HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA"

Transkriptio

1 Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

2 Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

3 Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2011 Painatus: Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy

4 Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Toimintaperiaate... 6 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä... 6 Mitä tarkastetaan... 7 Asiakasaloitteinen valvonta... 7 Neuvonta... 7 Kirjallinen selvittely... 8 Valvontatoimenpiteet... 8 Tarkastuskertomus... 9 Viranomaisaloitteinen valvonta... 9 Velvoitteet työnantajalle Seuranta Yhteistyö- ja asiantuntijatoiminta Voimassaolo Liite Asiakasaloitteisen häirintätapauksen käsittelykaavio... 12

5 Ohjeen tarkoitus Ohjeessa esitellään toimenpiteet, jotka tarkastuksessa tulee tehdä silloin, kun valvotaan häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua koskevia säännöksiä. Häirintää ja epäasiallista kohtelua valvotaan asiakkaan aloitteesta tai viranomaisaloitteisen työpaikkatarkastuksen yhteydessä. Ohjeessa työturvallisuuslain tarkoittamaa terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua kuvaamaan käytetään sanaa häirintä. Häirintään voi liittyä myös työsyrjintää. Työsyrjinnästä säädetään työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 2 :ssä sekä yhdenvertaisuuslain (21/2004) 6 :ssä. Tämä ohje ei koske työsyrjinnän valvontaa. Miehen ja naisen välisestä seksuaalisesta häirinnästä säädetään myös tasaarvolaissa (609/1986), jota valvoo tasa-arvovaltuutettu. Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa häirinnän valtakunnallista työsuojeluvalvontaa ja lisätä valvonnan läpinäkyvyyttä. Ohjeella pyritään selkeyttämään työsuojeluviranomaisen valvontaroolia ja menettelytapoja työsuojeluhallinnon sisällä ja asiakkaille. On tärkeää, että asiakas ymmärtää oikein työsuojeluviranomaisen toimintamahdollisuudet ja velvollisuudet. Valvonnan läpinäkyvyyden avulla pyritään antamaan asiakkaalle tiedot eri osapuolten velvollisuuksista ja häirintäasian käsittelytavasta. Säädösperusta Häirintää koskevat ensisijaiset säännökset ovat työturvallisuuslaissa (738/2002). Tarkastuksella on huomioitava työturvallisuuslain - 8 työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite - 10 työn vaarojen selvittäminen ja arviointi - 14 työntekijälle annettava opetus ja ohjaus - 16 työnantajan sijainen - 17 työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta - 18 työntekijän yleiset velvollisuudet - 19 vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen - 25 työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen - ja 28 häirintä. 5

6 Toimintaperiaate Työsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa työnantajan toimintaa. Asiakasaloitteisessa ja viranomaisaloitteisessa valvonnassa häirintää valvotaan siten, kuin tässä ohjeessa on ao. kohdissa esitetty. Viranomaisaloitteisessa valvonnassa kuitenkin korostuu häirinnän ennaltaehkäisy. Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja saatuaan tiedon häirinnästä tekee tarvittavat selvittelyt ja toimenpiteet häirinnän lopettamiseksi. Työsuojeluviranomainen arvioi, ovatko työnantajan toimenpiteet riittävät. Valvonnan tavoitteena on, että häirintä loppuu työpaikalla ja että työnantajaa ohjeistetaan toimimaan jatkossa siten, että työpaikalla on häirinnän hallintaan toimivat käytännöt. Työsuojeluviranomaisen tehtäviin eivät kuulu asiakkaan avustaminen työpaikalla tai konfliktien sovittelu. Työsuojeluviranomaisen tehtäviin ei myöskään kuulu korvauksen hakeminen koetusta epäasiallisesta kohtelusta. Asiakasaloitteinen valvonta häirintätapauksissa hoidetaan ensisijaisesti kirjallisena menettelynä. Yleisneuvontaa annetaan suullisesti. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä Työturvallisuuslaissa kielletään terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttava häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu. Laissa ei määritellä näitä käsitteitä. Kaikki työpaikalla esiintyvä kielteinen käyttäytyminen ei ole lain tarkoittamaa terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai epäasiallista kohtelua. Työsuojeluvalvonnassa häirintää ja epäasiallista kohtelua ovat esim. toistuva uhkailu, pelottelu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät ja pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen, maineen tai aseman kyseenalaistaminen, työyhteisöstä eristäminen ja seksuaalinen häirintä. Tällaisen toiminnan katsotaan voivan aiheuttaa terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintään ja epäasialliseen kohteluun voi liittyä myös työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä. Tätä voi esiintyä esim. toistuvana perusteettomana puuttumisena työntekoon tai työtehtävien laadun tai määrän perusteettomana muuttamisena, sovittujen työehtojen muuttamisena laittomin perustein, epäasiallisena työnjohtovallan käyttönä tai nöyryyttävänä käskyjen antamisena. Työsuojeluvalvonnassa häirintänä ei pidetä työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevia asiallisia, perusteltuja päätöksiä ja ohjeita eikä työn ja työyhteisön ongelmien yhteistä käsittelyä, vaikka ne herättäisivätkin ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita. Lain tarkoittamaa häirintää ei ole myöskään, jos henkilölle asianmukaisesti annetaan perusteltu huomautus, jos työnantaja ryhtyy muihin kurinpitotoimenpiteisiin tai jos henkilö ohjataan perustellusti työkyvyn arviointiin. 6

7 Satunnainen epäasiallinen puhe tai näkemyserot eivät ole häirintää, vaikka ne koettaisiin loukkaavina. Samoin yksittäiset erimielisyydet, satunnainen sopimaton kielenkäyttö tms. eivät ole häirintää, vaikka niistä aiheutuisikin pahaa mieltä. Häirintää voi esiintyä työssä usealla tavalla. Työntekijät voivat häiritä tai kohdella toisiaan epäasiallisesti. Myös esimies voi olla häiritsijä tai alainen voi häiritä esimiestä. Lisäksi asiakas voi häiritä työntekijää. Häirintä on vaaratekijä ja työympäristöongelma, joka voi vaikuttaa kielteisesti työntekijän terveyteen ja työyhteisön toimivuuteen. Häirintä voi johtua työpaikan turvallisuuden hallinnan puutteista tai työoloista. Häirinnän taustalla saattaa olla epäselvästi määriteltyjä tehtäviä, vastuita tai toimintatapoja, huonoa tiedonkulkua ja esimiestyön puutteita. Häirinnän kokemukset työpaikalla, etenkin toistuvina tai työyhteisössä laajemmin esiintyvinä, ovat merkki siitä, että työpaikan työoloissa voi olla koko työyhteisöä koskevia epäkohtia, joihin työnantajalla on velvollisuus puuttua. Mitä tarkastetaan Asiakasaloitteinen valvonta Neuvonta Kun asiakas ottaa yhteyttä, tarkastaja selvittää, kuuluuko asia työsuojeluviranomaisen toimivallan piiriin ja onko kyse työturvallisuuslain tarkoittamasta häirinnästä. Tarkastaja selvittää häirinnäksi koetut teot, tekijän ja tapahtuma-ajan. Jos tarkastaja katsoo, ettei kyse ole työturvallisuuslain tarkoittamasta terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä, se kerrotaan asiakkaalle. Hänelle kerrotaan myös perustelut, miksi viranomainen ei voi toimia asiassa. Mikäli asia koskee häirintää, varmistetaan, että asia on saatettu työnantajan tietoon. Mikäli ei ole saatettu, asiakkaalle annetaan ohjeet asian saattamiseksi työnantajan tietoon. Asiakkaalle kerrotaan, että työsuojeluviranomainen ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin ennen kuin työnantaja on saanut tiedon asiasta. Jos työnantaja on saanut tiedon ja ryhtynyt käytettävissä olevin keinoin toimiin asiassa ja asian käsittely on kesken, tarkastajalta ei edellytetä enempiä toimenpiteitä tässä vaiheessa. Yksittäistä tapausta ei yleensä selvitetä, jos siitä on pitkä aika, ellei epäillä työturvallisuusrikosta, joka ei ole vanhentunut. 7

8 Kirjallinen selvittely Edellytys valvontatoimenpiteille on, että kyse on työhön liittyvästä häirinnästä ja asiakkaan kertoman perusteella on syytä olettaa, ettei työnantaja ole ryhtynyt lainsäädännön vaatimiin toimenpiteisiin asiasta tiedon saatuaan. Tarkastajan ryhtyessä selvittämään asiaa asiakkaalle kerrotaan työsuojeluviranomaisen toimintamahdollisuuksista asian valvonnassa. Asiakas ohjataan käyttämään vireille saattamiseen tarkoitettua työsuojeluhallinnon valvontapyyntölomaketta. Asia voi tulla vireille myös suullisesti, kun häiritty on esimerkiksi ulkomaalainen työntekijä. Tällöin tarkastajan on muulla tavoin huolehdittava dokumentoinnista ja asian vireille saattamisesta asiakkaan allekirjoituksella. Valvonnan kannalta ilmoittajan henkilöllisyyden ilmaiseminen on tarpeellista. Siksi asiakkaalta pyydetään siihen suostumus (TsValvL 10 ). Asiakkaalle kerrotaan, että allekirjoittamalla valvontapyynnön hän antaa samalla luvan käsitellä asiaa nimellään ja työnantajan kanssa. Asiakkaalle kerrotaan myös, että hänen viranomaiselle toimittamansa asiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta terveystietoja tai muita erikseen salaiseksi säädettyjä tietoja. Mikäli asiakas ei anna lupaa nimensä julkistamiseksi, tarkastaja kertoo asiakkaalle, että tämä rajaa toimenpiteitä, joihin työsuojeluviranomainen voi ryhtyä. Tapaus voidaan esimerkiksi merkitä valvonnan tietojärjestelmään. Kun asia tulee vireille, asiaa käsittelevän tarkastajan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan asiakkaalle. Valvontatoimenpiteet Ottaessaan yhteyttä työnantajaan tarkastaja varmistaa ensin, onko työnantaja tietoinen häirintätapauksesta. Tarkastaja pyytää työnantajalta tietoja selvittääkseen, onko työnantaja ryhtynyt työturvallisuuslain 28 :n mukaisiin toimiin. Työnantajan selvityksestä on käytävä ilmi, kuinka hän on selvittänyt asiaa ja mihin johtopäätöksiin hän on päätynyt. Pelkkä vastaus, että asiaa on käsitelty, ei riitä. Selvityksestä on myös käytävä ilmi, kuinka ja milloin työnantaja on saattanut johtopäätöksensä työntekijän tietoon. Selvitysten perusteella arvioidaan, onko työnantaja toiminut työturvallisuuslain mukaisesti ja päätetään, mihin valvontatoimenpiteisiin ryhdytään. Ennen viranomaisohjausta on kuultava asianosaiset. Koska kysymyksessä ei ole työpaikalla tehtävä tarkastus, kuuleminen tehdään kirjallisesti. Valvontatoimenpiteet kohdistetaan työnantajan toimintavelvollisuuksiin eikä yksityiskohtaiseen tapahtumien kulkuun. Vain poikkeustapauksissa on kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta tarpeen selvittää yksityiskohtaisesti tapausten kulkua. Asiakas pidetään tietoisena asian käsittelyn etenemisestä. 8

9 Asiakasaloitteisessa tapauksessa työpaikkatarkastus voi tulla kysymykseen lähinnä silloin kun turvallisuuden hallinnassa tai työoloissa epäillään olevan epäkohtia enemmänkin. Häirintä voi olla merkki laajemmista turvallisuuden hallinnan puutteista. Tarkastaja arvioi, milloin asiassa on saatu riittävät tiedot asian ratkaisemiseksi. Riittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon, mitä toimenpiteitä on toteutettu, miten työnantajan antamia ohjeita noudatetaan, onko työnantajan ratkaisu ilmoitettu työntekijälle ja onko näillä toimenpiteillä terveyttä vaarantava epäkohta korjattu. Valvonnan tarkoitus on lopettaa työpaikalla esiintyvä häirintä ja huolehtia siitä, että vastaavat tapaukset ehkäistään ennalta. Tarkastuskertomus Kun valvontatoimenpiteet on tehty, tarkastaja laatii tarkastuskertomuksen työnantajalle. Tarkastuskertomuksessa arvioidaan keskeisiä epäkohtia. Siinä ei selosteta yksityiskohtia tapahtumien kulusta. Tarkastuskertomukseen ei kirjata valvontapyynnön tehneen asiakkaan nimeä. Tarkastuskertomus annetaan tiedoksi asiakkaalle ja työsuojeluvaltuutetulle. Saatteessa annetaan asiakkaalle tarvittaessa lisätietoja asian käsittelystä ja mahdollisia ohjeita ja neuvoja asian ratkaisemiseksi esim. liittojen välisillä neuvotteluilla tai asian viemisellä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Viranomaisaloitteinen valvonta Viranomaisaloitteisella tarkastuksella tarkastaja käsittelee tarvittaessa työnantajan velvollisuuksia, jotka liittyvät häirinnän ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Valvonnassa tarkastetaan, että työpaikalla on ennaltaehkäisyyn ja hallintaan toimivat käytännöt. Tarkoituksena on ehkäistä häirinnän kielteiset vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja työyhteisön toimivuuteen. Työsuojelutarkastuksella tulee arvioida häirintää turvallisuuden hallinnan lähtökohdasta. Turvallisuuden hallinnan arviointi perustetaan seuraavalle kolmelle asialle: 1. työnantajan tekemälle vaarojen selvittämiselle, tunnistamiselle ja niiden merkityksen arvioinnille 2. toteutetuille toimenpiteille 3. toiminnan tarkkailulle ja seurannalle. Työnantajan tulee tarkkailla työympäristöä, jotta työnantaja pystyy tunnistamaan esiintyykö työpaikalla terveyttä vaarantavaa häirintää. Ensisijaisesti tarkastaja arvioi työnantajan tekemää vaarojen arviointia sekä sen johdosta tehtyjä toimenpiteitä työpaikalla. Tarkastaja selvittää, onko työnantaja käyttänyt asiantuntijaa, esim. työterveyshuoltoa ja onko työterveyshuolto antanut neuvoja häirinnän ennaltaehkäisyyn. Tarkastaja arvioi lisäksi, onko työnantajan vaarojen arvioinnissa riittävän kattavasti huomioitu sellaiset työympäristön epäkohdat, 9

10 jotka aiheuttavat häirinnän riskejä työssä tai altistavat työyhteisön häirinnälle (mm. ongelmat työyhteisössä, esimiestyössä ja työjärjestelyissä). Tarkastuksella arvioidaan tarvittaessa myös sitä, onko työpaikalla annettu opetusta ja ohjausta toimintakäytännöistä ja onko esimiehillä riittävä osaaminen tunnistaa ja puuttua häirintään. Velvoitteet työnantajalle Tarkastaja arvioi työnantajan toimenpiteiden riittävyyttä. Toimenpiteiden tulee kohdistua ongelmien ja epäkohtien poistamiseen ja niiden ratkaisuun. Kun harkitaan velvoitteita työnantajalle, edellytyksenä on, että työnantaja on saanut tiedon työpaikalla koetusta häirinnästä eikä ole ryhtynyt työturvallisuuslain 28 :n mukaisiin toimenpiteisiin. Työsuojelun valvontalain mukaan tarkastajalla on oikeus keskustella työpaikalla työskentelevän henkilön kanssa ja saada tältä tietoja. Työsuojeluvaltuutettu on myös tällainen henkilö. Toisaalta työsuojeluvaltuutetulla on oikeus esittää käsityksensä asiassa. Ennen kuin tarkastaja tekee ratkaisun asiassa, antaa toimintaohjeen tai kehotuksen tai lopettaa asian käsittelyn, hänen tulee harkita, miten työsuojeluvaltuutetun mahdollisuus esittää käsityksensä asiassa huomioidaan. Se on voitu huomioida käsittelyprosessin aikana ilman erillistä lausuntoa, siihen voidaan varata mahdollisuus siinä yhteydessä, kun selvityspyyntö lähetään työnantajalle tai sen jälkeen, kun selvityspyyntö on saatu työnantajalta salassapitosäännökset huomioiden. Asia voi olla myös sellainen, että tarkastaja harkitsee huomioimisen tarpeettomaksi. Tarkastaja antaa kehotuksen, kun haitta on vähäistä suurempi. Kehotuksessa edellytetään, että työnantaja selvittää esitetyt kokemukset häirinnästä, ratkaisee suhtautumisensa niihin ja ilmoittaa työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimiin hän aikoo ryhtyä tai olla ryhtymättä. Kehotuksen velvoitteen sisältö ja lainkohdat, joihin velvoitteet perustuvat, tulee yksilöidä huolellisesti. Velvoitteen sisältönä voivat olla vain työnantajalle laissa asetetut vaatimukset. Tarkastajan tulee varmistaa, että työsuojeluviranomainen pystyy tarvittaessa antamaan kehotuksen perusteella velvoittavan päätöksen. Kun tarkastuksella annetaan toimintaohje työnantajalle, siinä voidaan edellyttää, että työnantaja selvittää esitetyt kokemukset häirinnästä, ratkaisee suhtautumisensa niihin ja ilmoittaa työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle ratkaisunsa ja niiden perusteet. Toimintaohjeella voidaan myös edellyttää, että työnantaja luo työpaikalle menettelytavat häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisesta ja häirintätilanteiden selvittämisestä sekä perehdyttää henkilöstön menettelytapoihin. Siitä riippumatta, onko kyse asiakasaloitteisesta vai viranomaisaloitteisesta tarkastuksesta, tarkastuskertomuksessa voidaan antaa toimintaohje puutteen tai 10

11 epäkohdan poistamiseksi tai lisätietojen saamiseksi työnantajalta. Toimintaohjeessa voidaan myös edellyttää, että työnantaja antaa työntekijöille ja työnantajan edustajille terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavan häirinnän estämiseksi opetusta ja ohjausta siitä, mikä on edellä tarkoitettua häirintää, miten se saatetaan työnantajan tietoon ja miten työnantaja toimii tiedon saatuaan. Toimintaohjeessa voidaan edellyttää, että työnantajan tulee jatkuvasti tarkkailla työyhteisön tilaa, jotta työnantaja voi puuttua menettelytapojen vastaiseen toimintaan. Toimintaohje voidaan antaa yleisellä tasolla silloin, kun tietty tapaus ei ole enää ajankohtainen, esimerkiksi työsuhteen päättymisen vuoksi. Tällöin työnantajalle annetaan toimintaohje huolehtia siitä, että työpaikalla on menettelytavat häirinnän ehkäisemiseksi. Asiakkaan tyytymättömyys työnantajan ratkaisuihin ja perusteisiin ei ole itsessään peruste toimintaohjeelle tai kehotukselle. Käyttökielto ja väliaikainen käyttökielto tulevat harvoin kysymykseen häirinnän valvonnassa. Seuranta Jälkivalvonnassa tarkastaja varmistaa, että annettuja toimintaohjeita tai kehotuksia on noudatettu. Jos työnantaja ei noudata kehotusta, tarkastaja siirtää asian työsuojeluviranomaiselle, joka harkitsee tarpeelliset jatkotoimet. Työsuojeluviranomainen harkitsee erikseen, tulisiko tehdä työsuojelun valvontalain 50 :n mukainen ilmoitus poliisille esitutkintaa varten. Viranomaisohjauksen antaminen työnantajalle ja rikosepäilyn ilmoittaminen esitutkintaan eivät sulje toisiaan pois, vaan niitä arvioidaan toisistaan riippumatta. Yhteistyö- ja asiantuntijatoiminta Työpaikan toimintaa voidaan tarkastella työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja työpaikkaselvityksen avulla. Tarkastaja voi selvittää, onko työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä annettu neuvoja häirintään ja onko työnantaja hyödyntänyt niitä. Voimassaolo Tämä ohje on voimassa asti. Liite Asiakasaloitteisen häirintätapauksen käsittelykaavio JAKELU Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet 11

12 Liite Asiakasaloitteisen häirintätapauksen käsittelykaavio VASTAUS ASIAKKAALLE ei valvontatoimia OHJEET SAATTAA TYÖNANTA- JAN TIETOON EI EI EI KYSEESSÄ HÄIRINTÄ (28 ) KYLLÄ AIHEUTTAA TERVEYDELLE VAARAA KYLLÄ ONKO TYÖNANTAJA SAANUT TIEDON? KYLLÄ ONKO TYÖNANTAJA RYHTYNYT KÄYTETTÄVISSÄÄN OLEVIN KEINOIN TOIMENPITEISIIN? EI TOTEUTETUT TOIMENPITEET TÄYDENNETTÄVÄ KEHOTUS määräaika menettelytapaohjeet seuranta ja tarkkailu ohjeiden noudattaminen TOIMINTA- OHJE KEHOTUS määräaika KUNNOSSA KUNNOSSA KUNNOSSA PUUTTUU TÄYDEN- NETTÄVÄ EI OLE KUNNOSSA Kehotuksen laiminlyönti voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen TURVALLISUUDEN HALLINTA RIITTÄVÄ Kehotuksen laiminlyönti voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen tai toimintaohjeen laiminlyönti kehotukseen

13

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna Siitonen 6.2.2015 1 Valmisteluaineisto HE 19/2014 HE 111/2014 PeVL 31/2014 vp TyVM 11/2014

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot