöstörakenteen muutokset ovat olleet merkittäviä. Asiantuntijoiden osuus on kasvanut 2 prosenttiyksikköä (68 %) ja vastaavasti muun henkilökunnan osuus vähentynyt (24 %). Johdon ja esimiesten osuus on pysynyt samana 8 prosentissa. Esimiehissä naisten osuus kasvoi 55 prosentista 62 prosenttiin, ja asiantuntijoissa miesten osuus lisääntyi 29 prosentista 31 prosenttiin. Valtion yleisten työnantajalinjausten mukaisesti määräaikaisten osuutta koko henkilöstössä vähennettiin 18 prosentista 9 prosenttiin. Viraston henkilöstön keski-ikä on noussut yhden vuoden aikana 49,4 vuodesta 51,1 vuoteen. Henkilöstösuunnitelmassa asetetaan myös henkilöstörakennetta koskevia tavoitteita. Työtyytyväisyysindeksi kohosi 3,1:stä 3,2:een (valtion keskiarvo 3,3). Virkistystoiminnan ja henkilöstön kehittämisen osuus kustannuksista on vähentynyt merkittävästi. Tuottavuusohjelma ja sen toteuttaminen eläkkeelle siirtymisinä ja muuna poistumana tulevat edellyttämään henkilöstön osaamisen kehittämistä ja osaamisen siirtämistä virastosta poistuvilta työntekijöiltä täällä työtä jatkaville. Tämä tarkoittaa, että lisääntyvä koulutustarve hoidetaan viraston omin voimin. Opetushallitus muutti uudistettuihin toimitiloihin Hakaniemenrantaan vähän ennen joulua. Viraston hyvä sijainti ja nykyaikaiset toimitilat sekä kehittyvä sähköinen hallinto tarjoavat osaltaan hyvän perustan viraston henkilöstön onnistumiselle tehtävissään. Työyhteisön toimintatapoja ja osaamista kehitetään uudistuneen työympäristön ja sen tarjoamien apuvälineiden mukaisesti. Kari Pitkänen Johtaja

4 TIIVISTELMÄ 2007 > HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä henkilömäärä 334 > 313 = - 21 henkilöä henkilötyövuodet 333,4 > 306,4 = - 27 htv 1.2 Henkilöstörakenne henkilöstöryhmät: asiantuntijat 66,5 % > 68,1 % = + 1,6 %-yks. muu henkilöstö 25,4 % > 23,6 % = - 1,8 %-yks. sukupuolijakauma : noin ¼ miehiä ja ¾ naisia määräaikaiset: 18,3 > 9,3 % henkilöstöstä = - 9,0 %-yks. osa-aikaiset: 5,4 % henkilöstöstä keski-ikä: 49,4 >51,1 = + 1,7 v koulutustasoindeksi: 5,9 (asteikolla 1-8) 1.3 Työaika tehty vuosityöaika: 193,3 > 205,5 pv/htv = + 12,2 pv/htv 1.4 Työvoimakustannukset > /htv = , käyvin hinnoin > /htv , kuluttajahintaindeksillä korjattuna 2 HENKILÖSTÖTARVE vaikuttaa eläkeiän saavuttavien määrän kasvu ja valtion tuottavuusohjelman mukainen henkilöstömäärän vähennysvelvoite 3 HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO JA TYÖKUNTO 3.1 Työtyytyväisyys työtyytyväisyysindeksi 3,1 > 3,2 = + 0,1 3.2 Sairastavuus ja tapaturmat sairauspoissaolot: 11,0 > 9,1 työpv/htv = - 1,9 työpv/htv 2,3 > 2,6 tapausta/htv = + 0,3 tapausta/htv tapaturmat: ei oleellisia muutoksia 3.3 Vaihtuvuus poistuma: 13,6 > 15,6 % ed. v:n lopun henkilöstöstä = + 2,0 %-yks. eläkkeelle: 2,3 > 0,9 % ed. v:n lopun henkilöstöstä = - 1,4 %-yks. keskim. eläkkeellesiirtymisikä: 59,9 > 62,3 = + 2,4 v rekrytoinnit: 32,4 > 17,7 % ed. v:n lopun henkilöstöstä = - 14,7 %-yks. vakinaisiksi 16,7 > 5,1 % rekrytoinneista = - 11,6 %-yks. keskim. palvelusaika: 13,6 > 15,1 v = + 1,5 v 4 HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 4.1 Työhyvinvoinnin ja työkunnon edistäminen ja ylläpito virkistys ja liikunnan tukeminen: 142 > 102 /htv = - 40 /htv työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen 2008: 271 /htv 4.2 Koulutus henkilöstökoulutus: 3,5 > 1,5 työpv/htv = - 2,0 työpv/htv koulutuskustannukset: 821 > 694 /htv = /htv 4.3 Työterveydenhoito kävijoitä: 93,1 > 61,7 % henkilöstöstä = - 31,4 %-yks. kustannukset (sis. terv.tark.): 568 > 571 /htv = + 3 /htv /kävijä = /kävijä 5 PALKKAUS keskim. kk-palkka: käyvin hinnoin > = kiintein hinnoin > = TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT liikevaihto: käyvin hinnoin > /htv = /htv toimintamenot: käyvin hinnoin > /htv = /htv 1

5 Vuoden 2008 henkilöstötilinpäätöksessä käsitellään Opetushallitus-konsernin henkilöstöä. Tilivirastoon kuuluvien oppilaitosten henkilöstötulokset raportoidaan erikseen. Brysselissä ja Luxemburgissa toimivien Eurooppa-koulujen opettajat (vuoden 2008 lopussa 30 henkilöä) eivät ole mukana tilinpäätöstarkasteluissa. 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä Opetushallituksen henkilöstömäärä väheni 21:llä (6,3 %) vuodesta 2007 eli 334:stä 313:een. Henkilötyövuosien määrä väheni 27:llä (yli 8 %), 333,4:stä 306,4:ään. Toimintamenomomentilta palkattujen määrä väheni melkein 12 henkilötyövuodella ja muilta momenteilta palkattujen yli 15 henkilötyövuodella. Vaikka vuoden 2008 alusta siirrettiin toimintamenomomentille? henkilöä, joiden palkkaukseen opetusministeriö oli siihen saakka myöntänyt erillisrahoituksen. Taulukko 1. Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa ja harjoittelijoiden lukumäärä kalenterivuonna (yhden harjoittelijan harjoitteluaika on keskimäärin 3 kk) Henk.lukum Muutos % Harj. lkm , , , , ,3 1 Kuva 1. Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa Taulukko 2. Henkilötyövuosien määrä (toimintamäärärahoilla ja muulla rahoituksella palkatut) ja henkilötyövuosien prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta Kuva 2. Henkilötyövuodet , toimintamenomomentti ja kaikki momentit Tm. mom. Muutos % Muut mom. Muutos % Yht. Muutos % 370 tm.mom. kaikki mom ,4 + 2,3 42,3-9,2 342,7 + 0, ,6 + 1,7 42,5 + 0,5 348,1 + 1, ,6-3,9 51,7 + 21,6 345,3-0, ,7 + 0,4 38,7-25,3 333,4-3, ,9-4,0 23,5-39,3 306,4-8,

6 1.2 Henkilöstörakenne Henkilöstöryhmät Henkilöstötilinpäätöstarkastelua varten henkilöstö on ryhmitelty seuraavasti: Johto = pääjohtaja ja toimintayksiköiden johtajat Esimiehet = asiantuntijayksiköiden päälliköt Asiantuntijat = henkilöt, jotka työskentelevät verraten itsenäisissä asiantuntijatehtävissä Muu henkilöstö = valmistelevissa ja avustavissa tehtävissä työskentelevät Kahden viimeisen tarkasteluvuoden aikana ryhmä Muu henkilöstö on pienentynyt merkittävästi. Vastaavasti Asiantuntijoiden ryhmä on kasvanut. Henkilöstön kokonaismäärän vähenemisestä johtuen ryhmien Johto ja Esimiehet suhteelliset osuudet ovat hiukan kasvaneet. Henkilöstöryhmien suhteelliset muutokset vaikuttavat osaltaan jäljempänä tarkasteltavaan palkkojen keskiarvoon. Taulukko 3. Henkilöstöryhmät (% henkilöstöstä) Henk.ryhmä Johto 2,0 2,0 1,4 1,5 1,6 Esimiehet 5,9 5,9 5,7 6,6 6,7 Asiantuntijat 63,1 61,3 64,8 66,5 68,1 Muu henkilöstö 29,0 30,8 28,1 25,4 23,6 Vuonna 2007 koko valtiolla johtoon kuuluvia oli 2,3 prosenttia valtion henkilöstöstä. Muiden esimiesten osuus oli 5,1 prosenttia Sukupuolijakauma Opetushallituksessa naisten osuus henkilöstöstä on lähes kolme neljäsosaa. Viiden vuoden tarkastelujakson aikana sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Koko valtion henkilöstöstä naisten osuus oli vuonna ,1 prosenttia ja miesten 50,9 prosenttia. Vuoden 2008 lopussa Opetushallituksen johdosta oli 60 prosenttia naisia ja esimiehistä yli 60 prosenttia. Koko valtiolla naisten osuus johdosta oli vuonna ,9 prosenttia ja muista esimiehistä 23,9 prosenttia. Opetushallituksen Asiantuntijoiden ryhmässä naisten osuus oli melkein 70 prosenttia ja Muun henkilöstön ryhmässä lähes 88 prosenttia. Taulukko 4. Sukupuolijakauma (% henkilöstöryhmästä) Johto miehiä 71,4 57,1 20,0 20,0 40,0 naisia 28,6 42,9 80,0 80,0 60,0 Esimiehet miehiä 47,6 47,6 55,0 45,5 38,1 naisia 52,4 52,4 45,0 54,5 61,9 Asiantuntijat miehiä 28,6 31,3 28,9 28,8 30,5 naisia 71,4 68,7 71,1 71,2 69,5 Muu henk. miehiä 13,6 12,8 12,1 11,8 12,2 naisia 86,4 87,2 87,9 88,2 87,8 Yhteensä miehiä 26,2 27,1 25,6 25,4 26,8 naisia 73,8 72,9 74,4 74,6 73, Määräaikaiset Määräaikaisiksi lasketaan henkilöt, jotka on nimitetty tehtävään määräaikaisesti ja joilla ei ole taustavirkaa Opetushallituksessa. Vuonna 2004 määräaikaisten osuus henkilöstöstä väheni 11,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Silloin vakinaistettiin monia, aluksi projektiluonteisiin tehtäviin määräaikaisiksi nimitettyjä, kun tehtävät olivat muuttuneet pysyväisluonteisiksi. Seuraavina vuosina määräaikaisten määrä jonkin verran kasvoi, mutta vuosina 2007 ja 2008 määräaikaisia taas vakinaistettiin. 3

7 Vuonna 2008 määräaikaisten osuus henkilöstöstä väheni kuitenkin myös sen vuoksi, että päättyviä määräaikaisia palvelussuhteita ei jatkettu. Tämä oli yksi keino valtion tuottavuusohjelman mukaisen henkilöstötavoitteen saavuttamiseksi. Taulukko 5. Määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä OPH:ssa ja koko valtiolla sekä määräaikaisten asiantuntijoiden %- osuus asiantuntijoista OPH:ssa kunkin vuoden lopussa Kuva 3. Määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä Opetushallituksessa ja koko valtiolla Vuosi % henk. % as.tunt. Valtio ,7 22,3 19, ,2 24,9 20, ,6 24,1 18, ,3 19,4 18, ,3 8,9 Vuoden 2008 lopussa Opetushallituksessa oli 29 määräaikaista ilman taustavirkaa. Heistä 17 eli 58,6 prosenttia oli naisia ja 12 eli 41,4 prosenttia miehiä. Naisista määräaikaisia oli 7,4 prosenttia ja miehistä 14,3 prosenttia. Koko valtiolla naisista 21,3 prosenttia työskenteli määräaikaisena vuonna Kokoaikaiset, osa-aikaiset OPH Valtio Vuoden 2008 lopussa Opetushallituksen henkilöstöstä 94,6 prosenttia (296 henkilöä) työskenteli kokoaikaisena ja 5,4 prosenttia (17 henkilöä) osa-aikaisena. Kokoaikaisista 27,0 prosenttia oli miehiä ja 73,0 prosenttia naisia. Osa-aikaisista oli miehiä 23,5 prosenttia ja naisia 76,5 prosenttia. Miehistä osa-aikaisena työskenteli 4,8 prosenttia ja naisista 5,7 prosenttia. Vuonna 2007 valtion henkilöstöstä 91,5 prosenttia työskenteli kokoaikaisena ja 8,5 prosenttia osa-aikaisena Ikäjakauma Vuoden 2008 lopussa henkilöstön keski-ikä oli jo yli 51 vuotta. Vain neljäsosa henkilöstöstä oli alle 45-vuotiaita ja yli viidesosa henkilöstöstä oli 60-vuotiaita tai sitä vanhempia. Koko valtion henkilöstön keski-ikä oli vuonna ,7 vuotta ja noin puolet henkilöstöstä oli alle 45-vuotiaita. Koko valtion henkilöstön ikäjakaumaan vaikuttaa jonkin verran muutamissa ammateissa olevat alhaisemmat eläkeiät. Taulukko 6. Henkilöstön keski-ikä Oph 47,8 48,1 48,9 49,4 51,1 Valtio 44,5 44,6 43,4 43,7 Taulukko v. ja sitä vanhempien %-osuus henkilöstöstä Oph 65,6 63,0 67,8 70,4 75,1 Valtio 52,0 52,0 48,4 49,4 Suurin ikäryhmä koko viisivuotisen tarkastelujakson ajan on ollut vuotiaat. Toiseksi suurimmaksi ryhmäksi nousi jo vuonna 2007 yli 60-vuotiaat. Nuoremmissa ikäryhmissä henkilöstömäärät ovat vastaavasti vähentyneet. Varsinkin alle 40-vuotiaiden ryhmät ovat huomattavan pieniä. Tosin viraston tehtävien painottumisesta vaativiin asiantuntijatehtäviin seuraa, että henkilöiltä jo rekrytoitaessa edellytetään kokemusta, mitä ei ole kovin nuorilla. Asiantuntijoista 45 prosenttia oli vuoden 2008 lopussa yli 55-vuotiaita ja 22 prosenttia yli 60-vuotiaita. 4

8 Muun henkilöstön ryhmässä suurin ikäryhmä oli vuotiaat, mutta melko saman suuruisia olivat myös ja vuotiaiden ryhmät. Kuva 4. Henkilöstön ikäjakauma vuosina Y-akselilla henkilöiden lukumäärä Kuva 5. Asiantuntijoiden ja Muun henkilöstön ikäjakaumat vuoden 2008 lopussa. Y-akselilla henkilöiden lukumäärä 90 Asiantuntijat Muu henkilöstö Koulutustaso Henkilöstön koulutustasoa on vuosina tarkasteltu neljän koulutusasteen perusteella. Koulutusasteet ovat perusaste (kansakoulu, keskikoulu, peruskoulu), keskiaste (toisen asteen tutkinto), korkeakouluaste (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto) ja tutkijakoulutus (lisensiaatti tai tohtori). Nykyisin koulutustasotarkastelussa koulutusasteet jaetaan seuraavasti: perusaste, keskiaste, alin korkea-aste, alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste, tutkijakoulutusaste, muu tai tuntematon koulutusaste. Aikaisempina vuosina henkilöstön koulutustasoa on tarkasteltu henkilöstöryhmittäin ja toisaalta henkilöstön jakautumista eri koulutusasteille. Poiminta on ennenkin jouduttu tekemään manuaalisesti, mutta koulutusasteiden lisäännyttyä poiminta olisi informaation tuomaan lisäarvoon verrattuna vienyt kohtuuttomasti aikaa. Sen vuoksi vuoden 2008 osalta laskettiin vain koko henkilöstön koulutustasoindeksi. Koulutusastejaon erilaisuudesta johtuen vuoden 2008 koulutustasoindeksiä ei voida suoraan verrata aikaisempien tarkasteluvuosien koulutustasoindeksiin. Vuosina Opetushallituksen henkilöstön koulutustasoindeksi oli 5,9, 5,9, 6,0 ja 6,1. Vuoden 2008 koulutustasoindeksi on 5,9. Opetushallituksen koulutustasoindeksiä ei ole syytä verrata valtion keskimääräiseen koulutustasoindeksiin, sillä Opetushallituksen henkilöstörakenne poikkeaa huomattavasti koko valtion henkilöstörakenteesta, on huomattavan asiantuntijapainotteinen Työaika Työajan käyttö Kokonaisvuosityöaika lasketaan kertomalla kalenterivuoden työpäivien lukumäärä henkilötyövuosien määrällä. Kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn ja ei tehtyyn vuosityöaikaan. Ei tehtyä vuosityöaikaa ovat muun muassa vuosiloma-aika, sairaustyöpäivät ja henkilöstökoulutuspäivät. 5

9 Vuonna 2008 tehty vuosityöaika verrattuna kokonaisvuosityöaikaan oli yli kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna Tähän vaikuttivat lähinnä vuosiloma-ajan ja sairauspoissaolojen väheneminen edellisvuoteen verrattuna. Vuosilomaa ja lomarahavapaata pidettiin vähemmän osittain siitä syystä, että sekä kesällä että joulun aikaan työaikasaldoja oli mahdollista pitää kokonaisina vapaapäivinä. Näin on ollut jo useana vuotena, mutta vuoden 2007 suurempi loma- ja lomarahavapaiden määrä johtunee siitä, että vuosilomalle ja lomarahavapaille on säädetty tietty pitoaika. Sen vuoksi niitä ei voi kovin pitkälle siirtää. Todennäköisesti vuonna 2009 vuosiloman ja lomarahavapaan suhteellinen osuus kokonaistyöajasta taas kasvaa. Valtiolla vuosilomaan ja lomarahavapaaseen käytetään keskimäärin 13 prosenttia vuosityöajasta. Taulukko 8. Työajan käyttö % kokonaistyöajasta Työpv Vuosiloma, lomarahavap. 14,2 14,5 13,1 15,2 13, Äitiys- ja vanhemp.loma 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 376 Laps. sair. joht. poissaolo 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 92 Sairaus 3,5 4,1 3,6 4,4 3, Tapaturmat 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 61 Kuntoutus 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 236 Palkall. virkamiesvaihto 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 117 Opintovapaa, palkallinen 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 166 Henkilöstökoulutus 4,1 1,9 1,7 1,4 0,5 400 Ammattiyhd.koulutus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 Muu palkallinen vapaa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Ei tehty vuosityöaika 22,9 21,6 19,9 22,7 19, Tehty vuosityöaika 77,1 78,4 80,1 77,3 80, Kokonaisvuosityöaika Tehty vuosityöaika pv/htv 201,1 193,3 205,5 Sairauspoissaolot työajassa mitattuna vähenivät 3,6 prosenttiin kokonaisvuosityöajasta. Sairauspoissaoloihin kulunut työaika vaihtelee Opetushallituksen kokoisessa virastossa vuosittain huomattavastikin riippuen siitä, kuinka monta pidempää sairauspoissaolotapausta on vuoden aikana. Sairauspoissaoloja tarkastellaan lähemmin jäljempänä. Henkilöstökoulutus oli vuonna 2008 huomattavan vähäistä. Henkilöstökoulutustakin tarkastellaan jäljempänä. Oheisesta taulukosta näkyy, että henkilöstökoulutuksen osuus kokonaistyöajasta on myös koko valtiolla viime vuosina vähentynyt. Sairauspoissaolot työajassa mitattuna ovat puolestaan lisääntyneet. Vuosilomien osuus vuosityöajasta on Opetushallituksessa koko valtiota suurempi henkilöstön ikärakenteesta johtuen. Valtaosalla henkilöstöstä on ns. pitkä vuosiloma. Taulukko 9. Työajan käyttö valtiolla (% kokonaistyöajasta) Tehty vuosityöaika 79,9 79,4 82,1 80,5 Henkilöstökoulutus 2,0 1,9 1,5 1,2 Vuosiloma, lomarahavap. 12,9 13,0 11,7 12,9 Sairaus 3,4 3,6 3,7 4,2 Tapaturmat 0,1 0,1 0,1 0, Säännöllisen työajan ylitykset ja työaikapankki Opetushallituksessa on käytössä liukuvan työajan järjestelmä, jossa työntekijä voi liukumarajojen puitteissa työskennellä joustavasti henkilökohtaiset tarpeensa ja työtehtävien vaatimukset yhteen sovittaen. Järjestelmä toimii neljän kuukauden tasoitusjaksoissa, joiden päättyessä työaikasaldo tasoitetaan enintään 40 plus-tuntiin. Säännöllinen virastotyöaika (keskimäärin 36 t 15 min/vk) ei kuitenkaan aina riitä työtehtävien suorittamiseen. Ruuhkahuippuina kertyvien työajanylityksien tasaamista varten on käytössä työaikapankkijärjestelmä. Ennakkoon tiedossa olevaa ruuhkaisempaa työjaksoa varten henkilö voi tehdä sopimuksen, jonka perusteella tasoitusjakson päättyessä 40 plus-tunnin ylittävät työtunnit siirretään työaikapankkiin. Työaikapankkiin siirrettyjä tunteja henkilö voi hiljaisempana aikana pitää vapaana. 6

10 Työaikapankkijärjestelmästä huolimatta tasoitusjaksojen päättyessä työtunteja leikkautuu kokonaan pois henkilöiltä, jotka eivät ole tehneet työaikapankkisopimusta. Vuonna 2008 kokonaan pois leikkautui tuntia, mikä vastaa 42 työviikkoa. Työaikapankkiin siirrettiin tuntia. Se vastaa yli 15 kuukauden työaikaa. Vuoden 2008 lopussa työaikapankissa oli yhteensä tuntia. Työkuukausiksi muutettuna se on yli 25 kuukautta eli noin 2½ henkilötyövuotta, kun loma-ajat otetaan huomioon. Oheisesta taulukosta näkyy, kuinka monella miehellä ja naisella 40 plus-tunnin raja ylittyi tasoitusjaksojen päättyessä vuonna 2008 ja kuinka monella tunnilla saldoraja mainittuina ajankohtina ylittyi. Taulukko 10. Työaikasaldon 40 plus-tunnin rajan ylittäneet henkilö- ja tuntimäärät vuonna 2008 Henkilöiden lkm miehet naiset tunnin rajan ylittäneiden tuntien määrä miehet naiset Etätyö Opetushallituksessa on mahdollisuus tehdä myös etätyötä. Virkamies voi tehdä sopimuksen, jonka nojalla hän voi työskennellä virkapaikan ulkopuolella joko säännöllisesti tai tilapäisesti. Hakaniemen virastotalon remontin aikainen työskentely melko ahtaissa ja suurelta osin avokonttorityyppisissä väistötiloissa lisäsi etätyöskentelyä. Vuoden 2008 lopussa pidempiaikainen etätyösopimus oli voimassa 43 henkilöllä ja vuoden aikana satunnaisen, yhtä tai useampaa päivää koskevan etätyösopimuksen teki 104 henkilöä. Tiedot perustuvat henkilöstöyksikköön toimitettuihin sopimuskopioihin. 1.4 Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset koostuvat tehdyn työajan palkoista, välillisistä palkoista, sosiaaliturvan maksuista ja muista välillisistä työvoimakustannuksista. Näistä välilliset palkat (lomaraha, vuosiloma-ajan palkat, lapsen syntymä ja hoito, sairausajan palkat, muut palkalliset vapaat ja koulutusajan palkat) muodostavat noin viidesosan ja sosiaaliturvan maksut (työnantajan sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut ja ryhmähenkivakuutus) toisen viidesosan. Tehdyn työajan palkat muodostavat noin 60 prosenttia kaikista työvoimakustannuksista. Kuva 6. Työvoimakustannusten jakautuminen vuonna Tehdyn työajan palkat 2 Välilliset palkat 3 Sosiaaliturva 4 Muut välilliset työvoimakustannukset Kuva 7. Työvoimakustannusten jakautuminen vuonna Tehdyn työajan palkat 2 Välilliset palkat 3 Sosiaaliturva 4 Muut välilliset työvoimakustannukset 19 % % 19 % % 22 % 57 % 19 % 60 % Vuonna 2008 välillisten työvoimakustannusten osuus työvoimakustannuksista oli kolme prosenttiyksikköä ja tehdyn työajan palkoista yli kahdeksan prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna Välillisten työvoimakustannusten osuuden pienenemiseen vaikutti välillisten palkkojen perustana olevien, vuosiloma-ajan, sairauspoissaolojen ja henkilöstökoulutuksen väheneminen. 7

11 Taulukko 11. Työvoimakustannukset euroina, euroina henkilötyövuotta kohden ja prosentteina tehdyn työajan palkoista vuosina / henkilötyövuosi % tehdyn työajan palkoista Työvoimakustannuserä I. Palkkasumma ,6 134,7 131,4 137,8 131,4 II. Tehdyn työajan palkat (I-A) ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A. Välilliset palkat (A1+ +A6) ,6 34,7 31,4 37,8 31,4 1. lomaraha ,3 5,6 5,3 6,0 6,3 2. vuosiloma-ajan palkat ,4 19,6 17,2 21,0 17,9 3. lapsen syntymä ja hoito ,7 0,8 0,9 0,9 0,8 4. sairausajan palkat (sis. tapaturmat ja kuntoutus) ,3 5,8 5,1 6,1 5,2 5. muut palkalliset vapaat ,0 0,0 0,6 1,2 0,1 6. koulutusajan palkat *) ,9 2,9 2,3 2,6 1,2 B. Sosiaaliturva (B7+ +B10) ,6 35,3 29,7 32,9 32,0 7. työnantajan sosiaaliturvamaksut ,2 9,6 5,5 5,8 5,3 8. eläkemaksut ,2 26,3 25,2 28,5 26,3 9. ryhmähenkivakuutus ,7 0,4 0,5 0,5 0,4 10. sairausvakuutuksen palautukset ,5-1,1-1,5-1,9-1,4 C. Muut välilliset työvoimakust. (C11+ +C14) ,8 6,4 4,2 4,5 3,6 11. koulutus ,2 3,7 1,7 1,6 1,4 12. terveyden- ja sairaudenhoito ,0 1,9 1,9 2,0 1,7 13. virkistys ja työkunto ,2 0,4 0,3 0,5 0,3 14. muut kustannukset (mm. rekrytointi) ,5 0,3 0,4 0,4 0,2 III. Välilliset työvoimakust. yhteensä (A+B+C) ,0 76,4 65,3 75,2 67,0 IV. Työvoimakustannukset yhteensä (II+III) ,0 176,4 165,3 175,2 167,0 *) sisältää henkilöstökoulutuksen, palkallisen opintovapaan, palkallisen virkamiesvaihdon ja ammattiyhdistyskoulutuksen 8

12 Taulukko 12. Työvoimakustannukset euroina, prosentteina palkkasummasta ja prosentteina työvoimakustannuksista vuosina % palkkasummasta % työvoimakustannuksista Työvoimakustannuserä 2008 I. Palkkasumma ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,7 75,9 79,5 78,7 78,7 II. Tehdyn työajan palkat (I-A) ,2 74,2 76,1 72,6 76,1 56,2 56,4 60,5 57,1 59,9 A. Välilliset palkat (A1+ +A6) ,8 25,8 23,9 27,4 23,9 20,6 19,6 18,8 21,6 18,8 1. lomaraha ,9 4,2 4,0 4,3 4,8 3,0 3,2 3,2 3,4 3,8 2. vuosiloma-ajan palkat ,2 14,5 13,1 15,2 13,6 10,9 11,0 10,3 12,0 10,7 3. lapsen syntymä ja hoito ,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 4. sairausajan palkat (sis. tapaturmat ja kuntoutus) ,9 4,3 3,9 4,4 3,9 3,0 3,3 3,1 3,5 3,1 5. muut palkalliset vapaat ,0 0,0 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0 6. koulutusajan palkat *) ,3 2,1 1,7 1,9 0,9 3,3 1,6 1,4 1,5 0,7 B. Sosiaaliturva (B7+ +B10) ,6 26,2 22,6 23,9 24,3 18,9 20,0 18,0 18,8 19,1 7. työnantajan sosiaaliturvamaksut ,7 7,1 4,2 4,2 4,0 5,2 5,4 3,3 3,3 3,2 8. eläkemaksut ,5 19,5 19,2 20,7 20,0 14,2 14,8 15,1 16,3 15,7 9. ryhmähenkivakuutus ,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 10. sairausvakuutuksen palautukset ,1-0,8-1,1-1,3-1,0-0,9-0,6-0,9-1,1-0,8 C. Muut välilliset työvoimakustannukset (C11+ +C14) ,7 4,8 3,2 3,2 2,7 4,4 3,6 2,5 2,6 2,1 11. koulutus ,8 2,8 1,3 1,1 1,1 2,9 2,1 1,0 0,9 0,8 12. terveyden- ja sairaudenhoito ,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 13. virkistys- ja sosiaalitoiminta ,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 14. muut kustannukset (mm. rekrytointi) ,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 III. Välilliset työvoimakustannukset yhteensä (A+B+C) ,1 56,7 49,7 54,6 51,0 43,8 43,3 39,5 42,9 40,1 IV. Työvoimakustannukset yhteensä (II+III) ,3 130,9 125,8 127,1 127,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *) sisältää henkilöstökoulutuksen, palkallisen opintovapaan, palkallisen virkamiesvaihdon ja ammattiyhdistyskoulutuksen 9

13 Kokonaisuudessaan työvoimakustannukset nousivat lähes euroa edellisvuodesta, vaikka henkilötyövuosien määrä väheni 27:llä eli henkilötyövuoden hinta nousi melkein euroa. Noususta suurin osa johtui palkkojen korotuksista. Keskimääräinen kuukausipalkka nousi lähes 400 euroa. Mutta kun otetaan huomioon kuluttajahintaindeksin vaikutus ja työvoimakustannukset lasketaan ns. kiintein hinnoin, henkilötyövuoden hinnan nousuksi jää vain noin euroa ja kuukausipalkan noin 250 euroa. Kuva 8. Työvoimakustannukset/htv kiintein hinnoin I Palkkasumma, II Tehdyn työajan palkat, III Välilliset työvoimakustannukset, IV Työvoimakustannukset yhteensä Tarkasteltaessa työvoimakustannuksia kuluttajahintaindeksillä korjattuna voidaan todeta, että merkittävämpi nousu henkilötyövuoden hinnassa on vuodesta 2007 vuoteen Nousu johtuu palkkojen noususta. Kuva 9. Työvoimakustannukset/htv kiintein hinnoin A Välilliset palkat, B Sosiaaliturva, C Muut välilliset työvoimakust I II III IV A B C Taulukko 13. Työvoimakustannusvertailu Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edellisestä vuodesta käyvin hinnoin Erotus Oph - 0,1 1,4-1,0 2,3 2,6 + 0,3 Valtio 6,4 5,5 3,6 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista Oph 78,0 76,4 65,3 75,2 67,0-8,2 Valtio 56,9 60,0 58,5 66,0 Kokonaistyövoimakustannusten %-osuus palkkasummasta Oph 130,3 130,9 125,8 127,1 127,0-0,1 Valtio 128,5 127,8 126,3 129,7 Tehdyn työajan palkkojen %-osuus työvoimakustannuksista Oph 56,2 56,7 60,5 57,1 59,9 + 2,8 Valtio 63,2 62,2 63,1 60,2 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista Oph 43,8 43,3 39,5 42,9 40,1-2,8 Valtio 37,0 37,5 36,9 39,8 Välillisten palkkojen %-osuus työvoimakustannuksista Oph 20,6 19,7 19,0 21,6 18,8-2,8 Valtio 15,8 16,7 16,1 16,9 Sosiaaliturvakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista Oph 18, ,0 18,8 19,1 + 0,3 Valtio 19,1 19,0 19,0 20,8 Muiden välillisten työvoimakust. %-osuus työvoimakustannuksista Oph 4,4 3,6 2,5 2,6 2,1-0,5 Valtio 2,4 2,7 1,8 2,1 0 Myös kiintein hinnoin tarkasteltuna välilliset palkat henkilötyövuotta kohden laskivat vuodesta Sosiaaliturvan kustannukset sen sijaan nousivat. 10

14 Koko valtiolla kokonaistyövoimakustannusten nousu on ollut yleensä huomattavasti suurempaa kuin Opetushallituksessa. Vuoden 2008 tieto ei ollut vielä käytettävissä, mutta vuonna 2007 kokonaistyövoimakustannukset nousivat 3,6 prosenttia vuodesta HENKILÖSTÖTARVE Opetushallituksen tulevaisuuden henkilöstötarvetta määrittelee pitkälti valtion tuottavuusohjelman vaatimukset. Toinen merkittävä tekijä on henkilöstön korkea keski-ikä ja varsinkin yli 60-vuotiaiden suuri määrä. Monet keskeiset asiantuntijat siirtyvät lähivuosina eläkkeelle. Haasteeseen vastattaneen keskittymällä pääasiassa ydintehtäviin ja luopumalla toiminnan kannalta vähemmän tärkeistä tehtävistä, järjestelemällä tehtäväkokonaisuuksia uudelleen, kouluttamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin sekä käyttämällä nykyistä enemmän ulkoisia asiantuntijapalveluja. Mutta kaikesta huolimatta lienee välttämätöntä rekrytoida myös uusia henkilöitä, kaikkia tehtäviä ei ole mahdollista hoitaa edellä mainituilla järjestelyillä. 3 HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO JA TYÖKUNTO 3.1 Työtyytyväisyys Työtyytyväisyysmittauksissa asteikon 1 5 arvot ovat 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = ei tyytymätön eikä tyytyväinen, 4 = tyytyväinen ja 5 = erittäin tyytyväinen). Vuoden 2004 työtyytyväisyysmittauksessa kyselyyn vastasi noin puolet henkilöstöstä. Vuonna 2007 vastausprosentti oli 66 ja vuonna Vuonna 2008 työtyytyväisyys kokonaisuudessaan oli parempi kuin edellisenä vuonna. Nousua oli kaikilla muilla mitatuilla osa-alueilla, paitsi kehittymisen tuki koettiin aikaisempaa heikommaksi. Työilmapiiri ja yhteistyö oli parantunut kahden prosenttiyksikön kymmenyksen verran ja tiedon kulku prosenttiyksikön kolmen kymmenesosan verran. Taulukko 14. Työtyytyväisyysindeksit Valtio 2008 Johtaminen 3,2 3,1 3,2 3,3 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,7 3,6 3,7 3,6 Palkkaus 2,6 2,7 2,8 2,7 Kehittymisen tuki 3,1 3,2 3,0 3,2 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,3 3,2 3,4 3,6 Työolot 3,4 3,0 3,2 3,5 Tiedon kulku 3,1 2,9 3,2 3,1 Työnantajakuva 2,9 2,7 2,8 3,1 Yhteensä 3,2 3,1 3,2 3,3 Koko valtion keskiarvoon verrattuna Opetushallituksessa työilmapiirin kokonaisindeksi oli hiukan huonompi. Työolot koettiin Opetushallituksessa hiukan valtion keskitasoa huonommiksi, ilmeisesti väistötilojen epäkäytännöllisyydestä johtuen. Merkille pantavaa on, että Opetushallituksen työnantajakuva oli henkilöstön näkemyksen mukaan verraten huono. Sen sijaan työn haasteellisuusindeksi oli valtion keskiarvoa parempi. Huomattava on myös, että tyytyväisyys palkkaukseen oli Opetushallituksessa parempi kuin valtiolla keskimäärin, vaikka Opetushallituksen palkkausjärjestelmää aika paljon arvostellaankin. 3.2 Sairastavuus ja tapaturmat Opetushallituksessa sairauspoissaolot vähentyivät työajassa mitattuna vuodesta 2007, mutta sairauspoissaolotapausten määrä henkilötyövuotta kohden laskettuna lisääntyi. Tämä näkyi lyhyiden (1-3 pv.) sairauspoissaolojen osuuden lisääntymisenä kaikista sairaustapauksista laskettuna. Kuitenkin sairaudesta johtuneet työterveyshuollossa käynnit henkilötyövuotta kohden vähenivät merkittävästi vuodesta

15 Taulukko 15. Sairauspoissaolot Työpv./htv Oph 8,9 10,4 9,0 11,0 9,1 Valtio 8,8 8,8 8,6 9,9 Työpv./tapaus Oph 5,5 4,5 4,1 4,8 3,5 valtio 4,9 4,7 5,0 5,0 Tapausta/htv Oph 2,2 2,3 2,6 Taulukko 17. Sairauspoissaolot % työajasta Oph 3,5 4,1 3,6 4,4 3,6 Valtio 3,4 3,6 3,7 4,2 Sairauspoissaolojen osuus työajasta on valtiolla lisääntynyt niin, että vuonna 2007 se oli 4,2 prosenttia työajasta. Opetushallituksessa vastaava luku vuonna 2008 oli 3,6 prosenttia. Siinä oli 0,8 prosenttiyksikköä vähennystä vuodesta Taulukko 16. Sairaustapausten yleisyys ja hoito 1-3 sair.päivän %-osuus kaikista sair.tapauksista Oph 79,9 74,8 77,9 74,5 80,1 Valtio 70,4 68,3 72,4 72,6 Sair.tap. johtuvat työterv.huoltokäynnit/htv Oph 5,4 5,0 4,8 3,7 Valtio 3,5 3,6 Taulukko 18. Tapaturmapoissaolot Työpv./htv Oph 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 Valtio 0,3 0,3 0,3 0,4 Työpv./tapaus Oph 14,3 13,6 13,0 5,5 9,3 valtio 13,2 11,5 13,4 13,4 Tapaturmista johtuneiden poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden on pysynyt Opetushallituksessa ja koko valtiolla aika vakiona. Sen sijaan poissaolopäivien määrä tapausta kohden on Opetushallituksessa vaihdellut. 3.3 Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus Lähtövaihtuvuus on laskettu prosentteina edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Henkilöstön kokonaispoistuma kasvoi vuonna 2007 edellisvuodesta lähes viisi prosenttiyksikköä. Vuodesta 2007 vuoteen 2008 lisäystä oli yli kaksi prosenttiyksikköä. Vuoden 2007 poistuman kasvuun vaikuttivat ensisijaisesti uuden työnantajan palvelukseen siirtyneiden määrän lisääntyminen, eläkkeelle, myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän lisääntyminen ja vuorotteluvapaalle lähteneiden suurehko määrä. Vuonna 2008 uuden työnantajan palvelukseen siirtyneiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Eläkkeelle siirtyi vain kolme henkilöä. Kokonaispoistuman kahden prosenttiyksikön kasvuun vaikutti merkittävästi määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisten lisääntyminen. Valtiolla henkilöstön kokonaispoistuma on yleensä noin yhdentoista prosentin luokkaa. Taulukko 19. Lähtövaihtuvuus Poistuman syy A. Vaihtuvuus (uusi työnantaja) 2,8 1,7 2,5 3,4 4,8 B. Siirtynyt eläkkeelle 1,7 3,1 0,3 2,3 0,9 vanhuuseläke 0,8 2,0 0,3 1,1 0,6 työkyvyttömyyseläke 0,6 0,0 0,0 0,9 0,3 varhennettu vanhuuseläke 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 (osa-aikaeläke) (1,7) (1,1) (1,4) (2,0) (0,3) (osatyökyvyttömyyseläke) (0,3) (1,2) (1,1) (1,4) (0,0) muu eläke 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 C. Kuollut 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 D. Luonnollinen poistuma 4,8 4,2 2,8 5,7 5,7 (=A+B+C) E. Muu poistuma (=E1+E2) 7,6 7,0 5,9 7,9 9,9 E1 Virkavapaus/Työstä vap. 3,1 3,9 2,5 4,5 1,5 muu työnantaja 3,1 3,4 2,0 2,3 1,2 vuorotteluvapaa 0,0 0,3 0,3 2,3 0,3 (työn jakam. työttöm. kanssa) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) muu virkavap. / työstä vap. 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 E2 Muu syy 4,5 3,1 3,4 3,4 8,4 määräaikaisuuden päätt. 4,5 2,5 3,4 3,4 8,4 irtisanominen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 F. Poistuma yhteensä (=D+E) 12,5 11,3 8,8 13,6 15,6 12

16 3.3.2 Eläkkeelle siirtyminen Opetushallituksessa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on yleensä melko korkea. Vuonna 2007 keskimääräistä eläköitymisikää alensivat muutamat ennen varsinaista eläkeikää tapahtuneet työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset. Vuonna 2008 varsinaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63 vuotta. Taulukko 20. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä Oph 63,0 64,4 64,0 59,9 62,3 Valtio 61,3 60,9 60,6 61,1 Henkilöstön eläkkeelle lähtöä ennustettaessa lähtökohtana on pidettävä, että valtion virkamiesten henkilökohtainen eläkeikä nousee porrastetusti 63:sta 65 vuoteen. Virkamiesten eroamisikä on 68 vuotta eli palvelussuhde päättyy automaattisesti seuraavan kuukauden alusta, kun henkilö täyttää 68 vuotta. Seuraavassa on kuvattu, kuinka moni vuoden 2008 lopussa Opetushallituksen palveluksessa olleista saavuttaa 65 vuoden iän seuraavan kymmenen vuoden aikana vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2009 lukumäärästä on poistettu vuoden alussa eronneet. Vuosina 2009 ja 2010 vähintään 65 vuoden iän saavuttaa yksitoista henkilöä, mutta vuonna 2011 ainoastaan viisi henkilöä niistä, jotka työskentelivät Opetushallituksessa vuoden 2008 lopussa, ja jotka eivät eronneet vuoden 2009 alusta. Seuraavien viiden vuoden aikana 65 vuoden ikään tulee noin 15 henkilöä vuosittain. Vuonna 2017 on 19 henkilön piikki. Todellisuudessa eläköitymiset tapahtuvat jossain määrin eri tahdissa. Ne, joilla eläkeikä on alle 65 vuotta, voivat jäädä eläkkeelle jo omassa eläkeiässään. Vastaavasti jotkut jatkavat yli 65- vuotiaiksi, jopa eroamisikään saakka. Kuva 10. Vähintään 65 vuotta täyttäviä v ja 65 vuotta täyttäviä Tulovaihtuvuus Henkilöstön vähennyspaineessa rekrytointien määrä laski lähes puoleen edellisvuodesta. Uusia henkilöitä rekrytoitiin 13. Myös vakinaisiksi rekrytoitujen määrä väheni. Taulukko 21. Kaikkien rekrytointien ja uusien henkilöiden %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä sekä vakinaisiksi rekrytoitujen osuus kaikista rekrytoinneista Rekrytointeja 45,0 30,1 23,2 32,4 17,7 uusia 14,7 11,3 7,1 10,5 3,9 vakinaisiksi 27,0 12,1 4,9 16,7 5, Palvelusaika omassa organisaatiossa Henkilöiden palvelusaika on laskettu siitä ajankohdasta, jolloin henkilö on tullut Opetushallituksen tai sen edeltäjien kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen tai kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosaston palvelukseen ja palvelussuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti. Taulukko 22. Keskimääräinen palvelusaika Oph 11,9 13,1 13,0 13,6 15,1 Valtio 10,9 11,0 13

17 Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika nousi vuonna 2008 osittain siksi, että monia määräaikaisia palvelussuhteita päättyi. Lyhytaikaisina määräaikaiset palvelussuhteet alentavat keskiarvoa. Kuvasta 11 nähdään, että vuoden 2008 lopussa Opetushallituksessa oli muutamia 1960-luvulla organisaatiossa aloittaneita. Yli 40 prosenttia henkilöstöstä on rekrytoitu vuosina ja 60 prosenttia Opetushallitukseen. Vuosina 2006, 2007 ja 2008 rekrytoiduista oli kultakin vuodelta kymmenkunta viraston palveluksessa vuoden 2008 lopussa. Kuva 11. V:n 2008 lopun henkilöstö aloitusajankohdan mukaan HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 4.1. Työhyvinvoinnin ja työkunnon edistäminen ja ylläpito Henkilöstön virkistystoimintaan ja liikunnan tukemiseen käytettyjä määrärahoja on ruvettu erittelemään vasta vuodesta 2005 lähtien. Silloin otettiin käyttöön liikuntasetelit. Niiden suosio on vuosi vuodelta lisääntynyt. Opetushallituksen tiukka budjetti näkyy myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkunnon panostuksissa. Virkistystoimintaan panostettiin vuonna 2008 yli 25 euroa vähemmän henkilötyövuotta kohden kuin vuonna 2007, jolloin kustannukset nousivat edellisvuodesta yli 20 euroa/htv. Liikunnan tukemisen osuuskin pieneni vuonna Taulukko 23. Virkistystoimintaan ja liikunnan tukemiseen liittyvät kustannukset ( /htv) Virkistystoiminnan kustannukset Oph 45*) 33,6 33,1 55,4 29,9 Valtio 59,6 66,0 84,6 96,9 Liikunnan tukemiseen liittyvät kustannukset Oph 85,0 51,3 86,2 71,8 Valtio 53,4 53,0 75,7 65,8 *) sisältää liikunnan tukemisen 4.2 Henkilöstön kehittäminen Opetushallituksen henkilöstökoulutus painottui vuonna 2008 atk-koulutukseen. Uusien tietokoneiden ja erilaisten atk-ohjelmien käyttöönottoa tuettiin koko henkilöstön kattaneella koulutuksella. Myös uusien puhelimien käyttöön annettiin koulutusta. Kokonaisuudessaan henkilöstökoulutus oli verraten vähäistä, vain noin puolitoista päivää henkilö-työvuotta kohden. Myös koko valtiolla henkilöstökoulutus on viime vuosina vähentynyt sekä koulutuspäivinä että koulutuskustannuksilla mitattuna. Taulukko 24. Henkilöstökoulutus Koulutukseen käytetyt työpäivät/htv Oph 10,6 4,8 4,4 3,5 1,5 Valtio 4,8 4,7 3,6 3,0 Koulutuskustannukset/htv Välittömät kust Koulutusajan palkat Kustannukset yhteensä Oph Valtio Koulutuskustannusten %-osuus työvoimakust. Oph 6,1 3,5 2,4 1,6 1,2 Valtio 2,5 2,8 2,2 1,7 14

18 5 PALKKAUS Kuvassa 14 keskimääräinen kuukausipalkka on esitetty sekä käyvin että kiintein hinnoin. Kiinteät hinnat on laskettu kuluttajahintaindeksillä korjattuna. Kiintein hinnoin laskettuna keskimääräisen kuukausipalkan vaihtelu vuosina on ollut vain 170 euroa. Käyvin hinnoin erotus on ollut melkein 290 euroa. Vuonna 2008 keskimääräinen kuukausipalkka käyvin hinnoin laskettuna oli melkein 390 euroa ja kiintein hinnoin 255 euroa korkeampi kuin vuonna Kuva 14. Keskimääräinen kuukausipalkka kiintein hinnoin käyvin hinnoin kiintein hinnoin Vuoden 2008 huomattavaan palkkojen nousuun vaikuttivat lokakuun 2007 alusta voimaan tulleet valtion palkkakilpailukykyä korjaamaan tarkoitettu yhden prosentin kohdennettu palkkojen korotus ja 3,5 prosentin yleiskorotus sekä vuoden 2008 alusta täysimääräisinä maksetut palkkausjärjestelmän mukaiset palkat ja vielä lokakuun 2008 alusta voimaan tullut 2,3 prosentin yleiskorotus Eri vuosien keskiarvopalkkoja vertailtaessa on muistettava, että myös henkilöstörakenteessa on tapahtunut muutoksia. Asiantuntijoiden osuus henkilöstöstä on vuodesta 2004 vuoteen 2008 lisääntynyt viisi prosenttiyksikköä. Vuonna 2005 se oli lähes kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna Sen jälkeen asiantuntijoiden osuus on jatkuvasti kasvanut. Organisaatiouudistukset johtaja- ja päällikkövaihdoksineen ovat kasvattaneet korkeammin palkattujen määrää. Kun lähteneiden tilalle - avustaviin tehtäviin - ei ole palkattu uusia, palkkojen keskiarvo on noussut. 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Opetushallituksen liikevaihto muodostuu maksullisen palvelutoiminnan tuloista. Henkilötyövuotta kohden Opetushallituksen liikevaihto kasvoi vajaat euroa vuodesta Toimintamenot henkilötyövuotta kohden olivat vuonna 2008 yli euroa suuremmat kuin edellisvuonna. Valtion vastaavia lukuja ei ole viime vuosilta käytettävissä. Vuonna 2005 toimintamenot henkilötyövuotta kohden olivat koko valtiolla samaa suuruusluokkaa. Työvoimakustannuksiin verrattuna toimintamenot kasvoivat ja liikevaihto vastaavasti pieneni. Henkilötyövuosi maksoi Opetushallituksessa vuonna 2008 noin euroa enemmän kuin valtiolla keskimäärin vuonna Taulukko 25. Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto/htv Oph Valtio Toimintamenot/htv Oph Valtio Liikevaihto/työvoimakustannukset (%) Oph 42,0 43,4 39,0 40,9 39,6 Valtio 71,0 80,4 Toimintamenot/työvoimakustannukset (%) Oph 105,6 119,5 117,6 117,3 123,1 Valtio 134,0 136,0 Henkilötyövuoden hinta (työvoimakust. /htv) Oph Valtio

19 TUNNUSLUKUKOOSTE Henkilöstömäärä vuoden lopussa henkilöä Henkilötyövuodet keskimäärin htv Henkilöstöryhmäjakauma johto % 2,0 2,0 1,4 1,5 1,6 esimiehet % 5,9 5,9 5,7 6,6 6,7 asiantuntijat % 63,1 61,3 64,8 66,5 68,1 muu henkilöstö % 29,0 30,8 28,1 25,4 23,6 Sukupuolijakauma miehet % 26,2 27,1 25,6 25,4 26,8 naiset % 73,8 72,9 74,4 74,6 73,2 Vakinaiset henkilöstöstä % 90,7 miehet % 25,4 naiset % 74,6 Määräaikaiset (ei taustavirkaa Oph:ssa) % 17,7 21,2 21,6 18,3 9,3 miehet % 41,4 naiset % 58,6 asiantuntijoista määräaikaisia % 22,3 24,9 24,1 19,4 8,9 Kokoaikaiset henkilöstöstä % 94,6 miehet % 27,0 naiset % 73,0 Osa-aikaiset henkilöstöstä % 5,4 miehet % 23,5 naiset % 76,5 Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa vuotta 47,8 48,1 48,9 49,4 51,1 45 v. täyttäneiden osuus henkilöstöstä % 65,6 63,0 67,8 70,4 75,1 Koulutustasoindeksi (1-8) 5,9 5,9 6,0 6,1 5,9*) Tehty vuosityöaika pv/htv 196,6 199,1 201,1 193,3 205,5 Tehdyn työajan osuus kokon.työajasta % 77,1 78,4 80,1 77,3 80,9 Työvoimakustannukset yhteensä tuhatta Palkkasumma tuhatta Välilliset palkat tuhatta Sosiaaliturvamaksut tuhatta Muut välilliset työvoimakustannukset tuhatta Välilliset työvoimakustannukset tuhatta Välill. työvoimakust./tehdyn työajan palkat % 78,0 76,4 65,3 75,2 67,0 Työtyytyväisyyysindeksi (1-5) 3,2 3,1 3,2 Sairauspoissaolot tap./htv 2,2 2,3 2,2 2,3 2,6 työpv/htv 8,9 10,4 9,0 11,0 9,1 Vaihtuvuus Poistuma yhteensä (ed. v:n lopun henk.) % 12,5 11,3 8,8 13,6 15,6 Luonnollinen poistuma ( " ) % 4,8 4,2 2,8 5,7 5,7 Muu poistuma ( " ) % 7,6 7,0 5,9 8,0 9,9 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirt. ( " ) % 0,6 0,0 0,0 0,9 0,3 Rekrytoinnit / vakinaisiksi henkilöä 159 / /13 82/4 114/19 59/3 Henkilöstön keskim. palvelusaika vuotta 11,9 13,1 13,0 13,6 15,1 Virkistys ja liikunnan tukeminen /htv Työkunnon ja työtyytyv. edistäminen /htv 271 Henkilöstökoulutus 16

20 työpäivää/henkilötyövuosi työpv/htv 10,6 4,8 4,4 3,5 1,5 koulutuskustannukset (sis. palkat) /htv Työterveydenhoito kävijöitä, prosenttia henkilöstöstä % 53,5 81,1 63,9 93,1 61,7 kustannukset (brutto, sis. terv.tark.) /htv /kävijä Henkilötyövuoden hinta Keskimääräinen kuukausipalkka *) Koulutustasoindeksiä laskettaessa käytetty aikaisempaa monitasoisempaa astejakoa 17

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 1 Uusi palkkausjärjestelmä, tuottavuusohjelma ja Opetushallituksen strategian valmistelu olivat asioita, jotka saivat konkreettista sisältöä vuoden 2005 aikana ja jotka tulevat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 Suomen Pankki Henkilöstötilinpäätös 1997 SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1997 Tarkoitus Henkilöstötilinpäätös antaa Suomen Pankin johdolle, esimiehille, henkilöstöasioista vastaaville

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 2011 Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstöosasto Henkilöstökertomus 2010 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Liikenneviraston kuva-arkisto ISBN 978-952-255-654-7 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 31. 5. 2019 Tilastotiedot 2018 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus HenkilöstöKERTOMUS 2011 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12 Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro Dnro 2 (9) Johdanto Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toisen toimintavuoden henkilöstötilinpäätös 2011 on edellisvuoden tapaan erillinen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2010

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2010 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2010 Käsitelty 08.03.2011 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa ja yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(23) Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 Henkilöstö

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 E/362/111/2009 2.7.2009 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Vuoden 2008 lopussa GTK teki päätöksen organisaatiomuutoksista, jotka koskivat lähinnä esikunnan

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstöraportti vuosi 2012 LIITELUETTELO Liitteet 1-21 / Henkilöstöpanostukset ja työvoimakustannukset Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä... Liite 1 Kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys Johdanto 3 Organisaatio 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja työssäkäynti

Osatyökykyiset ja työssäkäynti Osatyökykyiset ja työssäkäynti Mikko Kautto, johtaja Tutkimus, tilastot ja suunnittelu 8.3.2016 Mikko_Kautto@etk.fi Esityksen aiheita Näkökulma osatyökyvyttömyyseläkkeiden suunnasta Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 216 Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 1 Metsäteollisuuden henkilöstö koostuu oman alansa ammattilaisista Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on peräti kaksikymmentä prosenttia.

Lisätiedot

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito Turun kaupungin sosiaalitoimen henkilöstöraportti vuosi 27 SISÄLLYS Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä...1 Kuukausipalkkaisen työvoiman määrän kehitys...

Lisätiedot