Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto"

Transkriptio

1 Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

2 Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja

3 Sisällysluettelo 1 Yleistä Työsuojelun valvonta ja sen suuntaaminen Viranomaisaloitteinen valvonta Asiakasaloitteinen valvonta Työolosuhdevalvonta Työsuhteita koskevien säädösten ja eräiden muiden säädösten valvonta Tuotteiden turvallisuuden valvonta Työpaikkatarkastus Valmistautuminen ja yhteydenotto Tarkastuksen asialista Työpaikkakäynti Tarkastuskertomus, toimintaohje ja kehotus Seuranta Hallinnolliset pakkokeinot Työsuojeluviranomaisen päätös Käyttökielto ja väliaikainen käyttökielto Tuotteen väliaikainen luovuttamiskielto Rikosasiasta ilmoittaminen...13 Liite 1 Tarkastuksen asialista...15 Liite 2 Toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen...17

4

5 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto antaa tämän valvontaohjeen työsuojelupiireille. Ohjeessa käsitellään viranomaisaloitteista valvontaa, asiakasaloitteista valvontaa, tarkastuskertomusten laadintaa ja pakkokeinojen käyttöä. Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja parantaa työsuojeluvalvonnan laatua sekä tehostaa piirihallinnon voimavarojen käyttöä. Ministeriö edellyttää, että työsuojelupiirit saattavat tämän ohjeen tarkastajien tietoon ja tarvittaessa antavat tarkentavaa ohjeistusta sekä valvovat ohjeiden noudattamista. Työsuojelupiirin päällikkö huolehtii valvontatoiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja laadukkuudesta sekä hyvien hallintokäytäntöjen noudattamisesta. Työsuojelupiirin johto tarkkailee tarkastajien toimintaa ja tarkastuskertomusten sisältöä ja laatua. Toiminnan poikkeamiin ja virheisiin puututaan. 2 Työsuojelun valvonta ja sen suuntaaminen Työsuojelua koskevien säädösten ja määräysten noudattamisen valvonta on työsuojeluviranomaisten, eli työsuojelupiirien ja sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston, tehtävä. Tehtävät on kuvattu laissa ja asetuksessa työsuojeluhallinnosta sekä laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinnon tehtävänä on mm. kehittää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä, antaa ohjeita, neuvoja ja lausuntoja työsuojelusäännösten ja määräysten soveltamisesta sekä harjoittaa yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa työsuojelun alalla. Työsuojeluhallinnon keskeisenä tavoitteena on työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen sekä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy. Työsuojelupiirien toiminta suunnataan hallinnonalan työsuojelustrategian mukaisiin tavoitteisiin. Suurin osa työsuojelupiirien voimavaroista käytetään valvontatehtäviin. Valvonnassa keskitytään työn aiheuttamien haittojen kannalta oleellisiin kysymyksiin. Työpaikkoja, joissa on olennaisia hengen ja terveyden menettämisen vaaroja, valvotaan erityisen tehokkaasti. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelupiirien välisessä runkosopimuksessa määritellään työsuojeluvalvonnan keskeiset tavoitteet ja toimialat, joihin valvonta pääasiassa kohdistetaan. Työsuojeluviranomaiset valvovat monien eri lakien ja asetusten noudattamista. Työsuojeluvalvonta voidaan jakaa työolosuhdevalvontaan, työsuhteiden ja muiden työelämän pelisääntöjen valvontaan sekä tuotteiden turvallisuuden valvontaan. Työsuojeluvalvontaa tehdään työsuojeluhallinnon aloitteesta ja asiakkaan aloitteesta. Viranomaisaloitteista valvontaa tehdään ministeriön kanssa sovitun tulossopimuksen ja työsuojelupiirin oman toiminnan suunnittelun pohjalta. Asiakkaan aloitteesta tehtävä työsuojeluvalvonta perustuu työpaikalta tai muualta tulleeseen yhteydenottoon. Valvontaa tehdään pääasiallisesti tarkastuksilla. Tarkastuksilla selvitetään onko työsuojelua koskevia säädöksiä noudatettu. Tarkastukseen sisältyy havainnoinnin lisäksi työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kuuleminen. Tarkastus tehdään yleensä työpaikalla tai työntekopaikalla. Tarkastuksia voidaan tehdä myös messuilla Valvontaohje 5

6 Työsuojelun valvonta tai pelkkien asiakirjojen perusteella työsuojelutoimistossa. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus. Muita valvontatoimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt sekä lausuntojen antaminen viranomaisille. Tarkastukset merkitään valvontatietojärjestelmään tarkastuksina ja muut valvontatoimenpiteet muina valvontatoimenpiteinä. Työsuojeluvalvonnan kohteita ovat työpaikan työolot ja työsuojelun hallintajärjestelmät. Ensisijaisesti valvotaan säädösten noudattamista. Toisaalta neuvotaan työnantajia ja pyritään edistämään työpaikan työsuojelun hallintaa. Valvontaotteen valintaan vaikuttaa työnantajan halu ja taito toimia lainmukaisesti. Valvonnan keinot vaihtelevat motivoinnista ja neuvonnasta pakkokeinojen käyttöön. Työsuojelupiiri antaa sisäiset menettelytapaohjeet työolosuhteisiin ja työsuhteisiin liittyvien vaikeiden ja ajankohtaisten työsuojeluongelmien, kuten esimerkiksi häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tai sisäilmaongelman, käsittelemiseen. 2.1 Viranomaisaloitteinen valvonta Viranomaisaloitteinen valvonta kohdistuu pääosin tulossopimuksessa sovituille yhteisille toimialoille ja jossain määrin muille piirin toimintaympäristön analyysin perusteella valituille toimialoille. Muu kuin keskeisten tavoitteiden viranomaisaloitteinen valvonta suunnataan tulossopimuksen mukaisesti. Sitä tehdään usein hankkeen muodossa. Se voi kohdistua esimerkiksi tiettyyn alaan, tai se voi olla juuri voimaantulleen lain tehostettua valvontaa. Lisäksi osallistutaan valvontakampanjoihin. 6 Valvontaohje

7 Pääosa viranomaisaloitteisesta valvonnasta tehdään tulossopimuksessa sovittujen keskeisten tavoitteiden perusteella. Tarkastettavien työpaikkojen valinnassa käytetään kokemusperäistä tietoa työpaikkojen olosuhteista. Tarkastuskohteet valitaan yhteistyössä esimiesten kanssa. Työsuojelupiirin tietolähteitä tarkastusten suuntaamiseksi ovat mm. piirin toimintaympäristön kuvaukset, tutkimustieto sekä tiedot asiakkailta ja sidosryhmiltä. Ensisijaisesti valvonta kohdistetaan sellaisille työpaikoille, joiden työoloissa on ongelmia ja joissa valvonnalla saadaan eniten vaikuttavuutta. Työpaikan selvästi osoitettu kyky huolehtia itse työympäristöstään ja aiemmat työpaikkatarkastukset otetaan huomioon valvontakohteiden valinnassa. 2.2 Asiakasaloitteinen valvonta Työsuojelupiirin on järjestettävä toimintansa niin, että asiakkaiden yhteydenottoihin ja tarkastuspyyntöihin voidaan vastata asianmukaisesti. Kun työsuojelupiirille tehdään ilmoitus, että työpaikalla epäillään rikotun lainsäädäntöä, tai jos työnantaja, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelutoimikunta tms. pyytää työsuojelupiiriä toimimaan, työsuojelupiirillä on velvollisuus toimia viivytyksettä. Tällaiset ilmoitukset ja pyynnöt voivat liittyä työsuhteisiin ja työoloihin. Näitä koskeva lainsäädäntö velvoittaa pääasiassa työnantajaa. Siksi työsuojelupiirin toimenpiteet kohdistuvat yleensä työnantajaan. Mikäli pyyntö koskee välitöntä hengen tai terveyden menettämisen vaaraa, tehdään tarkastus mahdollisuuksien mukaan välittömästi. Kuolemaan tai vaikeaan vammaan johtaneen työtapaturman tutkinta tehdään kiireellisesti. Tutkinnassa menetellään tapaturmien ja ammattitautien tutkinnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Muiden ilmoitusten ja pyyntöjen perusteella harkitaan menettelytapa tapauskohtaisesti. Työsuojelupiiri ryhtyy toimenpiteisiin asiallisten ilmoitusten ja pyyntöjen johdosta, jotka kuuluvat työsuojelupiirin toimivaltaan. Ilmoittajalle kerrotaan, mihin toimenpiteisiin ilmoitus johtaa. Ilmoittajan henkilöllisyys ja tieto, että valvontatoimenpide tehdään ilmoituksen perusteella, pidetään salassa. Toiminnassa pitäydytään viranomaisen roolissa ja ammattimaisessa asioiden hoitamistavassa. Toiminnan tulee olla puolueetonta ja asianmukaista sekä objektiivisesti perusteltavissa. Hyvään hallintoon kuuluu lopettaa asian käsittely oikeaan aikaan. Tieto käsittelyn lopettamisesta ilmoitetaan asiakkaalle. Työsuojelupiiri ei käsittele yksittäisen työnantajan eikä työntekijän edunvalvontaan liittyviä asioita, vaan niitä hoitavat esimerkiksi työntekijä- ja työnantajaliitot. Edunvalvonnaksi katsotaan mm. paikalliset ja liittotason neuvottelut työsuhdetta koskevan riidan ratkaisemiseksi tai kanteen ajaminen tuomioistuimessa. Asioissa, jotka eivät kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan, asiakkaalle annetaan mikäli mahdollista neuvot, miten asiassa voi edetä. Työtiloja tai työympäristön tai koneiden rakenteita koskevien suunnitelmien tarkastaminen ei ole työsuojeluviranomaisen tehtävä. Pyynnöstä voidaan ottaa kantaa yksittäisiin kysymyksiin ja neuvoa sovellettavista määräyksistä. Valvontaohje 7

8 3 Työolosuhdevalvonta Työolosuhteisiin liittyvä valvonta on pääasiallisesti viranomaisaloitteista. Viranomaisaloitteisilla tarkastuksilla edetään tarkastuksen asialistan (liite 1) mukaisesti. Asiakkaalle annetaan neuvontaa normien tulkinnasta. Asiakkaat esittävät myös tarkastuspyyntöjä. Työsuojelupiiri päättää asian luonteesta riippuen tapauskohtaisesti soveltuvasta valvontamenetelmästä. 4 Työsuhteita koskevien säädösten ja eräiden muiden säädösten valvonta Työsuojeluviranomaisen valvottavaksi kuuluu muitakin kuin työn terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten ulkomaisen työvoiman, tilaajavastuun ja työsuhdeasioiden valvonta. Ulkomaisen työvoiman ja tilaajavastuulain valvonnasta on annettu erilliset ohjeet. Työsuhdevalvonta on työnantajan ohjaamista työsuhdetta sääntelevien säädösten oikeaan soveltamiseen. Se voi olla viranomaisaloitteista tai asiakasaloitteista. Työsuhdeasioita koskevia tarkastuksia voidaan tehdä mm. käymällä työpaikalla työpaikkatarkastuksella tai perehtymällä asiakirjoihin työsuojelupiirissä tai työnantajan käyttämässä tilitoimistossa. Tarkastukseen sisältyy aina työnantajan ja työntekijöiden edustajien kuuleminen. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus. Työsuojelupiirin tehtävät työsuhdevalvonnassa ovat viranomaisohjauksen (toimintaohjeiden ja kehotusten) antaminen työnantajalle tutkintapyyntöjen ja rikosilmoitusten laatiminen asioissa, joissa epäillään rikotun valvottavaan säädökseen sisältyvää rangaistussäännöstä. Työsuhdeneuvonnalla tarkoitetaan lähinnä puhelimitse tai henkilökohtaisena asiakaspalveluna välitettyä tietoa lain sisällöstä ja tulkinnasta sekä työehtosopimusten sisällöstä. Työehtosopimusten sisältöä ei tulkita. Neuvonta voi johtaa valvontatoimenpiteisiin. Työsuhdevalvonta ja -neuvonta on puolueetonta viranomaistoimintaa. 5 Tuotteiden turvallisuuden valvonta Tuotteiden turvallisuuden valvonta voi liittyä työpaikan työolojen ja työsuojelun hallintajärjestelmien valvontaan. Tarkastuksilla valvotaan, että tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja turvallisia käyttää. Tuotteiden turvallisuuden valvonnassa on pidettävä erillään tuotteen valinta ja käyttö, eli työnantajan velvollisuuksien valvonta, ja tuotteiden teknisten ym. ominaisuuksien, eli valmistajan velvollisuuksien, valvonta (markkinavalvonta). Työsuojelupiiri voi valvonnassa havaita, ettei markkinoille tai käyttöön tarkoitettu tuote ole säädettyjen vaatimusten mukainen tai se voi aiheuttaa vaaraa henkilöille tai omaisuudelle. Tällöin työsuojelupiirin on siirrettävä asia ministeriön käsiteltäväksi. Sitä ennen on tehtävä asiasta riittävä selvitys. Selvitettäessä havaitun epäilyn perusteita työsuojelupiirin tulee tarvittaessa hankkia lisätietoja esimerkiksi tuotteen valmistajalta tai muulta toimittajalta. Lisäksi tuotteiden turvallisuutta voidaan valvoa tarkkailemalla tuotteita messuilla tai näyttelyissä tai maahantuojan tai myyjän myyntitiloissa tai varastoissa. 8 Valvontaohje

9 6 Työpaikkatarkastus 6.1 Valmistautuminen ja yhteydenotto Tarkastuksesta tehdään ennakkosuunnitelma, että jo etukäteen voidaan muodostaa kuva työpaikan tilanteesta, sen työsuojeluongelmista, hallintajärjestelmistä ja organisaatiosta. Tarkastuksesta ja sen ajankohdasta ilmoitetaan yleensä ennakolta työnantajalle. Tarkentava kirjallinen ilmoitus lähetetään hyvissä ajoin. Ilmoituksessa kerrotaan tarkastuksen ajankohdan lisäksi sen arvioitu kesto, tarkastuksella käsiteltävät asiat, ketkä viranomaisen edustajat osallistuvat tarkastukseen ja keiden työpaikan edustajien halutaan olevan läsnä. Työterveyshuollon edustajan läsnäolo tarkastuksessa on usein hyödyllistä, mutta siitä päättää työnantaja. Tarkastus voidaan tehdä myös etukäteen ilmoittamatta esimerkiksi suunnattuna tarkastuksena, jos se on valvonnan kannalta tarpeellista. Työpaikalle saavuttuaan tarkastaja ilmoittaa tarkastuksesta työnantajalle. Jos työnantaja vastustaa tarkastusta, voi työsuojelupiiri pyytää virka-apua poliisilta. Joskus voi olla syytä ottaa yhteyttä toisiin viranomaisiin, jotka valvovat työpaikkaa, kuten palo- ja pelastusviranomaisiin. 6.2 Tarkastuksen asialista Tarkastuksen asialista (liite 1) sisältää asiakokonaisuudet, joita käsitellään viranomaisaloitteisen työpaikkatarkastuksen yhteydessä. Asialistaa muokataan soveltuvaksi painottaen tarkastuskohteeseen sopivia asioita. Asialistaa käytetään soveltaen asiakasaloitteisissa työpaikkatarkastuksissa. Tarkastuksen asialista ohjaa työpaikkatarkastuksen kulkua suunnitelmalliseksi ja samankaltaiseksi huolimatta siitä, kuka tarkastuksen tekee. Tarkastuksen asialista koostuu neljästä osasta: 1. Työpaikan tilannetta kuvaavien tietojen tarkistaminen 2. Tulossopimuksesta ja/tai piirin tavoitteista johdetut asiat 3. Muut työpaikan työolosuhde- tai työsuhdeasiat 4. Työnantajan ja työntekijöiden edustajien esille tuomat asiat Tarkastuksella käytettävään työtapaan vaikuttavat monet tekijät, kuten tarkastuksen syy, työsuojelupiirin tavoitteet, tarkastajan suunnitelmat, ongelmien laatu, käytettävissä oleva aika, työpaikan koko ja työntekijämäärä sekä työnantajan suhtautuminen tarkastukseen. Työsuojeluhallinnolla on erilaisia työolosuhdemittareita, joita voidaan käyttää tarkastuksella. Työolosuhdemittareita käytetään työpaikkatarkastuksilla vähintään tulossopimuksen mukaisesti tai työsuojelupiirin päättämässä laajuudessa. Mittareilla voidaan mitata työolosuhteiden kehitystä työpaikkakohtaisesti, toimialakohtaisesti tai valtakunnallisesti. Mittareita käytetään tarkastajan omien havaintojen tukena. Mittaustulokset toimivat apuna arvioitaessa hallintajärjestelmän toimivuutta. Valvontaohje 9

10 6.3 Työpaikkakäynti Tarkastuksella edetään tarkastuksen asialistan mukaisesti. Asialista tarkistetaan lisäämällä siihen työpaikan edustajien esitykset käsiteltäviksi asioiksi. Käsittelyn laajuus riippuu valvontakohteen vaaroista ja haitoista sekä työpaikan omista valmiuksista hoitaa työsuojeluasioita. Työpaikkakäynti jakautuu yleensä kolmeen osaan: alkukokous, työpaikkakierros ja loppukokous. Alkukokouksen tarkoituksena on varmistaa työpaikkakäynnin sujuminen ja selostaa tarkastuksen tavoitteet ja käsiteltävät asiat sekä tarkistaa ja kirjata työpaikan tilannetta kuvaavat tiedot tarkastuskertomusta ja valvontatietokantaa varten. Tietojen tarkistamisen jälkeen käsitellään hallinnon keskeisiin tavoitteisiin liittyvät asiat. Tarkastajan kuuluu käsitellä myös muut havaitsemansa tai epäilemänsä työpaikan työsuojeluongelmat. Tarkastuksessa vuorovaikutuksella on suuri merkitys työnantajan toimintaan. Myönteinen palaute on usein hyvä keino edistää työsuojelua. Työpaikan edustajien kysymyksiin tai esille ottamiin asioihin vastataan heti tai vastaus toimitetaan työpaikalle myöhemmin. Vaikka työterveyden ja -turvallisuuden hallintamenettelyjen valvonta usein tarkoittaa asian selvittämistä keskusteluin ja kyselyin sekä tutustumalla asiakirjoihin, tarkastukseen sisältyy myös käynti työpaikan tiloissa, jolloin pyritään selvittämään menettelyjen toimivuus käytännössä ja voidaan tehdä havaintoja vaaroista ja haitoista. Työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa keskustellaan kahden kesken tarpeen mukaan. Tarkastajan velvollisuus on puuttua säädösten vastaisuuksiin. On kuitenkin tärkeää, että työpaikalla ymmärretään, ettei työpaikkakierros tarkoita sitä, että kaikki puutteet olisi havaittu tarkastuksella. Työpaikkakäynnin aikana tarkastajan tulee tehdä muistiinpanot erityisesti tärkeistä ja kiistanalaisista asioista. Nämä toimivat tarkastuskertomuksen ja mahdollisten myöhempien toimenpiteiden perustana. Tarpeen mukaan valokuvataan tai videoidaan työvaiheita, koneita, tiloja tms. Loppukokouksessa tarkastaja esittää yhteenvedon keskeisistä havainnoista ja parantamista vaativista hallintamenettelyjen ja työolojen puutteista. Tarkastaja kertoo, mitä toimenpiteitä hän edellyttää työnantajalta ja kuulee työnantajan ja henkilöstön edustajia ja varmistaa, että he ovat ymmärtäneet mitä edellytetään. Lisäksi tarkastaja esittää pääkohdat, jotka hän aikoo kirjata tarkastuskertomukseen ja kertoo toimintaohjeen ja kehotuksen merkityksen. Työnantajan tai hänen edustajansa kanssa keskustellaan annettujen toimintaohjeiden ja kehotusten toteutusaikatauluista ja seurantatavasta. Jos tarkastaja huomaa työpaikkakäynnin aikana olennaisia epäkohtia tai puutteellisuuksia, jotka kuuluvat toisen viranomaisen valvottavaksi, siitä ilmoitetaan ao. viranomaiselle. 7 Tarkastuskertomus, toimintaohje ja kehotus Tarkastaja laatii tarkastuksesta viipymättä kirjallisen tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomukseen kirjataan tarkastajan antamat toimintaohjeet ja kehotukset sekä tarkastuksen kulku. Kehotus voidaan antaa myös erillisenä asiakirjana. Tarkastuskertomukseen merkitään myös annetut väliaikaiset käyttökiellot. Tarvittaessa tarkastuskertomuksessa voidaan mainita, mitä ei ole tarkastettu. 10 Valvontaohje

11 Tarkastuskertomuksen alkuun kirjataan yksilöintitietojen jälkeen annetut kehotukset ja toimintaohjeet ja selvitys näiden merkityksestä, jonka jälkeen kuvataan tarkastuksen kulku. Tällöin on tuotava esille se, että työsuojeluviranomainen seuraa erityisesti kehotuksen noudattamista. Lisäksi on kerrottava, että kehotuksen tai asiasta riippuen toimintaohjeenkin noudattamatta jättäminen voi johtaa velvoittavan päätöksen antamiseen. Tarkastuskertomus laaditaan myös tarkastuksista, joissa työnantajalle ei anneta toimintaohjeita, kehotuksia eikä suosituksia. Tällöin kirjataan ainoastaan tarkastuksen yksilöintitiedot ja tarkastuksen kulku. Myös tarkastuksesta, joka tehdään muulla tavoin kuin tekemällä tarkastus työpaikalla, esim. pelkkien asiakirjojen perusteella, laaditaan tarkastuskertomus. Tällaisia asioita voivat olla työsuhdelainsäädäntöön, työterveyshuoltolainsäädäntöön tai henkiseen hyvinvointiin liittyvien asioiden valvonta. Mikäli tarkastuksella on käsitelty asioita, joista voidaan antaa vain toimintaohje, mutta ei kehotusta eikä niistä ole työsuojelupiirin mahdollista tehdä syyteilmoitusta, tarkastuskertomukseen lisätään maininta siitä, että näiden asioiden osalta asian käsittely työsuojelutoimistossa päättyy (liite 2). Tällaisia ovat monet työsuhteeseen liittyvät riita-asiat. Työpaikalle annettujen toimintaohjeiden, kehotusten ja päätösten on aina perustuttava lainsäädäntöön. Toimintaohjeita voidaan antaa kaikista työsuojelupiirin valvottavaksi kuuluvista asioista. Kehotus ja sitä mahdollisesti seuraava velvoittava päätös sen sijaan voidaan antaa vain laissa nimenomaan säädetyissä asioissa. Toimintaohje annetaan vähäisen puutteellisuuden tai epäkohdan korjaamiseksi. Jos säännösten vastaisesta olotilasta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi, annetaan toimintaohjeen sijasta kirjallinen kehotus poistaa tai korjata säännösten vastainen olotila. Kehotus voidaan antaa vain valvontalain 13 :n 3 momentissa mainituista asioista. Luettelo on tyhjentävä. Näissä asioissa on myöhemmin on mahdollista antaa työsuojeluviranomaisen päätös. Tarkastaja voi antaa kirjallisen kehotuksen myös lievemmissä lain vastaisissa tilanteissa, jos työnantaja ei noudata annettua toimintaohjetta (liite 2). Tällöinkin kehotus voidaan antaa vain lain 13 3 momentin asioissa. Kehotuksen toimintavelvoite yksilöidään tarkastuskertomukseen riittävän selkeästi. Kehotuksessa asetetaan määräaika, jonka kuluessa työnantajan on korjattava lain vastainen olotila säädösten mukaiseksi, jollei sitä voi heti tehdä. Määräaika mitoitetaan niin, että olotilan saattaminen säädösten mukaiseksi on mahdollista. Annettu kehotus johtaa aina seurantaan. Jos työnantaja toteuttaa kehotuksen tarkastuksen aikana, asia merkitään tarkastuskertomukseen. Tarkastaja noudattaa työsuojelupiirin linjauksia toimintaohjeita ja kehotuksia antaessaan. Huomatessaan epäkohdan, joka aiheuttaa vähäistä suuremman vaaran, tarkastajan on selvitettävä ja harkittava asian todellinen tila työpaikalla ja toimittava työsuojelupiirin linjausten mukaisesti. Vastaavasti sama harkinta tehdään toimintaohjeita annettaessa. Tarkastuksen kulku kuvataan siten, että kuvauksesta selviää tarkastuksen yhteydessä esille tulleet asiat. Osapuolten eriävät käsitykset keskeisistä asioista kirjataan. Tarkastuskertomuksen tulee olla tiivis ja ytimekäs ja sen tulee sisältää lähinnä vain olennaiset tiedot tarkastuskohteen ja asian jatkokäsittelyn kannalta. Keskeiset ongelmat ja puutteet on silti yksilöitävä ja selostettava riittävästi, koska niillä voi olla merkitystä asian jatkokäsittelyssä, esimerkiksi mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Valvontaohje 11

12 Tarkastuskertomus lähetetään työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle viimeistään kuukauden kuluttua tarkastuksesta. Muusta jakelusta voi sopia työnantajan kanssa. Tarvittaessa lähetetään jäljennös tarkastuskertomuksesta tai ote siitä muille viranomaisille. 8 Seuranta Annettuaan kehotuksen tarkastajan on seurattava, että työnantaja on määräajan kuluessa noudattanut kehotusta. Myös toimintaohjeen noudattamista on seurattava. Seuranta voi edellyttää uutta työpaikkakäyntiä tai kirjallista selvitystä. Toimintaohjeen noudattamista voi seurata myös seuraavan työpaikkatarkastuksen yhteydessä. Jos seurannassa todetaan, että toimintaohjetta tai kehotusta on noudatettu, asiasta tehdään merkintä valvontatietojärjestelmään. Jos kehotuksessa todettua puutetta ei poisteta tai korjata määräajassa, tarkastajan on saatettava asia viivytyksettä työsuojelutoimiston käsiteltäväksi. 9 Hallinnolliset pakkokeinot Työsuojeluvalvonnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että pakkokeinoja käytetään tehokkaasti tarvittaessa. 9.1 Työsuojeluviranomaisen päätös Asian saattaminen kehotuksen antamisen jälkeen työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi tarkoittaa sitä, että työsuojeluviranomainen ryhtyy harkitsemaan ja valmistelemaan velvoittavan päätöksen tekemistä. Menettelyssä voidaan ohittaa toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen kokonaan, jos tarkastaja arvioi, että niiden antaminen ei ilmeisesti johda säännösten vastaisen olotilan korjaamiseen tai poistamiseen taikka asia ei siedä viivytystä. Työsuojeluviranomainen voi päätöksellä velvoittaa työnantajan korjaamaan tai poistamaan säännösten vastaisen olotilan antamassaan määräajassa. Päätös voidaan antaa vain niissä asioissa, joissa voidaan lain 13 :n 3 momentin mukaan antaa kehotus. Velvollisuuden tehosteeksi työsuojeluviranomainen voi asettaa uhkasakon tai teettämis- tai keskeyttämisuhan. Päätös on työnantajaa oikeudellisesti sitova. Päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 9.2 Käyttökielto ja väliaikainen käyttökielto Käyttökiellolla tarkoitetaan koneen, työvälineen tai muun teknisen laitteen käytön tai työmenetelmän tai työnteon jatkamisen kieltämistä. Työsuojeluviranomainen voi päätöksellä määrätä käyttökiellon, jos työpaikalla vallitsevasta puutteellisuudesta tai epäkohdasta aiheutuu työntekijälle hengen tai terveyden menettämisen vaara. Käyttökiellon tehosteeksi voidaan määrätä uhkasakko. Tarkastaja voi heti tarkastuksen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen antaa käyttökiellon väliaikaisena, jos puutteellisuudesta tai epäkohdasta aiheutuu työntekijälle välitön hengen tai terveyden menettämisen vaara. Kielto ei saa rajoittaa toimintaa työpaikalla laajemmin kuin työn turvallisuuden ja terveyden kannalta on tarpeellista. Väliaikaista käyttökieltoa on heti noudatettava työpaikalla. Tarkastajan on saatettava asia ensi tilassa työsuojelutoimiston käsiteltäväksi. 12 Valvontaohje

13 Jos tarkastaja havaitsee, että toimintaohjeen tai kehotuksen antaminen ei ilmeisesti johda säännösten vastaisen olotilan korjaamiseen tai poistamiseen taikka asia ei siedä viivytystä, tarkastaja voi saattaa asian työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi toimintaohjetta tai kehotusta antamatta. Käyttökieltoa annettaessa on kuultava työnantajaa. Lisäksi työsuojelutoimiston on ennen päätöksen tekemistä varattava työsuojeluvaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille ja työsuojeluvaltuutetulle. 9.3 Tuotteen väliaikainen luovuttamiskielto Työsuojelutarkastaja voi, jos tuote käyttöön otettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle, antaa väliaikaisen kiellon luovuttaa tuotetta markkinoille tai käyttöön. Tarkastajan on siirrettävä asia työsuojelutoimistolle, joka saattaa asian ministeriön ratkaistavaksi. Tarkastajan, työsuojelutoimiston ja ministeriön on toimittava asiassa kiireellisesti. 10 Rikosasiasta ilmoittaminen Työsuojelutoimiston on tehtävä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten, jos se epäilee, että on tehty työsuojeluviranomaisen valvottavana olevissa laeissa tai rikoslain 47 luvussa rangaistavaksi säädetty teko. Vähäinen teko voidaan jättää ilmoittamatta. Työsuojeluviranomaisen valvottavana olevista laeista on rangaistussäännöksiä mm. työturvallisuuslaissa, työsopimuslaissa, työaikalaissa ja vuosilomalaissa. Tutkintapyynnön lisäksi työsuojelutoimisto harkitsee, onko lainvastaisen olotilan poistamiseksi tarpeen tehdä työsuojeluviranomaisen päätös. Jos työnantaja on tehnyt työrikoksen, työsuojelupiiri päättää tekeekö se asiasta työsuojeluviranomaisen päätöksen vai ilmoittaako se asiasta poliisille esitutkintaa varten. Tehdystä hallintopäätöksestä huolimatta työturvallisuusmääräysten vastainen olotila työpaikalla voi johtaa siihen, että työnantajaa tai sen edustajaa syytetään työturvallisuusrikoksesta tai rikkomuksesta. Valvontaohje 13

14

15 Liite 1 Tarkastuksen asialista 1. Työpaikan tilannetta kuvaavien tietojen tarkistaminen työpaikan perustiedot (mm. osoitteet, puhelinnumerot, henkilöstömäärä ja työsuojeluhenkilöstö) toiminnan ja tuotannon laajuus ja kuvaus työsuojeluhenkilöstön koulutus ja ilmoittaminen työsuojeluhenkilörekisteriin työterveyshuoltoon liittyvät asiat (työterveyshuoltosopimus, työpaikkaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, lakisääteiset terveystarkastukset) työaikakirjanpito ja ylityöt, vuosilomakirjanpito lakisääteinen tapaturmavakuutus työtapaturmat, sairauspoissaolot ja ammattitaudit lainsäädännön edellyttämät hallintatoimet (vaarojen selvittäminen, työsuojelun toimintaohjelma) aiemmin annettujen toimintaohjeiden noudattaminen 2. Tulossopimuksesta ja/tai piirin tavoitteista johdetut asiat työn vaarojen selvittäminen ja arviointi turvallisuuden hallintamenettelyt 3. Muut työpaikan työolosuhde- tai työsuhdeasiat Tarkastajan työpaikkakäynnin aikana tekemät havainnot työpaikan työturvallisuuden ja työsuojelun tilasta muista kuin keskeisten tavoitteiden asioista. Näitä voivat esimerkiksi olla: havainnot hallintajärjestelmien toimivuudesta työympäristön rakenteet ja henkilöstötilat kemialliset, fysikaaliset ja biologiset haittatekijät koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu ergonominen, fyysinen ja henkinen kuormittavuus henkilönsuojainten ja apuvälineiden käyttö ja hankinta työpaikan ilmanvaihto 4. Työpaikan edustajien esille tuomat asiat Työnantajan ja tämän edustajan, työsuojeluvaltuutetun tai muiden työntekijöiden esittämät kysymykset. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kuuleminen tarkastuksen kohteena olevissa asioissa. Valvontaohje 15

16

17 Liite 2 Toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen Valvontaohje 17

18

19

20 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto PL 536, Tampere Puhelin (09) ja (03) Faksi (03)

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Tarkastuskertomus 2016/ (5) Työsuojelutarkastus. Tarkastuspäivä ja -aika klo

Tarkastuskertomus 2016/ (5) Työsuojelutarkastus. Tarkastuspäivä ja -aika klo Tarkastuskertomus 2016/10410 1 (5) Työsuojelutarkastus Tarkastuspäivä ja -aika 20.1.2016 klo 9.00-11.15 Työnantaja Harjavallan kaupunki Osoite Satakunnantie 110, 29200 HARJAVALTA Valvontakohde Kaupungintalo

Lisätiedot

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta 7.2.2013 Päivi Suorsa Ydinviestit 2012-2015 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006 N:o 44 58. Laki. N:o 44

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006 N:o 44 58. Laki. N:o 44 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006 N:o 44 58 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta... 193 45 Laki eräiden teknisten

Lisätiedot

Työsuojelun valvontalaki

Työsuojelun valvontalaki Työsuojelun valvontalaki Sosiaali- ja terveysministeriö Esitteitä 2006:2 Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1922-7 (nid.) ISBN 952-00-1923-5 (PDF) Yliopistopaino Helsinki 2006 1 Työsuojelun valvontalaki

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Tervettä

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 5/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 5/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 5/2010 vp Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta /44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta /44 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET JA VIRANOMAISVALVONTA 1 luku Yleiset säännökset 1

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

9.5.2014. Viite Työsuojelutarkastus 18.2.2013 nro 13/2220, 24.5 2013 nro 13/2248, 25.11.2013 nro 13/2283.

9.5.2014. Viite Työsuojelutarkastus 18.2.2013 nro 13/2220, 24.5 2013 nro 13/2248, 25.11.2013 nro 13/2283. Aluehallintovirasto 11 Kokkolan kaupunki PL 43 67101 Kokkola Kuuleminen Dnro LSSAVI/328/05.13.01.02/2014 9.5.2014 T ', 66 l.an ; J U!' KI Kaupii ri9inhailitus -- 2o itir T 1 (3) Viite Työsuojelutarkastus

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto [Tekijän nimi ja osasto] 3.5.2017 1 Työsuojeluvalvonnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta EDUSKUNNAN VASTAUS 178/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Raportti 1 (9) 8.3.2013

Raportti 1 (9) 8.3.2013 Raportti 1 (9) TYÖHYVINVOINTIIN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2012 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen työhyvinvointiin liittyvää valvontaa

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen n tehtävät yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Työsuojelun vastuualue Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Toiminta-

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY

TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2017 21.11.2017 Porin yliopistokeskus 1 SISÄLTÖ Johdanto Kosteus- ja homevaurioiden eteneminen Muita sisäilmaongelmia

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen 13.-14.5.2014 Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot Lähtökohtia Valvontakeinoilla puututaan kohteen oikeuksiin. (omaisuuden suoja, elinkeinovapaus)

Lisätiedot

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA OHJE 704679 v. 3 1(11) 14.06.2013 STM/2254/2013 OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA Ohjeen tarkoitus Tässä ohjeessa käsitellään psykososiaalisen kuormituksen valvontaa. Psykososiaalista kuormitusta

Lisätiedot

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008 111 UUDENMAAN Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 28 Tässä raportissa kuvataan työhyvinvointiin liittyvää työsuojeluvalvontaa Uudenmaan työsuojelupiirissä. Raportissa kuvatut

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

ALKUSANAT... 3. Etätyö ja muu kodissa tehtävä työ... 26 Kodissa tehtävän työn eri tilanteet... 27 Työnantajan velvollisuudet... 27

ALKUSANAT... 3. Etätyö ja muu kodissa tehtävä työ... 26 Kodissa tehtävän työn eri tilanteet... 27 Työnantajan velvollisuudet... 27 Sisällysluettelo ALKUSANAT... 3 1. LUKU LAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 13 Lain tavoite ja tarkoitus... 13 Tarkoitussäännös ohjaa soveltamista... 13 Lain soveltamisalaa koskevat pääsäännöt... 14 Lain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro 30.10.2017 Rovaniemi Sari Husa Sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Toimintaa ohjaavista säännöksistä Laki

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A POSTI- HA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1973 No 28 No 28 Kiertokirje työsuojelun valvonnasta A setuskokoelm assa on julkaistu seuraava laki (131/73): Laki työsuojelun valvonnasta. Annettu

Lisätiedot

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuuden määritelmä Työturvallisuuden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Keijo Päivärinta [Tekijän nimi ja osasto] 28.4.2017 1 Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Saadaksemme paremmat

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN TYÖKUORMITUKSEN VALVONTA

PSYKOSOSIAALISEN TYÖKUORMITUKSEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/ 2018 PSYKOSOSIAALISEN TYÖKUORMITUKSEN VALVONTA sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2018 PSYKOSOSIAALISEN TYÖKUORMITUKSEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Helsinki Ylitarkastaja Ville Lappalainen Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa?

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? VALTAKUNNALLINEN TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN TYÖSUOJELULAUTAKUNTIEN SEMINAARI 9.3.2017, SÄÄTYTALO, HELSINKI 1 Riski Wikipedian mukaan: Riski tarkoittaa,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014 Dnro 360/54/2009 Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014 Tarkastuskertomus 230/2011 Työsuojeluvalvonta JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Laki. kumotaan työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/93) 2 :n 2 momentti sekä. muutetaan 1 ja 4 :n 1 momentti seuraavasti:

Laki. kumotaan työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/93) 2 :n 2 momentti sekä. muutetaan 1 ja 4 :n 1 momentti seuraavasti: EV 176/1996 vp - HE 178/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja valvonta. Sirkku Lehtimäki Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

Sisäilmaongelmat ja valvonta. Sirkku Lehtimäki Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Sisäilmaongelmat ja valvonta Sirkku Lehtimäki Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2 Työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus

YKSOTE-kuormitus YKSOTE-kuormitus 2017-18 Työsuojeluhallinnon kaksivuotinen sosiaali- ja terveystoimialojen yksityisiin työnantajiin kohdistuva valvontaja viestintähanke haitallisesta työkuormituksesta aiheutuvien terveysvaarojen

Lisätiedot

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta:

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen Työsuojelun vastuualue, ESAVI 16.3.2017 1 Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Lisätiedot