Henkilöstötilinpäätös 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstötilinpäätös 2011"

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätös 2011 Yhtymäkokous YT- ryhmä Työsuojelutoimikunta Johtoryhmä Johtokunta

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ VAKITUISET JA MÄÄRÄAIKAISET PALVELUSSUHTEET PALVELUKSESSA OLEVA VAKITUINEN HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET HENKILÖSTÖN RAKENTEEN SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖN RAKENTEEN IKÄJAKAUMA KESKI-IKÄ VAKITUISET JA MÄÄRÄAIKAISET SUURIMMISSA AMMATTIRYHMISSÄ HENKILÖSTÖN TYÖPANOS TEHTY TYÖPANOS KOKONAISTYÖAIKA POISSAOLOT REKRYTOINTI JA VAIHTUVUUS HENKILÖSTÖPANOSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT KESKITUNTIANSIO KOULUTUKSET OSTOPALVELUT ELÄKEPÄÄTÖKSET HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖSUOJELU KEHITYSKESKUSTELUT TYHY- TOIMINTA TYÖHYVINVOINTIKYSELY TYÖHYVINVOINTIRAHA YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN KRIITTISTEN MENESTYSTEKIJÖIDEN MUKAAN TARKASTELTUNA... 40

3 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 2 1. Johdanto Tämä on JIK ky:n kolmas henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on kuvata organisaation henkilöstövoimavaroja ja siinä tapahtuvia muutoksia toimien samalla kehittämisen perustana ja päätöksenteon tukena. Vuoden aikana käynnistettiin henkilöstön työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen. Yhteistyössä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa valmisteltiin Välittävä työyhteisö -toimintamalli, jota toteuttamalla pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa reagoimaan henkilöstön sairauspoissaoloihin ja muihin työelämän ongelmatilanteisiin. Yhteistyössä Kevan kanssa toteutettiin henkilöstökysely, jolla kartoitettiin henkilöstön työhyvinvointia ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kyselyn perusteella kuntayhtymän vahvuuksia ovat työnantajamaine, lähiesimiesten johtamistyöskentely ja työyhteisöjen toimivuus. Kehitettävää löytyy tavoitteista sopimisessa, kehityskeskustelujen käymisessä ja palkitsemistapojen kannustavuudessa. Kysely antoi pohjan työyhteisöjen kehittämistyöhön, jonka odotetaan vaikuttavan myönteisesti henkilöstön työhyvinvointiin. Palkinnoksi vuoden 2010 hyvästä taloudellisesta tuloksesta JIK ky:n johtokunta myönsi työyhteisöille suunnatun työhyvinvointirahan yhteisöllisyyttä edistävään ja virkistävään toimintaan. Edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta sairauspoissaolojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna erityisesti hoivan toimintayksiköissä. Sairauspoissaolojen kasvun syitä tietyissä työyksiköissä on tarkasteltava ja panostettava erityisesti Välittävä työyhteisö -toimintamallin käyttöön. Alkukesästä henkilöstön keskuudessa toteutettiin tupakointitapakysely yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kyselyssä kartoitettiin henkilöstön tupakointitottumuksia ja suhtautumista tupakointiin. Vastanneista 87 % kannatti JIK ky:n savuttomuutta. Johtokunnan päätöksellä JIK ky siirtyi savuttomaksi työpaikaksi alkaen. Johtamisen ja esimiestyön tärkeys palvelutuotannon tavoitteiden saavuttamisessa edellyttää jatkuvaa esimiestehtävissä toimivien kouluttamista. Esimiehet saivat vuoden aikana

4 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 3 esimiesvalmennusta, jossa käsiteltiin esimiestyöhön liittyviä keskeisiä teemoja. Syksyllä toteutettiin Esimies osaamisen johtajana -kysely, jossa työntekijät saivat mahdollisuuden arvioida oman lähiesimiehensä toimintaa ja sen eri piirteiden tärkeyttä. Kyselyn pohjalta suunnitellaan jatkoa esimiesten valmennukselle. Alkuvuonna juhlittiin vuonna 2010 JIK ky:n palveluksesta eläkkeelle jääneitä ja Kuntaliiton myöntämien ansiomerkkien saajia. Kultaisen ansiomerkin 30 vuoden ja 40 vuoden kunnallisesta palveluksesta sai yhteensä 53 kuntayhtymän työntekijää; mukana tässä olivat myös JIK ky:n ensimmäisen toimintavuoden aikana merkkipaalun saavuttaneet. HR-tietojärjestelmäkokonaisuuden laajentamista jatkettiin myös kuluneena vuonna. Käyttöön otettiin Populus-matkahallintaohjelmisto sekä HRM Lomasuunnittelu -ohjelmisto. Uudet ohjelmistot edellyttävät esimiehiltä ja koko henkilöstöltä uusia tietoteknisiä valmiuksia, mikä on pyritty huomioimaan järjestämällä koulutusta ja jatkuvaa tukea. Myös Efficapotilastietojärjestelmän päivitys ja yhtenäistäminen vaati henkilöstöltä paljon uuden oppimista. JIK ky:n toiminta laajeni kuluneen vuoden aikana, kun Ilmajoen palvelutalosäätiön hoitohenkilökunta siirtyi JIK ky:n palvelukseen. JIK ky:n palvelutuotannosta ja sen kehittämisestä vuoden 2011 aikana kiitos ja tunnustus koko henkilöstölle!

5 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 4 2. Henkilöstöresurssit Henkilöstötilinpäätöksen tiedot ilmoitetaan pääsääntöisesti vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan ( ) Henkilöstön lukumäärä Vuoden 2011 lopussa JIK ky:n kokonaishenkilöstömäärä oli 913 henkilöä. Kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 39 henkilöllä (4,5 %:lla). Vuonna 2011 JIK ky:n virka- ja työsuhdepohja oli yhteensä 671,8. Avoimien työsuhteiden hoitajia oli 9 ja avoimien virkojen hoitajia oli 2. Vuoteen 2010 verrattuna virka- ja työsuhdepohja on kasvanut 29,8 (4,8 %:lla) Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet Vakituisessa palvelussuhteessa oli yhteensä 628 henkilöä. Tämä on 69 % koko henkilöstömäärästä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 285 henkilöä, joka on 31 % koko henkilöstömäärästä. Määräaikaisista työntekijöistä oppisopimussuhteessa oli 4 henkilöä sekä työllistämistuella työllistettyjä henkilöitä oli 5 työntekijää. Henkilöstön lukumäärä Muutos Hallinto ja talous Huolto Hyvinvointipalveluiden hallinto Työterveyspalvelut Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Perhekeskus Kotihoito Asumispalvelut Projektit ja tutkimushankkeet Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto YHTEENSÄ Verrattaessa vuoteen 2010 vakituisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 29 henkilöllä (4,8 %:lla) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 10 henkilöllä (3,6 %:lla). Prosent-

6 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 5 tiosuudet pysyivät kuitenkin samoina verrattuna edellisvuoteen. Lisäksi työllistämistuella työllistettyjen henkilöiden määrä kasvoi edellisvuodesta 3 henkilöllä (150 %:lla) ja oppisopimussuhteessa olevien henkilöiden määrä kasvoi yhdellä (33 %:lla) Palveluksessa oleva vakituinen henkilöstö Vuosi Vakituiset Vakituisten palvelussuhteiden määrä lisääntyi vuoteen 2010 verrattuna 29 henkilöllä. Vakituisesta henkilöstöstä virkasuhteessa oli 86 henkilöä (14 %) ja työsuhteessa 542 henkilöä (86 %). Virkasuhteessa olevien vakituisten viranhaltijoiden määrä pysyi samana kuin vuonna Työsuhteessa olevien vakituisten työntekijöiden määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta 29 henkilöllä (5,7 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä osa-aikaisena työskenteli yhteensä 89 henkilöä (14,2 %). Vakituisesta henkilöstöstä työaika oli muu omasta pyynnöstä 47 henkilöllä (7 % vakituisesta henkilöstöstä), osa-aikaeläkkeellä työskenteli 31 henkilöä (5 % vakituisesta henkilöstöstä),

7 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 6 osa-aikaisina työskenteli 6 henkilöä (1 % vakituisesta henkilöstöstä) ja sivuvirkaa hoiti 5 henkilöä (0,8 % vakituisesta henkilöstöstä) Henkilötyövuodet Henkilöstömäärä vaihtelee vuoden mittaan, joten vuoden viimeisen päivän henkilöstömäärien vertailua paremman vertailuluvun käytettävissä olleista henkilöstöresursseista antaa laskelma henkilötyövuosista. Siinä koko vuoden kokoaikaisesti työskennelleiden työntekijöiden lisäksi osan vuotta kestäneet ja osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan henkilötyövuosiksi. Henkilötyövuosi kuvaa henkilöstön työpanosta eli se on yhden henkilön säännöllinen vuosityöaika. Sillä tarkoitetaan kokonaisen vuoden teoreettista tehokasta työaikaa työtuntien määrän pohjalta. Vuonna 2011 kalenteripäivien mukaan laskettu henkilötyövuosien määrä JIK ky: n koko organisaatiossa oli yhteensä 855,07. Tämä on 51,32 henkilötyövuotta (6,4 %) enemmän kuin vuonna Henkilöstön rakenteen sukupuolijakauma Koko henkilöstöstä vuoden 2011 lopussa naisia oli yhteensä 873 (95,6 %) ja miehiä 40 (4,4 %). Naisten määrä oli lisääntynyt edellisvuodesta 32 henkilöllä (3,8 %:lla) ja miesten määrä oli lisääntynyt 7 henkilöllä (21,2 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli yhteensä 603 (96 %) ja miehiä 25 (4 %). Vakituisen henkilöstön naisten määrä oli kasvanut edellisvuodesta 29 henkilöllä (5,1 %:lla) ja miesten määrä oli pysynyt samana.

8 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön rakenteen ikäjakauma Koko henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä oli vuonna vuotiaat työntekijät. Vuonna 2011 heitä oli 152 henkilöä eli 16,6 % koko henkilöstöstä. Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 20-vuotiaat työntekijät (10 henkilöä, 1,1 % koko henkilöstöstä) sekä vuotiaat työntekijät (6 henkilöä, 0,7 % koko henkilöstöstä). Koko henkilöstön ikärakenne on muuttunut jonkin verran vuoteen 2010 verrattuna. Eniten muutoksia on tapahtunut ikäluokassa vuotiaat. Edellisvuoteen verrattuna vuotiaiden määrä on kasvanut 15 henkilöllä (18 %:lla). Lisäksi selviä muutoksia on tapahtunut ikäluokissa alle 20-vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Vuoteen 2010 verrattuna alle 20-vuotiaiden osuus oli vähentynyt 10 henkilöllä (50 %:lla) ja vuotiaiden osuus oli kasvanut 12 henkilöllä (24 %:lla) ja vuotiaiden osuus oli kasvanut 13 henkilöllä (10 %:lla). Yleisesti henkilöstön ikäjakaumaa tarkasteltaessa huomataan, että alle 25-vuotiaiden osuus on vähentynyt 15 henkilöllä (19 %), mutta vuotiaiden osuus on kasvanut 39 henkilöllä (13 %:lla). Lisäksi vuotiaiden osuus on kasvanut 16 henkilöllä (7 %:lla).

9 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 8 Vakituista henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä oli vuonna vuotiaat. Heitä oli yhteensä 128 henkilöä (20,4 %). Muita suurimpia ikäryhmiä olivat vuotiaat (121 henkilöä, 19,3 %) ja vuotiaat (99 henkilöä, 15,8 %). Pienimmät ikäryhmät vakituisesta henkilöstöstä olivat puolestaan vuotiaat (4 henkilöä, 0,6 %) ja vuotiaat (3 henkilöä, 0,5 %). Alle 20-vuotiaita vakituisia työntekijöitä ei ollut. Suurimpia muutoksia vakituisen henkilöstön ikärakenteessa vuoteen 2010 verrattaessa oli vuotiaiden määrän kasvu 16 henkilöllä (14,3 %:lla) ja vuotiaiden määrän kasvu 12 henkilöllä (35,3 %:lla) Keski-ikä Koko henkilöstön keski-ikä oli 44,5 vuotta. Vuoteen 2010 verrattuna koko henkilöstön keski-ikä laski 0,8 vuodella (1,8 %:lla). Kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä vuonna 2010 oli 45,5 vuotta (Kuntatyönantajat 2010.). Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,2 vuotta. Se oli samaa tasoa kuin vuonna Vuonna 2010 kunta-alalla vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta. (Kuntatyönantajat 2010.) Määräaikaisten työntekijöiden keski-ikä oli puolestaan 36,4 vuotta. Vuoteen 2010 verrattuna määräaikaisen henkilöstön keski-ikä nousi 0,7 vuodella (1,9 %:lla). Vuonna 2010 kunta-alalla määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,2. (Kuntatyönantajat 2010.)

10 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Vakituiset ja määräaikaiset suurimmissa ammattiryhmissä Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Lääkäreitä oli yhteensä 29 henkilöä. Tämä on 3,2 % koko henkilöstöstä. Heistä 18 (62 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 11 (38 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Lääkäreistä 26 työskenteli kokoaikaisina viranhaltijoina, 3 osaaikaisina viranhaltijoina ja viisi henkilöä toimi sivuvirassa. Hammaslääkäreitä oli yhteensä 13 henkilöä. Tämä on 1,4 % koko henkilöstöstä. Heistä 9 (69 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 (31 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Hammaslääkäreistä 7 työskenteli kokoaikaisina viranhaltijoina, 5 osaaikaisina viranhaltijoina ja yksi henkilö toimi sivuvirassa. Eläinlääkäreitä oli yhteensä 7 henkilöä. Tämä on 0,8 % koko henkilöstöstä. Heistä 6 (86 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 1 (14 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kaikki eläinlääkärit työskentelivät kokoaikaisina viranhaltijoina.

11 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 10 Hoito-, hoiva- ja laitoshenkilökunta Terveydenhoitajia oli yhteensä 45 henkilöä (4,9 % koko henkilöstöstä). Heistä 35 (78 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 10 (22 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna terveydenhoitajien määrä väheni 2 henkilöllä (4,3 %:lla). Sairaanhoitajia oli yhteensä 125 henkilöä (13,7 % koko henkilöstöstä). Heistä 84 henkilöä (67 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 41 henkilöä (33 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna sairaanhoitajien määrä kasvoi 6 henkilöllä (5 %:lla). Lähihoitajia oli yhteensä 247 henkilöä (27,1 % koko henkilöstöstä). Heistä 130 henkilöä (53 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 117 henkilöä (47 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna lähihoitajien määrä kasvoi 37 henkilöllä (18 %:lla). Perushoitajia oli yhteensä 109 henkilöä (11,9 % koko henkilöstöstä). Heistä 98 henkilöä (90 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 11 henkilöä (10 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna perushoitajien määrä väheni 7 henkilöllä (6 %:lla). Hammashoitajia oli yhteensä 23 henkilöä (2,5 % koko henkilöstöstä). Heistä 19 henkilöä (83 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 henkilöä (17 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna hammashoitajien määrä väheni 2 henkilöllä (8 %:lla). Kodinhoitajia oli yhteensä 60 henkilöä (6,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 53 henkilöä (88 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 7 (12 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna kodinhoitajien määrä väheni 3 henkilöllä (5 %:lla). Laitoshuoltajia oli yhteensä 49 henkilöä (5,4 % koko henkilöstöstä). Heistä 31 henkilöä (63 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 18 henkilöä (37 %) määräaikaisessa

12 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 11 palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna laitoshuoltajien määrä väheni 2 henkilöllä (4 %:lla). Hoivatyöntekijöitä oli yhteensä 22 henkilöä (2,4 % koko henkilöstöstä). Heistä 6 henkilöä (27 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 16 henkilöä (73 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna hoivatyöntekijöiden määrä kasvoi 2 henkilöllä (10 %:lla). Osastonhoitajia oli yhteensä 15 henkilöä (1,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 13 henkilöä (87 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 2 henkilöä (13 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna osastonhoitajien määrä väheni 2 henkilöllä (12 %:lla). Fysioterapeutteja oli yhteensä 17 henkilöä (1,9 % koko henkilöstöstä). Heistä 11 henkilöä (65 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 6 henkilöä (35 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna fysioterapeuttien määrä lisääntyi 3 henkilöllä (21 %:lla).

13 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 12 Hallintohenkilökunta Hallinnossa työskenteli yhteensä 27 henkilöä (3 % koko henkilöstöstä). Tämä on 4 henkilöä (17,4 %) enemmän vuoteen 2010 verrattaessa. Heistä 23 henkilöä (85 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 henkilöä (15 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoden 2011 aikana yleishallintoon hankittiin ostopalveluna kokopäiväinen asianhallintasihteeri Kurikan kaupungilta. Hallintohenkilökunta Muutos Johtaja Tiedottaja Tietohallinto Taloushallinto Henkilöstöhallinto Työsuojelupäällikkö YHTEENSÄ

14 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös HENKILÖSTÖN TYÖPANOS 3.1. Tehty työpanos Tehty työpanos on vuosityöaika, joka lasketaan siten, että kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa vähentävät arkipyhät. Kun näin saadusta teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään vuosilomat, saadaan säännöllinen vuosityöaika. Kun vielä vähennetään palkalliset ja palkattomat poissaolot, saadaan tehty säännöllinen vuosityöaika ja lisäämällä lisä- ja ylityö saadaan tehty vuosityöaika. JIK ky:n tehty työpanos oli vuonna työpäivää. (Tähän ei ole laskettu koulutukseen käytettyä työpanosta.) Lisäksi lisätyöt tehtynä työpanoksena määriteltynä olivat työpäivää ja ylityöt työpäivää. Yhteensä JIK ky:n tehty työpanos lisä- ja ylityöt mukaan laskettuina oli työpäivää. Vuoteen 2010 verrattuna tehdyn työpanoksen määrä on noussut 21 %:lla Kokonaistyöaika Tehty työaika oli 72 % kokonaistyöajasta. Kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloihin. (Kuviossa on sekä vakituisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön kokonaistyöaika. Muihin vapaisiin sisältyvät mm. opintovapaat, koulutus, lapsen sairaudesta johtuvat vapaat, lomarahavapaat, vuorotteluvapaat sekä palkalliset ja palkattomat yksityisvapaat.)

15 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 14 Vuonna 2011 JIK ky:ssä kertyi yhteensä työtuntia. Tämä on tuntia (4,9 %) enemmän kuin vuonna Lisätyötä tehtiin yhteensä tuntia. Tämä on tuntia (17,3 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan lisätyötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. Ylitöitä tehtiin yhteensä tuntia. Se on tuntia (52,2 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan ylityötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. Työtunnit, ylityöt ja lisätyöt olivat yhteensä tuntia Poissaolot Kalenteripäivinä laskettuna poissaolopäiviä koko henkilöstöllä vuonna 2011 oli yhteensä päivää. Yleisimmät poissaolon syyt olivat vuosiloma ( päivää, 48 % kaikista poissaoloista), sairaus ( päivää, 20 % kaikista poissaoloista), perhevapaat (9 905 päivää, 14 % kaikista poissaoloista), sekä muut vapaat (6 715 päivää, 10 % kaikista poissaoloista). Muihin vapaisiin lasketaan mm. ylityövapaat, toisen viran hoito sekä yksityisvapaat. Kalenteripäivinä laskettuna poissaolopäivät lisääntyivät vuoteen 2010 verrattuna päivällä (10,5 %:lla).

16 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 15 Poissaoloja kalenteripäivinä tarkasteltaessa suurimmat muutokset vuoteen 2010 verrattuna olivat vuosilomasta johtuvien poissaolojen lisääntyminen (3 220 kalenteripäivällä, 11 %:lla), sairauspoissaolojen lisääntyminen (2 456 kalenteripäivällä, 21 %:lla), opintovapaista johtuvien poissaolojen lisääntyminen (428 kalenteripäivällä, 42 %:lla), työtapaturmista johtuvien poissaolojen lisääntyminen (215 kalenteripäivällä, 160 %) sekä vuorotteluvapaasta johtuvien poissaolopäivien vähentyminen (658 kalenteripäivällä, 32 %:lla). Poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä ,15. Vuoteen 2010 verrattuna poissaolojen palkkakustannukset lisääntyivät ,52 eurolla (17,0 %:lla). (Sivukulut eivät sisälly kaavion lukuihin. Koulutuksessa on huomioitu vain ulkoiset kustannukset.) Poissaolojen palkkakustannuksia tarkasteltaessa suurimmat muutokset vuoteen 2010 verrattuna olivat vuosilomasta johtuvien kustannusten kasvu eurolla (13,1 %:lla), sairauspoissaolojen palkkakustannusten kasvu eurolla (24,1 %:lla), perhevapaiden lisääntyminen eurolla (60,4 %:lla) sekä koulutusmenojen lisääntyminen eurolla (19,9 %: lla). Sairauspoissaolot Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli yhteensä kalenteripäivää. Vuoteen 2010 verrattuna sairauspoissaolojen määrä lisääntyi kalenteripäivällä (21,2 %:lla).

17 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 16 Sairauspoissaolopäivien keskiarvo oli 15,4 kalenteripäivää henkilöä kohti. ( / 913 henkilöä). Tämä on 2,1 päivää (15,8 %) enemmän kuin vuonna Sairauspoissaolopäiviä oli yhtä henkilötyövuotta kohti 16,4. Tämä on 2,0 päivää (13,9 %) enemmän kuin vuonna Vuonna 2010 kunta-alalla keskimäärin oli sairauspoissaoloja yhtä henkilötyövuotta kohden noin 18,4 päivää. (Kuntatyönantajat 2010.) Tähän verrattaessa JIK ky:ssä sairauspoissaoloja oli 2,0 päivää vähemmän henkilötyövuotta kohden tarkasteltuna. Yleisesti ottaen sairauspoissaolot kasvoivat suhteellisen runsaasti vuoteen 2010 verrattuna. Lyhytaikaiset sairauspoissaolot (kesto 1 3 päivää) lisääntyivät 11,6 % edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan 4 10 päivää lisääntyivät 24,3 % edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan päivää lisääntyivät 23,4 % vuoteen 2010 verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan päivää lisääntyivät 125 %. Sairauspoissaolot, jotka kestivät päivää, määrä pysyi samana kuin vuonna Sairauspoissaolot kestoltaan päivää vähentyivät yhdellä.

18 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 17 Vuonna 2011 selvästi suurin osa sairauspoissaoloista (64,4 %) oli kestoltaan 1-3 päivää. Verrattaessa vuoteen 2010 lyhytaikaisten 1-3 päivää kestävien sairauspoissaolojen osuus niiden kokonaismäärästä on kuitenkin laskenut 2,5 %:lla. Sairauspoissaolojen kustannukset Vuonna 2011 sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat (ilman henkilösivukuluja). Sairauspoissaolojen palkkakustannukset ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna eurolla eli 24,1 %:lla. Sairauspoissaolojen kokonaiskustannukset henkilösivukulujen kanssa laskettuna vuonna 2011 olivat

19 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 18 Määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden sairauspoissaolot Vakituisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää. Tämä on 81,2 % kaikista sairauspoissaoloista. Vakituisten sairauspoissaolot ovat kasvaneet 15,8 % vuoteen 2010 verrattuna. Sairauspoissaoloja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä oli vuonna 2011 yhteensä kalenteripäivää. Tämä on 18,8 % kaikista sairauspoissaoloista. Määräaikaisten sairauspoissaolot ovat kasvaneet 51,4 % verrattuna vuoteen Keskiarvon mukaan laskettuna yhdellä vakituisella henkilöllä oli 18,2 kalenteripäivää sairauspoissaoloja ( kalenteripäivää/628 henkilöä). Yhdellä määräaikaisella henkilöllä oli taas 9,3 kalenteripäivää sairauspoissaoloja (2 645 kalenteripäivää/285 henkilöä). Vuoteen 2010 verrattaessa vakituisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohden laskettuna ovat nousseet 1,8 kalenteripäivänä (11 %:lla) ja määräaikaisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat nousseet 2,9 päivällä (45 %:lla). Sairauspoissaolojen jakaantuminen eri ammattiryhmiin Tutkittaessa sairauspoissaolotilastoja, joissa vuonna 2011 kalenteripäivinä laskettuna poissaolojen määrä vuodessa oli yli 15 päivää, huomataan, että ammattiryhmittäin on havaittavissa suhteellisen isoja eroja. Saadut luvut suhteutettiin lisäksi ammattiryhmän henkilöstön kokonaismäärään, jolloin luvuista saatiin vertailukelpoisia keskenään. Eniten yli 15 kalenteripäivää vuodessa olivat sairastaneet perushoitajat ja kodinhoitajat. Kolmanneksi eniten sairastavien ammattiryhmä oli hoivatyöntekijät ja lähihoitajat. Neljänneksi ja viidenneksi eniten yli 15 kalenteripäivää sairauspoissaoloja oli sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla. Yleisesti voidaan todeta, että sairauspoissaolojen jakaantuminen ammattiryhmittäin noudattaa yleistä linjaa. Eniten sairauspoissaoloja verrattuna muuhun henkilöstöön oli raskasta fyysistä työtä tekevillä hoidon- ja hoivan henkilöstöllä sekä yksiköissä, joissa olivat alhaiset henkilöstömitoitukset. Vakituiset pitkäaikaisterveet Pitkäaikaisterveeksi lasketaan henkilö, jolla ei ole yhtään sairauspoissaoloa tilinpäätösvuonna. Vakituisesta henkilöstöstä pitkäaikaisterveitä oli 213 henkilöä (33,9 %) vuonna Ilahduttavaa oli, että verrattaessa vuoteen 2010 pitkäaikaisterveiden määrä kasvoi 16 henkilöllä eli 8,1 %:lla.

20 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 19 Työtapaturmat Työtapaturmista raportoitiin vuoden 2011 aikana yhteensä 47 kertaa. Se on saman verran kuin vuonna Tapaturmat työssä/työpaikalla pysyivät samana kuin vuonna 2010, tapaturmat työpaikan ulkopuolella vähenivät kahdella (66,7 %:lla) ja ammattitauteja ei todettu yhtäkään vuonna Tapaturmat työmatkalla lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 3:lla (37,5 %:lla). Tapaturmat olosuhteiden mukaan Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Muutos vuodesta Työssä/työpaikalla Työmatkalla Työpaikan ulkopuolella Ammattitauti YHTEENSÄ Verrattaessa vuoteen 2010 työtapaturmien korvauspäivien lukumäärä nousi 31 päivällä (17 %:lla). (Alle kolmen korvauspäivää vaativien työtapaturmien määrää ei tilastoida.)

21 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Rekrytointi ja vaihtuvuus Rekrytointi JIK ky:n rekrytointia suunnitteli ja kehitti sekä moniammatillinen rekrytointityöryhmä että siitä eriytetty hoitajarekrytointiryhmä. Rekrytointityöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa käsitellen mm. henkilöstön saatavuutta, JIK ky:n mainontaa terveysalan opiskelijoiden julkaisuissa ja rekrytointiin liittyviä palveluita. Lisäksi työryhmä valmisteli henkilöstöstrategiaan pohjautuvaa rekrytointiohjelmaa tavoitteena kuvata rekrytoinnin lähivuosien painopistealueita. Kesäkuun alussa järjestettiin kaikille kesäsijaisille suunnatut terveyskeskuskohtaiset perehdytystilaisuudet. Lääkärirekrytointi Lääkärirekrytoinnin puitteissa osallistuttiin terveyskeskusrekrypäivään Tampereen lääketieteellisessä tiedekunnassa. Muutaman kuukauden välein laitettiin viiden lääketieteellisen tiedekunnan kandinettisivuille JIK ky:n ilmoitus. JIK ky:n internet-sivuilla on lääkärirekrytoijan yhteystiedot. JIK ky:n yhteystiedot ovat tkrekry.fi-sivustolla. Kesäkandeille järjestettiin vapaamuotoinen ilta ja ruokailu. Lääkärityövoiman saatavuutta edistää positiivinen puskaradio sekä uusien lääkäreiden hyvä perehdytys ja seniorituki. Hoitajarekrytointi Rekrytointikoordinaattori vaihtui vuoden alussa. Hän työskenteli rekrytoinnin parissa osaaikaisesti (50 %). Hoitajarekrytointiryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Yhteistyötä tiivistettiin yhä enemmän myös esimiesten kanssa ja sen myötä rekrytointikoordinaattori osallistui muutamiin hoitotyön ja hoivan alueen esimiesten palavereihin. Hoitajarekrytointityöryhmässä käsiteltiin kulloinkin ajankohtaisia asioita, kuten kesätyöntekijöiden valintaa, palvelussuhdepalautteita ja Laura-rekrytointijärjestelmän kehittämistä. JIKhoitajarekrytointiesite päivitettiin alkuvuodesta ja sitä käytettiin monissa JIK ky:n esittelytilaisuuksissa. Hoivan ja hoitotyön kesätyöntekijöille lahjoitettiin JIK-logolla varustetut T- paidat. Avoimiin toimiin ja virkoihin on ollut hakijoita, mutta äkillisiin ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut hankalampi saada sijaista. Sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, laboratoriohoitajia ja röntgenhoitajia ei ole ollut helppo tavoittaa. Lähi- ja perushoitajien saatavuus on ollut pa-

22 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 21 rempi. Alan opiskelijat sekä jo eläkkeelle jääneet ammattilaiset ovat olleet tärkeässä asemassa, jotta äkillisistä tilanteista on selvitty. Myös vakituinen henkilöstö on joustanut työvuoroissaan. Opiskelijarekrytointi JIK ky on tarjonnut vuoden 2011 aikana sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille lyhytaikaisia sijaisuuksia sekä kesätöitä. Opiskelijoiden tarjoama työpanos on ollut suurena apuna, sillä sijaisia on ollut edelleen vaikea saada. JIK ky:n opiskelijat tulivat hyvin monista oppilaitoksesta ja monelta alalta. Vuonna 2011 kaiken kaikkiaan opiskelijoita JIK ky:ssä oli töissä 335 henkilöä. Lääkäriopiskelijoita vuonna 2011 oli yhteensä 34 henkilöä, eriasteisia sairaanhoitajia oli yhteensä 99 henkilöä, II asteen lähihoitaja opiskelijoita oli yhteensä 154 henkilöä ja laitoshuoltaja opiskelijoita oli vuonna 2011 yhteensä 13 henkilöä. Muita opiskelijoita esimerkiksi geronomeja ja sosionomeja oli yhteensä 35 henkilöä. Laura rekrytointi- ja sijaishallintajärjestelmä Esimiehille on annettu koulutusta Laura-rekrytointi- ja sijaishallintajärjestelmän käyttöön heidän tarpeisiinsa vastaten. Järjestelmää on mainostettu JIK ky:n esittelytilaisuuksissa. Lisäksi JIK ky:n jäsenkuntien internet-sivustoille on saatu linkit JIK ky:n rekrytointisivulle. Vuoden 2011 aikana järjestelmään on kirjautunut yli 120 sijaista ja vuoden lopussa hakemuksia sijaispankissa oli yhteensä 209.

23 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 22 Järjestelmään päivitettiin ajantasaistamalla tiedot JIK ky:n eri työyksiköistä. Sijaisille on, rekrytointikoordinaattorin haastattelun yhteydessä, annettu koulutusta sijaisen oman kalenterin käyttöön, mikä on helpottanut vapaana olevien sijaisten rekrytointia. Sijaiset on pyritty hakemaan sijaispankista ensisijaisesti heidän itse tekemiensä kalenterimerkintöjen perusteella, mikä on vähentänyt puheluita sijaisten saamiseksi. Rekrytointikoordinaattori on osallistunut järjestelmäntoimittajan koulutukseen järjestelmän ominaisuuksista. Kesällä järjestelmän tekstiviestijärjestelmä laitettiin tauolle, koska rekrytointikoordinaattorin osaaikainen työ vaikeutti sen hyödyntämistä. Työpaikkailmoitukset Avoimista työpaikoista ilmoitettiin sekä -sivustoilla. Lääkäri- ja hammaslääkäri-ilmoitukset julkaistiin lisäksi -sivustolla. Myös Mediuutiset-lehden kautta on ilmoitettu avoimista lääkärinviroista. Hoidon ja hoivan vastuualueen avoimiin toimiin ja virkoihin on työntekijöitä haettu Laura-järjestelmän kautta sähköisenä hakuna. Alueen sanomalehdissä on ollut tiivistettyjä ilmoituksia avoimista työpaikoista. JIK ky:n tunnettavuuden lisääminen ja verkostojen luominen JIK ky:n tunnettavuutta on pyritty lisäämään jalkautumalla perusasteen sekä alan toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksiin kertomaan JIK ky:stä. Esittelykäyntejä on tehty Kurikan lukiolle, yläasteelle ja ammattioppilaitokselle, Seinäjoella sosiaali- ja terveysalanyksiköissä sekä Kauhajoella terveysalan ammattioppilaitoksessa. Rekrytointikoordinaattori kävi tutustumassa myös EPSHP:n rekrytointiyksikköön vuoden alussa. Lisäksi hän osallistui Rekrytoija koulutukseen luoden samalla verkostoja eri rekrytointiyksiköihin ja keräten tietoa mm. rekrytoinnin tulevaisuudenkuvista. JIK ky:n työyksiköissä on ollut toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoita. Yhteistyössä alueen TE-keskusten kanssa työntekijöitä on ollut työkokeilussa. Yläkoulun oppilaita on myös otettu työelämään tutustumisjaksoille (TET).

24 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 23 Vaihtuvuus Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus lähteneiden ja tulleiden osalta on 11,7 % (ajalta ). Verrattuna vuoteen 2010 henkilöstön vaihtuvuus on noussut 1,3 %:lla. Vaihtuvuus on laskettu menetelmällä, jossa vuoden aikana palvelukseen tulleiden ja palveluksesta eronneiden henkilöiden lukumäärät (ei eläkkeelle siirtyneitä) suhteutetaan edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään (70 / 599 vuoden 2010 vakituinen henkilöstömäärä). Vakituisen henkilöstön vaihtuvuudessa on tapahtunut muutoksia vuoteen 2010 verrattuna. Vakituiseen palvelussuhteeseen tuli 53 henkilöä eli 2 henkilöä (4 %) enemmän kuin edellisvuonna. Vakituinen palvelussuhde päättyi 17 henkillöllä, joka on sen sijaan 7 (70 %) enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi eläkkeelle siirtyi vakituisesta palvelussuhteesta 18 henkilöä, joka on 6 henkilöä (50 %) enemmän kuin edellisvuonna.

25 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös HENKILÖSTÖPANOSTUKSET 4.1. Henkilöstökulut JIK ky:n palkka- ja palkkiomenot vuonna 2011 olivat ,31. Sivukuluja kertyi ,64. Näin ollen JIK ky:n henkilöstökulut olivat yhteensä ,95. Menot lisääntyivät vuoteen 2009 verrattuna ,59 eurolla (12,3 %:lla). Sijaisten palkkakulut olivat ,00, joka on 18,5 % henkilöstökuluista. Vuoteen 2010 verrattuna sijaisten palkkakulut ovat lisääntyneet 12 %:lla Keskituntiansio Seuraavassa taulukossa on esitetty yhden työtunnin hinta suurimmissa ammattiryhmissä. Luvussa on mukana vain varsinainen kuukausipalkka, ei sivukuluja tai työaikakorvauksia. Ammattiryhmä Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Muutos TK- lääkärit 31,18 /h 32,44 /h 33,26 /h 0,82 /h Terveydenhoitajat 14,16 /h 14,40 /h 14,88 /h 0,48 /h Sairaanhoitajat 13,83 /h 14,11 /h 14,48 /h 0,37 /h Kodinhoitajat 12,68 /h 12,91 /h 13,89 /h 0,98 /h Hammashoitajat 12,58 /h 12,84 /h 13,10 /h 0,26 /h Perushoitajat 12,52 /h 13,33 /h 13,45 /h 0,12 /h Lähihoitajat 11,85 /h 12,26 /h 12,61 /h 0,35 /h KESKIARVO 15,54 /h 16,04 /h 16,52 /h 0,48 /h Vuonna 2011 JIK ky:ssä yhden työtunnin keskituntiansio oli 16,52. Yhden työtunnin hinta on noussut kaikissa taulukon ammattiryhmissä vuoteen 2010 verrattuna. Yhden työtunnin keskiarvohinta on noussut 0,48, joka on prosentteina 6,3 %. Vuoteen 2010 verrattuna terveyskeskuslääkäreiden yhden työtunnin hinta on noussut 0,82 (2,5 %), terveydenhoitajien 0,48 (3,3 %), sairaanhoitajien 0,37 (2,6 %), kodinhoitajien 0,98 (7,6 %), hammashoitajien 0,26 (2,0 %), perushoitajien 0,12 (0,9 %) ja lähihoitajien 0,35 (2,9 %).

26 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Koulutukset Henkilöstön osaaminen on yksi menestymisen ehto ja huomattava kilpailutekijä. Se on lisäksi yksi tärkeimmistä elementeistä tavoitteisiin pyrittäessä. Osaamisen huolehtimisen merkitys korostuu eläköitymisen lisääntyessä ja kilpailun uusista työntekijöistä kasvaessa. Kalenteripäivinä laskettuna ulkoisia koulutuspäiviä JIK ky:ssä oli vuonna 2011 yhteensä ja niiden kustannukset olivat ,48. Verrattuna vuoteen 2010 ulkoisten koulutusten määrä on laskenut 208 koulutuspäivällä (14,4 %:lla), mutta niiden kustannukset ovat kasvaneet ,97 eurolla (19,9 %:lla). Ulkoisten koulutuspäivien luku sisältää sekä kokopäiväiset että osapäiväiset koulutukset. Luvussa jokainen koulutustapahtuma on laskettu omaksi koulutuspäiväkseen. Sisäiseen koulutukseen osallistui vuonna 2011 yhteensä henkilöä. (Luku sisältää samoja henkilöitä, jotka osallistuivat eri koulutuksiin.) Sisäistä koulutusta järjestettiin yhteensä tuntia. Verrattaessa vuoteen 2010 sisäisen koulutukseen osallistuvien henkilöiden määrä on lisääntynyt 864 henkilöllä. Lisäksi sisäisen koulutuksen tuntimäärät ovat lisääntyneet yhteensä tunnilla (32 %:lla) edellisvuoteen verrattuna. Kalenteripäivinä laskettuna sisäisiä koulutuksia oli vuonna 2011 yhteensä kalenteripäivää. Sisäisen koulutuksen kustannukset olivat vuonna ,95 (luku ei sisällä sivukuluja). Sisäisen koulutuksen kustannukset ovat kasvaneet vuoteen 2010 verrattuna 29 %:lla. Vuonna 2011 JIK ky:ssä oli yhteensä koulutuspäivää. Se on keskimäärin 4,4 koulutuspäivää yhtä vakituista työntekijää kohden. Verrattaessa vuoteen 2010 huomataan, että koulutuspäivien yhteenlaskettu määrä on lisääntynyt 163 koulutuspäivällä. Yhtä vakituista työntekijää kohden laskettu koulutuspäivien määrä on sen sijaan pysynyt samana verrattuna edellisvuoteen. Seuraava taulukko kuvaa sisäisten ja ulkoisten koulutuspäivien määrän vaihteluita vuosina

27 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 26 Koulutuspäivien määrät vuosina Koulutuspäivien määrät Ulkoiset koulutuspäivät Sisäiset koulutuspäivät Koulutuspäivät yhteensä Alla olevasta taulukosta käy ilmi sisäisten koulutuksien jakaantuminen suurimmissa ryhmissä henkilö-, läsnäolokerta ja tuntimäärien mukaan. Ammattiryhmä Henkilömäärät Läsnäolokerrat Tuntia Lääkärit Akateemiset Opisto/AMK Koulu/II aste Toimisto Muut YHTEENSÄ 757 hlö hlö h Taulukossa henkilömäärät tarkoittavat sisäiseen koulutukseen osallistuneiden henkilöiden määrää. Läsnäolokerrat taas tarkoittavat näiden henkilömäärien kaikkia osallistumisia sisäiseen koulutukseen vuoden 2011 aikana. Läsnäolokerroissa on siis laskettu samojen henkilöiden koulutuskertoja. Ulkopuolisia osallistujia sisäiseen koulutukseen oli yhteensä

28 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös henkilöä ja tuntimäärä heidän osaltaan oli 655 tuntia. Näiden määrä ei ole laskettu taulukon lukuihin. Alla ovat eroteltuna ammatillisen täydennyskoulutuksen hoidon ja hoivan sisäiset koulutusmäärät vuonna 2011: Hoidon ja hoivan koulutusmäärät vuonna 2011 Hoito Hoiva YHTEENSÄ Opisto/AMK 671 hlö 2340 h 176 hlö 658 h 847 hlö 2998 h Koulu/II aste 445 hlö 1526 h 469 hlö 1835 h 914 hlö 3361 h YHTEENSÄ 1116 hlö 3866 h 645 hlö 2493 h 1761 hlö 6359 h Seuraava taulukko kuvaa sisäisen koulutustarjonnan aihealueita jaoteltuna esimieskoulutukseen, täydennyskoulutukseen ja tietojärjestelmäkoulutukseen: Sisäistä koulutustarjontaa Esimieskoulutus Täydennyskoulutus Tietojärjestelmäkoulutus 15 eri aihealuetta: 36 eri aihealuetta 10 eri aihealuetta Ajankohtaista työsuojelusta, palkkahallin- Sydän- ja verisuonitautien lääk- Lääkehoidosta Effica rakenteinenkoulutunosta ja Effica- projektista Kipulääkkeet Effica- kotihoidon keet Välittävä työyhteisö - Mikrobilääkkeet koulutus toimintamalli Psyykenlääkkeet Labran live- meeting Puheeksi ottamisen Neurologisten sairauksien lääkkeeden tilastointi Radi- lehti ja lääkärei- taidot Sosiaali- ja terveydenhuollon Osteoporoosilääkkeet RIS2- koulutus tulevai- Miten käsittelen salassa pidettä- Effica 4.0 suus. Hoitotyön tuottavuus Nuorten hyvin- ja pahoinvointi ta vää tietoa työssäni AGS- kertauskoulutus- Taitolajina lomailu tänään POPULUS- matkahallinta kertausharjoitusta Hyödyllinen kehityskeskustelden kansanterveysasetuksen mu- Terveyskeskuksen käytännöt uu- Esimiesarviointi kaan VIPS viranhaltija päätössovellus koulutus Konfliktien hallinta KVTES- koulutusta Esimiesten oma jaksaminefotilaisuuksilukoulutus Potku- hankkeeseen liittyviä in- HRM- lomasuunnitte- Ammatillisen koulutuksen tukeminen Raskauden ehkäisy neuvontakoulutus

29 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 28 Hankintakoulutus Työhyvinvointi- kyselyn palaute Esimies osaamisen johtajana arviointikyselynä Esimiehenä savuttomassa JIK ky:ssä Esimiehet ovat osallistuneet soveltuvin osin myös sisäiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen Kaikista ATK- koulutuksista on järjestetty myös esimieskoulutusta Hengityselinsairauden lääkinnälliset apuvälineet Hätäensiapukoulutusta kotihoidon henkilökunnalle Ajokykyseurantaan liittyvä A- klinikan perehdytyskoulutus Väkivallasta turvallisuuteen Tiiminä toimiminen Reuman peruslääkkeet ja turvakokeet sekä biologisiin lääkkeisiin liittyviä erityistilanteita EKG- koulutusta Diabeteskoulutusta kotihoidon henkilökunnalle Tukiviittomakoulutusta Ammatillisen kuntoutuksen tukeminen Omaisten kohtaaminen Saattohoitokoulutusta Marevanhoito- koulutusta Hätäensiapukoulutusta koko JIK terveyskeskusten alueella Työhyvinvointi kyselyn palaute Tena- vaippavastaava koulutus Tarttuva II hygieniakoulutus Kiilto- Clean tuotekoulutusta hankintarenkaassa olevista tuotteista Laitoshygienia ja siivoustekniikka Hygieniapassikoulutusta Diabeteksen preoperatiivinen seulonta Verkkokirjautumiskoulutusta verkkovastaaville Työyhteisötaidot Ikääntyvien ja vaikeavammaisten lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus Vuoden 2011 aikana tapahtuneet koulutustapahtumat on jaoteltu ammatilliseen täydennyskoulutukseen, esimiehille suunnattuun koulutukseen sekä tietojärjestelmäkoulutukseen. Koulutustapahtumien määrä näille ryhmille on laskettu periaatteella, jossa yhdeksi koulutustapahtumaksi on katsottu koulutus, joka koskee tiettyä aihepiiriä. Koulutustapah-

30 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 29 tuma on laskettu yhdeksi, vaikka koulutus olisi tapahtunut useampana päivänä useammassa kunnassa ja sisältänyt aiheeseen liittyviä eri teemoja. Vuonna 2011 ammatillista täydennyskoulutusta järjestettiin 36:ltä eri aihealueelta. Näistä tärkeimpinä voidaan mainita lääkehoito-, hätäensiapu- ja hygieniakoulutus. Vuoteen 2010 verrattuna ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä kasvoi 12 aihealueella. Esimieskoulutusta järjestettiin 15 aihealueelta, joiden lisäksi esimiehet osallistuivat soveltuvin osin myös sisäiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä tietojärjestelmäkoulutukseen. Esimieskoulutuksien määrä kasvoi 11 aihealueella edellisvuoteen verrattuna. Tietojärjestelmäkoulutusta järjestettiin puolestaan 10 aihealueelta, joka on neljä aihealuetta enemmän vuoteen 2010 verrattuna. Kokonaisuudessaan sisäisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin 169. Sisäinen koulutus on tarkoitettu soveltuvin osin koko henkilökunnalle. Se on täydennyskoulutusta, johon jokainen koulutusta tarvitseva voi osallistua. Koulutuksista on tiedotettu eri toimipisteisiin pääasiassa sähköpostitse esimiesten kautta. Sisäisen koulutuksen kustannukset on jaettu toimipisteiden kesken osallistujamäärien suhteessa. Usein sisäinen koulutus on toteutettu virkatyönä. Kouluttajia on tullut myös

31 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 30 Etelä-Pohjanmaan keskussairaalasta. Lisäksi kouluttajiksi on palkattu ulkopuolisia erityisasiantuntijoita. Koulutusaiheita on tullut johtajilta ja esimiehiltä. Koulutuksia on toteutettu myös henkilökunnan esittämien koulutustarpeiden perusteella. Sisäisen koulutuksen tavoite on tukea työtaitoa ja -osaamista sekä työssä jaksamista. Koulutustilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden yhdessä oppimiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2011 aikana koulutusryhmä kokoontui kaksi kertaa, ja käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa strategian mukainen koulutussuunnitelma, koulutuspaikkojen muutokset, koulutusohjelmisto ja esimieskoulutukset Ostopalvelut Lääkäripalveluita hankittiin ostopalveluna vuonna 2011 yhteensä ,69 eurolla. Summa on ,15 euroa (8,0 %) enemmän kuin vuonna Eläkepäätökset Vuonna 2010 tehtiin 34 eläkepäätöstä. Niistä 18 oli vanhuuseläkepäätöksiä, 3 työkyvyttömyyspäätöksiä, 6 määräaikaisella kuntoutumistuella olevia eläkepäätöksiä, 3 osakyvyttömyyseläkepäätöksiä ja 4 osa-aikaeläkepäätöksiä. Eläkepäätökset Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Muutos Vanhuuseläkepäätökset Työkyvyttömyyspäätökset Määräaikaisella kuntoutustuella olevat eläkepäätökset Osatyökyvyttömyyseläkepäätökset Osa-aikaeläkepäätökset YHTEENSÄ Vanhuuseläkepäätöksen saaneiden keski-ikä vuonna 2011 JIK ky:ssä oli 63,5 vuotta. Tämä noudattaa kunnallisen alan keskimääräistä eläköitymisikää, sillä vuonna 2010 se oli 63,7. Työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden keski-ikä JIK ky:ssä oli puolestaan 58,1 vuotta. Tämä noudattaa kunnallisen alan keskimääräistä työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden keski-ikää, sillä vuonna 2010 se oli 57,8.

32 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 31 Vuonna 2011 JIK ky:ssä yli oman henkilökohtaisen eläkeiän jatkoi 19 henkilöä. Heistä kokoaikaisesti työskentelyä jatkoi 15 henkilöä ja osa-aikaisesti 4 henkilöä.

33 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI 5.1. Työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty JIK ky:n omassa työterveyshuollossa ja Seinäjoen Työterveys liikelaitoksessa. Työterveyshuollolla on toimipiste jokaisessa alueen terveyskeskuksessa, joten palvelut ovat lähellä käyttäjää. Työterveyshuoltopalveluihin kuuluvat lakisääteisten ennaltaehkäisevien palvelujen lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito laboratorio- ja kuvantamistutkimuksineen sekä työterveyshuollon asiantuntijoiden (työfysioterapeutti ja psykologi) konsultaatiot. Palveluihin kuuluvat lisäksi erikoislääkäreiden konsultaatiota työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi. Hoitovastuu säilyy näissä tilanteissa kuitenkin työterveyslääkärillä. Varsinaiset terveystarkastukset tehdään nimetyn työterveysyksikön ja sen työntekijöiden toimesta. Työntekijät voivat sairastuessaan ottaa yhteyttä myös lähimpään toimipisteeseen. Työterveyshuolto Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi Muutos Työpaikkaselvityksiin käytetty aika 69,5 h 122 h 124 h +2 h Työterveystarkastuksia 257 kpl 598 kpl 402 kpl -196 kpl Laboratoriomittauksia 384 kpl kpl 893 kpl -941 kpl Röntgen- ja ultraäänitutkimukset - 16 kpl 19 kpl +3 kpl Neuvonta ja ohjaus h - Työkykyneuvottelut kpl - Lääkärin työpaikkaneuvottelut kpl - Lääkärin kuntoutusyhteistyö kpl - Lääkärin työsuojelutoimikunta kpl - Työterveyshuollon työpaikkaneuvottelut kpl - Työterveyshuollon kuntoutusyhteistyö kpl - Työterveyshuollon ryhmäohjaus kpl - Työterveyshuollon työsuojelutoimikunta kpl - Kelan korvausluokan I kustannukset yhteensä , , , ,33 Vuoden 2011 aikana työpaikkaselvityksiin käytettiin aikaa 124 tuntia. Tämä on 1,6 % enemmän kuin edellisvuonna. Työterveystarkastuksia tehtiin 402 kappaletta, mikä on 32,8 % vähemmän kuin vuonna Laboratoriotutkimuksia tehtiin 893 kappaletta, mikä on 51,3 % vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2011 röntgen- ja ultraäänitutkimuksia tehtiin 19 kappaletta, mikä on 18,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Neuvontaa ja ohjaus-

34 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 33 ta annettiin 51 tuntia. Vuoden 2010 neuvonnan ja ohjauksen, lääkärin ja työterveyshuollon työpaikkaneuvotteluja, kuntoutusyhteistyötä ja työsuojelutoimikunnan lukumääriä ei ole tilastoitu. Kelan korvausluokan I kustannukset vuonna 2011 olivat ,33, mikä 8,5 % enemmän kuin vuonna Työterveyshuollon sairaanhoitokäyntejä oli vuoden 2011 aikana kappaletta. Tämä on 28,4 % enemmän kuin vuonna Laboratoriotutkimuksia tehtiin kappaletta eli 21,4 % enemmän kuin vuonna Röntgentutkimuksia tehtiin 429 kappaletta, joka on 49,0 % enemmän kuin edellisvuonna. Kelan korvausluokan II kustannukset olivat yhteensä ,82, mikä on 35,7 % enemmän kuin vuonna Työterveyshuolto Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Muutos Työterveyshuollon sairaanhoitokäyntejä kpl kpl kpl +725 kpl Laboratoriotutkimuksia kpl kpl kpl +599 kpl Röntgen- ja ultraäänitutkimukset 332 kpl 288 kpl 429 kpl +141 kpl Kelan korvausluokan II kustannukset yhteensä , , , ,21 JIK ky: n työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2011 olivat ,15. Vuoteen 2010 verrattuna kokonaiskustannukset ovat kasvaneet ,54 eurolla eli 27,4 %:lla Työsuojelu Työsuojelupäällikkönä toimi ylihoitaja puolet työajastaan. Vuoden 2011 aikana työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiossa tapahtui henkilömuutoksia, kun toimihenkilöiden I varavaltuutetuksi valittiin uusi edustaja ja Niittykoti I:een ja II:een valittiin oma työsuojeluasiamies. Työsuojeluhenkilöstöä osallistui vuoden aikana seuraaviin koulutuksiin: Työsuojelun peruskurssi, Aktiivisen tuen teemafoorumi, Henkinen työsuojelu työpaikalla -koulutus ja Työsuojelupäivä. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

35 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 34 Välittävä työyhteisö -toimintamalli ja sen saattaminen käytäntöön JIK ky:n siirtyminen savuttomaksi työpaikaksi Keskeisten työsuojelullisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi tarkoitetut oppaat: Käsin tehtävät nostot ja siirrot, Hyvän käytöksen opas opas häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämiseksi, Asiakasväkivallan uhan hallinta, Päihteet ja työpaikka -toimintaohje päihdeasioiden käsittelyyn JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työpaikoilla sekä Henkinen kuormittuminen ja sen hallinta. Vuoden 2010 henkilöstötilinpäätös tarkastellen erityisesti sairauspoissaoloja, työtapaturmia, henkilöstömitoitusta ja koulutusmääriä. Korvausanomus Kelalle työterveyshuollon kustannuksista vuodelta JIK ky:n yhteinen perehdyttämislomake ja perehdyttämisprosessi JIK ky:n tasa-arvosuunnitelma Työhyvinvointikysely, esimiestyön arviointikysely ja tupakointikysely JIK ky:n käytössä olevien kiinteistöjen rakennussuunnitelmat ja niiden eteneminen jäsenkunnissa sekä kiinteistöjen kunnossapitoesitykset. Työsuojelun toimintaohjelma vuosille sekä vuoden 2012 toimintasuunnitelma. Työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuollon edustajat ja työsuojelupäällikkö analysoivat vuonna 2010 toteutetun vaarojen ja riskikartoituksen tuloksia. Kartoituksen pohjalta tehtiin työpaikkakäyntejä ja annettiin toimenpide-ehdotuksia. Kiinteistöjen korjaustoimenpiteissä tehtiin yhteistyötä JIK-tilaajalautakunnan tilapäällikön ja jäsenkuntien teknisen toimen edustajien kanssa. JIK ky:n kaikkiin terveyskeskuksiin ja Jurvan terveysasemaan tehtiin palotarkastukset. Päähuomio oli poistumisteissä ja palo-ovissa sekä ilmastoinnin sulkemisessa tulipalon sattuessa. Työsuojelupäällikköön otettiin yhteyttä muun muassa seuraavissa asioissa: kosteusvauriot, turvahälytykset, henkilökuntamitoitus, tupakoinnin aiheuttamat haitat sekä työtilojen valaistus, lämpötila ja äänieristys. Ilmoituksia vaara- ja uhkatilanteista tehtiin vuonna 2011 yhteensä 27 kpl. Työsuojelupäällikkö teki yhteensä 13 työpaikkakäyntiä. Niiden tavoitteena oli tutustua työpaikkoihin, käydä läpi riskikartoista sekä ohjeita esimiehille.

36 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Kehityskeskustelut Esimiehille suunnatun sähköpostikyselyn mukaan kehityskeskusteluja käytiin henkilöstön kanssa keskimäärin 75 prosenttisesti, mikä on 14 % enemmän kuin vuonna TYHY- toiminta Henkilöstön työhyvinvoinnin strategisista linjauksista päättää johtoryhmä. Työhyvinvointiin liittyvää harrastus- ja virkistystoimintaa koordinoi tyhy-ryhmä, joka kokoontui vuoden 2011 aikana seitsemän kertaa. Työnantajan tukemat toimintamuodot: Henkilöstölle jaettiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä 20 euron arvosta. Maksuttomat uimahallikäynnit JIK-alueen uimahalleissa kevätkaudella kerran viikossa ja syyskaudella ilman rajoitusta. Tuki kuntosalien kertalippuihin. Joukkuelajeja varten henkilöstön käytössä oli syyskaudella salivuoroja Ilmajoki-hallissa, Iloniemen koululla (Jalasjärvi) ja Jurvassa. 10 euron tuki yhteen vapaavalintaiseen kurssiin tai opintopassiin JIK-alueen kansalaisopistoissa. Kuntokampanjat keväällä ja syksyllä Kampanjaan osallistuneiden kesken arvottiin yhteensä 24 lahjakorttia JIK-alueen urheiluliikkeisiin á 50 euroa. Lisäksi keväällä arvottiin 1 kpl Pohjanmaan valtias - peli/terveyskeskus. Pilatesta on järjestetty Jalasjärvellä x 3 ja Ilmajoella x 5. Tyhy-aiheinen luentoiltapäivä pidettiin Ilmajoella. Tilaisuudessa puhui näyttelijä Laura Jurkka aiheesta Tiiminä toimiminen. JIK ky:n henkilöstöä osallistui 332 ja jäsenkunnista 62 henkilöä. Tyhy-kuoro aloitti toimintansa syyskaudella Koskenkorvan koululla kokoontuen kahdeksan kertaa ja esiintyen kolmessa eri tilaisuudessa Ilmajoen harrastajateatterin esitykseen Harmaat pantterit varattiin oma esityskerta pidettiin JIK ky:n joulujuhla Jalasjärvellä. Osallistujia noin 150 henkilöä. Henkilöstölle jaettiin joululahjaksi Marimekon Piccolo-silmälasikukkarot.

Henkilöstöraportti 2012

Henkilöstöraportti 2012 Henkilöstöraportti 2012 Johtokunta 25.3.2013 Yhtymäkokous 19.6.2013 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 2.1. Henkilöstön lukumäärä... 3 2.2. Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010

Henkilöstötilinpäätös 2010 2010 Yhtymäkokous 15.6.2011 YT-ryhmä 6.5.2011 Työsuojelutoimikunta 5.5.2011 Johtoryhmä 13.4.2011 Johtokunta 25.3.2011 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3 2.1. VAKINAISET VIRAT

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 1

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 1 Henkilöstötilinpäätös 2009 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 2.1. Henkilöstön lukumäärä... 3 2.2. Henkilöstön

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2014 Käsittely: JIK ky Johtokunta 27.3.2015 JIK ky Yhtymäkokous Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 2.1. Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2014 JIK ky Yhtymäkokous 25.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 2.1. Henkilöstömäärä... 3 2.1.1. Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

työssä selviytymisen tukena Itellassa

työssä selviytymisen tukena Itellassa Kunnon Polku Määräaikainen työn keventäminen työssä selviytymisen tukena Itellassa Työelämä muutosmurroksessa 17.11.2009 Työhyvinvointipäällikkö i Pirjo Talvela-Blomqvist l Itella Oyj 1 Itellan haasteita

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012

TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012 TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012 Kevät 2011 Marja Mäkiniemi M Tommi Hautaniemi työhyvinvointisuunnittelija psykologi, työhyvinvointiasiat p. 5191 p. 4182 TYÖHYVINVOINNILLA TARKOITETAAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 1.1 Palvelussuhteen luonne... 4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain... 5 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012 Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Erillistutkimus ev.lut. kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä Seurantatutkimus,

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot