Yhtymähallitus , liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus , liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖHALLINTO KARVIAISESSA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA SIJOITTUMINEN IKÄRAKENNE JA ELÄKÖITYMISEN HAASTE HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET, RIITTÄVYYS JA TUOTTAVUUS HENKILÖSTÖKULUT JA PALKKAUS TYÖAIKA JA TYÖPANOS TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA OPISKELIJAYHTEISTYÖ HENKILÖSTÖN OSALLISTUMINEN JA TYÖHYVINVOINTI YHTEISTOIMINTA TAVOITTEITA VUOSILLE

3 3 1. Johdanto Henkilöstönäkökulmasta menestystekijänä ovat Karviaisen kehittämiseen sitoutuneet johtajat, esimiehet ja henkilöstö. Tavoitteena on, että henkilöstön rekrytoinnissa avoimiin tehtäviin onnistutaan ja tehtäviin on useita hakijoita. Karviainen täyttää avoimiksi tulleita toimia ja virkoja arvioiden organisaation henkilöstöä kokonaisuutena sekä huomioiden palvelutasosuunnitelman mukaiset palvelulinjaukset. Karviaisen rekrytointipohja pyritään pitämään pitkäjänteisesti riittävänä. Henkilöstön työkyvyn edistämisestä huolehditaan edelleen savuttomuudella, työhyvinvointia tukemalla, työkyvyn varhaisella tukemisella ja kannustamalla henkilökunnan vapaa-ajan aktiviteetteja liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa ja seurata henkilöstön tilan kehitystä kokoavalla tavalla. Raportti toimii johdon ja esimiestyön ohjaustyökaluna. Vuoden 2012 vertailutiedoissa on Karviaisen Nummi-Pusulan henkilöstö mukana. 2. Henkilöstöhallinto Karviaisessa Henkilöstöhallinnossa työskenteli vuonna 2013 kaksi henkilöä; hallinto- ja talouspäällikkö ja toimistosihteeri/työsuojelupäällikkö Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat: Strategisen henkilöstöjohtamisen työvälineiden kehittäminen esimiestyön ohjaaminen yhdenmukaisella tavalla Karviaisen arvojen mukaisesti henkilöstösuunnittelu tuloksellisuustavoitteiden mukaisesti henkilöstön osaamisen kehittäminen henkilöstön riittävyyden arviointi ja tasapaino Karviaisen asiakaspalvelun tarpeisiin Palkka- ja palvelussuhdeasiat palkkausjärjestelmästä huolehtiminen ja yhteistyö palkanlaskennan kanssa yhteydenpito KT-kuntatyönantajiin ja henkilöstön palkan ja työkokemuslisien määritykset palvelussuhdekonsultointi Yhteistyö ammattijärjestöjen kanssa yhteistoiminta paikallisneuvottelut Henkilöstöpalvelujen koordinointi henkilöstön työterveyshuoltopalvelut henkilöstöetuudet Työsuojelun ja työhyvinvoinnin koordinointi työhyvinvoinnin kehittäminen ja arviointi Koulutussuunnittelun koordinointi henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelu esimies- ja henkilöstökoulutusten sisäinen koordinointi Henkilöstöhallinnon raportointi henkilöstöä koskevan tiedon kokoaminen ja hyödyntäminen vuositason henkilöstöraportointi 3. Henkilöstön määrä ja sijoittuminen Karviaisessa oli 2013 vuonna 464 vakanssia (567 vuonna 2012). Vakansseissa työskenteli yhteensä 569 henkilöä. Vuonna 2012 oli henkilöitä 681. Henkilöstömäärän vähennys johtuu Nummi-Pusulan kunnan eroamisesta perusturvakuntayhtymä Karviaisesta ja liittymisestä Lohjaan. Lohjalle siirtyi 107 vakanssia, joissa työskenteli 97 henkilöä. Karviaisen palveluksessa oli 35 miestä Palvelussuhteissa työskenteli toistaiseksi palkattua henkilöstöä (442) määräaikaisia (122) tukitoimenpitein työllistetyt (5) oppisopimussuhteiset (0) Määräaikaisia työntekijöitä otetaan Karviaisessa tarpeen mukaan vakituisten työntekijöiden työlomista ja muista perhevapaista johtuvien vakanssien hoitamiseen. Määräaikaisia tekijöitä otetaan myös tilanteissa,

4 joissa pätevää tai soveltuvaa vakituista tekijää ei toimeen ole saatu. Määräaikaisia projektityöntekijöitä otetaan talousarviossa hyväksyttyihin hankkeisiin. Rahoitus on näissä tehtävissä yleensä ulkopuolinen. 4 Työaika ja henkilöstön määrä kokoaikatyössä oli 478 henkilöä osa-aikatyötä teki yhteensä 92 henkilöä, joista osa-aikatyössä 34, osa-aikaeläkkeellä 17 henkilöä, osittaisella hoitovapaalla 32 henkilöä ja muu esim. terveydellinen syy oli perusteena 9 henkilöllä. Kuva 1. Henkilöstön sijoittuminen palvelulinjoittain Karviaisen henkilöstöstä vakinaisessa palvelusuhteessa oli 77,7%, määräaikaisessa 21,4%, työllistettyjä 0,9%. Kokoaikatyötä teki 84 % henkilöstöstä. Kuva 2. Henkilöstön ikärakenne ja palvelussuhteen luonne 2013

5 Henkilöstön vaihtuvuus 5 Vakituinen palvelussuhde päättyi 57 henkilöllä, joista 43 palvelussuhde päättyi kokonaan irtisanoutumiseen. Palvelussuhteeseen tuli yhteensä 70 henkilöä. Vakituisen lähteneen ja organisaatioon tulleiden henkilöiden tasapainoa kuvaa tulleiden 70 määrä suhteessa kokonaan poislähteneiden määrään 57. Näin ollen Karviaisen vetovoima on hyvä. 4. Ikärakenne ja eläköitymisen haaste Vuonna 2012 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Karviaisessa henkilöstön keski-ikä vuonna 2013 oli 45,8 vuotta (47,7 vuonna 2012) Karviaisen tavoitteena on henkilöstön työssä pysyvyyden edistäminen siten, että eläköityminen tapahtuu aikaisintaan henkilökohtaisen eläkeiän täyttyessä ja että sairauspoissaolojen suhteellinen osuus pienenee. Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaneiden osuus koko henkilöstöstä oli 1,2 %, 7 henkilöä, kun eläkkeelle tosiasiallisesti siirtyi 2,6%, yhteensä 15 henkilöä. Työssä kuitenkin jatkaa eläkkeeseen oikeutetuista 1,6% henkilöstöstä, joka on 9 henkilöä. Taulukko 1. Henkilöstön ikärakenne Ikä vuosina Lukumäärä % koko henkilöstöstä alle 20v v v v v v v v v v v ,0 3,0 8,9 10,2 13,2 12,0 13,5 14,6 14,8 7,6 1,2 Yhteensä Keski-ikä ,8 100 Taulukko 2. Eläköityminen suhteessa eläkeikään vuosi henk.koht. eläkeiän saavutti eläkkeelle siirtyi osaaikaeläkkeelle siirtyi (1,7%) 18 (2,8%) 4 (0,6%) yht. 28 oael (1,8%) 20 (2,9%) 2 (0,3 %) yht. 20 oael (1,2%) 15 (2,6%) 3 (0,5%) eläkeiän saavuttamisesta huolimatta jatkaa työssä 8 (1,3%) 9 (1,3%) 9 (1,6%) yht. 17 oael. Kuntatyöntekijät jäivät vuonna 2013 eläkkeelle keskimäärin 59.8 vuotiaana. Karviaisessa jäätiin eläkkeelle 2013 vuonna keskimäärin 63,5 vuotiaana.

6 Taulukko 3. Eläköitymisen kustannukset (Kuntien eläkevakuutus) 6 Vuosi Palkkasumma Palkkaperusteinen maksu Varhemaksu * *Vuoden 2013 tiedot Karviaisen tilinpäätöksestä. Kuntien eläkevakuutuksesta ei vielä tietoa saatavilla. Kuva 3. Arvio työntekijöiden henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisestä Taulukko 4. Varhaisen eläköitymisen kustannukset; VARHE-maksut Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteisesta eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle yksilölliselle varhaiseläkkeelle työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä Vuosi Euroa

7 5. Henkilöstökustannukset, riittävyys ja tuottavuus Henkilöstökulut ja palkkaus Henkilöstömenot ovat kunta-alalla keskimäärin 60 % toimintamenoista. Henkilöstömenojen osuus Karviaisen toimintamenoista oli 23,4 milj. euroa eli 27,8 % bruttomenoista, mikä on selvästi alle kunta-alan keskiarvon. Henkilöstökulujen alhaisuuteen vaikuttaa toimintojen järjestäminen ostopalvelujen avulla. Karviaisen henkilöstökulut alittivat talousarvioon varatun summan 0,4 milj. euroa. Taulukko 5. Henkilöstökulut 2013 (milj. euroa) talousarvio toteuma ylitys/alitus viranhaltijoiden 4,1 3,8 alitus 0,3 palkat työsuhteisten palkat 11,3 9,5 alitus 1,8 sijaisten palkat 1,0 1,9 ylitys 0,9 henkilöstökulut yht. sivukuluineen 23,8 23,4 alitus yht. 0,4 Taulukko 6. Henkilöstökulut kokonaisuutena 2013, 2012 ja 2011 HENKILÖSTÖKULUT (milj. euroa) Vuosi 2013 Vuosi 2012 Vuosi 2011 Palkat ja palkkiot 19,3 21,9 20,6 Henkilösivukulut Eläkekulut 3,4 3,9 3,5 Muut henkilösivukulut 0,9 1,2 1,1 Henkilöstökorvaukset -0,3-0,4-0,4 Henkilöstökulut yhteensä 23,4 26,6 24,8 5.2 Työaika ja työpanos Tehtyä työaikaa mitataan henkilötyövuosina (=HTV). HTV tarkoittaa yhden henkilön säännöllistä vuosityöaikaa. Kuntayhtymän henkilötyövuosien määrä = kaikki palkalliset työtunnit ja ylityötunnit jaettuna yhteisön keskimääräisellä säännöllisellä vuosityöajalla. Henkilötyövuosien seuraaminen on tyypillinen tapa arvioida organisaatiossa tehtävän työn tehokuutta. Toteutuneeseen työaikaan on otettu huomioon koulutukseen käytetty aika, mutta muut poissaolot on vähennetty.

8 Kuva 4. Teoreettinen ja toteutunut työaika palvelulinjoittain vuonna Taulukko 7. Toteutunut työaika tulosyksiköittäin henkilötyövuosina vertailtuna Hallinto Lastenlinja Työikäiset Ikälinja suhdeluku teoreettisen ja toteutuneen työajan ja palkan välillä 2013 suhdeluku teoreettisen ja toteutuneen työajan ja palkan välillä ,73 0,76 0,79 0,75 0,77 0,73 0,76 0,75 Taulukko 8. Ei-tehty työ työpäivinä työpäivinä 2013 työpäivinä 2012 työpäivinä 2011 vuosilomat koulutukset pidetyt säästövapaat työtapaturmat *perhepoliittiset vapaat 8124 ei raportoitu ei raportoitu ei tehty työ yhteensä *Perhepoliittiset vapaat: äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä erilaiset lapsen hoitovapaat

9 9 Taulukko 9. Palkattomat poissaolot yhteensä Palkattomat poissaolot työpäivinä Yhteensä Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi Sairauspoissaolot Karviaisen henkilöstö sairasti 2013 yhteensä 5884 työpäivää (palkalliset). Vuonna 2012 kirjattiin palkallisia sairauspäiviä Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 10,3 päivää työntekijää kohti, mikä on vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Kunta-alalla sairauspoissaolot vaihtelevat päivän välillä sosiaali- ja terveystoimessa. Toimintasuunnitelmakauden tavoitteita Työterveysyhteistyön tiivistäminen henkilöstön terveyden, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantamiseksi sekä sairauspoissaolojen vähentämiseksi. TYHY-ryhmän toiminnan tehostaminen ja työhyvinvointiohjelman käynnistäminen: a. työhyvinvoinnin arviointi- ja seurantamittarien kehittäminen käytännön välineeksi: sovitaan/tarkennetaan mittareita mm. sairauspoissaolojen seuranta, varhainen tuki ja työkyvyn tukitoiminta, työhönpaluu ratkaisut ja osatyökykyisten uudelleen sijoittaminen, eläköitymisen seuranta, työhön liittyvät sairaudet työtapaturmat, ammattitaudit ym. b. haetaan uusia keinoja ja toimintamalleja esimiesten, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyölle linja/yksikkötasolla Työkyvyn tukitoimien ja osatyökykyisten uudelleensijoitustoiminnan tehostaminen yhteistyössä johdon, henkilöstöhallinnon, esimiesten ja työsuojelun kanssa. Ikääntyminen, osatyökykyisyys ja työssä jaksamisen sekä jatkamisen keinot /ratkaisut. TULE-sairauksien ehkäisy ja tehokas varhainen hoito: mm. työn fyysisen kuormituksen keventäminen, työolosuhteiden kehittäminen, apuvälinehankinnat, ergonomiaohjaus, kuntoutus sekä työpaikan ryhmätoiminta. Henkisen kuormituksen ja väkivallan uhkan/masennus/uupumus: haetaan keinoja ja toimintamalleja henkisen kuormituksen vähentämiseen, työssä jaksamisen tukemiseen, työhön paluun ratkaisuihin, työyhteisötyölle. Keinoina ovat lakisääteiset ja muut terveystarkastukset työntekijöille toimintasuunnitelman mukaisesti, kuntoutus, ryhmätoiminta, luennot, työyhteisötyö ja erilaiset hankkeet. Karviaisella on varhaisen tuen ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyden pitkittymistä ja helpottamaan työhön paluuta pitkän sairauden jälkeen. Sairauspäivien kokonaismäärä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 13,7 %. Pitkät sairauslomat ( päivää) ovat myös vähentyneet 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Osa sairauspoissaolojen vähenemisestä johtuu henkilöstömäärän pienenemisestä (Nummi-Pusulan irtaantuminen). Taulukko 10. Sairauspäivien luokittelu keston mukaan (kalenteripäiviä) sairauspäivien ryhmittely keston mukaan/päivää sairauspäivien määrä yht sairauspäivien määrä yht sairauspäivien määrä yht päivää 57hlö 45 hlö 57 hlö yht

10 10 Taulukko 11. Neljä eniten sairauspäiviä aiheuttanutta diagnoosia diagnoosit sairauspäivien määrä/pv.2013 työntekijämäärä 2013 sairauspäivien määrä/pv.2012 työntekijämäärä 2012 tuki- ja liikuntaelin mielenterveys hengityselimet vammat Taulukko 12. Työterveyden kustannukset vuonna lakisääteinen työterveyshuoltveyden vapaaehtoinen ter- työnantajan todelli- kulut per henkilö ja sairauden set kulut Kela vä- hoito hennys huomioitu ,45 (539 hlö) ,73 (650 hlö) ,31 (628 hlö) Työterveyden kustannukset henkilöä kohden ovat kasvaneet edellisestä vuodesta. Kustannuksia kasvattaa vuonna 2013 sisäilmatutkimukset, työpaikkaperäiset selvitykset (mm. ergonomiakartoitukset ja potilassiirtokoulutukset ikälinjan henkilöstölle) ja työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät kustannukset. Taulukko 13. Muu työhyvinvointi (kuntoutus, tyhy-raha, muistamiset, kulttuuri- ja liikuntasetelit) 2013 Kuntoutus (aslak, tyk) Työhyvinvointi Tyhy-raha Muistamiset Kulttuuri- ja liikuntasetelit Suunnattu työhyvinvointia tukeva toiminta Teatteri Jouluruokailu 2013 henkilöä työyksikköä kustannus Yhteensä Henkilöstökysely Perusturvakuntayhtymä Karviaisen henkilöstölle on tehty henkilöstökysely vuonna Henkilöstökyselyn tulokset on raportoitu vuoden 2012 henkilöstökertomuksessa. Seuraava henkilöstökysely tehdään vuonna Henkilöstön kehittäminen ja opiskelijayhteistyö Työnantajan hyväksymiä työn edellyttämiä koulutuksia oli yhteensä 1702 työpäivää (606 v. 2012). Lasten ja nuorten linjalla toimintaa on kehitetty varhaisen tukemisen ja jalkautuvien palvelujen suuntaan. Osana kehittämistyötä neuvoloiden henkilökuntaa on koulutettu Mannerheimin lastensuojeluliitossa kehitettyyn perheryhmätoimintaan, joka vahvistaa työntekijöiden osaamista vanhemmuuden tukemiseen ja lisää vanhempien vertaistukea. Noin puolet neuvolan terveydenhoitajista osallistui Varhaisen vuorovaikutuksen koulutukseen Laurea ammattikorkeakoulussa vuonna Menetelmää jalkautetaan käytäntöön

11 vuoden 2014 aikana. Lastensuojelun sosiaaliohjaajat ja nuorisoaseman työntekijät ovat kouluttautuneet THL:ssä kehitettyyn perheinterventiomenetelmään, joka antaa välineitä perheiden kanssa työskentelyyn Työikäisten palvelulinjalla koulutusten painopistealueena on ollut mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen lisääminen. Palvelulinja on tarjonnut koulutuksia myös Karviaisen muille palvelulinjoille osana KOHO hanketta. Vuosittain toteutetaan lisäksi vielä keskeisten sosiaalihuollon lakien koulutuksia sosiaalityöntekijöille, tarvittavia terveydenhuollon koulutuksia mm. lainsäädännön muutoksista terveydenhuollon työntekijöille sekä muita yksittäisiä koulutuksia ammatinhallinnan lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi työntekijöille ja esimiehille. Ikäihmisten palvelulinjalla on järjestetty linjapäiviä henkilöstölle keväällä kaksi iltapäivää sekä syksyllä kaksi iltapäivää. Henkilöstön täydennyskoulutuksessa ovat aiheena olleet lääkehoito-, potilassiirto-, hoitokertomus-, sekä yksilövastuinen hoitotyönkoulutus. Ravatar- koulutuksia pidettiin kaksi kertaa vuodessa ennen RAVA poikkileikkaus otantaa. Lääkehoidon koulutuksissa on käytetty LoVe lääkehoidon sähköistä ohjelmaa lääkehoidon osaamisen lisäämiseksi ja lääkehoitoon tarvittavien lupien saamiseksi. HaiPro ohjelma otettiin käyttöön 2012 loppuvuodesta rekisteröimään lääkepoikkeamia ja potilasturvallisuuteen vaikuttavia tilanteita. Potilastuvallisuuden lisäämiseksi on ollut käytössä potilasturvallisuusverkkokoulutus. Johdon ja esimiesten yhteisiä kehittämispäiviä oli vuonna 2013 yhteensä 3 kpl. Johdolle ja esimiehille järjestettiin lisäksi koulutusta sosiaalisesta pääomasta ja työhyvinvoinnista ( Työurien Jatkamisen Tukihanke, JAMIT-hanke) yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Muulle henkilöstölle annettiin mahdollisuus osallistua JAMIT-hankkeeseen liittyvään Oman Hyvinvoinnin Lähteillä -kurssille. Karviaisen hankintasääntö päivitettiin ja hankinta-asioihin järjestettiin koulusta johdolle ja esimiehille. Karviaisen ja Vihdin kunnan esimiehelle järjestettiin yhteistyössä Vihdin kunnan kanssa mahdollisuus osallistua kolmivuotiseen johtamisen erikoisammattitutkintoon (Jeat) valmistavaan oppisopimusperusteiseen koulutukseen, joka alkoi vuonna Johtamiskoulutukseen osallistuu Karviaisesta 4 esimiestä. HaiPro-verkkokoulutuksen on suorittanut 275 henkilöä vuonna HaiPron avulla käsitellään sähköisesti potilas- ja työturvallisuusilmoitukset. Tarkoituksena on vähentää haittatapahtumia. Pelastussuunnitelmia on päivitetty vuonna 2013 vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Vuoden 2013 aikana on Karviaisessa ollut lääkärikoulutettavia yhteensä 11 henkilöä, joista hammaslääketieteen alalta 2, yleislääketieteen erityiskoulutuksessa 2 ja lääkärin erikoistumiskoulutuksessa 7. Opetukseen ja tutkimukseen on haettu erityisvaltionosuutta. Sosiaali- ja terveysalan opintojen työharjoittelua suoritti Karviaisessa yhteensä 91 opiskelijaa (112 opiskelijaa vuonna 2012). Työharjoittelupäiviä kertyi yhteensä 2506 (2523 päivää vuonna 2012). Suurin osa opiskelijoista, yhteensä 61 kpl, oli kotoisin Karviaisen jäsenkunnista Henkilöstön osallistuminen ja työhyvinvointi 7.1. Yhteistoiminta Taulukko 14. Yhteistoiminta lukuina yksilö- ja paikallisneuvottelut yhteistoimintakokoukset paikalliset tai seudulliset sopimukset kokousta ja käsiteltyjen asioiden määrä kokousta ja käsiteltyjen asioiden määrä 37 Yhteistoiminnassa käsiteltiin yhteistoimintalain mukaiset asiat ja niihin liittyvää valmistelutyötä tehtiin mm. seuraavissa: Karviaisen työhyvinvointiohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 ja henkilöstösuunnitelma Palvelutasosuunnitelma

12 Palvelulinjojen koko henkilöstölle tarkoitetut linjapäivät ovat vakiintuneet keväisin ja syksyisin. 12 Työsuojelun yhteistoimintaorganisaationa toimii Karviaisen työsuojelutoimikunta. Työsuojelua on toteutettu työsuojelupäällikön, työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon yhteistyönä. Myös työhyvinvointiasiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Työsuojelun toimintaohjelma on voimassa vuosille Työsuojeluvaltuutetun vaali suoritettiin vuonna 2013 ja henkilöstö valitsi työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan edustajan ja heidän varajäsenensä vuosille Ammattijärjestöt ovat valinneet keskuudestaan henkilöstön edustajan Karviaisen johtoryhmään. Taulukko 15. Työsuojelun toiminta työntekijää Vuosi Läheltä piti -ilmoitukset Läheltä piti -ilmoitusten määrä (kpl Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäivät yhteensä Sairauspoissaolo / tp / henkilö 11,08 13, ,5 10,3 =<3 vrk > 21 vrk Työsuojelukoulutusta x kertaa (esimiehille) 1 Työtapaturmat Työtapaturmat yhteensä (kpl) Työpaikkatapaturmat (kpl) Työmatkatapaturmat (kpl) Ammattitaudit (kpl) Työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolopäivät Tapaturma taajuus (määrä/milj. työtuntia) Työpaikkakäynnit /-selvitys/kpl Työsuojelun viranomaistarkastus AVI Vaarojen arviointien määrä/kpl Toimikunnan kokousten määrä/kpl Työhygieniamittaus Työturvallisuuskoulutusta / suunnittelua//tiedottamista Työyhteisöpalaverit Ensiapukoulutuksien määrä (koulutus/kpl) (2011 koulutettu 60 työntekijää, 2012 koulutettu 45työntekijää) 2013 koulutettu 32 henkilöä Sisäilmaryhmä, Vihti, Karkkila Tyhy-ryhmä Tavoitteita vuosille Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa henkilöstöjohtamista. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi on Karviaiseen muodostettu osana työsuojelutoimikuntaa työhyvinvoinnin ryhmä, jossa on edustettuna henkilöstöhallinto, työsuojelu, työterveyshuolto ja henkilöstö. Työhyvinvointiryhmä laati vuonna 2013 työhyvinvoinnin toimintaohjelman. Vuoden painopistealueita ovat: työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen, työkyvyn tuen mallin käytön varmistaminen, työergonomian parantaminen, sairauspoissaolomäärien väheneminen ja kustannusten aleneminen, tuloksellinen johtaminen ja työhyvinvoinnin seuranta eri mittareilla. Lisäksi kannustetaan henkilökunnan vapaa-ajanaktiviteetteja liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Perustiedot henkilöstöstä... 4 2.1 Henkilöstön määrä 31.12.2013... 4 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687 RAPORTTI 62687 1 (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto...2 1.1 Henkilöstötilinpäätös...2 1.2 Ylijohtajan katsaus...2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus...3

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Riskienvalvonnan organisaatio

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot