Sitoutuminen aktiivisen tuen toimintamalliin Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä. Keva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitoutuminen aktiivisen tuen toimintamalliin Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä. Keva 15.10.2014"

Transkriptio

1 Sitoutuminen aktiivisen tuen toimintamalliin Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä Keva

2 Ylä-Savon SOTE Ylä-Savon SOTE on Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän perustama sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa Kuntayhtymään siirtyi henkilöstöä kuudesta eri organisaatiosta; neljästä kunnasta ja kahdesta lakkautetusta kuntayhtymästä Sote-palvelujen lisäksi tarjoamme jäsenkuntien asukkaille ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluja. SOTE-alueen väestöpohja on noin asukasta Kuntayhtymässä työskentelee n vakituista ja n. 300 määräaikaista työntekijää

3 Rahahanat auki työkyvyttömyyden aiheuttamille kustannuksille Sairauspoissaolojen välittömät kustannukset vuonna 2012 => 2,4 M Vuosi Spoissaolot pv / htv Tkeläkkeet Varhemaksut 2010 = > = > = > => (arvio) => (arvio) => (arvio) =>

4 Kaari-laskurista kylmää suihkua - ei palkintosijoja Työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset ovat Ylä-Savon Sotessa verrokkeja korkeammat Strategiasta ei ole johdettu työkykyjohtamisen periaatteista yhtenäistä toimintatapaa Epäselväksi jää miten työterveyshuollon toimintasuunnitelma, osatyökykyisten tukemisen toimintatapa ja varhaisen välittämisen malli nivoutuvat yhteen Aktiivisen tuen toimintamalli on juurrutettu käytäntöön vain varhaisen tuen osalta Työterveyshuoltoyhteistyötä tulisi kehittää tavoitteellisemmaksi ja asettaa selkeät tavoitteet Toimintasuunnitelma korostaa enemmän työterveyshuollon lähtökohtia kuin organisaation tarpeita

5 Kaari-laskurista kylmää suihkua - ei palkintosijoja Työterveyshuollon kustannukset ovat korkeat / vaikuttavuus heikko ja jakauma I ja II korvausluokan välillä huono = > 25% / 75 % Sairauspoissaolojaksojen raportointi on harhaanjohtavaa eikä tue työkykyjohtamista Vaikuttaa siltä, että työkykyjohtamiseen ei panosteta tällä hetkellä Ylä-Savon Sotessa Jos työkykyjohtamisen panostusta ei lisätä, on todennäköistä, että varhemaksut lähtevät jyrkkään nousuun KOSKA KYSEESSÄ ON KUITENKIN VERRATTAIN NUORI ORGANISAATIO, NIIN MAHDOLLISUUDET RAKENTEIDEN JA TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMISEEN OVAT TOISTAISEKSI KESKIMÄÄRÄISTÄ PAREMMAT

6 Mitä tehtiin kylmän suihkun jälkeen Kun ei ollut rahaa, täytyi ottaa lusikka käteen Kevalaisten avustuksella ja lähteä kiipeämään

7 Mitä tehtiin kylmän suihkun jälkeen Työkykyjohtamista tukemaan ja vaikuttavuutta lisäämään: Ymmärrettiin mistä on kysymys ja tunnustettiin tulokset; jotain täytyi tehdä Sitouduttiin johtoryhmässä muutokseen = > Kustannuksilla saadaan lisää työvoimaa Sitoutettiin hallitus euroilla ja työnantajan vastuulla => Hallitus on työnantajan edustaja ja vastaa henkilöstön työkyvyn tukemisesta ja työhyvinvoinnista osaltaan ja antaa siihen taloudelliset resurssit Ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet ja ts-valtuutetut muutoksen valmistelussa aktiivisesti mukana Perustettiin työkykykoordinaattorin tehtävä Aktiivisen tuen mallin täysremontti

8 Mitä tehtiin kylmän suihkun jälkeen Johtamisjärjestelmän muutos => Esimiesten vallan ja vastuun korostaminen Hallintosäännön uudistaminen => Esimiehen velvollisuudet kirjataan hallintosääntöön TTH toimintasuunnitelman täysremontti => Työterveyshuollon sitouttaminen uuteen toimintamalliin Me ostajina kerrotaan mitä halutaan ja mistä maksetaan Aiemmin meille vaan myytiin palvelua Työkykykoordinaattori ja tspäällikkö vastuualuejohtoryhmiin (vastuualuejohtajat, tehtäväaluepäälliköt, esimiehet) => Aktiivisen tuen mallin läpikäynti työpaikkakokouksissa esimiesten toimesta Työsuojelupäällikkö pitää työturvallisuuskorttikoulutuksia kerran kuukaudessa Siirrytään kahden kokopäiväisen ts-valtuutetun systeemiin Esimiehille esimiestyön tueksi laaja koulutuspaketti yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa

9 Työkykykoordinaattorin tehtävät Vastaa kuntayhtymässä työkykyjohtamisen prosesseista ja niiden toimivuudesta Vastaa henkilöstöstrategian mukaisten linjausten jalkauttamisesta työyksiköihin pääpainona työkykyjohtamiseen liittyvät asiat Osallistuu esimiesten tukena työterveysneuvotteluihin Tukee työntekijää työuran uusilla poluilla ja verkostoissa Toimii esimiesten tukena ammatillisen kuntoutuksen tukiprosesseissa osatyökykyisten työntekijöiden osalta Toimii tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelupäällikön kanssa Valmistelee päätettäväksi henkilöstön uudelleen sijoituksia osatyökyvyttömyystapauksissa Kelpoisuus: Soveltuva ammattikorkeakoulu tai opistoasteinen tutkinto, riittävä kokemus alansa työtehtävistä ja hyvät vuorovaikutustaidot Pääpaino valinnassa hyvä ja sopiva tyyppi koulutuspohja jätetty tarkoituksella väljäksi

10 Tavoitteet vuodelle 2014 Onpas sinulla kovat tavoitteet heti ensimmäiselle vuodelle Ei ne ole minun vaan meidän yhteiset tavoitteet (erään esimiehen kommentti työkykykoordinaattorille tavoitteista ja koordinaattorin vastaus esimiehelle) Sairauspoissaolojen vähentäminen kuntayhtymän tasolla pv / htv Työkyvyttömyyseläkkeitä max. 3-5 kpl / vuosi Osatyökyvyttömyyseläkkeiden lisääminen työkyvyttömyyseläkkeiden sijaan Korvaavan työn käytön lisääminen Vastuualueiden johtoryhmissä käydään läpi sairauspoissaolojen tilanne. Yksiköittäin kartoitetaan sairauslomien syyt ja tehdään suunnitelmat jatkotoimenpiteistä

11 Työkykykoordinaattorin työkentältä 4 10 / 2014 Sisäisiä työkokeiluja 5, joista kaksi johtanut uuteen tehtävään uudessa työyksikössä Kevan ammatillista kuntoutusta työkokeiluna 4 ja uudelleen koulutuksena 1. Organisaation ulkopuolella ollut 2 henkilöä työkokeilussa Työterveysneuvotteluita 41 Työpaikkaneuvotteluita 14 (yksittäistä työntekijää tai koko työyhteisöä koskeva) Täyttölupaprosessissa työkykykoordinaattori käy läpi ennen täyttöluvan myöntämistä osatyökykyisille / uudelleen sijoitettaville sopivat paikat => tehtäviin kelpoisilla etuajo-oikeus

12 Esimiesten vastuut hallintosääntöön Tulosyksikön esimies ja lähiesimies (koskee myös vastuualuejohtajaa ja tehtäväaluepäällikköä) Toimii työnantajan edustajana ja johtaa alaisensa henkilöstön työtä ja käyttää työnjohto-oikeutta Käyttää henkilöstöasioiden osalta toimivaltaa tässä hallintosäännössä määrätyssä laajuudessa Johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa ja vastaa sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan raportoinnista ja sisäisestä valvonnasta Vastaa johtamansa henkilöstön tehtäväkuvien määrittelystä Käy vuosittain kehityskeskustelut johtamansa henkilöstön kanssa Huolehtii yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa Vastaa johtamansa yksikön henkilöstön, talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta

13 Esimiesten vastuut hallintosääntöön Vastaa töiden ja työvuorojen suunnittelusta, työmenetelmien kehittämisestä, työtehtävien jakamisesta, työhön opastuksesta ja perehdyttämisestä Vastaa johtamansa henkilöstönsä työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista, työkyvyn ylläpidosta sekä osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä Vastaa valmius-, väestönsuojelu- ja pelastussuunnittelusta johtamassaan yksikössä Huolehtii välittömästä yhteistoiminnasta Vastaa tietojen välittämisestä omassa työyksikössään ja koko organisaatiossa Vastaa henkilörekisteriasioiden, arkistoasioiden sekä tietoturva- ja tietosuojaasioiden asianmukaisesta hoidosta johtamassaan yksikössä Käy kuntayhtymässä sovittujen periaatteiden mukaisesti varhaisen tuen toimintamallin mukaiset keskustelut johtamansa henkilöstön kanssa Esimiehen, tehtäväaluepäällikön, vastuualuejohtajan, työkykykoordinaattorin ja työterveyshuollon vastuut on määritelty myös varhaisen tuen käsikirjassa

14 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman remontti Neljännesvuosittain tehtäväaluepäälliköiden, työkykykoordinaattorin, työsuojelupäällikön ja hallintojohtajan tapaamiset; Työterveyshuollon toiminnan raportointi = > Toiminnan uudelleen suuntaaminen tarvittaessa Uudistettu työkyvyttömyyseläkehakemisen prosessia ja aina tarjotaan mahdollisuutta toimia henkilökohtaisena avustajana vammaispalveluissa Korvaavan työn käyttöön ottaminen => Yksiköissä on mietitty korvaavat työt. Työkykykoordinaattorilla ja työterveyshuollossa on koko kuntayhtymän osalta korvaavat työt koosteena. Korvaaviin töihin voi siirtyä myös toiseen työyksikköön. Kotipesä maksaa palkan ensimmäiseltä viikolta sakkona, koska ei ole kyennyt järjestämään korvaavaa työtä Muualta kuin työterveyshuollosta kirjoitetut pitkät sairauslomat (lähinnä ESH) => Esimies lähettää työntekijän työterveyshuoltoon arvioitavaksi soveltuvuudesta korvaavaan työhön Erikoislääkärikonsultaatiot pitkittyneissä sairauspoissaoloissa => Nopeutetaan mahdolliseen toimenpiteeseen pääsyä ja työhön paluuta Työpaikkaselvityksissä käydään aina läpi työyksikön sairauspoissaolot ja riskienarviointi

15 Järjestelmät työkykyjohtamisen apuna HR-järjestelmä Populus Sairauspoissaolohälytys Sovittujen raja-arvojen ylittyessä esimiehelle lähtee automaattinen sähköposti; Lassi Lapikkaalla on sairauspoissaolorajat ylittyneet; 5 krt / 15 pv / 3 x viikonlopun yhteydessä olevaa poissaoloa => käy aktiivisen tuen mallin mukainen keskustelu ja sovi jatkotoimenpiteet Sisäisessä valvonnassa seurataan käytyjen keskustelujen määrää ja sovittuja jatkotoimenpiteitä / lähteneiden viestin määrää esimiehittäin Kehityskeskusteluosio Kehityskeskustelut käydään sähköisesti jokaisen työntekijän tiedoissa Sisäisessä valvonnassa valvotaan käytyjen keskustelujen määrää esimiehittäin

16 Järjestelmät työkykyjohtamisen apuna Sähköinen riskienhallintajärjestelmä 4Ks = > Jokaisen tulosyksikön esimies arvioi yhdessä työntekijöiden kanssa työolojen riskitasot ja tehtäväaluepäälliköt ja vastuualuejohtajat suuntaavat resursseja arviointien perusteella Asianhallintajärjestelmä Dynasty Kaikki neuvottelut dokumentoidaan ja tallennetaan Työpaikkakokoukset dokumentoidaan ja tallennetaan Työyksikkökohtaiset suunnitelmat dokumentoidaan tallennetaan

17 Euroilla asennetta työkykyjohtamiseen Budjetoinnissa ja tilinpäätöksessä varhemaksut kohdistetaan aiheuttajayksikön kustannuksiksi => esimies voi miettiä olisiko voinut tehdä asialle jotain ja käyttää varhemaksut vaikka hankintoihin tai henkilöresursseihin Esimiehille on tehty euromääräiset esimerkit sairauspoissaolopäivän suorista palkkakustannuksista ammattinimikkeittäin => esimies voi miettiä oikeasti paljonko sairauspoissaolo maksaa ja kannattaisiko asialle tehdä jotain => ei tarvita sijaista / tarvitaan sijainen => ilman Kelakorvausta / Kelakorvauksen kanssa

18 Uusi mahdollisuus työssä henkilökohtaisena avustajana Haaste: työtehtävää ei voida enää keventää jäljellä olevaa työkykyä vastaavaksi eikä jäljellä olevaa työkykyä vastaavaa, kevennettyä työtehtävää voida tarjota toisista työyksiköistä Uhkana työkyvyttömyys ja varhe-maksu Uusi mahdollisuus => Henkilökohtaisen avustajan tehtävä vammaispalveluissa, missä tehtäväkuvaa voidaan räätälöidä jäljellä olevan työkyvyn mukaiseksi Haaste: Osatyökykyisen osalta ongelmaksi nousee yleensä palkkauskustannukset; kuka maksaa, kun tilalle täytyy palkata uusi työntekijä eikä kukaan halua osatyökykyistä omaan työyksikköönsä Palkkakustannukset katetaan työnantajamallilla toimivien avustajien tehtävien siirrolla omaksi toiminnaksi (kuntayhtymä maksaa työnantajamallilla toimivien avustajien palkkakustannukset) Työntekijälle saadaan jatkoa työuralle ja lisää eläkekertymää Avustettavat saavat ammattitaitoisen avustajan (avustajilla ei ole kelpoisuusvaatimuksia)

19 Mihin henkilökohtaista apua myönnetään? Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella: Päivittäisissä toimissa (liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodinhoito, kaupassakäynti, lääkärikäynnit, muu asiointi, lasten vieminen päiväkotiin ja lasten päivittäisiin toimiin osallistuminen) Työssä ja opiskelussa Harrastuksissa Yhteiskunnallisessa osallistumisessa Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

20 Onko jotain tehty opittu ja saatu jotain aikaan? Sairauspoissaolot 6 / / 2013 = > -10% Sairauspoissaolot 9 / / 2013 = > - 16% Jos suotuisa kehitys jatkuu sairauspoissaoloissa loppuvuoden, niin sairauspoissaolojen välittömät kustannukset alenevat noin Sairauspoissaolot vuoden lopussa olisivat tavoitteessa 18,5 pv / htv Työkyvyttömyyseläkkeet 9 / kpl (toinen mennyt seulan ohi ja haettu ESH:sta) Työterveyshuollon kustannusten kasvu pysähtynyt Työterveyshuollon kustannusten jakauma I ja II luokka 40% / 60% (Kaari 25% / 75%)

21 Työn alla olevaa Haetaan rahoitusta Tekesiltä Kaarilaskurin tulosten ja kehittämistarpeiden pohjalta Ylä-Savon Sote kuntayhtymän henkilöstön työhyvinvoinnin- ja työkykyisyyden parantaminen Haettu rahoitusta KKI-hankkeelta yhdelle asumispalveluyksikölle elämäntaparemontti = > Psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi. Työnantaja antaa työaikaa ohjattuun liikuntaan (asumispalveluyksiköissä on kuntosalit) = > Pilotoidaan ja monistetaan kriittisiin tulosyksiköihin Työterveyshuollon toimintatapojen yhtenäistäminen eri paikkakunnilla Työhyvinvointisuunnitelmat tulosyksiköittäin yhtenäisellä mallilla Intraan omat työkyky- ja työhyvinvointisivut

22 Toisto tuo oppimista ja mahdollistaa tuloksia Taitoluistelussa oikean hypyn oppiminen vaatii toistokertaa Työkyky- ja työhyvinvointiasiat pidetään koko ajan esillä ja ne ovat luonteva osa jokapäiväistä johtamista ja keskustelua

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Ihmeidentekijöitä 2 Uusin silmin 3 Tavoitteet ja toiminta 2014 4 Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2012 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2012 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2012 Porin kaupunki Työtä Hyvin tehdystä työstä vastaavat sekä työntekijät että työnantaja. Kaupunki tarjoaa vuosittain satoja työmahdollisuuksia koululaisille ja opiskelijoille.

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot