Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto"

Transkriptio

1 Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

2 Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja

3 Sisällysluettelo 1 Yleistä Työsuojelun valvonta ja sen suuntaaminen Viranomaisaloitteinen valvonta Asiakasaloitteinen valvonta Työolosuhdevalvonta Työsuhteita koskevien säädösten ja eräiden muiden säädösten valvonta Tuotteiden turvallisuuden valvonta Työpaikkatarkastus Valmistautuminen ja yhteydenotto Tarkastuksen asialista Työpaikkakäynti Tarkastuskertomus, toimintaohje ja kehotus Seuranta Hallinnolliset pakkokeinot Työsuojeluviranomaisen päätös Käyttökielto ja väliaikainen käyttökielto Tuotteen väliaikainen luovuttamiskielto Rikosasiasta ilmoittaminen...13 Liite 1 Tarkastuksen asialista...15 Liite 2 Toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen...17

4

5 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto antaa tämän valvontaohjeen työsuojelupiireille. Ohjeessa käsitellään viranomaisaloitteista valvontaa, asiakasaloitteista valvontaa, tarkastuskertomusten laadintaa ja pakkokeinojen käyttöä. Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja parantaa työsuojeluvalvonnan laatua sekä tehostaa piirihallinnon voimavarojen käyttöä. Ministeriö edellyttää, että työsuojelupiirit saattavat tämän ohjeen tarkastajien tietoon ja tarvittaessa antavat tarkentavaa ohjeistusta sekä valvovat ohjeiden noudattamista. Työsuojelupiirin päällikkö huolehtii valvontatoiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja laadukkuudesta sekä hyvien hallintokäytäntöjen noudattamisesta. Työsuojelupiirin johto tarkkailee tarkastajien toimintaa ja tarkastuskertomusten sisältöä ja laatua. Toiminnan poikkeamiin ja virheisiin puututaan. 2 Työsuojelun valvonta ja sen suuntaaminen Työsuojelua koskevien säädösten ja määräysten noudattamisen valvonta on työsuojeluviranomaisten, eli työsuojelupiirien ja sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston, tehtävä. Tehtävät on kuvattu laissa ja asetuksessa työsuojeluhallinnosta sekä laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinnon tehtävänä on mm. kehittää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä, antaa ohjeita, neuvoja ja lausuntoja työsuojelusäännösten ja määräysten soveltamisesta sekä harjoittaa yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa työsuojelun alalla. Työsuojeluhallinnon keskeisenä tavoitteena on työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen sekä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy. Työsuojelupiirien toiminta suunnataan hallinnonalan työsuojelustrategian mukaisiin tavoitteisiin. Suurin osa työsuojelupiirien voimavaroista käytetään valvontatehtäviin. Valvonnassa keskitytään työn aiheuttamien haittojen kannalta oleellisiin kysymyksiin. Työpaikkoja, joissa on olennaisia hengen ja terveyden menettämisen vaaroja, valvotaan erityisen tehokkaasti. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelupiirien välisessä runkosopimuksessa määritellään työsuojeluvalvonnan keskeiset tavoitteet ja toimialat, joihin valvonta pääasiassa kohdistetaan. Työsuojeluviranomaiset valvovat monien eri lakien ja asetusten noudattamista. Työsuojeluvalvonta voidaan jakaa työolosuhdevalvontaan, työsuhteiden ja muiden työelämän pelisääntöjen valvontaan sekä tuotteiden turvallisuuden valvontaan. Työsuojeluvalvontaa tehdään työsuojeluhallinnon aloitteesta ja asiakkaan aloitteesta. Viranomaisaloitteista valvontaa tehdään ministeriön kanssa sovitun tulossopimuksen ja työsuojelupiirin oman toiminnan suunnittelun pohjalta. Asiakkaan aloitteesta tehtävä työsuojeluvalvonta perustuu työpaikalta tai muualta tulleeseen yhteydenottoon. Valvontaa tehdään pääasiallisesti tarkastuksilla. Tarkastuksilla selvitetään onko työsuojelua koskevia säädöksiä noudatettu. Tarkastukseen sisältyy havainnoinnin lisäksi työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kuuleminen. Tarkastus tehdään yleensä työpaikalla tai työntekopaikalla. Tarkastuksia voidaan tehdä myös messuilla Valvontaohje 5

6 Työsuojelun valvonta tai pelkkien asiakirjojen perusteella työsuojelutoimistossa. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus. Muita valvontatoimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt sekä lausuntojen antaminen viranomaisille. Tarkastukset merkitään valvontatietojärjestelmään tarkastuksina ja muut valvontatoimenpiteet muina valvontatoimenpiteinä. Työsuojeluvalvonnan kohteita ovat työpaikan työolot ja työsuojelun hallintajärjestelmät. Ensisijaisesti valvotaan säädösten noudattamista. Toisaalta neuvotaan työnantajia ja pyritään edistämään työpaikan työsuojelun hallintaa. Valvontaotteen valintaan vaikuttaa työnantajan halu ja taito toimia lainmukaisesti. Valvonnan keinot vaihtelevat motivoinnista ja neuvonnasta pakkokeinojen käyttöön. Työsuojelupiiri antaa sisäiset menettelytapaohjeet työolosuhteisiin ja työsuhteisiin liittyvien vaikeiden ja ajankohtaisten työsuojeluongelmien, kuten esimerkiksi häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tai sisäilmaongelman, käsittelemiseen. 2.1 Viranomaisaloitteinen valvonta Viranomaisaloitteinen valvonta kohdistuu pääosin tulossopimuksessa sovituille yhteisille toimialoille ja jossain määrin muille piirin toimintaympäristön analyysin perusteella valituille toimialoille. Muu kuin keskeisten tavoitteiden viranomaisaloitteinen valvonta suunnataan tulossopimuksen mukaisesti. Sitä tehdään usein hankkeen muodossa. Se voi kohdistua esimerkiksi tiettyyn alaan, tai se voi olla juuri voimaantulleen lain tehostettua valvontaa. Lisäksi osallistutaan valvontakampanjoihin. 6 Valvontaohje

7 Pääosa viranomaisaloitteisesta valvonnasta tehdään tulossopimuksessa sovittujen keskeisten tavoitteiden perusteella. Tarkastettavien työpaikkojen valinnassa käytetään kokemusperäistä tietoa työpaikkojen olosuhteista. Tarkastuskohteet valitaan yhteistyössä esimiesten kanssa. Työsuojelupiirin tietolähteitä tarkastusten suuntaamiseksi ovat mm. piirin toimintaympäristön kuvaukset, tutkimustieto sekä tiedot asiakkailta ja sidosryhmiltä. Ensisijaisesti valvonta kohdistetaan sellaisille työpaikoille, joiden työoloissa on ongelmia ja joissa valvonnalla saadaan eniten vaikuttavuutta. Työpaikan selvästi osoitettu kyky huolehtia itse työympäristöstään ja aiemmat työpaikkatarkastukset otetaan huomioon valvontakohteiden valinnassa. 2.2 Asiakasaloitteinen valvonta Työsuojelupiirin on järjestettävä toimintansa niin, että asiakkaiden yhteydenottoihin ja tarkastuspyyntöihin voidaan vastata asianmukaisesti. Kun työsuojelupiirille tehdään ilmoitus, että työpaikalla epäillään rikotun lainsäädäntöä, tai jos työnantaja, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelutoimikunta tms. pyytää työsuojelupiiriä toimimaan, työsuojelupiirillä on velvollisuus toimia viivytyksettä. Tällaiset ilmoitukset ja pyynnöt voivat liittyä työsuhteisiin ja työoloihin. Näitä koskeva lainsäädäntö velvoittaa pääasiassa työnantajaa. Siksi työsuojelupiirin toimenpiteet kohdistuvat yleensä työnantajaan. Mikäli pyyntö koskee välitöntä hengen tai terveyden menettämisen vaaraa, tehdään tarkastus mahdollisuuksien mukaan välittömästi. Kuolemaan tai vaikeaan vammaan johtaneen työtapaturman tutkinta tehdään kiireellisesti. Tutkinnassa menetellään tapaturmien ja ammattitautien tutkinnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Muiden ilmoitusten ja pyyntöjen perusteella harkitaan menettelytapa tapauskohtaisesti. Työsuojelupiiri ryhtyy toimenpiteisiin asiallisten ilmoitusten ja pyyntöjen johdosta, jotka kuuluvat työsuojelupiirin toimivaltaan. Ilmoittajalle kerrotaan, mihin toimenpiteisiin ilmoitus johtaa. Ilmoittajan henkilöllisyys ja tieto, että valvontatoimenpide tehdään ilmoituksen perusteella, pidetään salassa. Toiminnassa pitäydytään viranomaisen roolissa ja ammattimaisessa asioiden hoitamistavassa. Toiminnan tulee olla puolueetonta ja asianmukaista sekä objektiivisesti perusteltavissa. Hyvään hallintoon kuuluu lopettaa asian käsittely oikeaan aikaan. Tieto käsittelyn lopettamisesta ilmoitetaan asiakkaalle. Työsuojelupiiri ei käsittele yksittäisen työnantajan eikä työntekijän edunvalvontaan liittyviä asioita, vaan niitä hoitavat esimerkiksi työntekijä- ja työnantajaliitot. Edunvalvonnaksi katsotaan mm. paikalliset ja liittotason neuvottelut työsuhdetta koskevan riidan ratkaisemiseksi tai kanteen ajaminen tuomioistuimessa. Asioissa, jotka eivät kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan, asiakkaalle annetaan mikäli mahdollista neuvot, miten asiassa voi edetä. Työtiloja tai työympäristön tai koneiden rakenteita koskevien suunnitelmien tarkastaminen ei ole työsuojeluviranomaisen tehtävä. Pyynnöstä voidaan ottaa kantaa yksittäisiin kysymyksiin ja neuvoa sovellettavista määräyksistä. Valvontaohje 7

8 3 Työolosuhdevalvonta Työolosuhteisiin liittyvä valvonta on pääasiallisesti viranomaisaloitteista. Viranomaisaloitteisilla tarkastuksilla edetään tarkastuksen asialistan (liite 1) mukaisesti. Asiakkaalle annetaan neuvontaa normien tulkinnasta. Asiakkaat esittävät myös tarkastuspyyntöjä. Työsuojelupiiri päättää asian luonteesta riippuen tapauskohtaisesti soveltuvasta valvontamenetelmästä. 4 Työsuhteita koskevien säädösten ja eräiden muiden säädösten valvonta Työsuojeluviranomaisen valvottavaksi kuuluu muitakin kuin työn terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten ulkomaisen työvoiman, tilaajavastuun ja työsuhdeasioiden valvonta. Ulkomaisen työvoiman ja tilaajavastuulain valvonnasta on annettu erilliset ohjeet. Työsuhdevalvonta on työnantajan ohjaamista työsuhdetta sääntelevien säädösten oikeaan soveltamiseen. Se voi olla viranomaisaloitteista tai asiakasaloitteista. Työsuhdeasioita koskevia tarkastuksia voidaan tehdä mm. käymällä työpaikalla työpaikkatarkastuksella tai perehtymällä asiakirjoihin työsuojelupiirissä tai työnantajan käyttämässä tilitoimistossa. Tarkastukseen sisältyy aina työnantajan ja työntekijöiden edustajien kuuleminen. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus. Työsuojelupiirin tehtävät työsuhdevalvonnassa ovat viranomaisohjauksen (toimintaohjeiden ja kehotusten) antaminen työnantajalle tutkintapyyntöjen ja rikosilmoitusten laatiminen asioissa, joissa epäillään rikotun valvottavaan säädökseen sisältyvää rangaistussäännöstä. Työsuhdeneuvonnalla tarkoitetaan lähinnä puhelimitse tai henkilökohtaisena asiakaspalveluna välitettyä tietoa lain sisällöstä ja tulkinnasta sekä työehtosopimusten sisällöstä. Työehtosopimusten sisältöä ei tulkita. Neuvonta voi johtaa valvontatoimenpiteisiin. Työsuhdevalvonta ja -neuvonta on puolueetonta viranomaistoimintaa. 5 Tuotteiden turvallisuuden valvonta Tuotteiden turvallisuuden valvonta voi liittyä työpaikan työolojen ja työsuojelun hallintajärjestelmien valvontaan. Tarkastuksilla valvotaan, että tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja turvallisia käyttää. Tuotteiden turvallisuuden valvonnassa on pidettävä erillään tuotteen valinta ja käyttö, eli työnantajan velvollisuuksien valvonta, ja tuotteiden teknisten ym. ominaisuuksien, eli valmistajan velvollisuuksien, valvonta (markkinavalvonta). Työsuojelupiiri voi valvonnassa havaita, ettei markkinoille tai käyttöön tarkoitettu tuote ole säädettyjen vaatimusten mukainen tai se voi aiheuttaa vaaraa henkilöille tai omaisuudelle. Tällöin työsuojelupiirin on siirrettävä asia ministeriön käsiteltäväksi. Sitä ennen on tehtävä asiasta riittävä selvitys. Selvitettäessä havaitun epäilyn perusteita työsuojelupiirin tulee tarvittaessa hankkia lisätietoja esimerkiksi tuotteen valmistajalta tai muulta toimittajalta. Lisäksi tuotteiden turvallisuutta voidaan valvoa tarkkailemalla tuotteita messuilla tai näyttelyissä tai maahantuojan tai myyjän myyntitiloissa tai varastoissa. 8 Valvontaohje

9 6 Työpaikkatarkastus 6.1 Valmistautuminen ja yhteydenotto Tarkastuksesta tehdään ennakkosuunnitelma, että jo etukäteen voidaan muodostaa kuva työpaikan tilanteesta, sen työsuojeluongelmista, hallintajärjestelmistä ja organisaatiosta. Tarkastuksesta ja sen ajankohdasta ilmoitetaan yleensä ennakolta työnantajalle. Tarkentava kirjallinen ilmoitus lähetetään hyvissä ajoin. Ilmoituksessa kerrotaan tarkastuksen ajankohdan lisäksi sen arvioitu kesto, tarkastuksella käsiteltävät asiat, ketkä viranomaisen edustajat osallistuvat tarkastukseen ja keiden työpaikan edustajien halutaan olevan läsnä. Työterveyshuollon edustajan läsnäolo tarkastuksessa on usein hyödyllistä, mutta siitä päättää työnantaja. Tarkastus voidaan tehdä myös etukäteen ilmoittamatta esimerkiksi suunnattuna tarkastuksena, jos se on valvonnan kannalta tarpeellista. Työpaikalle saavuttuaan tarkastaja ilmoittaa tarkastuksesta työnantajalle. Jos työnantaja vastustaa tarkastusta, voi työsuojelupiiri pyytää virka-apua poliisilta. Joskus voi olla syytä ottaa yhteyttä toisiin viranomaisiin, jotka valvovat työpaikkaa, kuten palo- ja pelastusviranomaisiin. 6.2 Tarkastuksen asialista Tarkastuksen asialista (liite 1) sisältää asiakokonaisuudet, joita käsitellään viranomaisaloitteisen työpaikkatarkastuksen yhteydessä. Asialistaa muokataan soveltuvaksi painottaen tarkastuskohteeseen sopivia asioita. Asialistaa käytetään soveltaen asiakasaloitteisissa työpaikkatarkastuksissa. Tarkastuksen asialista ohjaa työpaikkatarkastuksen kulkua suunnitelmalliseksi ja samankaltaiseksi huolimatta siitä, kuka tarkastuksen tekee. Tarkastuksen asialista koostuu neljästä osasta: 1. Työpaikan tilannetta kuvaavien tietojen tarkistaminen 2. Tulossopimuksesta ja/tai piirin tavoitteista johdetut asiat 3. Muut työpaikan työolosuhde- tai työsuhdeasiat 4. Työnantajan ja työntekijöiden edustajien esille tuomat asiat Tarkastuksella käytettävään työtapaan vaikuttavat monet tekijät, kuten tarkastuksen syy, työsuojelupiirin tavoitteet, tarkastajan suunnitelmat, ongelmien laatu, käytettävissä oleva aika, työpaikan koko ja työntekijämäärä sekä työnantajan suhtautuminen tarkastukseen. Työsuojeluhallinnolla on erilaisia työolosuhdemittareita, joita voidaan käyttää tarkastuksella. Työolosuhdemittareita käytetään työpaikkatarkastuksilla vähintään tulossopimuksen mukaisesti tai työsuojelupiirin päättämässä laajuudessa. Mittareilla voidaan mitata työolosuhteiden kehitystä työpaikkakohtaisesti, toimialakohtaisesti tai valtakunnallisesti. Mittareita käytetään tarkastajan omien havaintojen tukena. Mittaustulokset toimivat apuna arvioitaessa hallintajärjestelmän toimivuutta. Valvontaohje 9

10 6.3 Työpaikkakäynti Tarkastuksella edetään tarkastuksen asialistan mukaisesti. Asialista tarkistetaan lisäämällä siihen työpaikan edustajien esitykset käsiteltäviksi asioiksi. Käsittelyn laajuus riippuu valvontakohteen vaaroista ja haitoista sekä työpaikan omista valmiuksista hoitaa työsuojeluasioita. Työpaikkakäynti jakautuu yleensä kolmeen osaan: alkukokous, työpaikkakierros ja loppukokous. Alkukokouksen tarkoituksena on varmistaa työpaikkakäynnin sujuminen ja selostaa tarkastuksen tavoitteet ja käsiteltävät asiat sekä tarkistaa ja kirjata työpaikan tilannetta kuvaavat tiedot tarkastuskertomusta ja valvontatietokantaa varten. Tietojen tarkistamisen jälkeen käsitellään hallinnon keskeisiin tavoitteisiin liittyvät asiat. Tarkastajan kuuluu käsitellä myös muut havaitsemansa tai epäilemänsä työpaikan työsuojeluongelmat. Tarkastuksessa vuorovaikutuksella on suuri merkitys työnantajan toimintaan. Myönteinen palaute on usein hyvä keino edistää työsuojelua. Työpaikan edustajien kysymyksiin tai esille ottamiin asioihin vastataan heti tai vastaus toimitetaan työpaikalle myöhemmin. Vaikka työterveyden ja -turvallisuuden hallintamenettelyjen valvonta usein tarkoittaa asian selvittämistä keskusteluin ja kyselyin sekä tutustumalla asiakirjoihin, tarkastukseen sisältyy myös käynti työpaikan tiloissa, jolloin pyritään selvittämään menettelyjen toimivuus käytännössä ja voidaan tehdä havaintoja vaaroista ja haitoista. Työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa keskustellaan kahden kesken tarpeen mukaan. Tarkastajan velvollisuus on puuttua säädösten vastaisuuksiin. On kuitenkin tärkeää, että työpaikalla ymmärretään, ettei työpaikkakierros tarkoita sitä, että kaikki puutteet olisi havaittu tarkastuksella. Työpaikkakäynnin aikana tarkastajan tulee tehdä muistiinpanot erityisesti tärkeistä ja kiistanalaisista asioista. Nämä toimivat tarkastuskertomuksen ja mahdollisten myöhempien toimenpiteiden perustana. Tarpeen mukaan valokuvataan tai videoidaan työvaiheita, koneita, tiloja tms. Loppukokouksessa tarkastaja esittää yhteenvedon keskeisistä havainnoista ja parantamista vaativista hallintamenettelyjen ja työolojen puutteista. Tarkastaja kertoo, mitä toimenpiteitä hän edellyttää työnantajalta ja kuulee työnantajan ja henkilöstön edustajia ja varmistaa, että he ovat ymmärtäneet mitä edellytetään. Lisäksi tarkastaja esittää pääkohdat, jotka hän aikoo kirjata tarkastuskertomukseen ja kertoo toimintaohjeen ja kehotuksen merkityksen. Työnantajan tai hänen edustajansa kanssa keskustellaan annettujen toimintaohjeiden ja kehotusten toteutusaikatauluista ja seurantatavasta. Jos tarkastaja huomaa työpaikkakäynnin aikana olennaisia epäkohtia tai puutteellisuuksia, jotka kuuluvat toisen viranomaisen valvottavaksi, siitä ilmoitetaan ao. viranomaiselle. 7 Tarkastuskertomus, toimintaohje ja kehotus Tarkastaja laatii tarkastuksesta viipymättä kirjallisen tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomukseen kirjataan tarkastajan antamat toimintaohjeet ja kehotukset sekä tarkastuksen kulku. Kehotus voidaan antaa myös erillisenä asiakirjana. Tarkastuskertomukseen merkitään myös annetut väliaikaiset käyttökiellot. Tarvittaessa tarkastuskertomuksessa voidaan mainita, mitä ei ole tarkastettu. 10 Valvontaohje

11 Tarkastuskertomuksen alkuun kirjataan yksilöintitietojen jälkeen annetut kehotukset ja toimintaohjeet ja selvitys näiden merkityksestä, jonka jälkeen kuvataan tarkastuksen kulku. Tällöin on tuotava esille se, että työsuojeluviranomainen seuraa erityisesti kehotuksen noudattamista. Lisäksi on kerrottava, että kehotuksen tai asiasta riippuen toimintaohjeenkin noudattamatta jättäminen voi johtaa velvoittavan päätöksen antamiseen. Tarkastuskertomus laaditaan myös tarkastuksista, joissa työnantajalle ei anneta toimintaohjeita, kehotuksia eikä suosituksia. Tällöin kirjataan ainoastaan tarkastuksen yksilöintitiedot ja tarkastuksen kulku. Myös tarkastuksesta, joka tehdään muulla tavoin kuin tekemällä tarkastus työpaikalla, esim. pelkkien asiakirjojen perusteella, laaditaan tarkastuskertomus. Tällaisia asioita voivat olla työsuhdelainsäädäntöön, työterveyshuoltolainsäädäntöön tai henkiseen hyvinvointiin liittyvien asioiden valvonta. Mikäli tarkastuksella on käsitelty asioita, joista voidaan antaa vain toimintaohje, mutta ei kehotusta eikä niistä ole työsuojelupiirin mahdollista tehdä syyteilmoitusta, tarkastuskertomukseen lisätään maininta siitä, että näiden asioiden osalta asian käsittely työsuojelutoimistossa päättyy (liite 2). Tällaisia ovat monet työsuhteeseen liittyvät riita-asiat. Työpaikalle annettujen toimintaohjeiden, kehotusten ja päätösten on aina perustuttava lainsäädäntöön. Toimintaohjeita voidaan antaa kaikista työsuojelupiirin valvottavaksi kuuluvista asioista. Kehotus ja sitä mahdollisesti seuraava velvoittava päätös sen sijaan voidaan antaa vain laissa nimenomaan säädetyissä asioissa. Toimintaohje annetaan vähäisen puutteellisuuden tai epäkohdan korjaamiseksi. Jos säännösten vastaisesta olotilasta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi, annetaan toimintaohjeen sijasta kirjallinen kehotus poistaa tai korjata säännösten vastainen olotila. Kehotus voidaan antaa vain valvontalain 13 :n 3 momentissa mainituista asioista. Luettelo on tyhjentävä. Näissä asioissa on myöhemmin on mahdollista antaa työsuojeluviranomaisen päätös. Tarkastaja voi antaa kirjallisen kehotuksen myös lievemmissä lain vastaisissa tilanteissa, jos työnantaja ei noudata annettua toimintaohjetta (liite 2). Tällöinkin kehotus voidaan antaa vain lain 13 3 momentin asioissa. Kehotuksen toimintavelvoite yksilöidään tarkastuskertomukseen riittävän selkeästi. Kehotuksessa asetetaan määräaika, jonka kuluessa työnantajan on korjattava lain vastainen olotila säädösten mukaiseksi, jollei sitä voi heti tehdä. Määräaika mitoitetaan niin, että olotilan saattaminen säädösten mukaiseksi on mahdollista. Annettu kehotus johtaa aina seurantaan. Jos työnantaja toteuttaa kehotuksen tarkastuksen aikana, asia merkitään tarkastuskertomukseen. Tarkastaja noudattaa työsuojelupiirin linjauksia toimintaohjeita ja kehotuksia antaessaan. Huomatessaan epäkohdan, joka aiheuttaa vähäistä suuremman vaaran, tarkastajan on selvitettävä ja harkittava asian todellinen tila työpaikalla ja toimittava työsuojelupiirin linjausten mukaisesti. Vastaavasti sama harkinta tehdään toimintaohjeita annettaessa. Tarkastuksen kulku kuvataan siten, että kuvauksesta selviää tarkastuksen yhteydessä esille tulleet asiat. Osapuolten eriävät käsitykset keskeisistä asioista kirjataan. Tarkastuskertomuksen tulee olla tiivis ja ytimekäs ja sen tulee sisältää lähinnä vain olennaiset tiedot tarkastuskohteen ja asian jatkokäsittelyn kannalta. Keskeiset ongelmat ja puutteet on silti yksilöitävä ja selostettava riittävästi, koska niillä voi olla merkitystä asian jatkokäsittelyssä, esimerkiksi mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Valvontaohje 11

12 Tarkastuskertomus lähetetään työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle viimeistään kuukauden kuluttua tarkastuksesta. Muusta jakelusta voi sopia työnantajan kanssa. Tarvittaessa lähetetään jäljennös tarkastuskertomuksesta tai ote siitä muille viranomaisille. 8 Seuranta Annettuaan kehotuksen tarkastajan on seurattava, että työnantaja on määräajan kuluessa noudattanut kehotusta. Myös toimintaohjeen noudattamista on seurattava. Seuranta voi edellyttää uutta työpaikkakäyntiä tai kirjallista selvitystä. Toimintaohjeen noudattamista voi seurata myös seuraavan työpaikkatarkastuksen yhteydessä. Jos seurannassa todetaan, että toimintaohjetta tai kehotusta on noudatettu, asiasta tehdään merkintä valvontatietojärjestelmään. Jos kehotuksessa todettua puutetta ei poisteta tai korjata määräajassa, tarkastajan on saatettava asia viivytyksettä työsuojelutoimiston käsiteltäväksi. 9 Hallinnolliset pakkokeinot Työsuojeluvalvonnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että pakkokeinoja käytetään tehokkaasti tarvittaessa. 9.1 Työsuojeluviranomaisen päätös Asian saattaminen kehotuksen antamisen jälkeen työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi tarkoittaa sitä, että työsuojeluviranomainen ryhtyy harkitsemaan ja valmistelemaan velvoittavan päätöksen tekemistä. Menettelyssä voidaan ohittaa toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen kokonaan, jos tarkastaja arvioi, että niiden antaminen ei ilmeisesti johda säännösten vastaisen olotilan korjaamiseen tai poistamiseen taikka asia ei siedä viivytystä. Työsuojeluviranomainen voi päätöksellä velvoittaa työnantajan korjaamaan tai poistamaan säännösten vastaisen olotilan antamassaan määräajassa. Päätös voidaan antaa vain niissä asioissa, joissa voidaan lain 13 :n 3 momentin mukaan antaa kehotus. Velvollisuuden tehosteeksi työsuojeluviranomainen voi asettaa uhkasakon tai teettämis- tai keskeyttämisuhan. Päätös on työnantajaa oikeudellisesti sitova. Päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 9.2 Käyttökielto ja väliaikainen käyttökielto Käyttökiellolla tarkoitetaan koneen, työvälineen tai muun teknisen laitteen käytön tai työmenetelmän tai työnteon jatkamisen kieltämistä. Työsuojeluviranomainen voi päätöksellä määrätä käyttökiellon, jos työpaikalla vallitsevasta puutteellisuudesta tai epäkohdasta aiheutuu työntekijälle hengen tai terveyden menettämisen vaara. Käyttökiellon tehosteeksi voidaan määrätä uhkasakko. Tarkastaja voi heti tarkastuksen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen antaa käyttökiellon väliaikaisena, jos puutteellisuudesta tai epäkohdasta aiheutuu työntekijälle välitön hengen tai terveyden menettämisen vaara. Kielto ei saa rajoittaa toimintaa työpaikalla laajemmin kuin työn turvallisuuden ja terveyden kannalta on tarpeellista. Väliaikaista käyttökieltoa on heti noudatettava työpaikalla. Tarkastajan on saatettava asia ensi tilassa työsuojelutoimiston käsiteltäväksi. 12 Valvontaohje

13 Jos tarkastaja havaitsee, että toimintaohjeen tai kehotuksen antaminen ei ilmeisesti johda säännösten vastaisen olotilan korjaamiseen tai poistamiseen taikka asia ei siedä viivytystä, tarkastaja voi saattaa asian työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi toimintaohjetta tai kehotusta antamatta. Käyttökieltoa annettaessa on kuultava työnantajaa. Lisäksi työsuojelutoimiston on ennen päätöksen tekemistä varattava työsuojeluvaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille ja työsuojeluvaltuutetulle. 9.3 Tuotteen väliaikainen luovuttamiskielto Työsuojelutarkastaja voi, jos tuote käyttöön otettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle, antaa väliaikaisen kiellon luovuttaa tuotetta markkinoille tai käyttöön. Tarkastajan on siirrettävä asia työsuojelutoimistolle, joka saattaa asian ministeriön ratkaistavaksi. Tarkastajan, työsuojelutoimiston ja ministeriön on toimittava asiassa kiireellisesti. 10 Rikosasiasta ilmoittaminen Työsuojelutoimiston on tehtävä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten, jos se epäilee, että on tehty työsuojeluviranomaisen valvottavana olevissa laeissa tai rikoslain 47 luvussa rangaistavaksi säädetty teko. Vähäinen teko voidaan jättää ilmoittamatta. Työsuojeluviranomaisen valvottavana olevista laeista on rangaistussäännöksiä mm. työturvallisuuslaissa, työsopimuslaissa, työaikalaissa ja vuosilomalaissa. Tutkintapyynnön lisäksi työsuojelutoimisto harkitsee, onko lainvastaisen olotilan poistamiseksi tarpeen tehdä työsuojeluviranomaisen päätös. Jos työnantaja on tehnyt työrikoksen, työsuojelupiiri päättää tekeekö se asiasta työsuojeluviranomaisen päätöksen vai ilmoittaako se asiasta poliisille esitutkintaa varten. Tehdystä hallintopäätöksestä huolimatta työturvallisuusmääräysten vastainen olotila työpaikalla voi johtaa siihen, että työnantajaa tai sen edustajaa syytetään työturvallisuusrikoksesta tai rikkomuksesta. Valvontaohje 13

14

15 Liite 1 Tarkastuksen asialista 1. Työpaikan tilannetta kuvaavien tietojen tarkistaminen työpaikan perustiedot (mm. osoitteet, puhelinnumerot, henkilöstömäärä ja työsuojeluhenkilöstö) toiminnan ja tuotannon laajuus ja kuvaus työsuojeluhenkilöstön koulutus ja ilmoittaminen työsuojeluhenkilörekisteriin työterveyshuoltoon liittyvät asiat (työterveyshuoltosopimus, työpaikkaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, lakisääteiset terveystarkastukset) työaikakirjanpito ja ylityöt, vuosilomakirjanpito lakisääteinen tapaturmavakuutus työtapaturmat, sairauspoissaolot ja ammattitaudit lainsäädännön edellyttämät hallintatoimet (vaarojen selvittäminen, työsuojelun toimintaohjelma) aiemmin annettujen toimintaohjeiden noudattaminen 2. Tulossopimuksesta ja/tai piirin tavoitteista johdetut asiat työn vaarojen selvittäminen ja arviointi turvallisuuden hallintamenettelyt 3. Muut työpaikan työolosuhde- tai työsuhdeasiat Tarkastajan työpaikkakäynnin aikana tekemät havainnot työpaikan työturvallisuuden ja työsuojelun tilasta muista kuin keskeisten tavoitteiden asioista. Näitä voivat esimerkiksi olla: havainnot hallintajärjestelmien toimivuudesta työympäristön rakenteet ja henkilöstötilat kemialliset, fysikaaliset ja biologiset haittatekijät koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu ergonominen, fyysinen ja henkinen kuormittavuus henkilönsuojainten ja apuvälineiden käyttö ja hankinta työpaikan ilmanvaihto 4. Työpaikan edustajien esille tuomat asiat Työnantajan ja tämän edustajan, työsuojeluvaltuutetun tai muiden työntekijöiden esittämät kysymykset. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kuuleminen tarkastuksen kohteena olevissa asioissa. Valvontaohje 15

16

17 Liite 2 Toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen Valvontaohje 17

18

19

20 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto PL 536, Tampere Puhelin (09) ja (03) Faksi (03)

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta 7.2.2013 Päivi Suorsa Ydinviestit 2012-2015 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 5/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 5/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 5/2010 vp Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta /44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta /44 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET JA VIRANOMAISVALVONTA 1 luku Yleiset säännökset 1

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen 13.-14.5.2014 Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot Lähtökohtia Valvontakeinoilla puututaan kohteen oikeuksiin. (omaisuuden suoja, elinkeinovapaus)

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA OHJE 704679 v. 3 1(11) 14.06.2013 STM/2254/2013 OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA Ohjeen tarkoitus Tässä ohjeessa käsitellään psykososiaalisen kuormituksen valvontaa. Psykososiaalista kuormitusta

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016 1 (4) Työsuojelupäällikkö Anne Roine Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Helsingfors Djurskydssförening HESY Ry Yhdyskunnantie 11 00680 HELSINKI Viite Kuuleminen dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014, 4.3.2014

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean tarkastukset Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean rooli Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (2001/101) 20 x (12.4.2013/277) Luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Helsinki Ylitarkastaja Ville Lappalainen Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta:

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Alma Talent 2017 Helsinki 11., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja valvonta. Sirkku Lehtimäki Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

Sisäilmaongelmat ja valvonta. Sirkku Lehtimäki Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Sisäilmaongelmat ja valvonta Sirkku Lehtimäki Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2 Työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen Työsuojelun vastuualue, ESAVI 16.3.2017 1 Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2014

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2014 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 31/2015 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2014 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävät. Yhteistoiminta uhka vai mahdollisuus 18.3.2013

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävät. Yhteistoiminta uhka vai mahdollisuus 18.3.2013 Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävät Yhteistoiminta uhka vai mahdollisuus 18.3.2013 Helena Lamponen Yhteistoiminta-asiamies Laki yhteistoiminta-asiamiehestä 30.3.2010/216, voimaan 1.7.2010 Yhteistoimintalaki

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 4912/10.03.00/2012 209 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kiinteistöllä varastoitavan merikontin poistamiseksi, 49-61-71-1, Viherkalliontie 8, 02710

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1 Lain tarkoitus Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen Ympäristölautakunta 31 21.05.2014 Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen YMPL 31 Tarkastusten ja katselmuksen perusteella liikerakennus ja sen ympäristö tontilla

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Aluehallintoviraston keinot sisäilmaongelmien ratkaisuissa. Opetus- ja kulttuuritoimi

Aluehallintoviraston keinot sisäilmaongelmien ratkaisuissa. Opetus- ja kulttuuritoimi Aluehallintoviraston keinot sisäilmaongelmien ratkaisuissa Opetus- ja kulttuuritoimi 13.11.2015 1 Aluehallintovirastossa käsitellään koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia Työsuojeluvastuualue Oikeusturva

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot