Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008"

Transkriptio

1 111 UUDENMAAN Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 28 Tässä raportissa kuvataan työhyvinvointiin liittyvää työsuojeluvalvontaa Uudenmaan työsuojelupiirissä. Raportissa kuvatut valvontatoimenpiteet liittyvät asiakkaiden aloitteesta työsuojelupiirin tietoon tulleisiin tapauksiin. Raportissa ei käsitellä niin sanottua viranomaisaloitteista valvontaa, jota tehdään ministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen mukaisesti. 1. Työhyvinvoinnista lainsäädännössä Työhyvinvoinnin syntymistä työpaikoilla edistää se, että organisaation johto luo edellytykset mielekkäälle työn tekemiselle. Perinteisen fyysisen työympäristön ohella johdon tulee huolehtia, että työpaikan työjärjestelyt on selkeitä, työt on organisoitu hyvin, yhteistyölle on pelisääntöjä, ja että yhteistyön ja vuorovaikutuksen laatua sekä toimintaa seurataan ja arvioidaan. Tämä edesauttaa toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön syntyä. Työhyvinvoinnin keskeiset epäkohdat näkyvät muun muassa seuraavanlaisina ilmiöinä, joista on säädökset myös lainsäädännössä. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu Työturvallisuuslaissa kielletään sellainen häirintä ja epäasiallinen kohtelu, joka aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle. Laissa velvoitetaan työnantajaa ryhtymään toimenpiteisiin mahdollisen epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi saatuaan siitä tiedon. Ennen valvontatoimenpiteiden käynnistymistä häirintää tai epäasiallista kohtelua kokeneen henkilön tulee saattaa asiansa työnantajan tietoon. Jos työnantaja ei tiedon saatuaan ryhdy toimenpiteisiin terveyttä vaarantavan kohtelun lopettamiseksi, työsuojelupiiri selvittää, onko työnantaja laiminlyönyt toimintavelvollisuuttaan. Työsyrjintä Työsyrjinnällä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asetettu epäedulliseen asemaan syrjivän syyn perusteella verrattaessa objektiivisesti toisiin vastaavassa tilanteessa oleviin työntekijöihin. Edellytys työsyrjintään liittyville valvontatoimenpiteille on, että syrjintää kokenut henkilö tuo esille sellaista selvitystä syrjivästä syystä ja teosta, jonka perusteella voidaan epäillä henkilön joutuneen syrjinnän kohteeksi syrjivän syyn perusteella. Lainsäädännössä kielletään ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen sekä muu henkilöön liittyvä syrjintä. Haitallinen kuormittuminen Kuormittumista voivat aiheuttaa sekä fyysisen että psykososiaalisen työympäristön puutteet. Terveyttä vaarantavan kuormittumisen syiden selvittäminen ja lopettaminen on työnantajan velvollisuus sen jälkeen, kun asia on saatettu työnantajan tietoon. Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja noudattaa tälle laissa määriteltyjä velvollisuuksia ryhtyä toimenpiteisiin asiasta tiedon saatuaan. 1

2 222 UUDENMAAN 2. Työhyvinvointiin liittyvien yhteydenottojen määrä Työhyvinvointiin liittyvien yhteydenottojen määrä on ollut merkittävä koko 2-luvun ajan (v. 27: 69 kpl, v. 26: 8 kpl, v. 2: 49 kpl, v. 24: 49 kpl ja v. 23: 19 kpl). Työhyvinvointiasiat, kuten valitukset epäasiallisesta kohtelusta tai psykososiaalisesta kuormittumisesta, ovat nousseet merkittäväksi työsuojelupiiriä työllistäväksi aihealueeksi työsuhdeasioiden ja tapaturmantutkinnan rinnalle. Vuonna 28 Uudenmaan työsuojelupiiriin tuli 482 yhteydenottoa, jotka koskivat joko häirintää tai epäasiallista kohtelua, työsyrjintää, haitallista psykososiaalista kuormittumista tai väkivallan uhkaa. Vuonna 28 työsuojelupiiriin tulleista työhyvinvointiin liittyvistä yhteydenotoista selkeästi suurin osa (436/482) liittyi koettuun häirintään ja epäasialliseen kohteluun tai työsyrjintään. Yhteydenotoista 17 liittyi työssä haitallisesti kuormittumiseen, 17 työyhteisöongelmiin ja 12 väkivaltaan tai sen uhkaan työssä. (Kuvio 1.) Työhyvinvointialoitteiden määrä vuosina Yhteensä Häirintä / epäasiallinen kohtelu / työsyrjintä Psykososiaalinen kuormitus Työyhteisöongelmat Väkivallan uhka Kuvio 1. Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot vuosina Vuonna 28 Uudenmaanmaan työsuojelupiirin tulleista työhyvinvointiin liittyvistä yhteydenotoista noin prosenttia tuli julkiselta sektorilta ja palvelualoilta, 2 prosenttia erilaisista säätiöistä, yhdistyksistä, ja noin neljännes muilta toimialoilta. 2

3 333 UUDENMAAN 3. Työsuojelupiirin valvontatoimenpiteet yhteydenottojen johdosta Työsuojelupiiriin tulevista työhyvinvointia koskevista yhteydenotoista noin 7 prosenttia hoidetaan puhelimitse ohjeita ja neuvoja antaen. Kun asia koskee koettua epäasiallista kohtelua tai kuormitusta, annetaan aina ensisijaisesti ohjeita siitä, miten asia tulee käsitellä omassa linja- ja työsuojeluorganisaatiossa. Suuri osa työsuojelupiirien tietoon tulleista epäasiallisen kohtelun tapauksista on saatu ratkaistua ilman työsuojelupiirin varsinaisia valvontatoimenpiteitä, kun asia on otettu työpaikalla esiin ja osapuolten velvollisuudet ja vastuut ovat selkeytyneet. Noin vajaa kolmasosa asiakkaista on saattanut asiansa kirjallisesti vireille, jolloin työsuojelupiiri on lähtenyt selvittämään, onko työnantaja toiminut työsuojelulainsäädännön vastaisesti. Jos työpaikalla on työntekijän terveyttä välittömästi vaarantavia epäkohtia tai työnantaja ei ryhdy riittäviin toimiin annetuista ohjeista huolimatta, työsuojeluviranomainen voi viime kädessä velvoittaa työnantajan noudattamaan työsuojelupiirin päätöstä sakon uhalla. Näiden valvontatoimenpiteiden rinnalla harkitaan myös, onko syitä epäillä, että työrikoksen tunnusmerkit täyttyvät, jolloin työsuojeluviranomainen ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten. Vuonna 28 esitutkinta- tai syyteilmoituksia tehtiin työsyrjintärikosepäilyistä 33 tapauksessa. Häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta (työturvallisuusrikos) ei vuonna 28 tehty esitutkintailmoituksia. Vertailuvuosina (23-28) häirintää ja epäasiallista kohtelua koskevien ilmoitusten määrä on laskenut, kun taas työsyrjintärikosepäilyt ovat voimakkaasti lisääntyneet vuodesta 2 lähtien. Vuonna 28 työsyrjintärikosepäilyt koskivat 6 tapauksessa syrjintää sukupuolen (lähinnä raskauden) tai perhesuhteiden perusteella, 4 tapauksessa etnisen alkuperän tai kansalaisuuden perusteella ja 1 tapauksessa terveydentilan perusteella. Nämä kolme keskeisintä syrjintäperustetta ovat nousseet esille myös edellisinä vuosina. (Kuvio 2.) Työhyvinvointiin liittyvät työrikosepäilyt Työsyrjintä Epäasiallinen kohtelu Kuvio 2. Työhyvinvointiin liittyvät työsyrjintärikos- ja työturvallisuusrikosepäilyt vuosina Luvuissa on mukana sekä asiakasaloitteisessa että viranomaisaloitteisessa valvonnassa esille tulleet työrikosepäilyt. 3

4 444 UUDENMAAN Häirintää ja epäasiallista kohtelua koskevien työturvallisuusrikosepäilyjen alhainen määrä suhteessa yhteydenottojen määrään kertoo siitä, että epäasiallinen kohtelu on subjektiivinen kokemus. Ero tämän kokemuksen ja rangaistavaksi säädetyn terveyttä vaarantavan häirinnän välillä on merkittävä. Valvonnassa otetaankin usein kantaa siihen mikä ei ole epäasiallista kohtelua lainsäädännön mukaan. Esimerkiksi työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvat päätökset ja toimet eivät ole epäasiallista kohtelua, vaikka ne usein koetaankin sellaisina. Ei myöskään ole harvinaista, että työhön liittyvät ristiriidat koetaan epäasialliseksi kohteluksi. Työturvallisuusrikosepäilyjen alhainen määrä kuvaa myös sitä, että työpaikalla on useimmiten ryhdytty toimenpiteisiin työsuojeluviranomaisen ohjeiden johdosta, ja epäasiallinen kohtelu on päättynyt työpaikalla. Rikosasiana viedään eteenpäin lähinnä vakavat terveellisyyttä vaarantavat teot ja ne tapaukset, joissa työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin työsuojeluviranomaisen ohjeista huolimatta. Vuonna 28 vireille tulleissa tapauksissa, joissa on havaittu epäasiallista käyttäytymistä tai puutteita työnantajan toiminnassa, mutta ei ole ollut perusteltua syytä epäillä rikosta, on annettu työnantajalle pääsääntöisesti toimintaohjeita työhyvinvoinnin hallitumpaan johtamiseen. Selkeillä toimintaohjeilla työnantajaa ohjataan korjaamaan tarkastuksessa havaitut puutteet ja epäkohdat. 4. Työhyvinvoinnin ongelmat ilmentävät työyhteisön häiriöitä Työhyvinvoinnin ongelmat, kuten koettu epäasiallinen kohtelu tai kuormittuminen, lienevät kytköksissä työelämän viime vuosien rajuun rakenteelliseen muutokseen. Parantaakseen tuottavuutta työpaikat ottavat käyttöön yhä kilpailukykyisempiä ja kustannustehokkaampia työntekotapoja, ja monella työpaikalla voidaan muutoksen tahdin nopeutuessa entistäkin huonommin. Muutostilanteiden ongelmat näkyvät arkisen työn sujumattomuutena, väärinkäsityksinä, henkilöristiriitoina, syyllistämisenä, työn epävarmuutena sekä työntekijöiden kokemuksena kiireen ja stressin lisääntymisestä. Häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvien asiakasaloitteiden suuri määrä tukee tutkimustuloksia, joiden mukaan suomalaiset ovat havainneet työpaikoillaan esiintyvän paljon kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Kiusaamiskokemusten suureen määrään saattaa vaikuttaa se, että häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu tulivat täsmällisesti määritellyksi, kun lainsäädäntö uudistui vuonna 23. Aiheeseen on kiinnitetty yleisesti huomiota, ja työpaikalla esiintyvä paha olo nimetään ehkä nyt herkemmin epäasialliseksi kohteluksi. Valvonnassa havaitaan usein, että koettu häirintä ja epäasiallinen kohtelu tai kuormittuminen tulkitaan helposti työpaikoilla yksilön ongelmiksi. Yleensä ongelmat kuitenkin juontuvat erilaisista häiriöistä tai epäkohdista työssä, kuten puutteellisesta työn suunnittelusta, heikosta organisoinnista ja johtamisesta sekä epäasiallisesta vuorovaikutuksesta. Epäasiallista kohtelua koetaan kun työyhteisössä esiintyy häiriöitä, joita ei ole osattu tai haluttu selvittää. Asioihin puuttumattomuus mahdollistaa ongelmien pahenemisen ja häiriöt henkilöityvät. 4

5 UUDENMAAN Valvonnan perusteella voidaan todeta, että työpaikoilta puuttuu usein konkreettiset välineet työpaikan epäkohtien ja kuormitustekijöiden tunnistamiseksi sekä käytännön toimintamallit, jotka opastaisivat esimiestä toimimaan jämäkästi koetun epäasiallisen kohtelun tai kuormituksen ratkaisemiseksi. Valvonnassa on havaittu, että usein esimiehet ovat yleisemminkin epätietoisia omasta työturvallisuusvastuustaan. Vastaavasti on myös havaittavissa osaamattomuutta ns. alaistaidoissa; työntekijöillä ei aina ole oikeaa käsitystä siitä, miten heidän tulee käyttäytyä työpaikalla.. Työnantajan vastuu työhyvinvoinnista Työhyvinvointia on määrätietoisesti johdettava. Työelämän muutoksessa häiriöitä syntyy taatusti. Työpaikalle tulee luoda toimivat käytännöt työhyvinvoinnin ylläpitämiselle ja välineet tunnistaa juuri omalla työpaikalla työhyvinvointia estävät epäkohdat ja vaaratekijät. Esimiehet ovat työturvallisuuslain mukaan työnantajan edustajina velvollisia huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Esimiehen vastuulla on seurata ja tarkkailla työntekijöiden turvallisuutta ja työyhteisön sosiaalista toimivuutta sekä puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin. Lisätietoja antavat Uudenmaan työsuojelupiirin apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen, puh. (9) ja tarkastaja Eila Hasunen, puh (9)

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Huono kohtelu työssä. Valvonnan suuntaaminen. Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen. Työsuojelujulkaisuja 68. Uudenmaan työsuojelupiiri

Huono kohtelu työssä. Valvonnan suuntaaminen. Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen. Työsuojelujulkaisuja 68. Uudenmaan työsuojelupiiri Työsuojelujulkaisuja 68 Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen Huono kohtelu työssä Valvonnan suuntaaminen Uudenmaan työsuojelupiiri SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 3 ISBN 952-00-1274-5

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Sopua ja sovittelua työyhteisöjen arkeen. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Tähän kuva www.nurmijarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. TERVE JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ EHKÄISEE

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sisällys 3 Toimintaohjeen tarkoitus 4 Häirintä 4 Mitä häirinnällä tarkoitetaan 4 Miten häirintä ilmenee 5 Mitä häirintä

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET Toimintaohje tilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi Tuula Collin, osastonhoitaja Tommi Hautaniemi, psykologi Leena Huhtamäki, työsuojeluvaltuutettu Liisa

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 17.8.2000 ii SISÄLLYS Henkinen

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Esimiestoiminnan haasteet 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Tausta Työhyvinvoinnin juridiikka Työsopimuslain yleiset velvollisuudet Työturvallisuuslain erikoissääntely Yhdenvertaisuuslaki Tasa-arvolaki

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työpaikkakiusaaminen Häirintä Epäasiallinen kohtelu Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työterveyshuolto Häirintä Syrjintä Työturvallisuus Työsuojeluviranomainen Tasapuolinen kohtelu Työnantaja Työntekijä

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Häirintä työelämässä. Työsyrjintädirektiivin kieltämä häirintä ja häirintäkiellon täytäntöönpano

Häirintä työelämässä. Työsyrjintädirektiivin kieltämä häirintä ja häirintäkiellon täytäntöönpano Häirintä työelämässä Työsyrjintädirektiivin kieltämä häirintä ja häirintäkiellon täytäntöönpano Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 98 Birgitta Lundström Häirintä työelämässä Työsyrjintädirektiivin

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

Syrjinnän tunnistaminen

Syrjinnän tunnistaminen Poliisi ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot