FSD2533. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2533. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2533 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :11: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2533. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Merikivi, Jani (Nuorisotutkimusseura): Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 165 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret Aineiston nimi englanniksi: Virtual Youth Work 2007: Youth Survey Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Merikivi, Jani (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto) Sulake Corporation Oy Turun kauppakorkeakoulu Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Merikivi, Jani (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat Habbo Hotel; internet; keskustelupalstat; kuluttajakäyttäytyminen; nuoret; perhe-elämä; rahankäyttö; sosiaalinen media; tietoturva; verkkonuorisotyö; verkkopalvelut; verkkoyhteisöt Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen; nuoret; perhe-elämä, avioliitto ja sukupolvet; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; tietoyhteiskunta Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa selvitettiin Netari.fi-projektiin liittyvän Habbo Hotel -verkkoyhteisössä tehtävän nuorisotyön arvoa. Aineistoa kerättiin muun muassa nuorilta Habbo-käyttäjiltä (FSD2533) sekä Suomi24-palvelua käyttäneiltä vanhemmilta (FSD2534). Aluksi kyselyssä haluttiin tietää, miten tärkeinä vastaajat pitävät erilaisia tiedonvälityskanavia, kuten lehdistöä, televisiota, internetiä ja kännykkää. Lisäksi selvitettiin vastaajien käyttötottumuksia internetiin ja tietokoneisiin liittyen esimerkiksi kysymyksillä erilaisten nettipalvelujen, kuten IRC-Gallerian, MSN Messengerin, Skypen, Youtuben ja Demin tuttuudesta sekä internetin hyödyllisyydestä esimerkiksi tiedonhaussa, yhteydenpidossa, asioiden hoitamisessa ja ostosten teossa. Tässä yhteydessä kysyttiin myös, miten vanhemmat ovat osallistuneet vastaajien internetin käyttöön. Vaihtoehtoina olivat muun muassa keskustelut siitä, mitä tietoja itsestä kannattaa netissä antaa, mihin palveluihin saa rekisteröityä ja millaisia valokuvia internetiin kannattaa laittaa. Aihepiirin päätteeksi kysyttiin onko vanhemmilla riittävästi aikaa viettää vastaajien kanssa ja kuinka vanhemmat rajoittavat vastaajien internetin käyttöä. Seuraavat kysymykset koskivat Habbo Hotel -verkkoyhteisöä ja sen käyttöä. Habboon liittyen kysyttiin muun muassa, mitä vastaajat tekevät Habbossa, miten heidän vanhempansa suhtautuvat Habbossa käytettyyn aikaan sekä mitä vaikutuksia Netari-nuorisotilalla on ollut palvelun käyttöön. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi, tuntevatko vastaajat Manteli-chatin Habbossa, pitävätkö he internetissä tapahtuvaa nuorisotyötä tärkeänä ja paljonko he käyttävät rahaa Habboon kuukaudessa. Rahaan liittyen kysyttiin myös, mistä ja kuinka paljon vastaajat saavat rahaa kuukausittain sekä mihin he sitä haluaisivat kuluttaa, mikäli sitä olisi enemmän käytettävissä. Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan miten tärkeitä asiat, kuten koulukaverit, tyylikkäät vaatteet ja hienon huoneen omistaminen Habbossa heille ovat. Lisäksi kysyttiin muun muassa, hyväksyvätkö vastaajat mainonnan Habbo Hotellissa sekä mikä on heidän mielestään paras kännykkämerkki, paras vaatemerkki, paras lehti ja mieluisin ruokapaikka. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, pääasiallinen toiminta, sisarusten määrä, perhemuoto ja asumismuoto. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Habbo Hotel -verkkopalvelun käyttäjät Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Merikivi, Jani (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto) Aineiston tuottajat: Helsingin kaupunki. Nuorisoasiainkeskus; Pelastakaa Lapset ry Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Puolistrukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2007 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 243 muuttujaa ja 2065 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte Habboa käyttäville nuorille suunnattu kysely oli esillä Habbo Hotel -verkkopalvelun uutisosiossa Kyselyn yhteydessä oli mainittu, että kysely on tarkoitettu kaikille Habbon käyttäjille. Vastauksia saatiin 2065 kappaletta. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on poistettu kuntamuuttuja q3. Avovastauksista on anonymisoitu nimiä ja muita henkilötietoja. Tietoarkistolla ei ole kyselylomakkeen lopullista versiota. Kyselylomakkeessa ja datassa on pieniä eroavaisuuksia. Julkaisut Merikivi, Jani (2007). Netari.fi - Nuorisotyön arvo. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja; 14. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Liittyvät aineistot FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Merikivi, Jani (2007). Netari.fi - Nuorisotyön arvo. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja; 14. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2065 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2065 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2065 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Sukupuolesi? Tyttö Poika tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Ikä Minkä ikäinen olet? (Alle 8-vuotias Yli 20-vuotias) Alle 8-vuotias (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Yli 20-vuotias tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Pääasiallinen toiminta Oletko... Ala-asteella Yläasteella Lukiossa Ammattioppilaitoksessa Jossakin muussa koulutuksessa Työssä Työtön tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Sisaruksien määrä Kuinka monta sisarusta (siskoja ja veljiä) sinulla on? 7

14 2. Muuttujat Yli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Perhemuoto Asutko...(perhemuoto) Yhdessä molempien vanhempiesi kanssa Yhdessä isäsi kanssa Yhdessä äitisi kanssa Uusioperheessä (toinen vanhemmistasi on isä- tai äitipuolesi) Yksin Muulla tavoin En osaa sanoa Avio- tai avoliitossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Asumismuoto Asutko...(asumismuoto) 8

15 Q9 Kerrostalossa Rivitalossa Paritalossa Omakotitalossa Muulla tavoin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Perheen asunnon omistusmuoto Asuuko perheesi... Vuokralla Omistusasunnossa En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Montako autoa perheelläsi on? Montako autoa perheelläsi on? Yli kolme tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q10] Onko perheesi ollut lomamatkalla ulkomailla viimeisen vuoden aikana? Onko perheesi ollut lomamatkalla ulkomailla viimeisen vuoden aikana? Ei kertaakaan Kerran Kaksi kertaa Kolme kertaa Useammin kuin kolme kertaa En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Ovatko vanhempasi töissä? Ovatko vanhempasi töissä? Molemmat ovat töissä Vain toinen vanhemmistani on töissä Kumpikaan ei ole töissä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12A] Kuinka tärkeänä pidät: Lehdistöä? Kuinka tärkeinä pidät seuraavia vaihtoehtoja? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Lehdistö 10

17 Q12B Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12B] Kuinka tärkeänä pidät: Radiota? Kuinka tärkeinä pidät seuraavia vaihtoehtoja? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Radio Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q12C] Kuinka tärkeänä pidät: Televisiota? Kuinka tärkeinä pidät seuraavia vaihtoehtoja? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Televisio Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12D] Kuinka tärkeänä pidät: Internetiä ja muita tietoverkkoja? Kuinka tärkeinä pidät seuraavia vaihtoehtoja? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Internet ja muut tietoverkot Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q12E (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12E] Kuinka tärkeänä pidät: Kirjoja? Kuinka tärkeinä pidät seuraavia vaihtoehtoja? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Kirjat Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q12F] Kuinka tärkeänä pidät: Elokuvia ja videoita? Kuinka tärkeinä pidät seuraavia vaihtoehtoja? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Elokuvat ja videot Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12G] Kuinka tärkeänä pidät: Kännykkää? Kuinka tärkeinä pidät seuraavia vaihtoehtoja? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Kännykkä Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q13B (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13A] Kuinka usein käytät internetiä: Kotona? Kuinka usein käytät internetiä seuraavissa paikoissa? Kotona Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Harvemmin En käytä lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13B] Kuinka usein käytät internetiä: Koulussa? Kuinka usein käytät internetiä seuraavissa paikoissa? 15

22 2. Muuttujat Koulussa Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Harvemmin En käytä lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13C] Kuinka usein käytät internetiä: Kirjastossa? Kuinka usein käytät internetiä seuraavissa paikoissa? Kirjastossa Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Harvemmin En käytä lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13D] Kuinka usein käytät internetiä: Nuorisotalolla? Kuinka usein käytät internetiä seuraavissa paikoissa? 16

23 Q13F Nuorisotalolla Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Harvemmin En käytä lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13E] Kuinka usein käytät internetiä: Ystävän luona? Kuinka usein käytät internetiä seuraavissa paikoissa? Ystävän luona Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Harvemmin En käytä lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13F] Kuinka usein käytät internetiä: Työpaikalla? Kuinka usein käytät internetiä seuraavissa paikoissa? 17

24 2. Muuttujat Työpaikalla Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Harvemmin En käytä lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Kuinka monta tietokonetta teillä on kotona? Kuinka monta tietokonetta teillä on kotona? Yli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15A] Nettitietokoneen sijainti: Olohuone Jos kotonasi on nettitietokone (tai tietokoneita), missä se sijaitsee? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Olohuoneessa 18

25 Q15C Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15B] Nettitietokoneen sijainti: Työhuone Jos kotonasi on nettitietokone (tai tietokoneita), missä se sijaitsee? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Työhuoneessa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15C] Nettitietokoneen sijainti: Makuuhuone Jos kotonasi on nettitietokone (tai tietokoneita), missä se sijaitsee? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Makuuhuoneessa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q15D] Nettitietokoneen sijainti: Lastenhuone Jos kotonasi on nettitietokone (tai tietokoneita), missä se sijaitsee? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Lastenhuoneessa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15E] Nettitietokoneen sijainti: Keittiö Jos kotonasi on nettitietokone (tai tietokoneita), missä se sijaitsee? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Keittiössä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q15H [Q15F] Nettitietokoneen sijainti: Muu Jos kotonasi on nettitietokone (tai tietokoneita), missä se sijaitsee? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Muualla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15G] Nettitietokoneen sijainti: Langaton yhteys Jos kotonasi on nettitietokone (tai tietokoneita), missä se sijaitsee? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Langaton yhteys Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15H] Nettitietokoneen sijainti: Kotona ei nettiä Jos kotonasi on nettitietokone (tai tietokoneita), missä se sijaitsee? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) 21

28 2. Muuttujat Kotona ei ole nettiä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Kuinka paljon vietät aikaa internetissä? Kuinka paljon vietät aikaa internetissä? Kuusi tuntia tai enemmän päivässä tuntia päivässä Tunnin päivässä Muutaman tunnin viikossa Muutaman tunnin kuukaudessa En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Millainen tietokoneen käyttäjä olet? Millainen tietokoneen käyttäjä olet? Olen asiantuntija Olen aktiivinen harrastaja En ole harrastaja, mutta surffailen mielelläni Hoidan tietokoneella vain välttämättömät asiat (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q18B (taulukko jatkuu ed. sivulta) En mielelläni käytä tietokonetta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A] Internetin käyttö: Raha-asiat Mihin käytät internetiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Pankkiyhteyksiin, raha-asioiden hoitamiseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B] Internetin käyttö: Ostokset Mihin käytät internetiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Ostosten tekemiseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [Q18C] Internetin käyttö: Sähköposti Mihin käytät internetiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Sähköpostiyhteydenpitoon Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18D] Internetin käyttö: Chat Mihin käytät internetiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Chattailuun Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18E] Internetin käyttö: Pelit Mihin käytät internetiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Pelien pelaamiseen joidenkin muiden kanssa 24

31 Q18G_1 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18F] Internetin käyttö: Musiikki Mihin käytät internetiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Musiikin tallentamiseen, imuroimiseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18G_1] Internetin käyttö: Johonkin muuhun Mihin käytät internetiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Johonkin muuhun Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q18G_2] Internetin käyttö: Johonkin muuhun (Avokysymys) Mihin käytät internetiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Johonkin muuhun, mihin? (Avokysymys) [Q19A] Nettipalvelujen tuttuus: Habbo Hotel Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Habbo Hotel -virtuaaliyhteisö En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B] Nettipalvelujen tuttuus: IRC-Galleria Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) 26

33 Q19C IRC-Galleria En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19C] Nettipalvelujen tuttuus: MSN Messenger Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) MSN Messenger En tunne lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19D] Nettipalvelujen tuttuus: Skype Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Skype En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19E] Nettipalvelujen tuttuus: World of Warcraft Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) World of Warcraft 28

35 Q19F En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19F] Nettipalvelujen tuttuus: Netari.fi Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Netari.fi-sivusto En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q19G] Nettipalvelujen tuttuus: Pelastakaa lapset ry Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Pelastakaa Lapset Ry:n sivusto (esim. Manteli-chat, Tiukula.fi-sivusto, Nettivihje) En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19H] Nettipalvelujen tuttuus: Myspace Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Myspace En tunne lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q19I (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19I] Nettipalvelujen tuttuus: Youtube Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Youtube En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q19J] Nettipalvelujen tuttuus: Demi Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Demi En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19K] Nettipalvelujen tuttuus: Mix Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Mix En tunne lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q19L (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19L] Nettipalvelujen tuttuus: City-lehti Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) City-lehti En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q19M] Nettipalvelujen tuttuus: Runescape Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Runescape En tunne lainkaan Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19N] Nettipalvelujen tuttuus: Suosikki Kuinka tuttuja seuraavat nettipalvelut sinulle ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu) Suosikki En tunne lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q21A (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tuttu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20] Kuinka hyödylliseksi koet internetin? Kuinka hyödylliseksi koet internetin? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21A] Internetin hyödyllisyys: Tiedonhaku Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) 35

42 2. Muuttujat Tiedonhaussa (esim. koulutehtäviä varten) Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21B] Internetin hyödyllisyys: Yhteydenpito Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) Yhteydenpidossa ystävien kanssa (esim. Mese ja sähköposti) Ei lainkaan hyödyllinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q21D (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21C] Internetin hyödyllisyys: Taitojen kehittäminen Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) Taitojen kehittämisessä (esim. parantaa kielitaitoa) Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21D] Internetin hyödyllisyys: Ajanviete Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) 37

44 2. Muuttujat Ajanvietossa (esim. peleihin) Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21E] Internetin hyödyllisyys: Kotona viihtyminen Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) Kotona viihtymisessä Ei lainkaan hyödyllinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q21G (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21F] Internetin hyödyllisyys: Rahan säästäminen Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) Rahan säästämisessä (esim. tekstiviestien lähettämiseen tai Skype-puheluihin) Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21G] Internetin hyödyllisyys: Päivittäisten asioiden hoitaminen Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) 39

46 2. Muuttujat Päivittäisten asioiden hoidossa (esim. ilmoittautuu johonkin jäseneksi) Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21H] Internetin hyödyllisyys: Itsensä ilmaiseminen Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) Itsensä ilmaisemisessa (esim. kirjoittaa blogeja tai ylläpitää sivustoja) Ei lainkaan hyödyllinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q21J (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21I] Internetin hyödyllisyys: Uusien ystävien löytäminen Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) Uusien ystävien löytämisessä (esim. Habbossa) Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21J] Internetin hyödyllisyys: Vaikuttaminen Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) 41

48 2. Muuttujat Vaikuttamisessa (esim. vastaa kyselyihin) Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21K] Internetin hyödyllisyys: Ostaminen Kuinka hyödyllinen internet on seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) Ostamisessa (ostaa esim. cd-levyjä) Ei lainkaan hyödyllinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q23A (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyödyllinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Onko nettikaupoista hyötyä? Onko nettikaupoista hyötyä? (0=Ei todellakaan; 10=Todellakin) Ei todellakaan Todellakin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23A] Kuinka hyvin keskustelupalstoja valvotaan: Suomi24? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia internetin keskustelupalstoja valvotaan? (En tiedä; 0=Erittäin huonosti; 10=Erittäin hyvin) Suomi24 43

50 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23B] Kuinka hyvin keskustelupalstoja valvotaan: Demi? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia internetin keskustelupalstoja valvotaan? (En tiedä; 0=Erittäin huonosti; 10=Erittäin hyvin) Demi Erittäin huonosti Erittäin hyvin En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS)

51 Q23D [Q23C] Kuinka hyvin keskustelupalstoja valvotaan: Koululainen? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia internetin keskustelupalstoja valvotaan? (En tiedä; 0=Erittäin huonosti; 10=Erittäin hyvin) Koululainen Erittäin huonosti Erittäin hyvin En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23D] Kuinka hyvin keskustelupalstoja valvotaan: IRC-Galleria? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia internetin keskustelupalstoja valvotaan? (En tiedä; 0=Erittäin huonosti; 10=Erittäin hyvin) IRC-Galleria 45

52 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23E] Kuinka hyvin keskustelupalstoja valvotaan: Habbo Hotel? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia internetin keskustelupalstoja valvotaan? (En tiedä; 0=Erittäin huonosti; 10=Erittäin hyvin) Habbo Hotel Erittäin huonosti Erittäin hyvin En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q23G [Q23F] Kuinka hyvin keskustelupalstoja valvotaan: ii2? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia internetin keskustelupalstoja valvotaan? (En tiedä; 0=Erittäin huonosti; 10=Erittäin hyvin) ii2 Erittäin huonosti Erittäin hyvin En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23G] Kuinka hyvin keskustelupalstoja valvotaan: Aapeli? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia internetin keskustelupalstoja valvotaan? (En tiedä; 0=Erittäin huonosti; 10=Erittäin hyvin) Aapeli 47

54 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23H] Kuinka hyvin keskustelupalstoja valvotaan: Runescape? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia internetin keskustelupalstoja valvotaan? (En tiedä; 0=Erittäin huonosti; 10=Erittäin hyvin) Runescape Erittäin huonosti Erittäin hyvin En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS)

55 Q24A [Q23I] Kuinka hyvin keskustelupalstoja valvotaan: Yle.fi? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia internetin keskustelupalstoja valvotaan? (En tiedä; 0=Erittäin huonosti; 10=Erittäin hyvin) Yle.fi Erittäin huonosti Erittäin hyvin En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24A] Vanhemmat ja netin käyttö: Keskusteltu, mitä tietoja itsestä kannattaa antaa Miten vanhempasi ovat osallistuneet sinun internetin käyttöösi? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Keskustellut siitä, mitä tietoja itsestä kannattaa antaa 49

56 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24B] Vanhemmat ja netin käyttö: Sovittu palvelut, joihin saa rekisteröityä Miten vanhempasi ovat osallistuneet sinun internetin käyttöösi? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Sopinut palveluista, joihin saan rekisteröityä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24C] Vanhemmat ja netin käyttö: Antanut vinkkejä (hupi ja hyöty) Miten vanhempasi ovat osallistuneet sinun internetin käyttöösi? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Antanut vinkkejä siihen, mitä hyötyä tai hupia verkosta löytyy Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

57 Q24E [Q24D] Vanhemmat ja netin käyttö: Keskusteltu, millaisia valokuvia verkkoon kannattaa laittaa Miten vanhempasi ovat osallistuneet sinun internetin käyttöösi? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Keskustellut siitä, millaisia valokuvia verkkoon kannattaa laittaa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24E] Vanhemmat ja netin käyttö: Keskusteltu, miten ikävissä nettitilanteissa toimitaan Miten vanhempasi ovat osallistuneet sinun internetin käyttöösi? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Keskustellut siitä, miten ikävissä nettitilanteissa toimitaan Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

58 2. Muuttujat [Q24F] Vanhemmat ja netin käyttö: Seurannut käymiäni verkkokeskusteluja kanssani Miten vanhempasi ovat osallistuneet sinun internetin käyttöösi? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Seurannut käymiäni verkkokeskusteluja minun nähden Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24G] Vanhemmat ja netin käyttö: Pelannut nettipelejä kanssani Miten vanhempasi ovat osallistuneet sinun internetin käyttöösi? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Pelannut nettipelejä minun kanssani Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24H] Vanhemmat ja netin käyttö: Katsellut nettivalokuviani kanssani Miten vanhempasi ovat osallistuneet sinun internetin käyttöösi? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) 52

59 Q25 Katsellut nettiin laittamistani valokuvia kanssani Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24I] Vanhemmat ja netin käyttö: Selaillut nettisivuja kanssani Miten vanhempasi ovat osallistuneet sinun internetin käyttöösi? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Selaillut nettisivuja kanssani Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Onko vanhemmillasi riittävästi aikaa viettää kanssasi? Onko vanhemmillasi riittävästi aikaa viettää kanssasi? (0=Ei lainkaan; 10=Täysin riittävästi) Ei lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 53

60 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin riittävästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26A] Vanhemmat ja netin rajoittaminen: Aikarajoitukset Miten vanhempasi rajoittavat sinun internetin käyttöäsi? (0=Ei rajoita lainkaan; 10=Rajoittaa erittäin paljon) Aikarajoituksin Eivät rajoita lainkaan Rajoittavat erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

61 Q26C [Q26B] Vanhemmat ja netin rajoittaminen: Säännöt Miten vanhempasi rajoittavat sinun internetin käyttöäsi? (0=Ei rajoita lainkaan; 10=Rajoittaa erittäin paljon) Säännöin Eivät rajoita lainkaan Rajoittavat erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26C] Vanhemmat ja netin rajoittaminen: Suodattimet/esto-ohjelmat Miten vanhempasi rajoittavat sinun internetin käyttöäsi? (0=Ei rajoita lainkaan; 10=Rajoittaa erittäin paljon) Suodattimella tai esto-ohjelmalla (taulukko jatkuu seur. sivulla) 55

62 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eivät rajoita lainkaan Rajoittavat erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26D] Vanhemmat ja netin rajoittaminen: Rahallisesti Miten vanhempasi rajoittavat sinun internetin käyttöäsi? (0=Ei rajoita lainkaan; 10=Rajoittaa erittäin paljon) Rahallisesti Eivät rajoita lainkaan Rajoittavat erittäin paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 56

63 Q27 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26E] Vanhemmat ja netin rajoittaminen: Muu Miten vanhempasi rajoittavat sinun internetin käyttöäsi? (0=Ei rajoita lainkaan; 10=Rajoittaa erittäin paljon) Muuten Eivät rajoita lainkaan Rajoittavat erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27] Vanhemmat ja netin rajoittaminen: Muu (Avokysymys) Miten vanhempasi rajoittavat sinun internetin käyttöäsi? (0=Ei rajoita lainkaan; 10=Rajoittaa erittäin paljon) Muuten, miten? (Avokysymys) 57

64 2. Muuttujat [Q28] Kuinka kauan olet käynyt Habbossa? Kuinka kauan olet käynyt Habbo Hotellissa? Alle kolme kuukautta kuukautta kuukautta kuukautta kuukautta Yli kolme vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29] Kuinka usein käyt Habbossa? Kuinka usein käyt Habbo Hotellissa? Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Harvemmin En ole käynyt lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Kuinka kauan viivyt kerralla Habbossa? Kuinka kauan viivyt kerralla Habbossa? 58

65 Q32 Alle 10 minuuttia minuuttia minuuttia minuuttia minuuttia Yli 180 minuuttia tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31] Hyväksyvätkö vanhempasi, että käyt Habbossa? Hyväksyvätkö vanhempasi, että käyt Habbo Hotellissa? (En osaa sanoa; 0=Ei hyväksy lainkaan; 10=Hyväksyy täysin) Eivät hyväksy lainkaan Hyväksyvät täysin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32] Oletko käynyt Habbossa yhdessä vanhempiesi kanssa? Oletko käynyt Habbo Hotellissa yhdessä vanhempiesi kanssa? 59

66 2. Muuttujat Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Harvemmin En kertaakaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33] Kuinka turvallisena pidät Habboa? Kuinka turvallisena pidät Habboa? (0=Täysin turvattomana; 10=Täysin turvallisena) Täysin turvattomana Täysin turvallisena tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34A] Habbon käyttö (viimeinen kk): Ostanut ja vaihtanut huonekaluja Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Ostanut ja vaihtanut huonekaluja 60

67 Q34C Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34B] Habbon käyttö (viimeinen kk): Pelannut pelejä Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Pelannut pelejä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34C] Habbon käyttö (viimeinen kk): Osallistunut kilpailuihin Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Osallistunut kilpailuihin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

68 2. Muuttujat [Q34D] Habbon käyttö (viimeinen kk): Järjestänyt pelejä ja kilpailuja Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Järjestänyt pelejä ja kilpailuja Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34E] Habbon käyttö (viimeinen kk): Tutustunut muihin yhteisön jäseniin Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Tutustunut muihin yhteisön jäseniin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34F] Habbon käyttö (viimeinen kk): Liikkunut Habbon jengeissä Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) 62

69 Q34H Liikkunut Habbon jengeissä Mainittu 1 0 tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34G] Habbon käyttö (viimeinen kk): Keskustellut todellisessa elämässä tapaamieni ystävien kanssa Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Keskustellut todellisessa elämässä tapaamieni ystävien kanssa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34H] Habbon käyttö (viimeinen kk): Keskustellut Habbossa tapaamieni ystävien kanssa Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Keskustellut Habbo Hotellissa tapaamieni ystävien kanssa 63

70 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34I] Habbon käyttö (viimeinen kk): Kuulunut johonkin ryhmään Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Kuulunut johonkin ryhmään Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34J_1] Habbon käyttö (viimeinen kk): Muu Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Jotain muuta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

71 Q35B [Q34J_2] Habbon käyttö (viimeinen kk): Muu (Avokysymys) Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa viimeisen kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Jotain muuta, mitä? (Avokysymys) [Q35A] Tärkeää Habbossa: Omistaa monta huonetta Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita Habbossa? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Omistaa monta huonetta Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B] Tärkeää Habbossa: Olla rikas eli omistaa arvokasta kamaa Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita Habbossa? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) 65

72 2. Muuttujat Olla rikas eli omistaa arvokasta kamaa Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35C] Tärkeää Habbossa: Omistaa harvinaisia kamoja Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita Habbossa? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Omistaa harvinaisia kamoja Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 66

73 Q35E (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35D] Tärkeää Habbossa: Sisustaa huone mahdollisimman hienosti Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita Habbossa? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Sisustaa huone mahdollisimman hienosti Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35E] Tärkeää Habbossa: Tuntea julkkiksia Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita Habbossa? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Tuntea julkkiksia 67

74 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35F] Tärkeää Habbossa: Olla julkkis Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita Habbossa? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Olla julkkis Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

75 Q35H [Q35G] Tärkeää Habbossa: Vaihdella tavaroita Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita Habbossa? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Vaihdella tavaroita Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35H] Tärkeää Habbossa: Viihtymisen kannalta käyttää kolikoita Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita Habbossa? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) Viihtymisen kannalta käyttää kolikoita Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 69

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2987. Diakoniabarometri Koodikirja

FSD2987. Diakoniabarometri Koodikirja FSD2987 Diakoniabarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Diakoniabarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1211. Viestintäkasvatus perusopetuksessa Koodikirja

FSD1211. Viestintäkasvatus perusopetuksessa Koodikirja FSD1211 Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2533 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret

FSD2533 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2533 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2408. Ikääntyneet kanadansuomalaiset Koodikirja

FSD2408. Ikääntyneet kanadansuomalaiset Koodikirja FSD2408 Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3053 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot