Raportti 1 (9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti 1 (9) 8.3.2013"

Transkriptio

1 Raportti 1 (9) TYÖHYVINVOINTIIN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2012 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen työhyvinvointiin liittyvää valvontaa vuonna Työsuojeluviranomaisen valvonta kohdistuu lainsäädännössä säädettyihin työhyvinvointia haittaaviin epäkohtiin kuten häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun, psykososiaaliseen kuormitukseen, työsyrjintään ja väkivallan uhkaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen alueella on yhteensä noin työpaikkaa ja 1,1 miljoonaa työllistä. Työoloja valvottiin vuonna 2012 noin tarkastuksella. 1. Viranomaisaloitteinen valvonta Työsuojeluviranomaisen valvonnan keskeisenä tavoitteena on, että työpaikat toimivat omaaloitteisesti kehittääkseen työoloja turvallisiksi ja terveellisiksi. Työsuojelutarkastuksissa valvotaan sitä, että työpaikoilla on toimivat käytännöt ehkäistä työhyvinvointia haittaavien epäkohtien syntymistä sekä osaamista käsitellä itse työpaikalla ilmenneitä ongelmia. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että esimiehillä on riittävästi osaamista, työpaikalla on sovittu menettelytavat ilmenneiden ongelmien käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi ja että työyhteisön tilaa seurataan järjestelmällisesti. Työhyvinvointiin liittyvissä asioissa korostuu toimiva yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon välillä. Viranomaisaloitteiset tarkastukset suunnataan Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuosittain solmitun tulossopimuksen mukaisesti. Tarkastuksilla on vuonna 2012 valvottu, että työpaikoilla on toimivat käytännöt: - haitallisen häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja haittojen hallitsemiseksi (noin 2000 tarkastuksella) - työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallintaan (noin 1000 tarkastuksella) - asiakasväkivallan uhan hallitsemiseksi (noin 2000 tarkastuksella). 2. Asiakasaloitteinen valvonta Työsuojeluviranomaisen asiakasaloitteinen valvonta perustuu siihen, että asiakas ottaa yhteyttä työsuojelun vastuualueelle ja kertoo kokemastaan häirinnästä, kuormituksesta, syrjinnästä tai väkivallan uhasta. Tarkastaja arvioi yhteydenoton ja mahdollisten lisäselvityksien perusteella, onko kyse valvontatoimenpiteitä vaativasta asiasta. Yleensä työhyvinvointiasioiden valvonta aloitetaan lähettämällä työnantajalle ja työpaikan työsuojeluvaltuutetulle kirjallinen selvityspyyntö. Siinä selvitetään, onko työnantaja ryhtynyt työturvallisuuslain mukaisiin toimenpiteisiin tai toiminut syrjinnän kiellon vastaisesti. Tarvittaessa työpaikalle voidaan tehdä työpaikkatarkastus. Valvontatoimenpiteiden päätteeksi tarkastaja laatii aina tarkastuskertomuksen.

2 Raportti 2 (9) Yhteydenotto (puhelin, sähköposti, posti, käynti toimistolla) Valvontatoimenpiteisiin ryhtyminen Valvontatoimenpide Työsuojeluviranomaisen seuraamusharkinta Käsittelyratkaisu Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu Työsyrjintä Vireilletulo asiakkaan nimellä Asiakasaloitteinen tarkastus / tarkastuskertomus Esitutkintailmoitus poliisille Psykososiaalinen kuormitus Väkivallan uhka Ilman, että ilmoittajan nimi tulee esille Viranomaisaloitteinen valvonta ja tarvittaessa seurantatarkastus Kuva 1. Yhteydenottoihin perustuvat valvontatoimenpiteet työhyvinvointiasioissa. 2.1 Yhteydenottojen määrä Vastuualueelle tuli vuonna 2012 yhteensä 666 työhyvinvointiin liittyvää yhteydenottoa. Määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 28 prosentilla. Erityisesti ovat lisääntyneet häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun liittyvät yhteydenotot, joita tuli yhteensä 428. Lisääntyneet yhteydenotot tältä osin voivat kertoa siitä, että kynnys oman asiansa viemisestä viranomaisen tietoon on madaltunut muun muassa julkisuudessa olleiden tapausten myötä. Näissä yhteyksissä aluehallintovirasto on mainittu valvovana viranomaisena ja asiakkaat ovat näin löytäneet työsuojeluviranomaisen osana aluehallintovirastoa. Työsyrjintään liittyviä yhteydenottoja kirjattiin 173 eli noin 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Psykososiaalisen kuormitukseen liittyviä yhteydenottoja oli 54 ja väkivallan uhkaan liittyviä 11. Taulukko 1. Työhyvinvoinnin yhteydenotot ESAVI:n alueella vuonna 2012

3 Raportti 3 (9) Taulukko 2. ESAVI:n työsuojelun vastuualueella on hoidettu alkaen entisten Uudenmaan sekä osin Hämeen ja Kaakkois-Suomen työsuojelupiirien tehtäviä. Vuosien yhteydenotot koskevat vain Uudenmaan työsuojelupiiriä Häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun kokemukset Yhteydenotoissa esiin tulleet työntekijöiden häirintäkokemukset ovat hyvin samankaltaisia kun aikaisempina vuosina. Häirintää koetaan eniten esimiehen taholta. Työntekijöiden häirintäkokemusten taustalla on usein palvelussuhteen ehtoihin tai työnkuvan muutoksiin liittyviä ristiriitatilanteita ja työnantajan työnjohdollisiin toimenpiteisiin liittyviä epäasiallisiksi koettuja tilanteita muun muassa varoituksen saaminen. Muut yleisimmät häirintäkokemukset liittyvät suoranaiseen kiusantekoon, normaalista poikkeavaan työkäyttäytymiseen ja tunteeseen, että työnantaja haluaa eri tavoin savustaa työntekijän ulos työpaikalta. Työntekijät tiedostavat entistä vahvemmin omat oikeutensa ja osaavat vaatia niitä. Yhteydenottojen perusteella voidaan edelleen havaita, että työpaikoilla on puutteita häirintäkokemuksien käsittelyssä. Monilla työpaikoilla on laadittu menettelytapaohjeita häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi, mutta näitä ohjeita ei tunneta, niitä ei osata hyödyntää tai niiden mukaan ei toimita. Esimiehiä ei ole riittävästi koulutettu tunnistamaan häirintää eikä puuttumaan siihen johdonmukaisesti. Asia otetaan käsittelyyn pitkällä viiveellä eikä käsittelyssä osata paneutua häirintäkokemuksen taustalla oleviin itse työhön tai työyhteisön toimivuuteen liittyviin epäkohtiin. Työntekijän esille ottamat ongelmat liitetään liian usein hänen persoonaansa. Asian käsittelyssä ei kuulla riittävästi eri osapuolia tai työnantaja tekee ratkaisunsa yksipuolisten tietojen perusteella. Työsuojeluviranomaiseen otetaan usein yhteyttä, kun tilanteeseen työpaikalla ei yrityksistä huolimatta löydy osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Kyse voi olla siitä, että työnantaja ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin saatuaan tiedon työntekijän häirintäkokemuksesta koska katsoo, ettei kyse ole häirinnästä. Tavallista on myös, etteivät työnantajan tekemät toimenpiteet ja ratkaisut miellytä työntekijää, jolloin häirintäkokemus jatkuu. Havaittavissa on myös, että häirintään vetoamista käytetään lyömäaseena työnantajaa kohtaan erilaisissa ristiriitatilanteissa. Myös uhkaa yhteydenotosta työsuojeluviranomaiseen tai asian viemistä julkisuuteen käytetään

4 Raportti 4 (9) painostuskeinona tilanteissa, jossa työnantajan tekemä ratkaisu asiassa ei tyydytä työntekijää. Työnantajaa halutaan rangaista, usein vielä työsuhteen päätyttyäkin ja yritetään saada viranomainen toimimaan tässä välikätenä Haitallista psykososiaalista kuormitusta koskevat kokemukset Haitallista psykososiaalista kuormitusta koskevissa yhteydenotoissa keskeisimmät yksittäiset kuormitustekijät olivat häirintäkokemuksista syntynyt kuormittuminen, työyhteisön toimimattomuuteen liittyvä kuormitus ja huonoksi koettu johtaminen. Sen sijaan yhteydenottoja oli vähän liittyen työn järjestelyihin esimerkiksi koettuun liialliseen työmäärän ja siitä aiheutuneeseen haitalliseen kuormittumiseen. Lähes kaikissa yhteydenotoissa työntekijän kuormittumiskokemus oli monen huonoksi koetun työolotekijän summa. Yhteydenottojen perusteella näyttäisi siltä, ettei työpaikoilla ole ollut toimivia käytäntöjä käsitellä esille tulleita kuormittumista koskevia ongelmia. Vaikka työnantaja on ollut tietoinen työntekijöiden kuormittumiskokemuksista, ei niiden osalta ole ryhdytty toimenpiteisiin edes asian selvittämiseksi. Kuormittumisen osalta esimiesten osaaminen sekä yhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä on ollut puutteellista Työsyrjintää koskevat yhteydenotot Yhteydenotoissa tavallisin koettu syrjinnän muoto oli palvelussuhteen päättäminen syrjivän syyn perusteella. Eniten koettiin terveydentilaan, sukupuoleen, etniseen alkuperään, ikään ja ammatilliseen toimintaan liittyvää syrjintää. Tyypillisin yhteydenotto oli koeaikapurku, joka oli tehty sen jälkeen, kun työntekijä oli jäänyt sairauslomalle Valvontatoimenpiteet yhteydenottojen johdosta Tarkastajan valvontatoimenpiteet Valvonnan tarkoitus ja yleiset edellytykset Työsuojeluviranomainen valvoo häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun sekä haitallisen psykososiaalisen kuormituksen osalta työnantajan velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin saatuaan tiedon koetusta häirinnästä tai kuormittumisesta. Näistä on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002). Valvontatoimenpiteisiin ryhtyminen edellyttää, että työntekijä on saattanut kokemansa häirinnän tai kuormittumisen työnantajan tai tämän edustajan tietoon, mutta työnantaja ei ole ryhtynyt lainsäädännön vaatimiin toimenpiteisiin. Häirintään ja kuormitukseen liittyvistä asiakkaiden yhteydenotosta suurin osa ei johda kirjalliseen vireille tuloon. Useimmiten on kyse siitä, ettei työntekijä ole saattanut asiaansa työnantajan tai tämän edustajan tietoon tai asian käsittely työpaikalla on kesken. Tällöin tarkastaja antaa asiakkaalle ohjeita ja neuvoja siitä, miten asiaa tulee käsitellä työpaikalla. 1 Lisätietoa syrjinnän asiakasaloitteista ja niiden valvonnasta saa raportista Syrjintäkieltojen asiakasaloitteinen valvonta vuonna Valvonnassa toimitaan Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston laatimien valvontaohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät osoitteesta

5 Raportti 5 (9) Työsyrjinnän valvonnan tarkoituksena on selvittää, onko työnantaja rikkonut työsopimuslain (55/2001) ja/tai yhdenvertaisuuslain (21/2004) syrjintäkieltoa. Valvontatoimenpiteisiin ryhtyminen edellyttää, että asiakas on tuonut esille sellaista selvitystä syrjintäperusteesta ja työnantajan menettelystä, minkä perusteella syrjintää voidaan epäillä. Kielletystä syrjinnästä ei esimerkiksi ole kyse, jos työnhakijaan tai työntekijään ei liity mikään em. laissa tarkoitettu syrjintäperuste. Vireille tulleet työhyvinvointiasiat ESAVI:n työsuojelun vastuualueella tuli vuonna 2012 kirjallisesti vireille 223 työhyvinvointiin liittyvää asiaa. Näistä 108 tapausta liittyi koettuun häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun, kahdeksan haitalliseen psykososiaaliseen kuormitukseen ja 150 koettuun työsyrjintään. Useissa tapauksissa asiakas koki häirinnän lisäksi esimerkiksi syrjintää. Vaikka asiakasyhteydenottoja tuli eniten häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta, niin vireille tuli eniten työsyrjintään liittyviä asioita. Häirintätapauksissa vastuualueelle yhteyttä ottaneet asiakkaat ovat saaneet tarkastajalta ohjeita ja neuvoja saattaa asiansa käsittelyyn työpaikalla tai he ovat tehneet muita ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi, joten viranomaisvalvontaa ei ole tarvittu. Taulukko 4. Vireille tulleet työhyvinvointiasiat vuosina Vireille tulleet työhyvinvointiasiat johtavat tarkastukseen silloin, kun kyse on työhön liittyvästä terveydelle haitallisesta häirinnästä tai psykososiaalisesta kuormittumisesta ja on syytä olettaa, ettei työnantaja ole ryhtynyt lainsäädännön vaatimiin toimenpiteisiin asiasta tiedon saatuaan. Asiakkaille joudutaan selvittämään usein, ettei viranomainen voi ryhtyä toimenpiteisiin,

6 Raportti 6 (9) jos asiakkaan asiassa ei ole kyse työturvallisuuslain tarkoittamasta terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä. Esimerkiksi satunnainen epäasiallinen puhe, työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely tai työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvat päätökset ja ratkaisut eivät ole epäasiallista kohtelua, vaikka ne usein koetaankin sellaisina ja vaikka ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Noin kolmasosassa vireille tulleista asiakasaloitteista, joissa asiakas on kokenut syrjintää, tarkastaja on katsonut, ettei ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin syrjintäkokemuksen selvittämiseksi. Yleensä tämä johtuu siitä, ettei asiakkaan subjektiivinen syrjintäkokemus ole täyttänyt lainsäädännön työsyrjinnälle määrittelemiä kriteerejä. Kyse voi esimerkiksi olla tilanteesta, jossa työntekijään ei liity mikään laissa tarkoitettu syrjintäperuste, vaan syrjintäkokemuksen taustalla on työnantajan ikävältä tuntuva työnjohdollinen toimenpide. Mikäli tarkastaja katsoo, ettei vireille tulleessa asiassa ole valvottavaa, hän tekee asiassa käsittelyratkaisun. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun asiakas ei ole saattanut häirintäasiaansa työnantajan tietoon, työnantaja on ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin tai kyseessä ei ole terveyttä vaarantava häirintä tai kuormittuminen. Syrjintätapauksessa asiakkaalle toimitetaan käsittelyratkaisu esimerkiksi silloin, kun asiakkaan asiaan ei liity mitään kiellettyä syrjintäperustetta. Valvontatoimenpiteet Asiakasaloitteiden johdosta on vuonna 2012 laadittu 124 tarkastuskertomusta, joista 41 tarkastuskertomuksessa on käsitelty häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, 22:ssa haitallista kuormittumista ja 92:ssa tarkastuskertomuksessa työsyrjintää. Samassa tarkastuskertomuksessa on voitu käsitellä kaikkiakin em. asioita. Taulukko 5. Laaditut työhyvinvointia koskevat tarkastuskertomukset vuosina Tarkastuksissa havaitut epäkohdat Jos työpaikalla esiintyy terveyttä vaarantavaa häirintää tai epäasiallista kohtelua eikä työnantaja ole ryhtynyt lainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin, on työnantajalle annettu tarkas-

7 Raportti 7 (9) tuskertomuksessa joko toimintaohje tai ohjeita ja/tai kehotus siitä, että työnantajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin tietoonsa saaman häirintäkokemuksen selvittämiseksi ja lopettamiseksi. Tarkastajan on annettava toimintaohjeen sijasta kehotus, mikäli työympäristöön tai työyhteisön tilaan liittyvä työntekijän terveyteen vaikuttava haitta tai vaara on vähäistä suurempi. Häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua koskevissa tarkastuskertomuksissa on noin 70 prosentissa annettu toimintaohje tai ohjeita. Kehotuksia on annettu viidessä tarkastuskertomuksessa. Kehotuksia on annettu pääasiassa siitä, että työnantaja ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin esille tuodun terveyttä vaarantavan häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun asiassa tai toimenpiteisiin ei ole ryhdytty silloinkaan, vaikka työnantajalla on selkeät menettelytavat kyseisten epäkohtien selvittämisestä ja käsittelystä. Toimintaohjeita on annettu pääasiassa siitä, että työnantajan toimintakäytännöissä häirinnän ennaltaehkäisemiseksi on ilmennyt puutteita samoin kuin esille tulleiden tapausten käsittelemisessä. Kyse on ollut esimerkiksi siitä, ettei esimiehillä ole ollut riittävää osaamista häirintäkokemusten käsittelemiseksi. Myöskään työntekijöillä ei ole aina ollut riittävää tietoa eikä osaamista siitä, miten työhön liittyviä epäkohtia pitää ottaa esille työpaikalla ainakin lähiesimiehen kanssa. Työnantajalla voi olla menettelytavat epäasiallisen kohtelun käsittelemiseksi, mutta työntekijät eivät tunne niitä. Kun asian käsittely työpaikalla on viivästynyt tai eri syistä pitkittynyt, työntekijä on usein kokenut kuormittuvansa. Toimintaohjeita on annettu myös häirintäkokemuksen taustalla olleista psykososiaalisen työympäristön epäkohdista kuten erilaisista epäselvistä toimintatavoista, tiedonkulun puutteista ja eriarvoisesta kohtelusta. Työsyrjintää koskevissa tarkastuskertomuksissa (92 kpl) on noin joka kolmannessa annettu toimintaohjeita työnantajalle syrjintälainsäädännön noudattamisesta. Vajaassa 30 prosentissa tarkastuskertomuksista on havaittu muu epäkohta, josta on annettu toimintaohje. Epäkohdat ovat liittyneet muun muassa työajan järjestämiseen ja hallintaan, tietosuojaan, työsopimuksen päättämismenettelyyn tai työnantajan työturvallisuuslain velvoitteisiin, esimerkiksi perehdytykseen tai työpaikan puutteellisiin toimintakäytäntöihin Työsuojeluviranomaisen seuraamusharkinta Tarkastajan valvontatoimenpiteiden rinnalla työsuojeluviranomainen harkitsee, onko todennäköisiä perusteita epäillä, että rikoslain 47 luvun työrikoksen tunnusmerkistö täyttyy, jolloin työsuojeluviranomainen ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten. Työhyvinvointiasioissa, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, haitallista kuormitusta tai työsyrjintää koskevissa asioissa, arvioitavaksi tulee rikoslain 47 luvun tunnusmerkistöistä työturvallisuusrikos, työsyrjintärikos ja kiskonnantapainen työsyrjintä. Työturvallisuusrikoksen osalta arvioidaan sitä, onko työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttanut työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan tai mahdollistanut työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä. Työnantajan on työturvallisuuslain (738/2002) mukaisesti ryhdyttävä toimiin epäasiallisen kohtelun poistamiseksi ja haitallisen kuormituksen vähentämiseksi ja jos työnantaja ei ole näin menetellyt, tulee arvioitavaksi työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen.

8 Raportti 8 (9) Työsyrjinnän osalta arvioidaan sitä, onko työnantajan edustaja työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettanut työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan esimerkiksi terveydentilan perusteella. Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, tulee arvioitavaksi kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistön täyttyminen. Taulukko 6. Vuodet koskevat vain Uudenmaan työsuojelupiirin toimintaa ja siitä eteenpäin ESAVI:n työsuojelun vastuualuetta Vuoden 2012 aikana syntyi todennäköisiä perusteita epäillä työturvallisuusrikosta kuudessa tapauksessa. Poliisin esitutkintaan ilmoitetuista työturvallisuusrikosepäilyistä yksi koski pelkästään terveyttä vaarantavaa häirintää, ja kaksi koski sekä terveyttä vaarantavaa häirintää että haitallista kuormitusta. Kolmessa tapauksessa oli todennäköisiä perusteita epäillä myös työsyrjintärikosta työturvallisuusrikoksen ohella. Todennäköisiä perusteita epäillä työsyrjintärikosta syntyi 26 tapauksessa. Näistä neljässä tapauksessa oli kyse kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä kansalaisuuden ja kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella. Syrjintäperuste työsyrjintärikosepäilyissä oli: - 14 terveydentila - 5 kansalaisuus ja etninen alkuperä - 2 sukupuoli - 2 ammatilliseen toimintaan rinnastettava seikka - 1 perhesuhteet - 1 ikä - 1 uskonto Työsuojeluviranomaiselle tulee poliisilta suoraan kannanottopyyntöjä esitutkinnan tarpeellisuudesta tapauksissa, joissa työntekijä on tehnyt rikosilmoituksen poliisille. Työsuojelun valvontalain 50 :n mukaisesti esitutkinnassa on työsuojeluviranomaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kannanottoja poliisille annettiin 24 työhyvinvointitapauksesta vuonna Tapauksista 16 koski työsyrjintää ja 8 työturvallisuusrikosta sillä perusteella, että kyse olisi työ-

9 Raportti 9 (9) turvallisuuslain 28 :n mukaisen toimintavelvollisuuden laiminlyömisestä. Työsyrjintää ja työturvallisuusrikosta käsiteltiin 7 tapauksessa. Lisätietoja antavat lakimies Tanja Välke ja työsuojeluinsinööri Irmeli Kurikka (11.3. alkaen), puh (vaihde) tai

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008 111 UUDENMAAN Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 28 Tässä raportissa kuvataan työhyvinvointiin liittyvää työsuojeluvalvontaa Uudenmaan työsuojelupiirissä. Raportissa kuvatut

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 2 15.4.2015 3 15.4.2015 4 Syrjintä työelämässä Tietoa monesta lähteestä: viranomaisaineistot, kyselytutkimukset,

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Tarkastuskertomus 2016/ (5) Työsuojelutarkastus. Tarkastuspäivä ja -aika klo

Tarkastuskertomus 2016/ (5) Työsuojelutarkastus. Tarkastuspäivä ja -aika klo Tarkastuskertomus 2016/10410 1 (5) Työsuojelutarkastus Tarkastuspäivä ja -aika 20.1.2016 klo 9.00-11.15 Työnantaja Harjavallan kaupunki Osoite Satakunnantie 110, 29200 HARJAVALTA Valvontakohde Kaupungintalo

Lisätiedot

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA OHJE 704679 v. 3 1(11) 14.06.2013 STM/2254/2013 OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA Ohjeen tarkoitus Tässä ohjeessa käsitellään psykososiaalisen kuormituksen valvontaa. Psykososiaalista kuormitusta

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN TYÖKUORMITUKSEN VALVONTA

PSYKOSOSIAALISEN TYÖKUORMITUKSEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/ 2018 PSYKOSOSIAALISEN TYÖKUORMITUKSEN VALVONTA sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2018 PSYKOSOSIAALISEN TYÖKUORMITUKSEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.3.2016 TILAAJAVASTUUVALVONTA 2015 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla LAPINLAHDEN KUNTA 12.02.2016 TYÖSUOJELU TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA Lapinlahden kunnan työpaikoilla Tällä työpaikalla häirintää ja epäasiallista kohtelua hallitaan

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Pori Tarkastaja Ulla Riikonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Luonnos Opas pohjautuu työsuojeluhallinnon julkaisuun työsuojeluoppaita ja ohjeita 42 EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 Mikä ei ole epäasiallista

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue, ESAVI 28/09/15 2 Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Valvomme, että työnantajat noudattavat

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Oulu Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Mikkeli Maija van der Weij, johtajan sijainen, apulaispiiripäällikkö

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Kuopio 23.4.2015 Nexhat Beqiri, OM/DKY 1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Havaintoja asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonnasta. Yhteistyötapaaminen 15.3.2016

Havaintoja asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonnasta. Yhteistyötapaaminen 15.3.2016 Havaintoja asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonnasta Yhteistyötapaaminen 15.3.2016 1 Yhteistyötapaamisen asialista 1. Tilaisuuden avaus, Tiimipäällikkö, ylitarkastaja Sari Roivainen 2. Havaintoja

Lisätiedot

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016 1 (4) Työsuojelupäällikkö Anne Roine Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Helsingfors Djurskydssförening HESY Ry Yhdyskunnantie 11 00680 HELSINKI Viite Kuuleminen dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014, 4.3.2014

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus Sisällys Yhdenvertaisuussuunnitelma... 1 1 Johdanto... 1 2 Sisältö ja tavoitteet... 1 3 Positiivinen erityiskohtelu...

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Sosiaalisen median pyörteissä Miten yrityksen kannattaa toimia, kun sosiaalisessa mediassa kuohuu? Viestintäpäällikkö Lotta Knuutinen MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

TYÖSYRJINNÄN ASIAKASALOITTEINEN VALVONTA VUONNA 2014

TYÖSYRJINNÄN ASIAKASALOITTEINEN VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (10) TYÖSYRJINNÄN ASIAKASALOITTEINEN VALVONTA VUONNA 2014 Raportissa kuvatut valvontatoimenpiteet liittyvät syrjintäepäilyihin, jotka ovat tulleet asiakkaiden aloitteesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö 1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Demokratia ja kansalaisvaikuttaminen ETNO, KANE, sähköiset

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Jäävuoriteoria Henkinen väkivalta, työssä kiusaaminen ja työsyrjintä Henkinen väkivalta on pitkään

Lisätiedot

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta:

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ylitarkastaja Jenny Rintala. Työsuojelun vastuualue

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ylitarkastaja Jenny Rintala. Työsuojelun vastuualue Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Lappeenranta Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ylitarkastaja Jenny

Lisätiedot

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla MaRan Marraspäivä ajankohtaista työelämän hyötytietoa Scandic Simonkenttä 19.11.2014 MaRa koulutuspalvelut Sami Nisametdin Kysymyksenasettelu Mikä on häirintää tai

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Ylitarkastaja Tuija Rönnholm. Työsuojelun vastuualue

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Ylitarkastaja Tuija Rönnholm. Työsuojelun vastuualue Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Jyväskylä Ylitarkastaja Tuija Rönnholm Työsuojelun vastuualue Länsi-

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Sisältö PAMissa ei hyväksytä epäasiallista kohtelua... 2 Mistä tunnistaa epäasiallisen kohtelun?... 3 Miten tulee toimia, jos kokee tai havaitsee epäasiallista

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - mikä työelämässä muuttuu. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - mikä työelämässä muuttuu. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - mikä työelämässä muuttuu Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna Siitonen 6.2.2015 1 Syrjinnän kieltoja ja tasapuolisen kohtelun velvollisuutta koskeva

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 5.10.201 Mitä on yhdenvertaisuus? Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Perusasiat kuntoon - Parempi työ -seminaari 26.4.2013 Leila Partanen-Salosto STM, Työsuojeluosasto Esityksen sisältö Työhyvinvoinnin lisääminen ja psykososiaalisen kuormittumisen

Lisätiedot

UUDESTA YHDENVERTAISUUSLAISTA. Hallitusneuvos Susanna Siitonen

UUDESTA YHDENVERTAISUUSLAISTA. Hallitusneuvos Susanna Siitonen UUDESTA YHDENVERTAISUUSLAISTA Hallitusneuvos Susanna Siitonen Tarja Kröger 19.5.2014 1 Syrjinnän kieltoja ja tasapuolisen kohtelun velvollisuutta koskeva säännöskokonaisuus YVL Syrjinnän kiellot (pl. sukupuoleen

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 3.3.2004: Työyhteisön toiminta, fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön toimivuus Työyhteisön toiminnan

Lisätiedot

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro 30.10.2017 Rovaniemi Sari Husa Sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Toimintaa ohjaavista säännöksistä Laki

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Yhteistyötoimikunta 9.11.2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 Johdanto Työelämässä voi esiintyä epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää.

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Helsinki Ylitarkastaja Ville Lappalainen Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Lisätiedot

Syrjinnän kiellon valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016

Syrjinnän kiellon valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016 Työsuojeluhallinnon julkaisuja 6 2017 Syrjinnän kiellon valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016 Raportti yhdenvertaisuuslain asiakasaloitteisesta valvonnasta työelämässä Työsuojeluhallinto Sisällys Työsuojeluviranomainen

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous 19.5.2017 24/05/ 2 Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu

Lisätiedot

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit 1 (8) TOIMINTAMALLI PUUTTUMISESTA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN 1. Ohjeen tarkoitus Tämä ohje antaa menettelytavat epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Epäasiallisen kohtelun yksiselitteinen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus

YKSOTE-kuormitus YKSOTE-kuormitus 2017-18 Työsuojeluhallinnon kaksivuotinen sosiaali- ja terveystoimialojen yksityisiin työnantajiin kohdistuva valvontaja viestintähanke haitallisesta työkuormituksesta aiheutuvien terveysvaarojen

Lisätiedot

TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA 2 1 TYÖN AIHEUTTAMA HAITALLINEN HENKINEN KUORMITTUMINEN... 3 2 VASTUUT HAITALLISEN HENKISEN KUORMITUKSEN

Lisätiedot

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA B 14 XII - 2004 Ykn 29.11.2004 Mitätöi lehden XII - 99 OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. s. 2 2. VASTUU HYVÄSTÄ KOHTELUSTA TYÖPAIKALLA Työnantajan yleinen vastuu.

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely HYVÄN TYÖKÄYTTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN LIEK- SAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA. TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimivassa työyhteisössä sen jokaisella jäsenellä on selkeä käsitys organisaation

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta 7.2.2013 Päivi Suorsa Ydinviestit 2012-2015 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot