FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :53: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1010. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Puolueiden ajankohtaistutkimus, marraskuu 1982 [elektroninen aineisto]. FSD1010, versio 1.1 ( ). Suomen Gallup [aineistonkeruu], Suomen Gallup & Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos [tuottajat]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Puolueista käytetyt lyhenteet 175 B Kyselylomake 177 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 Aineiston nimi englanniksi: Finnish Voter Barometer November 1982 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Suomen Gallup Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos tutkimussarjan yleiskuvauksessa mainitut tahot Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Suomen Gallup 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat eduskuntavaalit; kunnallisvaalit; poliittinen käyttäytyminen; poliittiset asenteet; presidentinvaalit; puolueiden kannatus; vaalit; äänestäminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: politiikantutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Puolueiden ajankohtaistutkimukset Puolueiden ajankohtaistutkimukset kuuluvat nk. puolueiden yhteistutkimusten sarjaan. Puolueiden yhteistutkimusten toimeksiantajina ovat olleet suurimmat eduskuntapuolueet ja vaalivuosina tutkimuksilla on ollut myös muita rahoittajia. Tutkimuksien suunnittelijoina olivat vuoteen 1988 saakka Suomen Gallup (TNS Gallup) ja Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos (nykyisin politiikan ja talouden tutkimuksen laitos) yhteistyössä puolueiden kanssa. Tämän jälkeen tutkimusten suunnittelusta on vastannut Suomen Gallup yhdessä aineistonkeruuta rahoittaneiden puolueiden kanssa. Vuosina ajankohtaistutkimuksia on tehty käyntikyselyinä vuosittain lukuun ottamatta vuosia 1985 ja Aineistot on koottu pääosin strukturoidulla kyselylomakkeella, haastattelua/tutkimus. Vuodesta 1991 alkaen tutkimukset on tehty GallupKanavalla kotitalouksiin asennetuin mikrotietokonein ja Internet-päättein. Kaikissa tutkimuksissa on selvitetty väestön äänestyskäyttäytymistä, huolenaiheita, mielipiteitä hallituksesta ja puolueista sekä suhtautumista valtakunnallisiin poliittisiin kysymyksiin. Usein on tiedusteltu myös taloudellista tilannetta koskevia odotuksia, puheenjohtajan merkitystä puolueelle, vastaajan osallistumista poliittiseen toimintaan ja mielipiteitä kunnallispolitiikasta. Taustatietoina on kysytty yleensä vastaajan ja perheen päähenkilön sosiaaliryhmää, päähenkilön elinkeinoa, vastaajan koulutusta, ikää, äidinkieltä, sukupuolta, jäsenyyttä puoluejärjestöissä, puoluekantaa, jäsenyyttä työmarkkinajärjestöissä ja perheen vuosituloja. Lisäksi aineistot sisältävät alueellisia muuttujia. Aineistosarja mahdollistaa lukuisia aikavertailuja, joskaan muuttujat eivät ole aina täysin vertailukelpoisia. Tietoarkistoon on arkistoitu aineistoja vuodesta

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Sisällönkuvaus Aineiston muuttujat kuvaavat seuraavia asioita: väestön huolenaiheet, taloudellista tilannetta koskevat odotukset, kiireisimmät uudistukset, poliittisen elämän muutokset viimeksi kuluneen vuoden aikana, tyytyväisyys hallituksen toimintaan, arvosanat nykyisen hallituksen toiminnalle, kiinnostus politiikkaan, poliittinen vieraantuminen, oikeisto - vasemmisto -ulottuvuus politiikassa, hallituskombinaatiot ja pääministeripuolue, puolueiden imagot, äänestyskäyttäytymisen pysyvyys valitsijamiesvaalista 1982, hallitukseen toivottavat puolueet, mielipiteet taloudellisista väärinkäytöksistä, puoluekannatus, haastattelutilanteeseen liittyvät muuttujat, näytteen sosiaalinen rakenne. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen 18 vuotta täyttänyt väestö Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Suomen Gallup; Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos Keruumenetelmä: Käyntikysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1982 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 286 muuttujaa ja 1294 havaintoa. Otantamenetelmä: Monivaiheinen ositettu otanta Ensimmäisessä vaiheessa väestö ositettiin 18 vuotta täyttäneiden lukumäärän suhteessa eri läänien, toisessa vaiheessa viiden eri teollisuusasteen mukaan. Näin saadun osittelukehikon perusteella on laskettu, kuinka monta haastattelua kutakin teollistuneisuusastetta edustavassa kunnassa on tehtävä, että näyte olisi väestömaantieteellisesti edustava. Näytteeseen tulevat kunnat on tämän jälkeen saatu Demingin vyöhykepoimintamenetelmällä. Väkiluvultaan suurimpien kuntien pääseminen näytteeseen on todennäköisempää, ja on myös mahdollista, että sama kunta on mukana toistamiseen (silloin tästä kunnasta on otettava lähtöosoitteita useampia kuin yksi). Kohdetaloudet valittiin lähtöosoitejärjestelmää käyttäen. Haastattelija aloitti haastattelut annetusta osoitteesta ja eteni neljään peräkkäiseen talouteen. Talouden sisällä haastateltava valittiin ns. syntymäpäiväjärjestelmää käyttäen, jolloin haastateltavaksi valitaan taloudesta se henkilö, jonka syntymäpäivä on lähinnä minkä tahansa kuukauden alkua. Haastatteluja suoritettiin 58 kaupungissa ja 83 maalaiskunnassa yhteensä 1303 kpl. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Borg, Sami (2006). Käsitykset kansalaisuudesta ja omista vaikuttamismahdollisuuksista. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Borg, Sami & Ruostetsaari, Ilkka (2002). Suuret ikäluokat ja valta. Hyvinvointikatsaus 1/2002, Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Wass, Hanna (2005). Äänestysosallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Karvonen, Lauri (2014). Parties, Governments and Voters in Finland. Politics under Fundamental Societal Transformation. Colchester. ECPR Press Paloheimo, Heikki (2002). Hallituksen toimintaan ja puoluejohdon taitavuuteen kohdistuva arviointi puoluekannatuksen selittäjänä. Politiikka 44(2), Paloheimo, Heikki (2003). Miten äänestäjät valitsevat puolueen? Politiikka 45(3), Paloheimo, Heikki (2005). Puoluevalinnan tilannetekijät. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2005). Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2006). Asenteet poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan (2005). Puoluevalinnan perusteet. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Suomen demokratiaindikaattorit (2006). Toim. Sami Borg. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Alkuperäisarkisto Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitoksen tutkimusarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1294 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1294 minimi 1.10 maksimi 1.10 keskiarvo 1.10 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1294 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [V1] Havaintotunnus Havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1294 minimi 4.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q1_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Huoli: Oma työtilanne (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Oma työtilanne Ei mainittu Mainittu [Q1_2] Huoli: Työttömyys yleensä (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Työttömyys yleensä Ei mainittu Mainittu

16 2. Muuttujat [Q1_3] Huoli: Toimeentulo (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Toimeentulo Ei mainittu Mainittu [Q1_4] Huoli: Lasten ja nuorten asiat (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Lasten ja nuorten asiat Ei mainittu Mainittu [Q1_5] Huoli: Sodan uhka (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? 10

17 Q1_7 Sodan uhka Ei mainittu Mainittu [Q1_6] Huoli: Terveydentila (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Terveydentila Ei mainittu Mainittu [Q1_7] Huoli: Koulutusongelmat (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Koulutusongelmat 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q1_8] Huoli: Saasteongelmat (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Saasteongelmat Ei mainittu Mainittu [Q1_9] Huoli: Inflaatio, devalvaatio (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Inflaatio, devalvaatio Ei mainittu Mainittu

19 Q1_12 [Q1_10] Huoli: Nälänhätä (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Nälänhätä Ei mainittu Mainittu [Q1_11] Huoli: Maailmantilanne yleensä (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Maailmantilanne yleensä Ei mainittu Mainittu [Q1_12] Huoli: Harrastukset (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? 13

20 2. Muuttujat Harrastukset Ei mainittu Mainittu [Q1_13] Huoli: Turvallisuus (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Turvallisuus Ei mainittu Mainittu [Q1_14] Huoli: Suomen politiikka (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Suomen politiikka 14

21 Q1_16 Ei mainittu Mainittu [Q1_15] Huoli: Eriarvoisuus (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Eriarvoisuus Ei mainittu Mainittu [Q1_16] Huoli: Asunto (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Asunto Ei mainittu Mainittu

22 2. Muuttujat [Q1_17] Huoli: Moraalikäsitteet (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Moraalikäsitteet Ei mainittu Mainittu [Q1_18] Huoli: Vanhusten ongelmat (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Vanhusten ongelmat Ei mainittu Mainittu [Q1_19] Huoli: Sosiaalihuolto (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? 16

23 Q1_21 Sosiaalihuolto Ei mainittu Mainittu [Q1_20] Huoli: Verorasitus (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Verorasitus Ei mainittu Mainittu [Q1_21] Huoli: Suomen taloudellinen tilanne (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Suomen taloudellinen tilanne 17

24 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q1_22] Huoli: Ihmisläheisyys (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Ihmisläheisyys Ei mainittu Mainittu [Q1_23] Huoli: Muu (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Muu Ei mainittu Mainittu

25 Q3 [Q1_24] Huoli: Ei mikään (avokysymys) Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Ei mikään Ei mainittu Mainittu [Q2] Oma tai perheen taloudellinen tilanne seuraavien 12 kk aikana Entä arvelisitteko Teidän tai perheenne taloudellisen aseman seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan huomattavasti, paranevan jonkin verran, pysyvän ennallaan, heikentyvän jonkin verran vai heikentyvän huomattavasti? Paranee huomattavasti Paranee jonkin verran Pysyy ennallaan Heikentyy jonkin verran Heikentyy huomattavasti Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Yleinen työllisyystilanne Suomessa seuraavien 12 kk aikana Arveletteko yleisen työllisyystilanteen Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan nykyisestään, säilyvän suunnilleen nykyisellään vai huonontuvan nykyisestään? 19

26 2. Muuttujat Paranee Säilyy entisellään Huonontuu Ei osaa sanoa [Q4_1] Kiireellisimmin toteutettavat uudistukset, 1. maininta Tällä kortilla on esitetty eräitä sellaisia uudistuksia ja asioita, joiden toteuttamisesta on maassamme viime aikoina keskusteltu. Sanokaa niistä ne kolme, jotka mielestänne olisi kiireisimmin maassamme toteutettava? (KORTTI 4) Ensimmäinen maininta Työsuhdeturvaa koskevan lainsäädännön uudistaminen Viikoittaisen työajan lyhentäminen Kehitysmaiden auttamiseen tarkoitettujen varojen lisääminen Asuntotuotannon lisääminen Eläkeiän alentaminen Ympäristönsuojelun tehostaminen Maamme puolustusvalmiuden parantaminen Tuntuvat palkankorotukset palkoissa jälkeenjääneille Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Kiireellisimmin toteutettavat uudistukset, 2. maininta Tällä kortilla on esitetty eräitä sellaisia uudistuksia ja asioita, joiden toteuttamisesta on maassamme viime aikoina keskusteltu. Sanokaa niistä ne kolme, jotka mielestänne olisi kiireisimmin maassamme toteutettava? (KORTTI 4) 20

27 Q4_3 Toinen maininta Työsuhdeturvaa koskevan lainsäädännön uudistaminen Viikoittaisen työajan lyhentäminen Kehitysmaiden auttamiseen tarkoitettujen varojen lisääminen Asuntotuotannon lisääminen Eläkeiän alentaminen Ympäristönsuojelun tehostaminen Maamme puolustusvalmiuden parantaminen Tuntuvat palkankorotukset palkoissa jälkeenjääneille Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_3] Kiireellisimmin toteutettavat uudistukset, 3. maininta Tällä kortilla on esitetty eräitä sellaisia uudistuksia ja asioita, joiden toteuttamisesta on maassamme viime aikoina keskusteltu. Sanokaa niistä ne kolme, jotka mielestänne olisi kiireisimmin maassamme toteutettava? (KORTTI 4) Kolmas maininta Työsuhdeturvaa koskevan lainsäädännön uudistaminen Viikoittaisen työajan lyhentäminen Kehitysmaiden auttamiseen tarkoitettujen varojen lisääminen Asuntotuotannon lisääminen Eläkeiän alentaminen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ympäristönsuojelun tehostaminen Maamme puolustusvalmiuden parantaminen Tuntuvat palkankorotukset palkoissa jälkeenjääneille Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Tasavallan presidenttinä toiminut Urho Kekkonen luopui presidentin tehtävistä noin vuosi sitten. Onko maamme politiikassa ja poliittisessa elämässä tämän jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tasavallan presidenttinä toiminut Urho Kekkonen luopui presidentin tehtävistä noin vuosi sitten. Onko mielestänne maamme politiikassa ja poliittisessa elämässä tämän jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia vai onko tilanne mielestänne säilynyt pääpiirteissään ennallaan? On muutoksia Ei ole muutoksia Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Jos muutoksia, niin mihin suuntaan tilanne on kehittynyt. Kysymyksen esiteksti jos muutoksia Onko tilanne mielestänne kehittynyt pääasiassa myönteiseen vai kielteiseen suuntaan? 22

29 Q7_1 Myönteiseen suuntaan Kielteiseen suuntaan Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Tyytyväisyys nykyisen (Kalevi Sorsan) hallituksen toimintaan. Seuraavaksi kysyisin käsitystänne hallituksen toiminnasta. Kun ajattelette nykyistä (Kalevi Sorsan) hallitusta, niin oletteko etupäässä tyytyväinen vai etupäässä tyytymätön sen toimintaan? Etupäässä tyytyväinen Etupäässä tyytymätön Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Ulkopolitiikan hoito Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Ulkopolitiikan hoito Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1222 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.37 keskihajonta

30 2. Muuttujat [Q7_2] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Ulkomaankauppapolitiikan hoito Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Ulkomaankauppapolitiikan hoito Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1173 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.10 keskihajonta 1.24 [Q7_3] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Verotusasioiden hoito Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Verotusasioiden hoito Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1206 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.40 keskihajonta

31 Q7_5 [Q7_4] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Työllisyyden hoito Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Työllisyyden hoito Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1233 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 5.79 keskihajonta 1.27 [Q7_5] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Hinnankorotusten hillitseminen Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Hinnankorotusten hillitseminen Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1236 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.32 keskihajonta

32 2. Muuttujat [Q7_6] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Maatalouspoliittisten kysymysten hoito Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Maatalouspoliittisten kysymysten hoito Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1151 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.67 keskihajonta 1.26 [Q7_7] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Sosiaaliturvan kehittäminen Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Sosiaaliturvan kehittäminen Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1218 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.16 keskihajonta

33 Q7_9 [Q7_8] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Koululaitoksen kehittäminen Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Koululaitoksen kehittäminen Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1179 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.02 keskihajonta 1.26 [Q7_9] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Energiakysymysten hoito Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Energiakysymysten hoito Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1180 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.86 keskihajonta

34 2. Muuttujat [Q7_10] Kouluarvosana (4-10) hallitukselle: Ympäristö- ja luonnonsuojelukysymysten hoito Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte (nykyisen) Kalevi Sorsan hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? Ympäristö- ja luonnonsuojelukysymysten hoito Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1210 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.57 keskihajonta 1.31 Kysymyksen jälkiteksti Seuraavaksi siirtyisin kysymään mielipidettänne politiikasta yleensä. [Q8] Oma poliittinen kiinnostus Kuinka paljon politiikka Teitä kiinnostaa? Oletteko hyvin kiinnostunut, jonkin verran kiinnostunut, vain vähän kiinnostunut, vai ei ollenkaan kiinnostunut? Hyvin kiinnostunut Jonkin verran kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut Ei ollenkaan kiinnostunut Ei osaa sanoa

35 Q9_2 [Q9_1] Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että minunlaiseni ihminen ei oikein ymmärrä, mitä on tekeillä Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että minunlaiseni ihminen ei oikein ymmärrä, mitä on tekeillä. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] Valitsemamme kansanedustajat menettävät yleensä pian kosketuksen äänestäjiin Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) Valitsemamme kansanedustajat menettävät yleensä pian kosketuksen äänestäjiin. Täysin samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_3] Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä eivätkä heidän mielipiteistään Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä eivätkä heidän mielipiteistään. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_4] Vaikka joku olisikin eri mieltä lain sisällöstä kaikkien tulisi totella eduskunnassa päätettyä lakia Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) 30

37 Q9_5 Vaikka joku olisikin eri mieltä lain sisällöstä kaikkien tulisi totella eduskunnassa päätettyä lakia. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_5] Yleensä voi luottaa siihen, että maan hallitus tekee oikeita päätöksiä Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) Yleensä voi luottaa siihen, että maan hallitus tekee oikeita päätöksiä. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q9_6] On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minunlaiseni ihmisen etua Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minunlaiseni ihmisen etua. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_7] Äänestämällä voi todella olla mukana päättämässä, kuinka asioita maassa hoidetaan Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) Äänestämällä voi todella olla mukana päättämässä, kuinka asioita maassa hoidetaan. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q9_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_8] Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioonotetuiksi Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioonotetuiksi. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_9] Pyrkiessään miellyttämään kaikkia puolueet eivät pyri ratkaisemaan yhteiskunnan tärkeimpiä ongelmia Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) 33

40 2. Muuttujat Pyrkiessään miellyttämään kaikkia puolueet eivät pyri ratkaisemaan yhteiskunnan tärkeimpiä ongelmia. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_10] Puoluepoliittiset näkökohdat otetaan meillä huomioon usein sellaisissakin asioissa, joissa politiikalla ei tulisi olla merkitystä Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esitettävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa? Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 9) Puoluepoliittiset näkökohdat otetaan meillä huomioon usein sellaisissakin asioissa, joissa politiikalla ei tulisi olla merkitystä. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q10_2 [Q10_1] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: KOK Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. KOK Ohjeet haastattelijalle JOS VASTAAJA EI OSAA HELPOSTI SIJOITTAA PUOLUETTA SEURAAVAN KYSY- MYKSEN ASTEIKOLLE, MERKITÄÄN RASTI "EI OSAA SANOA" -VAIHTOEHDON KOH- DALLE. Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto Äärimmäinen oikeisto [Q10_2] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: KESK Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. 35

42 2. Muuttujat KESK Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto Äärimmäinen oikeisto [Q10_3] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: LKP Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. LKP Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q10_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Äärimmäinen oikeisto [Q10_4] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: POP Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. POP Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto Äärimmäinen oikeisto [Q10_5] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: RKP Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. 37

44 2. Muuttujat RKP Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto Äärimmäinen oikeisto [Q10_6] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: SKDL Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. SKDL Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q10_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Äärimmäinen oikeisto [Q10_7] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: SKL Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. SKL Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto Äärimmäinen oikeisto [Q10_8] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: SKYP/Kansalaisvallan liitto Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. 39

46 2. Muuttujat SKYP/Kansalaisvallan liitto Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto Äärimmäinen oikeisto [Q10_9] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: SMP Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. SMP Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Äärimmäinen oikeisto [Q10_10] Puolueet vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella: SDP Tällä kortilla (KORTTI 10) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmistoon merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen?.. SDP Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto Äärimmäinen oikeisto [Q11] Vastaajan poliittinen kanta Entä millä numerolla kuvaisitte tällä hetkellä omia poliittisia mielipiteitänne? 41

48 2. Muuttujat Ei osaa sanoa Äärimmäinen vasemmisto Äärimmäinen oikeisto [Q12A_1] Puolueen ominaisuudet. Ihmiskeskeinen: KOK Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Ihmiskeskeinen: KOK Ohjeet haastattelijalle ALOITETAAN YLHÄÄLTÄ, JOS LOMAKKEEN NUMERO ON PARILLINEN JA ALHAAL- TA, JOS LOMAKKEEN NUMERO ON PARITON. Ei mainittu Mainittu [Q12A_2] Puolueen ominaisuudet. Ihmiskeskeinen: KESK Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) 42

49 Q12A_4 Ihmiskeskeinen: KESK Ei mainittu Mainittu [Q12A_3] Puolueen ominaisuudet. Ihmiskeskeinen: LKP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Ihmiskeskeinen: LKP Ei mainittu Mainittu [Q12A_4] Puolueen ominaisuudet. Ihmiskeskeinen: RKP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Ihmiskeskeinen: RKP 43

50 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q12A_5] Puolueen ominaisuudet. Ihmiskeskeinen: SKDL Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Ihmiskeskeinen: SKDL Ei mainittu Mainittu [Q12A_6] Puolueen ominaisuudet. Ihmiskeskeinen: SKL Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Ihmiskeskeinen: SKL Ei mainittu Mainittu

51 Q12B_1 [Q12A_7] Puolueen ominaisuudet. Ihmiskeskeinen: SMP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Ihmiskeskeinen: SMP Ei mainittu Mainittu [Q12A_8] Puolueen ominaisuudet. Ihmiskeskeinen: SDP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Ihmiskeskeinen: SDP Ei mainittu Mainittu [Q12B_1] Puolueen ominaisuudet. Yhteiskuntaa uudistava: KOK Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne 45

52 2. Muuttujat..? (KORTTI 12) Yhteiskuntaa uudistava: KOK Ei mainittu Mainittu [Q12B_2] Puolueen ominaisuudet. Yhteiskuntaa uudistava: KESK Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Yhteiskuntaa uudistava: KESK Ei mainittu Mainittu [Q12B_3] Puolueen ominaisuudet. Yhteiskuntaa uudistava: LKP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Yhteiskuntaa uudistava: LKP 46

53 Q12B_5 Ei mainittu Mainittu [Q12B_4] Puolueen ominaisuudet. Yhteiskuntaa uudistava: RKP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Yhteiskuntaa uudistava: RKP Ei mainittu Mainittu [Q12B_5] Puolueen ominaisuudet. Yhteiskuntaa uudistava: SKDL Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Yhteiskuntaa uudistava: SKDL (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei mainittu Mainittu [Q12B_6] Puolueen ominaisuudet. Yhteiskuntaa uudistava: SKL Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Yhteiskuntaa uudistava: SKL Ei mainittu Mainittu [Q12B_7] Puolueen ominaisuudet. Yhteiskuntaa uudistava: SMP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Yhteiskuntaa uudistava: SMP 48

55 Q12C_1 Ei mainittu Mainittu [Q12B_8] Puolueen ominaisuudet. Yhteiskuntaa uudistava: SDP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Yhteiskuntaa uudistava: SDP Ei mainittu Mainittu [Q12C_1] Puolueen ominaisuudet. Luotettava: KOK Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Luotettava: KOK Ei mainittu Mainittu

56 2. Muuttujat [Q12C_2] Puolueen ominaisuudet. Luotettava: KESK Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Luotettava: KESK Ei mainittu Mainittu [Q12C_3] Puolueen ominaisuudet. Luotettava: LKP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Luotettava: LKP Ei mainittu Mainittu [Q12C_4] Puolueen ominaisuudet. Luotettava: RKP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne 50

57 Q12C_6..? (KORTTI 12) Luotettava: RKP Ei mainittu Mainittu [Q12C_5] Puolueen ominaisuudet. Luotettava: SKDL Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Luotettava: SKDL Ei mainittu Mainittu [Q12C_6] Puolueen ominaisuudet. Luotettava: SKL Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Luotettava: SKL 51

58 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q12C_7] Puolueen ominaisuudet. Luotettava: SMP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Luotettava: SMP Ei mainittu Mainittu [Q12C_8] Puolueen ominaisuudet. Luotettava: SDP Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne..? (KORTTI 12) Luotettava: SDP (taulukko jatkuu seur. sivulla) 52

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD1005. Puolueiden ajankohtaistutkimus Koodikirja

FSD1005. Puolueiden ajankohtaistutkimus Koodikirja FSD1005 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1978 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1015. Puolueiden ajankohtaistutkimus Koodikirja

FSD1015. Puolueiden ajankohtaistutkimus Koodikirja FSD1015 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2095 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja FSD2006 Euroopan parlamenttivaalit 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Euroopan parlamenttivaalit 2004 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja FSD2131 Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2377. Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä Koodikirja

FSD2377. Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä Koodikirja FSD2377 Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yhdeksäsluokkalaisten

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2094. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut. Koodikirja

FSD2094. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut. Koodikirja FSD2094 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja FSD2017 Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten

Lisätiedot

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD1168 MTS-syystutkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja FSD1179 Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1234 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja FSD2490 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot