LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto

2 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE Liperin kunnan organisaatio ja osastot Henkilöstön määrä ja palvelussuhteiden luonne Henkilöstön sukupuolijakauma Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön eläköityminen HENKILÖSTÖKULUT SAIRAUSPOISSAOLOT JA TYÖTAPATURMAT Sairauspoissaolot Työtapaturmat ja ammattitaudit TYÖKYVYN JA TYÖHYVINVOINNIN TUKEMINEN Varhainen ja tehostettu tuki Työterveyshuoltoyhteistyö Työsuojelutoiminta Osaamisen kehittäminen Henkilöstön koulutus Perehdytys Kehityskeskustelut Työyhteisöjen hyvinvointi Työhyvinvoinnin seuranta YHTEENVETO... 30

3 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE Liperin kunnassa vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa kuvataan henkilöstön määrää, rakennetta, toimintaa ja kustannuksia. Henkilöstökertomus toimii myös henkilöstöstrategian ja henkilöstöpoliittisten tavoitteiden seurannan välineenä. Sosiaali- ja terveystoimessa on voimassa oma henkilöstöstrategiansa, joka on sovitettu yhteen Liperin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen strategian sekä Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin omien henkilöstöstrategioiden kanssa (OkuLi yhteistoiminta päättyi ). Strategian toteutumista seurataan muun muassa toimialan omassa henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstökertomus toimii hyvänä henkilöstöpolitiikan seurannan ja toiminnan kehittämisen apuvälineenä erityisesti silloin, kun toiminnalle on jo strategia- ja suunnitelmatasolla kyetty asettamaan riittävän selkeät tavoitteet ja mittarit. Koko kunnan henkilöstöstrategia tullaan päivittämään vuoden 2014 aikana. Henkilöstöstrategia johdetaan kulloinkin voimassa olevasta kuntastrategiasta. Vuotta 2013 koskevat ajankohtaiset koko kuntaa koskevat henkilöstöpoliittiset teemat on täsmennetty voimassa olevaan kuntastrategiaan ja hallitusohjelmaan. Kuntastrategian henkilöstöä koskevan tavoitteen mukaan Liperin kunta on henkilöstöstään huolehtiva ja haluttu työnantaja. Kunta- ja henkilöstöstrategian ohella erityisesti työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittämistä konkretisoivat neljän vuoden välein laadittava työhyvinvoinnin (työsuojelun) toimintaohjelma sekä vuosittain laadittava työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma. Työhyvinvointitoiminnan tavoitteet ja kehittämiskohteet on johdettu henkilöstöstrategiasta ja ne ovat vuosille seuraavat: Osaaminen, työolosuhteet ja resurssit, esimiestyö ja työssä jaksaminen. Henkilöstökertomuksessa henkilöstöä koskevien tunnuslukujen tarkastelu on tehty vuoden lopun ( ) tilanteen mukaan. Henkilöstökertomuksen tiedot on kerätty palkkahallinnon tietojärjestelmästä, työterveyshuollosta, esimieskyselyin sekä vakuutusyhtiön ja eläkelaitoksen tilastoista. Henkilöstökertomuksessa on esitetty vastaavia lukuja aikaisemmilta vuosilta, jotta lukijan olisi helpompi tehdä vertailua nykyisistä tunnusluvuista. 1

4 2. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE 2.1 Liperin kunnan organisaatio ja osastot Kuviossa 1 on esitetty Liperin kunnan organisaatio. Sosiaali- ja terveystoimen osalta organisaatio on muuttunut vuoden 2014 vaihteessa, mutta vuoden 2013 aikana Liperin kunnassa on toimittu tämän organisaation mukaisesti. Kuvio 1. Liperin kunnan henkilöstöorganisaatio 2

5 2.2 Henkilöstön määrä ja palvelussuhteiden luonne Liperin kunnan henkilöstömäärä vuoden 2013 lopussa oli 1130 työntekijää. Henkilöstömäärä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 6 %. Osastoittain tarkasteltuna henkilöstömäärältään suurin on sosiaali- ja terveysosasto. Sosiaali- ja terveysosastolla työskenteli 561 työntekijää (50 %). Sivistysosaston henkilöstömäärä 307 (27 %) on Liperin kunnan toiseksi suurin. Hallinto-osastolla työskenteli 214 (19 %) henkilöä ja teknisellä osastolla 48 (4 %)henkilöä. Taulukossa 1 on esitetty henkilömäärät ja niiden muutokset eri yksiköissä vuosina Osasto Hallintoosasto Sivistysosasto Sosiaali- ja terveysosasto Tekninen osasto 214* ** Koko kunta Taulukko 1: Liperin kunnan henkilöstömäärä vuosina *Liperin alueen lomittajat 50, muiden alueiden lomittajat 109 henkilöä, lomittajia yhteensä 159 henkilöä. Työssäkäynti ei rajoitu kuntien alueelle vaan työskentely suunnitellaan vallitsevan tilanteen ja tarpeen mukaan. Luvut ovat suuntaa antavia. **Sisältää OkuLi yhteistoiminnan henkilöstön. Outokummun alue n. 220 henkilöä. 3

6 Vuonna 2013 Liperin kunnan henkilöstöstä 78 % (877 henkilöä) työskenteli vakituisessa virka- tai työsuhteessa. Vakituisten työntekijöiden osuus on noussut edelliseen vuoteen verrattuna 3 %. Määräaikaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä on 22 %. Kuviosta 2 näkyy määräaikaisten ja vakituisten henkilöiden määrät osastoittain vuonna Kuvio 2. Liperin kunnan henkilöstömäärä osastoittain vuonna 2013 Suurin vakituisen henkilöstön osuus oli teknisellä osastolla, jossa henkilöstöstä työskenteli vakituisessa työ- tai virkasuhteessa 90 % henkilöstöstä. Sivistysosaston vakituisen henkilöstön osuus oli 81 %, hallinto-osaston 79 % ja sosiaali- ja terveysosaston 74 %. Kaikkien hallintokuntien osalta on selkeästi nähtävissä linjaus vakinaisen henkilöstön osuuden kasvamisessa. Taulukossa 2 on nähtävillä vakituisen henkilöstön määrän kehitys vuosina osastoittain Hallinto-osasto Sivistysosasto Tekninen osasto Sosiaali- ja terveysosasto Taulukko 2: Vakituisen henkilöstön % osuudet vuosina

7 Vakituiset lkm % Määräaik. lkm % Yhteensä osastottain % Hallinto , , ,0 Sivistys , , ,0 Sote , , ,0 Tekninen 43 89,6 5 10, ,0 Yhteensä Vuoden 2013 lopun tilanteen mukaan määräaikaisista työllistettyjä oli 9 (2012: 35, 2011:37) ja oppisopimussuhteisia 4 työntekijää (2012: 8, 2011:6). Työllistettyjen määrän laskua selittää vuonna 2013 olleet lomautukset, joiden aikana työllistettyjä ei voitu palkata samankaltaisiin tehtäviin, joita lomautukset koskivat. Tehtävien erilaisuuden vuoksi toimintaan voitiin jatkaa kuntouttavan työtoiminnan työnsuunnittelijoiden ja velvoitetukityöllistettyjen osalta. Puutyöpajan ja Kädentaitopajan kuntouttava työtoiminta jatkui siten lomautuksista huolimatta keskeytyksittä. Liperin kunnassa kuntouttavassa työtoiminnassa oli syyskuun lopulla 60 henkilöä. Puutyöverstaalla oli kuntouttavassa työtoiminnassa keskimäärin 21 henkilöä ja Kädentaitopajalla 14 henkilöä. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin OkuLi-yhteistoiminnan purkautumista. Outokummun kaupunki sanoi irti OkuLi-yhteistoimintasopimuksen ja henkilöstö (220 vakanssia) siirtyi Joensuun kaupungin palvelukseen. 2.3 Henkilöstön sukupuolijakauma Liperin kunta on julkishallinnolle tyypillisesti naisvaltainen työyhteisö. Liperin kunnan henkilöstön sukupuolijakaumaa on kuvattu kuviossa 3. Koko kunnan henkilöstöstä vuonna 2013 oli naisia 84,2 % ja miehiä 15,8 %. Sukupuolijakauma näyttää pysyttelevän melko vakiona, edellisiin vuosiin verrattuna muutokset ovat vajaan yhden prosentin luokkaa. Sosiaali- ja terveysosasto on selkeästi naisvaltaisin ala, muilla osastoilla erot ovat tasaisemmat. 5

8 Kuvio 3. Liperin kunnan henkilöstön sukupuolijakauma osastoittain vuonna

9 2.4 Henkilöstön ikärakenne Taulukossa 4 on kuvattu henkilöstön keski-iän kehitystä vuosina Vuonna 2013 vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli 47,7 vuotta, miesten keski-ikä oli naisia noin 2,5 vuotta korkeampi. Määräaikainen henkilöstö on keski-iältään vakituista nuorempaa, määräaikaisten keski-ikä on 39 vuotta. Henkilöstön keski-ikä oli korkein hallinto-osastolla (52,8 vuotta). Teknisen osaston keski-ikä on 48,4 vuotta ja sosiaali- ja terveysosaston 47,4 vuotta. Matalin keski-ikä on sivistysosastolla, jossa työntekijöiden keski-ikä on 45 vuotta. Henkilöstön keski-ikää laskettaessa on otettu huomioon sekä määräaikaiset että vakituiset työntekijät. Henkilöstön keski-ikä Vakituiset - naiset 48,3 48, ,5 47,3 Vakituiset - miehet 48,4 48,7 49, ,8 Vakituiset - yht. 48,3 48,4 48,2 46,9 47,7 Määräaikaiset - naiset 37, ,1 46,4 39,6 Määräaikaiset - miehet 35,4 35,5 35,6 ei 35,4 Määräaikaiset - yht ,2 37,3 46,4 39,0 Taulukko 4: Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä vuosina

10 2.5 Henkilöstön eläköityminen Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle siirtyi Liperin kunnan palveluksesta 23 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle 4 henkilöä. Osatyökyvyttömyyspäätöksen sai 7 henkilöä ja yhdelle haettiin taloudellista tukea. Taulukossa 5 näkyy eläkkeiden perusteet vuosina Eläkeperusteissa ei ole huomattavia muutoksia vuosittain vertaillessa. Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Osaaikaeläke Taulukko 5. Eläkkeiden perusteet vuosina Yht. henk. Kuviossa 4 on esitetty Liperin kunnasta eläkkeelle siirtyneet henkilöt ja näiden eläkkeelle siirtymisen keski-ikä vuosina Kuvio 4: KuEl-eläkkeelle siirtyneet vuosina

11 Taulukossa 6 on esitetty kunnallisen eläkelaitoksen Kevan laatima ennuste vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrästä Liperin kunnassa vuosina Vuosittaiset prosenttiosuudet kuvaavat, kuinka monta prosenttia alkuperäisestä työntekijämäärästä siirtyy eläkkeelle kunakin vuonna. Ennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityminen olisi kiivainta vuosina 2015, 2017 ja Taulukko 6. Liperin kunnan eläkepoistuma vuosina

12 Kuviossa 5 on esitetty kunnallisen eläkelaitoksen Kevan laatima odotettavissa oleva eläkepoistuma ammattiryhmittäin vuosina Suurimmat eläköityjäryhmät ovat seuraavina vuosina hammaslääkäreiden ja erilaisten sihteerien ammattiryhmissä. Kuvio 5. Odotettavissa oleva eläkepoistuma ammattiryhmittäin vuosina

13 3. HENKILÖSTÖKULUT Liperin kunnan henkilöstökulut olivat vuonna ,8 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluista palkkakuluja oli 34,1 miljoona euroa ja palkkojen sivukuluja 10,7 miljoonaa euroa. Kuviossa 6 on esitetty henkilöstökulujen kehitys vuosina Kuvio 6. Henkilöstön palkka- ja henkilösivukulut vuosina Kuviossa 7 on esitetty vuoden 2013 palkkakulut osastoittain ilman sivukuluja. Sosiaalija terveysosaston palkat muodostivat puolet palkkakuluista ollen 17,1 miljoona euroa. Toiseksi suurimman osan (28 %) muodostivat sivistysosaston palkkakulut, jotka olivat 9,6 miljoonaa euroa. Hallinto-osaston palkkoihin kului 6,0 miljoonaa euroa ja teknisen osaston palkkoihin 1,4 miljoonaa euroa. Kuvio 7. Liperin kunnan henkilöstökulut osastoittain

14 Kuviossa 8 näkyy palkkakulujen kehitys osastoittain vuosina Palkkakulurakenteessa ei ole havaittavissa muutoksia, vaan jakauma pysyy eri osastojen välillä samankaltaisena. Vuoden 2013 talouden tasapainottamisen toimenpiteet näkyvät myös palkkakulujen kehitystä tarkastellessa. Kuvio 8: Palkkakulujen kehitys osastoittain Vuonna 2013 henkilösivukuluina maksettiin varhaiseläkemenoperusteista maksua euroa. Varhe-maksujen kehitystä tulee tarkastella useamman vuoden ajalta todellisen kehityksen todentamiseksi. Työnantaja maksaa varhe-maksua työntekijän jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutustuelle (määräaikainen työkyvyttömyyseläke), yksilölliselle varhaiseläkkeelle, tai työttömyyseläkkeelle. Yksi työkyvyttömyyseläke maksaa kunnalle varhemaksuna n euroa yhtä euron eläkettä kohden. Mikäli työntekijä on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ennen eläkkeelle jäämistä useamman työnantajan palveluksessa, jaetaan varhe-maksu ansaittujen palkkojen suhteessa ko. työnantajien kesken. Taulukossa 7 on esitetty Liperin kunnan maksamat varhemaksut vuosina Varhemaksujen kehitys Taulukko 7: Varhemaksut

15 4. SAIRAUSPOISSAOLOT JA TYÖTAPATURMAT 4.1 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen systemaattista seurantaa on tehty Liperin kunnassa jo useiden vuosien ajan. Sairauspoissaolojen väheneminen ja hallinta on kirjattu tavoitteeksi muun muassa kunnan työhyvinvoinnin toimintaohjelmaan vuosille Poissaolojen määrä on kuitenkin ollut kasvusuuntainen vuosina Vuonna 2012 sairauspoissaolojen kasvu pysähtyi ja vuonna 2013 sairauspoissaolojen määrä kääntyi laskuun. Sairauspoissaoloja vuonna 2013 oli kalenteripäivää, joka tarkoittaa vähennystä edelliseen vuoteen 2886 kalenteripäivää. Yhden sairauspoissaolopäivän (kalenteripäivä) hinta oli 56,94 euroa. Hinta sisältää vain suorat poissaolosta aiheutuneet palkkakustannukset ilman sijais- tai muita kuluja. Kuviossa 9 on esitetty sairauspoissaolopäivien määrä kalenteripäivinä osastoittain vuosina Kuvio 9 Sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivinä osastoittain vuosina

16 Koko Liperin kunnan henkilöstön sairauspoissaolot työntekijää kohti vuonna 2013 olivat 16,6 päivää. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna on 1,4 kalenteripäivää/ työntekijä. Sairauspoissaolot ovat laskeneet teknistä osastoa lukuun ottamatta kaikilla osastoilla. Hallinto-osastolla lasku sairauspäivissä on 5,4 kalenteripäivää ja maaseutupalveluissa 1,6 kalenteripäivää. Maaseutupalveluita seurataan omana yksikkönään, koska työn luonne on fyysisesti erittäin vaativa. Sosiaali- ja terveysosastojen sairauspoissaolojen lasku on 2 kalenteripäivää ja sivistysosastolla vastaavasti laskua 1,6 kalenteripäivää työntekijää kohden. Kuviossa 10 on esitetty sairauspoissaolot työntekijää kohden vuosina Osastojen kehitystä ja keskinäistä vertailua tehtäessä on huomioitava, että pienillä osastoilla yksittäisten työntekijöiden runsas sairastavuus heijastuu koko osaston poissaololukuihin selvästi voimakkaammin kuin isommilla osastoilla. Poissaolot on suhteutettu vuoden lopun henkilöstömäärään. Luku ei sisällä vuoden aikana päättyneitä työsuhteita, joiden aikana on mahdollisesti oltu sairauslomalla. Kuvio 10. Sairauspoissaolojen määrä/työntekijä vuosina

17 Sairauspoissaoloja voidaan tarkastella myös sairauspoissaoloprosentin avulla (esitetty taulukossa 8), joka kuvaa sairauspoissaoloihin menneen työajan suhdetta (työpäivien) käytössä olevaan teoreettiseen työaikaan. Koko kunnan sairauspoissaoloprosentti laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna ollen 5,2 %. Poissaolo% osastoittain Hallinto-osasto 6,4 6,6 6,6 5,8 Sosiaali- ja terveysosasto 5,6 5,7 6,5 6,1 Sivistysosasto 4,7 5 4,1 3,4 Tekninen osasto 4,8 6,6 4,9 6,4 KOKO KUNTA 5,5 5,7 5,8 5,2 Taulukko 8. Sairauspoissaoloprosentit osastoittain vuosina Työterveyshuoltoon tilastoituu keskimäärin 65 % henkilöstölle myönnetyistä sairauslomista. Työterveyshuollon diagnoosiryhmittäisestä sairauspoissaolotilastosta (kuvio 11, ei sisällä lomitusta) voidaan todeta, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus (39,7 %) sairauspoissaolojen aiheuttajana on edelleen suurin, pientä laskua on kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna tapahtunut. Toiseksi suurimmaksi syyksi ovat nousseet mielenterveyshäiriöt (14,5 %). Kolmanneksi suurimpana, 12,9 % osuudella, poissaolosyynä ovat muut syyt ja neljäntenä, 10,3 % osuudella, vammat ja ulkoiset syyt. Vertailun tekemistä vaikeuttavat kirjaamisessa tehdyt muutokset, jolloin työterveyshuollolle ei kirjaudu tietoa muualla määrätyistä sairauslomista. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisemiseksi on jo otettu käyttöön tehostettu työfysioterapian käyttö, jossa tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivät ohjataan matalalla kynnyksellä työfysioterapeutin ohjaukseen ja neuvontaan. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan myös tarvittavan sairausloman aikana, sekä työhön paluun yhteydessä. Lisäksi yli 55-vuotiaat ohjataan jatkossa terveystarkastusten yhteydessä työfysioterapeutin kuntokartoitukseen. Sairauspoissaoloaikojen lyhentämiseksi ja hoidon tarpeen arvioinniksi on lisäksi työterveyshuoltona mahdollista käyttää erikoislääkärin konsultaatiota työterveyslääkärin harkinnan mukaan. 15

18 SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT DIAGNOOSIRYHMITTÄIN (%) * Sisältää mm. työterveyshoitajan diagnoosit, synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet sekä käynnit, joissa ei ole kirjattu diagnoosia määrämuotoisena. Kuvio 11. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin (%) vuonna Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmia ja ammattitauteja on tarkasteltu vakuutusyhtiön vuosittaisen työtapaturmatilaston avulla. Vuonna 2013 Liperin kunnan työntekijät olivat töistä poissa työtapaturmien ja ammattitautien takia yhteensä 379 päivää. Poissaolopäivien määrä laskenut 259 päivän verran, joka on tuloksena myönteinen. Kuviossa 12 on esitetty työtapaturmista aiheutuneiden sairauspoissaolojen määrät vuosina

19 Kuvio 12. Työtapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät vuosina Vuonna 2013 työtapaturmia sattui 68, joissa osallisina oli yhteensä 65 työntekijää. Ammattitautiepäilyjä ilmoitettiin 1. Vakuutusyhtiö maksoi kunnalle korvauksia työtapaturmien ja ammattitautien perusteella yhteensä euroa. Työtapaturmien kirjaus on tehostunut ja tapaturmista ilmoitetaan entistä herkemmin. Taulukossa 9 on esitetty yhteenvetona työtapaturmiin liittyvät luvut vuosina Tapaturmia kpl Osallisena työntekijöitä Työtapaturmat Ammattitautiepäilyt Vakuutusyhtiön maksamat korvaukset Taulukko 9: Työtapaturmat vuosina Kunnan maksamat palkat tapaturmista (sivukuluineen) 17

20 Kunta maksoi työtapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuneista poissaoloista palkkoja yhteensä euroa sivukuluineen. Eniten tapaturmia tapahtui putoamisja tai kaatumistilanteissa (20 tapahtumaa) ja toiseksi suurin tapaturman syy oli fyysinen kuormitus, joka aiheutti vammoja (8 tapahtumaa). Lomituspuolella suurin tapaturman syy oli laitteen hallinnan menettäminen (9 tapausta). Taulukossa 10 on esitetty työtapaturmissa ja ammattitaudeissa osallisina olleiden työntekijöiden määrä, joiden kohdalla tapaturmasta on aiheutunut sairauspoissaoloa. Työtapaturman vuoksi työstä poissaolleet henkilöt osastottain Hallintoosasto Maaseutupalvelut Sosiaali- ja terveysosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Yhteensä Taulukko 10. Työntekijöiden, joille aiheutui työtapaturman vuoksi poissaolo, määrät vuosina

21 5. TYÖKYVYN JA TYÖHYVINVOINNIN TUKEMINEN 5.1 Varhainen ja tehostettu tuki Varhaisen tuen mallin toimivuutta seurataan vuosittain tehtävällä esimieskyselyllä. Vuoden 2013 varhaisen tuen toimista tehtiin esimieskysely tammikuussa 2014 ja kysely lähetettiin sähköpostilla 42 esimiehelle. Vastausprosentti oli 80, jota voitanee pitää hyvänä vastausprosenttina. Varhaisen tuen mallin kyselystä puuttuvat Outokummusta Joensuun kaupungille siirtyneiden työntekijöiden tiedot, joten tiedot eivät ole täysin verrattavissa edellisen vuoden tietoihin. Puheeksi otto-tilanteita kirjattiin vuonna 2013 yhteensä 100 kappaletta. Varhaisen tuen malli ohjeistaa esimiestä käymään työntekijän kanssa keskustelun, mikäli esimiehellä on huoli työntekijästä. Puheeksi otto-tilanteita oli määrällisesti käyty eniten lomituspalveluissa, joka selittynee työn fyysisellä kuormittavuudella ja yksikön suurella koolla. Puheeksi otto -tilanteiden yleisimmät syyt olivat sairauspoissaolot ja niiden käytänteistä sopiminen. Toinen selkeä syy puheeksi ottoon oli henkilöstön keskeiset ristiriidat, joita oli pyritty selvittämään yhdessä esimiehen kanssa keskustellen. Esimiehistä 100 % oli seurannut alaisensa sairauspoissaoloja. 53 % esimiehistä on tehnyt ilmoituksen työterveyshuollolle sairauspoissaolorajojen ylittyessä, 6 % ei ole ilmoittanut ja 41 % esimiehistä ilmoittaa, ettei hänen alaisillaan ole ollut niin pitkiä sairauslomia, että ilmoitustarvetta olisi tullut. Yhteydenpito työntekijöihin pitkän sairausloman aikana näyttää olevan itsestään selvyys, esimiehet ovat pitäneet yhteyttä vastausten mukaan 100 %. Työhön paluun kirjallisen suunnitelman laatimisen osalta tilanne on yhä selkeästi haasteellinen kuten edellisinä vuosinakin. Vain 9 esimiestä ilmoittaa tehneensä työhön paluun suunnitelman kirjallisena pitkän poissaolon jälkeen. Vastauksien perusteella suunnitelman tehneiden esimiesten lisäksi 10 esimiehellä on ollut alaisia, joilla on ollut pitkiä poissaoloja, joiden jälkeen suunnitelman olisi pitänyt tehdä, mutta suunnitelmaa ei ole tehty. Tuloksista voi päätellä, että kirjallinen työhön paluun suunnitelma koetaan hankalana ja sen ohjeistamista tulisi lisätä. Tulosta voi selittää osaltaan myös se, ettei kaikkia varhaisen tuen toimia mielletä suunnitelman tekemiseksi. Myös työterveyshuollossa pidetty kolmikantaneuvottelu kirjallisine muistioineen voi toimia työhön paluun suunnitelmana. Vuoden 2013 aikana Liperin kunnassa oli käynnissä 15 varhaisen tuen mukaista työkykyprosessia. Yhteistyö työkykyprosesseissa on jalkautunut siten, että 19

22 kolmikantarakenne on selkeytynyt ja toimijoina työkykyprosessien selvittämisessä ovat mukana työterveyshuolto, henkilöstöhallinto ja työntekijän lisäksi tämän esimies. Tarvittaessa mukana voi olla mahdollinen tuleva esimies sekä työntekijän luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. 5.2 Työterveyshuoltoyhteistyö Työterveyshuollon toimintasuunnitelma toteutui vuonna 2013 suunnitelman mukaisesti. Terveyden seurantatarkastukset toteutettiin hallinto- ja tekniselle osastolle ja sosiaali- ja terveysosaston +55 tarkastuksina. Työterveyshuolto osallistui aktiivisesti varhaisen tuen mallin jalkautustyöhön. Vuosille työterveyshuoltotoiminnan keskeiseksi painopistealueeksi on kirjattu sairauspoissaolojen sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen hallinta sekä varhaisen tuen mallin jalkauttaminen ja käytänteiden vahvistaminen. Työterveyshuollon kustannukset vuosilta on esitetty kuviossa 13. Kustannukset eivät sisällä lomituspalvelujen työterveyshuoltokustannuksia, jotka olivat euroa vuonna 2013 (2012: ; 2011: ). Työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat euroa (2012: , 2011: ). Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden olivat 367 euroa vuonna 2013 (2012: 340; 2011:269; 2010: 273). 20

23 Kuvio 13. Työterveyshuollon kustannukset vuosina Työsuojelutoiminta Työsuojelun painopistealueina vuonna 2013 olivat edelleen sisäilma-asiat ja niihin liittyvät korjaustoimet. Liperin ja Outokummun terveyskeskukset, Varolan kiinteistö aiheuttivat eniten päänvaivaa ja palavereita sisäilmaongelmien takia. Varhaisen tuen mallia ja + 55 ohjelman jalkauttamista jatkettiin. Vaarojen ja riskien arviointi kierros toteutettiin koko kunnan osalta vuonna Tavoitteena on ollut poistaa tason 4 ja 5 riskit. Tällä hetkellä tason 5 (kuolemanriski) ei ole ja verrattuna 2010 profiiliin tason 4 riskit ovat vähentyneet huomattavasti. Jo tehtyjen arviointien mukaan pahimpia riskejä ovat tällä hetkellä mm. työpaikan lämpötila, yleisilmanvaihto, vetoisuus, liukastuminen, homeet ja kiire. Kuviosta 14 näkyy suoritettu riskiprofiili ja kuviosta nähdään, että riskit 4 ja 5 on saatu vähäiselle tasolle tai kokonaan poistettua. 21

24 Kuvio 14: Liperin kunnan riskiprofiili Vuonna 2013 käytiin myös työsuojeluvaltuutettujen vaalit. Ammattijärjestöt ja henkilöstöhallinto neuvottelivat työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä ja kuntaan päädyttiin perustamaan kokoaikainen työsuojeluvaltuutetun toimi alkaen. Vaalit käytiin lokakuussa ja vaaleissa valittiin työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu sekä työntekijöiden varavaltuutettu, toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu sekä toimihenkilöiden varavaltuutettu ja lomittajille oma työsuojeluvaltuutettu sekä tämän varavaltuutettu. Vaaleissa annettiin ääniä 323 ja äänestysprosentti oli 43,1 %. Uudet valtuutetut aloittivat tehtävänsä 2014 alussa. Myös tyhyn organisaatiota muutettiin vuoden 2014 alusta uuden työsuojeluvaltuutettujen rakenteen myötä. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastuksia tehtiin vuoden 2013 aikana kuusi. 22

25 5.4 Osaamisen kehittäminen Henkilöstön koulutus Liperin kunta tukee vahvasti henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Täydennyskoulutukseen osallistumista tuetaan muun muassa palkallisilla koulutuspäivillä. Vuonna 2013 pidettiin koko henkilöstöä koskeva tiedotustilaisuuskierros, jossa kerrottiin ajankohtaisista henkilöstöä koskevista asioista ja kerrottiin mm. uuden intranetin käytöstä. Uusi intra otettiin käyttöön huhtikuussa Henkilöstötilaisuuksia järjestettiin seitsemän ja niihin osallistui noin 600 työntekijää. Vuonna 2013 panostettiin esimiesten kouluttamiseen ja esimiesten koulutustilaisuuksia järjestettiin neljä. Tilaisuuksista yksi oli Populus-ohjelman koulutusta ja muut tilaisuudet olivat ajankohtaisia henkilöstöasioita. Esimiesten työssä jaksamiseen kiinnitettiin koulutusten aiheita valitessa erityistä huomiota. Vuonna 2013 Liperin kunnan henkilöstö osallistui koulutuksiin yhteensä 2346 kalenteripäivänä, mikä tarkoittaa keskimäärin 2,1 päivää/työntekijä. Vuonna 2013 koulutuksiin osallistui yhteensä 638 työntekijää. Koko henkilöstön vuosittaisesta työajasta koulutuksiin käytettiin 0,98 % vuonna Laskennassa on käytetty vuosittaisena työaikana 252 päivää. Kuviossa 15 on esitetty koulutuksiin osallistuminen suhteutettuna kokonaistyöaikaan vuosina

26 Kuvio 15. Koulutukseen osallistuminen suhteutettuna kokonaistyöaikaan/henkilö vuosina Suhteutettaessa koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä osastojen henkilöstömääriin voidaan todeta, että aktiivisimmin koulutuksiin osallistuttiin sosiaalija terveysosastolla (62 %). Kuviossa 16 on esitetty koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden prosenttimäärät hallintokunnittain vuosina Tulee muistaa, että vuonna 2013 talouden tasapainottamisen toimenpiteet ovat vaikuttaneet koulutukseen käytettävään resurssiin ja näin ollen vuoden 2013 aikana koulutukseen ei ole voitu osallistua aiempien vuosien tavoin. Koulutusten ajalta maksetut palkkakulut sivukuluineen olivat euroa. 24

27 Kuvio 16: Koulutuksiin osallistuneet henkilöt suhteutettuna osastojen henkilöstömääriin Perehdytys Henkilöstön osaamisesta kehitetään perehdytyksen avulla työhön tultaessa, työssä ollessa ja työhön palattaessa. Onnistunut perehdytys luo pohjan osaamisen arvioinnille ja kehittämiselle. Perehdyttämisen merkitys ja työssä oppiminen korostuvat nykyajan nopeasti muuttuvissa työ- ja toimintaympäristöissä. Perehdyttämismateriaalin päivittäminen ja yhdenmukaistaminen on suunnitteilla vuoden 2014 aikana. Perehdyttämismateriaali on saatavilla Liperin kunnan intrassa Kehityskeskustelut Varhaisen tuen malliin liittyvän esimieskyselyn yhteydessä tiedusteltiin kehityskeskustelukäytännöistä vuoden 2013 osalta. Kehityskeskustelut oli käyty vastaajien mukaan 85 % tapauksista kaikkien alaisten kanssa. Edelliseen vuoteen verrattuna kehityskeskustelujen käymisen tilanne näyttää parantuneen. 25

28 5.6 Työyhteisöjen hyvinvointi Työyhteisöjen hyvinvointi on keskeisesti yhteydessä muun muassa työyhteisön työnjakoon ja työn suunnitteluun, yhteisiin pelisääntöihin, ristiriitojen ratkaisukykyyn, tasapuoliseen kohteluun ja työpaikalla vaikuttamiseen. Ellei ristiriitatilanteita kyetä ratkaisemaan työyhteisön sisällä, hyödynnetään tarvittaessa työterveyshuoltoa ja työsuojeluorganisaatiota. Kunnan tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on myös osaltaan parantaa työyhteisöjen oikeudenmukaisuutta. Tasa-arvo suunnitelma päivitettiin vuoden 2012 aikana ja se on voimassa vuodet Tyhy-toimikunta laati myös työhyvinvoinnin toimintaohjelman vuosille ja ohjelma valmistui tammikuussa Tyhy-toimikunta listasi painopistealueikseen vuodelle 2013 henkilöstöstrategian päivittämisen, varhaisen tuen mallin seurannan, tasa-arvosuunnitelman jalkauttamisen, työhyvinvointiohjelman laatimisen, sairauspoissaolojen ja työtapaturmien seurannan, vaarojen ja riskien arvioinnin koko kunnan osalta, työterveyshuollon toiminnan seuraamisen sekä työsuojeluvaltuutettujen vaalien järjestämisen. Voidaan todeta tyhyn toimineen suunnitelmansa mukaisesti lukuun ottamatta henkilöstöstrategian päivittämistä. Henkilöstöstrategia valmistuu vuoden 2014 aikana valtuustostrategian valmistuttua. +55 ohjelma käynnistettiin vuoden 2012 aikana. Ohjelman tavoitteena on tukea henkilön työssä jaksamista viimeisinä työvuosina. Ohjelman piiriin kuuluvat kaikki 55 vuotta täyttäneet ja ohjelmaan kuuluu tihennettyjen terveystarkastusten lisäksi mahdollisuus palkalliseen kuntoremonttikurssiin ikäisillä on mahdollisuus käydä kuntotestauksessa työfysioterapeutilla ja kehityskeskusteluissa esimiehen tulee tehdä yhdessä työntekijän kanssa suunnitelma viimeisille työvuosille. Vuoden 2013 alusta käynnistettiin + 55-ohjelmaan liittyen mahdollisuus osallistua palkallisiin virkistymisiltapäiviin. Ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi tyhytoimikunta. Virkistymistapahtumia järjestettiin viisi kappaletta (avantouinti, kaksi ulkoilutapahtumaa, tutustuminen taidemuseoon ja Jangsju-terveysliikunta). Tapahtumiin osallistui noin 70 henkilöä. Palaute ohjelmasta on ollut hyvää ja toiminnan jalkauttamista jatketaan vuonna Henkilöstöä tiedotetaan ajankohtaisista asioista intranetin välityksellä. Tarvittaessa tiedotuksessa voidaan käyttää myös sähköpostia, mutta pääsääntöinen tiedotuskanava on intranet. Erillisestä henkilöstötiedotteesta on luovuttu. Uusi intra otettiin käyttöön maaliskuussa

29 Vuoden 2013 aikana neuvoteltiin paikallisia työ- ja virkaehtosopimuksia kokouspalkkioiden maksamisesta, lomituksen päivystysaikojen muuttamisesta, lisätehtävien korvaamisesta, työsuhteen yhdenjaksoisesta tulkinnasta, koulutusvapaista jaksotyöajassa ja laadittiin henkilökohtaisen lisän yhtenäiset kriteerit. Kuntarekryn käyttöönoton ja taloudentasapainottamisen ohjeiden vuoksi rekrytointiohjetta päivitettiin ja siitä pidettiin koulutuksia esimiehille ja rekrytointivastaaville. Opettajien tva-lomake arvioitiin uudestaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja uusittu lomake otettiin käyttöön syksyllä Henkilöstön virkistys ja liikuntatoimintaa kehitetään taloudellisten resurssien puitteissa. Vuoden 2013 henkilöstön virkistys- ja liikuntasuunnitelma toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana toteutettiin henkilöstöjuhla, henkilöstön kuntokampanja ja kuntoremonttikurssi. Lisäksi tuettiin uimahalli- ja liikuntasalivuoroja, sekä työpaikkaruokailua. Vuodelle 2013 virkistys- ja liikuntasuunnitelma dokumentoitiin muotoon, johon koottiin kaikki Liperin kunnassa voimassa olevat henkilökuntaedut. Henkilökuntahintoja sovittiin muutamiin uusiin liikkeisiin ja kuntosaleille. Vuoden 2013 alusta kunnassa otettiin käyttöön uusi henkilökuntakortti. Henkilöstöjuhlan yhteydessä pidettiin sosiaali- ja terveysosaston laaduntunnustusjuhla. Henkilöstö- ja laaduntunnustusjuhlat vietettiin Liperin koulukeskuksella. Henkilöstöjuhlaan osallistui noin 85 henkilöä ja juhla sisälsi viihdekonsertin lisäksi juhlapuheita, palkitsemisia sekä kahvittelua. Henkilöstöjuhlassa jaettiin myös Kuntaliiton myöntämät kultaiset ansiomerkit, joita Liperin kuntaan myönnettiin 39 henkilölle. 5.7 Työhyvinvoinnin seuranta Työhyvinvointikysely henkilöstölle on tehty vuonna Liperin kunta on hakeutunut Kevan ryhmään, joka suorittaa valituille yhteistyökumppaneille työhyvinvointikyselyn kolme kertaa samalla konseptilla. Vastausta Kelalta odotetaan vielä ja mikäli Keva valitsee Liperin kunnan yhteistyökumppaniksi, seuraava työhyvinvointikysely toteutetaan vuonna Tyhy toimikunta seuraa työhyvinvoinnin tilaa jatkuvasti. 27

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 YT-toimikunta 30.3.2015 tsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 23.3.2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 YT-toimikunta 15.5.2017 Henkilöstöjaosto 22.5.2017 8,4tsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Henkilöstöjaosto 21.3.2016 tsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu YT-toimikunta 4.4.2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

työssä selviytymisen tukena Itellassa

työssä selviytymisen tukena Itellassa Kunnon Polku Määräaikainen työn keventäminen työssä selviytymisen tukena Itellassa Työelämä muutosmurroksessa 17.11.2009 Työhyvinvointipäällikkö i Pirjo Talvela-Blomqvist l Itella Oyj 1 Itellan haasteita

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi 24.9.2013 Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017 Liperin kunnan Henkilöstöstrategia 2014-2017 Yt-toimikunta 19.5.2014 14 Henkilöstöjaosto 19.5.2014 58 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöstrategian lähtökohdat

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin kunta 2013 2016 Tyhy-toimikunta 18.12.2012 Henkilöstöjaosto 14.1.2013 3 Kunnanhallitus 21.1.2013 42 sisältö 1. Miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma?...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma 2016

Koulutussuunnitelma 2016 Koulutussuunnitelma 2016 nurmes.fi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnitelman laatiminen ja seuranta... 1 2 KOULUTUSSUUNNITELMA... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne sekä arvio näiden kehittymisestä... 1

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla Tehy, Työsuojelun teemaseminaari 7.11.2017, Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Työkyvyn hallinta; Varhainen tuki työpaikalla Työhyvinvoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki, VaTu - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Esityksen materiaali kerätty ja muokattu TyKen aineistosta: ver JPL 12.3.2013 Työturvallisuuslaki Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja

Lisätiedot

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Lähtökohta: Työpaikalla on käytössään työkyvyn tuen toimintamalli, jonka kaikki tuntevat Varhaisen

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot