Koulutusaste Koulutuspohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusaste 2004. Koulutuspohja"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä (vuonna 2 henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 2 (vuonna ). Miehiä henkilömäärästä oli % ja naisia %. Miesten osuus henkilöstömäärässä on hiukan lisääntynyt edellisestä vuodesta. 2 2 Henkilötyövuodet 9982 määrä vuodet Virkasuhteessa oli henkilöä (9 %) ja työsopimussuhteessa henkilöä. Koko henkilöstömäärästä vakinaisessa virka tai työsuhteessa oli henkilöä (9 %). Osaaikaeläkkeellä oli vuoden lopussa viisi henkilöä. Keskiikä Turvatekniikan keskuksen henkilöstön keskiikä on 8 vuotta. Naisten keskiikä on vuotta ja miesten vastaavasti 9 vuotta. Sekä naisilla että miehillä suurimmat ikäryhmät ovat 9 ja vuotiaat. Suurten ikäluokkien eläkkeellelähtö alkaa kulumassa olevan vuosikymmenen loppupuolella, jolloin henkilöä siirtyy vuosittain eläkkeelle.

2 2 Koulutuspohja Henkilöstön koulutustasojakauma on pysynyt samanlaisena kuin edellisenäkin vuonna. Suurimmat henkilöstöryhmät ovat diplomiinsinöörit (2 % henkilöstöstä), insinöörit ( % henkilöstöstä) ja alimman korkeaasteen sekä keskiasteen tutkinnon suorittaneet (2 % henkilöstöstä). Viimemainittuun ryhmään kuuluvat mm. merkonomin, merkantin ja teknikon tutkinnon suorittaneet. Koulutusaste 2 Tutkijakoulutus Perusaste Diplomiinsinöörit Alin korkeaaste ja keskiaste 2 % % Tutkijakoulutus % Muu ylempi korkeakoulututkinto Insinöörit Muu alempi korkeakoulututkinto Alin korkeaaste ja keskiaste Perusaste Muu alempi korkeakoulu % Insinöörit % Muu ylempi korkeakoulu 9 % Diplomiinsinöörit 2 % Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 2 oli yhteensä 82 kappaletta. Sekä sairauspäivien että sairaustapausten määrä on lisääntynyt %. Lyhyiden sairauspoissaolojen (kesto päivää) osuus kaikista sairauspoissaoloista oli noin 2 % (vuonna 2 %) ja kaikista sairaustapauksista noin 8 % (vuonna 8 %). Sairastunutta henkilöä kohti sairauspäiviä on ollut päivää (vuonna päivää). Koko vuoden oli terveinä % ( 8 %) koko henkilöstöstä. Sairaustapaukset ovat kestäneet keskimäärin päivää (vuonna päivää).

