HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE ELÄKÖITYMISEN VAIKUTUS HENKILÖSTÖRAKENTEESEEN 5 3. OSAAVA TYÖVOIMA JA TUKIJÄRJESTELMÄT TYÖVOIMAN SAATAVUUS JA PYSYVYYS HENKILÖSTÖKOULUTUS 7 4. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Sairauspoissaolot Perhevapaat KANNUSTAVA PALKKAUS JA PALKITSEMINEN Henkilöstökulut Henkilöstömenojen säästötoimenpiteet INVESTOINNIT TYÖHYVINVOINTIIN TOIMINNAN TAVOITTEELLISUUS, VASTUUT JA YHTEISTYÖ 15 2

3 1. JOHDANTO Henkilöstöraportti kuvaa kuntastrategian henkilöstöä koskevan toteuttamisohjelman päätavoitteiden toteutumista. Kuntastrategian päämääriä osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä toimiva johtaminen ja päätöksenteko toteutetaan henkilöstöä koskevaan toteuttamisohjelmaan määriteltyjen toimenpiteiden avulla. Henkilöstöraportin tiedot on koottu talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä, eläkevakuutusyhtiö Kevan ja vakuutusyhtiö Pohjolan tilastotiedoista, sekä esimiehille suunnatusta esimieskyselystä (vastausprosentti 93 %). 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 2.1 Henkilöstön määrä ja palvelusuhteen luonne Vuoden 2015 lopussa kunnan palveluksessa työskenteli 617 henkilöä (2014: 623). Henkilöstömäärän pudotus selittyy pitkälti määräaikaisten ja sijaisten käytön laskulla. Henkilöstöresurssien käytön tarkkaa harkintaa on toteutettu osana vuoden 2015 henkilöstösäästötoimenpiteitä. Vuoden lopussa määräaikaisena työskenteli 57 työntekijää (2014: 65) ja sijaisena 39 (2014: 41). Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä oli 78 % (2014: 77 %). Kuvio 1. Henkilöstömäärä palvelussuhteen luonteen mukaan

4 Taulukko 1. Henkilöstömäärä osastoittain palvelussuhteen luonteen mukaan Hallinto-osasto Sivistysosasto Tekninen osasto Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty Oppisopimus Yhteensä Henkilötyövuosien 2 lasku 546 henkilötyövuoteen selittyy henkilöstömäärän putoamisella, palkattomien poissaolopäivien toteutumisella lomautusten ja talkoovapaiden muodossa, sekä palkkatukityöllistettyjen ja kesätyöntekijöiden käytön vähenemisenä säästötoimenpiteiden vuoksi. Taulukko 2. Henkilötyövuodet osastoittain/tehtävittäin Muutos HLÖ HTV HLÖ HTV HLÖ HTV Hallinto Varhaiskasvatus Koulutus Vapaa-aika Tekninen Ympäristö Työllistetyt Kesätyöntekijät Yhteensä Henkilöstön sukupuolijakauma säilyi ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Naisten osuus koko henkilöstömäärästä oli 80 % ja miesten osuus 20 %. Miehiä oli vakinaisista työntekijöistä 21 % (2014: 21 %), määräaikaisista 12 % (2014: 12 %), sijaisista 10 % (2014: 12 %) ja työllistetyistä 33 % (2014: 30 %). Esimiesasemassa työskentelevistä (47 henkilöä) 57 % oli naisia ja 43 % miehiä. Vakituisen henkilöstön yleisimmät tehtävänimikkeet on esitetty taulukossa Lastenhoitaja Koulunkäynninohjaaja Laitoshuoltaja 31 Taulukko 3. Vakituisen henkilöstön yleisimmät tehtävänimikkeet TEHTÄVÄNIMIKE Naisia TEHTÄVÄNIMIKE Miehiä 1. Perhepäivähoitaja Luokanopettaja Luokanopettaja Lehtori Lastentarhanopettaja Kiinteistöhoitaja/ammattimies Lehtori Liikuntapaikkojen hoitaja/ kunnallistek- 12 niikan/ maanrakennuksen ammattimies 1 Oppisopimussuhteisissa ei näy palkkatukea saavat oppisopimussuhteiset, joita oli yhteensä 2 vuoden 2015 lopussa. 2 Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lkm kalenteripäivinä/365*(osa-aikaprosentti/100) 4

5 2.2 Henkilöstön ikärakenne Vuonna 2015 koko henkilöstön keskiikä oli 45,3 vuotta (2014: 45,1). Naisten keski-ikä oli 45,0 vuotta (2014: 44,8) ja miesten 46,3 vuotta (2014: 45,9). Henkilöstön ikäjakauma on pysynyt melko ennallaan viimeisen kolmen vuoden ajan. Vakituisen henkilöstön keski-ikä on noussut kolmen vuoden aikana 47,4 ikävuoteen. Korkein keski-ikä on kahden edellisen vuoden tavoin teknisellä osastolla ja matalin vapaaaikatoimessa. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on noussut kolmen vuoden aikana 38,7 ikävuoteen. Kuvio 2. Henkilöstön ikäjakauma 2015 Taulukko 4. Henkilöstön keski-ikä osastoittain/tehtävittäin Vakituiset Määräaikaiset* Hallinto 44,4 45,4 45,3 34,9 32,5 36,0 Varhaiskasvatus 45,8 45,7 46,1 36,3 41,3 38,2 Koulutus 45,9 46,1 46,6 36,5 37,1 37,5 Vapaa-aika 40,2 42,6 43,8 36,2 37,3 27,0 Tekninen 50,9 50,5 51,6 42,4 45,8 44,4 Ympäristö 49,7 50,3 49,6 32,0 29,0 - Keski-ikä yht. 46,2 46,8 47,4 36,4 37,2 38,7 *sisältää määräaikaiset ja sijaiset 2.3 Eläköitymisen vaikutus henkilöstörakenteeseen KEVA:n eläkepoistumaennusteiden mukaan kunnan henkilöstö eläköityy keskimäärin henkilön vuosivauhdilla. Vuoden 2015 aikana kunnassa on laadittu tarkempi vanhuuseläkkeitä tarkasteleva osastokohtainen eläkepoistumasuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Eläkepoistumaprosentti eli eläköityvien osuus koko henkilökunnasta on 3,0-3,5 % vuositasolla vastaten kunta-alan keskiarvoa. Vuonna 2015 eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 55,8 vuotta (2013: 59,5). Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 62,2 vuoden iässä (2014: 62,9). Kaikkien eläköityneiden keski-iän lasku selittyy kuntoutustuen saaneiden matalalla keski-iällä. Vuoden 2015 työkyvyttömyysperusteisten eläkkeiden kasvua selittää puolestaan alkaneet uudet osatyökyvyttömyyseläkkeet, sekä aiemmin kuntaan työsuhteessa olleiden henkilöiden jääminen määräaikaiselle kuntoutustuelle vuoden 2015 aikana. Taulukko 5. Kontiolahden kunnan eläkepoistuma (Lähde: Keva) Vanhuuseläke Työkyvyttömyysperusteinen eläke 3 Yhteensä Keski-ikä , , , ,8 3 Työkyvyttömyysperusteiset eläkkeet sisältävät täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, osatyökyvyttömyyseläkkeelle sekä kuntoutustuelle (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) jääneet. 5

6 Taulukko 6. Kuntastrategian henkilöstöä koskevan toteuttamisohjelman toteuma 2015 (kohta 1) HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS Toimenpide Mittari ja aikataulu Vastuutaho Toteuma 2015 Ennakoivan ja täsmällisen henkilöstösuunnittelun toteuttaminen Henkilöstöohjelma 1 x vuosi Eläkepoistumasuunnitelma laadittu 6/2015 Osastot Osastot Laadittu taloussuunnitelman osana, KV Laadittu 6/2015 mennessä mennessä Palveluprosessien avaaminen Prosessikuvaukset laadittu osastoittain Osastot Prosessit kuvattu hallinto-osastolla, kesken teknisellä ja sivistysosastolla Toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta edistävien sähköisten toimintatapojen käyttöönotto Käyttöönotettujen sähköisten toimintatapojen raportointi taloussuunnitelmassa Populuksen päätöksentekoohjeiden päivittäminen 2015 Vuosityöajan jakautuminen, seuranta henkilöstöraportissa 1 x vuosi Osastot Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinto Toteuma taloussuunnitelman mukainen Ohjeet laadittu 2015 ja hyväksytty KH Tehty työaika vuosityöajasta 76 % (2014: 78 %) Vapaan työpanoksen ja erityisosaamisen hyödyntäminen hallintokuntien kesken Henkilöstöpankki-ohjeet päivitetty 5/2015 Henkilöstöpankin tapahtumat kpl/vuosi Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinto Ohjeet yhdistetty rekrytointiohjeisiin, jotka laadittu 2015 ja hyväksytty KH Ei varsinaisia henkilöstöpankkitapahtumia vielä vuonna OSAAVA TYÖVOIMA JA TUKIJÄRJESTELMÄT 3.1 Työvoiman saatavuus ja pysyvyys Sekä alkaneiden että päättyneiden vakituisten palvelussuhteiden määrä laski vuoteen 2014 verrattuna. Vakituisessa palvelussuhteessa aloitti 16 henkilöä, mikä on 3,3 % koko vakituisen henkilöstön määrästä (tulovaihtuvuus). Vakituiseen tehtävään palkatuista 75 %:lla oli kunnassa aikaisempia määräaikaisia palvelussuhteita takana. Vakituisista palvelussuhteista 17 päättyi vuoden aikana eläköitymiseen tai irtisanoutumiseen. Lähteneiden määrä kaikista vakituisista oli 3,5 % (lähtövaihtuvuus). Taulukko 7. Vakituisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 26 5,4 % 16 3,3 Päättyneet palvelussuhteet 23 4,8 % 17 3,5 6

7 3.2 Henkilöstökoulutus Henkilöstö- ja täydennyskoulutusta toteutettiin vuoden 2015 aikana harkitusti talousarvion puitteissa. Koulutuspäivien määrä vuonna 2015 laski 109 päivällä ollen yhteensä päivää (2014: 1 935). Koulutuspäiviltä maksetut palkkakustannukset nousivat ,30 euroon (2014: ,40 ). Koulutuspäivien tallentamisohjeita päivitettiin vuodenvaihteessa , mikä on voinut nostaa kirjatuksi tulleiden koulutusten määrää vuonna Lisäksi koulutuspäivistä aiheutuneisiin palkkakustannuksiin vaikuttaa se, onko koulutukset myönnetty palkallisina vai palkattomina. Koulutuksiin osallistumisessa on joka tapauksessa käytetty tarkkaa harkintaa kun koulutuksista aiheutuneet osallistumismaksut, koulutuspalkkiot, sekä matka- ja majoituskulut laskivat euroon (2014: ). Taulukko 8. Henkilöstön koulutuspäivät PV PV Koulutus , ,40 Täydennyskoulutus , ,919 VESO-koulutus/LTO-VES-päivä , ,97 VESO-koulutus (ilta/viikonloppu) 236 0, ,00 Oppisopimuskoulutus (palkaton) 52 0, ,00 YHTEENSÄ , ,30 Kunnilla on ollut vuodesta 2014 alkaen mahdollisuus hakea Työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta henkilöstön ammatillista osaamista kehittävästä koulutuksesta. Korvauksen perusteena on kunnassa vuosittain laadittava koulutussuunnitelma. Vuonna 2015 koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien määrä oli 562 päivää (2014: 164). Koulutuskorvauksen määrä oli 8 846,44 (2014: 2 571,68 ). Koska korvattaviksi päiviksi kirjataan edelleen suhteellisen pieni osuus toteutuneista koulutuksista, koulutuspäivien oikeaan kirjaamiseen kiinnitetään edelleen tarkkaa huomiota. Toisaalta korvauskriteerit itsessään rajaavat ulkopuolelle osan koulutuksista. Vuonna 2014 koulutuskorvauskäytäntö tuli käyttöön kesken vuoden, mikä näkyy toteutuneissa luvuissa. Taulukko 9. Kuntastrategian henkilöstöä koskevan toteuttamisohjelman toteuma 2015 (kohta 2) OSAAVA TYÖVOIMA JA TUKIJÄRJESTELMÄT Toimenpide Mittari ja aikataulu Vastuutaho Toteuma 2015 Työsuhteiden pysyvyyden ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Tulo- ja lähtövaihtuvuus, seuranta henkilöstöraportissa 1 x vuosi Henkilöstöhallinto Tulovaihtuvuus 3,3 %, lähtövaihtuvuus 3,5 % Perehdytyksen toteutus kunnan ohjeistuksen mukaisesti Perehdytyksen tarkistuslista käytössä Työyksiköt Esimieskysely: käytössä 75 %:lla vastanneista Rekrytoinnin periaatteiden yhdenmukaistaminen Rekrytointiohje laadittu 5/2015 Henkilöstöhallinto Rekrytointiohje laadittu 2015, hyväksytty KH Koulutus- ja kehittämissuunnitelmiin perustuvan kunnan koulutussuunnitelman vuosittainen laatiminen Koulutussuunnitelma laadittu talousarvion yhteyteen 1 x vuosi Osastot, henkilöstöhallinto Laadittu taloussuunnitelman henkilöstöohjelman yhteyteen, KV Tehtäväkuvausten laatiminen ja käsittely työntekijöiden kanssa Tehtäväkuvaukset laadittu 100 % Esimiehet Esimieskysely: 91 %:ssa vastauksista toteutunut tavoitteen mukaisesti Tehtäväkohtaisten palkkojen vastaavuus työn vaativuuteen nähden ja palkkojen seudullinen kilpailukykyisyys Ajantasaiset TVAjärjestelmät; KVTES, OVTES, TS, perhepäivähoito TVAtyöryhmät KVTES TVA-järjestelmän päivitykset: HETR ja

8 4. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS 4.1 Henkilöstön poissaolot Henkilöstön poissaolot nousivat kalenteripäivään vuonna 2015 (2014: ). Nousu selittyy lakisääteisten vapaiden sekä muiden poissaolojen kasvuna. Kuvio 3. Henkilöstön poissaolot Tehdyn työajan osuus käytössä olevasta teoreettisesta vuosityöajasta laski 76,0 %:iin (2014: 78,0 %). Työajasta 24 % kului muuhun kuin aktiivityöhön. Poissaoloista sairauslomat ja ryhmä muut, luonteeltaan harkinnanvaraiset poissaolot (harkinnanvaraiset virka- /ja työvapaat, kuntoutus, koulutukset, säästövapaa jne.) ovat poissaoloja, joihin työnantaja voi vaikuttaa omilla toimenpiteillään ja käytännöillään Sairauspoissaolot Kuvio 4. Poissaolot teoreettisesta vuosityöajasta 2015 Vuonna 2015 sairauspoissaolopäivät laskivat 595 kalenteripäivällä ollen yhteensä (2014: 8 930). Sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohti oli 13,5 päivää (2014: 14,3) ja vakituisen henkilöstön osalta 14,7 (2014: 15,3). Vuonna 2015 suorat sairauspoissaoloajan palkkakustannukset olivat ,98 euroa (2014: ,50 ). Poissaolokustannusten 3 % nousua selittää palkattomien sairauspoissaolopäivien pienempi osuus edelliseen vuoteen nähden. 8

9 Sairauspäivien määrä henkilötyövuotta kohti oli 15,3 (2014: 15,7). Kunta-alan keskiarvo vuonna 2014 oli 16,9 päivää. Varhaiskasvatuksessa poissaolojen määrän kasvua on onnistuttu hillitsemään ennakoitua paremmin. Huomionarvoista on myös teknisen osaston poissaolojen lasku, jossa yhtenä vaikuttavana tekijänä on poissaoloprosessien päätökseen saattaminen. Taulukko 10. Sairauspoissaolojen kehitys osastoittain/tehtävittäin PV/HLÖ PV/HLÖ PV/HTV PV/HTV SAIRAUSPOISSAOLO%* Hallinto 7,3 3,7 7,5 3,9 2,4 1,6 Varhaiskasvatus 18,0 18,9 20,1 21,2 5,1 5,2 Koulutus 8,0 8,3 8,7 9,4 2,7 2,9 Vapaa-aika 14,5 9,4 14,8 10,3 3,4 2,8 Tekninen 23,2 20,0 24,7 22,0 6,2 5,6 Ympäristö 5,8 5,9 6,0 6,4 1,9 2,1 Työllistetyt 14,4 8,6 17,7 12,2 4,9 2,1 Kesätyöntekijät 0,0 0,0 5,9 0,0 1,6 0,0 Yhteensä 14,3 13,5 15,7 15,3 4,3 4,2 (*sairauspoissaolotyöpäivät/teoreettinen vuosityöaika) Sairauspoissaolojen kestoa tarkasteltaessa havaitaan päivää kestäneiden sairauslomien määrän lasku ja toisaalta päivää kestävien sairauslomien merkittävä nousu. Kuitenkin yli 180 päivää kestävien, pitkittyvien sairauslomien kasvua on onnistuttu hillitsemään. Aiempien vuosien tavoin myös vuonna 2015 toteutettiin työterveyshuollon ja hallintokuntien kanssa tiivistä yhteistyötä työkykyongelmien hoitamisessa. Kuvio 5. Sairauspoissaolojen keston jakauma Sairauslomista esimiehen myöntämiä sairauslomapäiviä oli 10 %, yhteensä 844 päivää (2014: 8 %, 756). Työterveyshuollossa kirjoitettiin arviolta 45 % vuoden sairauspoissaolopäivistä (2014: 38 %). Loput 45 % poissaolopäivistä oli perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin kirjoittamia sairauslomia. Näiden osalta tilastollista erittelyä ei ole saatavilla. Työterveyshuollossa myönnettyjen sairauslomien myöntämisdiagnoosien tarkastelussa havaitaan jonkin verran nousua hengityselinpe- 9

10 rusteisten poissaolojen, sekä tapaturmiin viittaavien vammadiagnoosien osalta. Molempien diagnoosiryhmien osalta tulee kuitenkin huomioida yksittäisten pitkien poissaolojen vaikutus poissaolomääriin. Taulukko 11. Työterveyshuollon myöntämien sairauslomien päädiagnoosit LÄÄKÄRIN ANTAMAT SAIRAUSLOMAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET VAMMAT, MYRKYTYKSET HOITAJAN ANTAMAT SAIRAUSLOMAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TUKI- JA LIIKUNTAELIMET HENGITYSELIMET (Lähde: Työterveyshuolto) Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisemiseksi on käytössä työergonomia- ja työfysioterapiapalvelut yksilöille ja ryhmille kohdennettuna. Ryhmä- ja yksilökuntoutuksiin ohjataan työterveyshuollon tarvearvion perusteella. Kunnassa käytössä olevilla henkilöstöeduilla kannustetaan työntekijöitä yksilölliseen vastuuseen oman terveydentilan ja työkunnon ylläpitämisestä. Hengitystie-elinsairauksien ennaltaehkäisemiseksi tarjotaan osaltaan tukea henkilöstön kausi-influenssarokotteiden kautta sekä hoitamalla kiinteistöjen ja työympäristöjen sisäilma-asioiden hoitoa ja seurantaa moniammatillisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kaikista sairauslomista työtapaturmien aiheuttamia poissaoloja oli raportointivuonna 617 poissaolopäivää (2014: 1 086). Ammattitautiin perustuvia sairauspoissaoloja tai ilmoituksia vakuutusyhtiöön ei ilmennyt. Työtapaturmapoissaoloista 60 % kohdentui perusopetukseen, 26 % kiinteistöpalveluihin, 6 % päivähoitoon, 6 % teknisiin palveluihin ja ravintohuoltoon ja 1 % vapaa-aikapalveluihin. Tapaturmien ja sairauspäivien pääasiallisina aiheuttajina olivat kaatumis- ja putoamistilanteiden aiheuttamat päähän tai käsiin kohdistuneet murtuma-, nyrjähdys- ja venähdysvammat. Vaikka työtapaturmien määrä kasvoi 11 tapaturmalla, tapaturmien johdosta poissaolleiden henkilöiden määrä ei kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaalta yksittäiset aiheutuneet tapaturmat olivat sen laatuisia, että työkyvyn palauttaminen edellytti hoidollisten toimenpiteiden ohella pidempää poissaoloa työstä. Taulukko 12. Työtapaturmat ja työmatkatapaturmat (Lähde: Pohjola) TYÖTAPATURMAT TYÖMATKATAPATURMAT Vahinkoja yhteensä Sairaspäivät yhteensä Ohimenevät korvaukset yht Sairaspäivät/vahinko Ohimenevä korvaus/vahinko Perhevapaat Vuonna 2015 henkilöstö käytti perhevapaita 9 % enemmän edelliseen vuoteen nähden, yhteensä kalenteripäivää (2014: 6 591). Miesten osuus perhevapaiden käyttäjistä on hyvin marginaalinen muiden, paitsi tilapäisen hoitovapaan osalta. Vuonna 2015 miehet eivät käyttäneet vanhempainvapaata lainkaan kun vuonna 2014 miesten vanhempainvapaapäivien osuus oli 3 %. Raportointivuonna hoitovapaapäivistä 11 % oli miesten käyttämiä (2014: 2 %). Sairaan lapsen hoitamiseksi tarkoitetuista tilapäisen hoitovapaan päivistä 10 % oli miesten käyttämiä päiviä molempina vuosina. 10

11 Kuvio 6. Perhevapaiden käyttö Kannustava palkkaus ja palkitseminen Henkilöstökulut 2015 Vuonna 2015 kunnan henkilöstökulut olivat (2014: ), joista palkkojen osuus ja sivukulujen Henkilöstökulut laskivat kokonaisuudessaan 3,1 %. Henkilöstökulujen määrä asukasta kohti laski euroon (2014: ). Taulukko 13. Henkilöstökulujen muutos osastoittain/tehtävittäin Muutos% ed. vuodesta Hallinto ,5 % Sote-tilaus ,8 % Varhaiskasvatus ,7 % Koulutus ,7 % Vapaa-aika ,9 % Tekninen ,8 % Ympäristö ,2 % Yhteensä ,1 % Vuonna 2015 maksettiin varhe-maksuja yhteensä (2014: , jotka muodostivat 1,1 % kunnan palkkasummasta (2014: 1,1 %). Työnantaja maksaa varhe-maksua täydelle tai määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäävistä työntekijöistä. Keskisuurena työnantajana kunta kantaa sekä yhteisvastuullisen että työnantajan osuuden maksuista. Maksujen laskeva kehitys kolmen vuoden aikana on hyvä kehityssuunta vaikkakin on muistettava, että varhe-maksuihin liittyy aina vuosittaista vaihtelua. 11

12 Taulukko 14. Varhe-maksujen kehitys Varhe-maksut Kuel-palkkasumma Varhe-maksut/palkkasumma % 1,2 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset toteutuivat KVTES-sopimus ei sisältänyt yleiskorotuksia tai paikallista järjestelyerää. OVTES-sopimusalalla toteutettiin 0,4 prosentin suuruinen yleiskorotus. Tuntipalkkaisten sopimusalalla perustuntipalkkoja tarkistettiin 4-5 sentillä. Tekninen sopimus sisälsi 0,29 prosentin järjestelyerän, sekä palkkojen yleiskorotuksen 0,29 prosentilla. Palkkaeroja tarkasteltaessa KVTES-sopimuksen alalla naisten palkkaero miehiin nähden on pienentynyt 82 %: iin (2014: 80 %). OVTES-sopimuksen alalla erot ovat säilyneet lähes ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Teknisen sopimuksen alalla naisten palkkaero on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna tehtäväkohtaisten palkkojen osalta 96 %:sta 94 %:iin ja kokonaisansioissa 97 %:sta 94 %:iin. Taulukko 15. Vakituisen henkilöstön palkat pääsopimusaloittain 2015 Sopimus Naiset lkm Miehet lkm Tk. palkka Naiset Tk.palkka Miehet Palkkaero Kok.ansio Naiset Kok.ansio Miehet Palkkaero KVTES % % OVTES % % Tekniset % % TTES ,62 13, Henkilöstömenojen säästötoimenpiteet Vuonna 2015 toteutettujen lomautusten ja vapaaehtoisten palkattomien virka-/työvapaiden eli ns. talkoovapaiden osuus henkilöstökulujen säästöistä oli ,03. Lomautusten osuus tästä oli 51 % ja talkoovapaiden 49 %. Talkoovapaapäivistä 214 päivää oli palkallisia porkkanavapaapäiviä. Tästä johtuen lomautuksilla aikaansaatu säästö oli suurempi, vaikka kappalemäärällisesti talkoovapaapäiviä pidettiin enemmän. Henkilöstöstä 200 lomautettiin ja talkoovapaata käytti 265 henkilöä. Lomautetuista muuta työtä vastaanotti 14 henkilöä yhteensä 51 päivän ajalla (palkkakustannukset ko. ajalla 5 556,49 ). Taulukko 16. Lomautukset ja talkoovapaat osastoittain/tehtävittäin 2015 LOMAUTUS TALKOOVAPAA YHTEENSÄ PV Palkat PV Palkat PV Palkat Yhteensä (palkat+sivuk.) Hallinto , , , ,23 Varhaiskasvatus , , , ,60 Koulutus , , , ,96 Vapaa-aika , , , ,22 Tekninen , , , ,48 Ympäristö , , , ,54 Yhteensä , , , ,03 Yhteensä (palkat+sivuk.) , , ,03 Yhteistoimintaneuvottelujen ja lomautusten vuoksi kunta ei työllistänyt kesätyöntekijöitä lainkaan kesällä 2015, minkä johdosta aiheutunut säästö oli ,00. Lomautusten ja talkoovapaiden ohella luovuttiin liikunta- ja kulttuuriseteleistä, säästövaikutus oli ,00. Edellä esitettyjen toimenpiteiden yhteissäästö on ollut ,03. Tämän lisäksi osastoilla toteutettiin kunnanhallituksen asettamia muita säästötoimenpiteitä (mm. rekrytointien tarkka harkinta, koulutus- ja matkakustannusten karsiminen, toimintatapojen muutokset) 0,5 miljoonan euron henkilöstömenojen säästötavoitteen toteutta- 12

13 miseksi. Nämä toimenpiteet osaltaan ovat vaikuttaneet vuoden 2015 tilinpäätöksen osoittaman osastojen tekemän alijäämän syntymiseen. Lomautuksien ja talkoovapaiden lisäksi muutoin pidettyjen palkattomien virka- ja työvapaapäivien määrä laski 896 päivään (2014: 1 685). Palkattomista päivistä tulleet säästöt olivat ,22 (2014: ,00). Palkattomissa vapaissa on mukana vuosittain yksittäisiä pitkiä palkattomia vapaita, joiden määrällinen vuosittainen vaihtelu vaikeuttaa vuosien 2014 ja 2015 välistä vertailua. Lomautuksista ja talkoovapaista lähetettiin henkilöstölle ja esimiehille sähköinen kysely tammikuussa Kyselyyn vastasi noin kolmasosa henkilöstöstä (198 työntekijää/esimiestä). Vastanneista 74 % oli sivistysosaston henkilöstöä. Kaikista vastanneista 49 % oli valinnut lomautuksen ja 51 % talkoovapaan. Taulukko 17. Lomautusten ja talkoovapaiden vaikutukset kysely 2015 KAIKKI LOMAU- TALKOO- (Keskiarvo) TUS VAPAA Miten lomautukset/talkoovapaat vaikuttivat työn suorittamiseen? Miten lomautukset/talkoovapaat vaikuttivat työyhteisösi ilmapiiriin? Miten lomautukset/talkoovapaat vaikuttivat omaan työssä jaksamiseesi? Miten lomautukset/talkoovapaat vaikuttivat työyksikkösi palvelutasoon? Vastaanotitko lomautusten/talkoovapaiden aikana palautetta palvelujen laadusta sisäisiltä asiakkailta? Vastaanotitko lomautusten/talkoovapaiden aikana palautetta palvelujen laadusta ulkoisilta asiakkailta? TYÖNTE- KIJÄ ESIMIES 3,47 3,99 2,97 3,54 3,24 3,11 3,57 2,65 3,17 2,85 3,11 3,52 2,71 3,13 3,02 3,07 3,63 2,52 3,25 2,39 2,32 2,76 1,9 2,39 2,05 2,01 2,37 1,66 2,09 1,83 Vastausasteikko: 1 = Ei lainkaan 2 = Vain vähän 3 = Jonkin verran 4 = Melko paljon 5 = Erittäin paljon Lomautuksilla ja talkoovapailla koettiin olleen vaikutusta työn suorittamiseen jonkin verran tai melko paljon (ka 3,47). Voimakkaimmin vaikutuksia työn suorittamiseen kokivat lomautuksen valinneet (ka 3,99). Lomautukset ja talkoovapaat vaikuttivat jonkin verran työyhteisöjen ilmapiiriin (ka 3,11). Tässäkin kohtaa lomautuksen valinneiden vastaajien vastausten keskiarvo oli kokonaistulosta korkeampi (3,57). Lomautuksilla ja talkoovapailla koettiin olleen jonkin verran vaikutuksia omaan työssä jaksamiseen sekä työyksiköiden palvelutasoon. Palvelutason kohdalla keskiarvo lomautettujen kohdalla oli 3,63 ja talkoovapaan valinneiden 2,52. Palvelujen laadusta vastaanotettiin palautetta sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta keskimäärin vain vähän. Talkoovapaan valinneiden keskuudessa ei välttämättä oltu saatu palautetta lainkaan kun taas lomautuksen valinneiden keskuudessa palautetta oli vastaanotettu jonkin verran. Kokonaisuutena työntekijäasemassa olevat, tai vastaavasti lomautetut vastaajat ovat arvioineet lomautuksilla ja talkoovapailla olleen kokonaisuudessaan voimakkaammin vaikutusta työn suorittamiseen, työyhteisöön, omaan työssä jaksamiseen ja palvelujen tasoon. 4.3 Investoinnit työhyvinvointiin Työterveyshuollon kustannukset laskivat 16 % edellisenä vuonna toteutuneen 8 % kasvun jälkeen. Kokonaiskustannukset olivat (2014: ), joista lakisääteisen työterveyshuollon (Kela I) osuus ,94 (2014: ) ja sairaanhoitopalveluiden (Kela II) osuus ,64 (2014: ). Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannusten osuus kokonaiskustannuksista laski kahdella prosentilla 54 %:iin. Työterveyshuollon kokonaiskustannusten laskua selittää suunniteltujen työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten kohdentuminen pienempiin työyksiköihin. Myös työterveyslääkäripalvelujen saatavuudessa esiintyneet haasteet ovat voineet vaikuttaa toteutuneiden toimenpiteiden määrään. 13

14 Työsuojeluorganisaatiota työllisti vuoden 2015 aikana sisäilma-asiat, työpaikkojen riskienarviointien toteuttaminen, sekä joiltain osin kunnassa toteutetut lomautukset ja vapaaehtoiset vapaat. Vuonna 2014 työhyvinvointitoimintaa toteutettiin niukasti. Liikunta- ja kulttuurisetelit eivät olleet käytössä vuoden aikana, mikä laski kokonaispanostusta työhyvinvointiin merkittävästi. Kuvio 7. Työnantajan nettoinvestoinnit työhyvinvointiin Taulukko 18. Kuntastrategian henkilöstöä koskevan toteuttamisohjelman toteuma 2015 (kohta 3) TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS Toimenpide Mittari ja aikataulu Vastuutaho Toteuma 2015 Kunnan työvire-mallin aktiivinen soveltaminen henkilöstön työkyvyn hallinnassa Sairauspoissaolot/HTV, seuranta henkilöstöraportissa 1 x vuosi Työyksiköt, henkilöstöhallinto 2015: 15,3 pv/htv, 2014: 15,7 pv/htv Varhemaksut/ palkkasumma ennallaan tai laskeva vuodesta 2013, seuranta henkilöstöraportissa 1 x v. 2015: 1,1 %. 2014: 1,1 % 2013: 1,3 % Työkyvyttömyysperusteiselle eläkkeelle siirtyneet kpl/vuosi, seuranta henkilöstöraportissa 1 x vuosi 2015: : :10 Vuosittaisen työhyvinvointikyselyn kytkeminen toimialojen talouden ja toiminnan suunnitteluun Työhyvinvointikysely toteutettu 1 x vuosi, ensimmäisen kerran 2016 Toteutetaan keväällä 2016 Henkilöstön työkyvyn tukeminen työpaikkaselvityksillä ja terveystarkastuksilla Terveystarkastukset ja työpaikkaselvitykset toteutuvat toimintasuunnitelman mukaisesti Työterveyshuolto Toteutunut suunnitelman mukaisesti 14

15 5. TOIMINNAN TAVOITTEELLISUUS, VASTUUT JA YHTEISTYÖ Kuntastrategiaan pohjautuvat osastokohtaiset kuntastrategian toteuttamisohjelmat on pääsääntöisesti laadittu ja päivitetty vuosittain. Toiminnan ja työn tavoitteita ja niissä onnistumista arvioidaan muun muassa kehityskeskustelujen avulla, jotka on ohjeistettu pidettäväksi vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi. Kehityskeskustelujen käyminen on valtaosin työyhteisöihin vakiintunut käytäntö, johon poikkeuksia aiheuttavat tyypillisesti esimiesvaihdokset tai toiminnasta johtuvat syyt. Henkilöstön osallisuus pyritään huomioimaan aktiivisella tiedottamisella, henkilöstön edustuksella johtoryhmissä, muutoksia ja kehittämistoimenpiteitä valmistelevissa työryhmissä sekä työpaikkatason yhteistoiminnalla. Raportointivuoden aikana muun muassa päivitettiin ohjeet henkilöstöpäätösten tekemisestä. Myös hallintosäännön vuosittaisella päivittämisellä, sekä tarvittavien delegointipäätösten tekemisellä ja niiden mukaisella toiminnalla varmistetaan osaltaan vastuiden asianmukaista määrittelyä, sekä johtamisen ja päätöksenteon toimivuutta. Taulukko 19. Kuntastrategian henkilöstöä koskevan toteuttamisohjelman toteuma 2015 (kohta 4) TOIMINNAN TAVOITTEELLISUUS, VASTUUT JA YHTEISTYÖ Toimenpide Mittari ja aikataulu Vastuutaho Toteuma 2015 Kuntastrategian toteuttamisohjelmien laatiminen ja huomioiminen toiminnan ja talouden suunnittelussa ja arvioinnissa Toteuttamisohjelmat laadittu 100 %, tarkistus 1 x vuosi Tulosyksiköt Esimieskysely: 73 %:lla vastanneista esimiehistä toteutunut tavoitteen mukaisesti Kehityskeskustelujen toteuttaminen vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi Käydyt kehityskeskustelut ja työsuorituksen arvioinnit 100 % Esimiehet Esimieskysely: 2015: 66 % vastanneista toteuttanut, 2014: 66 % vastanneista toteuttanut, 28 % ei kumpanakaan vuonna Hallintosäännön päivittäminen Päivitetty hallintosääntö 1 x vuosi Osastot, hallintopalvelut Hallintosääntö päivitetty KV Ratkaisuvallan delegointi Tehdyt delegointipäätökset Osastot Hallinto-os.3 kpl, tekninen os. 1 kpl, sivistysos. 2 kpl Henkilöstöä koskevien asioiden käsittely yhteistoiminnassa Yhteistyötoimikunnan kokoukset kpl/vuosi Paikallisneuvottelut kpl/vuosi Hallintopalvelut Hallintopalvelut 7 kokousta 4 kpl Osastojen johtoryhmät kpl/vuosi Työyksiköt, osastot Hallinto-os. 8 kpl, tekninen os. 6 kpl, sivistysos. 5 kpl Työyksikköpalaverit kpl/vuosi Työyksiköt Esimieskysely: 34 % 1xkk (12 kpl/v), 30 % viikoittain (35 kpl/v) 16 % joka 2. kk (6 kpl/vuosi), 11 % 2xkk (20 kpl/vuosi), 7 % päivittäin, 2 % ei lainkaan Intranetin kehittäminen ja käytön aktivointi Intranet päivitetty 12/2015 Hallintopalvelut Toteutettu v aikana, valmistuminen siirretty v

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRAKENTEEN TARKOITUKSENMUKAISUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEIDEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 6 2.3

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 3333 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRAKENNE PYSYI VAKAANA 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 4 2.3 ELÄKÖITYMISEN VAIKUTUS HENKILÖSTÖRAKENTEESEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstötoimikunta 4.6.2014 Kunnanhallitus 9.6.2014 Kunnanvaltuusto 18.6.2014 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstötoimikunta 23.5.2013 Kunnanhallitus 10.6.2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti SIIKAJOEN KUNTA Kuva Hannu Kurtti HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TILASTO-OSA... 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.2 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 Kunnan johtoryhmä 5.4.2016 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 10.5.2016 Valtuusto 25.5.2016 Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön kokonaismäärä laski Lappeenrannan kaupungin palveluksessa oli 31.12.2015 yhteensä 2 255 henkilöä. Heistä 1 664 oli vakinaisessa

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Siilinjärven kunta työnantajana Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Kvalt liite 1 Kv 8.6.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖKATSAUS... 4 2. TASA-ARVO... 4 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 7 3.1 Henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007 KAJAANIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2007 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2.4.2008 SISÄLTÖ Johdanto 1 1 Henkilöstötalous 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstökulut 4 1.3 Työnantajan investoinnit

Lisätiedot