1. Johdanto Henkilöstöresurssit... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3"

Transkriptio

1 Käsittely: JIK ky Johtokunta JIK ky Yhtymäkokous

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Henkilöstöresurssit Henkilöstömäärä Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin Vakanssit Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Henkilötyövuodet Ikärakenne Henkilöstön työpanos Tehty työpanos Kokonaistyöaika Poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolot Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattinimikkeittäin Vakituiset pitkäaikaisterveet Työtapaturmat Vaihtuvuus Henkilöstöpanostukset Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkkaus ja palkitseminen Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Henkilöstön osaamisen kehittäminen Eläköityminen Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Varhe-maksut Henkilöstön hyvinvointi Työhyvinvointimittaus Yhteistoiminta vuonna Yhteistoimintaryhmä Työsuojelutoimikunta Koulutustyöryhmä Kehityskeskustelut Välittävä työyhteisö -neuvottelut Rekrytointi Henkilöstöstrategian toteutuminen vuonna 2013 kriittisin menestystekijöittäin tarkasteltuna

3 1. Johdanto Henkilöstöraportti 2013 antaa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta JIK ky:n viidenneltä toimintavuodelta. Raportti on laadittu KT:n keväällä 2013 julkaiseman kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti. Suositus korvasi vuodelta 2004 olleen henkilöstöraporttisuosituksen. Suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Uudessa suosituksessa esitetään valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. Näiden tunnuslukujen yhdenmukainen kerääminen mahdollistaa kuntien välisen vertailun. Uuden suosituksen mukaisten tunnuslukujen käyttöönotto heikensi vertailtavuutta aikaisempiin toimintavuosiin, joilta oli kerätty tietoa vanhan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti. Toisaalta uudet tunnusluvut antavat nyt aikaisempaa monipuolisempaa tietoa JIK ky:n henkilöstöstä. Suurin osa tunnusluvuista on ilmoitettu organisaatiotasolla, mutta eräiltä osin tilastotietoa on myös vastuualuekohtaisesti. Suosituksen mukaisesti tiedot on ilmoitettu poikkileikkaustilanteen mukaan tai koko kalenterivuodelta. Määrällisen tiedon lisäksi henkilöstöraportti sisältää kuvauksen vuoden 2013 aikana tehdystä henkilöstötyöstä, jota on tehty johtokunnan hyväksymän henkilöstöstrategian viitoittamana. Raportin kursiivilla kirjoitetut kohdat ovat suoria lainauksia henkilöstöraporttisuosituksesta. 2. Henkilöstöresurssit 2.1. Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Perhe- ja omaishoitajat ja poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde samassa kuntaorganisaatiossa. Vuoden 2013 lopussa JIK ky:n kokonaishenkilöstömäärä oli 1039 henkilöä. Henkilöstömäärä kattaa JIK-kuntayhtymään palvelussuhteessa olleen henkilöstön. Kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 88 henkilöllä (9,3 %:lla). 3

4 Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. vuodesta Muutos% ed. vuodesta Vakinaiset ,36 % Määräaikaiset ,15 % - joista työllistettyjä ,00 % Yhteensä ,25 % Henkilöstöstä oli vakinaisia 67,4 % ja määräaikaisia 32,6 %. Määräaikaisista 7 hoiti avointa työsuhdetta ja 2 hoiti avointa virkaa. Koko henkilöstöstä työsuhteessa oli 915 henkilöä (88 %). Virkasuhteessa puolestaan oli 124 henkilöä (12 %). Vakituisesta henkilöstöstä virkasuhteessa oli 97 henkilöä (14 %) ja työsuhteessa 603 henkilöä (86 %), jakauman pysyessä samana kuin vuonna Virkasuhteessa olevien vakituisten viranhaltijoidenmäärä kasvoi 7 henkilöllä (8 %:lla) ja työsuhteessa olevien vakituisten työntekijöiden määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta 47 henkilöllä (8 %:lla). Koko- ja osa-aikaisuus palvelussuhteen voimassaolon mukaan Kokoaikaiset Osa-aikaiset Osa-aikaeläkkeellä Sivuviran hoitajat Yhteensä Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Koko henkilöstöstä vuoden 2013 lopussa naisia oli yhteensä 995 (96 %) ja miehiä 44 (4 %), suhteellisen jakauman ollessa sama kuin aikaisempina vuosina. Naisten määrä oli lisääntynyt edellisvuodesta 79 henkilöllä (9 %:lla) ja miesten määrä oli lisääntynyt 9 henkilöllä (26 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli yhteensä 675 (96,4 %) ja miehiä 25 (3,6 %). Vakituisena työskentelevien naisten määrä oli kasvanut edellisvuodesta 51 henkilöllä (8,2 %:lla) ja miesten määrä oli lisääntynyt 3 henkilöllä (13,6 %:lla). 4

5 Yleisimmät perusteet työsuhteen määräaikaisuudelle olivat: 5

6 Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin %-osuus vakinaiset sijaiset yhteensä Muutos ed. vuoteen henkilöstöstä Hallinto ja talous ,9 % Huolto ,6 % Hyvinvointipalvelujen hallinto ,7 % Työterveyspalvelut ,5 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ,1 % Perhekeskus ,4 % Kotihoito ,3 % Asumispalvelut(hoiva) ,2 % Projektit ja tutkimushankkeet ,4 % Suun terveydenhuolto ,2 % Ympäristöterveydenhuolto ,3 % Kurikan sosiaalitoimi ,4 % Yhteensä ,0 % 6

7 Vakanssit Vuonna 2013 JIK ky:n virka- ja työsuhdepohja (vakanssit) oli Kurikan sosiaalitoimi mukaan luettuna yhteensä 745,5. Vuoteen 2012 verrattuna tämä virka- ja työsuhdepohja, eli vakituisten virkojen ja työsuhteisten tehtävien määrä, kasvoi 46,35 vakanssilla (7 %:lla). Kurikan sosiaalitoimen osuus tästä kasvusta oli 29 vakanssia, joten kokonaan uusia vakansseja tuli 17,35. Kaikista vakansseista oli virkoja 117 ja työsuhteita 628,5. Vakanssit vastuualueittain lkm % Hyvinvointipalvelut - Ikääntyneiden palvelut % Hyvinvointipalvelut - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 275,5 37 % Suun terveydenhuolto 43 6 % Hallinto, varastot ja tk-kiinteistöt 31 4 % Sosiaalitoimi Kurikka 29 4 % Työterveyshuolto 16 2 % Ympäristöterveydenhuolto 11 1 % Yhteensä 745,5 100 % 7

8 Suurimmat ammattiryhmät vakansseissa lähihoitaja 166 sairaanhoitaja 103 perushoitaja 92 kodinhoitaja 50 terveydenhoitaja 39 laitoshuoltaja 35 hammashoitaja 21 terveyskeskuslääkäri 20 toimistosihteeri 19 osastonhoitaja 17 terveyskeskushammaslääkäri 15 fysioterapeutti Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Seuraavassa taulukossa on kuvattu lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteet ja vakanssit poikkileikkaustilanteen mukaisesti. Viimeisessä sarakkeessa on kerrottu ns. ostopalvelulääkärien lukumäärä Lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteet ja vakanssit Palvelussuhteessa Vakituisia Määräaikaisia Kokoaikaisia Osa-aikaisia Sivuvirkaa Vakanssit täyttämättömät vakanssit ostopalvelut Lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Henkilötyövuodet Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Seuraavassa taulukossa viitataan teoreettisiin henkilötyövuosiin, joissa ei ole huomioitu toteutuneiden palkattomien poissaolojen määrää. 8

9 Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. vuodesta Muutos % Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 38,94 896,76 935,7 63,47 + 7,3 % (ei sisällä ostopalveluja) Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä oli 880,5. Teoreettisten ja toteutuneiden henkilötyövuosien erotus oli 55,2 henkilötyövuotta. Ostopalvelulääkäreillä kertyi vuonna 2013 yhteensä 8,53 henkilötyövuotta, josta hammaslääkäreiden osuus oli 1,93 henkilötyövuotta ja terveyskeskuslääkärien osuus 6,60 henkilötyövuotta. (Teoreettiset) henkilötyövuodet vastuualueittain % Ikääntyneiden palvelut 453,95 48,5 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 329,5 35,2 % Suun terveydenhuolto 47,13 5,0 % Hallinto,varastot,tk-kiinteistöt 44,64 4,8 % Kurikan sos.toimi 35 3,7 % Työterveyshuolto 14,11 1,5 % Ympäristöterveydenhuolto 11,36 1,2 % Yhteensä 935,7 100,0 % 9

10 2.3. Ikärakenne Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista. Koko henkilöstön keski-ikä oli 43,5 vuotta. Vuonna 2012 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli Kuntatyönantajien mukaan 45,6 vuotta, eli JIK ky:n henkilöstö on tähän verrattuna noin 2 vuotta keskimääräistä nuorempaa. Vakituisten keski-ikä JIK ky:ssä oli 47,5 vuotta ja määräaikaisten 35,4 vuotta. Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle ,8 % ,7 % ,3 % ,6 % ,9 % 65 ja yli 17 1,6 % Yhteensä ,00 % Keski-ikä 43,5 vuotta Koko henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä vuonna 2013 oli vuotiaat työntekijät. Heitä oli 308 henkilöä, eli 29,6 % koko henkilöstöstä. Pienimmän ikäryhmän muodostivat vähintään 65- vuotiaat työntekijät, joita oli 17 henkilöä, eli vain 1,6 % koko henkilöstöstä. Koko henkilöstö alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60-64v 65 ja yli muutos muutos % 11,8 % 24,5 % -3,2 % 3,7 % 24,1 % 54,5 % 10

11 Koko henkilöstön ikärakenteessa on tapahtunut muutoksia verrattuna vuoteen vuotiaiden työntekijöiden määrä kasvoi määrällisesti eniten, 34 henkilöllä (24,5 %) vuotiaiden määrä 20 kasvoi henkilöllä (24,1 %). 65-vuotiaiden määrässä 6 henkilön lisäys tarkoitti 54,5 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2013 suurin ikäryhmä oli myös vakituisia tarkasteltaessa vuotiaat. Heitä oli yhteensä 255 henkilöä, eli 36,4 % vakituisesta henkilöstöstä. Vakituisenkin henkilöstön pienin ikäryhmä oli vähintään 65-vuotiaat, joita oli 7 henkilöä, eli 1 % kaikista vakituisista. Määräaikaisia on vakituisia enemmän alle 30-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vakituiset alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60-64v 65 ja yli muutos muutos % 16,1 % 24,2 % -3,7 % 4,1 % 24,7 % -12,5 % Suurimpia muutoksia vakituisen henkilöstön ikärakenteessa vuoteen 2012 verrattaessa oli vuotiaiden määrän kasvu 22 henkilöllä (24,2 %) ja vuotiaiden määrän kasvu 19 henkilöllä (24,7 %) vuotiaiden määrä väheni kuudella henkilöllä (3,7 %) ja vähintään 65-vuotiaiden määrä yhdellä henkilöllä (12,5 %). 11

12 3. Henkilöstön työpanos 3.1 Tehty työpanos Tehty työpanos on vuosityöaika, joka lasketaan siten, että kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa vähentävät arkipyhät. Kun näin saadusta teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään vuosilomat, saadaan säännöllinen vuosityöaika. Kun vielä vähennetään palkalliset ja palkattomat poissaolot, saadaan tehty säännöllinen vuosityöaika ja lisäämällä lisä- ja ylityö saadaan tehty vuosityöaika. JIK ky:n tehty työpanos vuonna 2013 oli työpäivää. (Tähän ei ole laskettu koulutukseen käytettyä työpanosta.) Lisäksi lisätyöt tehtynä työpanoksena määriteltynä olivat 1 490,2 työpäivää ja ylityöt 1 563,5 työpäivää. Yhteensä JIK ky:n tehty työpanos lisä- ja ylityöt mukaan laskettuina oli ,7 työpäivää. Vuoteen 2012 verrattuna tehdyn työpanoksen määrä on noussut 5,9 %:lla. Tehdyt tunnit ja työpäivät vastuualueittain Työyksiköt Tehdyt työpäivät Tehdyt tunnit Palkalliset työpäivät Palkalliset tunnit Lisätyötunnit Ylityötunnit Lisä- ja ylityötunnit per vakanssi Hallinto, varastot tk.kiint , , , ,55 388,34 471,08 27,7 %-osuus kaikista 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 3,4 % 3,9 % Terv.- ja sh.palvelut , , , , , ,70 27,5 %-osuus kaikista 35,1 % 35,2 % 35,3 % 35,4 % 32,8 % 32,0 % Työterveyshuolto 3 148, , , ,77 34,77 54,56 5,6 %-osuus kaikista 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 0,3 % 0,5 % Suun terveydenhuolto 9 339, , , ,95 306,35 211,54 12,0 %-osuus kaikista 4,8 % 4,6 % 4,7 % 4,6 % 2,7 % 1,8 % Ikääntyneiden palvelut , , , , , ,71 40,3 %-osuus kaikista 48,9 % 49,7 % 48,8 % 49,5 % 58,7 % 58,8 % Ympäristöterveydenhuolto 2 519, , , ,80 72,00 0,00 6,5 %-osuus kaikista 1,3 % 0,5 % 1,2 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % Kurikan sosiaalitoimi 7 248, , , ,56 168,17 371,06 18,6 %-osuus kaikista 3,7 % 3,8 % 3,7 % 3,8 % 1,5 % 3,1 % kaikki yhteensä , , , , , ,65 31, Kokonaistyöaika Vuonna 2013 JIK ky:ssä kertyi yhteensä ,3 tehtyä työtuntia. Tämä on tuntia (6 %) enemmän kuin vuonna Lisätyötä tehtiin yhteensä ,9 tuntia. Tämä on 972,93 tuntia (9,3 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan lisätyötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. 12

13 Ylitöitä tehtiin yhteensä ,65 tuntia. Se on 2 926,49 tuntia (32,4 %) enemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan ylityötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. Työtunnit, ylityöt ja lisätyöt vuonna 2013 olivat yhteensä ,91 tuntia. Tämä on ,8 tuntia (6 %) enemmän kuin vuonna Poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv ,8 % ,26 0,7 % 4-29 pv ,1 % ,41 1,7 % pv ,6 % ,33 0,4 % pv 900 0,3 % ,27 0,2 % pv 812 0,2 % ,02 0,1 % Yli 180 pv 245 0,1 % 2 531,72 0,0 % Yhteensä ,0 % ,01 3,0 % Keskimäärin / henkilötyövuosi (toteutunut) 16,33 Em. Poissaoloista - työtapaturmat 559 0,2 % ,44 0,1 % Terveysperusteiset poissaolopäivät vastuualueittain kalenteripäivinä Kesto 1-3 Kesto 4-29 Kesto Kesto Kesto Kesto Päiviä/ pv pv pv pv pv pv Yhteensä vakanssi Hallinto ,0 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ,5 Työterveyshuolto ,4 Suun terveydenhuolto ,5 Ikääntyneiden palvelut ,5 Ympäristöterveydenhuolto ,8 Kurikan sosiaalitoimi ,4 Yhteensä ,3 Kuten taulukoista käy ilmi, suurin osa terveysperusteisista poissaoloista ja niiden kustannuksista kertyy alle kuukauden mittaisista poissaoloista. Vakansseihin suhteutettuna eniten terveysperusteisia poissaolopäiviä kertyi ikääntyneiden palveluissa (22,5). 13

14 Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset vastuualueittain Työyksikkönimi Kesto 1-3 pv Kesto 4-29 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kaikki % Hallinto 4 964, , , ,80 0,00 0, ,39 2,9 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut , , , , , , ,75 36,7 % Työterveyshuolto 2 430, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,42 1,2 % Suun terveydenhuolto , ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,75 3,5 % Ikääntyneiden palvelut , , , , ,98 0, ,56 51,4 % Ympäristöterveydenhuolto 361,30 722,76 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,1 % Kurikan sosiaalitoimi 6 512, , ,92 0,00 0,00 0, ,08 4,2 % Kaikki yhteensä , , , , , , , % Sairauspoissaolot Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli yhteensä kalenteripäivää. Vuoteen 2012 verrattuna sairauspoissaolojen määrä lisääntyi kalenteripäivällä (20 %:lla). Sairauspoissaolojen keskiarvo oli 13,3 kalenteripäivää henkilöä kohti (13 821/1039). Tämä on 1,1 päivää enemmän kuin vuonna Sairauspoissaoloja kertyi yhtä toteutunutta henkilötyövuotta kohden 15,7. Vuonna 2013 sairauspoissaolojen kustannukset JIKille olivat ,57 euroa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu sairauspoissaolojen kustannusten kehittymistä vuodesta

15 Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot Vakituisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää. Tämä on 79,7 % kaikista sairauspoissaoloista. Vakituisten sairauspoissaolot ovat lisääntyneet poissaololla (12,1 %) vuoteen 2012 verrattuna. Sairauspoissaoloja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä oli vuonna 2013 yhteensä kalenteripäivää. Tämä on 20,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Määräaikaisten sairauspoissaolot ovat lisääntyneet poissaololla (59,9 %) verrattuna vuoteen Keskiarvon mukaan laskettuna yhdellä vakituisella henkilöllä oli 15,7 kalenteripäivää sairauspoissaoloja. Yhdellä määräaikaisella henkilöllä oli taas 8,3 kalenteripäivää sairauspoissaoloja. Vuoteen 2012 verrattaessa vakituisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohden laskettuna ovat lisääntyneet 0,6 kalenteripäivällä ja määräaikaisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat lisääntyneet 2,6 päivällä Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattinimikkeittäin Tutkittaessa sairauspoissaolotilastoja, joissa poissaolojen määrä vuodessa oli yli 15 kalenteripäivää, huomataan, että ammattinimikkeittäin on havaittavissa suhteellisen isoja eroja. Määrällisesti eniten sairauspoissaolopäiviä kertyi lähihoitajille, toiseksi eniten perushoitajille ja kolmanneksi eniten sairaanhoitajille. Neljänneksi eniten niitä kertyi kodinhoitajille. Näiden ammattiryhmien suuret sairauspoissaolot selittyvät näiden ammattiryhmien koolla. Kun suhteutetaan nämä neljä sairauspoissaolojen suurinta ammattiryhmään näillä nimikkeillä 15

16 työskentelevien henkilöiden kokonaismäärään, ei näiden suhteellinen sairastavuus nouse huomattavan korkeaksi muihin ammattiryhmiin verrattuna Vakituiset pitkäaikaisterveet Pitkäaikaisterveeksi lasketaan henkilö, jolla ei ole yhtään sairauspoissaoloa tilinpäätösvuonna. Vakituisesta henkilöstöstä pitkäaikaisterveitä oli 204 henkilöä (29 %) vuonna Pitkäaikaisterveiden määrä kasvoi 5 henkilöllä eli 2,5 %:lla vuoteen 2012 verrattaessa Työtapaturmat Työtapaturmista aiheutui JIKille yhteensä ,44 euron kustannukset. Vakuutusyhtiö IF puolestaan maksoi tapaturmakorvauksia yhteensä euroa (työssä, työmatkalla ja työpaikan ulkopuolella tapahtuneita työtapaturmia). Tapaturmat olosuhteiden mukaan (kpl) Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Muutos vuodesta Työssä/työpaikalla Työmatkalla Työpaikan ulkopuolella Ammattitauti/ -epäily Yhteensä Tapaturmien lukumäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna viidellä. Erityisesti työmatkalla tapahtuneiden työtapaturmien määrä lisääntyi (50 %). 25 % työpaikalla tapahtuneista tapaturmista johtui henkilöstön äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta, joita tapahtuu erityisesti potilaiden nostotilanteessa. 16

17 Seuraavassa taulukossa kerrotaan IF:in korvaamien työtapaturmien korvauspäivien kehitys vuodesta Verrattaessa vuoteen 2012 työtapaturmien korvauspäivien lukumäärä nousi 201 päivällä (36 %). 17

18 3.4. Vaihtuvuus Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kunnassa alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) raportoidaan lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. (Vuoden 2012 lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 646.) Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 85 13,16 % Päättyneet palvelussuhteet 34 5,26 % Päättyneistä palvelussuhteista irtisanoutuneita oli 18. Suurin yksittäinen syy vaihtuvuuden lisääntymiselle oli Kurikan sosiaalitoimen henkilöstön siirtyminen JIK ky:n palvelukseen Henkilöstöpanostukset 4.1. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. 18

19 Työvoimakustannnukset 2013 euroa Muutos% ed. v.2012 vuoteen 1 Palkat yhteensä, ,12 9 % ,32 - Palkat ilman Kurikan sosiaalitoimea, jonka osuus ,11 e ,01 5 % ,32 Kaikista palkoista - Vuosiloma-ajan palkat ,48 - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) ,03 - Perhevapaiden palkat, netto (Kelakorvaukset vähennetty) - Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat , ,17 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,28 9 % ,19 3 Muut - Vuokratyövoiman kustannukset (ostopalvelut) ,69 15 % ,45 4 Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto (Kelakorvauksia ei vähennetty) ,82 20 % ,43 - Koulutus ja muu kehittäminen (ei sis. palkkoja) ,34 11 % ,30 - Muut yhteensä, joista ,78 4 % ,73 - Suojavaatteet ,66 3 % ,70 - TYHY- ja virkistystoiminta ,12 7 % ,03 Työterveyshuollon kustannukset ( ,82 e) sisältävät myös Seinäjoen Työterveydessä käyneiden osuuden 4 242,80 euroa. Työterveyshuollon nettomenot vuonna 2012 olivat ,59 euroa (v netto selviää kesällä 2014). Seuraavasta taulukosto ilmenee poissaoloista aiheutuvien palkkakustannusten osuus kaikista palkkakustannuksista. Poissaolojen osuus palkkakustannuksista euroa % palkkakustannuksista Kaikki palkkakustannukset , % sisältää rahana korvatut lisä- ja ylityöt ,10 1,4 % - Poissaolokustannuksia: - Vuosilomat ja muut lomat ,48 9,8 % - Terveysperusteiset poissaolot (brutto) ,01 3,0 % - Perhevapaat (brutto) ,36 0,8 % - Koulutus (vain ulkoinen, vain palkat) ,65 0,5 % - Muut palkalliset poissaolot ,17 0,2 % - Vapaana annetut työaikakorvaukset ,80 0,1 % Tehdystä työstä (ml. lisä- ja ylityöt) maksettu palkka ,65 86 % 19

20 Ylläolevassa taulukossa terveysperusteisista poissaolojen ja perhevapaiden palkkakustannukset on esitetty bruttona; niistä ei ole vähennetty Kelakorvauksia. Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja Palkkaus ja palkitseminen Allaolevassa taulukossa on esitetty kokoaikatyötä tekevien joulukuun keskiansiot sopimusaloittain. Kokoaikatyötä tekevät KVTES Lääkärisopimus Tekninen sopimus Tehtäväkohtainen palkka 2 265, , ,6 Palveluaikaan sidotut lisät 120,5 216,2 146,2 Henkilökohtainen lisä 27,8 85,2 17,0 Varsinaisen palkan keskiansio euroa /kk 2 413, , ,8 Miesten keskiansio e/kk 2 642, ,0 Naisten keskiansio e/kk 2 345, ,1 Koko vuonna maksettiin muita säännöllisen työajan lisiä kaikkien sopimusalojen osalta euroa sekä lisä- ja ylityökorvauksia kaikkien sopimusalojen osalta ,10 euroa. Henkilökohtaisten lisien saajia oli 412 henkilöä. Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen sisältyy kertapalkkio. JIK ky:n palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän mukaan ryhmälle tai viranhaltijalle/työntekijälle voidaan myöntää kertapalkkio silloin, kun työnantaja haluaa palkita henkilöstöään jälkikäteen hyvästä tuloksesta. Yksittäisille henkilöille (yht. 17 henkilöä) myönnettiin vuonna 2013 yhteensä euroa kertapalkkioita, keskimäärin noin 235 euroa per henkilö. Lisäksi neljälle osastolle ja tiimille myönnettiin yhteisesti kertapalkkioita yhteensä euroa. Kaiken kaikkiaan vuonna 2013 kertapalkkioita maksettiin siis euroa Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Kunnallisen lääkärien virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti lääkäreiden palkkoihin tehtiin yleiskorotus 1,3 %. Saman verran korotettiin terveyskeskuslääkäreiden ja terveyskeskushammaslääkäreiden eräitä euromääräisiä käynti- ja toimenpidepalkkioita. Eläinlääkäritaksan euromääräisiä palkkioita korotettiin 2,06 %. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden 20

21 ja eläinlääkäreiden palkat korottuivat yhteensä ,77 euroa. Korotus koostuu vain varsinaisista palkoista, tässä summassa ei ole mukana toimenpide- eikä käyntipalkkioita. Kunnalliseen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen sisältyi yleiskorotus 1,46 %. Paikallinen järjestelyerä oli suuruudeltaan 0,6 % sopimusalan palkkasummasta eli 79,41, mikä tekee ajalla ,51 euroa. Tämä jaettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevan henkilöstön palkkoja korotettiin 1,46 %:n yleiskorotuksella. Paikallinen järjestelyerä oli 0,6 % eli 8 255,92, josta 992,11 jaettiin tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja 7 172,82 henkilökohtaisiin lisiin esimiesten tekemien työsuorituksen arviointien pohjalta. Paikallinen järjestelyerä korotti palkkoja ajalla yhteensä ,12 euroa. Summa ei sisällä korottuneita työaikakorvauksia. Lisäksi Tehy ry:n jäsenistölle jaettiin 3 012,92, josta 1 045,44 tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 1 860,48 henkilökohtaisina lisinä. Ajalla Tehyn jäsenistön palkankorotukset olivat yhteensä siis ,12 euroa. Summa ei sisällä korottuneita työaikakorvauksia. Paikallisten järjestelyerien myötä korottui yhteensä 146 viranhaltijan/työntekijän palkka. Palkat korottuivat ilman sivukuluja ja työaikakorvauksia yhteensä ,75 euroa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Vuonna 2013 JIK ky:ssä oli yhteensä 3 316,2 koulutuspäivää työpäivinä mitattuna, eli noin 13,2 henkilötyövuotta. Se on keskimäärin 4,7 koulutuspäivää yhtä vakituista henkilöä kohden. Ammatillinen henkilöstökoulutus tunteja lisäys % ed. vuoteen työpäiviä henkilötyövuosia osallistujia päiviä/osallistuja Sisäinen koulutus ,78 45,98 % 1905,2 7, ,7 Ulkoinen koulutus ,15 1,66 % , ,6 Yhteensä ,93 23,14 % 3316,2 13, ,5 Sisäiseen johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistumisesta kertyi yhteensä 414 osallistumiskertaa ja tähän koulutukseen käytettiin yhteensä 245,6 kalenteripäivää. 21

22 Vuoden viimeisenä päivänä opintovapaalla oli 3 henkilöä, joilla kertyi vuoden loppuun mennessä poissaolopäiviä yhteensä 385, eli keskimäärin 128,3 päivää per henkilö. Kuten seuraavasta taulukosto ilmenee, prosentuaalisesti eniten koulutusta saatiin hyvinvointipalveluissa. Vakansseittain tarkasteltuna eniten koulutuspäiviä kertyi työterveyshuollon henkilöstölle. Koulutukseen käytetty aika vastuualueittain päiviä päiviä/vakanssi henkilötyövuosia % JIKin koulutuksesta Ikääntyneiden palvelut 1392,4 4,10 5,55 42 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 1384,6 5,03 5,52 42 % Hallinto 143,5 4,63 0,57 4 % Suun terveydenhuolto 134,1 3,12 0,53 4 % Kurikan sosiaalitoimi 125,5 4,33 0,50 4 % Työterveyshuolto 90,3 5,64 0,36 3 % Ympäristöterveydenhuolto 45,8 4,16 0,18 1 % Yhteensä 3316,2 4,45 13, % 5. Eläköityminen Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden lukumäärinä ja näiden keski-ikänä. Näiden kehitystä seurataan pitkällä aikavälillä. Yhteensä Keski-ikä Kunta-alan k.a. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 14 63,3 63,9 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 5 61,6 61,1 Vuonna 2013 JIK ky:ssä siirryttiin vanhuuseläkkeelle keskimäärin 0,6 vuotta nuorempana kuin vuonna Kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi, JIK ky:ssä jäädään vanhuuseläkkeelle hieman kunta-alan keskiarvoa nuorempana. Osa-aikaeläkkeelle siirryttiin puolestaan hieman keskiarvoa vanhempana. 22

23 Yli oman henkilökohtaisen eläkeikänsä jatkoi 22 henkilöä, joista 6 oli terveyskeskuslääkäreitä. Kuten seuraavasta taulukosta ilmenee, ennusteen mukaan vuonna 2014 jää eläkkeelle 23 henkilöä, joista 1 on hammaslääkäri. Eläköitymisennuste JIK ky:stä vuosille Kaikki nimikkeet yhteensä joista lääkäreitä joista hammaslääkäreitä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Lukumäärä % koko henkilöstön Keski-ikä kunta-alan k.a. määrästä 2013 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista 11 1,06 % 55,4 54,4 - Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 2 0,19 % 57,3 56,0 - Kuntoutustuelle siirtyneitä 8 0,77 % 54,3 49,4 -Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 1 0,10 % 59,8 57,9 Vuonna 2013 siirryttiin työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 1,6 vuotta nuorempana kuin vuonna JIK ky:ssä kuitenkin siirryttiin työkyvyttömyyseläkkeelle vuoden vanhempana kuin kuntaalalla keskimäärin. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli 18,2 % Varhe-maksut Maksut euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhe-maksu ,13 0,07 % Varhe-maksu, eli varhaiseläkemenoperusteinen maksu, perustuu niihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä ja kuntoutustuista. JIK ky:n jäsenkuntien vastuu JIK ky:ään siirtyneiden henkilöiden varhe-maksuista päättyi Tulevina vuosina JIK ky:n maksuosuudet tulevat mahdollisesti kasvamaan riippuen siitä, miten onnistutaan ennaltaehkäisemään pysyviä työkykyongelmia. 23

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015 Käsittely: JIK ky Johtokunta 31.3.2016 JIK ky Yhtymäkokous 27.6.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 2.1. Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari 26. 27.2.2015 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.14 2013 2014 muutos tavoite Yli/ali Työpanos 3062 3032-30 1 % 3048 16 0,5% - Lääkärit

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010

Henkilöstötilinpäätös 2010 2010 Yhtymäkokous 15.6.2011 YT-ryhmä 6.5.2011 Työsuojelutoimikunta 5.5.2011 Johtoryhmä 13.4.2011 Johtokunta 25.3.2011 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3 2.1. VAKINAISET VIRAT

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot