Selvitys vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta"

Transkriptio

1 Selvitys vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta Vuoden 2010 AOYL:n tavoite on taloyhtiömuotoisen asumisen järjestää osakkaiden kannalta tehokkaasti, turvallisesti ja ennakoitavasti OM selvitti avoimilla kyselyillä kansalaisten kokemuksia ja käsityksiä AOYL:n toimivuudesta, miten lain täytäntöönpano ja tavoitellut vaikutukset ovat toteutuneet Kyselyillä selvitettiin, onko tarpeen kehittää lainsäädäntö- ja/tai hallinnollisin toimin tai viestinnällä asunto-osakeyhtiöiden toimintaan ja yhtiöiden piiriin kuuluvien välisiin suhteisiin vaikuttavia seikkoja (mm. viestintä, hyvä käytäntö suositukset ja riidanratkaisu)

2 Kyselyiden toteutus Kyselyt toteutettiin yleisölle avoimina internetkyselyinä Kyselyt valmisteltiin yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton kanssa Kyselyihin voi vastata osakkaan (asukas tai sijoittaja), hallituksen jäsenen, isännöitsijän ja kiinteistönvälittäjän roolissa Yli vastaajasta yli haluaa osallistua myös jatkoselvityksiin

3 Yhteenvedon toteutus Yhteenveto vastauksista on laadittu virkatyönä oikeusministeriössä Vastausaineisto on yleistetty tilastotieteen menetelmin siten, että yhteenvedossa on otettu huomioon vastaajien ikä ja asunto-osakevarallisuuden jakautuminen eri ikäluokille sekä asunto-osakeyhtiöiden sijainti, koko ja rakentamisajankohta Osakkaiden vastauksissa ei merkittäviä eroja alueellisesti eikä ikäryhmittäin Hallituksen jäsenten vastauksissa joitakin vähäisiä alueellisia eroja

4 Kyselyiden tuloksia Viestintä Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä yhtiökokousviestintään Toisaalta erityisesti osakkaat ovat tyytymättömiä tilikauden aikaiseen viestintään Tilikauden aikaista tiedottamista kaivattiin erityisesti seuraavista asioista: Tulevat remontit ja uudistukset, yllättävät vahingot, huoneiston käyttö ja kulut, isännöitsijän vaihdos, yhtiön taloustilanne

5

6 Sovittelu ja riidan ratkaisu Huomattavassa osassa taloyhtiöistä on toistuvia erimielisyyksiä tai riitoja osakkaiden kesken Suurin osa vastaavista ilmoitti, että Asunto-osakeyhtiölakiin ja/tai yhtiöjärjestykseen liittyvät erimielisyydet eivät ole vähentyneet tai lisääntyneet kesän 2010 jälkeen Puolet osakkaista ja neljännes hallituksen jäsenistä piti tarpeellisena viranomaisen ylläpitämää sovittelu- tai riidanratkaisuelintä Erityisesti osakkaiden yhdenvertaisuuteen ja kunnossapitovastuun jakoon sekä isännöitsijän ja hallituksen virheelliseen toimintaan liittyviin erimielisyyksiin ja riitoihin

7

8 Yhtiön rakennusten kunnossapito Osakkaista 62 % ja hallituksen jäsenistä 91 % on sitä mieltä, että hallitus ja isännöitsijä tuntevat kunnossapitovastuun jaon Isännöitsijöistä 46 % on sitä mieltä, että asiakasyhtiöiden hallituksen jäsenet tuntevat kunnossapitovastuun jaon Suurin osa vastaajista ilmoitti, että ei ole toistuvia riitoja korjauskustannusten jaosta taloyhtiön ja osakkaiden kesken Osakkaista 54 % ja hallituksen jäsenistä 87% pitää kunnossapitotarveselvitystä riittävänä ja että 5 vuoden selvitys riittää (osakkaat 77 %, hall.j. 85 % ja isännöitsijät 81 %) Suuri osa vastaajista (69 % osakkaista, 50 % hallituksen jäsenistä, 41 % isännöitsijöistä) on sitä mieltä, että selvityksen pitäisi aina olla rakennusalan asiantuntijan tekemä.

9 Osakkaiden remontti-ilmoitusta koskevat vaatimukset ovat pääosin riittävän selkeät (73 % osakkaista) ja osakkaat yleensä ilmoittavat remonteistaan lain mukaisesti yhtiölle (82 % hallituksen jäsenistä, 86 % isännöitsijöistä) Remontti-ilmoitusten käsittelymaksujen ja valvonnan kustannuksien arvioitiin pääosin säilyneen ennallaan Osakkaan ilmoitusvelvollisuus ja remonttien valvonta ovat hieman vähentäneet osakkaan remonteista taloyhtiölle ja osakkaille aiheutuneita vahinkoja (n. 10 % hallituksen jäsenistä, n. 25 % isännöitsijöistä)

10 Asunto-osakeyhtiön hallinto Osakkaista 53 % arvioi johtamisen säilyneen ennallaan Toisaalta 25 % arvioi taloyhtiön johtamisen huonontuneen ja 10 % johtamisen parantuneen Hallituksen jäsenet olivat useammin samaa kuin eri mieltä siitä, että uusi laki on helpottanut hallituksen toimintaa ja yhteistyö isännöitsijän kanssa on parantunut

11 Hallituksen jäsenistä 58 % ja isännöitsijöistä 87 % ilmoitti työmäärän kasvaneen jossain määrin Kolmannes hallituksen jäsenistä ja 62% isännöitsijöistä (62 %) arvioi hallitustyön vievän enemmän aikaa työmäärää kasvattivat myös yhtiöiden remontit ja yhtiöissä tapahtuneet vahingot. 39% hallituksen jäsenistä arvioi isännöintipalvelujen tarpeen kasvaneen ja 53% isännöitsijöistä palvelun kysynnän lisääntyneen kesäkuun 2010 jälkeen

12 Tilintarkastus ja toiminnantarkastus Suurin osa vastaajista (57 % osakkaista, 75 % hallituksen jäsenistä, 58 % isännöitsijöistä) arvioi, että toiminnantarkastuksesta on hyötyä taloyhtiöille ja se lisää luottamusta yhtiön johtoa kohtaan

13 Isännöitsijäntodistus Isännöitsijäntodistuksen saamisen arvioitiin jossain määrin hidastuneen ja isännöitsijäntodistuksen hinnan jossain määrin nousseen sekä kesäkuun 2010 jälkeen että vuoden 2013 varainsiirtoverolain uudistuksen jälkeen Energiatodistus- ja varainsiirtoverolain muutoksen merkitys?

14 CASE: ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA JA MUUTOSTARPEEN ARVIOINTI Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan heinäkuun 2010 alussa, tavoitteena edistää asuntoosakeyhtiömuotoista asumista Laille asetettujen tavoitteiden toimivuutta ja kehittämistarpeita päätettiin kartoittaa vuosien aikana Tavoitteena yhtäältä saada tietoa hallituskauden lainsäädäntösuunnitelmia varten, toisaalta tehdä tunnetuksi nykyistä lakia Toimijat Oikeusministeriö Valmistelijat Viestintä Osallisuussuunnittelija Sidosryhmät AOYL-liitännäiset järjestöt Osakkeenomistajat Isännöitsijät Hallituksen jäsenet Tutkijat Muut viranomaiset Menetelmät Horisontaalinen kumppanuusverkosto kattojärjestöjen kanssa Laajat taustakyselyt Joukkoistaminen Yhteistyö tutkijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa Viestintä ja resurssit Jatkuva ja uskottava viestintä kumppanuusverkostoa hyödyntäen Erilaisia viestintämuotoja ja -kanavia Tietoiskut ja artikkelit lehdissä, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Suorat jäsentiedotteet ja - uutiskirjeet Ministeriön virallinen tiedote ja näkyminen otakantaa-palvelussa Resurssit Valmistelijoiden, osallisuussuunnittelijan ja viestinnän virkatyö Kumppanuusverkoston tarjoamat viestintä- ja henkilöresurssit Tutkijayhteistyö Tulokset ja hyödyt Saadaan tarkempaa tietoa muutosja kehitystarpeista (lainsäädäntö, viestintä jne.) Luodaan kaikkia toimijoita hyödyttävä toimintamalli ja keskusteluyhteys Tuotetaan aineistoa kaikille asiasta kiinnostuneille Jatkuva seuranta- ja arviointityö kehittyy ja helpottuu laajemman tietopohjan ja verkostomaisen yhteistyön johdosta Yhteistyön tuomat muut hyödyt kaikille osapuolille (resurssit, näkyvyys, uskottavuus jne.)

15 AOYL-hankkeen valmisteluprosessi ja aikataulu Kyselylomakkeiden luominen kumppanuusverkoston toimesta Webropol-kysely, johon yli vastausta Viestintätoimet jatkuvia läpi kyselyiden aukioloajan Lehtijuttuja Järjestöjen uutiskirjeet ja jakelulistat Ministeriön tiedote ja otakantaa-hanke Vaihe 1: Vuoden 2013 lopussa selvitettiin laajoilla kyselyillä uuden lain toimivuutta ja vaikutuksia VAIHE 2: Kyselyiden analysointi ja tulosten julkaiseminen alkuvuodesta 2014 Valmistelijat analysoivat aineiston yhteistyössä kumppanuusverkoston ja tutkijoiden kanssa Ministerin tiedotustilaisuus ja raportin julkistaminen Kyselyaineiston arkistoiminen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD) Joukkoistamisen suunnittelu Viestintä tuloksista, datan arkistoimisesta ja jatkotoimista Arviointi tapahtuu valmistelijoiden toimesta. Tieto muutoskehitystarpeista Selvitäänkö viestintätoimilla, vai tarvitaanko lainsäädännön muuttamista? Päätökset jatkotoimista Tiivis yhteydenpito kumppanuusverkoston kanssa VAIHE 4: Selvitysten ja tutkimusten tulosten arviointi hallituskauden lainsäädäntösuunni telmia varten VAIHE 3: Kyselyiden tulosten pohjalta toteutettu joukkoistaminen keväällä/kesällä 2014 Yli kyselyihin vastaajaa on ilmoittanut olevansa kiinnostunut jatkotyöstöstä. Joukkoistamisen toteuttaminen verkkoosallistumisena. Jatkuva viestintä, kuten 1. vaiheessa Fasilitointi- ja moderointivastuu jaettu kumppanuusverkoston kesken.

20/2014. Vuoden 2010 asuntoosakeyhtiölain. vaikutukset ja muutostarve. Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta

20/2014. Vuoden 2010 asuntoosakeyhtiölain. vaikutukset ja muutostarve. Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta 20/2014 Vuoden 2010 asuntoosakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta 20/2014 Vuoden 2010 asuntoosakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: ISÄNNÖITSI- JÄT

KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: ISÄNNÖITSI- JÄT KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 213: ISÄNNÖITSI- JÄT QUESTIONNAIRE: FSD2939 LIMITED LIABILITY HOUSING COMPANIES ACT S FUNCTIO- NALITY AND EFFECTS 213: PROPERTY MANAGERS Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve

Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve 48/2014 Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve Yhteenveto kesän 2014 verkkokeskustelujen palautteesta 48/2014 Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen Yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen Yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 49 2015 Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen Yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen Yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS Sisällys 1. Uudistuksen tausta ja lähtökohdat...1 2 Arviomuistio, asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti ja

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARVE. Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARVE. Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARVE Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1., lausuntopyyntö ja lausuntojen pääasiallinen sisältö... 3 2. Kiireellisin selvitys- ja muutostarve...

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp Sivu 1/26 Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp YmVM 10/2009 vp - HE 24/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

Pasi Aaltonen ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET ISÄNNÖITSIJÄN TYÖHÖN

Pasi Aaltonen ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET ISÄNNÖITSIJÄN TYÖHÖN Pasi Aaltonen ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET ISÄNNÖITSIJÄN TYÖHÖN Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ. Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö (OM 2006:9) Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ. Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö (OM 2006:9) Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö (OM 2006:9) Lausuntotiivistelmä SISÄLLYS 1. Johdanto...1 1.1 Taustaa...1 1.2 Arviomuistio ja Asunto-osakeyhtiölakityöryhmä...1 1.3 Lausunnot

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖN TILINTARKASTUKSEEN IMPACT OF REVISED FINNISH LIMITED-LIABILITY HOUSING COMPANY LAW ON AUDITING

UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖN TILINTARKASTUKSEEN IMPACT OF REVISED FINNISH LIMITED-LIABILITY HOUSING COMPANY LAW ON AUDITING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖN TILINTARKASTUKSEEN IMPACT

Lisätiedot

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti 2 Sisällys 1 Yhteenveto...

Lisätiedot

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 2 SISÄLTÖ 3 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölain muutostarve

Asunto-osakeyhtiölain muutostarve LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:6 Asunto-osakeyhtiölain muutostarve Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:6 Asunto-osakeyhtiölain muutostarve Tiivistelmä arviomuistiosta

Lisätiedot

hyvästä hallintotavasta taloyhtiössä

hyvästä hallintotavasta taloyhtiössä Esitys uudesta asuntoyhtiölaista i t ja hyvästä hallintotavasta taloyhtiössä Rakennustietoforum tiistaina 1 päivänä kesäkuuta 2010 Ben Grass Varatuomari, Rakennusneuvos Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä

Lisätiedot

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö

Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö taloyhtiön hallituksen tehtävät ja toiminta taloyhtiöiden isännöintipalveluiden ostaminen ja työkalut isännöintisopimuksen laatiminen, sisältö ja liitteet

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Hyvän asumisen puolesta

Hyvän asumisen puolesta Hyvän asumisen puolesta 2 OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS RY. Jäsenlehti 1/2009 Julkaisija Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu 19 A 15 90100 OULU Puh. (08) 371712 Faksi (08) 3121933 oulu@kiinteistoliitto.fi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:11 Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA -TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA -TYÖRYHMÄN RAPORTTI Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite: TEM/2736/03.01.01/2012 TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA -TYÖRYHMÄN RAPORTTI Suomen Kiinteistöliitosta Esityksen pääasiallinen sisältö

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

3/ 2009. Jäsenmäärä kovassa kasvussa. Jäsentyytyväisyyskysely aloitettu. Viime talvi oli edellistä kylmempi. Syksyllä runsaasti jäsenkoulutusta

3/ 2009. Jäsenmäärä kovassa kasvussa. Jäsentyytyväisyyskysely aloitettu. Viime talvi oli edellistä kylmempi. Syksyllä runsaasti jäsenkoulutusta 3/ 2009 Jäsenmäärä kovassa kasvussa Jäsentyytyväisyyskysely aloitettu Viime talvi oli edellistä kylmempi Syksyllä runsaasti jäsenkoulutusta Helena Kinnunen Raklin toimitusjohtajaksi OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS

Lisätiedot

Sähköinen isännöinti taloyhtiössä

Sähköinen isännöinti taloyhtiössä Sähköinen isännöinti taloyhtiössä Jama, Mohamed & Korhonen, Ville 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sähköinen isännöinti taloyhtiössä Jama, Mohamed & Korhonen, Ville Opinnäytetyö

Lisätiedot

KIINTEISTÖVIESTI. Kiinteistöliiton. jäsenedut ja -palvelut

KIINTEISTÖVIESTI. Kiinteistöliiton. jäsenedut ja -palvelut KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2013 MAALISKUU Kiinteistöliiton jäsenedut ja -palvelut Kiinteistöliitto Kotisi asialla LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / Uusi

Lisätiedot