1. Johdanto Henkilöstöresurssit... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3"

Transkriptio

1 Käsittely: JIK ky Johtokunta JIK ky Yhtymäkokous

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Henkilöstöresurssit Henkilöstömäärä Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin Vakanssit Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Henkilötyövuodet Ikärakenne Henkilöstön työpanos Tehty työpanos Kokonaistyöaika Poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolot Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattinimikkeittäin Vakituiset pitkäaikaisterveet Työtapaturmat Vaihtuvuus Henkilöstöpanostukset Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkkaus ja palkitseminen Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Henkilöstön osaamisen kehittäminen Eläköityminen Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Varhe-maksut Henkilöstön hyvinvointi Työhyvinvointimittaus Yhteistoiminta vuonna Yhteistoimintaryhmä Työsuojelutoimikunta Koulutustyöryhmä Kehityskeskustelut Välittävä työyhteisö -neuvottelut Rekrytointi Henkilöstöstrategian toteutuminen vuonna 2013 kriittisin menestystekijöittäin tarkasteltuna

3 1. Johdanto Henkilöstöraportti 2013 antaa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta JIK ky:n viidenneltä toimintavuodelta. Raportti on laadittu KT:n keväällä 2013 julkaiseman kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti. Suositus korvasi vuodelta 2004 olleen henkilöstöraporttisuosituksen. Suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Uudessa suosituksessa esitetään valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. Näiden tunnuslukujen yhdenmukainen kerääminen mahdollistaa kuntien välisen vertailun. Uuden suosituksen mukaisten tunnuslukujen käyttöönotto heikensi vertailtavuutta aikaisempiin toimintavuosiin, joilta oli kerätty tietoa vanhan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti. Toisaalta uudet tunnusluvut antavat nyt aikaisempaa monipuolisempaa tietoa JIK ky:n henkilöstöstä. Suurin osa tunnusluvuista on ilmoitettu organisaatiotasolla, mutta eräiltä osin tilastotietoa on myös vastuualuekohtaisesti. Suosituksen mukaisesti tiedot on ilmoitettu poikkileikkaustilanteen mukaan tai koko kalenterivuodelta. Määrällisen tiedon lisäksi henkilöstöraportti sisältää kuvauksen vuoden 2013 aikana tehdystä henkilöstötyöstä, jota on tehty johtokunnan hyväksymän henkilöstöstrategian viitoittamana. Raportin kursiivilla kirjoitetut kohdat ovat suoria lainauksia henkilöstöraporttisuosituksesta. 2. Henkilöstöresurssit 2.1. Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Perhe- ja omaishoitajat ja poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde samassa kuntaorganisaatiossa. Vuoden 2013 lopussa JIK ky:n kokonaishenkilöstömäärä oli 1039 henkilöä. Henkilöstömäärä kattaa JIK-kuntayhtymään palvelussuhteessa olleen henkilöstön. Kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 88 henkilöllä (9,3 %:lla). 3

4 Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. vuodesta Muutos% ed. vuodesta Vakinaiset ,36 % Määräaikaiset ,15 % - joista työllistettyjä ,00 % Yhteensä ,25 % Henkilöstöstä oli vakinaisia 67,4 % ja määräaikaisia 32,6 %. Määräaikaisista 7 hoiti avointa työsuhdetta ja 2 hoiti avointa virkaa. Koko henkilöstöstä työsuhteessa oli 915 henkilöä (88 %). Virkasuhteessa puolestaan oli 124 henkilöä (12 %). Vakituisesta henkilöstöstä virkasuhteessa oli 97 henkilöä (14 %) ja työsuhteessa 603 henkilöä (86 %), jakauman pysyessä samana kuin vuonna Virkasuhteessa olevien vakituisten viranhaltijoidenmäärä kasvoi 7 henkilöllä (8 %:lla) ja työsuhteessa olevien vakituisten työntekijöiden määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta 47 henkilöllä (8 %:lla). Koko- ja osa-aikaisuus palvelussuhteen voimassaolon mukaan Kokoaikaiset Osa-aikaiset Osa-aikaeläkkeellä Sivuviran hoitajat Yhteensä Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Koko henkilöstöstä vuoden 2013 lopussa naisia oli yhteensä 995 (96 %) ja miehiä 44 (4 %), suhteellisen jakauman ollessa sama kuin aikaisempina vuosina. Naisten määrä oli lisääntynyt edellisvuodesta 79 henkilöllä (9 %:lla) ja miesten määrä oli lisääntynyt 9 henkilöllä (26 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli yhteensä 675 (96,4 %) ja miehiä 25 (3,6 %). Vakituisena työskentelevien naisten määrä oli kasvanut edellisvuodesta 51 henkilöllä (8,2 %:lla) ja miesten määrä oli lisääntynyt 3 henkilöllä (13,6 %:lla). 4

5 Yleisimmät perusteet työsuhteen määräaikaisuudelle olivat: 5

6 Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin %-osuus vakinaiset sijaiset yhteensä Muutos ed. vuoteen henkilöstöstä Hallinto ja talous ,9 % Huolto ,6 % Hyvinvointipalvelujen hallinto ,7 % Työterveyspalvelut ,5 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ,1 % Perhekeskus ,4 % Kotihoito ,3 % Asumispalvelut(hoiva) ,2 % Projektit ja tutkimushankkeet ,4 % Suun terveydenhuolto ,2 % Ympäristöterveydenhuolto ,3 % Kurikan sosiaalitoimi ,4 % Yhteensä ,0 % 6

7 Vakanssit Vuonna 2013 JIK ky:n virka- ja työsuhdepohja (vakanssit) oli Kurikan sosiaalitoimi mukaan luettuna yhteensä 745,5. Vuoteen 2012 verrattuna tämä virka- ja työsuhdepohja, eli vakituisten virkojen ja työsuhteisten tehtävien määrä, kasvoi 46,35 vakanssilla (7 %:lla). Kurikan sosiaalitoimen osuus tästä kasvusta oli 29 vakanssia, joten kokonaan uusia vakansseja tuli 17,35. Kaikista vakansseista oli virkoja 117 ja työsuhteita 628,5. Vakanssit vastuualueittain lkm % Hyvinvointipalvelut - Ikääntyneiden palvelut % Hyvinvointipalvelut - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 275,5 37 % Suun terveydenhuolto 43 6 % Hallinto, varastot ja tk-kiinteistöt 31 4 % Sosiaalitoimi Kurikka 29 4 % Työterveyshuolto 16 2 % Ympäristöterveydenhuolto 11 1 % Yhteensä 745,5 100 % 7

8 Suurimmat ammattiryhmät vakansseissa lähihoitaja 166 sairaanhoitaja 103 perushoitaja 92 kodinhoitaja 50 terveydenhoitaja 39 laitoshuoltaja 35 hammashoitaja 21 terveyskeskuslääkäri 20 toimistosihteeri 19 osastonhoitaja 17 terveyskeskushammaslääkäri 15 fysioterapeutti Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Seuraavassa taulukossa on kuvattu lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteet ja vakanssit poikkileikkaustilanteen mukaisesti. Viimeisessä sarakkeessa on kerrottu ns. ostopalvelulääkärien lukumäärä Lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteet ja vakanssit Palvelussuhteessa Vakituisia Määräaikaisia Kokoaikaisia Osa-aikaisia Sivuvirkaa Vakanssit täyttämättömät vakanssit ostopalvelut Lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Henkilötyövuodet Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Seuraavassa taulukossa viitataan teoreettisiin henkilötyövuosiin, joissa ei ole huomioitu toteutuneiden palkattomien poissaolojen määrää. 8

9 Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. vuodesta Muutos % Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 38,94 896,76 935,7 63,47 + 7,3 % (ei sisällä ostopalveluja) Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä oli 880,5. Teoreettisten ja toteutuneiden henkilötyövuosien erotus oli 55,2 henkilötyövuotta. Ostopalvelulääkäreillä kertyi vuonna 2013 yhteensä 8,53 henkilötyövuotta, josta hammaslääkäreiden osuus oli 1,93 henkilötyövuotta ja terveyskeskuslääkärien osuus 6,60 henkilötyövuotta. (Teoreettiset) henkilötyövuodet vastuualueittain % Ikääntyneiden palvelut 453,95 48,5 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 329,5 35,2 % Suun terveydenhuolto 47,13 5,0 % Hallinto,varastot,tk-kiinteistöt 44,64 4,8 % Kurikan sos.toimi 35 3,7 % Työterveyshuolto 14,11 1,5 % Ympäristöterveydenhuolto 11,36 1,2 % Yhteensä 935,7 100,0 % 9

10 2.3. Ikärakenne Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista. Koko henkilöstön keski-ikä oli 43,5 vuotta. Vuonna 2012 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli Kuntatyönantajien mukaan 45,6 vuotta, eli JIK ky:n henkilöstö on tähän verrattuna noin 2 vuotta keskimääräistä nuorempaa. Vakituisten keski-ikä JIK ky:ssä oli 47,5 vuotta ja määräaikaisten 35,4 vuotta. Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle ,8 % ,7 % ,3 % ,6 % ,9 % 65 ja yli 17 1,6 % Yhteensä ,00 % Keski-ikä 43,5 vuotta Koko henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä vuonna 2013 oli vuotiaat työntekijät. Heitä oli 308 henkilöä, eli 29,6 % koko henkilöstöstä. Pienimmän ikäryhmän muodostivat vähintään 65- vuotiaat työntekijät, joita oli 17 henkilöä, eli vain 1,6 % koko henkilöstöstä. Koko henkilöstö alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60-64v 65 ja yli muutos muutos % 11,8 % 24,5 % -3,2 % 3,7 % 24,1 % 54,5 % 10

11 Koko henkilöstön ikärakenteessa on tapahtunut muutoksia verrattuna vuoteen vuotiaiden työntekijöiden määrä kasvoi määrällisesti eniten, 34 henkilöllä (24,5 %) vuotiaiden määrä 20 kasvoi henkilöllä (24,1 %). 65-vuotiaiden määrässä 6 henkilön lisäys tarkoitti 54,5 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2013 suurin ikäryhmä oli myös vakituisia tarkasteltaessa vuotiaat. Heitä oli yhteensä 255 henkilöä, eli 36,4 % vakituisesta henkilöstöstä. Vakituisenkin henkilöstön pienin ikäryhmä oli vähintään 65-vuotiaat, joita oli 7 henkilöä, eli 1 % kaikista vakituisista. Määräaikaisia on vakituisia enemmän alle 30-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vakituiset alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60-64v 65 ja yli muutos muutos % 16,1 % 24,2 % -3,7 % 4,1 % 24,7 % -12,5 % Suurimpia muutoksia vakituisen henkilöstön ikärakenteessa vuoteen 2012 verrattaessa oli vuotiaiden määrän kasvu 22 henkilöllä (24,2 %) ja vuotiaiden määrän kasvu 19 henkilöllä (24,7 %) vuotiaiden määrä väheni kuudella henkilöllä (3,7 %) ja vähintään 65-vuotiaiden määrä yhdellä henkilöllä (12,5 %). 11

12 3. Henkilöstön työpanos 3.1 Tehty työpanos Tehty työpanos on vuosityöaika, joka lasketaan siten, että kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa vähentävät arkipyhät. Kun näin saadusta teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään vuosilomat, saadaan säännöllinen vuosityöaika. Kun vielä vähennetään palkalliset ja palkattomat poissaolot, saadaan tehty säännöllinen vuosityöaika ja lisäämällä lisä- ja ylityö saadaan tehty vuosityöaika. JIK ky:n tehty työpanos vuonna 2013 oli työpäivää. (Tähän ei ole laskettu koulutukseen käytettyä työpanosta.) Lisäksi lisätyöt tehtynä työpanoksena määriteltynä olivat 1 490,2 työpäivää ja ylityöt 1 563,5 työpäivää. Yhteensä JIK ky:n tehty työpanos lisä- ja ylityöt mukaan laskettuina oli ,7 työpäivää. Vuoteen 2012 verrattuna tehdyn työpanoksen määrä on noussut 5,9 %:lla. Tehdyt tunnit ja työpäivät vastuualueittain Työyksiköt Tehdyt työpäivät Tehdyt tunnit Palkalliset työpäivät Palkalliset tunnit Lisätyötunnit Ylityötunnit Lisä- ja ylityötunnit per vakanssi Hallinto, varastot tk.kiint , , , ,55 388,34 471,08 27,7 %-osuus kaikista 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 3,4 % 3,9 % Terv.- ja sh.palvelut , , , , , ,70 27,5 %-osuus kaikista 35,1 % 35,2 % 35,3 % 35,4 % 32,8 % 32,0 % Työterveyshuolto 3 148, , , ,77 34,77 54,56 5,6 %-osuus kaikista 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 0,3 % 0,5 % Suun terveydenhuolto 9 339, , , ,95 306,35 211,54 12,0 %-osuus kaikista 4,8 % 4,6 % 4,7 % 4,6 % 2,7 % 1,8 % Ikääntyneiden palvelut , , , , , ,71 40,3 %-osuus kaikista 48,9 % 49,7 % 48,8 % 49,5 % 58,7 % 58,8 % Ympäristöterveydenhuolto 2 519, , , ,80 72,00 0,00 6,5 %-osuus kaikista 1,3 % 0,5 % 1,2 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % Kurikan sosiaalitoimi 7 248, , , ,56 168,17 371,06 18,6 %-osuus kaikista 3,7 % 3,8 % 3,7 % 3,8 % 1,5 % 3,1 % kaikki yhteensä , , , , , ,65 31, Kokonaistyöaika Vuonna 2013 JIK ky:ssä kertyi yhteensä ,3 tehtyä työtuntia. Tämä on tuntia (6 %) enemmän kuin vuonna Lisätyötä tehtiin yhteensä ,9 tuntia. Tämä on 972,93 tuntia (9,3 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan lisätyötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. 12

13 Ylitöitä tehtiin yhteensä ,65 tuntia. Se on 2 926,49 tuntia (32,4 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan ylityötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. Työtunnit, ylityöt ja lisätyöt vuonna 2013 olivat yhteensä ,91 tuntia. Tämä on ,8 tuntia (6 %) enemmän kuin vuonna Poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv ,8 % ,26 0,7 % 4-29 pv ,1 % ,41 1,7 % pv ,6 % ,33 0,4 % pv 900 0,3 % ,27 0,2 % pv 812 0,2 % ,02 0,1 % Yli 180 pv 245 0,1 % 2 531,72 0,0 % Yhteensä ,0 % ,01 3,0 % Keskimäärin / henkilötyövuosi (toteutunut) 16,33 Em. Poissaoloista - työtapaturmat 559 0,2 % ,44 0,1 % Terveysperusteiset poissaolopäivät vastuualueittain kalenteripäivinä Kesto 1-3 Kesto 4-29 Kesto Kesto Kesto Kesto Päiviä/ pv pv pv pv pv pv Yhteensä vakanssi Hallinto ,0 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ,5 Työterveyshuolto ,4 Suun terveydenhuolto ,5 Ikääntyneiden palvelut ,5 Ympäristöterveydenhuolto ,8 Kurikan sosiaalitoimi ,4 Yhteensä ,3 Kuten taulukoista käy ilmi, suurin osa terveysperusteisista poissaoloista ja niiden kustannuksista kertyy alle kuukauden mittaisista poissaoloista. Vakansseihin suhteutettuna eniten terveysperusteisia poissaolopäiviä kertyi ikääntyneiden palveluissa (22,5). 13

14 Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset vastuualueittain Työyksikkönimi Kesto 1-3 pv Kesto 4-29 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kaikki % Hallinto 4 964, , , ,80 0,00 0, ,39 2,9 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut , , , , , , ,75 36,7 % Työterveyshuolto 2 430, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,42 1,2 % Suun terveydenhuolto , ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,75 3,5 % Ikääntyneiden palvelut , , , , ,98 0, ,56 51,4 % Ympäristöterveydenhuolto 361,30 722,76 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,1 % Kurikan sosiaalitoimi 6 512, , ,92 0,00 0,00 0, ,08 4,2 % Kaikki yhteensä , , , , , , , % Sairauspoissaolot Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli yhteensä kalenteripäivää. Vuoteen 2012 verrattuna sairauspoissaolojen määrä lisääntyi kalenteripäivällä (20 %:lla). Sairauspoissaolojen keskiarvo oli 13,3 kalenteripäivää henkilöä kohti (13 821/1039). Tämä on 1,1 päivää enemmän kuin vuonna Sairauspoissaoloja kertyi yhtä toteutunutta henkilötyövuotta kohden 15,7. Vuonna 2013 sairauspoissaolojen kustannukset JIKille olivat ,57 euroa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu sairauspoissaolojen kustannusten kehittymistä vuodesta

15 Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot Vakituisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää. Tämä on 79,7 % kaikista sairauspoissaoloista. Vakituisten sairauspoissaolot ovat lisääntyneet poissaololla (12,1 %) vuoteen 2012 verrattuna. Sairauspoissaoloja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä oli vuonna 2013 yhteensä kalenteripäivää. Tämä on 20,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Määräaikaisten sairauspoissaolot ovat lisääntyneet poissaololla (59,9 %) verrattuna vuoteen Keskiarvon mukaan laskettuna yhdellä vakituisella henkilöllä oli 15,7 kalenteripäivää sairauspoissaoloja. Yhdellä määräaikaisella henkilöllä oli taas 8,3 kalenteripäivää sairauspoissaoloja. Vuoteen 2012 verrattaessa vakituisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohden laskettuna ovat lisääntyneet 0,6 kalenteripäivällä ja määräaikaisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat lisääntyneet 2,6 päivällä Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattinimikkeittäin Tutkittaessa sairauspoissaolotilastoja, joissa poissaolojen määrä vuodessa oli yli 15 kalenteripäivää, huomataan, että ammattinimikkeittäin on havaittavissa suhteellisen isoja eroja. Määrällisesti eniten sairauspoissaolopäiviä kertyi lähihoitajille, toiseksi eniten perushoitajille ja kolmanneksi eniten sairaanhoitajille. Neljänneksi eniten niitä kertyi kodinhoitajille. Näiden ammattiryhmien suuret sairauspoissaolot selittyvät näiden ammattiryhmien koolla. Kun suhteutetaan nämä neljä sairauspoissaolojen suurinta ammattiryhmään näillä nimikkeillä 15

16 työskentelevien henkilöiden kokonaismäärään, ei näiden suhteellinen sairastavuus nouse huomattavan korkeaksi muihin ammattiryhmiin verrattuna Vakituiset pitkäaikaisterveet Pitkäaikaisterveeksi lasketaan henkilö, jolla ei ole yhtään sairauspoissaoloa tilinpäätösvuonna. Vakituisesta henkilöstöstä pitkäaikaisterveitä oli 204 henkilöä (29 %) vuonna Pitkäaikaisterveiden määrä kasvoi 5 henkilöllä eli 2,5 %:lla vuoteen 2012 verrattaessa Työtapaturmat Työtapaturmista aiheutui JIKille yhteensä ,44 euron kustannukset. Vakuutusyhtiö IF puolestaan maksoi tapaturmakorvauksia yhteensä euroa (työssä, työmatkalla ja työpaikan ulkopuolella tapahtuneita työtapaturmia). Tapaturmat olosuhteiden mukaan (kpl) Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Muutos vuodesta Työssä/työpaikalla Työmatkalla Työpaikan ulkopuolella Ammattitauti/ -epäily Yhteensä Tapaturmien lukumäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna viidellä. Erityisesti työmatkalla tapahtuneiden työtapaturmien määrä lisääntyi (50 %). 25 % työpaikalla tapahtuneista tapaturmista johtui henkilöstön äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta, joita tapahtuu erityisesti potilaiden nostotilanteessa. 16

17 Seuraavassa taulukossa kerrotaan IF:in korvaamien työtapaturmien korvauspäivien kehitys vuodesta Verrattaessa vuoteen 2012 työtapaturmien korvauspäivien lukumäärä nousi 201 päivällä (36 %). 17

18 3.4. Vaihtuvuus Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kunnassa alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) raportoidaan lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. (Vuoden 2012 lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 646.) Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 85 13,16 % Päättyneet palvelussuhteet 34 5,26 % Päättyneistä palvelussuhteista irtisanoutuneita oli 18. Suurin yksittäinen syy vaihtuvuuden lisääntymiselle oli Kurikan sosiaalitoimen henkilöstön siirtyminen JIK ky:n palvelukseen Henkilöstöpanostukset 4.1. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. 18

19 Työvoimakustannnukset 2013 euroa Muutos% ed. v.2012 vuoteen 1 Palkat yhteensä, ,12 9 % ,32 - Palkat ilman Kurikan sosiaalitoimea, jonka osuus ,11 e ,01 5 % ,32 Kaikista palkoista - Vuosiloma-ajan palkat ,48 - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) ,03 - Perhevapaiden palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) - Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat , ,17 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,28 9 % ,19 3 Muut - Vuokratyövoiman kustannukset (ostopalvelut) ,69 15 % ,45 4 Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto (Kelakorvauksia ei vähennetty) ,82 20 % ,43 - Koulutus ja muu kehittäminen (ei sis. palkkoja) ,34 11 % ,30 - Muut yhteensä, joista ,78 4 % ,73 - Suojavaatteet ,66 3 % ,70 - TYHY- ja virkistystoiminta ,12 7 % ,03 Työterveyshuollon kustannukset ( ,82 e) sisältävät myös Seinäjoen Työterveydessä käyneiden osuuden 4 242,80 euroa. Työterveyshuollon nettomenot vuonna 2012 olivat ,59 euroa (v netto selviää kesällä 2014). Seuraavasta taulukosto ilmenee poissaoloista aiheutuvien palkkakustannusten osuus kaikista palkkakustannuksista. Poissaolojen osuus palkkakustannuksista euroa % palkkakustannuksista Kaikki palkkakustannukset , % sisältää rahana korvatut lisä- ja ylityöt ,10 1,4 % - Poissaolokustannuksia: - Vuosilomat ja muut lomat ,48 9,8 % - Terveysperusteiset poissaolot (brutto) ,01 3,0 % - Perhevapaat (brutto) ,36 0,8 % - Koulutus (vain ulkoinen, vain palkat) ,65 0,5 % - Muut palkalliset poissaolot ,17 0,2 % - Vapaana annetut työaikakorvaukset ,80 0,1 % Tehdystä työstä (ml. lisä- ja ylityöt) maksettu palkka ,65 86 % 19

20 Ylläolevassa taulukossa terveysperusteisista poissaolojen ja perhevapaiden palkkakustannukset on esitetty bruttona; niistä ei ole vähennetty Kelakorvauksia. Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja Palkkaus ja palkitseminen Allaolevassa taulukossa on esitetty kokoaikatyötä tekevien joulukuun keskiansiot sopimusaloittain. Kokoaikatyötä tekevät KVTES Lääkärisopimus Tekninen sopimus Tehtäväkohtainen palkka 2 265, , ,6 Palveluaikaan sidotut lisät 120,5 216,2 146,2 Henkilökohtainen lisä 27,8 85,2 17,0 Varsinaisen palkan keskiansio euroa /kk 2 413, , ,8 Miesten keskiansio e/kk 2 642, ,0 Naisten keskiansio e/kk 2 345, ,1 Koko vuonna maksettiin muita säännöllisen työajan lisiä kaikkien sopimusalojen osalta euroa sekä lisä- ja ylityökorvauksia kaikkien sopimusalojen osalta ,10 euroa. Henkilökohtaisten lisien saajia oli 412 henkilöä. Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen sisältyy kertapalkkio. JIK ky:n palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän mukaan ryhmälle tai viranhaltijalle/työntekijälle voidaan myöntää kertapalkkio silloin, kun työnantaja haluaa palkita henkilöstöään jälkikäteen hyvästä tuloksesta. Yksittäisille henkilöille (yht. 17 henkilöä) myönnettiin vuonna 2013 yhteensä euroa kertapalkkioita, keskimäärin noin 235 euroa per henkilö. Lisäksi neljälle osastolle ja tiimille myönnettiin yhteisesti kertapalkkioita yhteensä euroa. Kaiken kaikkiaan vuonna 2013 kertapalkkioita maksettiin siis euroa Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Kunnallisen lääkärien virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti lääkäreiden palkkoihin tehtiin yleiskorotus 1,3 %. Saman verran korotettiin terveyskeskuslääkäreiden ja terveyskeskushammaslääkäreiden eräitä euromääräisiä käynti- ja toimenpidepalkkioita. Eläinlääkäritaksan euromääräisiä palkkioita korotettiin 2,06 %. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden 20

21 ja eläinlääkäreiden palkat korottuivat yhteensä ,77 euroa. Korotus koostuu vain varsinaisista palkoista, tässä summassa ei ole mukana toimenpide- eikä käyntipalkkioita. Kunnalliseen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen sisältyi yleiskorotus 1,46 %. Paikallinen järjestelyerä oli suuruudeltaan 0,6 % sopimusalan palkkasummasta eli 79,41, mikä tekee ajalla ,51 euroa. Tämä jaettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevan henkilöstön palkkoja korotettiin 1,46 %:n yleiskorotuksella. Paikallinen järjestelyerä oli 0,6 % eli 8 255,92, josta 992,11 jaettiin tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja 7 172,82 henkilökohtaisiin lisiin esimiesten tekemien työsuorituksen arviointien pohjalta. Paikallinen järjestelyerä korotti palkkoja ajalla yhteensä ,12 euroa. Summa ei sisällä korottuneita työaikakorvauksia. Lisäksi Tehy ry:n jäsenistölle jaettiin 3 012,92, josta 1 045,44 tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 1 860,48 henkilökohtaisina lisinä. Ajalla Tehyn jäsenistön palkankorotukset olivat yhteensä siis ,12 euroa. Summa ei sisällä korottuneita työaikakorvauksia. Paikallisten järjestelyerien myötä korottui yhteensä 146 viranhaltijan/työntekijän palkka. Palkat korottuivat ilman sivukuluja ja työaikakorvauksia yhteensä ,75 euroa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Vuonna 2013 JIK ky:ssä oli yhteensä 3 316,2 koulutuspäivää työpäivinä mitattuna, eli noin 13,2 henkilötyövuotta. Se on keskimäärin 4,7 koulutuspäivää yhtä vakituista henkilöä kohden. Ammatillinen henkilöstökoulutus tunteja lisäys % ed. vuoteen työpäiviä henkilötyövuosia osallistujia päiviä/osallistuja Sisäinen koulutus ,78 45,98 % 1905,2 7, ,7 Ulkoinen koulutus ,15 1,66 % , ,6 Yhteensä ,93 23,14 % 3316,2 13, ,5 Sisäiseen johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistumisesta kertyi yhteensä 414 osallistumiskertaa ja tähän koulutukseen käytettiin yhteensä 245,6 kalenteripäivää. 21

22 Vuoden viimeisenä päivänä opintovapaalla oli 3 henkilöä, joilla kertyi vuoden loppuun mennessä poissaolopäiviä yhteensä 385, eli keskimäärin 128,3 päivää per henkilö. Kuten seuraavasta taulukosto ilmenee, prosentuaalisesti eniten koulutusta saatiin hyvinvointipalveluissa. Vakansseittain tarkasteltuna eniten koulutuspäiviä kertyi työterveyshuollon henkilöstölle. Koulutukseen käytetty aika vastuualueittain päiviä päiviä/vakanssi henkilötyövuosia % JIKin koulutuksesta Ikääntyneiden palvelut 1392,4 4,10 5,55 42 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 1384,6 5,03 5,52 42 % Hallinto 143,5 4,63 0,57 4 % Suun terveydenhuolto 134,1 3,12 0,53 4 % Kurikan sosiaalitoimi 125,5 4,33 0,50 4 % Työterveyshuolto 90,3 5,64 0,36 3 % Ympäristöterveydenhuolto 45,8 4,16 0,18 1 % Yhteensä 3316,2 4,45 13, % 5. Eläköityminen Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden lukumäärinä ja näiden keski-ikänä. Näiden kehitystä seurataan pitkällä aikavälillä. Yhteensä Keski-ikä Kunta-alan k.a. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 14 63,3 63,9 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 5 61,6 61,1 Vuonna 2013 JIK ky:ssä siirryttiin vanhuuseläkkeelle keskimäärin 0,6 vuotta nuorempana kuin vuonna Kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi, JIK ky:ssä jäädään vanhuuseläkkeelle hieman kunta-alan keskiarvoa nuorempana. Osa-aikaeläkkeelle siirryttiin puolestaan hieman keskiarvoa vanhempana. 22

23 Yli oman henkilökohtaisen eläkeikänsä jatkoi 22 henkilöä, joista 6 oli terveyskeskuslääkäreitä. Kuten seuraavasta taulukosta ilmenee, ennusteen mukaan vuonna 2014 jää eläkkeelle 23 henkilöä, joista 1 on hammaslääkäri. Eläköitymisennuste JIK ky:stä vuosille Kaikki nimikkeet yhteensä joista lääkäreitä joista hammaslääkäreitä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Lukumäärä % koko henkilöstön Keski-ikä kunta-alan k.a. määrästä 2013 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista 11 1,06 % 55,4 54,4 - Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 2 0,19 % 57,3 56,0 - Kuntoutustuelle siirtyneitä 8 0,77 % 54,3 49,4 -Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 1 0,10 % 59,8 57,9 Vuonna 2013 siirryttiin työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 1,6 vuotta nuorempana kuin vuonna JIK ky:ssä kuitenkin siirryttiin työkyvyttömyyseläkkeelle vuoden vanhempana kuin kuntaalalla keskimäärin. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli 18,2 % Varhe-maksut Maksut euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhe-maksu ,13 0,07 % Varhe-maksu, eli varhaiseläkemenoperusteinen maksu, perustuu niihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä ja kuntoutustuista. JIK ky:n jäsenkuntien vastuu JIK ky:ään siirtyneiden henkilöiden varhe-maksuista päättyi Tulevina vuosina JIK ky:n maksuosuudet tulevat mahdollisesti kasvamaan riippuen siitä, miten onnistutaan ennaltaehkäisemään pysyviä työkykyongelmia. 23

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2014 Käsittely: JIK ky Johtokunta 27.3.2015 JIK ky Yhtymäkokous Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 2.1. Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2016

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2016 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2016 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2017 JIK ky Yhtymäkokous 21.6.2017 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 2.1. Vakanssit...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015 Käsittely: JIK ky Johtokunta 31.3.2016 JIK ky Yhtymäkokous 27.6.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 2.1. Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2012

Henkilöstöraportti 2012 Henkilöstöraportti 2012 Johtokunta 25.3.2013 Yhtymäkokous 19.6.2013 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 2.1. Henkilöstön lukumäärä... 3 2.2. Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2013 Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2011

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös 2011 Yhtymäkokous YT- ryhmä Työsuojelutoimikunta Johtoryhmä Johtokunta 30.3.2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 2.1. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ... 4 2.2.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot