ALKUSANAT Etätyö ja muu kodissa tehtävä työ Kodissa tehtävän työn eri tilanteet Työnantajan velvollisuudet... 27

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUSANAT... 3. Etätyö ja muu kodissa tehtävä työ... 26 Kodissa tehtävän työn eri tilanteet... 27 Työnantajan velvollisuudet... 27"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo ALKUSANAT LUKU LAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA Lain tavoite ja tarkoitus Tarkoitussäännös ohjaa soveltamista Lain soveltamisalaa koskevat pääsäännöt Lain keskeisin soveltamisalue: työ- ja virkasuhde Työsuhde Työsuhteeseen liittyviä erityistilanteita Virkasuhteessa tehtävä työ Velvollisuuksien jakautuminen vuokratyössä Vuokratyön käsite Käyttäjäyrityksen ja vuokralle luovuttajayrityksen velvollisuudet Vuokratyön suhde alihankintaan Soveltamisalan laajennukset erityisiin työtilanteisiin Soveltaminen muihin työntekotilanteisiin Opiskelijan ja oppilaan työ koulutuksen yhteydessä Työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvan henkilön työ.. 25 Kuntoutukseen liittyvä työ ja kuntouttava työtoiminta Rangaistuksen täytäntöönpanoa suorittavan henkilön työ Laitoksessa hoidettavana olevan henkilön työ Asevelvollisen työ Siviilipalvelusmiehen työ Sopimuspalokunnan pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtoisen työ Etätyö ja muu kodissa tehtävä työ Kodissa tehtävän työn eri tilanteet Työnantajan velvollisuudet Soveltamisen rajoitus Sotilaallinen harjoitus ja koulutus Muut erityiset soveltamistilanteet LUKU TYÖNANTAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Velvollisuuksien pääsisältö ja tavoite Työnantajan huolehtimisvelvoite Työnantajan huolehtimisvelvoitteen sisältö ja laajuus Yleiset työsuojeluperiaatteet Työolosuhteiden tarkkailu ja seuranta Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen

2 Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelman sisältö Työsuojelun toimintaohjelman muoto Työn vaarojen tunnistaminen ja arviointi (riskien arviointi) Riskien arvioinnin yleiset periaatteet työturvallisuuslaissa Riskien arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja Asiantuntijoiden käyttö Arvioinnin muoto ja ajan tasalla pito Työturvallisuus erityistä vaaraa aiheuttavassa työssä Työtekijän pätevyys erityistä vaaraa aiheuttavassa työssä Raskaana olevan työntekijän suojelu erityiseltä vaaralta Työympäristön suunnittelua koskevat säännökset Suunnittelun merkitys ja tavoitteet Työnantajan suunnitteluvelvollisuudet Suunnitelman tilaaminen ulkopuoliselta suunnittelijalta Työn suunnittelu ja mitoitus työntekijän edellytysten mukaan Osaaminen keskeisenä turvallisuustekijänä Työntekijän perehdyttäminen työhön, opetus ja ohjeet Työnantajan velvollisuudet Tutkinto- ja muut erityisvaatimukset Henkilönsuojainten antaminen käyttöön Henkilönsuojaimet ja niiden käyttö Työnantajan velvollisuudet Henkilönsuojainten kustannukset Muut apuvälineet ja varusteet Työnantajan sijaisen (työnjohdon ja esimiehen) asema Toimintojen organisointi, työnantajan sijaisen asettaminen Työnantajan sijaisen pätevyys, perehdytys ja toimivaltuudet Rikosoikeudellinen vastuu LUKU YHTEISTOIMINTA Työpaikan yhteistoimintaa koskeva sääntely Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan yhteistoiminta työturvallisuuslain mukaan Molemminpuolinen yhteistoimintavelvoite Yhteistoimintavelvoitteen sisältö ja menettelytavat Työntekijöiden aloiteoikeus Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukainen yhteistoiminta Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat Yhteistoiminta-asioiden käsittely työpaikalla Käsittely esimiehen ja työntekijän/työsuojeluvaltuutetun kesken.. 63 Käsittely työsuojelutoimikunnassa

3 Työsuojelupäällikkö Työsuojelupäällikön tehtävät ja asema Työsuojelupäällikön pätevyys Työsuojelupäällikön oikeudellinen vastuu Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta työpaikalla Työsuojeluvaltuutetun tehtävät Työsuojeluvaltuutetun oikeudet Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta 67 Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö Työsuojeluvaltuutetun ansion menetyksen korvaaminen Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja Työsuojeluvaltuutetun toimitila Varavaltuutetun sijaantulo Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikunnan asettaminen Työsuojelutoimikunnan jäsenen oikeudet Salassapitovelvollisuus Lain toissijaisuus ja työsuojelun yhteistoiminnasta sopiminen Sopimisen rajoitukset Yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla Yhteistoiminta yhteisten vaarojen torjunnassa LUKU TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUDET JA oikeus TYÖSTÄ PIDÄTTÄYTYMISEEN Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet Työntekijän velvollisuudet Työnantajan määräysten ja ohjeiden noudattaminen Työntekijän huolehtimisvelvoite Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun välttäminen Epäkohdista ilmoittaminen Työntekijän ilmoitusvelvollisuus Työnantajan velvollisuudet puutteen korjaamiseksi Ilmoittaminen kolmannen henkilön kodissa tehtävässä työssä Henkilönsuojaimet Henkilönsuojainten käyttö Soveltuvan työvaatetuksen käyttö Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö Turvalaitteiden poistamisen kielto Vaarallisesta työstä kieltäytyminen Vaarallisen työn keskeytysoikeus Työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää vaarallinen työ

4 5. LUKU TYÖTÄ JA TYÖOLOSUHTEITA KOSKEVAT TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET Ergonomiaa, fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittavuutta sekä eräitä muita työn vaaroja koskevat säännökset Tuki- ja liikuntaelinsairauksien torjunta Ergonomiaa koskeva perussäännös Työnantajan velvollisuudet Tarkentavat säännökset Kuormittavan työn vähentäminen Työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus Työnantajan velvollisuudet Tietokoneella tehtävä työ Työpisteen ergonomia tietotyössä Työnantajan velvollisuudet Väkivallan uhan torjunta Työväkivallan uhkatilanteet Työnantajan velvollisuudet Menettelytapaohjeet sekä opetus ja ohjaus Henkinen jälkihoito Kameravalvonta väkivallan uhan torjunnassa Tapaturmakorvaus Teon rangaistavuus Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estäminen Häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun määrittelyä Työnantajan velvollisuudet Työntekijän velvollisuudet Yksintyöskentelyn vaarojen torjunta Yksintyöskentelyn vaarat Työnantajan velvollisuudet Yötyön vaarojen torjunta Yötyön kuormittavuus Työnantajan velvollisuudet Työaikamuodon vaihtaminen Ruokailumahdollisuuden järjestäminen Yhtäjaksoisen työn tauottaminen Taukojen tarve Työnantajan velvollisuudet Työpaikan rakenteellista ja toiminnallista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat työnantajan velvollisuudet Tavoite ja suhde muuhun lainsäädäntöön Työpaikan rakenteet ja toiminnallinen turvallisuus Työ- ja toimitilojen turvallisuus Työnantajan velvollisuudet

5 Paloturvallisuus Ilmanvaihto ja tilavuus Työnantajan velvollisuudet Tupakoinnin kielto Valaistus Työnantajan velvollisuudet Liikkumisturvallisuus ja tavaroiden siirrot Sisäisen liikenteen ja liikkumisen turvallisuus Työnantajan velvollisuudet Työpaikan liikennesäännöt Tavaroiden siirrot ja käsittely Lupa trukin käyttämiseen Työpaikan järjestys ja siisteys Työnantajan velvollisuudet Ilman epäpuhtaudet, kemialliset, fysikaaliset ja biologiset haittatekijät Ilman epäpuhtauksien poistaminen Työnantajan velvollisuudet Kemikaalien käytön turvallisuus Sääntelyn kohteena työpaikat Työnantajan velvollisuudet Työpaikan riskien arviointi Mittaukset Tiedottaminen työntekijöille Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet Fysikaalisten tekijöiden aiheuttamat vaarat Fysikaalisia tekijöitä koskeva sääntely Tärinä Melu Optinen säteily Lämpöolosuhteet Sähkömagneettiset kentät Sähkön käytön turvallisuus Biologisille tekijöille altistumisen torjunta Työnantajan velvollisuudet Riskien arviointi Opetus ja ohjaus Työpaikalla käytettävien koneiden ja työvälineiden turvallisuus Koneiden turvallinen käyttö Työnantajan velvollisuudet Opetus, ohjaus ja käyttöön perehdyttäminen Työvälineiden kunnossapito Henkilöiden nostaminen nostolaitteella Henkilöiden nostamista koskevat periaatteet

6 Tarkastukset ja tarkastajien pätevyys Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset Työnantajan velvollisuudet Tarkastuksen suorittajan pätevyys ja velvollisuudet Onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu Onnettomuuksiin varautuminen Suuronnettomuuksiin varautuminen Muihin onnettomuuksiin varautuminen Työpaikan varustaminen hälytys- ja pelastuslaitteilla Työnantajan velvollisuudet Ensiavun järjestäminen työpaikalla Työnantajan velvollisuudet Henkilöiden nimeäminen ensiaputehtäviin Työnantajan velvollisuudet Työntekijöiden käytössä olevat henkilöstötilat Työnantajan velvollisuudet LUKU ERITYISET TYÖN TEETTÄMISEN TILANTEET Yhteiset työpaikat Yhteisen työpaikan käsite ja sääntelyn tarve Toimijoiden velvollisuuksien sisältö yhteisellä työpaikalla Yhteisen työpaikan osapuolten tiedottamisvelvoite Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan tiedotusvelvollisuus Ulkopuolisen työnantajan tiedotusvelvollisuus Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän velvollisuudet Yhteinen rakennustyömaa Tunniste yhteisellä rakennustyömaalla Rakennuttajalle kuuluva velvollisuus Itsenäinen työnsuorittaja yhteisellä työpaikalla Itsenäisen työnsuorittajan asema Yhteisten vaarojen torjunta Säännöksen soveltamisala Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyön kuuluminen lain soveltamisalaan LUKU MUIDEN TYÖN TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIEN VELVOLLISUUDET Velvollisuuksien perusteet Työssä käytettävän tuotteen turvallisuus Koneen, henkilönsuojaimen tai muun laitteen valmistaja ja luovuttaja

7 Velvollisuuksien sisältö Näytteille asettaminen Rangaistussäännös Markkinavalvonta Työsuojeluviranomaisten suorittama markkinavalvonta Tuotteen luovuttamiskielto Markkinoilta ja käytöstä poistaminen Toimenpiteistä tiedottaminen ja pakkokeinot Tuotteen tutkiminen Ulkopuolisen suunnittelijan velvollisuudet Suunnittelun kohteet ja suunnittelija Velvollisuuksien sisältö Koneen asennustyön suorittajan velvollisuudet Koneen ja työvälineen tarkastajan velvollisuudet Velvollisuuksien sisältö Kuormattavan tavaran lähettäjän velvollisuudet Tavaroiden lähettäjän ja kuormaajan ohjeet Pakkausten merkitseminen Työtilan vuokralle antajan velvollisuudet Sataman haltijan velvollisuudet LUKU RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET Rikosoikeudelliset seuraamukset työturvallisuuden laiminlyönnistä Työturvallisuusrikos ja -rikkomus Työturvallisuusrikos Työturvallisuusmääräysten rikkominen Työsuojelun edellytysten laiminlyönti Työturvallisuusrikkomus Vastuun kohdentuminen työnantajaan ja työnantajan edustajaan Rikosoikeudellisen vastuun muut edellytykset Oikeushenkilön rangaistusvastuu (yhteisösakko) Muun laissa velvoitetun edustaja Vastuiden rinnakkaisuus Rikoshyödyn menettäminen LUKU ERINÄISET SÄÄNNÖKSET Lausuntojen pyytäminen työneuvostolta Työsuojeluviranomaisten suorittama valvonta Valvontaorganisaatio

8 Työsuojeluviranomaisen toimivaltuudet ja tehtävät Työpaikkatarkastukset Tarkastuksen toteuttaminen työpaikalla Tarkastukseen osallistuminen Viranomaisen tiedonsaanti ja tarkastusoikeus Tarkastuskertomus Työsuojeluviranomaisten toimivallan käyttö Toimintaohjeen antaminen Kehotuksen antaminen Työsuojeluviranomaisen velvoittava päätös Koneen tai työmenetelmän käyttökielto Täytäntöönpanoasetus Lain pitäminen työntekijöiden nähtävissä LUKU VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Kirjallisuutta Luettelo laeista, joihin kirjassa on viitattu Luettelo asetuksista ja päätöksistä, joihin kirjassa on Viitattu Työturvallisuuslaki

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Kuka työsuojeluasioita hoitaa Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä,

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy Työsuojelun toimintaohjelma Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan johtoajatuksena ovat seuraavat periaatteet: * Ennakoivan

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1. Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelutoiminnan

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Ohjeita työnantajalle Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön

Lisätiedot

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuuden määritelmä Työturvallisuuden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot