FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2937 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :20: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2937. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat [elektroninen aineisto]. FSD2937, versio 1.0 ( ). Helsinki: Oikeusministeriö [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 109 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat Aineiston nimi englanniksi: FSD2937 Limited Liability Housing Companies Act s Functionality and Effects 2013: Shareholders Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Oikeusministeriö Suomen Kiinteistöliitto Isännöintiliitto Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Jauhiainen, Jyrki (Oikeusministeriö) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asunto-osakeyhtiölaki; asunto-osakeyhtiöt; hallitukset; isännöitsijät; kunnossapito; muutostyöt; osakkaat; remontti; sovittelu; toiminnantarkastus; toimivuus; viestintä; yhtiökokoukset Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hallintotiede; oikeustiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: asuminen; lainsäädäntö Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Oikeusministeriön vuoden 2013 lopulla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain (AOYL:n) toimivuutta sekä täytäntöönpanon ja vaikutusten toteutumista. Kysely tehtiin erillisenä taloyhtiöiden osakkaille, hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille. Tämä aineisto käsittää asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden vastaukset. Aluksi tiedusteltiin vastaajan ja asunto-osakeyhtiön perustietoja, kuten asuuko osakas itse omistamassaan asunnossa, missä asunto sijaitsee ja mikä taloyhtiön tyyppi on. Lisäksi kysyttiin, kuka taloyhtiön isännöitsijänä toimii. Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä taloyhtiön toiminnan aktiivisuudesta ja muutoksista johtamisessa kesäkuun 2010 jälkeen. Tilin- ja toiminnantarkastukseen liittyen kysyttiin, oliko yhtiöllä tilin- ja toiminnantarkastajat, tiesikö osakas, mitä toiminnantarkastajan tehtäviin kuului ja kokiko osakas toiminnantarkastuksen olevan hyödyksi taloyhtiölle ja parantavan osakkaiden tiedonsaantia. Seuraavaksi kysyttiin taloyhtiön tiedottamisesta ja tiedonsaannista. Osakkailta kysyttiin, toimitettiinko yhtiökokouskutsut ja muut kokousasiakirjat yhtiössä osakkaille riittävän hyvissä ajoin, vastasivatko hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä isännöitsijä osakkaiden kysymyksiin yhtiökokouksessa ja tiedottavatko hallitus ja isännöitsijä osakkaita riittävästi ja ajoissa olennaisista kysymyksistä. Lisäksi tiedusteltiin muutoksia viestinnässä osakkaille kesäkuun 2010 jälkeen sekä mistä seikoista osakas toivoisi hallituksen ja/tai isännöitsijän viestivät osakkaille aktiivisesti. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Kysymyksissä rakennusten ylläpidosta kunnossapitotarveselvityksen käsittelystä ja remonteista taloyhtiössä tiedusteltiin muun muassa, tunsivatko hallitus ja isännöitsijä riittävän hyvin määräykset kunnossapitovastuun jaosta ja oliko taloyhtiössä toistuvia riitoja korjauskustannusten jaossa. Kunnossapitotarveselvitykseen liittyen tiedusteltiin oliko yhtiökokouksessa käsitelty kunnossapitotarveselvitystä, pystyikö siihen tutustumaan etukäteen, millaiseen taustaselvitykseen se perustui ja millainen sisältö siinä oli. Lisäksi kysyttiin kunnossapitotarpeeseen varautumisesta taloyhtiössä. Remontteihin liittyen kartoitettiin, oliko osakas toteuttanut osakehuoneistossaan remontteja ja oliko taloyhtiö asettanut sille joitain ehtoja tai valvonut remonttia. Remontti-ilmoitukseen liittyen kysyttiin esimerkiksi, oliko osakas tietoisesti jättänyt tekemättä sellaisen, kokiko hän remontti-ilmoituksen tekemisen vaikeaksi ja onko remontti-ilmoituksesta maksettu käsittelymaksua. Lopuksi kartoitettiin sovittelua ja riidanratkaisua taloyhtiössä sekä isännöitsijäntodistukseen liittyviä seikkoja. Esimerkiksi tiedusteltiin, onko taloyhtiössä erimielisyyksiä ja ovatko ne vähentyneet vai lisääntyneet kesäkuun 2010 jälkeen. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, keneltä erimielisyyksiin on haettu apua ja tulisiko taloyhtiöillä olla käytössä viranomaisten ylläpitämä sovittelutai riidanratkaisuelin. Isännöitsijäntodistukseen liittyen tiedusteltiin, oliko osakas saanut pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen ilman tilinpäätös- toimintakertomus- ja talousarviotietoja, lainanosuuslaskelman tai isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten. Taustamuuttujina aineistossa oli esimerkiksi vastaajan sukupuoli, ikä, asunto-osakeyhtiön sijainti ja rakennusvuosi. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö, Organisaatio, Tapahtuma/prosessi/ilmiö Perusjoukko/otos: Asunto-osakeyhtiöiden osakkaat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Oikeusministeriö Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2013 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 176 muuttujaa ja 1721 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Kysely toteuteutettiin internet-kyselynä ja se oli saatavilla oikeusministeriön otakantaa.fi -osallistumisympäristössä. Lisäksi tietoa kyselystä jakoivat tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet järjestöt: Suomen Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, jotka tiedottivat kyselystä asiakkaitaan sähköpostilla, jäsentiedotteissa, verkkosivuilla ja muissa jäsenjulkaisuissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1721 asunto-osakeyhtiöiden osakasta. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Tervonen, Markus (2014). Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve: Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisuja 20/2014. urn:isbn: Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2938 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: hallituksen jäsenet FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Tervonen, Markus (2014). Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve: Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisuja 20/2014. urn:isbn: Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on kaikkien käytettävissä. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1721 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1721 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1721 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Sukupuoli Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Ikä (vuotta) Ikä (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1689 minimi maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [Q3] Asun itse omistamassani osakehuoneistossa Asun itse omistamassani osakehuoneistossa. Voit valita vain toisen vaihtoehdoista. Jos sinulla on omassa asumiskäytössä olevan osakehuoneiston lisäksi sijoitusasunto, vastaa kyselyyn jomman kumman osalta. Halutessasi voit vastata kyselyyn uudelleen myös muun tai muiden osakehuoneistojesi osalta. Kyllä Ei (vuokraan osakehuoneistoani) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Asunto-osakeyhtiön sijainti Asunto-osakeyhtiön sijainti Ahvenanmaa Pääkaupunkiseutu (Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen) Uusimaa (muu kuin pääkaupunkiseutu) Muu yli asukkaan kaupunki asukkaan kaupunki asukkaan kaupunki Alle asukkaan kaupunki / kunta tieto puuttuu (SYSMIS)

14 2. Muuttujat [Q5_1] Taloyhtiön rakennukset on rakennettu: 2000-luvulla Taloyhtiön rakennukset on rakennettu 2000-luvulla Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Taloyhtiön rakennukset on rakennettu: Taloyhtiön rakennukset on rakennettu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_3] Taloyhtiön rakennukset on rakennettu: Taloyhtiön rakennukset on rakennettu 8

15 Q5_ Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_4] Taloyhtiön rakennukset on rakennettu: Taloyhtiön rakennukset on rakennettu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Taloyhtiön rakennukset on rakennettu: Taloyhtiön rakennukset on rakennettu

16 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Taloyhtiön rakennukset on rakennettu: Ennen vuotta 1920 Taloyhtiön rakennukset on rakennettu Ennen vuotta 1920 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_7] Taloyhtiön rakennukset on rakennettu: En tiedä Taloyhtiön rakennukset on rakennettu En tiedä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q6_3 [Q6_1] Taloyhtiön tyyppi: Kerrostalo Taloyhtiön tyyppi. Valitse niin monta vaihtoehtoa, kuin taloyhtiön rakennusten tyypin ilmoittamiseksi on tarpeen. Kerrostalo Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2] Taloyhtiön tyyppi: Rivitalo Taloyhtiön tyyppi. Valitse niin monta vaihtoehtoa, kuin taloyhtiön rakennusten tyypin ilmoittamiseksi on tarpeen. Rivitalo Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_3] Taloyhtiön tyyppi: Erillistalot tai muu pientaloyhtiö Taloyhtiön tyyppi. Valitse niin monta vaihtoehtoa, kuin taloyhtiön rakennusten tyypin ilmoittamiseksi on tarpeen. 11

18 2. Muuttujat Erillistalot tai muu pientaloyhtiö Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Huoneistojen lukumäärä Huoneistojen lukumäärä. Voit arvioida lukumäärän, jos et tiedä tarkkaa määrää. (huoneistoa) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1706 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q8] Taloyhtiössä on asuinhuoneistojen lisäksi liikehuoneistoja Taloyhtiössä on asuinhuoneistojen lisäksi liikehuoneistoja Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q10_1 [Q9] Yhtiöllä on isännöitsijä Kysymyksen esiteksti Jos vastaat "Ei" tai "En tiedä", siirry seuraavalle sivulle. Yhtiöllä on isännöitsijä Kyllä Ei En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Taloyhtiön isännöitsijä on Taloyhtiön isännöitsijä on Isännöintiyritys Osakas Muu asukas Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Taloyhtiön isännöitsijä on: Muu, mikä? (Avokysymys) Taloyhtiön isännöitsijä on: Muu, mikä? 13

20 2. Muuttujat [Q11_1] Miten seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa: Yhtiömme hallitukseen on helppo saada taloyhtiön asioista kiinnostuneita jäseniä Miten seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa? Yhtiömme hallitukseen on helppo saada taloyhtiön asioista kiinnostuneita jäseniä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] Miten seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa: Osakkaat seuraavat aktiivisesti hallituksen toimintaa Miten seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa? Osakkaat seuraavat aktiivisesti hallituksen toimintaa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q12_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Onko taloyhtiön johtaminen mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen? Onko taloyhtiön johtaminen mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen? Kyllä, miten? Ei, pysynyt samanlaisena Ei, huonontunut; miten? En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_1] Onko taloyhtiön johtaminen mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Kyllä, miten? (Avokysymys) Onko taloyhtiön johtaminen mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Kyllä, miten? [Q12_2] Onko taloyhtiön johtaminen mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Ei, huonontunut; miten? (Avokysymys) Onko taloyhtiön johtaminen mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Ei, huonontunut; miten? 15

22 2. Muuttujat [Q13] Onko yhtiöllä tilintarkastaja ja / tai toiminnantarkastaja? Onko yhtiöllä tilintarkastaja ja / tai toiminnantarkastaja? Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja Tilintarkastaja Toiminnantarkastaja Ei tilintarkastajaa eikä toiminnantarkastajaa En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Tiedätkö mitä toiminnantarkastajan tehtäviin kuuluu? Tiedätkö mitä toiminnantarkastajan tehtäviin kuuluu? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toiminnantarkastusta: Toiminnantarkastus parantaa osakkaiden tiedonsaantia yhtiön asioista Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toiminnantarkastusta? Toiminnantarkastus parantaa osakkaiden tiedonsaantia yhtiön asioista (Lain mukaan toiminnantarkastus sisältää taloyhtiön talouden ja hallinnon tarkastuksen yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun kannalta riittävällä tavalla. Toiminnantarkastaja antaa tilikauden jälkeen toiminnan- 16

23 Q15_2 tarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle.) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toiminnantarkastusta: Toiminnantarkastuksesta on hyötyä taloyhtiölle ja se lisää luottamusta yhtiön johtoa kohtaan Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toiminnantarkastusta? Toiminnantarkastuksesta on hyötyä taloyhtiölle ja se lisää luottamusta yhtiön johtoa kohtaan Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q16_1] Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa: Yhtiökokouskutsu toimitetaan hyvissä ajoin niin, että osakas voi valmistautua asioiden käsittelyyn yhtiökokouksessa Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa? Yhtiökokouskutsu toimitetaan hyvissä ajoin niin, että osakas voi valmistautua asioiden käsittelyyn yhtiökokouksessa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa: Yhtiökokousasiakirjat ovat osakkaan saatavilla hyvissä ajoin niin, että osakas voi valmistautua asioiden käsittelyyn yhtiökokouksessa Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa? Yhtiökokousasiakirjat ovat osakkaan saatavilla hyvissä ajoin niin, että osakas voi valmistautua asioiden käsittelyyn yhtiökokouksessa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q16_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_3] Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa: Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja vastaavat osakkaiden kysymyksiin yhtiökokouksessa Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa? Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja vastaavat osakkaiden kysymyksiin yhtiökokouksessa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa: Isännöitsijä vastaa osakkaiden kysymyksiin yhtiökokouksessa Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa? 19

26 2. Muuttujat Isännöitsijä vastaa osakkaiden kysymyksiin yhtiökokouksessa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5] Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa: Hallitus ja isännöitsijä tiedottavat tilikauden aikana oma-aloitteisesti ja riittävän ajoissa osakkaita merkittävien remonttien etenemisestä Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa? Hallitus ja isännöitsijä tiedottavat tilikauden aikana oma-aloitteisesti ja riittävän ajoissa osakkaita merkittävien remonttien etenemisestä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q17_1 [Q16_6] Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa: Osakkaita tiedotetaan riittävän ajoissa osakkaan kannalta tärkeistä hallituksen päätöksistä ja suunnitelmista Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taloyhtiönne toimintaa? Osakkaita tiedotetaan riittävän ajoissa osakkaan kannalta tärkeistä hallituksen päätöksistä ja suunnitelmista Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Kyllä Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen? Kyllä Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1_1] Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Kyllä, miten? (Avokysymys) Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen? Kyllä, miten? [Q17_2] Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Ei Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen? Ei Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q17_3_1 [Q17_2_1] Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Ei, miksi? (Avokysymys) Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen? Ei, miksi? [Q17_3] Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Kehittämisehdotuksia Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen? Kehittämisehdotuksia? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3_1] Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: Kehittämisehdotuksia? (Avokysymys) Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen? 23

30 2. Muuttujat Kehittämisehdotuksia? [Q17_4] Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen: En tiedä Onko hallituksen ja isännöitsijän viestintä osakkaille tilikauden aikana mielestäsi parantunut kesäkuun 2010 jälkeen? En tiedä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_1] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Huoneiston käyttämiseen tai kustannuksiin olennaisesti vaikuttavat asiat Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Huoneiston käyttämiseen tai kustannuksiin olennaisesti vaikuttavat asiat 24

31 Q18_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Yhtiön tulevat remontit ja uudistukset Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Yhtiön tulevat remontit ja uudistukset Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_3] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Yhtiön taloudellinen tilanne Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Yhtiön taloudellinen tilanne 25

32 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_4] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Yllättävät vahingot Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Yllättävät vahingot Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_5] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Isännöitsijän vaihtuminen Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. 26

33 Q18_7 Isännöitsijän vaihtuminen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_6] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Hallituksen jäsenen vaihtuminen Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Hallituksen jäsenen vaihtuminen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_7] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Taloyhtiön palvelusopimukset Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa 27

34 2. Muuttujat oleva ammattilainen. Taloyhtiön palvelusopimukset Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_8] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Taloyhtiön kehittämissuunnitelmien/strategian laatiminen Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Taloyhtiön kehittämissuunnitelmien/strategian laatiminen (Ks. Ympäristöministeriön ohje taloyhtiön strategian laatimisesta) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q18_10 [Q18_9] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Huoneiston remonttiohjeet Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Huoneiston remonttiohjeet Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_10] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Huoneiston hoito- ja kunnossapito-ohjeet Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Huoneiston hoito- ja kunnossapito-ohjeet (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_11] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Isännöinnin, hallituksen ja osakkaiden roolit ja vastuut Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Isännöinnin, hallituksen ja osakkaiden roolit ja vastuut Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_12] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Asumiseen liittyviä ohjeita Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. 30

37 Q18_14 Asumiseen liittyviä ohjeita Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_13] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Energiansäästövinkkejä Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Energiansäästövinkkejä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_14] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Muu Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. 31

38 2. Muuttujat Muu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_14_1] Mistä asioista hallituksen ja / tai isännöitsijän / isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana: Muu, mikä? (Avokysymys) Mistä asioista hallituksen ja/tai isännöitsijän/isännöintiyrityksen tulisi mielestäsi aktiivisesti viestiä osakkaille tilikauden aikana? Viestintä voidaan isännöintiyrityksessä järjestää siten, että isännöitsijä ei itse tiedota taloyhtiöille, vaan viestintää hoitaa isännöintiyrityksen palveluksessa oleva ammattilainen. Muu, mikä? [Q19] Tulisiko tilikauden aikana tapahtuvasta viestinnästä säätää erikseen laissa? Tulisiko tilikauden aikana tapahtuvasta viestinnästä säätää erikseen laissa? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q21_1 [Q20] Hallitus ja isännöitsijä tuntevat riittävän hyvin lain ja yhtiöjärjestyksen määräykset kunnossapitovastuun jaosta yhtiön ja osakkaan kesken Hallitus ja isännöitsijä tuntevat riittävän hyvin lain ja yhtiöjärjestyksen määräykset kunnossapitovastuun jaosta yhtiön ja osakkaan kesken Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Onko taloyhtiössänne toistuvia riitoja korjauskustannusten jaosta osakkaiden ja yhtiön kesken? Onko taloyhtiössänne toistuvia riitoja korjauskustannusten jaosta osakkaiden ja yhtiön kesken? Kyllä Ei, tiedätkö syyn / miksi? En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1] Onko taloyhtiössänne toistuvia riitoja korjauskustannusten jaosta osakkaiden ja yhtiön kesken: Kyllä, miksi? (Avokysymys) Onko taloyhtiössänne toistuvia riitoja korjauskustannusten jaosta osakkaiden ja yhtiön kesken: Kyllä, miksi? 33

40 2. Muuttujat [Q22] Käsiteltiinkö kunnossapitotarveselvitystä taloyhtiönne yhtiökokouksessa vuonna 2013? Käsiteltiinkö kunnossapitotarveselvitystä taloyhtiönne yhtiökokouksessa vuonna 2013? Kyllä Ei, tiedätkö syyn / miksi? En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_1] Käsiteltiinkö kunnossapitotarveselvitystä taloyhtiönne yhtiökokouksessa vuonna 2013: Ei, tiedätkö syyn/miksi? (Avokysymys) Käsiteltiinkö kunnossapitotarveselvitystä taloyhtiönne yhtiökokouksessa vuonna 2013: Ei, tiedätkö syyn/miksi? [Q23_1] Miten osakas pystyi tutustumaan kunnossapitotarveselvitykseen ennen yhtiökokousta: Kunnossapitotarveselvitys pidettiin osakkaiden nähtävänä ennen yhtiökokousta Miten osakas pystyi tutustumaan kunnossapitotarveselvitykseen ennen yhtiökokousta? Kunnossapitotarveselvitys pidettiin osakkaiden nähtävänä ennen yhtiökokousta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q23_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_2] Miten osakas pystyi tutustumaan kunnossapitotarveselvitykseen ennen yhtiökokousta: Kunnossapitotarveselvitys toimitettiin kokouskutsun mukana osakkaille Miten osakas pystyi tutustumaan kunnossapitotarveselvitykseen ennen yhtiökokousta? Kunnossapitotarveselvitys toimitettiin kokouskutsun mukana osakkaille Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_3] Miten osakas pystyi tutustumaan kunnossapitotarveselvitykseen ennen yhtiökokousta: Ei mitenkään Miten osakas pystyi tutustumaan kunnossapitotarveselvitykseen ennen yhtiökokousta? Ei mitenkään Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_4] Miten osakas pystyi tutustumaan kunnossapitotarveselvitykseen ennen yhtiökokousta: En tiedä Miten osakas pystyi tutustumaan kunnossapitotarveselvitykseen ennen yhtiökokousta? En tiedä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_1] Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui: Hallituksen oma arvio (hallituksessa tekninen asiantuntijajäsen) Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui? Hallituksen oma arvio (hallituksessa tekninen asiantuntijajäsen) 36

43 Q24_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_2] Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui: Hallituksen oma arvio (hallituksessa ei asiantuntijajäseniä) Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui? Hallituksen oma arvio (hallituksessa ei asiantuntijajäseniä) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_3] Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui: Hallituksen ja isännöitsijän arvio Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui? Hallituksen ja isännöitsijän arvio Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_4] Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui: Ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan arvio Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui? Ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan arvio Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_5] Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui: Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui? Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q24_6_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_6] Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui: Muu Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui? Muu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_6_1] Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui: Muu, mikä? (Avokysymys) Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui? Muu, mikä? [Q24_7] Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui: En tiedä Minkälaiseen taustaselvitykseen viimeksi laadittu kunnossapitotarveselvitys perustui? 39

46 2. Muuttujat En tiedä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Pitäisikö kunnossapitotarveselvityksen mielestäsi olla rakennusalan asiantuntijan tekemä? Pitäisikö kunnossapitotarveselvityksen mielestäsi olla rakennusalan asiantuntijan tekemä? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_1] Kunnossapitotarveselvityksessä mainittiin: Korjaustöiden kustannusarvio Kunnossapitotarveselvityksessä mainittiin Korjaustöiden kustannusarvio 40

47 Q26_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_2] Kunnossapitotarveselvityksessä mainittiin: Korjaustöiden suunniteltu aikataulu Kunnossapitotarveselvityksessä mainittiin Korjaustöiden suunniteltu aikataulu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_3] Kunnossapitotarveselvityksessä mainittiin: Korjaustöiden mahdollinen vastikevaikutus Kunnossapitotarveselvityksessä mainittiin Korjaustöiden mahdollinen vastikevaikutus Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_4] Kunnossapitotarveselvityksessä mainittiin: Ei mitään yllä olevista Kunnossapitotarveselvityksessä mainittiin Ei mitään yllä olevista Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27] Kunnossapitotarveselvitys on mielestäni Kunnossapitotarveselvitys on mielestäni Riittävä Puutteellinen; miltä osin? Liian laaja; miltä osin? Kokonaan tarpeeton tieto puuttuu (SYSMIS)

49 Q29_1 [Q27_1] Kunnossapitotarveselvitys on mielestäni: Puutteellinen; miltä osin? (Avokysymys) Kunnossapitotarveselvitys on mielestäni: Puutteellinen; miltä osin? [Q27_2] Kunnossapitotarveselvitys on mielestäni: Liian laaja; miltä osin? (Avokysymys) Kunnossapitotarveselvitys on mielestäni: Liian laaja; miltä osin? [Q28] Kunnossapitotarveselvityksen laatiminen viidelle vuodelle on mielestäni Kunnossapitotarveselvityksen laatiminen viidelle vuodelle on mielestäni Sopiva ajanjakso Liian pitkä ajanjakso Liian lyhyt ajanjakso tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_1] Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti: Ennakkosäästäminen (esim. korjausrahastovastike) Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti? Jos vastaat "Ei ole varauduttu" tai "En tiedä", siirry kysymykseen 31. Ennakkosäästäminen (esim. korjausrahastovastike) 43

50 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_2] Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti: Hoitovastikeylijäämä (kerätty ylimääräistä hoitovastiketta) Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti? Jos vastaat "Ei ole varauduttu" tai "En tiedä", siirry kysymykseen 31. Hoitovastikeylijäämä (kerätty ylimääräistä hoitovastiketta) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_3] Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti: Yhtiön hallinnassa olevien huoneistojen tai rakennusoikeuden myynti Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti? Jos vastaat "Ei ole varauduttu" tai "En tiedä", siirry kysymykseen 31. Yhtiön hallinnassa olevien huoneistojen tai rakennusoikeuden myynti 44

51 Q29_4_1 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_4] Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti: Muu vaihtoehto Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti? Jos vastaat "Ei ole varauduttu" tai "En tiedä", siirry kysymykseen 31. Muu vaihtoehto Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_4_1] Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti: Muu vaihtoehto, mikä? (Avokysymys) Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti? Jos vastaat "Ei ole varauduttu" tai "En tiedä", siirry kysymykseen 31. Muu vaihtoehto, mikä? 45

52 2. Muuttujat [Q29_5] Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti: Ei ole varauduttu Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti? Jos vastaat "Ei ole varauduttu" tai "En tiedä", siirry kysymykseen 31. Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti: Ei ole varauduttu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_6] Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti: En tiedä Miten kunnossapitotarpeeseen on taloyhtiössänne varauduttu taloudellisesti? Jos vastaat "Ei ole varauduttu" tai "En tiedä", siirry kysymykseen 31. En tiedä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q30_2 [Q30_1] Jos kunnossapitotarpeeseen on varauduttu taloudellisesti, kerätäänkö varoja: tiettyyn hankkeeseen? Jos kunnossapitotarpeeseen on varauduttu taloudellisesti, kerätäänkö varoja tiettyyn hankkeeseen? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_2] Jos kunnossapitotarpeeseen on varauduttu taloudellisesti, kerätäänkö varoja: yleisesti? Jos kunnossapitotarpeeseen on varauduttu taloudellisesti, kerätäänkö varoja yleisesti? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

54 2. Muuttujat [Q30_3] Jos kunnossapitotarpeeseen on varauduttu taloudellisesti, kerätäänkö varoja: En tiedä Jos kunnossapitotarpeeseen on varauduttu taloudellisesti, kerätäänkö varoja En tiedä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31] Oletko tehnyt osakehuoneistossasi pintaremonttia suuremman remontin kesäkuun 2010 jälkeen? Oletko tehnyt osakehuoneistossasi pintaremonttia suuremman remontin kesäkuun 2010 jälkeen? Jos olet tehnyt kysymyksessä tarkoitetun remontin, valitse alta remonttiasi parhaiten kuvaava vaihtoehto ja vastaa jatkokysymyksiin sen perusteella. Jos olet tehnyt kesäkuun 2010 jälkeen useampia remontteja, valitse yksi ja vastaa sen perusteella. Kyllä, kylpyhuoneen pintamateriaalin ja vesieristeen uusiminen Kyllä, täydellinen kylpyhuoneremontti Kyllä, hanojen vaihto Kyllä, lattian pintamateriaalin vaihto Kyllä, huoneen käyttötarkoituksen muutos Kyllä, muu mikä? En tieto puuttuu (SYSMIS)

55 Q32_1 [Q31_1] Oletko tehnyt osakehuoneistossasi pintaremonttia suuremman remontin kesäkuun 2010 jälkeen: Kyllä, muu mikä? (Avokysymys) Oletko tehnyt osakehuoneistossasi pintaremonttia suuremman remontin kesäkuun 2010 jälkeen: Kyllä, muu mikä? [Q32] Oletko tietoisesti jättänyt tekemättä ilmoituksen remontista, josta sinun olisi pitänyt tehdä ilmoitus? Oletko tietoisesti jättänyt tekemättä ilmoituksen remontista, josta sinun olisi pitänyt tehdä ilmoitus? En Kyllä, miksi? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_1] Oletko tietoisesti jättänyt tekemättä ilmoituksen remontista, josta sinun olisi pitänyt tehdä ilmoitus: Kyllä, miksi? (Avokysymys) Oletko tietoisesti jättänyt tekemättä ilmoituksen remontista, josta sinun olisi pitänyt tehdä ilmoitus: Kyllä, miksi? [Q33] Remontti-ilmoitusta koskevat vaatimukset ovat riittävän selkeät ja ilmoituksen tekeminen ei ole liian vaikeaa Kysymyksen esiteksti Jos vastaat "Täysin samaa mieltä", siirry kysymykseen 35. Remontti-ilmoitusta koskevat vaatimukset ovat riittävän selkeät ja ilmoituksen tekeminen ei ole liian vaikeaa. Ks.Opas kunnossapito- ja muutostöitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksusta. 49

56 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34_1] Remontti-ilmoituksen tekeminen on vaikeaa, koska: on epäselvää, mitä töitä ilmoitusvelvollisuus koskee Remontti-ilmoituksen tekeminen on vaikeaa koska on epäselvää, mitä töitä ilmoitusvelvollisuus koskee Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34_2] Remontti-ilmoituksen tekeminen on vaikeaa, koska: on epäselvää, kenelle ilmoitus pitää tehdä Remontti-ilmoituksen tekeminen on vaikeaa koska on epäselvää, kenelle ilmoitus pitää tehdä 50

57 Q34_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34_3] Remontti-ilmoituksen tekeminen on vaikeaa, koska: on epäselvää, mitä tietoja ilmoituksessa on annettava Remontti-ilmoituksen tekeminen on vaikeaa koska on epäselvää, mitä tietoja ilmoituksessa on annettava Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34_4] Remontti-ilmoituksen tekeminen on vaikeaa, koska: muu syy Remontti-ilmoituksen tekeminen on vaikeaa koska muu syy Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 51

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Selvitys vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta

Selvitys vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta Selvitys vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta Vuoden 2010 AOYL:n tavoite on taloyhtiömuotoisen asumisen järjestää osakkaiden kannalta tehokkaasti, turvallisesti

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2938 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: HALLITUK- SEN JÄSENET QUESTIONNAIRE: FSD2938 PUUTTUU

KYSELYLOMAKE: FSD2938 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: HALLITUK- SEN JÄSENET QUESTIONNAIRE: FSD2938 PUUTTUU KYSELYLOMAKE: FSD2938 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: HALLITUK- SEN JÄSENET QUESTIONNAIRE: FSD2938 PUUTTUU Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: ISÄNNÖITSI- JÄT

KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: ISÄNNÖITSI- JÄT KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 213: ISÄNNÖITSI- JÄT QUESTIONNAIRE: FSD2939 LIMITED LIABILITY HOUSING COMPANIES ACT S FUNCTIO- NALITY AND EFFECTS 213: PROPERTY MANAGERS Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja FSD2915 Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehyskuntiin

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

20/2014. Vuoden 2010 asuntoosakeyhtiölain. vaikutukset ja muutostarve. Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta

20/2014. Vuoden 2010 asuntoosakeyhtiölain. vaikutukset ja muutostarve. Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta 20/2014 Vuoden 2010 asuntoosakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta 20/2014 Vuoden 2010 asuntoosakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve

Lisätiedot