3 Sairauspoissaolot työpäivinä Koulutukseen osallistuminen Kertomusvuonna 8 % henkilöstöstä (vuonna 9 %) osallistui turvatekniikan keskuksen itse järjestämään tai ulkopuoliseen koulutukseen. Koulutukseen käytettiin keskimäärin työpäivää (vuonna työpäivää) henkilöä kohti. Merkittävä koulutuspanostus käytettiin ammatilliseen koulutukseen (2 % koulutuspäivistä), joka käsittää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen, hallinnollisen ja johtamiskoulutuksen. Lisäksi koulutusta annettiin ITosaamisessa, viestintäosaamisessa, laatuosaamisessa, hankintaosaamisessa, yhteistyötaidoissa ja kielitaidossa. Koulutuskustannukset olivat noin 2 euroa (vuonna 2 9 euroa) henkilötyövuotta kohti. Työkierrossa kertomusvuoden aikana oli kaksi henkilöä. Palkkausjärjestelmä ja palkat Turvatekniikan keskuksessa on käytössä uusimuotoinen palkkausjärjestelmä. Kertomusvuoden aikana tehtiin palkkausjärjestelmää koskeva tyytyväisyystutkimus. Palkkausjärjestelmä koettiin kokonaisuutena ottaen positiiviseksi. Kyselyä koskevista keskeisistä tuloksista voidaan mainita mm. seuraavia: palkkausjärjestelmän perusteet koetaan oikeudenmukaisiksi palkkausjärjestelmä on sukupuolineutraali palkkausjärjestelmä kannustaa kehittämään omaa toimintaa ja osaamista sekä tekemään laadukasta työtä tulos ja kehityskeskustelut ovat olleet avoimia ja rehellisiä. palkka ei seuraa työn vaativuuden eikä henkilökohtaisen suorituksen muutoksia palkkausjärjestelmän vaikutuksista ei ole annettu riittävästi tilastotietoja. in palkkausjärjestelmän piiriin kuului koko henkilökunta ja kaikkien kanssa käytiin tulos ja kehityskeskustelut. Suoritusarviointien perusteella henkilökohtaisia palkantarkistuksia toteutettiin noin %:lle koko henkilökunnasta. Palkat ja palkkiot sivukuluineen kasvoivat edellisestä vuodesta noin % (vuonna noin %). Palkkojen, palkkioiden ja niiden sivukulujen osuus toiminnan kuluista on %.

4 Suomen paras työpaikka 2 tutkimus Turvatekniikan keskus osallistui kertomusvuoden aikana Suomen paras työpaikka tutkimukseen, jonka tiedot kerättiin vuoden 2 aikana ja tulokset julkistettiin vuoden 2 alussa. Tutkimuksessa selvitettiin tukeslaisten asenteita seuraavien viiden dimension suhteen: uskottavuus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus, ylpeys ja yhteishenki. Kyselyyn vastanneista tukeslaisista 82 % katsoi, että on kokonaisuudessaan hyvä työpaikka ja 8 % vastanneista katsoi, että on mukava työpaikka. Koko ia koskevia vahvuuksia tutkimuksen mukaan olivat mm. johto luottaa siihen, että ihmiset tekevät parhaansa ilman jatkuvaa valvontaa henkilöstölle on annettu riittävät edellytykset työn tekemiseen ihmisiä kohdellaan tasaarvoisesti riippumatta sukupuolesta tukeslaiset ovat tyytyväisiä tapaan, jolla edesautamme yhteiskuntaa. Tutkimuksen mukaan kehittämistä vaativat mm. työtehtävien jakaminen, työ ja vapaaajan parempi tasapainottaminen ja suhtautuminen työtovereihin.

5 2. TILASTOT Henkilötyövuodet (htv) Vuosi / yksikkö Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vuosi / yksikkö Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Vuoden 2 aikana in palveluksessa oli yhteensä henkilöä (vuonna henkilöä). Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden lopussa Palvelussuhde 2 2 Valtio Virkasuhteiset: vakinaiset määräaikaiset Virkasuhteiset yhteensä Työsuhteiset vakinaiset määräaikaiset Työsuhteiset yhteensä Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 2 2 Vakinaiset % Määräaikaiset % % 8 % % % 88 % 2 % % 9 % % % 9 % 9 % % % 2 %! %

6 Naisten ja miesten lukumäärä sekä suhteelliset osuudet vuoden lopussa Vuodet Naiset % Miehet % Valtio 8 2 Naisten ja miesten lukumäärät sekä suhteelliset osuudet yksiköittäin vuoden 2 lopussa Yksikkö / sukupuoli Naiset % Miehet % Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Naisten ja miesten ikärakenne Ikä Naiset Miehet Valtio Määrä % Määrä % Määrä % % ,8,9, 9,, 2, 2,2 9,,8 8,,,,2, 2, 2, 2, 8, ,,, 8,2,9 2,8 2,,,,,,,,,, 2,,2 Keskiikä 9 8 2, Ikärakenne yksiköittäin Ikä Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Keskiikä 9 8

7 Keskiikä Valtio Keskiikä vuotta vuotta vuotta vuotta 8 vuotta 2, vuotta Johto, ryhmänvetäjät, asiantuntijat ja muu henkilöstö sukupuolen mukaan Johto Ryhmänvetäjät Asiantuntijat Muu henkilöstö Naiset lkm 2 Naiset % Miehet lkm 9 Miehet % lkm % 2 Muu kuin rahana, ylityövapaana tai saldovapaana korvattu säännöllisen työajan ylittävä ylimääräinen työaika (ns. saldoylijäämä) Yksikkö 2 Päivää pv/htv Päivää pv/htv Laitosvalvonta,9 2,8 Tuotevalvonta 9 2,9 2, Tuki ja kehityspalvelut 9, 2,8,,2 Eläkkeelle siirtymiset (perusnormien mukaan) Eläkkeelle siirtymisvuosi Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrä

8 8 Henkilöstön koulutustaso Koulutustaso 2 Valtio Määrä % Määrä % Määrä % % Tohtorit ja lisensiaatit Ylempi korkeakouluaste josta diplomiinsinöörejä Alempi korkeakouluaste josta insinöörejä Alin korkeaaste* Keskiaste** Perusaste (2) 2 (2) (2) (2) (2) (2) 9 2 8, 2,, 2, 28,, Koulutustasoindeksi,8,,, * Esim. merkonomi ja teknikko ** Esim. merkantti ja asentaja Työnantajan kustantama koulutus koulutuspäivinä Koulutusaihe Ammattikoulutus Kielikoulutus ITosaaminen, atk Viestintäosaaminen Laatuosaaminen Muu koulutus * 2 2 9*** 2*** * 9 ** 8* ** 2 2* ** 2* ** 88 * sisältää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen ja hallinnollisen koulutuksen sekä johtamiskoulutuksen ** sisältää yhteistyötaito, hankinta ja aykoulutuksen sekä muun koulutuksen *** koulutusaiheena päivillä (8 osallistujaa) Osallistuminen koulutukseen yksiköittäin Yksikkö Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Keskiarvo Osallistumisprosentti yksikön henkilöistä Koulutuspäiviä/henkilö,,8,,2

9 9 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan Naiset (kokonaismäärä 2) Miehet (kokonaismäärä ) (kokonaismäärä ) lkm % lkm % lkm % Koulutukseen osallistujia Koulutuspäivien jakautuminen sukupuolen mukaan Naiset Miehet lkm % lkm % lkm % Koulutuspäiviä Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Vuosi Sairauspoissaolot työpäivinä Sairauspäivää/ henkilötyövuosi,,2,,, 9,2,8,8 Valtio Sairauspäivää/henkilötyö vuosi 8, 8,2 8, 8, 8,8 8, Sairauspoissaolot yksiköittäin Yksikkö Sairauspäivät Sairauspäivät/yksikön henkilötyövuodet 2 2 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut ,,2, 9,2,,,,8,,8,,9

10 Sairauspäivien jakautuminen keston mukaan Sairausajan kesto 2 yli Sairauspäivät 2 Valtio Määrä % Määrä % % Sairaustapausten jakautuminen keston mukaan Sairausajan kesto 2 yli Sairaustapauksia 2 Valtio Määrä % Määrä % % Sairaustapaukset yksiköittäin Yksikkö Sairastapausten lukumäärä Sairaustapausta/yksikön henkilötyövuodet 2 2 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut ,9,,,,9,,8,

11 Henkilöstöpalvelujen kulut euroina Palvelu (euroa) Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Virkistyspalvelut Henkilöstöpalvelut yht. Koulutuspalvelut/htv Työterveyspalvelut/htv Virkistyspalvelut/htv Henkilöstöpalvelut yhteensä/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv Henkilöstömäärä ja keskipalkka palkkaryhmittäin Palkkaryhmä Alarajan tehtäväpalkka.2.2 Palkkaryhmän henkilöstö.2.2 * ryhmään kuuluu vähemmän kuin henkilöä ** keskipalkka = aritmeettinen keskiarvo Keskipalkka (euroa) **.2. Henkilökohtaisen palkan suhteellinen osuus tehtäväpalkasta palkkaryhmittäin Palkkaryhmä Henkilökohtaisen palkan osuus tehtäväpalkasta % * * 2 * * 2 * * ryhmään kuuluu vähemmän kuin henkilöä Keskipalkka (euroa) **.2. Keskipalkka (euroa) **.2.2 * * * * 2 9 * 2 2 * * 9 * * 2 * * * * * * * * *

12 2 Henkilöstön jakautuminen vaativuusluokkiin Vaativuusluokka Naiset Miehet lkm % lkm % lkm % Tehtävien vaativuusluokkakorotukset Vuosi Naiset Miehet lkm % naisista lkm % miehistä lkm % henkilöstöstä Palkat, palkkiot ja niiden sivukulut Vuosi Palkat, palkkiot, sivukulut Muutos edell. vuoteen % Palkat, palkkiot ja sivukulut/htv Muutos edell. vuoteen % ,.9, ,9 2.98,9..89,2. 8,2.8.8,2.282, 2.8., , Palkkoihin, palkkioihin ja niiden sivukuluihin kuuluu seuraavat erät: virkasuhdepalkat työsuhdepalkat muut palkat ja palkkiot lomapalkkavelan muutos sosiaaliturvamaksut eläkemaksut tapaturmamaksut lomapalkkavelan sivukulujen muutos

13 Palkkausjärjestelmää koskeva tyytyväisyystutkimus 2 ( valtiovarainministeriön laatima väittämäsarja) Vastausprosentti % ( / ) Vastausluokat: = täysin samaa mieltä = osittain samaa mieltä = ei samaa eikä eri mieltä 2 = osittain eri mieltä = täysin eri mieltä Väittämä Järjestelmä on parantanut johtamista ja esimiestoimintaa Järjestelmä on lisännyt tietämystä tavoista ja arvoista Järjestelmä on parantanut organisaation tulosta Järjestelmä kannustaa toimimaan työnantajan ja asiakkaan eduksi Järjestelmä motivoi ottamaan lisää vastuuta Järjestelmä motivoi toimimaan tehokkaasti Järjestelmä kannustaa kehittämään omaa toimintaa Järjestelmä kannustaa tekemään laadukasta työtä Järjestelmä kannustaa kehittämään omaa osaamista Järjestelmä kannustaa tekemään yhteistyötä Järjestelmä kannustaa toimimaan luovasti ja innovatiivisesti Järjestelmä tarjoaa kannustimen myös tulevaisuudessa Järjestelmän perusteet ovat oikeudenmukaiset Järjestelmää sovelletaan samalla tavalla eri yksiköissä Järjestelmässä on huomioitu sukupuolten välinen tasaarvo Järjestelmän perusteet ovat omaan tehtävääni sopivat Vaativuudenarviointijärjestelmä on omaan tehtävääni sopiva Suoritusarvioinnilla suoritukseni tulee oikein arvioiduksi Palkka seuraa työn vaativuuden muutoksia Palkka seuraa henkilökohtaisen suorituksen muutoksia Järjestelmää kehitetään jatkuvasti Palkkaperusteet ovat kilpailukykyiset yksityisen sektorin kanssa Täysin samaa mieltä ja osittain samaa mieltä, %:a vastaajista Ei samaa eikä erimieltä, %:a vastaajista Osittain ja täysin eri mieltä, %:a vastaajista Keskiarvo,,,,,2,,,,,2,,,,,8,2,2 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8

14 Täysin samaa mieltä ja osittain samaa mieltä, %:a vastaajista Ei samaa eikä eri mieltä, %:a vastaajista Osittain ja täysin eri mieltä, %:a vastaajista Keskiarvo Palkkani on kilpailukykyinen yksityisen sektorin kanssa Palkkani on kilpailukykyinen valtion muissa organisaatioissa Tunnen perusteet, jolla tehtäväkohtainen palkanosani määräytyy Tunnen perusteet, jolla henkilökohtainen palkanosani määräytyy Tulos ja kehityskeskustelut ovat olleet avoimia ja rehellisiä Tiedän, mitä minulta odotetaan työssäni Olen saanut työstäni asiallista palautetta Olen saanut työstäni palautetta riittävän usein Saan rakentavia ehdotuksia suoritukseni parantamiseksi Esimieheni osaa käyttää palkanmääräytymisperusteita oikein Palkkausasioissani ei ole ollut tulkintaerimielisyyksiä Olen saanut riittävästi tilastotietoa järjestelmän vaikutuksista Järjestelmän rakennetta tulisi kehittää Vaativuudenarviointijärjestelmää tulisi kehittää Henkilökohtaista suoritusarviointijärjestelmää tulisi kehittää Tulisi ottaa käyttöön tai kehittää tulospalkkiojärjestelmä Tulos ja kehityskeskusteluja tulisi kehittää Palkkaukseen liittyvää koulutusta ja tiedotusta tulisi lisätä Palautejärjestelmää tulisi kehittää ,,,,,,9,2,, 2,,9,,,8 Vain johdolle esitetyt kysymykset (johtajat ja ryhmänvetäjät); kysymykset.. Olen saanut riittävästi koulutusta järjestelmän soveltamiseen Olen saanut aidot mahdollisuudet järjestelmän soveltamiseen Tulos ja kehityskeskusteluni ovat olleet avoimia ja rehellisiä Käyn mielelläni tulos ja kehityskeskusteluja alaisteni kanssa Annan alaisilleni riittävän usein palautetta työstä

15 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. TUNNUSLUVUT Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut issa vuosilta 2,, ja 2. Kysymykset, käsitteistö ja kysymysten järjestys ovat valtiovarainministeriön järjestämästä HTPtiedustelusta. Työvoimakustannuksiin ja työaikaan liittyviä käsitteitä on tunnuslukujen jälkeen. Henkilöstömäärä 2 2 Valtio (keskiarvo) 2. Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa. Henkilöstön lukumäärän %muutos edellisen vuoden lopusta. Henkilötyövuosien määrä. Henkilötyövuosien määrän % muutos edellisestä vuodesta 2 2,,9 2,8, 2, 2, 92 2, 9 2, Henkilöstörakenne. Johtoon kuuluvien henkilöiden % osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 8. Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Naisten osuus johdosta vuoden lopussa. Naisten %osuus muista esimiehistä vuoden lopussa 2. Naisten %osuus asiantuntijatehtävissä toimivista vuoden lopussa. Kokoaikaisten henkilöiden % osuus henkilöstöstä vuoden lopussa ,, 9,, 8,,8 9,

16 . Määräaikaisten, joilla ei ole issa taustavirkaa, %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Määräaikaisten naisten, joilla ei ole organisaatiossa taustavirkaa, % osuus naisten yhteismäärästä vuoden lopussa. Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Virkasuhteisten %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 8. Miesten %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 9. Naisten %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2. Keskiikä vuoden lopussa, vuotta 2. vuotiaitten ja vanhempien % osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 2. Korkeakoulu ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2. Ylemmän korkeakoulu ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2,, 9,8 8 2,, 2 9 9,8 2,2 2,8 9 2,, 2 8,2 9, 9, 9 8 8,, Valtio (keskiarvo 2, 2, 2,2 8, 2,,,2,,2,8, 8, Työajan käyttö 2. Tehdyn vuosityöajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta 2. Säännöllinen vuosityöaika/tehty työaika 28. Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta 29. Vuosilomaajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta. Sairauspoissaoloajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta. Tapaturmapoissaoloajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta,2,, 2,,,,, 8,,,,9, 8,2 2,9,,8 9,,2 2,,,,

17 2 2 Valtio (keskiarvo) 2. Rahana korvatun ylityöajan % osuus säännöllisestä vuosityöajasta,,,2,2,. Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta,, 2,2,, Työvoimakustannukset. Kokonaistyövoimakustannusten %muutos edellisestä vuodesta käyvin hinnoin. Kokonaistyövoimakustannusten %muutos edellisestä vuodesta vuoden hinnoin. Välillisten työvoimakustannusten %osuus tehdyn työajan palkoista. Kokonaistyövoimakustannusten %osuus palkkasummasta 8. Tehdyn työajan palkkojen %osuus työvoimakustannuksista 9. Välillisten työvoimakustannusten %osuus työvoimakustannuksista. Välillisten palkkojen %osuus työvoimakustannuksista. Sosiaaliturvakustannusten %osuus työvoimakustannuksista 2. Muiden välillisten työvoimakustannusten %osuus työvoimakustannuksista. Ostettujen henkilöstöpanosten (ulkoistettujen ja muiden henkilöstöpalvelujen) kustannusten % osuus työvoimakustannuksista,, 8,, 2,2,, 9, 2,2,, 9,,9 2,,,8 8 2,8 2,,,,8 28,2 2,,, 9, 2, 2, Sairastavuus ja tapaturmat 2. Sairauspoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus. Tapaturmapoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi,, 9,2,,,,,8,2 8,,8,

18 8 2 2 Valtio (keskiarvo). Tapaturmapoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 2, Sairaustapausten yleisyys. sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista. Terveysprosentti, ilman sairaspoissaoloja olleiden henkilöiden määrän %osuus henkilötyövuosien määrästä 8. Sairauksista johtuvien työterveyshuollossa käyntien lukumäärä/henkilötyövuosi 8,9 2, , 8 2,8 8,9,,2 Vaihtuvuus 9. Lähtövaihtuvuus, toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Sisäinen vaihtuvuus, oman organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden lukumäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöistä (ei sisällä kierrossa olevia). Eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän (kaikki eläkelajit) %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 2. Luonnollinen poistuma eli toisen työnantajan palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Kokonaispoistuma, kaikkien organisaation palveluksesta eronneiden tai palkattomalle virkavapaalle siirtyneiden yhteismäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Tulovaihtuvuus, palvelukseen otettujen uusien henkilöiden ja palkattomalta virkavapaalta 9,,9,9, 2,,,,,, 2,,9,2,8,, 2, 8,9 2,9,,,2,

19 9 palanneiden henkilöiden lukumäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Alle vuoden palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön %osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuoden lopussa. Keskimääräinen työkokemus omassa organisaatiossa vuoden lopussa, vuosina. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, vuosissa 2 2 2, 9 2,9,8 9,2 2 9, 2, 8 Valtio (keskiarvo) 2,,,9,9 Pätevyys ja sen kehittäminen 9. Koulutuksen laajuus, henkilöstökoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärän %osuus vuoden lopun henkilöstöstä. Koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu. Koulutuspanostus, työpäivää/henkilötyövuosi 2. Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden %osuus henkilöstöstä. Henkilöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, %osuus henkilöstöstä. Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämissuunnitelma, % osuus henkilöstöstä. Niiden johto ja esimiestehtävissä toimivien %osuus henkilöstöstä, jotka ovat olleet johtamis ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään tuntia 9, 9 9,9 2, 8,2, 9,9,,8 8,9 Henkilöstöinvestoinnit. Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi (issa sisältää myös liikunnalliset panostukset). Työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi 9 8,2 8,88

20 2 8. Liikunnalliseen aktivointiin liittyvät kustannukset, euroa/henkilötyövuosi 9. Koulutuskustannukset (henkilöstökoulutuksen ajan palkat ja muut koulutuskustannukset), euroa/henkilötyövuosi 8. Em. koulutuskustannusten % osuus työvoimakustannuksista 8. Ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon liittyvät työterveyspalvelun kustannukset bruttona, euroa/henkilötyövuosi 82. Sairaudenhoitoon liittyvät työterveyspalvelujen kustannukset bruttona, euroa/henkilötyövuosi 2 9,9 2 8, 8 9, , Valtio (keskiarvo) 2, 2 2,8, 2, Kannustava palkinta 8. Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevien %osuus henkilöstöstä 8. Henkilöiden, joilla työn vaativuus on arvioitu, %osuus henkilöstöstä,2 2, 8. Henkilöiden, joilla henkilökohtainen työtulos ja ammatinhallinta on arvioitu on arvioitu, %osuus henkilöstöstä 8. Henkilöiden, jotka ovat saaneet vuonna 2 henkilökohtaisen palkankorotuksen töiden vaativuuden tai vaativuusluokan noston seurauksena, %osuus henkilöstöstä,,2,,,, 8. Henkilöiden, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen palkankorotuksen henkilökohtaisen työtuloksen, ammatinhallinnan, ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, %osuus henkilöstöstä, 92. Ylityökorvausten %osuus organisaation palkkasummasta,2,,2,, Tulokset 9. Toimintamenot/henkilötyövuosi, euroa

21 2 2 2 Valtio (keskiarvo) 9. Toimintamenot/ työvoimakustannukset, %osuus 9 8 9, 9. Henkilötyövuoden hinta (työvoimakustannukset, euro/henkilötyövuosi) HENKILÖSTÖN TYÖVOIMAKUSTANNUKSET (käsitteitä ja laskentakaava) TYÖAIKA. Palkkasumma 2. Tehdyn työajan palkat (A) A. Välilliset palkat lomaraha vuosilomaajan palkka lapsen syntymä ja hoito sairausajan palkka muut palkalliset vapaat reservin kertausharjoitus koulutusajan palkat ammattiyhdistystoiminta yhteistoiminta B. Sosiaaliturva työnantajan sotumaksut VELeläkemaksut tapaturmamaksut C. Muut välilliset työvoimakustannukset työvaatteet koulutus työsuojelu väestösuojelu terveyden ja sairaanhoito työpaikkaruokailu virkistystoiminta. Välilliset työvoimakustannukset yht. (A+B+C). Kokonaistyövoimakustannukset (työvoimakustannukset yhteensä) (2+) Säännöllinen vuosityöaika lasketaan kertomalla vuoden todellisten työpäivien lukumäärä keskimääräisellä työpäivän pituudella. Vuonna 2 henkilön säännöllinen vuosityöaika oli (työpäivää) x tuntia min.= 82 tuntia. Tehty vuosityöaika lasketaan vähentämällä säännöllisestä vuosityöajasta henkilöstökoulutukseen käytetty työaika ja muu ei tehty työaika. Muuta ei tehtyä työaikaa on mm. vuosiloma, lapsen syntymä ja hoito, sairaus, tapaturmat ja muut palkalliset vapaat. Tietojen käsitteet on määritelty tarkkaan henkilöstötilinpäätöksen käsikirjassa (Valtiovarainministeriö, Valtion työmarkkinalaitos: Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä Henkilöstötilinpäätös, Käsikirja valtion organisaatioille, Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisuja /2, Edita 2) Suomen paras työpaikka 2 tutkimus Suomen paras työpaikka 2tutkimuksen (ks. seuraava sivu) kuhunkin väittämään annettava vastaus voitiin valita viisportaiselta asteikolta, joista kaksi myönteistä vaihtoehtoa olivat "melko samaa mieltä" ja "täysin samaa mieltä". Taulukossa on laskettu kunkin väittämän osalta myönteisten vaihtoehtojen yhteinen prosenttiosuus kaikista väittämään annetuista vastauksista.

22

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 1 Uusi palkkausjärjestelmä, tuottavuusohjelma ja Opetushallituksen strategian valmistelu olivat asioita, jotka saivat konkreettista sisältöä vuoden 2005 aikana ja jotka tulevat

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 2011 Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstöosasto Henkilöstökertomus 2010 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Liikenneviraston kuva-arkisto ISBN 978-952-255-654-7 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 E/362/111/2009 2.7.2009 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Vuoden 2008 lopussa GTK teki päätöksen organisaatiomuutoksista, jotka koskivat lähinnä esikunnan

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus HenkilöstöKERTOMUS 2011 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys Johdanto 3 Organisaatio 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Henkilöstöyksikkö 4.5.2010 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

Henkilöstöyksikkö 4.5.2010 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI Henkilöstöyksikkö 4.5.2010 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2009 SISÄLLYS: 1 JOHDANTO 3 2 OIKEIN MITOITETTU JA SUUNNATTU HENKILÖSTÖ 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Ikärakenne 5 Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 Suomen Pankki Henkilöstötilinpäätös 1997 SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1997 Tarkoitus Henkilöstötilinpäätös antaa Suomen Pankin johdolle, esimiehille, henkilöstöasioista vastaaville

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2012 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 5 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007 KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 06 Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/07 Akavan Erityisalat ry ISSN 1796-9247 Multiprint Oy Helsinki ALUKSI Tämänkertainen työmarkkinatutkimuksemme on järjestyksessä liittomme

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Makasiini # 49492 RAPORTTI 49492 1 (13) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Johdanto... 2 1.1 Henkilöstötilinpäätös... 2 1.2 Ylijohtajan katsaus... 2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstö- ja kehittämistoiminnot in yt-johtoryhmä 15.2.2016 in johtokunta 29.2.2016 DM 1541032 Kuvat: Fotolia ja 2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. in strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12 Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro Dnro 2 (9) Johdanto Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toisen toimintavuoden henkilöstötilinpäätös 2011 on edellisvuoden tapaan erillinen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 14.12.2004 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖKATSAUS... 4 2. TASA-ARVO... 4 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 7 3.1 Henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687 RAPORTTI 62687 1 (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto...2 1.1 Henkilöstötilinpäätös...2 1.2 Ylijohtajan katsaus...2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus...3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 215 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 215... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2010

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2010 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2010 Käsitelty 08.03.2011 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa ja yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(23) Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 Henkilöstö

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Hyväksytty johtokunnassa 26.5.2009 Hyväksytty yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan kokouksessa 19.5.2009 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Tunnuslukujen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma LIMINGAN KUNTA Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUDELLINEN PERUSTA... 3 2.1. Tasa-arvolaki... 3 2.2. Yhdenvertaisuuslaki... 4 3. JOHDON JA ORGANISAATION

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/2 10.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/2 10.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 1 (6) 1420 Virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden kokonaispalkkajärjestelmä 1.1.2013 alkaen HEL 2012-014362 T 01 02 00 00 Päätös Käsittely Korjattu 25.1.2013 AV

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN Urheiluakatemiatapaaminen 20..204 Mäkelänrinteen uintikeskus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Timo Manninen SISÄLTÖ. Tarkoitus ja tavoitteet 2. Vastaajat akatemioittain

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen Maakuntahallitus 75 16.03.2015 KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen 90/01.00.03/2015 MHS 16.03.2015 75 Hallintosäännön 41

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2014 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2014 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Finanssivalvonnan organisaatiouudistus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 PAIKALLINEN VIRKAEHTO HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYSASEMILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuksen soveltaminen Tätä paikallista virkaehtosopimusta

Lisätiedot

260151/01/101-109 Liite 1

260151/01/101-109 Liite 1 260151/01/101-109 Liite 1 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin sisäasiainministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot