1. Johdanto Henkilöstöresurssit... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3"

Transkriptio

1 Käsittely: JIK ky Johtokunta JIK ky Yhtymäkokous

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Henkilöstöresurssit Henkilöstömäärä Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin Vakanssit Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Henkilötyövuodet Ikärakenne Henkilöstön työpanos Tehty työpanos Kokonaistyöaika Poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolot Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattinimikkeittäin Vakituiset pitkäaikaisterveet Työtapaturmat Vaihtuvuus Henkilöstöpanostukset Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkkaus ja palkitseminen Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Henkilöstön osaamisen kehittäminen Eläköityminen Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Varhe-maksut Henkilöstön hyvinvointi Työhyvinvointimittaus Yhteistoiminta vuonna Yhteistoimintaryhmä Työsuojelutoimikunta Koulutustyöryhmä Kehityskeskustelut Välittävä työyhteisö -neuvottelut Rekrytointi Henkilöstöstrategian toteutuminen vuonna 2013 kriittisin menestystekijöittäin tarkasteltuna

3 1. Johdanto Henkilöstöraportti 2013 antaa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta JIK ky:n viidenneltä toimintavuodelta. Raportti on laadittu KT:n keväällä 2013 julkaiseman kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti. Suositus korvasi vuodelta 2004 olleen henkilöstöraporttisuosituksen. Suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Uudessa suosituksessa esitetään valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. Näiden tunnuslukujen yhdenmukainen kerääminen mahdollistaa kuntien välisen vertailun. Uuden suosituksen mukaisten tunnuslukujen käyttöönotto heikensi vertailtavuutta aikaisempiin toimintavuosiin, joilta oli kerätty tietoa vanhan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti. Toisaalta uudet tunnusluvut antavat nyt aikaisempaa monipuolisempaa tietoa JIK ky:n henkilöstöstä. Suurin osa tunnusluvuista on ilmoitettu organisaatiotasolla, mutta eräiltä osin tilastotietoa on myös vastuualuekohtaisesti. Suosituksen mukaisesti tiedot on ilmoitettu poikkileikkaustilanteen mukaan tai koko kalenterivuodelta. Määrällisen tiedon lisäksi henkilöstöraportti sisältää kuvauksen vuoden 2013 aikana tehdystä henkilöstötyöstä, jota on tehty johtokunnan hyväksymän henkilöstöstrategian viitoittamana. Raportin kursiivilla kirjoitetut kohdat ovat suoria lainauksia henkilöstöraporttisuosituksesta. 2. Henkilöstöresurssit 2.1. Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Perhe- ja omaishoitajat ja poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde samassa kuntaorganisaatiossa. Vuoden 2013 lopussa JIK ky:n kokonaishenkilöstömäärä oli 1039 henkilöä. Henkilöstömäärä kattaa JIK-kuntayhtymään palvelussuhteessa olleen henkilöstön. Kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 88 henkilöllä (9,3 %:lla). 3

4 Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. vuodesta Muutos% ed. vuodesta Vakinaiset ,36 % Määräaikaiset ,15 % - joista työllistettyjä ,00 % Yhteensä ,25 % Henkilöstöstä oli vakinaisia 67,4 % ja määräaikaisia 32,6 %. Määräaikaisista 7 hoiti avointa työsuhdetta ja 2 hoiti avointa virkaa. Koko henkilöstöstä työsuhteessa oli 915 henkilöä (88 %). Virkasuhteessa puolestaan oli 124 henkilöä (12 %). Vakituisesta henkilöstöstä virkasuhteessa oli 97 henkilöä (14 %) ja työsuhteessa 603 henkilöä (86 %), jakauman pysyessä samana kuin vuonna Virkasuhteessa olevien vakituisten viranhaltijoidenmäärä kasvoi 7 henkilöllä (8 %:lla) ja työsuhteessa olevien vakituisten työntekijöiden määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta 47 henkilöllä (8 %:lla). Koko- ja osa-aikaisuus palvelussuhteen voimassaolon mukaan Kokoaikaiset Osa-aikaiset Osa-aikaeläkkeellä Sivuviran hoitajat Yhteensä Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Koko henkilöstöstä vuoden 2013 lopussa naisia oli yhteensä 995 (96 %) ja miehiä 44 (4 %), suhteellisen jakauman ollessa sama kuin aikaisempina vuosina. Naisten määrä oli lisääntynyt edellisvuodesta 79 henkilöllä (9 %:lla) ja miesten määrä oli lisääntynyt 9 henkilöllä (26 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli yhteensä 675 (96,4 %) ja miehiä 25 (3,6 %). Vakituisena työskentelevien naisten määrä oli kasvanut edellisvuodesta 51 henkilöllä (8,2 %:lla) ja miesten määrä oli lisääntynyt 3 henkilöllä (13,6 %:lla). 4

5 Yleisimmät perusteet työsuhteen määräaikaisuudelle olivat: 5

6 Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin %-osuus vakinaiset sijaiset yhteensä Muutos ed. vuoteen henkilöstöstä Hallinto ja talous ,9 % Huolto ,6 % Hyvinvointipalvelujen hallinto ,7 % Työterveyspalvelut ,5 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ,1 % Perhekeskus ,4 % Kotihoito ,3 % Asumispalvelut(hoiva) ,2 % Projektit ja tutkimushankkeet ,4 % Suun terveydenhuolto ,2 % Ympäristöterveydenhuolto ,3 % Kurikan sosiaalitoimi ,4 % Yhteensä ,0 % 6

7 Vakanssit Vuonna 2013 JIK ky:n virka- ja työsuhdepohja (vakanssit) oli Kurikan sosiaalitoimi mukaan luettuna yhteensä 745,5. Vuoteen 2012 verrattuna tämä virka- ja työsuhdepohja, eli vakituisten virkojen ja työsuhteisten tehtävien määrä, kasvoi 46,35 vakanssilla (7 %:lla). Kurikan sosiaalitoimen osuus tästä kasvusta oli 29 vakanssia, joten kokonaan uusia vakansseja tuli 17,35. Kaikista vakansseista oli virkoja 117 ja työsuhteita 628,5. Vakanssit vastuualueittain lkm % Hyvinvointipalvelut - Ikääntyneiden palvelut % Hyvinvointipalvelut - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 275,5 37 % Suun terveydenhuolto 43 6 % Hallinto, varastot ja tk-kiinteistöt 31 4 % Sosiaalitoimi Kurikka 29 4 % Työterveyshuolto 16 2 % Ympäristöterveydenhuolto 11 1 % Yhteensä 745,5 100 % 7

8 Suurimmat ammattiryhmät vakansseissa lähihoitaja 166 sairaanhoitaja 103 perushoitaja 92 kodinhoitaja 50 terveydenhoitaja 39 laitoshuoltaja 35 hammashoitaja 21 terveyskeskuslääkäri 20 toimistosihteeri 19 osastonhoitaja 17 terveyskeskushammaslääkäri 15 fysioterapeutti Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Seuraavassa taulukossa on kuvattu lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteet ja vakanssit poikkileikkaustilanteen mukaisesti. Viimeisessä sarakkeessa on kerrottu ns. ostopalvelulääkärien lukumäärä Lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteet ja vakanssit Palvelussuhteessa Vakituisia Määräaikaisia Kokoaikaisia Osa-aikaisia Sivuvirkaa Vakanssit täyttämättömät vakanssit ostopalvelut Lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Henkilötyövuodet Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Seuraavassa taulukossa viitataan teoreettisiin henkilötyövuosiin, joissa ei ole huomioitu toteutuneiden palkattomien poissaolojen määrää. 8

9 Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. vuodesta Muutos % Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 38,94 896,76 935,7 63,47 + 7,3 % (ei sisällä ostopalveluja) Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä oli 880,5. Teoreettisten ja toteutuneiden henkilötyövuosien erotus oli 55,2 henkilötyövuotta. Ostopalvelulääkäreillä kertyi vuonna 2013 yhteensä 8,53 henkilötyövuotta, josta hammaslääkäreiden osuus oli 1,93 henkilötyövuotta ja terveyskeskuslääkärien osuus 6,60 henkilötyövuotta. (Teoreettiset) henkilötyövuodet vastuualueittain % Ikääntyneiden palvelut 453,95 48,5 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 329,5 35,2 % Suun terveydenhuolto 47,13 5,0 % Hallinto,varastot,tk-kiinteistöt 44,64 4,8 % Kurikan sos.toimi 35 3,7 % Työterveyshuolto 14,11 1,5 % Ympäristöterveydenhuolto 11,36 1,2 % Yhteensä 935,7 100,0 % 9

10 2.3. Ikärakenne Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista. Koko henkilöstön keski-ikä oli 43,5 vuotta. Vuonna 2012 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli Kuntatyönantajien mukaan 45,6 vuotta, eli JIK ky:n henkilöstö on tähän verrattuna noin 2 vuotta keskimääräistä nuorempaa. Vakituisten keski-ikä JIK ky:ssä oli 47,5 vuotta ja määräaikaisten 35,4 vuotta. Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle ,8 % ,7 % ,3 % ,6 % ,9 % 65 ja yli 17 1,6 % Yhteensä ,00 % Keski-ikä 43,5 vuotta Koko henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä vuonna 2013 oli vuotiaat työntekijät. Heitä oli 308 henkilöä, eli 29,6 % koko henkilöstöstä. Pienimmän ikäryhmän muodostivat vähintään 65- vuotiaat työntekijät, joita oli 17 henkilöä, eli vain 1,6 % koko henkilöstöstä. Koko henkilöstö alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60-64v 65 ja yli muutos muutos % 11,8 % 24,5 % -3,2 % 3,7 % 24,1 % 54,5 % 10

11 Koko henkilöstön ikärakenteessa on tapahtunut muutoksia verrattuna vuoteen vuotiaiden työntekijöiden määrä kasvoi määrällisesti eniten, 34 henkilöllä (24,5 %) vuotiaiden määrä 20 kasvoi henkilöllä (24,1 %). 65-vuotiaiden määrässä 6 henkilön lisäys tarkoitti 54,5 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2013 suurin ikäryhmä oli myös vakituisia tarkasteltaessa vuotiaat. Heitä oli yhteensä 255 henkilöä, eli 36,4 % vakituisesta henkilöstöstä. Vakituisenkin henkilöstön pienin ikäryhmä oli vähintään 65-vuotiaat, joita oli 7 henkilöä, eli 1 % kaikista vakituisista. Määräaikaisia on vakituisia enemmän alle 30-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vakituiset alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60-64v 65 ja yli muutos muutos % 16,1 % 24,2 % -3,7 % 4,1 % 24,7 % -12,5 % Suurimpia muutoksia vakituisen henkilöstön ikärakenteessa vuoteen 2012 verrattaessa oli vuotiaiden määrän kasvu 22 henkilöllä (24,2 %) ja vuotiaiden määrän kasvu 19 henkilöllä (24,7 %) vuotiaiden määrä väheni kuudella henkilöllä (3,7 %) ja vähintään 65-vuotiaiden määrä yhdellä henkilöllä (12,5 %). 11

12 3. Henkilöstön työpanos 3.1 Tehty työpanos Tehty työpanos on vuosityöaika, joka lasketaan siten, että kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa vähentävät arkipyhät. Kun näin saadusta teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään vuosilomat, saadaan säännöllinen vuosityöaika. Kun vielä vähennetään palkalliset ja palkattomat poissaolot, saadaan tehty säännöllinen vuosityöaika ja lisäämällä lisä- ja ylityö saadaan tehty vuosityöaika. JIK ky:n tehty työpanos vuonna 2013 oli työpäivää. (Tähän ei ole laskettu koulutukseen käytettyä työpanosta.) Lisäksi lisätyöt tehtynä työpanoksena määriteltynä olivat 1 490,2 työpäivää ja ylityöt 1 563,5 työpäivää. Yhteensä JIK ky:n tehty työpanos lisä- ja ylityöt mukaan laskettuina oli ,7 työpäivää. Vuoteen 2012 verrattuna tehdyn työpanoksen määrä on noussut 5,9 %:lla. Tehdyt tunnit ja työpäivät vastuualueittain Työyksiköt Tehdyt työpäivät Tehdyt tunnit Palkalliset työpäivät Palkalliset tunnit Lisätyötunnit Ylityötunnit Lisä- ja ylityötunnit per vakanssi Hallinto, varastot tk.kiint , , , ,55 388,34 471,08 27,7 %-osuus kaikista 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 3,4 % 3,9 % Terv.- ja sh.palvelut , , , , , ,70 27,5 %-osuus kaikista 35,1 % 35,2 % 35,3 % 35,4 % 32,8 % 32,0 % Työterveyshuolto 3 148, , , ,77 34,77 54,56 5,6 %-osuus kaikista 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 0,3 % 0,5 % Suun terveydenhuolto 9 339, , , ,95 306,35 211,54 12,0 %-osuus kaikista 4,8 % 4,6 % 4,7 % 4,6 % 2,7 % 1,8 % Ikääntyneiden palvelut , , , , , ,71 40,3 %-osuus kaikista 48,9 % 49,7 % 48,8 % 49,5 % 58,7 % 58,8 % Ympäristöterveydenhuolto 2 519, , , ,80 72,00 0,00 6,5 %-osuus kaikista 1,3 % 0,5 % 1,2 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % Kurikan sosiaalitoimi 7 248, , , ,56 168,17 371,06 18,6 %-osuus kaikista 3,7 % 3,8 % 3,7 % 3,8 % 1,5 % 3,1 % kaikki yhteensä , , , , , ,65 31, Kokonaistyöaika Vuonna 2013 JIK ky:ssä kertyi yhteensä ,3 tehtyä työtuntia. Tämä on tuntia (6 %) enemmän kuin vuonna Lisätyötä tehtiin yhteensä ,9 tuntia. Tämä on 972,93 tuntia (9,3 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan lisätyötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. 12

13 Ylitöitä tehtiin yhteensä ,65 tuntia. Se on 2 926,49 tuntia (32,4 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan ylityötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. Työtunnit, ylityöt ja lisätyöt vuonna 2013 olivat yhteensä ,91 tuntia. Tämä on ,8 tuntia (6 %) enemmän kuin vuonna Poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv ,8 % ,26 0,7 % 4-29 pv ,1 % ,41 1,7 % pv ,6 % ,33 0,4 % pv 900 0,3 % ,27 0,2 % pv 812 0,2 % ,02 0,1 % Yli 180 pv 245 0,1 % 2 531,72 0,0 % Yhteensä ,0 % ,01 3,0 % Keskimäärin / henkilötyövuosi (toteutunut) 16,33 Em. Poissaoloista - työtapaturmat 559 0,2 % ,44 0,1 % Terveysperusteiset poissaolopäivät vastuualueittain kalenteripäivinä Kesto 1-3 Kesto 4-29 Kesto Kesto Kesto Kesto Päiviä/ pv pv pv pv pv pv Yhteensä vakanssi Hallinto ,0 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ,5 Työterveyshuolto ,4 Suun terveydenhuolto ,5 Ikääntyneiden palvelut ,5 Ympäristöterveydenhuolto ,8 Kurikan sosiaalitoimi ,4 Yhteensä ,3 Kuten taulukoista käy ilmi, suurin osa terveysperusteisista poissaoloista ja niiden kustannuksista kertyy alle kuukauden mittaisista poissaoloista. Vakansseihin suhteutettuna eniten terveysperusteisia poissaolopäiviä kertyi ikääntyneiden palveluissa (22,5). 13

14 Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset vastuualueittain Työyksikkönimi Kesto 1-3 pv Kesto 4-29 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kaikki % Hallinto 4 964, , , ,80 0,00 0, ,39 2,9 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut , , , , , , ,75 36,7 % Työterveyshuolto 2 430, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,42 1,2 % Suun terveydenhuolto , ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,75 3,5 % Ikääntyneiden palvelut , , , , ,98 0, ,56 51,4 % Ympäristöterveydenhuolto 361,30 722,76 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,1 % Kurikan sosiaalitoimi 6 512, , ,92 0,00 0,00 0, ,08 4,2 % Kaikki yhteensä , , , , , , , % Sairauspoissaolot Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli yhteensä kalenteripäivää. Vuoteen 2012 verrattuna sairauspoissaolojen määrä lisääntyi kalenteripäivällä (20 %:lla). Sairauspoissaolojen keskiarvo oli 13,3 kalenteripäivää henkilöä kohti (13 821/1039). Tämä on 1,1 päivää enemmän kuin vuonna Sairauspoissaoloja kertyi yhtä toteutunutta henkilötyövuotta kohden 15,7. Vuonna 2013 sairauspoissaolojen kustannukset JIKille olivat ,57 euroa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu sairauspoissaolojen kustannusten kehittymistä vuodesta

15 Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot Vakituisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää. Tämä on 79,7 % kaikista sairauspoissaoloista. Vakituisten sairauspoissaolot ovat lisääntyneet poissaololla (12,1 %) vuoteen 2012 verrattuna. Sairauspoissaoloja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä oli vuonna 2013 yhteensä kalenteripäivää. Tämä on 20,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Määräaikaisten sairauspoissaolot ovat lisääntyneet poissaololla (59,9 %) verrattuna vuoteen Keskiarvon mukaan laskettuna yhdellä vakituisella henkilöllä oli 15,7 kalenteripäivää sairauspoissaoloja. Yhdellä määräaikaisella henkilöllä oli taas 8,3 kalenteripäivää sairauspoissaoloja. Vuoteen 2012 verrattaessa vakituisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohden laskettuna ovat lisääntyneet 0,6 kalenteripäivällä ja määräaikaisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat lisääntyneet 2,6 päivällä Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattinimikkeittäin Tutkittaessa sairauspoissaolotilastoja, joissa poissaolojen määrä vuodessa oli yli 15 kalenteripäivää, huomataan, että ammattinimikkeittäin on havaittavissa suhteellisen isoja eroja. Määrällisesti eniten sairauspoissaolopäiviä kertyi lähihoitajille, toiseksi eniten perushoitajille ja kolmanneksi eniten sairaanhoitajille. Neljänneksi eniten niitä kertyi kodinhoitajille. Näiden ammattiryhmien suuret sairauspoissaolot selittyvät näiden ammattiryhmien koolla. Kun suhteutetaan nämä neljä sairauspoissaolojen suurinta ammattiryhmään näillä nimikkeillä 15

16 työskentelevien henkilöiden kokonaismäärään, ei näiden suhteellinen sairastavuus nouse huomattavan korkeaksi muihin ammattiryhmiin verrattuna Vakituiset pitkäaikaisterveet Pitkäaikaisterveeksi lasketaan henkilö, jolla ei ole yhtään sairauspoissaoloa tilinpäätösvuonna. Vakituisesta henkilöstöstä pitkäaikaisterveitä oli 204 henkilöä (29 %) vuonna Pitkäaikaisterveiden määrä kasvoi 5 henkilöllä eli 2,5 %:lla vuoteen 2012 verrattaessa Työtapaturmat Työtapaturmista aiheutui JIKille yhteensä ,44 euron kustannukset. Vakuutusyhtiö IF puolestaan maksoi tapaturmakorvauksia yhteensä euroa (työssä, työmatkalla ja työpaikan ulkopuolella tapahtuneita työtapaturmia). Tapaturmat olosuhteiden mukaan (kpl) Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Muutos vuodesta Työssä/työpaikalla Työmatkalla Työpaikan ulkopuolella Ammattitauti/ -epäily Yhteensä Tapaturmien lukumäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna viidellä. Erityisesti työmatkalla tapahtuneiden työtapaturmien määrä lisääntyi (50 %). 25 % työpaikalla tapahtuneista tapaturmista johtui henkilöstön äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta, joita tapahtuu erityisesti potilaiden nostotilanteessa. 16

17 Seuraavassa taulukossa kerrotaan IF:in korvaamien työtapaturmien korvauspäivien kehitys vuodesta Verrattaessa vuoteen 2012 työtapaturmien korvauspäivien lukumäärä nousi 201 päivällä (36 %). 17

18 3.4. Vaihtuvuus Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kunnassa alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) raportoidaan lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. (Vuoden 2012 lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 646.) Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 85 13,16 % Päättyneet palvelussuhteet 34 5,26 % Päättyneistä palvelussuhteista irtisanoutuneita oli 18. Suurin yksittäinen syy vaihtuvuuden lisääntymiselle oli Kurikan sosiaalitoimen henkilöstön siirtyminen JIK ky:n palvelukseen Henkilöstöpanostukset 4.1. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. 18

19 Työvoimakustannnukset 2013 euroa Muutos% ed. v.2012 vuoteen 1 Palkat yhteensä, ,12 9 % ,32 - Palkat ilman Kurikan sosiaalitoimea, jonka osuus ,11 e ,01 5 % ,32 Kaikista palkoista - Vuosiloma-ajan palkat ,48 - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) ,03 - Perhevapaiden palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) - Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat , ,17 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,28 9 % ,19 3 Muut - Vuokratyövoiman kustannukset (ostopalvelut) ,69 15 % ,45 4 Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto (Kelakorvauksia ei vähennetty) ,82 20 % ,43 - Koulutus ja muu kehittäminen (ei sis. palkkoja) ,34 11 % ,30 - Muut yhteensä, joista ,78 4 % ,73 - Suojavaatteet ,66 3 % ,70 - TYHY- ja virkistystoiminta ,12 7 % ,03 Työterveyshuollon kustannukset ( ,82 e) sisältävät myös Seinäjoen Työterveydessä käyneiden osuuden 4 242,80 euroa. Työterveyshuollon nettomenot vuonna 2012 olivat ,59 euroa (v netto selviää kesällä 2014). Seuraavasta taulukosto ilmenee poissaoloista aiheutuvien palkkakustannusten osuus kaikista palkkakustannuksista. Poissaolojen osuus palkkakustannuksista euroa % palkkakustannuksista Kaikki palkkakustannukset , % sisältää rahana korvatut lisä- ja ylityöt ,10 1,4 % - Poissaolokustannuksia: - Vuosilomat ja muut lomat ,48 9,8 % - Terveysperusteiset poissaolot (brutto) ,01 3,0 % - Perhevapaat (brutto) ,36 0,8 % - Koulutus (vain ulkoinen, vain palkat) ,65 0,5 % - Muut palkalliset poissaolot ,17 0,2 % - Vapaana annetut työaikakorvaukset ,80 0,1 % Tehdystä työstä (ml. lisä- ja ylityöt) maksettu palkka ,65 86 % 19

20 Ylläolevassa taulukossa terveysperusteisista poissaolojen ja perhevapaiden palkkakustannukset on esitetty bruttona; niistä ei ole vähennetty Kelakorvauksia. Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja Palkkaus ja palkitseminen Allaolevassa taulukossa on esitetty kokoaikatyötä tekevien joulukuun keskiansiot sopimusaloittain. Kokoaikatyötä tekevät KVTES Lääkärisopimus Tekninen sopimus Tehtäväkohtainen palkka 2 265, , ,6 Palveluaikaan sidotut lisät 120,5 216,2 146,2 Henkilökohtainen lisä 27,8 85,2 17,0 Varsinaisen palkan keskiansio euroa /kk 2 413, , ,8 Miesten keskiansio e/kk 2 642, ,0 Naisten keskiansio e/kk 2 345, ,1 Koko vuonna maksettiin muita säännöllisen työajan lisiä kaikkien sopimusalojen osalta euroa sekä lisä- ja ylityökorvauksia kaikkien sopimusalojen osalta ,10 euroa. Henkilökohtaisten lisien saajia oli 412 henkilöä. Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen sisältyy kertapalkkio. JIK ky:n palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän mukaan ryhmälle tai viranhaltijalle/työntekijälle voidaan myöntää kertapalkkio silloin, kun työnantaja haluaa palkita henkilöstöään jälkikäteen hyvästä tuloksesta. Yksittäisille henkilöille (yht. 17 henkilöä) myönnettiin vuonna 2013 yhteensä euroa kertapalkkioita, keskimäärin noin 235 euroa per henkilö. Lisäksi neljälle osastolle ja tiimille myönnettiin yhteisesti kertapalkkioita yhteensä euroa. Kaiken kaikkiaan vuonna 2013 kertapalkkioita maksettiin siis euroa Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Kunnallisen lääkärien virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti lääkäreiden palkkoihin tehtiin yleiskorotus 1,3 %. Saman verran korotettiin terveyskeskuslääkäreiden ja terveyskeskushammaslääkäreiden eräitä euromääräisiä käynti- ja toimenpidepalkkioita. Eläinlääkäritaksan euromääräisiä palkkioita korotettiin 2,06 %. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden 20

21 ja eläinlääkäreiden palkat korottuivat yhteensä ,77 euroa. Korotus koostuu vain varsinaisista palkoista, tässä summassa ei ole mukana toimenpide- eikä käyntipalkkioita. Kunnalliseen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen sisältyi yleiskorotus 1,46 %. Paikallinen järjestelyerä oli suuruudeltaan 0,6 % sopimusalan palkkasummasta eli 79,41, mikä tekee ajalla ,51 euroa. Tämä jaettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevan henkilöstön palkkoja korotettiin 1,46 %:n yleiskorotuksella. Paikallinen järjestelyerä oli 0,6 % eli 8 255,92, josta 992,11 jaettiin tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja 7 172,82 henkilökohtaisiin lisiin esimiesten tekemien työsuorituksen arviointien pohjalta. Paikallinen järjestelyerä korotti palkkoja ajalla yhteensä ,12 euroa. Summa ei sisällä korottuneita työaikakorvauksia. Lisäksi Tehy ry:n jäsenistölle jaettiin 3 012,92, josta 1 045,44 tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 1 860,48 henkilökohtaisina lisinä. Ajalla Tehyn jäsenistön palkankorotukset olivat yhteensä siis ,12 euroa. Summa ei sisällä korottuneita työaikakorvauksia. Paikallisten järjestelyerien myötä korottui yhteensä 146 viranhaltijan/työntekijän palkka. Palkat korottuivat ilman sivukuluja ja työaikakorvauksia yhteensä ,75 euroa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Vuonna 2013 JIK ky:ssä oli yhteensä 3 316,2 koulutuspäivää työpäivinä mitattuna, eli noin 13,2 henkilötyövuotta. Se on keskimäärin 4,7 koulutuspäivää yhtä vakituista henkilöä kohden. Ammatillinen henkilöstökoulutus tunteja lisäys % ed. vuoteen työpäiviä henkilötyövuosia osallistujia päiviä/osallistuja Sisäinen koulutus ,78 45,98 % 1905,2 7, ,7 Ulkoinen koulutus ,15 1,66 % , ,6 Yhteensä ,93 23,14 % 3316,2 13, ,5 Sisäiseen johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistumisesta kertyi yhteensä 414 osallistumiskertaa ja tähän koulutukseen käytettiin yhteensä 245,6 kalenteripäivää. 21

22 Vuoden viimeisenä päivänä opintovapaalla oli 3 henkilöä, joilla kertyi vuoden loppuun mennessä poissaolopäiviä yhteensä 385, eli keskimäärin 128,3 päivää per henkilö. Kuten seuraavasta taulukosto ilmenee, prosentuaalisesti eniten koulutusta saatiin hyvinvointipalveluissa. Vakansseittain tarkasteltuna eniten koulutuspäiviä kertyi työterveyshuollon henkilöstölle. Koulutukseen käytetty aika vastuualueittain päiviä päiviä/vakanssi henkilötyövuosia % JIKin koulutuksesta Ikääntyneiden palvelut 1392,4 4,10 5,55 42 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 1384,6 5,03 5,52 42 % Hallinto 143,5 4,63 0,57 4 % Suun terveydenhuolto 134,1 3,12 0,53 4 % Kurikan sosiaalitoimi 125,5 4,33 0,50 4 % Työterveyshuolto 90,3 5,64 0,36 3 % Ympäristöterveydenhuolto 45,8 4,16 0,18 1 % Yhteensä 3316,2 4,45 13, % 5. Eläköityminen Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden lukumäärinä ja näiden keski-ikänä. Näiden kehitystä seurataan pitkällä aikavälillä. Yhteensä Keski-ikä Kunta-alan k.a. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 14 63,3 63,9 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 5 61,6 61,1 Vuonna 2013 JIK ky:ssä siirryttiin vanhuuseläkkeelle keskimäärin 0,6 vuotta nuorempana kuin vuonna Kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi, JIK ky:ssä jäädään vanhuuseläkkeelle hieman kunta-alan keskiarvoa nuorempana. Osa-aikaeläkkeelle siirryttiin puolestaan hieman keskiarvoa vanhempana. 22

23 Yli oman henkilökohtaisen eläkeikänsä jatkoi 22 henkilöä, joista 6 oli terveyskeskuslääkäreitä. Kuten seuraavasta taulukosta ilmenee, ennusteen mukaan vuonna 2014 jää eläkkeelle 23 henkilöä, joista 1 on hammaslääkäri. Eläköitymisennuste JIK ky:stä vuosille Kaikki nimikkeet yhteensä joista lääkäreitä joista hammaslääkäreitä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Lukumäärä % koko henkilöstön Keski-ikä kunta-alan k.a. määrästä 2013 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista 11 1,06 % 55,4 54,4 - Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 2 0,19 % 57,3 56,0 - Kuntoutustuelle siirtyneitä 8 0,77 % 54,3 49,4 -Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 1 0,10 % 59,8 57,9 Vuonna 2013 siirryttiin työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 1,6 vuotta nuorempana kuin vuonna JIK ky:ssä kuitenkin siirryttiin työkyvyttömyyseläkkeelle vuoden vanhempana kuin kuntaalalla keskimäärin. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli 18,2 % Varhe-maksut Maksut euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhe-maksu ,13 0,07 % Varhe-maksu, eli varhaiseläkemenoperusteinen maksu, perustuu niihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä ja kuntoutustuista. JIK ky:n jäsenkuntien vastuu JIK ky:ään siirtyneiden henkilöiden varhe-maksuista päättyi Tulevina vuosina JIK ky:n maksuosuudet tulevat mahdollisesti kasvamaan riippuen siitä, miten onnistutaan ennaltaehkäisemään pysyviä työkykyongelmia. 23

Henkilöstöraportti 2012

Henkilöstöraportti 2012 Henkilöstöraportti 2012 Johtokunta 25.3.2013 Yhtymäkokous 19.6.2013 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 2.1. Henkilöstön lukumäärä... 3 2.2. Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Henkilöstötyö on hyvä työ... 3 1. Henkilöstömäärä... 4 Sukupuolijakauma... 5 Henkilötyövuosi... 5 2. Henkilöstön ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot