HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen yhdessä Tulevaisuuteen suuntautuva osaamisen kehittäminen ydintehtävissä

2 2 (12) Sisällysluettelo 1 Johdanto Vaikuttava ja palveleva Tukes Henkilöstörakenne Ikärakenne Vaihtuvuus Asiantunteva ja yhteistyökykyinen Tukes Osaaminen Koulutus Hyvinvoiva Tukes Sairauspoissaolot Työterveyshuolto Virkistystoiminta Henkilöstöpalveluiden kustannukset Työaika Palkkaus Työhyvinvointi Johdanto Henkilöstötilinpäätös kuvaa Tukesin henkilöstövoimavaroja ja niissä vuoden aikana tapahtuneita muutoksia. Se sisältää henkilöstön määrään ja rakenteeseen liittyviä tunnuslukuja sekä tietoa henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista. Tiedot esitetään pääsääntöisesti kolmelta vuodelta. Henkilöstötilinpäätöksen rakenne noudattaa Tukesin strategian ja vuonna 2012 vahvistetun henkilöstölinjauksen mukaista jaottelua: Vaikuttava ja palveleva Tukes - Asiantunteva ja yhteistyökykyinen Tukes - Hyvinvoiva Tukes. Henkilöstötilinpäätös perustuu pääosin Personec -henkilöstötietojärjestelmän ja työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtin tietoihin. Lisäksi on hyödynnetty Tukesin kirjanpitotietoja, koulutustietoja ja työterveyshuollon raportteja.

3 3 (12) 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes 2.1 Henkilöstörakenne Tukesin henkilöstömäärä kasvoi edelleen. Kasvu johtui pääasiassa toimintamenomäärärahan puitteissa perustetuista uusista viroista. Vuoden 2014 talousarviossa myönnettiin kemikaalilain muutoksen toimeenpanoon lisäresursseja, joiden rekrytointi aloitettiin jo vuoden 2013 puolella. Kaikkiaan Tukesissa oli palvelussuhteessa vuoden lopussa 250 henkilöä, joista 12 oli virkavapaalla ja 238 työssä. Vuonna 2013 Tukes perusti 12 uutta virkaa. Näistä yksi perustui kemikaalilain muutokseen, viisi resurssien kohdennukseen toimintamenomäärärahan puitteissa, kaksi tulevan eläkkeelle jäännin ennakoimiseen, yksi määräaikaisessa virkasuhteessa hoidetun tehtävän vakinaistamiseen ja kolme perustettiin työsuhteessa hoidettujen tehtävien muuttamiseksi virkasuhteisiksi. Työ- ja elinkeinoministeriö muutti ylijohtajan virkanimikkeen pääjohtajaksi alkaen Tukesista annetun lain muutoksen perusteella. Vuonna 2011 toteutetun organisaatiomuutoksen yhteydessä naisten osuus henkilöstöstä kasvoi ja on pysynyt suunnilleen ennallaan siitä lähtien. Määräaikaisten virkasuhteiden osuus on tarkastelujaksolla ollut laskeva, mutta se oli edelleen hieman valtionhallinnon keskitasoa suurempi (Tukes 15 %, valtionhallinto 14 %). HTV Henkilötyövuodet ,5 226, Henkilömäärä vuoden lopussa Yksiköt Muutos , % Tuote- ja laitteistovalvonta ,8 Laitos- ja kaivosvalvonta ,3 Kemikaalituotevalvonta ,8 Tuki- ja kehityspalvelut ,6 Yhteensä ,4

4 4 (12) Toimipaikat Muutos , % Helsinki ,0 Tampere ,4 Rovaniemi ,1 Lahti, Kuopio, Oulu Yhteensä ,4 Sukupuolet Muutos , % Naiset ,8 Naiset, % Miehet ,6 Miehet, % Yhteensä ,4 Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat vuoden lopussa Lkm % Lkm % Lkm % Vakinaiset naiset miehet Määräaikaiset naiset miehet Yhteensä

5 5 (12) 2.2 Ikärakenne 50 Keski-ikä v u o t t a ,7 47,6 47,7 46 Henkilöstö ikäluokittain (lkm) alle yli 65 2 Tukesilaisten keski-ikä on hieman yli valtionhallinnon keski-iän (46,1 vuotta). Keski-ikä on tarkastelujaksolla pysynyt suunnilleen samalla tasolla. Nuorten, alle 35-vuotiaiden henkilöiden osuus on ollut tasaisessa kasvussa. Myös 55 vuotta täyttäneiden osuus nousi. Vuoden 2013 lopussa Tukesissa työskenteli kaksi 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. 2.3 Vaihtuvuus Vaihtuvuuden raportoinnissa ei oteta huomioon alle 3 kuukauden pituisia palvelussuhteita, työllisyysvoimavaroin palkattuja henkilöitä eikä harjoittelijoita. Vaihtuvuutta verrataan edellisen vuoden lopun henkilöstön määrään, minkä vuoksi vuoden 2011 vaihtuvuusluvut ovat suhteessa muita vuosia suuremmat, koska henkilöstön määrä kasvoi merkittävästi vuoden 2011 alussa. Kokonaispoistumalla tarkoitetaan toisen palvelukseen tai eläkkeelle siirtyneitä sekä kuolleita.

6 6 (12) Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan toisen palvelukseen siirtyneitä (mukaan luetaan myös määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä johtuva palveluksesta eroaminen). Vuonna 2013 kokonaispoistuma pysyi entisellä tasolla, mutta lähtövaihtuvuus kasvoi. Osa siitä johtui Euroopan kemikaalivirastossa työskennelleiden virkamiesten määräaikaisten virkavapauksien päättymisestä. Heistä kuusi jäi ECHA:n palvelukseen ja irtisanoutui virastaan Tukesissa. Eläkkeelle ei jäänyt yhtään tukeslaista. Tulovaihtuvuus aleni hieman. Yhtenä syynä tähän oli määräaikaisten projektitehtävien väheneminen. Julkisesti haettavina olleiden tehtävien määrä oli aikaisempaa suurempi (28 hakua, joissa haettiin yhteensä 32 henkilöä), mutta useasti virkaan nimitettiin Tukesissa jo työskentelevä henkilö, jolloin nimitys ei vaikuttanut tulovaihtuvuuteen. Kokonaispoistuma, % 17,8 12,4 11,8 Lähtövaihtuvuus, % 10,1 8,3 11,8 Eläkkeelle siirtyneet, % 4,6 3,7 0,0 Tulovaihtuvuus, % 101,0 19,3 12,3 Julkiset virkahaut (henkilöitä) 15 (19) 22 (24) 28 (32) Kokonaispoistuma = vuoden aikana päättyneet virka- ja työsuhteet, kun pois lasketaan alle 3 kk pituiset virkasuhteet (tasan 3 kk lasketaan mukaan) ja harjoittelijat (myös yli 3 kk olleet harjoittelijat lasketaan pois). Lukumäärä jaetaan edellisen vuoden henkilömäärällä. Lähtövaihtuvuus = kuten edellä, mutta ilman eläkkeelle jääneitä tai kuolleita

7 7 (12) 3 Asiantunteva ja yhteistyökykyinen Tukes 3.1 Osaaminen Tukesin rooli asiantuntijavirastona ilmenee hyvin myös tukesilaisten koulutusjakaumasta. Tutkija- tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on noin kaksi kolmasosaa henkilöstöstä. Koulutustasoa koskevissa tilastoissa on otettu huomioon vuoden lopussa työssä olleet henkilöt. Koulutustasoindeksi lasketaan korkeimman suoritetun tutkinnon perusteella Tilastokeskuksen koulutusasteluokittelun mukaisesti. Tukesin koulutustasoindeksi on ollut vähittäisessä kasvussa. Vuoden 2013 lopussa se oli Tukesissa 6,3 (6,0 vuonna 2010) ja koko valtionhallinnossa 5,2. Tutkintotiedot 2013 Alempi korkeakoulu 16 % Alin korkeaaste 7 % Ylempi korkeakoulu 50 % Perusaste 2 % Keskiaste 13 % Tutkijakoulutus 12 % 3.2 Koulutus Tukes toteutti henkilöstökoulutusta vuonna 2012 vahvistettuun osaamisen kehittämisen linjauksen mukaisesti. Tukes kehittää henkilöstönsä osaamista paitsi järjestämällä henkilöstökoulutusta, myös mm. tukemalla omaehtoista opiskelua, myöntämällä opintovapaita ja järjestämällä opintopiirejä. Mittarina seurataan koulutuspäivien lukumäärää (tavoite 8 pv/htv). Koulutuspäivien määrä kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna ja painopiste siirtyi ammattikoulutuksen ja viestintäosaamisen päin. Koulutuspäivien määrä oli tarkastelujaksolla suurimmillaan vuonna 2011, jolloin toteutettiin runsaasti organisaatiomuutoksen liittyvää koulutusta, ja sen jälkeen määrä on tasoittunut noin 7 päivään henkilötyövuotta kohden. Koulutukseen osallistumisen kattavuutta seurataan vertaamalla koulutukseen osallistuneiden naisten ja miesten lukumääriä koko henkilöstön lukumääriin vuoden lopussa. Lähes jokainen tukeslainen kävi vuoden aikana ainakin kerran jossakin koulutustilaisuudessa. Miesten osuus koulutuspäivistä kasvoi edelleen ja ylitti hieman miesten osuuden Tukesin henkilöstöstä. Miehet siis osallistuivat keskimäärin hieman pitempiin tai useampiin koulutustilaisuuksiin kuin naiset. Koulutuksen kustannuksia tarkastellaan kohdassa 4.4.

8 8 (12) Työnantajan antama koulutus koulutuspäivinä Ammattikoulutus* 537, Kielikoulutus IT-osaaminen 454, Viestintäosaaminen Laatuosaaminen Muu koulutus** Tukes-päivät ja henkilöstötilaisuudet Yhteensä Koulutuspäivät / htv 10,9 7,1 7,4 * turvallisuustekninen, taloudellinen, normatiivinen ja hallinnollinen koulutus, johtamiskoulutus ** projektiosaaminen, hankintaosaaminen, toimintaympäristön tuntemus, AY- ja muu koulutus Koulutukseen osallistuneet ja osallistumisen kattavuus* Koulutuspäivät (Tukes-päivät poisluettuina) Koulutukseen osallistuminen sukupuolittain Naiset % Miehet % Naiset % Miehet % Naiset % Miehet % * koulutukseen osallistuneiden osuus vuoden lopun henkilöstömäärästä 4 Hyvinvoiva Tukes 4.1 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen määrä laski selvästi edellisistä vuosista. Työpäivinä mitattu sairastavuus (5,3 työpäivää/htv) oli huomattavasti alempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin (9,0). Sairaustapausten lukumäärä väheni hieman ja poissaolot olivat aikaisempaa lyhyempiä. Kokonaan ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden osuus (ns. terveysprosentti) nousi selvästi ja oli huomattavasti yli valtionhallinnon keskitason. Tukesin Helsingin toimipaikassa oli edelleen esillä sisäilmaan yhdistetty oireilu. Oireita kokeville tehtiin erilaisia etätyöjärjestelyjä. Tukes otti käyttöön sairauspoissaolojen seurannan mallin ja raportoi sairauspoissaoloista työterveyshuoltoon.

9 9 (12) Sairauspoissaolot Sairauspäivät/htv 8,2 8,0 6,7 Valtio 2013 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,7 6,0 5,3 9,0 Lyhytaikaiset sairaustapaukset (1-3 pv) lkm/htv 1,4 1,6 1,5 Lyhytaikaisten sairaustapausten osuus kaikista sairaustapauksista, % Sairaustapausten lkm/htv 1,7 1,8 1,6 Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 43,1 39, Työterveyshuolto Työterveyshuollon kanssa tehtiin yhteistyötä työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit, lkm/htv 3,1 4,0 3,9 Terveystarkastukset, lkm Terveystarkastuksissa käyneet, % Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus kustannuksista, % 26,7 29,3 27,0 4.3 Virkistystoiminta

10 10 (12) 4.4 Henkilöstöpalveluiden kustannukset Tukesin henkilöstöinvestoinnit olivat selvästi yli valtionhallinnon keskitason. Työterveyshuollon kustannuksissa on otettu huomioon Kelan maksama korvaus. Koulutuksen sekä työtyytyväisyyden ja työkunnon ylläpidon kustannukset sisältävät sekä ulkopuolisille palveluntuottajille maksetut kustannukset että näihin toimintoihin käytetyn työajan palkat. Työterveyshuollon henkilötyövuotta kohden lasketut kustannukset ovat tarkastelujaksolla laskeneet. Tätä voi selittää htv-määrän kasvulla, koska ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset jakautuvat suuremmalle henkilömäärälle. Henkilöstöpalveluiden kustannukset Valtio 2013 Koulutus, /htv Työterveyshuolto, /htv (netto) Työtyytyväisyyden ja työkunnon ylläpito ja parantaminen**, /htv Henkilöstöruokailu, /htv N/A 4.5 Työaika *Tahti-järjestelmässä raportoidut kustannukset kohdissa virkistystoiminta, liikunnan aktivointi ja tukeminen sekä muu työkunnon ylläpito ja parantaminen. Tukesin liukuvan työajan saldokertymät tasoitetaan kahdesti vuodessa korkeimpaan sallittuun kertymään eli 30 tuntiin. Tukes seuraa leikkaantuvia työaikasaldoja käsittelemällä saldoleikkausraportit työsuojelutoimikunnassa, yhteistoimintaelimessä ja johtoryhmässä. Työajan hallintaan kiinnitettiin huomiota myös vuoden tulos- ja kehityskeskusteluissa ja sisäisessä viestinnässä. Ns. harmaiden työtuntien määrä onkin selvästi vähentynyt tarkastelujaksolla. Samoin on vähentynyt niitä tehneiden henkilöiden osuus: tunteja leikattiin joka neljänneltä. Yli puolet saldoleikkauksista oli alle yhden työpäivän suuruisia. Tukes raportoi vuosien 2012 ja 2013 saldoylijäämistä ja toimenpiteistään työajan hallitsemiseksi aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle vuoden 2014 alussa. Saldoylijäämät, ns. harmaat työtunnit Saldoylijäämä, leikatut tunnit työpäivinä Saldoylijäämä, leikatut tunnit/htv (hh:mm) 8:44 5:20 3:36 Niiden henkilöiden lukumäärän osuus, joilta leikattu tunteja, % Alle 7 tunnin suuruisten saldoleikkausten osuus saldoleikkausten lukumäärästä, % Taulukossa on esitetty tiedot saldoleikkauksista työaikasäännösten piirissä olevan henkilöstön osalta (ei sisällä pääjohtajaa ja johtajia). 4.6 Palkkaus Tukesin maksamat palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 13,8 miljoonaa euroa. Palkkoja korotettiin 1,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 0,5 %:n suuruisella virastoerällä lukien. Suoriutumisarviointeihin perustuvat palkantarkistukset maksettiin elokuun palkanmaksussa takautuvasti lukien. Tukesin palkkausjärjestelmän kehitystyö jatkui. Työryhmän ehdotus vaativuuden arviointitekijöiden uudistamiseksi tuotiin johtoryhmän käsiteltäväksi vuoden lopussa.

11 11 (12) Keskipalkka Muutos , % Tukes, ,9 Naisten keskipalkka, ,6 Miesten keskipalkka, ,6 Aritmeettinen keskiarvo joulukuun palkanmaksun mukaan (koko henkilöstö, mukaan lukien virkavapaalla olevat). Keskiarvoon vaikuttaa palkantarkistusten lisäksi myös tulo- ja lähtövaihtuvuus. Henkilöstön jakautuminen vaativuustasoihin Yhteensä, lkm Vaativuusarvioinnin piirissä olevat, % Vaativuusluokkiin arvioidut tehtävät Tahti-raportin mukaan. Vaativuusarvioinnin piirissä olevien osuus on laskettu vuoden lopun henkilömäärästä ilman ylintä johtoa. 4.7 Työhyvinvointi Tukes mittaa henkilöstön työtyytyväisyyttä valtionhallinnossa yleisesti käytetyllä VMBarotyöhyvinvointikyselyllä. Kysely päätettiin tehdä kahden vuoden välein. Ensimmäinen kysely toteutettiin vuonna 2012 ja toimenpiteiden väliarviointi tehtiin Koko valtionhallinnon tasolla työtyytyväisyyden indeksiarvot nousivat hieman edellisvuotisesta ja kokonaistyötyytyväisyys oli nyt samalla tasolla kuin Tukesissa vuonna 2012 saatu indeksiarvo. Tukes seuraa eräitä VM Baron indeksiarvoja myös inhimillisen pääoman suunnitelman seurantamittareina ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mittareina. Osa-alue Indeksiarvo Tukes 2012 Indeksiarvo valtio 2012 Indeksiarvo valtio Johtaminen 3,5 3,4 3,5 2 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,8 3,7 3,8 3 Palkkaus 2,9 2,9 3,0 4 Kehittymisen tuki 3,4 3,2 3,2 5 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,7 3,7 3,8 6 Työolot 3,7 3,6 3,6 7 Tiedon kulku 3,2 3,1 3,2 8 Työnantajakuva 3,6 3,3 3,4 Yhteensä (kokonaistyytyväisyys) 3,5 3,4 3,5

12 12 (12) Henkilöstötilinpäätös on käsitelty Tukesin johtoryhmässä ja YT-toimikunnassa ja vahvistetaan Helsingissä Seppo Ahvenainen pääjohtaja Juha Karjalainen johtaja

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Makasiini # 49492 RAPORTTI 49492 1 (13) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Johdanto... 2 1.1 Henkilöstötilinpäätös... 2 1.2 Ylijohtajan katsaus... 2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatio... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 5 Henkilöstömäärän kehittyminen... 5 Ikärakenne... 7 Sukupuolijakauma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687 RAPORTTI 62687 1 (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto...2 1.1 Henkilöstötilinpäätös...2 1.2 Ylijohtajan katsaus...2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus...3

Lisätiedot

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli. Tullin henkilöstötilinpäätös 2011 Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.fi Taitto: Soili Pahtaja 2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 2015 Henkilöstökertomus 2014 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuvat: Janne Harju Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISBN 978-952-317-082-7 Liikennevirasto PL 33 00521

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstökertomus (HeKe)

Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstökertomus (HeKe) 2013 Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstökertomus (HeKe) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2013 RAPORTTI 2(19) Sisällysluettelo Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) henkilöstökertomus

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009 in henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstöpalvelut 5.3.2010 DM 627103 2010 2 (40) Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4 2.1 Henkilöstöjohtamisen periaatteet

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6.

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6. Tullin henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4 Tiivistelmä vuoden 2010 luvuista 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2014 Eviran henkilöstökertomus 2014 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus...3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...5 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Riskienvalvonnan organisaatio

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... Henkilöstötilinpäätös 2009 1 KATSAUS VUOTEEN 2009... 2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 2. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ... 5 3. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE... 6 4. HENKILÖSTÖKOULUTUS

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot