Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila"

Transkriptio

1 Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

2 Johdanto Tarkoitus on vahvistaa työpaikalla henkilöstön työkyvyn edistämistä sekä työkyvyttömyyden ehkäisemistä läpi työurien Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista maksetaan 60% korvaus työpaikoille, jotka ovat sopineen yhdessä tth:n kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla. Toimintatapa, jota käyttämällä voidaan havaita työn tekemiseen liittyvät ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, puututaan systemaattisesti niihin, ettei työyhteisön / yksilön työhyvinvointi vaarannu. Työkykykoordinaattori

3 Taustaa Turun kaupungin valtuuston strateginen linja-päätös Henkilöstöohjelmassa asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, osaamista ja osallistumista oman työn kehittämiseen Turun työkykyjohtamisen tilannekartoitus Sirius-hanke => havaittiin puutteita työkyvyn tukemiseen ja työssä jaksamiseen liittyvissä toimintatavoissa ja käytössä olevien toimintamallien noudattamisessa Kj Randellin asettamispäätös (7.7.11) Työkyvyn hallintamallin kehittämishankkeelle luodaan malli koko kaupungille Työkykykoordinaattori VP-S 3

4 Toimintamalli - Hyväksytty kaupungin yhteistyötoimikunnassa ja johtavassa työsuojelutoimikunnassa toukokuussa Hyväksytty kaupunginhallituksen hallintojaostossa käytteenotettavaksi menettelytapaohjeeksi Turun kaupungilla Jalkauttaminen - Esimiehille- ja henkilöstölle koulutusta - Puheeksiottamisen taito- valmennus esimiehille pienryhmissä - Johtoryhmissä, työpaikkakokouksissa asian esittely Työkykykoordinaattori VP-S 4

5 Työkyvyn hallintamalli - tavoitteet - Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistäminen Tukea esimiehien suunnitelmallista työkykyjohtamista (konkreettinen työkykyjohtamisen työväline) Tukea työntekijöiden työkykyä varhaisessa vaiheessa Parantaa työntekijöiden työssä jatkamista = työuria Varmistaa henkilöstön oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu Selventää työpaikan ja työterveyshuollon väliset vastuut ja velvollisuudet Vähentää sairauspoissaolo- ja eläkekustannuksia Työkykykoordinaattori VP-S 5

6 Työkyvyn hallintamalli - hyödyt - Työntekijälle: oikeus saada tukea työkyvylleen, tehokkain tuki tapahtuu työpaikalla. Varmistaa tasapuolisen kohtelun. Esimiehelle: konkreettinen ohjemalli työntekijöiden työkyvyn muutosten varhaiseen tunnistamiseen. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa Työnantajalle: sairauspoissaoloille ja ennen aikaisille eläköitymisille tarvitaan vaihtoehtoja => nopea reagointi hälytysmerkkeihin Työkykykoordinaattori VP-S 6

7 Työkyvyn hallintamalli - hyödyt - Työsuojelulle: työkyvyn varhaiseen tukeen liittyvät toimintaperiaatteet ovat työsuojelun yhteistoiminnan keskeistä sisältöä Työterveyshuollolle: selkeyttää vastuut ja rajat työkykyasioiden selvittelyssä (työntekijä, esimies ja tth). Yhteistyö paranee työpaikkojen kanssa. Työkykykoordinaattori VP-S 7

8 Työkyvyn hallintamallin kokonaisuus Tunnuslukujen, työyhteisön Sairaus- toiminnan ja poissaolo- ilmapiirin seuranta, seuranta, kehityskeskustelut Varhaisen tukemisen lomakkeet, työhön paluun tuki-lomake Varhaisen tukemisen lomake tai työhön paluun tuki-lomake Työkykyongelman havaitseminen työpaikalla tai tieto pitkästä sairauslomasta Puheeksiotto: esimies-alaiskeskustelu tai sairauslomaajan yhteydenpitoneuvottelu Yhdessä Seuranta- tai Seuranta, sovittujen sairaus- tuke- toimenlomaltminenpiteiden paluu- arviointi toteuttaminen keskustelu Toteutetut toimenpiteet riittämättömiä, haetaan uutta ratkaisua, lisää keinoja ja yhteistyökumppaneita Työkykyongelman luonteen selvittäminen, Pitkään sairauslomaan liittyvät asiat Ratkaisuvaihtoehtojen hahmotus, jatkosta sopiminen ja kirjaaminen Työkyky vastaa työtä Työkyky EI vastaa työtä Työhön liittyvät ongelmat Työyhteisöön liittyvät ongelmat Elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat Terveydentilaan liittyvät ongelmat Yhteydenotto työterveyshuoltoon Työkykykoordinaattori VP-S 8

9 Toimintamallin lomakkeet 1) Työntekijän valmistautumislomake - tukee keskusteluun valmistautumista - mahdollisuus kirjata itselle tärkeät asiat muistiin (työntekijän näkemys esille) - voidaan käyttää kehityskeskustelun osana (1x v) - osa-alueet: terveys ja voimavarat, työ ja työolot, työyhteisön toimivuus, ammatillinen osaaminen 2) Työhyvinvoinnin tukikeskustelu -lomake - toimii muistiona - sisältää suunnittelun, toteutuksen ja loppuarvioinnin - lähetetään omalle työterveyshoitajalle tiedoksi työntekijän luvalla, jos työntekijä ohjataan työterveyshuoltoon 3) Työhönpaluun tuki -lomake - kirjataan jo poissaolon alkaessa työntekijän kanssa yhteisesti sovittu yhteydenpitomenettely poissaolon ajaksi - informoidaan esim. sairausloman loppupuolelle sijoittuvasta työhön paluun keskustelusta - toimii muistiona, tarvittaessa lähetetään kopio omalle tth:lle tiedoksi työntekijän luvalla (tiivis yhteistyö tth:n kanssa) Työkykykoordinaattori VP-S 9

10 Mahdolliset hälytysmerkit Yksilö Osaaminen Työyhteisö Työympäristö muuttunut käytös jaksamisongelmat lisääntyneet poissaolot toistuva myöhästely toistuvat unohdukset, virheet keskittymiskyvyn puute osaamisen muuttuminen epäasiallinen kohtelu ristiriitatilanteet/ kuppikunnat vuorovaikutuksen muutokset/ puutteet epäsiisteys ja järjestys välinpitämättömyys työvälineistä ja työturvallisuudesta tapaturmat työaikojen noudattamattomuus toistuvat pidentyneet työpäivät sairaana työskentely eristäytyminen päihteet asiakaspalautteen muuttuminen kielteiseksi jatkuva motivaation puuttuminen koulutuskielteisyys liialliset osaamisvaatimukset yhteistyössä tapahtuneet muutokset epäoikeudenmukainen työmäärä välinpitämättömyys yhteisistä asioista työrauhan puuttuminen muutokset työoloissa muutokset työn sisällössä epäsiisteys työn liiallinen haasteellisuus Työkykykoordinaattori VP-S 10

11 Työntekijäkohtainen sairauspoissaoloseuranta Seurannan tarkoituksena on tunnistaa tuen tarpeessa olevat työntekijät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Hälytysrajat Omailmoitusten määrä 3 poissaolokertaa 1-3 päivää, 6 kuukauden aikana 5 poissaolokertaa tai yli 20 päivää, 12 kuukauden aikana yli 30 päivän yhtäjaksoinen poissaolo tai useita lyhyitä jaksoja peräkkäin yhteensä kuukauden ajan. Esimies ilmoittaa työterveyshoitajalle. Työhön paluun tuen suunnittelu 90 päivää yhtäjaksoisesti tai 2 vuoden aikana. Työterveyshuolto kirjoittaa lausunnon Kelalle. Seuranta toteutetaan esimiestyönä: ESS raportit 1 x kk Työkykykoordinaattori VP-S 11

12 Tilanteen kartoittaminen ja toimenpidesuunnitelma Työjärjestelyt Ergonomia Paremmat työvälineet/apuvälineet Työaikajärjestelyt Lomien jaksotus Työkierto Ammatillinen lisäkoulutus Koulutus, valmennus, perehdytys Työnohjaus, mentorointi Työterveyshuollon tutkimukset, hoito, kuntoutukseen ohjaus Työyhteisöselvitykset ja jatkotoimet Työn ulkopuolisen elämän toimenpiteet, omaehtoinen toiminta Jotain muuta, mitä? Työkykykoordinaattori VP-S 12

13 Varhaisella tuella on vaikutusta Organisaatiossa, jossa oli käytössä varhaisen tuen malli: työkyvyn ylläpitämiseen liittyvä yksilöllisen tuen tarve tunnistettiin paremmin työkykyyn vaikuttavat tekijät otettiin yleisemmin puheeksi ja niihin tehtiin korjaavia toimenpiteitä esimiesten kyky huomioida työkykyasiat laaja-alaisesti parantui sekä kyky tukea työntekijöitä monipuolistui varhaisten tukitoimien saatavuus työkyvyn ylläpitämiseksi parani Turja, Kaleva, Kivistö & Seitsamo Työkyvyn varhainen tuki. TTL. Työkykykoordinaattori VP-S 13

14 Puheeksiottaminen Vastuullista vuorovaikutusta, kun jokin asia työyhteisössä tai jollakin työyhteisön jäsenellä uhkaa muuttua huonommaksi Esimies puuttuu asioihin ja ongelmiin jämäkästi ja varhaisessa vaiheessa, ystävällisesti ja määrätietoisesti Ongelman laatu selvitetään aina ensin esimiehen ja työntekijän välisessä keskustelussa. Molemmat valmistautuvat keskusteluun! Sovittu ja suunniteltu tilanne (aika ja paikka). Esimiehen ja työntekijän oppiminen keskustellen ratkaisemaan työhön liittyviä asioita enemmän yhdessä => työkyvyn ja työhyvinvoinnin turvaaminen sekä ennaltaehkäiseminen työyhteisön näkökulmasta Työkykykoordinaattori VP-S 14

15 Tehostettu tuki Kun työyksikön omat toimenpiteet eivät riitä työssä jaksamisen ja jatkamisen tukena tai aikaisemmin tehdyt toimenpiteet eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin, tarvitaan lisää toimijoita ja resursseja Käynnistyy yhteisellä tilannearviolla esim. esimies, työterveyshuolto, henkilöstöhallinto ja yksilö itse. Esimies toimii vastuuhenkilönä. Yksilö voi ottaa mukaan henkilöstön edustajan Keinoja voivat olla mm. hoitotoimenpiteet, ammatillinen kuntoutus, osa-aikaeläke tai organisaation omat toimenpiteet Työkykykoordinaattori VP-S 15

16 Työhön paluun tuki Paluun tuki-toimintamalli koostuu useammasta suunnitellusta tapahtumasta: Tarvittaessa työntekijä ja esimies voivat yhdessä tai erikseen ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon yhteisen työterveysneuvottelun järjestämiseksi. Työkykykoordinaattori VP-S 16

17 Työhön paluun tuki Toimintamalli auttaa esimiestä ja työntekijää varmistamaan onnistunut, turvallinen ja oikea-aikainen pitkän poissaolon jälkeen Poissaololla tarkoitetaan pitkää (yli 30 päivää) poissaoloa omasta työstä SL tai virka- tai työloma Pohditaan tarpeelliset tukitoimet esim. koulutus, perehdytys, kevennetty työ, muutokset työtehtävissä Keskustelu käydään ennen työhön paluuta Sovitaan seuranta kuukauden päähän työhön paluusta Työkykykoordinaattori VP-S 17

18 Hyvä työkyky ei turvaa vain työssä jatkamista vaan sillä on suuri vaikutus pitkälle eläkevuosiin! KIITOS, TYÖNILOA KUNNON TYÖPAIKOILLE! Työkykykoordinaattori VP-S 18

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi 24.9.2013 Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:33 Sirkku Kivistö, Eila Kallio, Greta Turunen TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖTERVEYSLAITOS Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä

Ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä Ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä - työsuojelupäällikön, Kaiku-kehittäjän ja entisen työsuojeluvaltuutetun näkökulma Helsinki 24.3.2014 Työsuojelupäällikkö Juha Mustonen, HAL-13 Esimiehen

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela. Kelan työhönkuntoutushankkeen (-hanke) tavoitteet ja toteutus Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi Työikäisten kuntoutuksen kehittämisen eteneminen Kelassa

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus.

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. 8 tradenomi 1/14 Kehity KESKUSTELEMALLA Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. teksti kirsi ristaniemi kuvat shutterstock tradenomi 1/14 9 idätkö kehityskeskusteluja

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot