Raportti 1 (9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti 1 (9) 8.3.2013"

Transkriptio

1 Raportti 1 (9) TYÖHYVINVOINTIIN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2012 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen työhyvinvointiin liittyvää valvontaa vuonna Työsuojeluviranomaisen valvonta kohdistuu lainsäädännössä säädettyihin työhyvinvointia haittaaviin epäkohtiin kuten häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun, psykososiaaliseen kuormitukseen, työsyrjintään ja väkivallan uhkaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen alueella on yhteensä noin työpaikkaa ja 1,1 miljoonaa työllistä. Työoloja valvottiin vuonna 2012 noin tarkastuksella. 1. Viranomaisaloitteinen valvonta Työsuojeluviranomaisen valvonnan keskeisenä tavoitteena on, että työpaikat toimivat omaaloitteisesti kehittääkseen työoloja turvallisiksi ja terveellisiksi. Työsuojelutarkastuksissa valvotaan sitä, että työpaikoilla on toimivat käytännöt ehkäistä työhyvinvointia haittaavien epäkohtien syntymistä sekä osaamista käsitellä itse työpaikalla ilmenneitä ongelmia. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että esimiehillä on riittävästi osaamista, työpaikalla on sovittu menettelytavat ilmenneiden ongelmien käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi ja että työyhteisön tilaa seurataan järjestelmällisesti. Työhyvinvointiin liittyvissä asioissa korostuu toimiva yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon välillä. Viranomaisaloitteiset tarkastukset suunnataan Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuosittain solmitun tulossopimuksen mukaisesti. Tarkastuksilla on vuonna 2012 valvottu, että työpaikoilla on toimivat käytännöt: - haitallisen häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja haittojen hallitsemiseksi (noin 2000 tarkastuksella) - työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallintaan (noin 1000 tarkastuksella) - asiakasväkivallan uhan hallitsemiseksi (noin 2000 tarkastuksella). 2. Asiakasaloitteinen valvonta Työsuojeluviranomaisen asiakasaloitteinen valvonta perustuu siihen, että asiakas ottaa yhteyttä työsuojelun vastuualueelle ja kertoo kokemastaan häirinnästä, kuormituksesta, syrjinnästä tai väkivallan uhasta. Tarkastaja arvioi yhteydenoton ja mahdollisten lisäselvityksien perusteella, onko kyse valvontatoimenpiteitä vaativasta asiasta. Yleensä työhyvinvointiasioiden valvonta aloitetaan lähettämällä työnantajalle ja työpaikan työsuojeluvaltuutetulle kirjallinen selvityspyyntö. Siinä selvitetään, onko työnantaja ryhtynyt työturvallisuuslain mukaisiin toimenpiteisiin tai toiminut syrjinnän kiellon vastaisesti. Tarvittaessa työpaikalle voidaan tehdä työpaikkatarkastus. Valvontatoimenpiteiden päätteeksi tarkastaja laatii aina tarkastuskertomuksen.

2 Raportti 2 (9) Yhteydenotto (puhelin, sähköposti, posti, käynti toimistolla) Valvontatoimenpiteisiin ryhtyminen Valvontatoimenpide Työsuojeluviranomaisen seuraamusharkinta Käsittelyratkaisu Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu Työsyrjintä Vireilletulo asiakkaan nimellä Asiakasaloitteinen tarkastus / tarkastuskertomus Esitutkintailmoitus poliisille Psykososiaalinen kuormitus Väkivallan uhka Ilman, että ilmoittajan nimi tulee esille Viranomaisaloitteinen valvonta ja tarvittaessa seurantatarkastus Kuva 1. Yhteydenottoihin perustuvat valvontatoimenpiteet työhyvinvointiasioissa. 2.1 Yhteydenottojen määrä Vastuualueelle tuli vuonna 2012 yhteensä 666 työhyvinvointiin liittyvää yhteydenottoa. Määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 28 prosentilla. Erityisesti ovat lisääntyneet häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun liittyvät yhteydenotot, joita tuli yhteensä 428. Lisääntyneet yhteydenotot tältä osin voivat kertoa siitä, että kynnys oman asiansa viemisestä viranomaisen tietoon on madaltunut muun muassa julkisuudessa olleiden tapausten myötä. Näissä yhteyksissä aluehallintovirasto on mainittu valvovana viranomaisena ja asiakkaat ovat näin löytäneet työsuojeluviranomaisen osana aluehallintovirastoa. Työsyrjintään liittyviä yhteydenottoja kirjattiin 173 eli noin 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Psykososiaalisen kuormitukseen liittyviä yhteydenottoja oli 54 ja väkivallan uhkaan liittyviä 11. Taulukko 1. Työhyvinvoinnin yhteydenotot ESAVI:n alueella vuonna 2012

3 Raportti 3 (9) Taulukko 2. ESAVI:n työsuojelun vastuualueella on hoidettu alkaen entisten Uudenmaan sekä osin Hämeen ja Kaakkois-Suomen työsuojelupiirien tehtäviä. Vuosien yhteydenotot koskevat vain Uudenmaan työsuojelupiiriä Häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun kokemukset Yhteydenotoissa esiin tulleet työntekijöiden häirintäkokemukset ovat hyvin samankaltaisia kun aikaisempina vuosina. Häirintää koetaan eniten esimiehen taholta. Työntekijöiden häirintäkokemusten taustalla on usein palvelussuhteen ehtoihin tai työnkuvan muutoksiin liittyviä ristiriitatilanteita ja työnantajan työnjohdollisiin toimenpiteisiin liittyviä epäasiallisiksi koettuja tilanteita muun muassa varoituksen saaminen. Muut yleisimmät häirintäkokemukset liittyvät suoranaiseen kiusantekoon, normaalista poikkeavaan työkäyttäytymiseen ja tunteeseen, että työnantaja haluaa eri tavoin savustaa työntekijän ulos työpaikalta. Työntekijät tiedostavat entistä vahvemmin omat oikeutensa ja osaavat vaatia niitä. Yhteydenottojen perusteella voidaan edelleen havaita, että työpaikoilla on puutteita häirintäkokemuksien käsittelyssä. Monilla työpaikoilla on laadittu menettelytapaohjeita häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi, mutta näitä ohjeita ei tunneta, niitä ei osata hyödyntää tai niiden mukaan ei toimita. Esimiehiä ei ole riittävästi koulutettu tunnistamaan häirintää eikä puuttumaan siihen johdonmukaisesti. Asia otetaan käsittelyyn pitkällä viiveellä eikä käsittelyssä osata paneutua häirintäkokemuksen taustalla oleviin itse työhön tai työyhteisön toimivuuteen liittyviin epäkohtiin. Työntekijän esille ottamat ongelmat liitetään liian usein hänen persoonaansa. Asian käsittelyssä ei kuulla riittävästi eri osapuolia tai työnantaja tekee ratkaisunsa yksipuolisten tietojen perusteella. Työsuojeluviranomaiseen otetaan usein yhteyttä, kun tilanteeseen työpaikalla ei yrityksistä huolimatta löydy osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Kyse voi olla siitä, että työnantaja ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin saatuaan tiedon työntekijän häirintäkokemuksesta koska katsoo, ettei kyse ole häirinnästä. Tavallista on myös, etteivät työnantajan tekemät toimenpiteet ja ratkaisut miellytä työntekijää, jolloin häirintäkokemus jatkuu. Havaittavissa on myös, että häirintään vetoamista käytetään lyömäaseena työnantajaa kohtaan erilaisissa ristiriitatilanteissa. Myös uhkaa yhteydenotosta työsuojeluviranomaiseen tai asian viemistä julkisuuteen käytetään

4 Raportti 4 (9) painostuskeinona tilanteissa, jossa työnantajan tekemä ratkaisu asiassa ei tyydytä työntekijää. Työnantajaa halutaan rangaista, usein vielä työsuhteen päätyttyäkin ja yritetään saada viranomainen toimimaan tässä välikätenä Haitallista psykososiaalista kuormitusta koskevat kokemukset Haitallista psykososiaalista kuormitusta koskevissa yhteydenotoissa keskeisimmät yksittäiset kuormitustekijät olivat häirintäkokemuksista syntynyt kuormittuminen, työyhteisön toimimattomuuteen liittyvä kuormitus ja huonoksi koettu johtaminen. Sen sijaan yhteydenottoja oli vähän liittyen työn järjestelyihin esimerkiksi koettuun liialliseen työmäärän ja siitä aiheutuneeseen haitalliseen kuormittumiseen. Lähes kaikissa yhteydenotoissa työntekijän kuormittumiskokemus oli monen huonoksi koetun työolotekijän summa. Yhteydenottojen perusteella näyttäisi siltä, ettei työpaikoilla ole ollut toimivia käytäntöjä käsitellä esille tulleita kuormittumista koskevia ongelmia. Vaikka työnantaja on ollut tietoinen työntekijöiden kuormittumiskokemuksista, ei niiden osalta ole ryhdytty toimenpiteisiin edes asian selvittämiseksi. Kuormittumisen osalta esimiesten osaaminen sekä yhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä on ollut puutteellista Työsyrjintää koskevat yhteydenotot Yhteydenotoissa tavallisin koettu syrjinnän muoto oli palvelussuhteen päättäminen syrjivän syyn perusteella. Eniten koettiin terveydentilaan, sukupuoleen, etniseen alkuperään, ikään ja ammatilliseen toimintaan liittyvää syrjintää. Tyypillisin yhteydenotto oli koeaikapurku, joka oli tehty sen jälkeen, kun työntekijä oli jäänyt sairauslomalle Valvontatoimenpiteet yhteydenottojen johdosta Tarkastajan valvontatoimenpiteet Valvonnan tarkoitus ja yleiset edellytykset Työsuojeluviranomainen valvoo häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun sekä haitallisen psykososiaalisen kuormituksen osalta työnantajan velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin saatuaan tiedon koetusta häirinnästä tai kuormittumisesta. Näistä on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002). Valvontatoimenpiteisiin ryhtyminen edellyttää, että työntekijä on saattanut kokemansa häirinnän tai kuormittumisen työnantajan tai tämän edustajan tietoon, mutta työnantaja ei ole ryhtynyt lainsäädännön vaatimiin toimenpiteisiin. Häirintään ja kuormitukseen liittyvistä asiakkaiden yhteydenotosta suurin osa ei johda kirjalliseen vireille tuloon. Useimmiten on kyse siitä, ettei työntekijä ole saattanut asiaansa työnantajan tai tämän edustajan tietoon tai asian käsittely työpaikalla on kesken. Tällöin tarkastaja antaa asiakkaalle ohjeita ja neuvoja siitä, miten asiaa tulee käsitellä työpaikalla. 1 Lisätietoa syrjinnän asiakasaloitteista ja niiden valvonnasta saa raportista Syrjintäkieltojen asiakasaloitteinen valvonta vuonna Valvonnassa toimitaan Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston laatimien valvontaohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät osoitteesta

5 Raportti 5 (9) Työsyrjinnän valvonnan tarkoituksena on selvittää, onko työnantaja rikkonut työsopimuslain (55/2001) ja/tai yhdenvertaisuuslain (21/2004) syrjintäkieltoa. Valvontatoimenpiteisiin ryhtyminen edellyttää, että asiakas on tuonut esille sellaista selvitystä syrjintäperusteesta ja työnantajan menettelystä, minkä perusteella syrjintää voidaan epäillä. Kielletystä syrjinnästä ei esimerkiksi ole kyse, jos työnhakijaan tai työntekijään ei liity mikään em. laissa tarkoitettu syrjintäperuste. Vireille tulleet työhyvinvointiasiat ESAVI:n työsuojelun vastuualueella tuli vuonna 2012 kirjallisesti vireille 223 työhyvinvointiin liittyvää asiaa. Näistä 108 tapausta liittyi koettuun häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun, kahdeksan haitalliseen psykososiaaliseen kuormitukseen ja 150 koettuun työsyrjintään. Useissa tapauksissa asiakas koki häirinnän lisäksi esimerkiksi syrjintää. Vaikka asiakasyhteydenottoja tuli eniten häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta, niin vireille tuli eniten työsyrjintään liittyviä asioita. Häirintätapauksissa vastuualueelle yhteyttä ottaneet asiakkaat ovat saaneet tarkastajalta ohjeita ja neuvoja saattaa asiansa käsittelyyn työpaikalla tai he ovat tehneet muita ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi, joten viranomaisvalvontaa ei ole tarvittu. Taulukko 4. Vireille tulleet työhyvinvointiasiat vuosina Vireille tulleet työhyvinvointiasiat johtavat tarkastukseen silloin, kun kyse on työhön liittyvästä terveydelle haitallisesta häirinnästä tai psykososiaalisesta kuormittumisesta ja on syytä olettaa, ettei työnantaja ole ryhtynyt lainsäädännön vaatimiin toimenpiteisiin asiasta tiedon saatuaan. Asiakkaille joudutaan selvittämään usein, ettei viranomainen voi ryhtyä toimenpiteisiin,

6 Raportti 6 (9) jos asiakkaan asiassa ei ole kyse työturvallisuuslain tarkoittamasta terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä. Esimerkiksi satunnainen epäasiallinen puhe, työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely tai työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvat päätökset ja ratkaisut eivät ole epäasiallista kohtelua, vaikka ne usein koetaankin sellaisina ja vaikka ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Noin kolmasosassa vireille tulleista asiakasaloitteista, joissa asiakas on kokenut syrjintää, tarkastaja on katsonut, ettei ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin syrjintäkokemuksen selvittämiseksi. Yleensä tämä johtuu siitä, ettei asiakkaan subjektiivinen syrjintäkokemus ole täyttänyt lainsäädännön työsyrjinnälle määrittelemiä kriteerejä. Kyse voi esimerkiksi olla tilanteesta, jossa työntekijään ei liity mikään laissa tarkoitettu syrjintäperuste, vaan syrjintäkokemuksen taustalla on työnantajan ikävältä tuntuva työnjohdollinen toimenpide. Mikäli tarkastaja katsoo, ettei vireille tulleessa asiassa ole valvottavaa, hän tekee asiassa käsittelyratkaisun. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun asiakas ei ole saattanut häirintäasiaansa työnantajan tietoon, työnantaja on ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin tai kyseessä ei ole terveyttä vaarantava häirintä tai kuormittuminen. Syrjintätapauksessa asiakkaalle toimitetaan käsittelyratkaisu esimerkiksi silloin, kun asiakkaan asiaan ei liity mitään kiellettyä syrjintäperustetta. Valvontatoimenpiteet Asiakasaloitteiden johdosta on vuonna 2012 laadittu 124 tarkastuskertomusta, joista 41 tarkastuskertomuksessa on käsitelty häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, 22:ssa haitallista kuormittumista ja 92:ssa tarkastuskertomuksessa työsyrjintää. Samassa tarkastuskertomuksessa on voitu käsitellä kaikkiakin em. asioita. Taulukko 5. Laaditut työhyvinvointia koskevat tarkastuskertomukset vuosina Tarkastuksissa havaitut epäkohdat Jos työpaikalla esiintyy terveyttä vaarantavaa häirintää tai epäasiallista kohtelua eikä työnantaja ole ryhtynyt lainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin, on työnantajalle annettu tarkas-

7 Raportti 7 (9) tuskertomuksessa joko toimintaohje tai ohjeita ja/tai kehotus siitä, että työnantajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin tietoonsa saaman häirintäkokemuksen selvittämiseksi ja lopettamiseksi. Tarkastajan on annettava toimintaohjeen sijasta kehotus, mikäli työympäristöön tai työyhteisön tilaan liittyvä työntekijän terveyteen vaikuttava haitta tai vaara on vähäistä suurempi. Häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua koskevissa tarkastuskertomuksissa on noin 70 prosentissa annettu toimintaohje tai ohjeita. Kehotuksia on annettu viidessä tarkastuskertomuksessa. Kehotuksia on annettu pääasiassa siitä, että työnantaja ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin esille tuodun terveyttä vaarantavan häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun asiassa tai toimenpiteisiin ei ole ryhdytty silloinkaan, vaikka työnantajalla on selkeät menettelytavat kyseisten epäkohtien selvittämisestä ja käsittelystä. Toimintaohjeita on annettu pääasiassa siitä, että työnantajan toimintakäytännöissä häirinnän ennaltaehkäisemiseksi on ilmennyt puutteita samoin kuin esille tulleiden tapausten käsittelemisessä. Kyse on ollut esimerkiksi siitä, ettei esimiehillä ole ollut riittävää osaamista häirintäkokemusten käsittelemiseksi. Myöskään työntekijöillä ei ole aina ollut riittävää tietoa eikä osaamista siitä, miten työhön liittyviä epäkohtia pitää ottaa esille työpaikalla ainakin lähiesimiehen kanssa. Työnantajalla voi olla menettelytavat epäasiallisen kohtelun käsittelemiseksi, mutta työntekijät eivät tunne niitä. Kun asian käsittely työpaikalla on viivästynyt tai eri syistä pitkittynyt, työntekijä on usein kokenut kuormittuvansa. Toimintaohjeita on annettu myös häirintäkokemuksen taustalla olleista psykososiaalisen työympäristön epäkohdista kuten erilaisista epäselvistä toimintatavoista, tiedonkulun puutteista ja eriarvoisesta kohtelusta. Työsyrjintää koskevissa tarkastuskertomuksissa (92 kpl) on noin joka kolmannessa annettu toimintaohjeita työnantajalle syrjintälainsäädännön noudattamisesta. Vajaassa 30 prosentissa tarkastuskertomuksista on havaittu muu epäkohta, josta on annettu toimintaohje. Epäkohdat ovat liittyneet muun muassa työajan järjestämiseen ja hallintaan, tietosuojaan, työsopimuksen päättämismenettelyyn tai työnantajan työturvallisuuslain velvoitteisiin, esimerkiksi perehdytykseen tai työpaikan puutteellisiin toimintakäytäntöihin Työsuojeluviranomaisen seuraamusharkinta Tarkastajan valvontatoimenpiteiden rinnalla työsuojeluviranomainen harkitsee, onko todennäköisiä perusteita epäillä, että rikoslain 47 luvun työrikoksen tunnusmerkistö täyttyy, jolloin työsuojeluviranomainen ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten. Työhyvinvointiasioissa, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, haitallista kuormitusta tai työsyrjintää koskevissa asioissa, arvioitavaksi tulee rikoslain 47 luvun tunnusmerkistöistä työturvallisuusrikos, työsyrjintärikos ja kiskonnantapainen työsyrjintä. Työturvallisuusrikoksen osalta arvioidaan sitä, onko työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttanut työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan tai mahdollistanut työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä. Työnantajan on työturvallisuuslain (738/2002) mukaisesti ryhdyttävä toimiin epäasiallisen kohtelun poistamiseksi ja haitallisen kuormituksen vähentämiseksi ja jos työnantaja ei ole näin menetellyt, tulee arvioitavaksi työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen.

8 Raportti 8 (9) Työsyrjinnän osalta arvioidaan sitä, onko työnantajan edustaja työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettanut työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan esimerkiksi terveydentilan perusteella. Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, tulee arvioitavaksi kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistön täyttyminen. Taulukko 6. Vuodet koskevat vain Uudenmaan työsuojelupiirin toimintaa ja siitä eteenpäin ESAVI:n työsuojelun vastuualuetta Vuoden 2012 aikana syntyi todennäköisiä perusteita epäillä työturvallisuusrikosta kuudessa tapauksessa. Poliisin esitutkintaan ilmoitetuista työturvallisuusrikosepäilyistä yksi koski pelkästään terveyttä vaarantavaa häirintää, ja kaksi koski sekä terveyttä vaarantavaa häirintää että haitallista kuormitusta. Kolmessa tapauksessa oli todennäköisiä perusteita epäillä myös työsyrjintärikosta työturvallisuusrikoksen ohella. Todennäköisiä perusteita epäillä työsyrjintärikosta syntyi 26 tapauksessa. Näistä neljässä tapauksessa oli kyse kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä kansalaisuuden ja kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella. Syrjintäperuste työsyrjintärikosepäilyissä oli: - 14 terveydentila - 5 kansalaisuus ja etninen alkuperä - 2 sukupuoli - 2 ammatilliseen toimintaan rinnastettava seikka - 1 perhesuhteet - 1 ikä - 1 uskonto Työsuojeluviranomaiselle tulee poliisilta suoraan kannanottopyyntöjä esitutkinnan tarpeellisuudesta tapauksissa, joissa työntekijä on tehnyt rikosilmoituksen poliisille. Työsuojelun valvontalain 50 :n mukaisesti esitutkinnassa on työsuojeluviranomaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kannanottoja poliisille annettiin 24 työhyvinvointitapauksesta vuonna Tapauksista 16 koski työsyrjintää ja 8 työturvallisuusrikosta sillä perusteella, että kyse olisi työ-

9 Raportti 9 (9) turvallisuuslain 28 :n mukaisen toimintavelvollisuuden laiminlyömisestä. Työsyrjintää ja työturvallisuusrikosta käsiteltiin 7 tapauksessa. Lisätietoja antavat lakimies Tanja Välke ja työsuojeluinsinööri Irmeli Kurikka (11.3. alkaen), puh (vaihde) tai

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008 111 UUDENMAAN Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 28 Tässä raportissa kuvataan työhyvinvointiin liittyvää työsuojeluvalvontaa Uudenmaan työsuojelupiirissä. Raportissa kuvatut

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 2 15.4.2015 3 15.4.2015 4 Syrjintä työelämässä Tietoa monesta lähteestä: viranomaisaineistot, kyselytutkimukset,

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA OHJE 704679 v. 3 1(11) 14.06.2013 STM/2254/2013 OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA Ohjeen tarkoitus Tässä ohjeessa käsitellään psykososiaalisen kuormituksen valvontaa. Psykososiaalista kuormitusta

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.3.2016 TILAAJAVASTUUVALVONTA 2015 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Luonnos Opas pohjautuu työsuojeluhallinnon julkaisuun työsuojeluoppaita ja ohjeita 42 EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 Mikä ei ole epäasiallista

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Pori Tarkastaja Ulla Riikonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue, ESAVI 28/09/15 2 Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Valvomme, että työnantajat noudattavat

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Mikkeli Maija van der Weij, johtajan sijainen, apulaispiiripäällikkö

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Oulu Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Sosiaalisen median pyörteissä Miten yrityksen kannattaa toimia, kun sosiaalisessa mediassa kuohuu? Viestintäpäällikkö Lotta Knuutinen MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016 1 (4) Työsuojelupäällikkö Anne Roine Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Helsingfors Djurskydssförening HESY Ry Yhdyskunnantie 11 00680 HELSINKI Viite Kuuleminen dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014, 4.3.2014

Lisätiedot

Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Kuopio 23.4.2015 Nexhat Beqiri, OM/DKY 1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Havaintoja asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonnasta. Yhteistyötapaaminen 15.3.2016

Havaintoja asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonnasta. Yhteistyötapaaminen 15.3.2016 Havaintoja asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonnasta Yhteistyötapaaminen 15.3.2016 1 Yhteistyötapaamisen asialista 1. Tilaisuuden avaus, Tiimipäällikkö, ylitarkastaja Sari Roivainen 2. Havaintoja

Lisätiedot

TYÖSYRJINNÄN ASIAKASALOITTEINEN VALVONTA VUONNA 2014

TYÖSYRJINNÄN ASIAKASALOITTEINEN VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (10) TYÖSYRJINNÄN ASIAKASALOITTEINEN VALVONTA VUONNA 2014 Raportissa kuvatut valvontatoimenpiteet liittyvät syrjintäepäilyihin, jotka ovat tulleet asiakkaiden aloitteesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö 1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Demokratia ja kansalaisvaikuttaminen ETNO, KANE, sähköiset

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Ylitarkastaja Tuija Rönnholm. Työsuojelun vastuualue

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Ylitarkastaja Tuija Rönnholm. Työsuojelun vastuualue Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Jyväskylä Ylitarkastaja Tuija Rönnholm Työsuojelun vastuualue Länsi-

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla MaRan Marraspäivä ajankohtaista työelämän hyötytietoa Scandic Simonkenttä 19.11.2014 MaRa koulutuspalvelut Sami Nisametdin Kysymyksenasettelu Mikä on häirintää tai

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - mikä työelämässä muuttuu. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - mikä työelämässä muuttuu. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - mikä työelämässä muuttuu Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna Siitonen 6.2.2015 1 Syrjinnän kieltoja ja tasapuolisen kohtelun velvollisuutta koskeva

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ylitarkastaja Jenny Rintala. Työsuojelun vastuualue

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ylitarkastaja Jenny Rintala. Työsuojelun vastuualue Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Lappeenranta Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ylitarkastaja Jenny

Lisätiedot

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Sisältö PAMissa ei hyväksytä epäasiallista kohtelua... 2 Mistä tunnistaa epäasiallisen kohtelun?... 3 Miten tulee toimia, jos kokee tai havaitsee epäasiallista

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 3.3.2004: Työyhteisön toiminta, fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön toimivuus Työyhteisön toiminnan

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Perusasiat kuntoon - Parempi työ -seminaari 26.4.2013 Leila Partanen-Salosto STM, Työsuojeluosasto Esityksen sisältö Työhyvinvoinnin lisääminen ja psykososiaalisen kuormittumisen

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkuormituksesta työn iloon työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan Lue ensin tämä: Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu työterveyshuollon ja työsuojelun käyttöön. Sitä

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä

Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä Liisa Larja, Johanna Warius, Liselott Sundbäck, Karmela Liebkind, Irja Kandolin (TTL), Inga Jasinskaja-Lahti Helsingin

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun KEVEYTTÄ TYÖHÖN Työstressi ja kuormitus haltuun Tammikuu 2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila/Anitta

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä Voinko olla oma itseni työssä? Sukupuoli ja seksuaalisuus halutaan yleensä sulkea työpaikan ovien ulkopuolelle. Sinänsä

Lisätiedot

TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA 2 1 TYÖN AIHEUTTAMA HAITALLINEN HENKINEN KUORMITTUMINEN... 3 2 VASTUUT HAITALLISEN HENKISEN KUORMITUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan puitesopimus (EU-taso) Sopimuksessa tuomitaan

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Kaikille helppo matkanteko -seminaari, 25.5.2016 Helsinki Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto ry 1 Tavoite ja tarkoitus

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - mikä työelämässä muuttuu. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - mikä työelämässä muuttuu. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - mikä työelämässä muuttuu Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna Siitonen 6.2.2015 1 Valmisteluaineisto HE 19/2014 HE 111/2014 PeVL 31/2014 vp TyVM

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 1 (5) Nro: 09/3025. Osallistujat Rehtori Ensio Vatanen

ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 1 (5) Nro: 09/3025. Osallistujat Rehtori Ensio Vatanen ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 1 (5) Päivämäärä 13.5.2009 TYÖSUOJELUTARKASTUS Tarkastuspäivä ja aika 6.5.2009 klo 11.30 13.45 Työnantaja Postiosoite Työpaikka Postiosoite Tarkastuksen aihe

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Toimintaohje työpaikkakiusaamisen estämiseksi SAK:ssa TL Me SAK:n työntekijät ja esimiehet edellytämme työpaikallamme normaalia, hyvää käytöstä emmekä

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Valvonta ja seuraamukset lain rikkomisesta

Valvonta ja seuraamukset lain rikkomisesta Valvonta ja seuraamukset lain rikkomisesta Anu Tuija Lehto, lakimies, SAK Valvontaviranomaiset (YVL 18 ) Vähemmistövaltuutetusta yhdenvertaisuusvaltuutettu (laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta) Oikeusministeriön

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä... 1 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen...

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Tarkastaja Eija Ukkola. osoite Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi gsm 044 715 9560 email eija.ukkola@avi.fi netti www.tyosuojelu.fi

Tarkastaja Eija Ukkola. osoite Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi gsm 044 715 9560 email eija.ukkola@avi.fi netti www.tyosuojelu.fi Tarkastaja Eija Ukkola osoite Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi gsm 044 715 9560 email eija.ukkola@avi.fi netti www.tyosuojelu.fi Työsuojelun vastuualueen toiminta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

9.5.2014. Viite Työsuojelutarkastus 18.2.2013 nro 13/2220, 24.5 2013 nro 13/2248, 25.11.2013 nro 13/2283.

9.5.2014. Viite Työsuojelutarkastus 18.2.2013 nro 13/2220, 24.5 2013 nro 13/2248, 25.11.2013 nro 13/2283. Aluehallintovirasto 11 Kokkolan kaupunki PL 43 67101 Kokkola Kuuleminen Dnro LSSAVI/328/05.13.01.02/2014 9.5.2014 T ', 66 l.an ; J U!' KI Kaupii ri9inhailitus -- 2o itir T 1 (3) Viite Työsuojelutarkastus

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työaika kuormitustekijänä selvittäminen, puuttuminen ja vähentäminen

Työaika kuormitustekijänä selvittäminen, puuttuminen ja vähentäminen Työaika kuormitustekijänä selvittäminen, puuttuminen ja vähentäminen Minna Hälikkä, neuvottelupäällikkö, VT Ylemmät Toimihenkilöt YTN 27.2.2014 Työaikakulttuurin muuttuminen Työntekijät työhön sidottuja

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos MITÄ ENSIHOITOTYÖN KUORMITTAVUUS ON TEIDÄN MIELESTÄ? Työn kuormittavuus on moniulotteinen

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

ELOKUUUN JÄSENTIEDOTE

ELOKUUUN JÄSENTIEDOTE ELOKUUUN JÄSENTIEDOTE Hyvää loppukesää kaikille jäsenille! Tässä on OAJ:n ohjeita YT-ajan käyttöön. OPETTAJIEN YT-AIKA Perusopetuksen opettajilla on yhteissuunnitteluaikaa 3 tuntia viikossa. Lukiossa yhteissuunnitteluaika

Lisätiedot

Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee?

Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee? Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee? Työsuojeluhallinto 40 v. tilaisuus Tampere 1.10.2013 Eeva-Marja Lee Työyhteisöpalvelut Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin ja työsuojelun portaat Uusi työturvallisuuslaki

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKIUSAAMISTILANTEIDEN. Päivi Lohi-Aalto

TYÖPAIKKAKIUSAAMISTILANTEIDEN. Päivi Lohi-Aalto TYÖPAIKKAKIUSAAMISTILANTEIDEN SELVITTÄMINEN TYÖPAIKALLA Päivi Lohi-Aalto TJS Opintokeskus AKAVAn ja STTK:n yhteinen palveluorganisaatio, l joka tarjoaa koulutus-, kehittämis- ja kulttuuripalveluja jäsenliitoille

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy Ähtärin kaupungin työpaikoilla

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy Ähtärin kaupungin työpaikoilla Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy Ähtärin kaupungin työpaikoilla 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Motto 3 2 Epäasiallinen kohtelu ja henkinen väkivalta 4 3 Mikä ei ole epäasiallista kohtelua 5 4 Ollaan ihmisiksi

Lisätiedot

Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään:

Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään: Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään: 1. Työyhteisön muutos- ja kriisitilanteet Organisaatiomuutokset Äkilliset kriisitilanteet: irtisanomiset Ympäristön odotukset vs. omat tavoitteet

Lisätiedot

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin TAMPEREEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRYHMÄ Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Toimintaohje henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Tampereen kaupungin työpaikoilla Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot