HENKILÖSTÖ Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus"

Transkriptio

1 TK HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen Palkitseminen kannustavuus ja oikeudenmukaisuus Hyvinvointi hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt Johtaminen yhteistoiminnallisuus ja ammattitaitoisuus Avainosaamisalueet VES, TES Työsuojelun toimintaohjelma Tulossopimukset Rekrytointijärjestelmä Palkkauskäsikirja Työhyvinvoinnin satama Kehityskeskustelut Perehdyttämisjärjestelmä Muu palkitseminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Yhteistoiminta

2 1 Johdanto Henkilöstö ohjelma sisältää Tilastokeskuksen lähivuosien henkilöstöpoliittiset linjaukset ja painopisteet. Henkilöstö ohjelmalla saatetaan ajan tasalle Henkilöstöohjelma 2000:ssa esitetyt tavoitteet. Ohjelman tarkoituksena on koota yhteen Tilastokeskuksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja ohjata henkilöstötyötä kaikilla työyhteisön tasoilla. Henkilöstötavoitteet on johdettu Tilastokeskuksen toimintastrategiasta. Taustalla vaikuttavat myös Valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvät valtion henkilöstöpolitiikan linjaukset vuosiksi Ohjelmaan sisältyvälle neljälle kehittämisalueelle asetettujen tavoitteiden toteutumista tuetaan henkilöstötoimen eri alueilta laadituilla toimintopolitiikoilla sekä tulossopimuksiin sisällytettävillä kehittämistoimenpiteillä. Osaamisen kehittämistä tuetaan esimerkiksi osaamisstrategiaan sekä rekrytointi- ja perehdyttämisjärjestelmään sisältyvin toimenpitein Keskeisen osan palkitsemisen kokonaisuutta muodostaa viraston uusi palkkausjärjestelmä. Hyvinvointitavoitetta toteutetaan työsuojelun toimintaohjelman sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelman keinoin. Johtamiselle asetettuja tavoitteita toteutetaan tulossopimuksilla sekä kehityskeskustelujen ja yhteistoiminnan avulla. Uusia toimintopolitiikkoja laaditaan tarpeen mukaan. Tavoitteiden toteuttamista seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti. Ohjelman päivitystyö on tehty yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Myös ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa henkilöstön johdolle ja esimiestyölle antama tuki on ratkaisevassa asemassa. Tilastokeskuksessa 17 päivänä joulukuuta 2003 Pääjohtaja [Allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Hallintojohtaja [Allekirjoitus] Anna-Leena Reinikainen

3 2 Henkilöstö on menestyksen tekijä Tilastokeskus menestyy, kun toiminnan arvot ja tavoitteet on oikein ja selkeästi määritelty ja kun henkilöstön osaaminen ja motivaatio ovat näiden mukaisia. Tilastokeskuksen toimintaan ja kulttuuriin vaikuttaa toimintaympäristön jatkuva muuttuminen. Henkilöstö on ratkaisevassa asemassa muutoksen toteuttamisessa. Siltä edellytetään uudenlaisia, monipuolisia kykyjä ja taitoja sekä muutokselle myönteistä asennoitumista. Tilastoammattilainen on tiedon ammattilainen. Hyvä tulos ja asetetut tavoitteet saavutetaan, kun henkilöstö on ammattitaitoista ja työstään innostunutta. Hyvän työmotivaation ja työvireen saavuttaminen ja säilyttäminen edellyttävät mielenkiintoisia ja vaihtelevia tehtäviä, ammattitaitoista johtamista, hyvinvoivaa työyhteisöä, kannustavaa palkitsemista sekä henkilöstön tasaarvoista kohtelua. Keskeisiä kehittämisen alueita ovat osaaminen, palkitseminen, hyvinvointi ja johtaminen. Osaaminen - tavoitteena uudistuminen ja osaamisen turvaaminen Tilastokeskuksen on kyettävä uudistumaan ja turvaamaan osaamisensa strategisesti tärkeillä aloilla. Uudistuminen edellyttää toimintatapojen kehittämistä, kykyä hankkia uusia osaajia sekä henkilöstön jatkuvaa oppimista. Osaamishaasteita ovat tilasto-osaaminen teknologian hallinta asiakkuuksien hallinta johtamiskyky yhteistyökyky oppimiskyky. Jokaisella on vastuu omasta ammattitaidosta ja työyhteisön oppimisesta. Tilastokeskus tarvitsee sekä monipuolisia ammattitaitoja hallitsevia osaajia että erikoisammattilaisia. Henkilöstön siirtyminen eläkkeelle moninkertaistuu lähivuosina. Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys varmistetaan kehittämällä rekrytointia ja työnantajakuvaa sekä tekemällä yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Monipuolinen osaaminen turvataan hyvällä perehdyttämisellä, sisäisellä liikkuvuudella ja osaamisen siirtämisellä. Henkilöstöä tuetaan ammatillisen ja korkeakoulututkinnon sekä tutkijakoulutuksen suorittamisessa. Toiminnan laadun parantamisessa tarvitaan ammattimaista työotetta, tiiviitä verkostoja tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa sekä kansainvälistä yhteistyötä.

4 3 Yhteistyökyky sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän valmiudet ovat osa ammattipätevyyttä. Työyhteisö on oppimisympäristö, joka tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden oppia ja kehittää työn tekemisen ja yhteistyön taitoja. Yhdessä tekeminen on tärkein osaamisen siirtämisen keino. Osaaminen lisääntyy jakamalla. Palkitseminen - tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus Palkitseminen on osa viraston johtamista. Sen perustana on valtion yleinen henkilöstö- ja palkkapolitiikka ja Tilastokeskuksen oman toiminnan tavoitteet. Palkitsemiseen kuuluu henkilökohtainen palkkaus sekä muut aineelliset ja aineettomat tavat, joilla henkilöstöä palkitaan ja kannustetaan. Palkkaukset porrastetaan työn vaativuuden perusteella. Työn vaativuuden määrittelyn perusteina ovat työn tekijälleen asettamat vaatimukset sekä sen suhteellinen arvo verrattuna muihin töihin ja toiminnan tuloksiin. Palkkaus riippuu myös henkilön työsuorituksesta ja pätevyydestä. Samalla vaativuustasolla paremman työsuorituksen tulee johtaa parempaan palkkaukseen. Palkkausjärjestelmä tukee henkilöstön työmotivaatiota ja toiminnan tuloksellisuutta henkilöstön osaamisen kehittymistä ja jakamista vaativampiin tehtäviin hakeutumista yhteistoiminnallisuutta Tilastokeskuksen kilpailukykyä työmarkkinoilla. Palkkausjärjestelmän soveltamisen perusteet on määritelty ja kaikkien saatavilla. Johtajat ja esimiehet vastaavat siitä, että palkkausjärjestelmän soveltaminen on toimivaa ja tehokasta. Palautetta annetaan osana jokapäiväistä työtä ja työyhteisön toimintaa. Kehityskeskusteluissa annetaan kokonaispalaute edeltävän kauden toiminnasta. Henkilöitä ja ryhmiä voidaan palkita hyvistä työsuorituksista myös kertaluonteisesti. Toiminnan tuloksellisuuteen perustuvia palkitsemisen muotoja selvitetään ja kehitetään. Hyvinvointi - tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt Esimiestyöllä on ratkaiseva merkitys työn tuloksellisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin tasapainoisessa kehittämisessä. Johto ja esimiehet vastaavat toiminnan edellytysten ja rakenteiden luomisesta. Heidän tehtävänään on luoda työolosuhteet, joissa ihmisten fyysinen ja psyykkinen työkyky voivat säilyä ja kehittyä. Oikea suhde työn vaativuuden sekä omien taitojen ja työkyvyn välillä sekä palvelussuhteen turvallisuus on tärkeää. Tilastokeskuksen henkilöstö on pääsääntöisesti vakinaisessa palvelussuhteessa. Työntekijällä on oltava mahdollisuus työnhallintaan sekä osallistua ja vaikuttaa työyhteisössään. Työn kokeminen mielekkäänä ja henkinen kasvu työssä edistävät hyvinvointia ja työniloa.

5 4 Työelämän ja työn muutokset edellyttävät työntekijältä jatkuvaa oppimista, luovuutta ja avoimuutta yhteisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemiseksi. Toisaalta on kuitenkin huomioitava työntekijän työuran vaihe ja elämäntilanne. Siksi työjärjestelyissä tarvitaan myös joustoa. Jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuus on omalta osaltaan ylläpitää ja edistää avointa, luottamukseen ja yhteistyöhön pyrkivää ilmapiiriä sekä vastata oman työja toimintakykynsä säilymisestä. Työn ja vapaa-ajan tasapaino on edellytys hyvinvoinnille. Johtaminen ja esimiestyö - tavoitteena yhteistoiminnallisuus ja ammattitaitoisuus Henkilöstöjohtaminen on olennainen osa toiminnan johtamista. Johtajat ja esimiehet ovat henkilöstöjohtajia. Heidän asiantuntemuksensa on oltava johtamistehtävien edellyttämällä tasolla. Työnantajatoiminta on korkeatasoista ja sen periaatteet on virastossa yhtenäisesti määritelty. Esimiestyö on ammattitaitoista. Johtamis- ja esimiestaitoja kehitetään suunnitelmallisesti. Johtamisella varmistetaan, että Tilastokeskuksen toiminta on sen tavoitteiden ja arvojen mukaista. Johtamisella tuetaan yksilöiden ja ryhmien innovatiivisuutta ja aloitteellisuutta. Johdon tehtävänä on myös huolehtia siitä, että organisaatio uudistuu oppimalla. Henkilöiden yksilöllisyys ja elämänvaihe otetaan huomioon mm. ikäjohtamisella. Johtaminen on yhteistoiminnallista. Henkilöstölle annetaan mahdollisuus asiantuntemuksellaan kehittää työtään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Johtamiseen kuuluu, että henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus työtä, työoloja ja johtamista koskevaan julkiseen tietoon ja keskusteluun.

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:5 Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Periaatepäätöksen taustaa Valtioneuvosto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot