Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu"

Transkriptio

1 Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

2 LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työelämää koskevia säännöksiä työnantajan ja työntekijöiden työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikalla Kumottiin aikaisempi laki työsuojeluvalvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (131/1973) sekä valvonta-asetus (954/1973) Laki tuli voimaan (44/2006) Yhteisiä työpaikkoja koskeva 5a luku tuli voimaan (701/2006) 2

3 PÄÄKOHDAT Työsuojelun yhteistoiminta ei vaikutusta työehtosopimuksiin samat toimijat pääsääntöisesti samat toimintaoikeudet työsuojeluvaltuutetun koulutustarve ja vapautus työstä yhteiset työpaikat Valvonta-asetuksen kumoaminen työsuojeluvaalien organisointi sopimiskysymys jatkossa Työturvallisuuskeskuksen vaaliohjeiden merkitys korostuu 3

4 PÄÄKOHDAT Työsuojeluvalvonta tarkastajien pääsy- ja tiedonsaantioikeuksiin ei sisällöllistä muutosta tarkastuskertomus (11 ): tarkastuksen kulku, tarkastajan tekemät havainnot kirjallinen toimintaohje: poistettava tai korjattava säännösten vastainen olotila kirjallinen kehotus (13 2): vähäistä suurempi epäkohta poistettava tai korjattava määräajassa työsuojeluviranomaisen päätös (15 ): velvollisuus poistaa tai korjata epäkohta määräajassa tehosteeksi voidaan määrätä uhkasakko tai teettämis- tai keskeyttämisuhka käyttökielto tai väliaikainen käyttökielto (16 ): hengen tai terveyden vaaraa aiheuttava epäkohta korjattava käyttökiellon tehosteeksi voidaan määrätä uhkasakko 4

5 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA Työpaikan määritelmä (25 ) yhteistoiminnan kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus (työpaikalla tehtävä työ, toiminnan laajuus, työntekijöiden määrä ) Yhteistoiminnan osapuolet työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu työsuojelutoimikunta jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat (26 ) Yhteistoiminta-asioiden käsittely (27 ) 5

6 YHTEISTOIMINNAN OSAPUOLET Yhteistoiminta linjaorganisaatiossa esimies alainen välittömästi työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat Edustuksellinen yhteistoiminta työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu työsuojelutoimikunta työsuojeluasiamies (TES) 6

7 TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Työnantajaa edustava yhteistoimintahenkilö Työnantaja itse tai työnantajan nimeämä henkilö Oltava yhteistoimintatehtäväänsä riittävän pätevä ja perehtynyt 7

8 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (1) Työntekijöitä edustava yhteistoimintahenkilö Työntekijät valitsevat valtuutetun ja 2 varavaltuutettua vaalilla vähintään 10 työntekijän työpaikalle; oikeus valita jokaiselle työpaikalle sen koosta riippumatta toimikausi perustilanteessa 2 kalenterivuotta toimikaudesta voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella rajoituksitta, ja työpaikalla kausi voidaan sopia 4 kalenterivuodeksi toimihenkilöillä oikeus valita oma valtuutettunsa Oikeus saada tietoa ja koulutusta työehtosopimukset esim. työsuojelun peruskurssit 8

9 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (2) Vapautus muista tehtävistä valtuutetun tehtäviä varten vapautuksen määrä 4 tuntia kunkin 4 perättäisen kalenteriviikon aikana, ellei työehtosopimuksella asiasta toisin sovittu käytännössä vapautus työehtosopimusten kaavojen mukaan Ansionmenetyksen korvaaminen Oikeus keskeyttää vaarallinen työ välitön ja vakava vaara hengelle tai terveydelle 9

10 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (3) Irtisanomissuoja ehdokassuoja/jälkisuoja (3/6 kk), TES Palkka- ja siirtosuoja, TES ei alempipalkkaisiin/vähempiarvoisiin tehtäviin jos varsinaiset työtehtävät haittaavat valtuutetun tehtäviä, pyrittävä järjestämään muita töitä Erillinen kiinteä korvaus, TES 10

11 YHTEISTOIMINNASSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat tekijät ja niitä koskevat muutokset 2. työpaikan vaarojen ja haittojen selvittämisen periaatteet ja toteuttamistapa; selvitysten esiintuomat yleiset terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat seikat 3. tyky toiminta yms. kehittämistavoitteet ja ohjelmat 4. työn järjestelyt ja mitoitus 5. valvonnan alaan kuuluvan lainsäädännön nojalla annettava opetus, ohjaus ja perehdytys 6. työpaikkaan liittyvät työn turvallisuutta ja terveyttä kuvaavat tilasto- ja seurantatiedot 7. em. asioiden toteutuminen ja seuranta 1 kohta: linjaorganisaatio 2 7 kohdat: edustuksellinen yhteistoiminta muissa laeissa työsuojeluyhteistoimintaan säädetyt asiat (esim. työterveyshuoltolain ja työturvallisuuslain mukaiset toimintasuunnitelmat) 11

12 YHTEINEN TYÖPAIKKA TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Yhteinen työpaikka ja yhteinen rakennustyömaa TTurvL 49 ja 52 yhteinen työpaikka, kun: työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja eli pääasiallisen määräysvallan käyttäjä, tai työpaikalla toimii vähintään kahden työnantajan työntekijöitä, tai työpaikalla toimii yhden työnantajan lisäksi vähintään yksi itsenäinen työnsuorittaja, JA toiminnot ovat ajallisesti samanaikaisia tai peräkkäisiä, ja eri toimijoiden suorittama työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Yhteisten vaarojen torjunta TTurvL 54 ei pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa esim. ostoskeskukset 12

13 YHTEISEN TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINTA (1) Työturvallisuuslaki säätää työnantajien yhteistoiminnasta em. työpaikoilla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja vastaa toimintojen yhteensovittamisesta, työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä, työturvallisuuteen vaikuttavasta työpaikan yleisestä suunnittelusta, järjestyksestä ja siisteydestä sekä työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien on keskinäisellä yhteistoiminnallaan huolehdittava siitä, että työpaikalla työskentelevien työturvallisuus ei vaarannu pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että muut työnantajat ja niiden työntekijät sekä itsenäiset työnsuorittajat ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä sekä niihin tehtäviin nimetystä henkilöstä. Valvontalaki säätää työnantajan ja työntekijöiden työsuojeluyhteistoiminnasta em. työpaikoilla (ValvL 5a luku) 13

14 YHTEISEN TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINTA (2) Muilla yhteisillä työpaikoilla eri työnantajien toimintojen yhteensovittamisesta johtuvat työsuojelukysymykset käsitellään pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan ja tämän palveluksessa olevan valtuutetun kesken valtuutetulla oikeus seurata ja selvittää yhteistoiminnassa käsiteltyjen asioiden toteutumista työpaikalla (HE: puutteellisuuksien korjaaminen hoidetaan tavalliseen tapaan oman työnantajan kautta) oikeudet (tiedonsaanti, vapautukset, ansionmenetys, korvaukset jne.) kuten tavallisesti (ValvL :t; huom! edustaa vain oman työnantajansa työntekijöitä) ulkopuolisten työnsuorittajien valtuutetuilla pääsyoikeus työmaalle samoilla edellytyksillä kuin edustamillaan työntekijöillä (pääurakoitsija määrittää ehdot) pääurakoitsija varaa tarpeen mukaan ulkopuolisille työnsuorittajille mahdollisuuden osallistua yhteisten asioiden käsittelyyn toimikunnassaan 14

15 YHTEISTEN VAAROJEN TORJUNTA Yhteisten vaarojen torjunta TTurvL 54 :n nojalla työnantajien välillä käsiteltävät yhteiset vaaratekijät käsitellään myös oman valtuutetun kanssa työnantajat voivat edelleen valita yhteisen työsuojelupäällikön 15

Työsuojelu ja työterveyshuolto henkilöstöpalvelualalla 10.11.2008

Työsuojelu ja työterveyshuolto henkilöstöpalvelualalla 10.11.2008 Työsuojelu ja työterveyshuolto henkilöstöpalvelualalla 10.11.2008 1 Työsuojelun käsite yleisesti työturvallisuustoiminta, työtapaturmien torjunta (huom. myös psyykkinen työsuojelu) työpaikkaterveydenhuolto,

Lisätiedot

Työsuojelun valvontalaki

Työsuojelun valvontalaki Työsuojelun valvontalaki Sosiaali- ja terveysministeriö Esitteitä 2006:2 Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1922-7 (nid.) ISBN 952-00-1923-5 (PDF) Yliopistopaino Helsinki 2006 1 Työsuojelun valvontalaki

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion uusi työsuojelun yhteistoimintasopimus Sovittu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Lisätiedot

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Paikallinen sopimus 1 (8) Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä 1.1.2014 31.12 2017 1 Sopijaosapuolet 2 Soveltamisala Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖSUOJELUTYÖSTÄ

SOPIMUS TYÖSUOJELUTYÖSTÄ Liite 5 Työsuojelusopimus 1/9 SOPIMUS TYÖSUOJELUTYÖSTÄ TYÖPAIKOILLA MERENKULUN ALALLA Nykyaikainen työlainsäädäntö jakautuu lähinnä työsuhdetta, työntekijäin suojelua sekä työntekijäin sosiaaliturvaa sääteleviin

Lisätiedot

Yhteistoiminta- sopimus

Yhteistoiminta- sopimus Yhteistoiminta- sopimus YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 5.3.2013 I LUKU Yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat 1 Yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Tekijä: Ritva Pyöriäinen Työn nimi: Infra-alan työturvallisuuslainsäädäntö: tapaturmat ja turvallisuusasioiden hoitaminen pk-yrityksissä

Tekijä: Ritva Pyöriäinen Työn nimi: Infra-alan työturvallisuuslainsäädäntö: tapaturmat ja turvallisuusasioiden hoitaminen pk-yrityksissä TIIVISTELMÄ Tekijä: Ritva Pyöriäinen Työn nimi: Infra-alan työturvallisuuslainsäädäntö: tapaturmat ja turvallisuusasioiden hoitaminen pk-yrityksissä Vuosi: Paikka: 2014 Lappeenranta Diplomityö. Lappeenrannan

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Yhteistoimintasopimus PT-AKAVA Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi ruotsiksi Servicearbetsgivarna

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10 Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa): 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos/kl-2012 TYÖOIKEUDEN JATKOKURSSI Työoikeuden jatkokurssi (5311613 J, 7 op) on jatkoa työoikeuden opintojaksolle (5311612 J) ja virkamiesoikeuden opintojaksolle

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot