FSD2809. Nuorisorikollisuus Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2809. Nuorisorikollisuus Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2809 Nuorisorikollisuus 2008 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2008 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :07: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2809. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Kivivuori, Janne & Salmi, Venla: Nuorisorikollisuus 2008 [elektroninen aineisto]. FSD2809, versio 1.0 ( ). Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 277 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorisorikollisuus 2008 Aineiston nimi englanniksi: Juvenile Delinquency in Finland 2008 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) Salmi, Venla (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat huumeet; ilkivalta; kiusaaminen; murto; nuoret; nuorisorikollisuus; opettajat; oppilaat; piilorikollisuus; päihteet; rikkomukset; rikokset; rikollisuus; uhkailu; vahingonteko; varkaus; väkivalta Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: kriminologia; nuorisotutkimus; oikeustiede; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: nuoret; rikollisuus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Nuorisorikollisuuskyselyt Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (nyk. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti) käynnisti keväällä 1995 tutkimushankkeen nuorison rikollisen ja kielletyn toiminnan seuraamiseksi pitkällä aikavälillä. Tutkimuksissa on käytetty ns. itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimusmenetelmää. Niihin on osallistunut peruskouluikäisiä nuoria eri puolilta Suomea. Oppilaat ovat vastanneet nimettöminä omaa kiellettyä ja rikollista toimintaansa koskeviin kysymyksiin. Sisällön kuvaus Tutkimuksen pääteemoina olivat nuorten rikoskäyttäytyminen ja rikosuhrikokemukset. Kyselyn alkupuolella selvitettiin vastaajan luvatonta poissaoloa koulusta, kotoa karkaamista, ilman ajokorttia ajamista, seiniin kirjoittelua ja piirtelyä, omaisuuden vahingoittamista koulussa ja muualla, varastamista, varastetun tavaran ostamista, auton varastamista, kiusaamista, tappeluun osallistumista, pahoinpitelyä, marihuanan, hasiksen ja muiden huumeiden käyttöä, lääkkeiden päihdekäyttöä sekä humalassa moottoriajoneuvolla ajamista. Uusia rikoskäyttäytymisen teemoja kyselyssä olivat murtautuminen, varastamistarkoituksessa uhkaaminen ja luvaton tiedostojen lataaminen internetissä. Vastaajalta kysyttiin edellä mainittujen tekojen kohdalla, oliko hän koskaan tehnyt mainittua tekoa, ja jos vastaus oli myönteinen ja teko lainvastainen, tiedusteltiin, onko poliisi saanut tietää teosta. Lisäksi kysyttiin, oliko vastaaja tehnyt teon viimeisen vuoden aikana, ja jos oli, niin kysyttiin, tekikö hän sen yksin vai muiden kanssa. Samassa yhteydessä kysyttiin oliko teko tehty alkoholin vaikutuksen alaisena ja saiko joku tietää tästä teosta. Vastaajalta kysyttiin myös tekoa koskevia tarkempia kysymyksiä, kuten esimerkiksi pahoinpitelyn yhteydessä, tarvitsiko hakattu uhri hoitoa tapahtuman jälkeen ja huumeiden käyttötapauksessa, mitä käytetty huume maksoi ja miksi halusi päihtyä. Uutena yksityiskohtana selvitettiin, olivatko teot kostoja jostain aikaisemmasta tapahtumasta. Nuorten rikoskäyttäytymisen kartoittamisen jälkeen kyselyssä selvitettiin vastaajan opettajiin kohdistamaa häirintää, lainrikkomista koskevia mielipiteitä, rikosuhrikokemuksia, alkoholin 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu käyttöä ja vastaajan seurustelusuhteisiin liittyviä seikkoja. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi, onko hän uhannut opettajaa väkivallalla kuluneen lukuvuoden aikana ja mitä mieltä hän on siitä, pitääkö lakia aina noudattaa tai saako yksin pimeällä kävellyt raiskatuksi tullut tyttö syyttää itseään tapahtuneesta. Kysymyksissä itseen kohdistuneita teoista, selvitettiin vastaajaan kohdistunutta kiusaamista, väkivaltaa ja vahingontekoa, kuten varkauksia. Alkoholinkäyttöön liittyvissä kysymyksissä tiedusteltiin muun muassa kuinka usein juo alkoholia ja sitä, johtiko edellinen juomiskerta esimerkiksi krapulaan tai riitatilanteisiin. Edellisten lisäksi kysyttiin kiellettyjen aineiden eli dopingaineiden käytöstä. Seuraavaksi selvitettiin vastaajan mielikuvia omasta itsestään sekä hänen perheeseensä ja hyvinvointiinsa liittyviä yksityiskohtia. Vastaajalta kysyttiin muuan muassa millaiseksi itsensä kokee, kuten ottaako mielellään riskejä ja millaiseksi kokee tämänhetkisen fyysisen kunnon ja mielialan. Lisäksi kysyttiin, kenen kanssa hän viettää vapaa-aikaa, mikä on hänen suhteensa omiin vanhempiin ja seuraavatko he hänen koulumenestystään. Ympäristön turvallisuutta kartoitettiin kysymällä, miten turvalliseksi kokee olon tietyissä paikoissa, kuten koulun pihalla välitunnilla tai illalla julkisissa liikennevälineissä. Vastaajalta tiedusteltiin lisäksi millaisia rangaistuksia hän on saanut vanhemmiltaan ja ovatko he käyttäneet kurittaessaan ruumiillista väkivaltaa. Kyselyn lopussa selvitettiin, miten nuoret kokevat julkisuudessa esiintyvän väkivallan ja millaisia toimenpiteitä poliisien ja vartijoiden tahoilta on heihin kohdistunut. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi, onko hän kokenut pelkoa katsoessaan TV-uutislähetyksiä tai muuta viihdettä ja ovatko vartijat tai poliisit kehottaneet häntä poistumaan joltain paikalta jostain viimeisen 12 kuukauden aikana tai aikaisemmin. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, suunnitelmat peruskoulun jälkeen, koulunkäynnin sujuvuus, vanhempien työmarkkina-asema sekä perheen taloudellinen tilanne. Uutena taustamuuttujana vuoden 2008 kyselyssä on maahanmuuttajatausta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Perusjoukkona ovat koko maan suomenkielisten yläasteiden yhdeksännen luokka-asteen oppilaat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: huhtikuu 2008 toukokuu 2008 Kerääjät: Kouluissa toimivat yhteysopettajat, jotka oli perehdytetty kyselyaineiston keräämiseen. Aineiston tuottajat: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Keruumenetelmä: Ohjattu lomakekysely Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2008 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 86,2% 3

10 1. Aineiston kuvailu Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 510 muuttujaa ja 5826 havaintoa. Otantamenetelmä: Ositettu satunnaisotanta. Otos tilattiin Tilastokeskukselta ositettuna yksiasteisena ryväsotantana, jossa otantayksikkö oli koulu. Ositteita oli kolme: 10 suurinta kaupunkia, muut kaupungit sekä taajama- ja maaseutukunnat. Otannassa käytettiin suhteellista kiintiöintiä oppilaiden mukaan, eli ositteiden koko määräytyi ositteen oppilasmäärien perusteella. Kyselyssä tavoiteltiin 6755:tä vastaajaa, joista 5826 vastasi kyselyyn. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Holstila, Anna-Leena (2012). Nuorten kokema väkivallan pelko: rikosten seurausta vai yleisen turvattomuuden heijastusta? Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Kivivuori, J. (2011). Discovery of Hidden Crime. Self-Report Surveys in Criminal Policy Context. Oxford University Press, Oxford. Kivivuori, J. (2013). Methodological studies in the development of Finnish crime surveys: Selected examples. In: Methodologies and methods in criminology. NSfKs 55. forskerseminar. Scandinavian Research Council fro Criminology, Aarhus Universitet. Kivivuori, J. (2014). Understanding Trends in Personal Violence: Does Cultural Sensitivity Matter? In Michael Tonry (ed): Why Crime Rates Fall, and Why they Don t. Crime and Justice, Volume 43. University of Chicago Press, Chicago. Kivivuori, J. & Salmi, V. (2009). The Challenge of Special Needs Education in School-Based Delinquency Research. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 10:1, Kivivuori, J. & Salmi, V. & Walser, S. (2013). Supervision Mode Effects in Computerized Delinquency Surveys at School: Finnish Replication of a Swiss Experiment. Journal of Experimental Criminology 9:1, Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset: Nuorisorikollisuuskyselyiden tuloksia (2009). Toim. Salmi, Venla. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia; 246. Nuorten syrjäytyminen ja rikollisuus: Suomessa tehdyn tutkimuksen ja sen katvealueiden kartoitusta (2009). Toim. Kivivuori, Janne. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja; 94. Saarikkomäki, Elsa (2010). Nuoriin kohdistuva poliisikontrolli kyselytutkimuksen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja; 106. Salmi, Venla (2008). Nuorten rikoskäyttäytyminen [verkkodokumentti]. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia; 9/ [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 4

11 1.4. Aineiston käyttö Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineistossa on kaksi painomuuttujaa paino1 ja paino2. Aineistoon laskettiin korotuspainokerroin ja analyysipainokerroin Tilastokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Korotuskerroin, joka korottaa aineiston n:n perusjoukon tasolle, laskettiin seuraavalla kaavalla: alkio * (koulun oppilaat / kyselyyn vastanneet oppilaat) * (ositekohtainen koulujen määrä perusjoukossa / ositekohtainen koulujen määrä otoksessa) * (ositekohtainen keskimääräinen koulun koko perusjoukossa / ositekohtainen keskimääräinen koulun koko otoksessa). Analyysipainokerroin puolestaan laskettiin jakamalla korotuspainokerroin painokertoimien keskiarvolla, jolloin otoksen n painottuu takaisin alkuperäiseksi. Sekä korotuspainokertoimella että analyysipainokertoimella ositteiden suhteet ovat samat kuin perusjoukossa. Painotuksessa käytetyt perusjoukon koulujen ja oppilaiden määrät perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin lukukauden suomenkielisten koulujen kahdeksasluokkalaisten määrään. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle yksi kappale kaikista raporteista, artikkeleista, muista julkaisuista ja julkaisemattomista opinnäytetöistä, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Janne Kivivuori, PL 444, HELSINKI. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5826 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5826 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5826 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID] Tapausnumero Tapausnumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5826 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [LUOKKA] Luokka (avokysymys) Luokka [Q1] Vastaajan sukupuoli Oletko tyttö vai poika? tyttö poika tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Vastaajan ikä Kuinka vanha olet? vuotta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5761 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

16 2. Muuttujat [Q3_1] Isän ammatti (ISCO-88) (Avokysymys) Missä ammatissa isäsi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4833 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q3_2] Isän ammatti (ISCO-88) 2-numerotaso (Avokysymys) Missä ammatissa isäsi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4833 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q3_3] Isän ammatti (ISCO-88) 1-numerotaso (Avokysymys) Missä ammatissa isäsi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4833 minimi 0.00 maksimi 9.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo 4.58 keskihajonta 2.76 [Q4] Onko isä työssä? Onko isäsi tällä hetkellä työssä? on ei ole en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit on siirry kysymykseen 6 [Q5] Miksi isä ei ole työssä? Jos isäsi ei ole tällä hetkellä työssä, niin miksi? (Muista: ympäröi vain yksi kohta!) Hän on työtön/lomautettu Hän on sairaseläkkeellä/sairaslomalla/sairaalassa Hän on muuten eläkkeellä Hän on koti-isä Hän opiskelee Hän on kuollut En tiedä Muu tilanne: (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Miksi isä ei ole työssä? Muu tilanne (avokysymys) Jos isäsi ei ole tällä hetkellä työssä, niin miksi? Muu tilanne: [Q6_1] Äidin ammatti (ISCO-88) (Avokysymys) Missä ammatissa äitisi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4941 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6_2] Äidin ammatti (ISCO-88) 2-numerotaso (Avokysymys) Missä ammatissa äitisi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4941 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta

19 Q8 [Q6_3] Äidin ammatti (ISCO-88) 1-numerotaso (Avokysymys) Missä ammatissa äitisi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4941 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 4.00 keskihajonta 2.06 [Q7] Onko äiti työssä? Onko äitisi tällä hetkellä työssä? on ei ole en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit on siirry kysymykseen 9 [Q8] Miksi äiti ei ole työssä? Jos äitisi ei ole tällä hetkellä työssä, niin miksi? (Muista: ympäröi vain yksi kohta!) 13

20 2. Muuttujat Hän on työtön/lomautettu Hän on sairaseläkkeellä/sairaslomalla/sairaalassa Hän on muuten eläkkeellä Hän on kotiäiti Hän opiskelee Hän on kuollut En tiedä Muu tilanne: tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Miksi äiti ei ole työssä? Muu tilanne (avokysymys) Jos äitisi ei ole tällä hetkellä työssä, niin miksi? Muu tilanne [Q9_1] Asuu samassa asunnossa: Isä Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) isä ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] Asuu samassa asunnossa: Äiti Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 14

21 Q9_4 äiti ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_3] Asuu samassa asunnossa: Sisko (lkm) Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) siskoa ei mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_4] Asuu samassa asunnossa: Veli (lkm) Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 15

22 2. Muuttujat veljeä ei mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_5] Asuu samassa asunnossa: Isäpuoli Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) isäpuoli ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q9_8 [Q9_6] Asuu samassa asunnossa: Äidin miesystävä Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) äidin miesystävä ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_7] Asuu samassa asunnossa: Äitipuoli Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) äitipuoli ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_8] Asuu samassa asunnossa: Isän naisystävä Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 17

24 2. Muuttujat isän naisystävä ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_9] Asuu samassa asunnossa: Joku muu Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) joku muu ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_9_1] Asuu samassa asunnossa: Joku muu, kuka (avokysymys) Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) Joku muu, kuka: 18

25 Q11_1 [Q10] Oletko syntynyt Suomessa? Oletko syntynyt Suomessa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Missä maassa synnyit? (Avokysymys) Oletko syntynyt Suomessa? En, kerro missä maassa synnyit: [Q11] Onko äitisi syntynyt Suomessa? Onko äitisi syntynyt Suomessa? kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Missä maassa äitisi syntyi? (Avokysymys) Onko äitisi syntynyt Suomessa? Ei, kerro missä maassa hän syntyi: 19

26 2. Muuttujat [Q12] Onko isäsi syntynyt Suomessa? Onko isäsi syntynyt Suomessa? kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_1] Missä maassa isäsi syntyi? (Avokysymys) Onko isäsi syntynyt Suomessa? Ei, erro missä maassa hän syntyi: [Q13] Perheen taloudellinen tilanne Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Asumisaika nykyisellä paikkakunnalla vuosina Kuinka kauan olet asunut nykyisellä paikkakunnallasi? Noin vuotta. Kuvailevat tunnusluvut 20

27 Q15B tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5722 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 4.23 [Q15A] Pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi: Olen ainakin kerran jäänyt luokalleni Vastaa, pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi? Olen ainakin kerran jäänyt luokalleni en kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15B] Pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi: Olen saanut lukitai tukiopetusta tämän lukuvuoden aikana Vastaa, pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi? Olen saanut luki- tai tukiopetusta tämän lukuvuoden aikana en (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15C] Pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi: Olen osan tunneista erityisopetusryhmässä ja osan tavallisessa luokassa Vastaa, pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi? Olen osan tunneista erityisopetusryhmässä ja osan tavallisessa luokassa en kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15D] Pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi: Käyn koulua tavallisessa luokassa, mutta saan siellä erityisopetusta Vastaa, pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi? Käyn koulua tavallisessa luokassa, mutta saan siellä erityisopetusta en (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q15F (taulukko jatkuu ed. sivulta) kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15E] Pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi: Saa erityisopetusta tavallisessa opetusryhmässä Vastaa, pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi? Käyn koulua tavallisessa luokassa, mutta saan siellä erityisopetusta en kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15F] Pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi: Minulla on koulunkäyntiavustaja Vastaa, pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi? Minulla on koulunkäyntiavustaja ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] Matematiikan arvosana (viimeisin todistus) Muistele viimeisintä todistusta, jonka olet saanut. Mikä numero sinulla oli seuraavissa oppiaineissa? Matematiikan arvosana (viimeisin todistus) Ohjeet haastattelijalle Matematiikka: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5755 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.56 keskihajonta 1.46 [Q16_2] Äidinkielen arvosana (viimeisin todistus) Muistele viimeisintä todistusta, jonka olet saanut. Mikä numero sinulla oli seuraavissa oppiaineissa? Äidinkieli: Kuvailevat tunnusluvut 24

31 Q17 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5752 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.81 keskihajonta 1.20 [Q16_3] Englannin arvosana (viimeisin todistus) Muistele viimeisintä todistusta, jonka olet saanut. Mikä numero sinulla oli seuraavissa oppiaineissa? Englanti: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5756 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.66 keskihajonta 1.36 [Q17] Mitä tekee peruskoulun jälkeen Mitä teet peruskoulun jälkeen? Mikä seuraavista tuntuu tällä hetkellä eniten sinulle sopivalta? menen lukioon menen ammattikouluun menen suoraan työelämään kaksoistutkinto (lukio + ammatti) tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q18] Toiveammatti aikuisena (avokysymys) Missä ammatissa haluaisit työskennellä aikuisena? [Q18_1] Oma toiveammatti (ISCO-88) (Avokysymys) Missä ammatissa haluaisit työskennellä aikuisena? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4311 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q18_3] Oma toiveammatti (ISCO-88) 2-numerotaso (avokysymys) Missä ammatissa haluaisit työskennellä aikuisena? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4311 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q18_4] Oma toiveammatti (ISCO-88) 1-numerotaso (avokysymys) Missä ammatissa haluaisit työskennellä aikuisena? Kuvailevat tunnusluvut 26

33 Q20 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4311 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 4.01 keskihajonta 2.21 [Q19] Luvaton poissaolo koulusta ainakin yhden koko päivän ajan Oletko koskaan elämäsi aikana jäänyt pois koulusta ainakin YHDEN KOKO PÄIVÄN ajaksi ilman koulun hyväksymää syytä? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 25) [Q20] Aloitusikä (luvaton poissaolo koulusta) Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? vuotta. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3010 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 4.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 2.19 [Q21] Luvaton poissaolo (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 25) [Q21_1] Luvaton poissaolo: kerrat (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana kertaa. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2139 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.90 keskihajonta

35 Q24 Kysymyksen jälkiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. [Q22] Päiviä poissa (viimeisin luvaton poissaolo koulusta) Kun viimeksi olit luvatta pois koulusta ainakin yhden päivän, montako päivää olit poissa? yhden päivän kaksi päivää kolme päivää neljä päivää tai pidempään tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23] Oliko kanssatekijöitä? (viimeisin luvaton poissaolo koulusta) Oliko kukaan muu oppilas silloin sinun kanssasi luvattomasti pois koulusta? ei yksi muu oli luvatta pois koulusta kanssani useampia muita oli luvatta pois koulusta kanssani tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Pelko mennä kouluun vaikutti (viimeisin luvaton poissaolo koulusta) Vaikuttiko poissaoloosi se, että pelkäsit mennä kouluun? 29

36 2. Muuttujat ei vaikutti hieman vaikutti paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Kotoa karkaaminen ainakin yhden yön ajaksi Oletko koskaan elämäsi aikana karannut kotoa niin että olet viipynyt AINAKIN YHDEN YÖN poissa ilman vanhempiesi tai huoltajasi lupaa? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 32) [Q26] Aloitusikä (karkaaminen) Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? vuotta. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 672 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q27_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 2.02 [Q27] Karkaaminen: (viimeksi kulunut vuosi) Oletko karannut kotoa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 32) [Q27_1] Karkaaminen: kerrat (viimeksi kulunut vuosi) Oletko karannut kotoa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana kertaa. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 386 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.22 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta 8.47 Kysymyksen jälkiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. [Q28] Öitä poissa (viimeisin karkaaminen) Kun viimeksi karkasit kotoa, montako yötä olit poissa? yhden yön kaksi tai kolme yötä pidempään kuin kolme yötä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29] Oliko kanssatekijöitä? (viimeisin karkaaminen) Karkasiko joku muu samalla kanssasi? ei yksi toinenkin henkilö karkasi kanssani useampia muita karkasi yhdessä kanssani tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q31_1 [Q30] Pelko mennä kotiin vaikutti (viimeisin karkaaminen) Vaikuttiko karkaamiseesi se, että pelkäsit mennä kotiin? ei vaikutti hieman vaikutti paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31] Oliko karkaaminen kosto jostain teosta? (viimeisin karkaaminen) Oliko karkaamisesi kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? ei oli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_1] Koston syy (viimeisin karkaaminen) (avokysymys) Oliko karkaamisesi kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? Oli, selosta minkä vuoksi kostit: [Q32] Ilman ajokorttia ajaminen yleisellä tiellä Oletko koskaan elämäsi aikana ajanut yleisellä tiellä autoa tai moottoripyörää ilman ajokorttia? 33

40 2. Muuttujat en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 39) [Q33] Aloitusikä (kortitta ajo) Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? vuotta. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1933 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 2.08 [Q34] Poliisikontakti (kortitta ajo) Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet ajanut moottoriajoneuvoa ilman korttia yleisellä tiellä? 34

41 Q35_1 ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35] Kortitta ajo: (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 39) [Q35_1] Kortitta ajo: kerrat (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana kertaa. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1161 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 9.61 keskihajonta

42 2. Muuttujat Kysymyksen jälkiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. [Q36] Oliko ketään kyydissä? (viimeisin kortitta ajo) Kun viimeksi ajoit ilman ajokorttia, oliko ketään kyydissäsi? ei oli yksi henkilö oli useampia henkilöitä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37] Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen (viimeisin kortitta ajo) Olitko alkoholin vaikutuksen alainen kun ajoit ilman ajokorttia? en olin hieman olin humalassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_1] Saiko tietää: Ystävät/kaverit (viimeisin kortitta ajo) Saiko silloin joku seuraavista tietää, että ajoit ajokortitta? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) ystävät/kaverit 36

43 Q38_3 ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_2] Saiko tietää: Isä/äiti (viimeisin kortitta ajo) Saiko silloin joku seuraavista tietää, että ajoit ajokortitta? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) isä/äiti ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_3] Saiko tietää: Opettaja(t) (viimeisin kortitta ajo) Saiko silloin joku seuraavista tietää, että ajoit ajokortitta? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) opettaja(t) ei mainittu mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_4] Saiko tietää: Poliisi (viimeisin kortitta ajo) Saiko silloin joku seuraavista tietää, että ajoit ajokortitta? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) poliisi ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_5] Saiko tietää: Muu aikuinen (viimeisin kortitta ajo) Saiko silloin joku seuraavista tietää, että ajoit ajokortitta? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) muu aikuinen ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q41 [Q39] Seiniin kirjoittelu ja piirtely (töhrintä) Oletko koskaan elämäsi aikana kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai graffiteja seiniin, busseihin, pysäkkikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 48) [Q40] Aloitusikä (seinien töhrintä) Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? vuotta. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1378 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 2.53 [Q41] Poliisikontakti (seinien töhrintä) Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet kirjoittanut tai piirtänyt seiniin? 39

46 2. Muuttujat ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42] Seinien töhrintä (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 48) [Q42_1] Seinien töhrintä: kerrat (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana kertaa. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 591 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.35 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q44 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta Kysymyksen jälkiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. [Q43] Tapahtuma-aika (viimeisin seinien töhrintä) Milloin se tapahtui? koulumatkalla koulutunnin aikana välitunnin aikana arki-iltana koulukauden aikana viikonloppuna koulukauden aikana loman aikana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44] Oliko kanssatekijöitä? (viimeisin seinien töhrintä) Kirjoittiko tai maalasiko joku muu kanssasi kirjoituksia tai graffiteja seiniin, busseihin, pysäkkikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin? ei yksi muu henkilö teki saman teon kanssani useampia muita henkilöitä teki saman teon kanssani tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q45] Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen (viimeisin seinien töhrintä) Olitko teon aikana alkoholin vaikutuksen alainen? en olin hieman olin humalassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_1] Saiko tietää: Ystävät/kaverit (viimeisin seinien töhrintä) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) ystävät/kaverit ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_2] Saiko tietää: Isä/äiti (viimeisin seinien töhrintä) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 42

49 Q46_4 isä/äiti ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_3] Saiko tietää: Opettaja(t) (viimeisin seinien töhrintä) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) opettaja(t) ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_4] Saiko tietää: Poliisi (viimeisin seinien töhrintä) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) poliisi 43

50 2. Muuttujat ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46_5] Saiko tietää: Muu aikuinen (viimeisin seinien töhrintä) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) muu aikuinen ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q47] Oliko teko kosto? (viimeisin seinien töhrintä) Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? ei oli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q47_1] Koston syy (viimeisin seinien töhrintä) (avokysymys) Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? Oli, selosta minkä vuoksi kostit: 44

51 Q50 [Q48] Koulun omaisuuden vahingoittaminen Oletko koskaan elämäsi aikana tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut koulun omaisuutta tai koulurakennusta? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 57) [Q49] Aloitusikä (koulun omaisuuden vahingoittaminen) Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? vuotta. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1071 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 2.45 [Q50] Poliisikontakti (koulun omaisuuden vahingoittaminen) Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet vahingoittanut koulun omaisuutta? 45

52 2. Muuttujat ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q51] Koulun omaisuuden vahingoittaminen (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 57) [Q51_1] Koulun omaisuuden vahingoittaminen: kerrat (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana kertaa. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 468 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 46

53 Q53 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo 4.20 keskihajonta Kysymyksen jälkiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. [Q52] Tapahtuma-aika (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) Milloin vahingonteko tapahtui? koulumatkalla koulutunnin aikana välitunnin aikana arki-iltana koulukauden aikana viikonloppuna koulukauden aikana loman aikana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q53] Oliko kanssatekijöitä? (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) Vahingoittiko joku muu koulun omaisuutta kanssasi samassa tilanteessa? ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) yksi muu henkilö vahingoitti koulun omaisuutta kanssani useampia muita henkilöitä vahingoitti koulun omaisuutta kanssani tieto puuttuu (SYSMIS) [Q54] Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) Olitko teon aikana alkoholin vaikutuksen alainen? en olin hieman olin humalassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q55_1] Saiko tietää: Ystävät/kaverit (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) ystävät/kaverit ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 48

55 Q55_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q55_2] Saiko tietää: Isä/äiti (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) isä/äiti ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q55_3] Saiko tietää: Opettaja(t) (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) opettaja(t) ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q55_4] Saiko tietää: Poliisi (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) poliisi ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q55_5] Saiko tietää: Muu aikuinen (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) muu aikuinen ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 50

57 Q56_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q56] Oliko teko kosto? (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? ei oli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q56_1] Koston syy (viimeisin koulun omaisuuden vahingoittaminen) (avokysymys) Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? Oli, selosta minkä vuoksi kostit: [Q57] Muun omaisuuden vahingoittaminen Edellisen sivun kysymys koski koulun tai sen omaisuuden vahingoittamista. Oletko koskaan tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin koululle kuuluvaa omaisuutta? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 51

58 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 66) [Q58] Aloitusikä (muun omaisuuden vahingoittaminen) Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? vuotta. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1334 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 2.95 [Q59] Poliisikontakti (muun omaisuuden vahingoittaminen) Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet vahingoittanut omaisuutta? ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 52

59 Q60_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q60] Muun omaisuuden vahingoittaminen (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 66) [Q60_1] Muun omaisuuden vahingoittaminen: kerrat (viimeksi kulunut vuosi) Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana kertaa. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 516 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.78 keskihajonta

60 2. Muuttujat Kysymyksen jälkiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. [Q61] Oliko kanssatekijöitä (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) Vahingoittiko joku muu omaisuutta kanssasi samassa tilanteessa? ei yksi muu henkilö vahingoitti omaisuutta kanssani useampia muita henkilöitä vahingoitti omaisuutta kanssani tieto puuttuu (SYSMIS) [Q62] Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) Olitko teon aikana alkoholin vaikutuksen alainen? en olin hieman olin humalassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q63_1] Saiko tietää: Ystävät/kaverit (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 54

61 Q63_3 ystävät/kaverit ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q63_2] Saiko tietää: Isä/äiti (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) isä/äiti ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q63_3] Saiko tietää: Opettaja(t) (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) opettaja(t) 55

62 2. Muuttujat ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q63_4] Saiko tietää: Poliisi (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) poliisi ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q63_5] Saiko tietää: Muu aikuinen (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) muu aikuinen ei mainittu mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 56

63 Q64_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q64] Teon tavoite (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) Halusitko tämän teon avulla ajaa jotain asiaa? en puolustaa eläinten oikeuksia vastustaa ulkomaalaisia vastustaa suuria yrityksiä vastustaa rasismia vastustaa uskontoa teollani oli muu tavoite tieto puuttuu (SYSMIS) [Q64_1] Teon muu tavoite (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) (avokysymys) Halusitko tämän teon avulla ajaa jotain asiaa? Teollani oli muu tavoite, mikä: [Q65] Oliko teko kosto? (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 57

64 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) oli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q65_1] Koston syy (viimeisin muun omaisuuden vahingoittaminen) (avokysymys) Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? Oli, selosta minkä vuoksi kostit: [Q66] Kaupasta tai kioskista varastaminen Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kaupasta tai kioskista? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit olen, vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos vastasit en ole, siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 77) [Q67] Aloitusikä (varkaus kaupasta/kioskista) Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? vuotta. 58

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2976. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD2976. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD2976 Nuorisorikollisuus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2012 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016.

Lisätiedot

FSD1140. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD1140. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD1140 Nuorisorikollisuus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 1996 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2346. Nuorten miesten rikollisuuskysely Koodikirja

FSD2346. Nuorten miesten rikollisuuskysely Koodikirja FSD2346 Nuorten miesten rikollisuuskysely 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten miesten rikollisuuskysely

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja FSD3074 Amisbarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Amisbarometri 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 27/2012. Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

OPTL. Verkkokatsauksia 27/2012. Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 01 Tässä katsauksessa esitellään tiiviisti Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen seitsemännen, keväällä

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1214. Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta Koodikirja

FSD1214. Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta Koodikirja FSD1214 Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opettajiin kohdistuva

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2334. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja

FSD2334. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja FSD2334 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005: alaluokat 4-6 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005: alaluokat 4-6 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja FSD1179 Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3116. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja

FSD3116. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja FSD3116 Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: alaluokat 4-6 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: alaluokat 4-6 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1176. Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin. Koodikirja

FSD1176. Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin. Koodikirja FSD1176 Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot