Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017"

Transkriptio

1 Liperin kunnan Henkilöstöstrategia Yt-toimikunta Henkilöstöjaosto Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

2 Henkilöstöstrategian lähtökohdat Liperin kunnan henkilöstöstrategia pohjautuu kunnan visioon, arvoihin ja kuntastrategiaan. Henkilöstöstrategiassa määritellään kunnassa noudatettava henkilöstöpolitiikka, jonka avulla koko kunnan tasolla asetetut palvelutavoitteet saavutetaan. Henkilöstöstrategia kertoo, minkälaista henkilöstöpolitiikkaa me noudatamme pyrkiessämme saavuttamaan henkilöstöpoliittiset tavoitteemme. Strategiassa on kyse valinnoista, joiden tarkoituksena on viitoittaa kunnan matka kohti houkuttelevaa ja tuottavampaa työpaikkaa. Henkilöstöstrategialla tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen ja -johtamisen kehittämissuunnitelmaa ja sen lopputulos muodostuu yhdessä työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan kautta. Johdon sitoutuminen on olennaisen tärkeää ja vastuu hyvästä henkilöstöpolitiikasta on meillä jokaisella. Strategian toteutumisen vuosittainen seuranta tapahtuu henkilöstökertomuksen avulla. Strategia on valmisteltu henkilöstön, henkilöstöhallinnon ja henkilöstöjaoston yhteistyönä. Tämä henkilöstöstrategia kuvaa kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteita ja lopputulos toteutuu lopulta työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan kautta. Henkilöstöjaoston hyväksymänä strategiana se asettaa tavoitteet toimivalle johdolle toteuttaa strategiaa yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöstrategian on palvelustrategian tapaan elettävä ajassa eli voi tulla esiin uusia vaihtoehtoisia toimintatapoja ja optimaalinen toimintatapa saattaa ulkoisistakin syistä muuttua. Siksi henkilöstöstrategia ei voi olla sitova lupaus henkilöstöpolitiikan yksityiskohtaisesta sisällöstä. Hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti toimittaessa toiminnan ja toimintatapojen uudelleenarviointi on koko organisaation yhteinen asia. Nykytilan analyysi SWOT-nelikenttäanalyysillä kartoitettiin Liperin kunnan henkilöstöpolitiikan nykytila. Analyysin on tehty henkilöstön näkökulmasta ja sen tekemiseksi on kuultu laajasti henkilöstöä. Jokaisella yksiköllä on ollut mahdollisuus ottaa kantaa henkilöstöstrategiatyöhön. Nelikenttäanalyysilla kartoitetaan Liperin kunnan henkilöstöpolitiikan vahvuudet, mahdollisuudet, uhat ja heikkoudet. Nelikenttäanalyysin tavoitteena on selkeyttää seikkoja, joissa olemme jo menestyneet ja vahvistaa niitä entistä enemmän. Mahdollisuuksien kartoittaminen antaa meille työkaluja, joilla voimme tehdä entistä parempaa henkilöstöpolitiikkaa. Haasteiden kartoittaminen mahdollistaa niihin ennalta varautumisen ja helpottaa niiden hallintaa. Uhkien kartoittaminen taas antaa mahdollisuuden varautua mahdollisiin uhkiin ja valmistautua mahdollisiin uusiin tilanteisiin.

3 Vahvuudet: hyvät kouluttautumismahdollisuudet työkierto vahva osaaminen jatkuva kehitys, innovatiivisuus kunnan keskeinen sijainti tasa-arvoinen toimintatapa hyvä henkilöstöpolitiikka vahva verkostoyhteistyö työntekijöiden eri-ikäisyys työhyvinvointiin panostaminen hyvät palvelut kuntalaisille Haasteet: pätevän työvoiman saatavuus sijaisjärjestelyt jatkuva muutos työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen kuntasektorin urakehitys, arvostus taloustilanne, säästöt työntekijöiden vaihtuvuus toimivat ja terveet työtilat kiire työssä useita taajamia, kouluverkon laajuus tasa-arvon toteutuminen hiljaisen tiedon siirtäminen Mahdollisuudet: Uhat: seutuyhteistyö vakituiset työsuhteet lisäkoulutuksella lisää ammattitaitoa ja osaamista selvät pelisäännöt tasaveroinen kohtelu kunnan imagon nosto, avoimuus vahva osaaminen, asiantuntijuus pieni organisaatio on joustava eri-ikäiset työntekijät työntekijöiden arvostus palvelujen riittävyys henkilöstön suuri vaihtuvuus kilpailukyky toisen kunnan houkuttelevuus pätkätyöt talous yksityisen palveluntarjoajat terveet ja toimivat työtilat useita taajamia Arvomme Liperin kunnan työntekijöinä ja virkamiehinä toimimme yhteisten arvojen mukaisesti: Vastuullisuus ja luotettavuus Yhteistyökykyisyys ja kunnioitus Yritteliäisyys ja palvelualttius Osaaminen ja kehittyminen Henkilöstöpoliittiset strategiset painopisteemme ja kriittiset menestystekijämme Henkilöstö on osallistunut henkilöstöstrategian laatimiseen ja yhdessä henkilöstön kanssa on mietitty tavoitteita ja keinoja, joilla teemme Liperin kunnasta entistä paremman työpaikan tulevaisuudessa. Kriittiset menestystekijät ovat pitkän aikavälin määriteltyjä menestystekijöitä. Meidän menestystekijöitämme ovat työyhteisöjen toimivuus, työhyvinvoinnin kehittäminen ja vetovoimaisuus työnantajana. Olemme laatineet jokaiselle kriittiselle menestystekijälle arviointikriteerit, joilla voimme mitata onnistumistamme. Jokaiselle arviointikriteerille on määritelty tavoite, toimenpiteet sen saavuttamiseksi sekä toimenpiteet, joilla asiaa arvioidaan ja seurataan.

4 1. Meillä on toimivat työyhteisöt Me haluamme panostaa henkilöstön osaamiseen ja kehitysmyönteisyyteen. Olemme työnantajana koulutusmyönteisiä. Henkilöstöjohtamisen tarve kunta-alalla on kasvava. Me olemme työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä hyvinvointipalveluja. Meidän työyhteisöissämme tehdään monipuolista ja yhteiskunnallisesti arvostettua työtä. Työyhteisöjen listaamat keinot saada työyhteisöistä entistä toimivammat: Lisäkoulutuksen riittävä tarjonta kaikille Kannustava palkkaus Vastuu jokaisella työntekijällä Oma motivaatio tärkeä työn kehittämisessä ja oppimisessa Oman työn jatkuva arviointi ja kehittäminen Perustehtävän hahmottaminen, asiakaslähtöinen työskentelytapa Johtamis- ja toimintakulttuuri Avoin ja työtovereita tukeva työilmapiiri Toimiva tiedonkulku Esimies tukee myönteisesti alaistensa työtä Tasapuolisuus Keskusteleva ja kuunteleva ote, aito välittäminen Paneutuminen työntekijän jaksamiseen Säännölliset tiimipalaverit ja kehityskeskustelut Positiivisella asennoitumisella kohti parempaa arkea KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ 1: Toimiva työyhteisö Tavoitteet Toimenpiteet Seuranta/mittarit/hankkeet Työntekijä hallitsee työtehtävänsä ja hyödyntää osaamistaan aktiivisesti Perehdytys ja työhön opastus toteutetaan suunnitelmallisesti (vakituiset ja määräaikaiset tt) Sähköinen perehdytysmateriaali Kehityskeskustelut Työntekijällä on mahdollisuus kehittyä työssään Työntekijöillä on tasapuolinen mahdollisuus kouluttautua Osaamisen hallinnan kehittämistä jatketaan aktiivisesti. Mahdollisuus sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin, tuki työssä kehittymiselle, henkilöstökoulutukset Osaamisvaatimuksista keskustellaan rekrytoinnin ja perehdytyksen yhteydessä. Osaamiskartoitukset tehdään joka toinen vuosi ja käytössä osaamisen hallinnan ja johtamisen kokonaismalli (Sote). Yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain yhteistoiminnassa, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma kehityskeskustelujen yhteydessä Koulutussuunnitelma Kehityskeskustelut Osaamiskartoitukset (Sote) ja koulutussuunnitelmat (koko kunta) laadittu 100 % Koulutusten toteutumista seurataan henkilöstökertomuksessa vuosittain Sähköinen kehityskeskustelulomake käyttöön 2015

5 2. Me huolehdimme työhyvinvoinnista ja kehitämme sitä jatkuvasti Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työhyvinvoinnin kehittämistyötä jatketaan suunnitelmallisesti. Kunnassamme on säännöllisesti kokoontuva työhyvinvointi-toimikunta, joka paneutuu erityisesti työhyvinvoinnin kehittämistoimiin. Kunnassa on toiminut vuoden 2014 alusta lähtien myös kokoaikainen työsuojeluvaltuutettu, joka seuraa työsuojelun ja työhyvinvoinnin toteutumista eri yksiköissä. Työyhteisöjen listaamat keinot työhyvinvoinnista huolehtimiseen ja sen kehittämiseen: Hyvä työilmapiiri, hyvät työskentelytilat ja välineet Terveystarkastukset säännöllisesti Virkistyspäiviä lisää Jokainen voi itse vaikuttaa omaan jaksamiseen tiedostamalla jaksamisen rajat Joustavat lomat, saa itse päättää Hyvä perehdyttäminen työhön Tarpeeksi henkilöstöresurssia Annetaan työrauha Hyvä työilmapiiri, hyvä yhteishenki Joustavat työaikajärjestelyt mahdollisuuksien mukaan KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ 2: Työhyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen Tavoitteet Toimenpiteet Seuranta/mittarit/hankkeet Työntekijä pysyy työkykyisenä työnantajan ja henkilöstön yhteisin toimenpitein. Varhemaksujen kehitystä seurataan, työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei nouse Varhaisen tuen malli, + 55 ohjelma Vajaatyökuntoisten työnkuvien räätälöintiä ja uudelleensijoitusprosesseja kehitetään Työhyvinvointiohjelma (4v) Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma (1v) Tyhy Henkilöstökertomus Työhyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti Työympäristö on turvallinen ja terveellinen Sairauspoissaolot eivät lisäänny Henkilöstö voi vaikuttaa omaan työhönsä ja on osallinen muutosten valmistelussa Esimiesten johtamistaitoja ja palvelussuhdeosaamista kehi-tetään Tasapuolinen kohtelu Viestintä on avointa, oikeaaikaista ja säännöllistä Jokainen työntekijä kantaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Henkilökuntaedut. Vaarojen ja riskien arviointi ajantasainen, vaara- ja uhkatilanteista raportointi Varhaisen tuen malli Säännölliset terveystarkastukset Yhteistoiminnassa asioista sopiminen, YT-sopimus, Paikalliset virka- ja työehtosopimukset Esimieskoulutukset 4 x/v, esimiesten kollegiaalinen tuki Pelisääntöjen noudattaminen, Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Henkilöstö käyttää intrajärjestelmää aktiivisesti. Työhyvinvointikysely 2015 RiskiArvi kierrokset kolmen vuoden välein (2016), säännölliset läheltä piti-ilmoitukset, Henkilöstökertomus Tyhy-toimikunta 4 x/v, henkilöstökertomus, hallintokunnittain määritellyt tavoitetasot Yt-sopimus 2014 Yhteistyötoimikunta Koulutussuunnitelma, työyksikköpalaverit Työhyvinvointikysely Ammattijärjestöyhteistyö Työhyvinvointikysely

6 3. Me olemme vetovoimainen työnantaja Tulevaisuuden haasteenamme on osaavan ja motivoituneen henkilöstön saaminen palvelukseemme hyvien työntekijöiden kilpailun kasvaessa. Työyhteisöjen listaamat keinot olla vetovoimainen työnantaja: Ei turhia määräaikaisia tehtäviä, vakituiset työsuhteet Työntekijän arvostus Julkisuuskuvan korjaaminen Tekemällä laadukasta työtä luodaan hyvää kuntakuvaa Muutos käynnistyy olemassa olevan henkilöstön kautta Yhteistyö lähikuntien kanssa Rehellisyys, avoimuus Hyvät työsuhde-edut KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ 3: Vetovoimainen työnantaja Tavoitteet Toimenpiteet Seuranta/mittarit/hankkeet Kuntaan saadaan riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kunnan markkinointia työnantajana tehostetaan Internet-sivut päivitetään Kunnan facebook sivut Rekrytointi toteutetaan yhtenäisen ohjeistuksen mukaisesti kuntarekryn kautta Palvelussuhteet ovat aina ensisijaisesti vakinaisia Uusi kuntailme markkinoinnissa käytössä Kuntarekryn raportit Rekrytointiohje 2013 Vakituisen henkilöstön määrän kehitystä seurataan henkilöstökertomuksessa vuosittain Palkkaus ja palkitsemiskäytännöt ovat tasa-arvoisia ja seudullisesti kilpailukykyisiä Kehitetään työn vaativuuden arviointijärjestelmää Suoritetaan palkkavertailut ja työaikamuotojen vertailu valtakunnallisella ja seututasolla järjestelyerien yhteydessä Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointikriteerit ajantasaiset HOI-hinnoittelun porrastaminen suunnitteilla. Opetushenkilöstön tva ja tsa valmistelussa. Kunnan muistamis ja palkitsemissääntö ajantasainen

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja.

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja. LEMIN KUNTA HENKILÖSTÖSTRATEGIA 1. Johdanto Yhteistyötoimikunta aloitti henkilöstöstrategian laatimisen 29.9.2005 jakamalla strategian osa-alueisiin, joita valmistelivat seuraavat työryhmät: 1. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot