Henkilöstötilinpäätös 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstötilinpäätös 2011"

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätös 2011 Yhtymäkokous YT- ryhmä Työsuojelutoimikunta Johtoryhmä Johtokunta

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ VAKITUISET JA MÄÄRÄAIKAISET PALVELUSSUHTEET PALVELUKSESSA OLEVA VAKITUINEN HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET HENKILÖSTÖN RAKENTEEN SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖN RAKENTEEN IKÄJAKAUMA KESKI-IKÄ VAKITUISET JA MÄÄRÄAIKAISET SUURIMMISSA AMMATTIRYHMISSÄ HENKILÖSTÖN TYÖPANOS TEHTY TYÖPANOS KOKONAISTYÖAIKA POISSAOLOT REKRYTOINTI JA VAIHTUVUUS HENKILÖSTÖPANOSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT KESKITUNTIANSIO KOULUTUKSET OSTOPALVELUT ELÄKEPÄÄTÖKSET HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖSUOJELU KEHITYSKESKUSTELUT TYHY- TOIMINTA TYÖHYVINVOINTIKYSELY TYÖHYVINVOINTIRAHA YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN KRIITTISTEN MENESTYSTEKIJÖIDEN MUKAAN TARKASTELTUNA... 40

3 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 2 1. Johdanto Tämä on JIK ky:n kolmas henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on kuvata organisaation henkilöstövoimavaroja ja siinä tapahtuvia muutoksia toimien samalla kehittämisen perustana ja päätöksenteon tukena. Vuoden aikana käynnistettiin henkilöstön työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen. Yhteistyössä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa valmisteltiin Välittävä työyhteisö -toimintamalli, jota toteuttamalla pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa reagoimaan henkilöstön sairauspoissaoloihin ja muihin työelämän ongelmatilanteisiin. Yhteistyössä Kevan kanssa toteutettiin henkilöstökysely, jolla kartoitettiin henkilöstön työhyvinvointia ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kyselyn perusteella kuntayhtymän vahvuuksia ovat työnantajamaine, lähiesimiesten johtamistyöskentely ja työyhteisöjen toimivuus. Kehitettävää löytyy tavoitteista sopimisessa, kehityskeskustelujen käymisessä ja palkitsemistapojen kannustavuudessa. Kysely antoi pohjan työyhteisöjen kehittämistyöhön, jonka odotetaan vaikuttavan myönteisesti henkilöstön työhyvinvointiin. Palkinnoksi vuoden 2010 hyvästä taloudellisesta tuloksesta JIK ky:n johtokunta myönsi työyhteisöille suunnatun työhyvinvointirahan yhteisöllisyyttä edistävään ja virkistävään toimintaan. Edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta sairauspoissaolojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna erityisesti hoivan toimintayksiköissä. Sairauspoissaolojen kasvun syitä tietyissä työyksiköissä on tarkasteltava ja panostettava erityisesti Välittävä työyhteisö -toimintamallin käyttöön. Alkukesästä henkilöstön keskuudessa toteutettiin tupakointitapakysely yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kyselyssä kartoitettiin henkilöstön tupakointitottumuksia ja suhtautumista tupakointiin. Vastanneista 87 % kannatti JIK ky:n savuttomuutta. Johtokunnan päätöksellä JIK ky siirtyi savuttomaksi työpaikaksi alkaen. Johtamisen ja esimiestyön tärkeys palvelutuotannon tavoitteiden saavuttamisessa edellyttää jatkuvaa esimiestehtävissä toimivien kouluttamista. Esimiehet saivat vuoden aikana

4 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 3 esimiesvalmennusta, jossa käsiteltiin esimiestyöhön liittyviä keskeisiä teemoja. Syksyllä toteutettiin Esimies osaamisen johtajana -kysely, jossa työntekijät saivat mahdollisuuden arvioida oman lähiesimiehensä toimintaa ja sen eri piirteiden tärkeyttä. Kyselyn pohjalta suunnitellaan jatkoa esimiesten valmennukselle. Alkuvuonna juhlittiin vuonna 2010 JIK ky:n palveluksesta eläkkeelle jääneitä ja Kuntaliiton myöntämien ansiomerkkien saajia. Kultaisen ansiomerkin 30 vuoden ja 40 vuoden kunnallisesta palveluksesta sai yhteensä 53 kuntayhtymän työntekijää; mukana tässä olivat myös JIK ky:n ensimmäisen toimintavuoden aikana merkkipaalun saavuttaneet. HR-tietojärjestelmäkokonaisuuden laajentamista jatkettiin myös kuluneena vuonna. Käyttöön otettiin Populus-matkahallintaohjelmisto sekä HRM Lomasuunnittelu -ohjelmisto. Uudet ohjelmistot edellyttävät esimiehiltä ja koko henkilöstöltä uusia tietoteknisiä valmiuksia, mikä on pyritty huomioimaan järjestämällä koulutusta ja jatkuvaa tukea. Myös Efficapotilastietojärjestelmän päivitys ja yhtenäistäminen vaati henkilöstöltä paljon uuden oppimista. JIK ky:n toiminta laajeni kuluneen vuoden aikana, kun Ilmajoen palvelutalosäätiön hoitohenkilökunta siirtyi JIK ky:n palvelukseen. JIK ky:n palvelutuotannosta ja sen kehittämisestä vuoden 2011 aikana kiitos ja tunnustus koko henkilöstölle!

5 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 4 2. Henkilöstöresurssit Henkilöstötilinpäätöksen tiedot ilmoitetaan pääsääntöisesti vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan ( ) Henkilöstön lukumäärä Vuoden 2011 lopussa JIK ky:n kokonaishenkilöstömäärä oli 913 henkilöä. Kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 39 henkilöllä (4,5 %:lla). Vuonna 2011 JIK ky:n virka- ja työsuhdepohja oli yhteensä 671,8. Avoimien työsuhteiden hoitajia oli 9 ja avoimien virkojen hoitajia oli 2. Vuoteen 2010 verrattuna virka- ja työsuhdepohja on kasvanut 29,8 (4,8 %:lla) Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet Vakituisessa palvelussuhteessa oli yhteensä 628 henkilöä. Tämä on 69 % koko henkilöstömäärästä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 285 henkilöä, joka on 31 % koko henkilöstömäärästä. Määräaikaisista työntekijöistä oppisopimussuhteessa oli 4 henkilöä sekä työllistämistuella työllistettyjä henkilöitä oli 5 työntekijää. Henkilöstön lukumäärä Muutos Hallinto ja talous Huolto Hyvinvointipalveluiden hallinto Työterveyspalvelut Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Perhekeskus Kotihoito Asumispalvelut Projektit ja tutkimushankkeet Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto YHTEENSÄ Verrattaessa vuoteen 2010 vakituisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 29 henkilöllä (4,8 %:lla) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 10 henkilöllä (3,6 %:lla). Prosent-

6 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 5 tiosuudet pysyivät kuitenkin samoina verrattuna edellisvuoteen. Lisäksi työllistämistuella työllistettyjen henkilöiden määrä kasvoi edellisvuodesta 3 henkilöllä (150 %:lla) ja oppisopimussuhteessa olevien henkilöiden määrä kasvoi yhdellä (33 %:lla) Palveluksessa oleva vakituinen henkilöstö Vuosi Vakituiset Vakituisten palvelussuhteiden määrä lisääntyi vuoteen 2010 verrattuna 29 henkilöllä. Vakituisesta henkilöstöstä virkasuhteessa oli 86 henkilöä (14 %) ja työsuhteessa 542 henkilöä (86 %). Virkasuhteessa olevien vakituisten viranhaltijoiden määrä pysyi samana kuin vuonna Työsuhteessa olevien vakituisten työntekijöiden määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta 29 henkilöllä (5,7 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä osa-aikaisena työskenteli yhteensä 89 henkilöä (14,2 %). Vakituisesta henkilöstöstä työaika oli muu omasta pyynnöstä 47 henkilöllä (7 % vakituisesta henkilöstöstä), osa-aikaeläkkeellä työskenteli 31 henkilöä (5 % vakituisesta henkilöstöstä),

7 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 6 osa-aikaisina työskenteli 6 henkilöä (1 % vakituisesta henkilöstöstä) ja sivuvirkaa hoiti 5 henkilöä (0,8 % vakituisesta henkilöstöstä) Henkilötyövuodet Henkilöstömäärä vaihtelee vuoden mittaan, joten vuoden viimeisen päivän henkilöstömäärien vertailua paremman vertailuluvun käytettävissä olleista henkilöstöresursseista antaa laskelma henkilötyövuosista. Siinä koko vuoden kokoaikaisesti työskennelleiden työntekijöiden lisäksi osan vuotta kestäneet ja osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan henkilötyövuosiksi. Henkilötyövuosi kuvaa henkilöstön työpanosta eli se on yhden henkilön säännöllinen vuosityöaika. Sillä tarkoitetaan kokonaisen vuoden teoreettista tehokasta työaikaa työtuntien määrän pohjalta. Vuonna 2011 kalenteripäivien mukaan laskettu henkilötyövuosien määrä JIK ky: n koko organisaatiossa oli yhteensä 855,07. Tämä on 51,32 henkilötyövuotta (6,4 %) enemmän kuin vuonna Henkilöstön rakenteen sukupuolijakauma Koko henkilöstöstä vuoden 2011 lopussa naisia oli yhteensä 873 (95,6 %) ja miehiä 40 (4,4 %). Naisten määrä oli lisääntynyt edellisvuodesta 32 henkilöllä (3,8 %:lla) ja miesten määrä oli lisääntynyt 7 henkilöllä (21,2 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli yhteensä 603 (96 %) ja miehiä 25 (4 %). Vakituisen henkilöstön naisten määrä oli kasvanut edellisvuodesta 29 henkilöllä (5,1 %:lla) ja miesten määrä oli pysynyt samana.

8 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön rakenteen ikäjakauma Koko henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä oli vuonna vuotiaat työntekijät. Vuonna 2011 heitä oli 152 henkilöä eli 16,6 % koko henkilöstöstä. Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 20-vuotiaat työntekijät (10 henkilöä, 1,1 % koko henkilöstöstä) sekä vuotiaat työntekijät (6 henkilöä, 0,7 % koko henkilöstöstä). Koko henkilöstön ikärakenne on muuttunut jonkin verran vuoteen 2010 verrattuna. Eniten muutoksia on tapahtunut ikäluokassa vuotiaat. Edellisvuoteen verrattuna vuotiaiden määrä on kasvanut 15 henkilöllä (18 %:lla). Lisäksi selviä muutoksia on tapahtunut ikäluokissa alle 20-vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Vuoteen 2010 verrattuna alle 20-vuotiaiden osuus oli vähentynyt 10 henkilöllä (50 %:lla) ja vuotiaiden osuus oli kasvanut 12 henkilöllä (24 %:lla) ja vuotiaiden osuus oli kasvanut 13 henkilöllä (10 %:lla). Yleisesti henkilöstön ikäjakaumaa tarkasteltaessa huomataan, että alle 25-vuotiaiden osuus on vähentynyt 15 henkilöllä (19 %), mutta vuotiaiden osuus on kasvanut 39 henkilöllä (13 %:lla). Lisäksi vuotiaiden osuus on kasvanut 16 henkilöllä (7 %:lla).

9 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 8 Vakituista henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä oli vuonna vuotiaat. Heitä oli yhteensä 128 henkilöä (20,4 %). Muita suurimpia ikäryhmiä olivat vuotiaat (121 henkilöä, 19,3 %) ja vuotiaat (99 henkilöä, 15,8 %). Pienimmät ikäryhmät vakituisesta henkilöstöstä olivat puolestaan vuotiaat (4 henkilöä, 0,6 %) ja vuotiaat (3 henkilöä, 0,5 %). Alle 20-vuotiaita vakituisia työntekijöitä ei ollut. Suurimpia muutoksia vakituisen henkilöstön ikärakenteessa vuoteen 2010 verrattaessa oli vuotiaiden määrän kasvu 16 henkilöllä (14,3 %:lla) ja vuotiaiden määrän kasvu 12 henkilöllä (35,3 %:lla) Keski-ikä Koko henkilöstön keski-ikä oli 44,5 vuotta. Vuoteen 2010 verrattuna koko henkilöstön keski-ikä laski 0,8 vuodella (1,8 %:lla). Kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä vuonna 2010 oli 45,5 vuotta (Kuntatyönantajat 2010.). Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,2 vuotta. Se oli samaa tasoa kuin vuonna Vuonna 2010 kunta-alalla vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta. (Kuntatyönantajat 2010.) Määräaikaisten työntekijöiden keski-ikä oli puolestaan 36,4 vuotta. Vuoteen 2010 verrattuna määräaikaisen henkilöstön keski-ikä nousi 0,7 vuodella (1,9 %:lla). Vuonna 2010 kunta-alalla määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,2. (Kuntatyönantajat 2010.)

10 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Vakituiset ja määräaikaiset suurimmissa ammattiryhmissä Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Lääkäreitä oli yhteensä 29 henkilöä. Tämä on 3,2 % koko henkilöstöstä. Heistä 18 (62 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 11 (38 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Lääkäreistä 26 työskenteli kokoaikaisina viranhaltijoina, 3 osaaikaisina viranhaltijoina ja viisi henkilöä toimi sivuvirassa. Hammaslääkäreitä oli yhteensä 13 henkilöä. Tämä on 1,4 % koko henkilöstöstä. Heistä 9 (69 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 (31 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Hammaslääkäreistä 7 työskenteli kokoaikaisina viranhaltijoina, 5 osaaikaisina viranhaltijoina ja yksi henkilö toimi sivuvirassa. Eläinlääkäreitä oli yhteensä 7 henkilöä. Tämä on 0,8 % koko henkilöstöstä. Heistä 6 (86 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 1 (14 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kaikki eläinlääkärit työskentelivät kokoaikaisina viranhaltijoina.

11 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 10 Hoito-, hoiva- ja laitoshenkilökunta Terveydenhoitajia oli yhteensä 45 henkilöä (4,9 % koko henkilöstöstä). Heistä 35 (78 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 10 (22 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna terveydenhoitajien määrä väheni 2 henkilöllä (4,3 %:lla). Sairaanhoitajia oli yhteensä 125 henkilöä (13,7 % koko henkilöstöstä). Heistä 84 henkilöä (67 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 41 henkilöä (33 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna sairaanhoitajien määrä kasvoi 6 henkilöllä (5 %:lla). Lähihoitajia oli yhteensä 247 henkilöä (27,1 % koko henkilöstöstä). Heistä 130 henkilöä (53 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 117 henkilöä (47 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna lähihoitajien määrä kasvoi 37 henkilöllä (18 %:lla). Perushoitajia oli yhteensä 109 henkilöä (11,9 % koko henkilöstöstä). Heistä 98 henkilöä (90 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 11 henkilöä (10 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna perushoitajien määrä väheni 7 henkilöllä (6 %:lla). Hammashoitajia oli yhteensä 23 henkilöä (2,5 % koko henkilöstöstä). Heistä 19 henkilöä (83 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 henkilöä (17 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna hammashoitajien määrä väheni 2 henkilöllä (8 %:lla). Kodinhoitajia oli yhteensä 60 henkilöä (6,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 53 henkilöä (88 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 7 (12 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna kodinhoitajien määrä väheni 3 henkilöllä (5 %:lla). Laitoshuoltajia oli yhteensä 49 henkilöä (5,4 % koko henkilöstöstä). Heistä 31 henkilöä (63 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 18 henkilöä (37 %) määräaikaisessa

12 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 11 palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna laitoshuoltajien määrä väheni 2 henkilöllä (4 %:lla). Hoivatyöntekijöitä oli yhteensä 22 henkilöä (2,4 % koko henkilöstöstä). Heistä 6 henkilöä (27 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 16 henkilöä (73 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna hoivatyöntekijöiden määrä kasvoi 2 henkilöllä (10 %:lla). Osastonhoitajia oli yhteensä 15 henkilöä (1,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 13 henkilöä (87 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 2 henkilöä (13 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna osastonhoitajien määrä väheni 2 henkilöllä (12 %:lla). Fysioterapeutteja oli yhteensä 17 henkilöä (1,9 % koko henkilöstöstä). Heistä 11 henkilöä (65 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 6 henkilöä (35 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2010 verrattuna fysioterapeuttien määrä lisääntyi 3 henkilöllä (21 %:lla).

13 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 12 Hallintohenkilökunta Hallinnossa työskenteli yhteensä 27 henkilöä (3 % koko henkilöstöstä). Tämä on 4 henkilöä (17,4 %) enemmän vuoteen 2010 verrattaessa. Heistä 23 henkilöä (85 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 henkilöä (15 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoden 2011 aikana yleishallintoon hankittiin ostopalveluna kokopäiväinen asianhallintasihteeri Kurikan kaupungilta. Hallintohenkilökunta Muutos Johtaja Tiedottaja Tietohallinto Taloushallinto Henkilöstöhallinto Työsuojelupäällikkö YHTEENSÄ

14 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös HENKILÖSTÖN TYÖPANOS 3.1. Tehty työpanos Tehty työpanos on vuosityöaika, joka lasketaan siten, että kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa vähentävät arkipyhät. Kun näin saadusta teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään vuosilomat, saadaan säännöllinen vuosityöaika. Kun vielä vähennetään palkalliset ja palkattomat poissaolot, saadaan tehty säännöllinen vuosityöaika ja lisäämällä lisä- ja ylityö saadaan tehty vuosityöaika. JIK ky:n tehty työpanos oli vuonna työpäivää. (Tähän ei ole laskettu koulutukseen käytettyä työpanosta.) Lisäksi lisätyöt tehtynä työpanoksena määriteltynä olivat työpäivää ja ylityöt työpäivää. Yhteensä JIK ky:n tehty työpanos lisä- ja ylityöt mukaan laskettuina oli työpäivää. Vuoteen 2010 verrattuna tehdyn työpanoksen määrä on noussut 21 %:lla Kokonaistyöaika Tehty työaika oli 72 % kokonaistyöajasta. Kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloihin. (Kuviossa on sekä vakituisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön kokonaistyöaika. Muihin vapaisiin sisältyvät mm. opintovapaat, koulutus, lapsen sairaudesta johtuvat vapaat, lomarahavapaat, vuorotteluvapaat sekä palkalliset ja palkattomat yksityisvapaat.)

15 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 14 Vuonna 2011 JIK ky:ssä kertyi yhteensä työtuntia. Tämä on tuntia (4,9 %) enemmän kuin vuonna Lisätyötä tehtiin yhteensä tuntia. Tämä on tuntia (17,3 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan lisätyötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. Ylitöitä tehtiin yhteensä tuntia. Se on tuntia (52,2 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan ylityötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. Työtunnit, ylityöt ja lisätyöt olivat yhteensä tuntia Poissaolot Kalenteripäivinä laskettuna poissaolopäiviä koko henkilöstöllä vuonna 2011 oli yhteensä päivää. Yleisimmät poissaolon syyt olivat vuosiloma ( päivää, 48 % kaikista poissaoloista), sairaus ( päivää, 20 % kaikista poissaoloista), perhevapaat (9 905 päivää, 14 % kaikista poissaoloista), sekä muut vapaat (6 715 päivää, 10 % kaikista poissaoloista). Muihin vapaisiin lasketaan mm. ylityövapaat, toisen viran hoito sekä yksityisvapaat. Kalenteripäivinä laskettuna poissaolopäivät lisääntyivät vuoteen 2010 verrattuna päivällä (10,5 %:lla).

16 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 15 Poissaoloja kalenteripäivinä tarkasteltaessa suurimmat muutokset vuoteen 2010 verrattuna olivat vuosilomasta johtuvien poissaolojen lisääntyminen (3 220 kalenteripäivällä, 11 %:lla), sairauspoissaolojen lisääntyminen (2 456 kalenteripäivällä, 21 %:lla), opintovapaista johtuvien poissaolojen lisääntyminen (428 kalenteripäivällä, 42 %:lla), työtapaturmista johtuvien poissaolojen lisääntyminen (215 kalenteripäivällä, 160 %) sekä vuorotteluvapaasta johtuvien poissaolopäivien vähentyminen (658 kalenteripäivällä, 32 %:lla). Poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä ,15. Vuoteen 2010 verrattuna poissaolojen palkkakustannukset lisääntyivät ,52 eurolla (17,0 %:lla). (Sivukulut eivät sisälly kaavion lukuihin. Koulutuksessa on huomioitu vain ulkoiset kustannukset.) Poissaolojen palkkakustannuksia tarkasteltaessa suurimmat muutokset vuoteen 2010 verrattuna olivat vuosilomasta johtuvien kustannusten kasvu eurolla (13,1 %:lla), sairauspoissaolojen palkkakustannusten kasvu eurolla (24,1 %:lla), perhevapaiden lisääntyminen eurolla (60,4 %:lla) sekä koulutusmenojen lisääntyminen eurolla (19,9 %: lla). Sairauspoissaolot Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli yhteensä kalenteripäivää. Vuoteen 2010 verrattuna sairauspoissaolojen määrä lisääntyi kalenteripäivällä (21,2 %:lla).

17 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 16 Sairauspoissaolopäivien keskiarvo oli 15,4 kalenteripäivää henkilöä kohti. ( / 913 henkilöä). Tämä on 2,1 päivää (15,8 %) enemmän kuin vuonna Sairauspoissaolopäiviä oli yhtä henkilötyövuotta kohti 16,4. Tämä on 2,0 päivää (13,9 %) enemmän kuin vuonna Vuonna 2010 kunta-alalla keskimäärin oli sairauspoissaoloja yhtä henkilötyövuotta kohden noin 18,4 päivää. (Kuntatyönantajat 2010.) Tähän verrattaessa JIK ky:ssä sairauspoissaoloja oli 2,0 päivää vähemmän henkilötyövuotta kohden tarkasteltuna. Yleisesti ottaen sairauspoissaolot kasvoivat suhteellisen runsaasti vuoteen 2010 verrattuna. Lyhytaikaiset sairauspoissaolot (kesto 1 3 päivää) lisääntyivät 11,6 % edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan 4 10 päivää lisääntyivät 24,3 % edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan päivää lisääntyivät 23,4 % vuoteen 2010 verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan päivää lisääntyivät 125 %. Sairauspoissaolot, jotka kestivät päivää, määrä pysyi samana kuin vuonna Sairauspoissaolot kestoltaan päivää vähentyivät yhdellä.

18 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 17 Vuonna 2011 selvästi suurin osa sairauspoissaoloista (64,4 %) oli kestoltaan 1-3 päivää. Verrattaessa vuoteen 2010 lyhytaikaisten 1-3 päivää kestävien sairauspoissaolojen osuus niiden kokonaismäärästä on kuitenkin laskenut 2,5 %:lla. Sairauspoissaolojen kustannukset Vuonna 2011 sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat (ilman henkilösivukuluja). Sairauspoissaolojen palkkakustannukset ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna eurolla eli 24,1 %:lla. Sairauspoissaolojen kokonaiskustannukset henkilösivukulujen kanssa laskettuna vuonna 2011 olivat

19 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 18 Määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden sairauspoissaolot Vakituisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää. Tämä on 81,2 % kaikista sairauspoissaoloista. Vakituisten sairauspoissaolot ovat kasvaneet 15,8 % vuoteen 2010 verrattuna. Sairauspoissaoloja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä oli vuonna 2011 yhteensä kalenteripäivää. Tämä on 18,8 % kaikista sairauspoissaoloista. Määräaikaisten sairauspoissaolot ovat kasvaneet 51,4 % verrattuna vuoteen Keskiarvon mukaan laskettuna yhdellä vakituisella henkilöllä oli 18,2 kalenteripäivää sairauspoissaoloja ( kalenteripäivää/628 henkilöä). Yhdellä määräaikaisella henkilöllä oli taas 9,3 kalenteripäivää sairauspoissaoloja (2 645 kalenteripäivää/285 henkilöä). Vuoteen 2010 verrattaessa vakituisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohden laskettuna ovat nousseet 1,8 kalenteripäivänä (11 %:lla) ja määräaikaisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat nousseet 2,9 päivällä (45 %:lla). Sairauspoissaolojen jakaantuminen eri ammattiryhmiin Tutkittaessa sairauspoissaolotilastoja, joissa vuonna 2011 kalenteripäivinä laskettuna poissaolojen määrä vuodessa oli yli 15 päivää, huomataan, että ammattiryhmittäin on havaittavissa suhteellisen isoja eroja. Saadut luvut suhteutettiin lisäksi ammattiryhmän henkilöstön kokonaismäärään, jolloin luvuista saatiin vertailukelpoisia keskenään. Eniten yli 15 kalenteripäivää vuodessa olivat sairastaneet perushoitajat ja kodinhoitajat. Kolmanneksi eniten sairastavien ammattiryhmä oli hoivatyöntekijät ja lähihoitajat. Neljänneksi ja viidenneksi eniten yli 15 kalenteripäivää sairauspoissaoloja oli sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla. Yleisesti voidaan todeta, että sairauspoissaolojen jakaantuminen ammattiryhmittäin noudattaa yleistä linjaa. Eniten sairauspoissaoloja verrattuna muuhun henkilöstöön oli raskasta fyysistä työtä tekevillä hoidon- ja hoivan henkilöstöllä sekä yksiköissä, joissa olivat alhaiset henkilöstömitoitukset. Vakituiset pitkäaikaisterveet Pitkäaikaisterveeksi lasketaan henkilö, jolla ei ole yhtään sairauspoissaoloa tilinpäätösvuonna. Vakituisesta henkilöstöstä pitkäaikaisterveitä oli 213 henkilöä (33,9 %) vuonna Ilahduttavaa oli, että verrattaessa vuoteen 2010 pitkäaikaisterveiden määrä kasvoi 16 henkilöllä eli 8,1 %:lla.

20 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 19 Työtapaturmat Työtapaturmista raportoitiin vuoden 2011 aikana yhteensä 47 kertaa. Se on saman verran kuin vuonna Tapaturmat työssä/työpaikalla pysyivät samana kuin vuonna 2010, tapaturmat työpaikan ulkopuolella vähenivät kahdella (66,7 %:lla) ja ammattitauteja ei todettu yhtäkään vuonna Tapaturmat työmatkalla lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 3:lla (37,5 %:lla). Tapaturmat olosuhteiden mukaan Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Muutos vuodesta Työssä/työpaikalla Työmatkalla Työpaikan ulkopuolella Ammattitauti YHTEENSÄ Verrattaessa vuoteen 2010 työtapaturmien korvauspäivien lukumäärä nousi 31 päivällä (17 %:lla). (Alle kolmen korvauspäivää vaativien työtapaturmien määrää ei tilastoida.)

21 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Rekrytointi ja vaihtuvuus Rekrytointi JIK ky:n rekrytointia suunnitteli ja kehitti sekä moniammatillinen rekrytointityöryhmä että siitä eriytetty hoitajarekrytointiryhmä. Rekrytointityöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa käsitellen mm. henkilöstön saatavuutta, JIK ky:n mainontaa terveysalan opiskelijoiden julkaisuissa ja rekrytointiin liittyviä palveluita. Lisäksi työryhmä valmisteli henkilöstöstrategiaan pohjautuvaa rekrytointiohjelmaa tavoitteena kuvata rekrytoinnin lähivuosien painopistealueita. Kesäkuun alussa järjestettiin kaikille kesäsijaisille suunnatut terveyskeskuskohtaiset perehdytystilaisuudet. Lääkärirekrytointi Lääkärirekrytoinnin puitteissa osallistuttiin terveyskeskusrekrypäivään Tampereen lääketieteellisessä tiedekunnassa. Muutaman kuukauden välein laitettiin viiden lääketieteellisen tiedekunnan kandinettisivuille JIK ky:n ilmoitus. JIK ky:n internet-sivuilla on lääkärirekrytoijan yhteystiedot. JIK ky:n yhteystiedot ovat tkrekry.fi-sivustolla. Kesäkandeille järjestettiin vapaamuotoinen ilta ja ruokailu. Lääkärityövoiman saatavuutta edistää positiivinen puskaradio sekä uusien lääkäreiden hyvä perehdytys ja seniorituki. Hoitajarekrytointi Rekrytointikoordinaattori vaihtui vuoden alussa. Hän työskenteli rekrytoinnin parissa osaaikaisesti (50 %). Hoitajarekrytointiryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Yhteistyötä tiivistettiin yhä enemmän myös esimiesten kanssa ja sen myötä rekrytointikoordinaattori osallistui muutamiin hoitotyön ja hoivan alueen esimiesten palavereihin. Hoitajarekrytointityöryhmässä käsiteltiin kulloinkin ajankohtaisia asioita, kuten kesätyöntekijöiden valintaa, palvelussuhdepalautteita ja Laura-rekrytointijärjestelmän kehittämistä. JIKhoitajarekrytointiesite päivitettiin alkuvuodesta ja sitä käytettiin monissa JIK ky:n esittelytilaisuuksissa. Hoivan ja hoitotyön kesätyöntekijöille lahjoitettiin JIK-logolla varustetut T- paidat. Avoimiin toimiin ja virkoihin on ollut hakijoita, mutta äkillisiin ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut hankalampi saada sijaista. Sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, laboratoriohoitajia ja röntgenhoitajia ei ole ollut helppo tavoittaa. Lähi- ja perushoitajien saatavuus on ollut pa-

22 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 21 rempi. Alan opiskelijat sekä jo eläkkeelle jääneet ammattilaiset ovat olleet tärkeässä asemassa, jotta äkillisistä tilanteista on selvitty. Myös vakituinen henkilöstö on joustanut työvuoroissaan. Opiskelijarekrytointi JIK ky on tarjonnut vuoden 2011 aikana sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille lyhytaikaisia sijaisuuksia sekä kesätöitä. Opiskelijoiden tarjoama työpanos on ollut suurena apuna, sillä sijaisia on ollut edelleen vaikea saada. JIK ky:n opiskelijat tulivat hyvin monista oppilaitoksesta ja monelta alalta. Vuonna 2011 kaiken kaikkiaan opiskelijoita JIK ky:ssä oli töissä 335 henkilöä. Lääkäriopiskelijoita vuonna 2011 oli yhteensä 34 henkilöä, eriasteisia sairaanhoitajia oli yhteensä 99 henkilöä, II asteen lähihoitaja opiskelijoita oli yhteensä 154 henkilöä ja laitoshuoltaja opiskelijoita oli vuonna 2011 yhteensä 13 henkilöä. Muita opiskelijoita esimerkiksi geronomeja ja sosionomeja oli yhteensä 35 henkilöä. Laura rekrytointi- ja sijaishallintajärjestelmä Esimiehille on annettu koulutusta Laura-rekrytointi- ja sijaishallintajärjestelmän käyttöön heidän tarpeisiinsa vastaten. Järjestelmää on mainostettu JIK ky:n esittelytilaisuuksissa. Lisäksi JIK ky:n jäsenkuntien internet-sivustoille on saatu linkit JIK ky:n rekrytointisivulle. Vuoden 2011 aikana järjestelmään on kirjautunut yli 120 sijaista ja vuoden lopussa hakemuksia sijaispankissa oli yhteensä 209.

23 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 22 Järjestelmään päivitettiin ajantasaistamalla tiedot JIK ky:n eri työyksiköistä. Sijaisille on, rekrytointikoordinaattorin haastattelun yhteydessä, annettu koulutusta sijaisen oman kalenterin käyttöön, mikä on helpottanut vapaana olevien sijaisten rekrytointia. Sijaiset on pyritty hakemaan sijaispankista ensisijaisesti heidän itse tekemiensä kalenterimerkintöjen perusteella, mikä on vähentänyt puheluita sijaisten saamiseksi. Rekrytointikoordinaattori on osallistunut järjestelmäntoimittajan koulutukseen järjestelmän ominaisuuksista. Kesällä järjestelmän tekstiviestijärjestelmä laitettiin tauolle, koska rekrytointikoordinaattorin osaaikainen työ vaikeutti sen hyödyntämistä. Työpaikkailmoitukset Avoimista työpaikoista ilmoitettiin sekä -sivustoilla. Lääkäri- ja hammaslääkäri-ilmoitukset julkaistiin lisäksi -sivustolla. Myös Mediuutiset-lehden kautta on ilmoitettu avoimista lääkärinviroista. Hoidon ja hoivan vastuualueen avoimiin toimiin ja virkoihin on työntekijöitä haettu Laura-järjestelmän kautta sähköisenä hakuna. Alueen sanomalehdissä on ollut tiivistettyjä ilmoituksia avoimista työpaikoista. JIK ky:n tunnettavuuden lisääminen ja verkostojen luominen JIK ky:n tunnettavuutta on pyritty lisäämään jalkautumalla perusasteen sekä alan toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksiin kertomaan JIK ky:stä. Esittelykäyntejä on tehty Kurikan lukiolle, yläasteelle ja ammattioppilaitokselle, Seinäjoella sosiaali- ja terveysalanyksiköissä sekä Kauhajoella terveysalan ammattioppilaitoksessa. Rekrytointikoordinaattori kävi tutustumassa myös EPSHP:n rekrytointiyksikköön vuoden alussa. Lisäksi hän osallistui Rekrytoija koulutukseen luoden samalla verkostoja eri rekrytointiyksiköihin ja keräten tietoa mm. rekrytoinnin tulevaisuudenkuvista. JIK ky:n työyksiköissä on ollut toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoita. Yhteistyössä alueen TE-keskusten kanssa työntekijöitä on ollut työkokeilussa. Yläkoulun oppilaita on myös otettu työelämään tutustumisjaksoille (TET).

24 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 23 Vaihtuvuus Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus lähteneiden ja tulleiden osalta on 11,7 % (ajalta ). Verrattuna vuoteen 2010 henkilöstön vaihtuvuus on noussut 1,3 %:lla. Vaihtuvuus on laskettu menetelmällä, jossa vuoden aikana palvelukseen tulleiden ja palveluksesta eronneiden henkilöiden lukumäärät (ei eläkkeelle siirtyneitä) suhteutetaan edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään (70 / 599 vuoden 2010 vakituinen henkilöstömäärä). Vakituisen henkilöstön vaihtuvuudessa on tapahtunut muutoksia vuoteen 2010 verrattuna. Vakituiseen palvelussuhteeseen tuli 53 henkilöä eli 2 henkilöä (4 %) enemmän kuin edellisvuonna. Vakituinen palvelussuhde päättyi 17 henkillöllä, joka on sen sijaan 7 (70 %) enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi eläkkeelle siirtyi vakituisesta palvelussuhteesta 18 henkilöä, joka on 6 henkilöä (50 %) enemmän kuin edellisvuonna.

25 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös HENKILÖSTÖPANOSTUKSET 4.1. Henkilöstökulut JIK ky:n palkka- ja palkkiomenot vuonna 2011 olivat ,31. Sivukuluja kertyi ,64. Näin ollen JIK ky:n henkilöstökulut olivat yhteensä ,95. Menot lisääntyivät vuoteen 2009 verrattuna ,59 eurolla (12,3 %:lla). Sijaisten palkkakulut olivat ,00, joka on 18,5 % henkilöstökuluista. Vuoteen 2010 verrattuna sijaisten palkkakulut ovat lisääntyneet 12 %:lla Keskituntiansio Seuraavassa taulukossa on esitetty yhden työtunnin hinta suurimmissa ammattiryhmissä. Luvussa on mukana vain varsinainen kuukausipalkka, ei sivukuluja tai työaikakorvauksia. Ammattiryhmä Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Muutos TK- lääkärit 31,18 /h 32,44 /h 33,26 /h 0,82 /h Terveydenhoitajat 14,16 /h 14,40 /h 14,88 /h 0,48 /h Sairaanhoitajat 13,83 /h 14,11 /h 14,48 /h 0,37 /h Kodinhoitajat 12,68 /h 12,91 /h 13,89 /h 0,98 /h Hammashoitajat 12,58 /h 12,84 /h 13,10 /h 0,26 /h Perushoitajat 12,52 /h 13,33 /h 13,45 /h 0,12 /h Lähihoitajat 11,85 /h 12,26 /h 12,61 /h 0,35 /h KESKIARVO 15,54 /h 16,04 /h 16,52 /h 0,48 /h Vuonna 2011 JIK ky:ssä yhden työtunnin keskituntiansio oli 16,52. Yhden työtunnin hinta on noussut kaikissa taulukon ammattiryhmissä vuoteen 2010 verrattuna. Yhden työtunnin keskiarvohinta on noussut 0,48, joka on prosentteina 6,3 %. Vuoteen 2010 verrattuna terveyskeskuslääkäreiden yhden työtunnin hinta on noussut 0,82 (2,5 %), terveydenhoitajien 0,48 (3,3 %), sairaanhoitajien 0,37 (2,6 %), kodinhoitajien 0,98 (7,6 %), hammashoitajien 0,26 (2,0 %), perushoitajien 0,12 (0,9 %) ja lähihoitajien 0,35 (2,9 %).

26 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Koulutukset Henkilöstön osaaminen on yksi menestymisen ehto ja huomattava kilpailutekijä. Se on lisäksi yksi tärkeimmistä elementeistä tavoitteisiin pyrittäessä. Osaamisen huolehtimisen merkitys korostuu eläköitymisen lisääntyessä ja kilpailun uusista työntekijöistä kasvaessa. Kalenteripäivinä laskettuna ulkoisia koulutuspäiviä JIK ky:ssä oli vuonna 2011 yhteensä ja niiden kustannukset olivat ,48. Verrattuna vuoteen 2010 ulkoisten koulutusten määrä on laskenut 208 koulutuspäivällä (14,4 %:lla), mutta niiden kustannukset ovat kasvaneet ,97 eurolla (19,9 %:lla). Ulkoisten koulutuspäivien luku sisältää sekä kokopäiväiset että osapäiväiset koulutukset. Luvussa jokainen koulutustapahtuma on laskettu omaksi koulutuspäiväkseen. Sisäiseen koulutukseen osallistui vuonna 2011 yhteensä henkilöä. (Luku sisältää samoja henkilöitä, jotka osallistuivat eri koulutuksiin.) Sisäistä koulutusta järjestettiin yhteensä tuntia. Verrattaessa vuoteen 2010 sisäisen koulutukseen osallistuvien henkilöiden määrä on lisääntynyt 864 henkilöllä. Lisäksi sisäisen koulutuksen tuntimäärät ovat lisääntyneet yhteensä tunnilla (32 %:lla) edellisvuoteen verrattuna. Kalenteripäivinä laskettuna sisäisiä koulutuksia oli vuonna 2011 yhteensä kalenteripäivää. Sisäisen koulutuksen kustannukset olivat vuonna ,95 (luku ei sisällä sivukuluja). Sisäisen koulutuksen kustannukset ovat kasvaneet vuoteen 2010 verrattuna 29 %:lla. Vuonna 2011 JIK ky:ssä oli yhteensä koulutuspäivää. Se on keskimäärin 4,4 koulutuspäivää yhtä vakituista työntekijää kohden. Verrattaessa vuoteen 2010 huomataan, että koulutuspäivien yhteenlaskettu määrä on lisääntynyt 163 koulutuspäivällä. Yhtä vakituista työntekijää kohden laskettu koulutuspäivien määrä on sen sijaan pysynyt samana verrattuna edellisvuoteen. Seuraava taulukko kuvaa sisäisten ja ulkoisten koulutuspäivien määrän vaihteluita vuosina

27 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 26 Koulutuspäivien määrät vuosina Koulutuspäivien määrät Ulkoiset koulutuspäivät Sisäiset koulutuspäivät Koulutuspäivät yhteensä Alla olevasta taulukosta käy ilmi sisäisten koulutuksien jakaantuminen suurimmissa ryhmissä henkilö-, läsnäolokerta ja tuntimäärien mukaan. Ammattiryhmä Henkilömäärät Läsnäolokerrat Tuntia Lääkärit Akateemiset Opisto/AMK Koulu/II aste Toimisto Muut YHTEENSÄ 757 hlö hlö h Taulukossa henkilömäärät tarkoittavat sisäiseen koulutukseen osallistuneiden henkilöiden määrää. Läsnäolokerrat taas tarkoittavat näiden henkilömäärien kaikkia osallistumisia sisäiseen koulutukseen vuoden 2011 aikana. Läsnäolokerroissa on siis laskettu samojen henkilöiden koulutuskertoja. Ulkopuolisia osallistujia sisäiseen koulutukseen oli yhteensä

28 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös henkilöä ja tuntimäärä heidän osaltaan oli 655 tuntia. Näiden määrä ei ole laskettu taulukon lukuihin. Alla ovat eroteltuna ammatillisen täydennyskoulutuksen hoidon ja hoivan sisäiset koulutusmäärät vuonna 2011: Hoidon ja hoivan koulutusmäärät vuonna 2011 Hoito Hoiva YHTEENSÄ Opisto/AMK 671 hlö 2340 h 176 hlö 658 h 847 hlö 2998 h Koulu/II aste 445 hlö 1526 h 469 hlö 1835 h 914 hlö 3361 h YHTEENSÄ 1116 hlö 3866 h 645 hlö 2493 h 1761 hlö 6359 h Seuraava taulukko kuvaa sisäisen koulutustarjonnan aihealueita jaoteltuna esimieskoulutukseen, täydennyskoulutukseen ja tietojärjestelmäkoulutukseen: Sisäistä koulutustarjontaa Esimieskoulutus Täydennyskoulutus Tietojärjestelmäkoulutus 15 eri aihealuetta: 36 eri aihealuetta 10 eri aihealuetta Ajankohtaista työsuojelusta, palkkahallin- Sydän- ja verisuonitautien lääk- Lääkehoidosta Effica rakenteinenkoulutunosta ja Effica- projektista Kipulääkkeet Effica- kotihoidon keet Välittävä työyhteisö - Mikrobilääkkeet koulutus toimintamalli Psyykenlääkkeet Labran live- meeting Puheeksi ottamisen Neurologisten sairauksien lääkkeeden tilastointi Radi- lehti ja lääkärei- taidot Sosiaali- ja terveydenhuollon Osteoporoosilääkkeet RIS2- koulutus tulevai- Miten käsittelen salassa pidettä- Effica 4.0 suus. Hoitotyön tuottavuus Nuorten hyvin- ja pahoinvointi ta vää tietoa työssäni AGS- kertauskoulutus- Taitolajina lomailu tänään POPULUS- matkahallinta kertausharjoitusta Hyödyllinen kehityskeskustelden kansanterveysasetuksen mu- Terveyskeskuksen käytännöt uu- Esimiesarviointi kaan VIPS viranhaltija päätössovellus koulutus Konfliktien hallinta KVTES- koulutusta Esimiesten oma jaksaminefotilaisuuksilukoulutus Potku- hankkeeseen liittyviä in- HRM- lomasuunnitte- Ammatillisen koulutuksen tukeminen Raskauden ehkäisy neuvontakoulutus

29 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 28 Hankintakoulutus Työhyvinvointi- kyselyn palaute Esimies osaamisen johtajana arviointikyselynä Esimiehenä savuttomassa JIK ky:ssä Esimiehet ovat osallistuneet soveltuvin osin myös sisäiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen Kaikista ATK- koulutuksista on järjestetty myös esimieskoulutusta Hengityselinsairauden lääkinnälliset apuvälineet Hätäensiapukoulutusta kotihoidon henkilökunnalle Ajokykyseurantaan liittyvä A- klinikan perehdytyskoulutus Väkivallasta turvallisuuteen Tiiminä toimiminen Reuman peruslääkkeet ja turvakokeet sekä biologisiin lääkkeisiin liittyviä erityistilanteita EKG- koulutusta Diabeteskoulutusta kotihoidon henkilökunnalle Tukiviittomakoulutusta Ammatillisen kuntoutuksen tukeminen Omaisten kohtaaminen Saattohoitokoulutusta Marevanhoito- koulutusta Hätäensiapukoulutusta koko JIK terveyskeskusten alueella Työhyvinvointi kyselyn palaute Tena- vaippavastaava koulutus Tarttuva II hygieniakoulutus Kiilto- Clean tuotekoulutusta hankintarenkaassa olevista tuotteista Laitoshygienia ja siivoustekniikka Hygieniapassikoulutusta Diabeteksen preoperatiivinen seulonta Verkkokirjautumiskoulutusta verkkovastaaville Työyhteisötaidot Ikääntyvien ja vaikeavammaisten lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus Vuoden 2011 aikana tapahtuneet koulutustapahtumat on jaoteltu ammatilliseen täydennyskoulutukseen, esimiehille suunnattuun koulutukseen sekä tietojärjestelmäkoulutukseen. Koulutustapahtumien määrä näille ryhmille on laskettu periaatteella, jossa yhdeksi koulutustapahtumaksi on katsottu koulutus, joka koskee tiettyä aihepiiriä. Koulutustapah-

30 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 29 tuma on laskettu yhdeksi, vaikka koulutus olisi tapahtunut useampana päivänä useammassa kunnassa ja sisältänyt aiheeseen liittyviä eri teemoja. Vuonna 2011 ammatillista täydennyskoulutusta järjestettiin 36:ltä eri aihealueelta. Näistä tärkeimpinä voidaan mainita lääkehoito-, hätäensiapu- ja hygieniakoulutus. Vuoteen 2010 verrattuna ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä kasvoi 12 aihealueella. Esimieskoulutusta järjestettiin 15 aihealueelta, joiden lisäksi esimiehet osallistuivat soveltuvin osin myös sisäiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä tietojärjestelmäkoulutukseen. Esimieskoulutuksien määrä kasvoi 11 aihealueella edellisvuoteen verrattuna. Tietojärjestelmäkoulutusta järjestettiin puolestaan 10 aihealueelta, joka on neljä aihealuetta enemmän vuoteen 2010 verrattuna. Kokonaisuudessaan sisäisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin 169. Sisäinen koulutus on tarkoitettu soveltuvin osin koko henkilökunnalle. Se on täydennyskoulutusta, johon jokainen koulutusta tarvitseva voi osallistua. Koulutuksista on tiedotettu eri toimipisteisiin pääasiassa sähköpostitse esimiesten kautta. Sisäisen koulutuksen kustannukset on jaettu toimipisteiden kesken osallistujamäärien suhteessa. Usein sisäinen koulutus on toteutettu virkatyönä. Kouluttajia on tullut myös

31 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 30 Etelä-Pohjanmaan keskussairaalasta. Lisäksi kouluttajiksi on palkattu ulkopuolisia erityisasiantuntijoita. Koulutusaiheita on tullut johtajilta ja esimiehiltä. Koulutuksia on toteutettu myös henkilökunnan esittämien koulutustarpeiden perusteella. Sisäisen koulutuksen tavoite on tukea työtaitoa ja -osaamista sekä työssä jaksamista. Koulutustilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden yhdessä oppimiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2011 aikana koulutusryhmä kokoontui kaksi kertaa, ja käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa strategian mukainen koulutussuunnitelma, koulutuspaikkojen muutokset, koulutusohjelmisto ja esimieskoulutukset Ostopalvelut Lääkäripalveluita hankittiin ostopalveluna vuonna 2011 yhteensä ,69 eurolla. Summa on ,15 euroa (8,0 %) enemmän kuin vuonna Eläkepäätökset Vuonna 2010 tehtiin 34 eläkepäätöstä. Niistä 18 oli vanhuuseläkepäätöksiä, 3 työkyvyttömyyspäätöksiä, 6 määräaikaisella kuntoutumistuella olevia eläkepäätöksiä, 3 osakyvyttömyyseläkepäätöksiä ja 4 osa-aikaeläkepäätöksiä. Eläkepäätökset Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Muutos Vanhuuseläkepäätökset Työkyvyttömyyspäätökset Määräaikaisella kuntoutustuella olevat eläkepäätökset Osatyökyvyttömyyseläkepäätökset Osa-aikaeläkepäätökset YHTEENSÄ Vanhuuseläkepäätöksen saaneiden keski-ikä vuonna 2011 JIK ky:ssä oli 63,5 vuotta. Tämä noudattaa kunnallisen alan keskimääräistä eläköitymisikää, sillä vuonna 2010 se oli 63,7. Työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden keski-ikä JIK ky:ssä oli puolestaan 58,1 vuotta. Tämä noudattaa kunnallisen alan keskimääräistä työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden keski-ikää, sillä vuonna 2010 se oli 57,8.

32 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 31 Vuonna 2011 JIK ky:ssä yli oman henkilökohtaisen eläkeiän jatkoi 19 henkilöä. Heistä kokoaikaisesti työskentelyä jatkoi 15 henkilöä ja osa-aikaisesti 4 henkilöä.

33 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI 5.1. Työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty JIK ky:n omassa työterveyshuollossa ja Seinäjoen Työterveys liikelaitoksessa. Työterveyshuollolla on toimipiste jokaisessa alueen terveyskeskuksessa, joten palvelut ovat lähellä käyttäjää. Työterveyshuoltopalveluihin kuuluvat lakisääteisten ennaltaehkäisevien palvelujen lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito laboratorio- ja kuvantamistutkimuksineen sekä työterveyshuollon asiantuntijoiden (työfysioterapeutti ja psykologi) konsultaatiot. Palveluihin kuuluvat lisäksi erikoislääkäreiden konsultaatiota työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi. Hoitovastuu säilyy näissä tilanteissa kuitenkin työterveyslääkärillä. Varsinaiset terveystarkastukset tehdään nimetyn työterveysyksikön ja sen työntekijöiden toimesta. Työntekijät voivat sairastuessaan ottaa yhteyttä myös lähimpään toimipisteeseen. Työterveyshuolto Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi Muutos Työpaikkaselvityksiin käytetty aika 69,5 h 122 h 124 h +2 h Työterveystarkastuksia 257 kpl 598 kpl 402 kpl -196 kpl Laboratoriomittauksia 384 kpl kpl 893 kpl -941 kpl Röntgen- ja ultraäänitutkimukset - 16 kpl 19 kpl +3 kpl Neuvonta ja ohjaus h - Työkykyneuvottelut kpl - Lääkärin työpaikkaneuvottelut kpl - Lääkärin kuntoutusyhteistyö kpl - Lääkärin työsuojelutoimikunta kpl - Työterveyshuollon työpaikkaneuvottelut kpl - Työterveyshuollon kuntoutusyhteistyö kpl - Työterveyshuollon ryhmäohjaus kpl - Työterveyshuollon työsuojelutoimikunta kpl - Kelan korvausluokan I kustannukset yhteensä , , , ,33 Vuoden 2011 aikana työpaikkaselvityksiin käytettiin aikaa 124 tuntia. Tämä on 1,6 % enemmän kuin edellisvuonna. Työterveystarkastuksia tehtiin 402 kappaletta, mikä on 32,8 % vähemmän kuin vuonna Laboratoriotutkimuksia tehtiin 893 kappaletta, mikä on 51,3 % vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2011 röntgen- ja ultraäänitutkimuksia tehtiin 19 kappaletta, mikä on 18,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Neuvontaa ja ohjaus-

34 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 33 ta annettiin 51 tuntia. Vuoden 2010 neuvonnan ja ohjauksen, lääkärin ja työterveyshuollon työpaikkaneuvotteluja, kuntoutusyhteistyötä ja työsuojelutoimikunnan lukumääriä ei ole tilastoitu. Kelan korvausluokan I kustannukset vuonna 2011 olivat ,33, mikä 8,5 % enemmän kuin vuonna Työterveyshuollon sairaanhoitokäyntejä oli vuoden 2011 aikana kappaletta. Tämä on 28,4 % enemmän kuin vuonna Laboratoriotutkimuksia tehtiin kappaletta eli 21,4 % enemmän kuin vuonna Röntgentutkimuksia tehtiin 429 kappaletta, joka on 49,0 % enemmän kuin edellisvuonna. Kelan korvausluokan II kustannukset olivat yhteensä ,82, mikä on 35,7 % enemmän kuin vuonna Työterveyshuolto Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Muutos Työterveyshuollon sairaanhoitokäyntejä kpl kpl kpl +725 kpl Laboratoriotutkimuksia kpl kpl kpl +599 kpl Röntgen- ja ultraäänitutkimukset 332 kpl 288 kpl 429 kpl +141 kpl Kelan korvausluokan II kustannukset yhteensä , , , ,21 JIK ky: n työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2011 olivat ,15. Vuoteen 2010 verrattuna kokonaiskustannukset ovat kasvaneet ,54 eurolla eli 27,4 %:lla Työsuojelu Työsuojelupäällikkönä toimi ylihoitaja puolet työajastaan. Vuoden 2011 aikana työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiossa tapahtui henkilömuutoksia, kun toimihenkilöiden I varavaltuutetuksi valittiin uusi edustaja ja Niittykoti I:een ja II:een valittiin oma työsuojeluasiamies. Työsuojeluhenkilöstöä osallistui vuoden aikana seuraaviin koulutuksiin: Työsuojelun peruskurssi, Aktiivisen tuen teemafoorumi, Henkinen työsuojelu työpaikalla -koulutus ja Työsuojelupäivä. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

35 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 34 Välittävä työyhteisö -toimintamalli ja sen saattaminen käytäntöön JIK ky:n siirtyminen savuttomaksi työpaikaksi Keskeisten työsuojelullisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi tarkoitetut oppaat: Käsin tehtävät nostot ja siirrot, Hyvän käytöksen opas opas häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämiseksi, Asiakasväkivallan uhan hallinta, Päihteet ja työpaikka -toimintaohje päihdeasioiden käsittelyyn JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työpaikoilla sekä Henkinen kuormittuminen ja sen hallinta. Vuoden 2010 henkilöstötilinpäätös tarkastellen erityisesti sairauspoissaoloja, työtapaturmia, henkilöstömitoitusta ja koulutusmääriä. Korvausanomus Kelalle työterveyshuollon kustannuksista vuodelta JIK ky:n yhteinen perehdyttämislomake ja perehdyttämisprosessi JIK ky:n tasa-arvosuunnitelma Työhyvinvointikysely, esimiestyön arviointikysely ja tupakointikysely JIK ky:n käytössä olevien kiinteistöjen rakennussuunnitelmat ja niiden eteneminen jäsenkunnissa sekä kiinteistöjen kunnossapitoesitykset. Työsuojelun toimintaohjelma vuosille sekä vuoden 2012 toimintasuunnitelma. Työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuollon edustajat ja työsuojelupäällikkö analysoivat vuonna 2010 toteutetun vaarojen ja riskikartoituksen tuloksia. Kartoituksen pohjalta tehtiin työpaikkakäyntejä ja annettiin toimenpide-ehdotuksia. Kiinteistöjen korjaustoimenpiteissä tehtiin yhteistyötä JIK-tilaajalautakunnan tilapäällikön ja jäsenkuntien teknisen toimen edustajien kanssa. JIK ky:n kaikkiin terveyskeskuksiin ja Jurvan terveysasemaan tehtiin palotarkastukset. Päähuomio oli poistumisteissä ja palo-ovissa sekä ilmastoinnin sulkemisessa tulipalon sattuessa. Työsuojelupäällikköön otettiin yhteyttä muun muassa seuraavissa asioissa: kosteusvauriot, turvahälytykset, henkilökuntamitoitus, tupakoinnin aiheuttamat haitat sekä työtilojen valaistus, lämpötila ja äänieristys. Ilmoituksia vaara- ja uhkatilanteista tehtiin vuonna 2011 yhteensä 27 kpl. Työsuojelupäällikkö teki yhteensä 13 työpaikkakäyntiä. Niiden tavoitteena oli tutustua työpaikkoihin, käydä läpi riskikartoista sekä ohjeita esimiehille.

36 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös Kehityskeskustelut Esimiehille suunnatun sähköpostikyselyn mukaan kehityskeskusteluja käytiin henkilöstön kanssa keskimäärin 75 prosenttisesti, mikä on 14 % enemmän kuin vuonna TYHY- toiminta Henkilöstön työhyvinvoinnin strategisista linjauksista päättää johtoryhmä. Työhyvinvointiin liittyvää harrastus- ja virkistystoimintaa koordinoi tyhy-ryhmä, joka kokoontui vuoden 2011 aikana seitsemän kertaa. Työnantajan tukemat toimintamuodot: Henkilöstölle jaettiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä 20 euron arvosta. Maksuttomat uimahallikäynnit JIK-alueen uimahalleissa kevätkaudella kerran viikossa ja syyskaudella ilman rajoitusta. Tuki kuntosalien kertalippuihin. Joukkuelajeja varten henkilöstön käytössä oli syyskaudella salivuoroja Ilmajoki-hallissa, Iloniemen koululla (Jalasjärvi) ja Jurvassa. 10 euron tuki yhteen vapaavalintaiseen kurssiin tai opintopassiin JIK-alueen kansalaisopistoissa. Kuntokampanjat keväällä ja syksyllä Kampanjaan osallistuneiden kesken arvottiin yhteensä 24 lahjakorttia JIK-alueen urheiluliikkeisiin á 50 euroa. Lisäksi keväällä arvottiin 1 kpl Pohjanmaan valtias - peli/terveyskeskus. Pilatesta on järjestetty Jalasjärvellä x 3 ja Ilmajoella x 5. Tyhy-aiheinen luentoiltapäivä pidettiin Ilmajoella. Tilaisuudessa puhui näyttelijä Laura Jurkka aiheesta Tiiminä toimiminen. JIK ky:n henkilöstöä osallistui 332 ja jäsenkunnista 62 henkilöä. Tyhy-kuoro aloitti toimintansa syyskaudella Koskenkorvan koululla kokoontuen kahdeksan kertaa ja esiintyen kolmessa eri tilaisuudessa Ilmajoen harrastajateatterin esitykseen Harmaat pantterit varattiin oma esityskerta pidettiin JIK ky:n joulujuhla Jalasjärvellä. Osallistujia noin 150 henkilöä. Henkilöstölle jaettiin joululahjaksi Marimekon Piccolo-silmälasikukkarot.

Henkilöstöraportti 2012

Henkilöstöraportti 2012 Henkilöstöraportti 2012 Johtokunta 25.3.2013 Yhtymäkokous 19.6.2013 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 2.1. Henkilöstön lukumäärä... 3 2.2. Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2014 JIK ky Yhtymäkokous 25.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 2.1. Henkilöstömäärä... 3 2.1.1. Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Henkilöstökertomus. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 1 Henkilöstökertomus 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 4 2 Henkilöstöresurssit... 5 2.1 Suunnitellut virat ja työsuhteet yhteensä... 5 2.2 Palveluksessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstöraportti 2012 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 5 Keskeisiä tietoja 5 Henkilöstön määrä 5 Henkilötyövuosi 6 Poissaolot 7 Henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 13530 Hämeenlinna Puh. 03 6291 Hämeenlinnan yksikkö Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA vaihde 03 6291 Riihimäen yksikkö Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI PL 140, 11101 RIIHIMÄKI vaihde

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 11 2.5 Palvelusaika... 13 2.6 Eläköityminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopi rin henkilöstökertomus 2007 2007

Satakunnan sairaanhoitopi rin henkilöstökertomus 2007 2007 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2007 Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä... 4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos... 13 2.1 Tehdyn työn

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2014... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 6 Henkilötyövuodet... 6 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi 1 KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 2 Saatteeksi Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista. Se sisältää

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot