FSD1140. Nuorisorikollisuus Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1140. Nuorisorikollisuus Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1140 Nuorisorikollisuus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 1996 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :19: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1140. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Aromaa, Kauko & Kivivuori, Janne: Nuorisorikollisuus 1996 [elektroninen aineisto]. FSD1140, versio 1.0 ( ). Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 155 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorisorikollisuus 1996 Aineiston nimi englanniksi: Juvenile Delinquency in Finland 1996 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Aromaa, Kauko (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Aromaa, Kauko (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ilkivalta; nuoret; nuorisorikollisuus; päihteet; rangaistukset; rikollisuus; varkaus; väkivalta Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kriminologia; nuorisotutkimus; oikeustiede; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: nuoret; rikollisuus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Nuorisorikollisuuskyselyt Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (nyk. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti) käynnisti keväällä 1995 tutkimushankkeen nuorison rikollisen ja kielletyn toiminnan seuraamiseksi pitkällä aikavälillä. Tutkimuksissa on käytetty ns. itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimusmenetelmää. Niihin on osallistunut peruskouluikäisiä nuoria eri puolilta Suomea. Oppilaat ovat vastanneet nimettöminä omaa kiellettyä ja rikollista toimintaansa koskeviin kysymyksiin. Sisällönkuvaus Tutkimuksen pääasiallisina aihepiireinä olivat luvaton poissaolo koulusta, kotoa karkaaminen, maksamatta matkustaminen, ilman ajokorttia ajaminen, seiniin kirjoittelu ja piirtely, ilkivalta koulussa, ilkivalta koulun ulkopuolella, kaupasta tai kioskista varastaminen, varastamisvaihe, koulusta varastaminen, kotoa varastaminen, varastetun tavaran ostaminen, auton varastaminen, kiusaaminen, osallistuminen tappeluun, pahoinpitely, miedon huumeen käyttö, pillereiden käyttö sekä humalassa moottoriajoneuvolla ajaminen. Vastaajilta kysyttiin, olivatko he koskaan toimineet em. tavoin, ja jos vastaus oli myönteinen ja toiminta lainvastaista, tiedusteltiin myös oliko poliisi ollut tietoinen tapahtumasta. Lisäksi kysyttiin milloin oli aloittanut ko. toiminnan, ja oliko tehnyt sitä viimeisen vuoden aikana. Jos oli toiminut ko. tavalla viimeisen vuoden aikana kysyttiin myös oliko ollut tapahtumahetkellä yksin vai yhdessä, ja oliko jäänyt kiinni. Vastaajilta kysyttiin myös aihepiirikohtaisia kysymyksiä kuten mitä varasti kaupasta tai mikä oli kiusaamisen syy. Tutkimuksessa kysyttiin kaikilta vastaajilta myös mielipidettä erilaisiin väittämiin. Väittämissä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: rangaistuksen lieventäminen asianhaaroista johtuen, lainvastaisen toiminnan normaalius murrosiässä, rikollisuuden syyt ja näpistämisen vakavuus rikoksena. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tulevatko he tulevaisuudessa tekemään seuraavanlaisia kiellettyjä asioita: luvaton poissaolo koulusta, maksamatta matkustaminen, näpistäminen, varkaus, lievä pahoinpitely ja miedon huumeen käyttö. Vastaajilta tiedusteltiin myös, 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu onko heidän mielestään normaalia, jos nuori rikkoo vanhempiensa määräämiä sääntöjä, koulun sääntöjä tai lakia. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan kuinka heidän kaverinsa ja vanhempansa suhtautuisivat, jos he saisivat tietää vastaajan näpistäneen sekä kuinka vastaajat kokisivat eri rangaistusten (mm. kotiaresti, vankeus, sakko) ankaruuden em. teosta. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin heidän antamiensa vastausten todenmukaisuutta. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat mm. koulun sijainti, luokkatyyppi, sukupuoli, ikä, työssäkäynti, koulunkäynnin mieluisuus, luokallejääntikerrat, vanhempien ammatit ja työllisyystilanne, perhesuhteet, rahankäyttö, vapaa-ajan toiminta ja seura, alkoholinkäyttö sekä tupakointi. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomenkielisten, kunnan ylläpitämien peruskoulujen 9. luokan oppilaat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Kouluissa toimivat yhteysopettajat, joita Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ohjeisti ja opasti kirjallisesti ja puhelimitse. Aineiston tuottajat: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Keruumenetelmä: Ohjattu lomakekysely. Tutkimuksessa on käytetty ns. itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimusmenetelmää. Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1996 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 91 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 245 muuttujaa ja 4204 havaintoa. Otantamenetelmä: Ositusperusteina olivat vanha läänijako ja kunnan taajama-aste. Kustakin läänistä arvottiin yksi kaupunkimainen kunta, yksi taajaan asuttu kunta ja yksi maaseutumainen kunta. Kustakin ryhmästä arvottiin yksi koulu. Lisäksi jokaisen läänin suurimmasta kaupungista arvottiin yksi koulu. Pääkaupunkiseudulta olivat mukana samat koulut kuin vastaavassa kyselyssä 1995, jolloin arvottiin Helsingistä kaksi koulua, Espoosta yksi koulu ja Vantaalta yksi koulu. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu juokseva luokkatunnus. 3

10 1. Aineiston kuvailu Julkaisut Kivivuori, Janne (1997b). Kouluun kohdistetun kontrollikritiikin arviointia. Nuorisotutkimus, 15(3), Kivivuori, Janne (1997). Nuoret rikosten tekijöinä. Tekojen yleisyys, rikollisuuden ymmärtäminen ja varastamisen vaiheet. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja; 141. Kivivuori, Janne (1999). Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja; 161. Kivivuori, Janne & Karvonen, Sakari & Rimpelä, Matti (2001). Nuorten rikoskäyttäytymisen yleisyys kyselyjen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja; 54. Kivivuori, Janne & Salmi, Venla (2005). Nuorten rikoskäyttäytyminen : teemana sosiaalinen pääoma. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja; 214. Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina (2002). Toim. Janne Kivivuori. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja; 188. Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset: Nuorisorikollisuuskyselyiden tuloksia (2009). Toim. Salmi, Venla. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia; 246. Salmi, Venla (2008). Nuorten rikoskäyttäytyminen [verkkodokumentti]. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia; 9/ [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisluvat Jatkokäyttäjien tulee lähettää Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttiin yksi kappale kaikista raporteista, artikkeleista, muista julkaisuista ja julkaisemattomista opinnäytetöistä, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on: Sosiaalitieteiden laitos, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Janne Kivivuori, PL 10, HELSINGIN YLIOPISTO. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (pro gradu, lisensiaattitutkimus ja väitöstutkimus). 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4204 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4204 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4204 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Tapausnumero Tapausnumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4204 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q2] Taajamatyyppi Taajamatyyppi kaupunkimainen kunta taajaan asuttu kunta maaseutumainen kunta [Q3] Lääni Lääni Pääkaupunkiseutu Uusimaa Turun ja Porin lääni Hämeen lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Kuopion lääni Pohjois-Karjalan lääni Vaasan lääni Keski-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni

16 2. Muuttujat [Q4] Koulu Koulu Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4204 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q5] Oliko 1995-koulu? Oliko koulu mukana FSRD-95-kierroksella? oli ei ollut [Q7] Luokkatyyppi Luokkatyyppi normaaliluokka tarkkailu- tai muu erityisryhmä tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q10 [Q8] Sukupuoli Oletko tyttö vai poika? tyttö poika tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Ikä Kuinka vanha olet? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4178 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.51 [Q10] Käykö työssä? Käykö työssä koulun ohessa? en kyllä, tunteina tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q11] Työtunteja viikossa Työtunteja viikossa sanallinen vastaus tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Käykö koulua mielellään? Käytkö koulua mielelläsi? 12

19 Q15 aina yleensä joskus en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Onko ahkeruus tärkeää? Onko mielestäsi tärkeää olla ahkera koulussa? ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Onko jäänyt luokalle? Onko jäänyt luokalle? en kyllä, montako kertaa? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Luokallejääntikerrat Oletko joskus jäänyt luokallesi? Kuvailevat tunnusluvut 13

20 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 107 minimi 1.00 maksimi 9.00 keskiarvo 1.14 keskihajonta 0.87 [Q16] Onko isä työssä? Onko isäsi tällä hetkellä työssä? on ei, hän on työtön ei, hän on eläkkeellä ei, hän on kuollut ei, hän opiskelee muu tilanne, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Isän ammatti Missä työssä isäsi on tai oli kun hän viimeksi oli työssä?(avovastaus) yrittäjä ylempi toimihenkilö alempi toimihenkilö työntekijä opiskelija maanviljelijä tai emäntä SES tuntematon tieto puuttuu (SYSMIS)

21 Q20 [Q18] Onko äiti työssä? Onko äitisi tällä hetkellä työssä? on ei, hän on työtön ei, hän on eläkkeellä ei, hän on kuollut ei, hän opiskelee ei, hän on kotirouva muu tilanne, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19] Äidin ammatti Missä työssä äitisi on tai oli kun hän viimeksi oli työssä? yrittäjä ylempi toimihenkilö alempi toimihenkilö työntekijä opiskelija maanviljelijä tai emäntä SES tuntematon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20] Suhde isään Tuletko hyvin toimeen isäsi kanssa? 15

22 2. Muuttujat aina yleensä joskus ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Suhde äitiin Tuletko hyvin toimeen äitisi kanssa? aina yleensä joskus ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Tietääkö isä kavereista? Tietääkö isäsi kenen kanssa olet kun olet ulkona aina yleensä joskus ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q25 [Q23] Tietääkö äiti kavereista? Tietääkö äitisi kenen kanssa olet kun olet ulkona? aina yleensä joskus ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Rangaistuskonsistenssi Jos vanhempasi saavat tietää, että olet tehnyt jotain kiellettyä, saatko heiltä jonkun rangaistuksen? aina yleensä joskus en koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Ankarin saatu rangaistus Oletko koskaan saanut vanhemmiltasi seuraavia rangaistuksia? 17

24 2. Muuttujat ruumiillinen kuritus kotiaresti viikko- tai muun rahan jättäminen antamatta suullinen nuhtelu en ole saanut mitään näistä rangaistuksista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26] Vapaa-ajan seura Vietätkö vapaa-aikaasi yksin? aina yleensä joskus en koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27] Asuminen Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? isä+äiti isä+äiti+sisaruksia yksinhuoltajaäiti+sisaruksia yksinhuoltajaisä+sisaruksia yksinhuoltajaäiti yksinhuoltajaisä muu perhemuoto tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q30 [Q28] Rahankäyttö viikossa Paljonko tavallisesti käytät rahaa viikossa oman harkintasi mukaan? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4100 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q29] Ohjattu toiminta Osallistutko ohjattuun urheilu- tai vapaa-ajan toimintaan? en kyllä, tunteina viikossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Ohjattuja tunteja viikossa Ohjattuja tunteja viikossa sanallinen vastaus (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31] Tyttö/poikaystävä Onko Sinulla tällä hetkellä poikaystävää/tyttöystävää? on ei ole tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q34 [Q32] Alkoholikäyttö Kuinka usein juot alkoholia? ainakin kerran viikossa kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuussa en koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33] Onko ollut humalassa? Oletko koskaan juonut alkoholia niin, että tulit humalaan? en ole olen, viimeksi kuluneen vuoden aikana noin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34] Humalakertoja vuodessa Humalakertoja vuodessa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4184 minimi 0.00 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo 8.27 keskihajonta [Q35] Tupakanpoltto Poltatko tupakkaa? ainakin kerran viikossa kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuussa en koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36] Luvaton poissaolo Luvaton poissaolo koulusta Oletko koskaan elämäsi aikana jäänyt pois koulusta ainakin yhden koko päivän ajaksi ilman hyväksyttävää syytä? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 42 22

29 Q38 [Q37] Aloitusaika (luvaton poissaolo) Luvaton poissaolo koulusta Kysymyksen esiteksti Jos vastasit, että olet, niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38] Luvaton poissaolo (viimeksi kulunut vuosi) Luvaton poissaolo koulusta Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2411 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 5.34 keskihajonta

30 2. Muuttujat [Q39] Päiviä poissa (luvaton poissaolo) Luvaton poissaolo koulusta Kysymyksen esiteksti JOS olet teon viimeisen 12 kuukauden aikana vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin, Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi, Kun olit viimeksi luvatta pois koulusta, montako päivää olit poissa sanallinen vastaus tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40] Tekijöiden määrä (luvaton poissaolo) Luvaton poissaolo koulusta 24

31 Q42 Olitko silloin yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1827 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 1.80 keskihajonta 3.43 [Q41] Jäikö kiinni (luvaton poissaolo) Luvaton poissaolo koulusta Jäitkö kiinni tästä luvattomasta poissaolosta? en jäänyt jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42] Karkaaminen Kotoa karkaaminen Oletko koskaan elämäsi aikana karannut kotoa niin että olet viipynyt ainakin yhden yön poissa ilman vanhempiesi tai holhoojasi lupaa? 25

32 2. Muuttujat en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 49 [Q43] Aloitusaika (karkaaminen) Kotoa karkaaminen Kysymyksen esiteksti Jos vastasit, että olet, niin Milloin teit, näin ensimmäisen kerran? tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44] Karkaaminen (viimeksi kulunut vuosi) Kotoa karkaaminen Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 26

33 Q45 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 519 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 6.61 keskihajonta [Q45] Öitä poissa (karkaaminen) Kotoa karkaaminen Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi Kun viimeksi karkasit kotoa, montako yötä olit poissa? sanallinen vastaus tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q46] Paikka (karkaaminen) Kotoa karkaaminen Missä silloin vietit enimmän osan aikaasi? kaverin luona sukulaisen luona muualla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q47] Tekijöiden määrä (karkaaminen) Kotoa karkaaminen Olitko silloin yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 326 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.19 keskihajonta

35 Q49 [Q48] Jäikö kiinni? (karkaaminen) Kotoa karkaaminen Ottiko joku Sinut kiinni ja toi Sinut takaisin kotiin? en jäänyt jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q49] Maksamatta matkustaminen Maksamatta matkustaminen Oletko koskaan elämäsi aikana matkustanut maksamatta jollakin julkisella liikennevälineellä? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 57 29

36 2. Muuttujat [Q50] Aloitusaika (maksamatta matkustaminen) Maksamatta matkustaminen Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q51] Maksamatta matkustaminen (viimeksi kulunut vuosi) Maksamatta matkustaminen Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen vuoden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1420 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 4.36 keskihajonta

37 Q53 [Q52] Matkan hinta (maksamatta matkustaminen) Maksamatta matkustaminen Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi. Kun viimeksi matkustit maksamatta, mikä olisi ollut matkan hinta? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 851 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q53] Liikenneväline (maksamatta matkustaminen) Maksamatta matkustaminen Mistä liikennevälineestä oli silloin kysymys? bussi juna metro raitiovaunu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) edellisten yhdistelmä muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q54] Tekijöiden kokonaismäärä (maksamatta matkustaminen) Maksamatta matkustaminen Olitko silloin yksin vai yhdessä muiden kanssa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 870 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.05 keskihajonta 7.88 [Q55] Tapahtuiko koulumatkalla? (maksamatta matkustaminen) Maksamatta matkustaminen Tapahtuiko se matkalla kodista kouluun tai koulusta kotiin? ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q57 (taulukko jatkuu ed. sivulta) kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q56] Jäikö kiinni? (maksamatta matkustaminen) Maksamatta matkustaminen Jäitkö kiinni tästä maksamatta matkustamisesta? en jäänyt jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q57] Kortitta ajo Ilman ajokorttia ajaminen Oletko koskaan elämäsi aikana ajanut yleisellä tiellä autoa tai moottoripyörää ilman ajokorttia? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 71 [Q58] Aloitusaika (kortitta ajo) Ilman ajokorttia ajaminen Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q59] Poliisikontakti (kortitta ajo) Ilman ajokorttia ajaminen Onko poliisi kertaakaan saanut tietää näistä ajamisistasi? 34

41 Q61 ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q60] Kortitta ajo (viimeksi kulunut vuosi) Ilman ajokorttia ajaminen Oletko tehnyt, niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1381 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q61] Millä ajoi? (kortitta ajo) Ilman ajokorttia ajaminen Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi. Kun viimeksi teit niin millä ajoit? 35

42 2. Muuttujat moottoripyörällä (tai skootterilla) autolla moottoripyörällä+auto mopo muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q62] Tekijöiden määrä (kortitta ajo) Ilman ajokorttia ajaminen Olitko silloin yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1029 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.85 keskihajonta 5.53 [Q63] Jäikö kiinni? (kortitta ajo) Ilman ajokorttia ajaminen Jäitkö kiinni tästä luvattomasta ajamisesta? en jäänyt (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q65 (taulukko jatkuu ed. sivulta) jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q64] Seinien töhrintä Seiniin kirjoittelu ja piirtely Oletko koskaan elämäsi aikana kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai graffiteja seiniin, busseihin, pysäkkikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 71 [Q65] Aloitusaika (seinien töhrintä) Seiniin kirjoittelu ja piirtely Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? 37

44 2. Muuttujat tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q66] Poliisikontakti (seinien töhrintä) Seiniin kirjoittelu ja piirtely Onko poliisi kertaakaan saanut tietää että olet syyllistynyt tällaiseen? ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q67] Seinien töhrintä (viimeksi kulunut vuosi) Seiniin kirjoittelu ja piirtely Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q69 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1451 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 4.71 keskihajonta [Q68] Tapahtuma-aika (seinien töhrintä) Seiniin kirjoittelu ja piirtely Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi Milloin se tapahtui? koulumatka koulutunnin aikana koulussa välitunnin aikana arki-iltana koulukauden aikana viikonloppuna koululukukauden aikana loman aikana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q69] Tekijöiden määrä (seinien töhrintä) Seiniin kirjoittelu ja piirtely 39

46 2. Muuttujat Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 775 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.20 keskihajonta 5.56 [Q70] Jäikö kiinni? (seinien töhrintä) Seiniin kirjoittelu ja piirtely Jäitkö kiinni tästä kirjoittamisesta tai maalaamisesta? en jäänyt jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q71] Ilkivalta koulussa Ilkivalta koulussa Oletko koskaan elämäsi aikana tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut koulun omaisuutta tai koulurakennusta? 40

47 Q73 en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 79 [Q72] Aloitusaika (ilkivalta koulussa) Ilkivalta koulussa Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet, niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q73] Poliisikontakti (ilkivalta koulussa) Ilkivalta koulussa Onko poliisi kertaakaan saanut tietää että olet syyllistynyt tällaiseen? 41

48 2. Muuttujat ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q74] Ilkivalta koulussa (viimeksi kulunut vuosi) Ilkivalta koulussa Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 986 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 2.58 keskihajonta [Q75] Ilkivallan kohde (ilkivalta koulussa) Ilkivalta koulussa Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi Kun viimeksi teit niin, mikä oli kohteena 42

49 Q77 pulpetti seinä ikkuna urheiluväline vessa muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q76] Tapahtuma-aika (ilkivalta koulussa) Ilkivalta koulussa Milloin ilkivalta tapahtui koulumatkalla välitunnilla koulutunnin aikana arki-iltana koulukauden aikana viikonloppuna koulukauden aikana loman aikana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q77] Tekijöiden kokonaismäärä (ilkivalta koulussa) Ilkivalta koulussa Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa" 43

50 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 514 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.36 keskihajonta 7.23 [Q78] Jäikö kiinni? (ilkivalta koulussa) Ilkivalta koulussa Jäitkö kiinni tästä vahingonteosta? en jäänyt jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q79] Ilkivalta Ilkivalta koulun ulkopuolella Edellisen sivun kysymys koski koulun tai sen omaisuuden vahingoittamista. Oletko koskaan tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin koululle kuuluvaan omaisuutta? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q81 (taulukko jatkuu ed. sivulta) en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 88 [Q80] Aloitusaika (ilkivalta) Ilkivalta koulun ulkopuolella Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT että olet, niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q81] Poliisikontakti (ilkivalta) Ilkivalta koulun ulkopuolella 45

52 2. Muuttujat Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen? ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q82] Ilkivalta (viimeksi kulunut vuosi) Ilkivalta koulun ulkopuolella Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1318 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 2.95 keskihajonta [Q83] Ilkivallan kohde (ilkivalta) Ilkivalta koulun ulkopuolella Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi 46

53 Q84 Kun viimeksi teit niin, niin mikä oli kohteena? pysäkkikatos bussin/junan penkki polkupyörä muu katuvalo(t) ikkuna puut, kasvit, kukat yhdistelmä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q84] Tapahtuma-aika (ilkivalta) Ilkivalta koulun ulkopuolella Milloin ilkivalta tapahtui koulumatkalla välitunnilla koulutunnin aikana arki-iltana koulukauden aikana viikonloppuna koulukauden aikana loman aikana yhdistelmä tieto puuttuu (SYSMIS)

54 2. Muuttujat [Q85] Kohteen omistaja (ilkivalta) Ilkivalta koulun ulkopuolella Kenelle tämä vahingoittamasi tai tuhoamasi kohde kuului? kunnalle tai kaupungille Valtion Rautateille muulle liikenneyritykselle tai -laitokselle muulle opettajalle tuntemattomalle en tiedä yhdistelmä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q86] Tekijöiden määrä (ilkivalta) Ilkivalta koulun ulkopuolella Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 663 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.98 keskihajonta

55 Q88 [Q87] Jäikö kiinni? (ilkivalta) Ilkivalta koulun ulkopuolella Jäitkö kiinni tästä vahingonteosta en jäänyt jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q88] Varkaus kaupasta/kioskista Kaupasta tai kioskista varastaminen Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kaupasta tai kioskista? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 98 49

56 2. Muuttujat [Q89] Aloitusaika (varkaus kaupasta/kioskista) Kaupasta tai kioskista varastaminen Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q90] Poliisikontakti (varkaus kaupasta/kioskista) Kaupasta tai kioskista varastaminen Onko poliisi kertaakaan saanut tietää että olet syyllistynyt varkauteen? ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS)

57 Q92 [Q91] Varkaus kaupasta/kioskista (viimeksi kulunut vuosi) Kaupasta tai kioskista varastaminen Oletko varastanut kaupasta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2347 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 2.73 keskihajonta [Q92] Mistä varasti? (varkaus kaupasta/kioskista) Kaupasta tai kioskista varastaminen Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi Kun viimeksi teit niin, mistä silloin varastit? ruokakaupasta kioskista tavaratalosta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 51

58 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) muu kauppa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q93] Tapahtuma-aika (varkaus kaupasta/kioskista) Kaupasta tai kioskista varastaminen Milloin varkaus tapahtui? koulumatkalla välitunnin aikana arki-iltana koulukauden aikana viikonloppuna koulukauden aikana loman aikana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q94] Mitä varasti? (varkaus kaupasta/kioskista) Kaupasta tai kioskista varastaminen Mitä otit? makeisia (taulukko jatkuu seur. sivulla) 52

59 Q96 (taulukko jatkuu ed. sivulta) elintarvikkeita tupakkaa alkoholia meikit & korut vaatteet harrastusvälineet elektroniikka lehdet & kirjat äänitteet (cd, kasetti jne.) muuta edellisten yhdistelmä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q95] Tavaran arvo (varkaus kaupasta/kioskista) Kaupasta tai kioskista varastaminen Mikä suunnilleen oli sillä kerralla ottamasi tavaran arvo? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 756 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q96] Tekijöiden kokonaismäärä (varkaus kaupasta/kioskista) Kaupasta tai kioskista varastaminen Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa? 53

60 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 779 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.31 keskihajonta 4.07 [Q97] Jäikö kiinni? (varkaus kaupasta/kioskista) Kaupasta tai kioskista varastaminen Jäitkö kiinni tästä varkaudesta? en jäänyt jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q98] Varastamisvaihe Varastamisvaihe Onko sinulla koskaan ollut sellaista vaihetta, jonka aikana varastelit kaupoista tai kioskeista enemmän kuin tavallisesti? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

61 Q100 (taulukko jatkuu ed. sivulta) en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos ei ole, siirry kysymykseen 107 [Q99] Varastamisvaiheiden lkm Varastamisvaihe Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT että olet kokenut varasteluvaiheen niin Kuinka monta eri varasteluvaihetta olet kokenut yhden vaiheen kaksi vaihetta kolme vaihetta tai enemmän tieto puuttuu (SYSMIS) [Q100] Ikä vaiheen alussa (varastamisvaihe) Varastamisvaihe 55

62 2. Muuttujat Kysymyksen esiteksti Seuraavat kysymykset koskevat kaikkein viimeisintä varasteluvaihettasi Kuinka vanha olit, kun vaihe alkoi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 924 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 2.12 [Q101] Ikä vaiheen päättyessä (varastamisvaihe) Varastamisvaihe Kuinka vanha olit, kun vaihe päättyi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 900 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 3.44 [Q102] Vaiheen kesto viikoissa (varastamisvaihe) Varastamisvaihe 56

63 Q104 Kuinka kauan varastamisvaiheesi kesti? vuotta kuukautta viikkoa. (Jos et muista tarkkaan, arvioi aika suurin piirtein!) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 903 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q103] Varkauksia vaiheen aikana (varastamisvaihe) Varastamisvaihe Kuinka monta kertaa varastit kyseisen vaiheen aikana? noin kertaa, (Jos et muista tarkkaan arvioi varkauksien määrä suurin piirtein!) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 908 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q104] Mitä varasti eniten? (varastamisvaihe) Varastamisvaihe Mitä tuotteita varastit eniten vaiheesi aikana? 57

64 2. Muuttujat makeisia elintarvikkeita tupakkaa alkoholia meikit & korut vaatteet harrastusvälineet elektroniikka lehdet & kirjat äänitteet (cd, kasetti jne.) muuta edellisten yhdistelmä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q105] Vaiheen syy (varastamisvaihe) Varastamisvaihe Mikä sai sinut varastelemaan? (Ympyröi vain yksi kohta eli tärkein syy) rahan puute varastamisen jännittävyys kavereiden painostus pakonomainen tarve varastaa halu kokea jotain uutta muu syy, mikä ympyröinyt useita tieto puuttuu (SYSMIS)

65 Q107 [Q106] Vaiheen loppumisen syy (varastamisvaihe) Varastamisvaihe Mikä aiheutti vaiheesi päättymisen? (Ympyröi vain yksi kohta) kiinni jääminen varastamistilanteessa vanhemmat saivat selville varastelun kyllästyminen varastamiseen ystävän kielteinen suhtautuminen muu syy, mikä ympäröinyt useita kaveri jäi kiinni (tai kaverit) pelko kiinnijäämisestä viisastui, järkiintyi, henkinen kypsyminen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q107] Koulusta varastaminen Koulusta varastaminen Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin koulusta? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS)

66 2. Muuttujat Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 116 [Q108] Aloitusaika (koulusta varastaminen) Koulusta varastaminen Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT että olet niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q109] Poliisikontakti (koulusta varastaminen) Koulusta varastaminen Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen? ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 60

67 Q111 (taulukko jatkuu ed. sivulta) kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q110] Koulusta varastaminen (viimeksi kulunut vuosi) Koulusta varastaminen Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2085 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 1.86 keskihajonta 4.86 [Q111] Mitä varasti? (koulusta varastaminen) Koulusta varastaminen Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi. Kun viimeksi varastit jotakin koulusta, mitä otit? 61

68 2. Muuttujat kynät, kumit, vihot viivottimet, sakset, liimat kirjat & lehdet elektroniikka (esim. video) urheiluvälineet rahaa soittovälineet muuta edellisten yhdistelmä makeisia tieto puuttuu (SYSMIS) [Q112] Tavaran arvo (koulusta varastaminen) Koulusta varastaminen Mikä suunnilleen oli sillä kerralla ottamasi tavaran arvo? markkaa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1010 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q113] Tavaran omistaja (koulusta varastaminen) Koulusta varastaminen Kenelle tämä ottamasi omaisuus kuului? 62

69 Q115 koululle toiselle oppilaalle opettajalle tuntemattomalle muulle tieto puuttuu (SYSMIS) [Q114] Tekijöiden kokonaismäärä (koulusta varastaminen) Koulusta varastaminen Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1087 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.04 keskihajonta 3.97 [Q115] Jäikö kiinni? (koulusta varastaminen) Koulusta varastaminen Jäitkö kiinni tästä varkaudesta? en jäänyt (taulukko jatkuu seur. sivulla) 63

70 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q116] Kotoa varastaminen Kotoa varastaminen Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kotoasi tai paikasta jossa asut? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 124 [Q117] Aloitusaika (kotoa varastaminen) Kotoa varastaminen Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? 64

71 Q119 tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q118] Kotoa varastaminen (viimeksi kulunut vuosi) Kotoa varastaminen Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1564 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 4.07 keskihajonta [Q119] Mitä varasti? (kotoa varastaminen) Kotoa varastaminen Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi. Kun viimeksi varastit jotakin kotoasi, mitä otit? 65

72 2. Muuttujat rahaa tupakkaa alkoholia makeiset elintarvikkeet rahaa ja tupakkaa rahaa ja alkoholia rahaa, tupakkaa, alkoholia muuta edellisten yhdistelmä tupakkaa ja alkoholia tieto puuttuu (SYSMIS) [Q120] Tavaran arvo (kotoa varastaminen) Kotoa varastaminen Mikä suunnilleen oli ottamasi tavaran arvo? markkaa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 866 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q121] Tavaran omistaja (kotoa varastaminen) Kotoa varastaminen Kenelle tämä ottamasi omaisuus kuului? 66

73 Q123 vanhemmille isälle äidille siskolle tai veljelle jollekin muulle tieto puuttuu (SYSMIS) [Q122] Tekijöiden määrä (kotoa varastaminen) Kotoa varastaminen Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 906 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 1.12 keskihajonta 1.74 [Q123] Jäikö kiinni? (kotoa varastaminen) Kotoa varastaminen Jäitkö kiinni tästä varkaudesta? 67

74 2. Muuttujat en jäänyt jäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q124] Varastetun tavaran osto Varastetun tavaran ostaminen Oletko koskaan elämäsi aikana ostanut jotakin, minkä tiesit tai otaksuit varastetuksi? en ole olen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos et ole, siirry kysymykseen 133 [Q125] Aloitusaika (varastetun tavaran osto) Varastetun tavaran ostaminen Kysymyksen esiteksti JOS VASTASIT, että olet niin Milloin teit näin ensimmäisen kerran? 68

75 Q127 tänä vuonna vuonna vuonna 1994 tai aikaisemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q126] Poliisikontakti (varastetun tavaran osto) Varastetun tavaran ostaminen Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen? ei kyllä en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q127] Varastetun tavaran osto (viimeksi kulunut vuosi) Varastetun tavaran ostaminen Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 825 minimi 0.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 69

76 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo 1.47 keskihajonta 4.70 [Q128] Mitä osti? (varastetun tavaran osto) Varastetun tavaran ostaminen Kysymyksen esiteksti JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi Kun viimeksi ostit jotakin, minkä tiesit tai otaksuit varastetuksi mitä se oli? makeiset elintarvikkeet tupakka alkoholi meikki ja/tai korut vaatteet harrastusvälineet elektroniikka polkupyörä mopo tai mopon osia äänitteet huumeet muuta edellisten yhdistelmä tieto puuttuu (SYSMIS)

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1140 Nuorisorikollisuus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2809. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD2809. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD2809 Nuorisorikollisuus 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2008 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015.

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2346. Nuorten miesten rikollisuuskysely Koodikirja

FSD2346. Nuorten miesten rikollisuuskysely Koodikirja FSD2346 Nuorten miesten rikollisuuskysely 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten miesten rikollisuuskysely

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2976. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD2976. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD2976 Nuorisorikollisuus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2012 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016.

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1214. Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta Koodikirja

FSD1214. Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta Koodikirja FSD1214 Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opettajiin kohdistuva

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1234 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja FSD1179 Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja FSD2490 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot