KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto (tiedoksi)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto (tiedoksi)

2 Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä s Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1 Vakituinen henkilöstö s Henkilöstön määrä toimialoittain henkilötyövuosina s Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma s Naisten ja miesten osuudet toimialoittain (vakinaiset) 2.5 Vakinaisissa virka- ja työsuhteissa olevien ikäjakauma s Määräaikaiset virka- ja työsuhteet s Työllistäminen ja oppisopimus s Henkilöstökustannukset s Henkilöstön tila 4.1 Työpäivien jakaantuminen s Poissaolot s Sairauspoissaolot s Työtapaturmat s Eläköityminen s Koulutus ja työkykyvyn ylläpitäminen s Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain s. 17 2

3 1. YLEISTÄ Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline. Henkilöstökertomuksen tiedot auttavat toimialoja ennakoimaan työvoiman oikeaa mitoitusta, suunnittelemaan rekrytointia ja koulutusta. Henkilöstökertomusta hyödyntävät niin kaupungin johto, toimialat, luottamushenkilöt kuin henkilöstöjärjestöt. Keuruun kaupungin vuoden 2014 henkilöstökertomus sisältää tietoja muun muassa henkilöstön lukumäärästä, ikärakenteesta, eläköitymisennusteista, henkilöstön palkkakustannuksista ja poissaoloista, joita ovat sairauspoissaolot, työtapaturmat, kuntoutukset, vanhempainvapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaa ja muut poissaolot kuten harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaat ja työlomat sekä työn kausiluonteesta johtuvat lomautukset. Suomen Kuntaliitto on uudistanut henkilöstöraportointia koskevan suosituksen Tämä henkilöstökertomus on koottu aikaisemman suosituksen mukaan. Palkanlaskijat ovat keränneet tämän henkilöstökertomuksen tiedot Pegasos palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistosta. Aineisto on koottu tilanteen mukaan. Lisäksi on hyödynnetty Kuntien eläkevakuutuksen kuntakohtaisia tilastoja, Kuntatyönantajat julkaisuja ja vakuutusyhtiön tapaturmatilastoja. Henkilöstökertomus sisältää Keuruun kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset: hallinto- ja henkilöstö, sis. maaseutu-/maatalouslomituspalvelut talous- ja tietohallinto, kaavoitus, perusturva, sivistys, (sis. varhaiskasvatus) tekninen, sis. tilapalvelut ja tukipalvelut (ravitsemus, siivous) sekä liikelaitokset, Keuruun Vesi ja Keuruun Vuokra-asunnot. 1.1 Käsitteitä Henkilöstömäärää kuvataan henkilötyövuosi-käsitteellä sellaisissa organisaatioissa kuten esimerkiksi kunnissa ja kuntayhtymissä, missä toiminnan luonne vaatii käyttämään vakituisen työvoiman lisäksi paljon määräaikaisia työntekijöitä. Henkilötyövuosi kertoo toteutuneen työpanoksen ts. kaikki vuoden aikana tehdyt työtunnit. Henkilötyövuosi-käsite tarkoittaa työntekijän vuotuista työpanosta. Koulutus, vuosilomat ja sairauspoissaolot sekä muut vastaavat poissaolot vähentävät htv-lukua ja ylityöt lisäävät sitä. Kaikki organisaatiossa teetetyt työtunnit lasketaan yhteen ja muutetaan henkilötyövuosiksi. Htv-laskennassa on huomioitu työntekijän työaika siten, että esimerkiksi osa-aikaisen työntekijän htv-luku on alempi kuin kokoaikaisen. Uudistimme henkilötyövuosilaskentaan liittyvän raportoinnin vuonna Aikaisempien vuosien raporteissa henkilötyövuosi sisälsi vuotuisen työpanoksen lisäksi vuosilomat ja koulutuksen. Tämä raportointityökalu helpottaa myös vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön laskentaa. Vuoden 2009 ja aikaisempia henkilöstökertomuksia ei voi verrata suoraan keskenään vuosien henkilöstökertomusten kanssa. Tämän raportin taulukoissa esitetyt tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia. Henkilöinä laskettu henkilöstömäärä kertoo palkkajärjestelmässä olevien henkilöiden lukumäärän. Vakituinen työntekijä voi olla kokoaikainen, osa-aikainen tai tuntipalkkainen. - Vakituisen henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelussuhteiden lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä, jolloin siihen sisältyy myös lomalla tai muuten poissa ollut henkilöstö.

4 - Määräaikaisilla työntekijöillä puolestaan palvelussuhde on määräaikainen, jonka pituus voi vaihdella muutamista tunneista, muutamaan viikkoon ja pitkissä sijaisuuksissa jopa useaan vuoteen. Monilla määräaikaisilla työntekijöillä voi olla useita erillisiä palvelussuhteita vuoden aikana. Määräaikaiselle palvelussuhteelle on oltava aina lainmukainen peruste. - Palvelussuhde voi olla myös sivutoiminen. Esimerkiksi Keuruun kaupungin palveluksessa on noin 17 (19) vakituista viranhaltijaa tai työntekijää, joilla on yhtä aikaa 1-3 sivuvirkaa/-toimea jossakin muussa kaupunkiorganisaation yksikössä. Esimerkiksi yläkoulun lehtori voi toimia sivuvirassa kansalaisopistossa. - Tämän henkilöstökertomuksen tilastoissa on käytetty palkkahallinto- ja henkilöstöjärjestelmästä saatua tietoa tilanteen mukaan. Esimerkiksi henkilöstömääriä kuvaavissa luvuissa on mukana kaikki palvelussuhteet, jotka ovat kirjautuneet palkkahallinto-ohjelmaan , toistaiseksi voimassa olevat, kaikki sijaiset esimerkiksi sairauspoissaolojen vuoksi, mutta myös lyhyet muutaman tunnin tai päivän mittaiset sekä osa-aikaiset tuntipalkkaiset palvelusuhteet. Siksi parhaimman kuvan varsinkin määräaikaisten työntekijöiden työmäärästä antaa henkilötyövuosi laskentatapa. Virat ja toimet - Kuntalain perusteella virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Tavoitteena on virkasuhteen käytön rajaaminen niihin tehtäviin, joissa sitä käytetään. Työntekijän nimike ei sinänsä ratkaise, vaan tehtävien sisältö määrittää, onko kyseessä virka vai toimi. - Toimi perustuu työsopimukseen, jonka työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuslain mukaisesti. - Vakituisilla viranhaltijoilla (virkasuhde) ja työntekijöillä (joiden työsuhde perustuu työsopimukseen) palvelussuhde on toistaiseksi voimassa oleva. 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1 Vakituinen henkilöstö Vakituisissa virkasuhteissa oli 204 (197, 193) viranhaltijaa ja työsuhteissa 404 (402, 397) työntekijää. Yhteensä vakituisia työntekijöitä oli 608 (599, 590) henkilöä. (Suluissa vuosien 2013 ja 2012 luvut) Vakituisista työntekijöistä osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli peräti 111 (108, 86) henkilöä, ja heistä 19 (27, 24) osa-aikaeläkkeellä. Henkilöinä laskettu: v v v v tilanne Vakituiset virat ja toimet heistä 92 (81) oli osa-aikaisia ja (26) osa-aikaeläkkeellä, yht. 110 Liikelaitokset osa-aikaeläkeläinen (1) YHT Henkilötyövuosiksi (htv) muutettuna Keuruun kaupungin palveluksessa tehtiin työtä kaikkiaan 645 (639, 622) henkilötyövuotta. Lisäksi liikelaitoksissa, Keuruun Vesi ja Keuruun Vuokra-asunnot, henkilötyövuosia kertyi 10 (15, 15). Yhteensä henkilötyövuosia kertyi 655 (654, 637). Tähän lukuun on laskettu sekä vakituisen henkilöstön että määräaikaisen henkilöstön tekemät työtunnit vuoden aikana. Luvuista puuttuvat lisä- ja ylityö, joita kertyi vuonna 2014 yhteensä 5,55 (4,06) htv ja liikelaitoksissa 0,28 (0,28) htv. Vakituisissa viroissa ja toimissa oli 596 (584, 572) työntekijää (ilman liikelaitoksia). Eläkkeelle siirtyi 19 (19) henkilöä. 4

5 Keuruun kaupungissa noudatetaan täyttölupa -käytäntöä, jonka mukaan vakituiseen toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen (virka tai toimi) tarvitaan kaupunginhallituksen täyttölupa, ja määräaikaisiin yli kuusi kuukautta kestäviin palvelussuhteisiin täyttöluvan antaa kaupunginjohtaja. Keuruun kaupungissa ei ole ollut tarvetta lomauttaa henkilöstöä myöskään vuonna Poikkeuksena olivat joitakin puistotyöntekijöitä ja kouluavustajia koskevat kausilomautukset, jotka joudutaan toteuttamaan työn puutteen takia tiettyinä aikoina vuodesta. 2.2 Henkilöstön määrä toimialoittain henkilötyövuosina kuvattuna (vakituiset ja määräaikaiset) Tässä vakituisten ja kaikkien määräaikaisten työntekijöiden tekemää työpanosta kuvataan henkilötyövuosina. Henkilötyövuosiksi muutettu työpanos, joka sisältää kaikki työtunnit vuoden 2014 aikana, antaa parhaan kuvan siitä, kuinka paljon kaupunkiorganisaatiossa tehdään työtä yhden vuoden aikana ja mitkä toimialat ovat suurimmat työllistäjät. Määräaikaisia työntekijöitä, joiden palvelussuhteet vaihtelevat muutamasta tunnista kuukausiin, tarvitaan sijaistyövoimaksi esimerkiksi sairauslomien, perhevapaiden, vuorottelu- tai opintovapaan, koulutuksen, hoitovapaan ajaksi tai vaikka vuosiloman ajaksi. Kaikilla toimialoilla ei palkata lainkaan sijaisia, mutta joillakin toimialoilla esimerkiksi hoivatyössä ja opetustyössä kouluissa on välttämätöntä palkata sijainen heti poissaolon ensimmäisestä päivästä lähtien tai jopa jo yhden tunnin takia. Henkilötyövuosina mitattuna Keuruun kaupungin toimialat työllistivät seuraavasti (suluissa vuosien 2013 ja 2012 prosentit): - Suurin työllistäjä oli sivistys -toimiala 279 (273, 271) henkilötyövuodella, 43 % (42 %, 43 %) ja seuraavaksi suurin perusturva -toimiala 181 (178, 169) henkilötyövuodella, 28 % (27 %, 26 %). - Kolmanneksi suurin työllistäjä oli tekninen -toimiala 112 (111, 107) henkilötyövuodella, 17 % (17 %, 17 %). - Neljänneksi suurin työllistäjä oli hallinto- ja henkilöstöpalvelut ja maatalouslomituspalvelut yhteensä 56 (61, 57) henkilötyövuodella, 9 % (9 %, 9 %). Maatalouslomituksen osuus oli tästä 46 (51) henkilötyövuotta ja henkilöstöpalvelujen 10 (10) henkilötyövuotta. - Talous- ja tietohallinto työllisti 10 (9, 9) henkilötyövuotta, 2 % (1 %, 1 %). - Kaavoituspalvelut (entinen maankäyttö ja mittaus) 7 (7, 8) henkilötyövuotta, 1 % (1 %, 1 %). - Liikelaitokset työllistivät 10 (15, 15) henkilötyövuotta, 2 % (2 %, 2 %). Keuruun kaupungin henkilötyövuodet olivat 645 (639, 622) ja liikelaitoksien 10 (15,15). Yhteensä henkilötyövuosia kertyi 655 (654, 637). 5

6 Henkilötyövuodet toimialoittain v Kaavoituspalvelut 7 Talous- ja tietohallinto 10 Liikelaitokset 10 Henkilöstöpalvelut, sis maaseutu/lomitus 56 Sivistys 279 Tekninen 112 Perusturva Vakituisen henkilöstön sukupuolirakenne Tässä on kuvattu ainoastaan vakituisen henkilöstön määrää, joka on laskettu henkilöinä. Keuruun kaupungin palveluksessa oli 596 (584) vakituista työntekijää vuoden 2014 lopussa. Heistä naisia oli 494 (488) ja miehiä 102 (96). (Suluissa tilanne.) Keuruun Vesi liikelaitos työllisti 10 työntekijää, joista 1:llä oli virka- ja 9:llä työsuhde. Naisia heistä oli 2 ja määräaikaisia 1. Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen palveluksessa oli yhteensä 3 vakituista työntekijää, joista 1 oli virkasuhteinen. Työntekijöistä 2 oli naisia. 2.4 Naisten ja miesten osuudet toimialoittain (vakinaiset) Keuruun kaupungin vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 494 (488) ja miehiä 102 (96). Keuruun Vesi ja Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksissa työskenteli 4 naista ja 8 miestä. Perusturvatoimen naisvaltaisuus näkyy selvästi tilastoissa. Perusturvatoimessa työskenteli vuoden lopussa 169 (167) naista ja miesten vastaava osuus oli 6 (6) henkilöä. Myös sivistystoimessa naisvaltaisuus on merkittävä 187 (185) henkilöä. Miesten osuus oli 33 (28) henkilöä. Myös teknisellä toimialalla ja ympäristöterveystoimessa korostuu naisvaltaisuus; miehiä oli 34 (34) ja naisia 77 (73) henkilöä. Tukipalveluiden siirron myötä perinteinen miesylivoima on muuttunut naisylivoimaksi vuonna Henkilöstö- ja hallintopalveluissa ja lomituspalveluissa naisten osuus oli 49 (51) henkilöä ja miesten 21 (21) henkilöä. Talous- ja tietohallinnoissa työskenteli 9 (9) naista ja 3 (2) miestä. 6

7 Kaavoituspalveluissa ja liikelaitoksissa miesten osuus on suurempi kuin naisten. Kaavoituspalveluissa oli 3 (3) naista ja 5 (5) miestä. Kaupungin liikelaitoksissa miesten osuus 8 (10) oli naisten osuutta 4 (5) suurempi. 2.5 Vakituisissa virka- ja työsuhteissa olevien ikäjakauma Kaupungin vakituisen henkilökunnan keski-ikä vuoden 2014 lopussa oli 48,7 (48,9 v ja 48,5 v ) vuotta ja määräaikaiset mukaan lukien 46,1 (46,6) vuotta. Alle 50 -vuotiaita henkilöstöstä oli 278 (270) (46 %) ja yli 50-vuotiaita oli 330 (329) (54 %) työntekijää vuotiaita 152 (153) (25 %) ja alle 40 -vuotiaita 126 (117) henkilöä (21 %). Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten vakituista virka- ja työsuhteessa olevaa henkilöstöä oli ikäryhmässä vuotta, jossa oli yhteensä 124 (20 %) henkilöä. Seuraavaksi suurin oli vuotiaiden ikäryhmä, missä oli yhteensä 110 henkilöä (18 %), ja vuotiaat, joita oli 94 henkilöä (15 %) vuotiaiden ikäryhmässä oli 90 työntekijää (15 %). alle (v. TOIMIALA 20v 24v 29v 34v 39v 44v 49v 54v 59v 64v 69v Miehiä Naisia Yht. 2013) Henkilöstöpalvelut (72) Talous- ja tietohallinto (11) Kaavoituspalvelut (8) Perusturva (173) Sivistys (213) Tekninen (107) Yht. vuonna (584) v (0) (3) (20) (46) (46) (60) (85) (120) (115) (89) (0) (96) (488) (584) Vesilaitos (8) Vuokra-asuntopalvelu (7) Liikelaitokset yhteensä (15) Yhteensä Taulukossa on kuvattu vakituinen henkilöstö toimialoittain iän ja sukupuolen mukaan Määräaikaiset virka- ja työsuhteet Määräaikaisissa virka- ja työsuhteissa työskenteli vuoden lopussa 258 (248) henkilöä. Heistä 69 (66) työskenteli kansalaisopiston tuntiopettajina ja 189 (182) muissa, eri pituisissa määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa joko esimerkiksi sijaisena sairauspoissaolon tai lakisääteisen vapaan takia. Osalla heistä virka- ja työsuhde päättyi ja osalla jatkuu vuoden 2015 puolelle. 258 määräaikaisesta peräti 123 oli osaaikainen palvelusuhde. Määräaikaisuuteen tarvitaan aina perusteltu, laissa hyväksytty syy. 7

8 Tilanne Määräaikaiset palvelussuhteet Heistä 123 (124) oli osa-aikaisia. Palkkatuettujen työntekijöiden htv-määrää ei ole laskettu tässä mukaan. Kun kaikkien määräaikaisten tekemät tunnit vuonna 2014 muutetaan henkilötyövuosiksi, saadaan 169 henkilötyövuotta. Eri henkilöitä määräaikaisissa palvelussuhteissa oli yhteensä 730 (731, 770) henkilöä vuoden aikana. Muutettuna tämä henkilötyövuosiksi, määräaikaisten henkilötyövuodet olivat yhteensä 169 (174) henkilötyövuotta. Jotta pystymme vertailemaan eri vuosia keskenään, seuraamme henkilöstökertomuksessa vuoden viimeisenä päivänä voimassa olevien määräaikaisten virka- ja työsuhteiden lukumäärää ja henkilötyövuosiksi muutettua lukua. Luvussa 730 (731) ovat mukana kaikki lyhyet ja pitemmät määräaikaiset työsuhteet esimerkiksi tilapäisesti työskennelleet 123 (125) maatalouslomittajaa ja esimerkiksi kaikki osa-aikaiset palvelussuhteet kuten kansalaisopiston 133 (133) tuntiopettajaa, joiden tekemä kokonaistuntimäärä vastaa 15,0 päätoimisen opettajan työpanosta. Määräaikaisten palvelussuhteiden haastavuutta tilastoinnissa kuvaa esimerkki kansalaisopiston määräaikaiset tuntiopettajat, joita vuoden lopun tilastossa oli 69 (66). Heistä 9 (9) toimi kansalaisopistossa sivuvirassa, mutta päävirka tai -toimi on Keuruun kaupungin palveluksessa. Kaikkiaan vuoden aikana kansalaisopiston tuntiopettajalistalla oli 133 (133) nimeä ja jokainen heistä on joko määräaikainen tai sivutoiminen. Osalla on opetustunteja kevätkaudella, osalla vain syksyllä ja osalla molempina. Osalla on säännöllisesti 2-3 viikkotuntia, osalla ajoittain jopa 20 viikkotuntia. Oma lukunsa on lyhytkurssitarjonta. Kansalaisopiston kokonaistuntimäärä oli peräti (10423, 10344) tuntia. 2.8 Työllistäminen ja oppisopimus Työllistettyjen työsuhteet olivat pääsääntöisesti puolen vuoden mittaisia. Vuoden 2014 aikana palkkatuella oli palkattu 71 (66) henkilöä, joista kertyi 376 kuukautta ja 58 eri paikkaa. Henkilötyövuosiksi muutettuna tämä vastasi noin 31,38 henkilöä. Oppisopimuskoulutuksessa (palkkatuelliset) oli 6 henkilöä vuoden 2014 aikana: matkailu 1, henkilöstöpalvelut 1, tukipalvelut 3, sosiaalitoimi 1. Muilla toimialoilla oli lisäksi 7 henkilöä oppisopimuskoulutuksessa (muu rahoitus). Yhteensä 13 henkilöä suoritti oppisopimuskoulutusta. 8

9 3. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Palkkamenot Kaupungin maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2014 (vuoden 2013 ja 2012 luvut suluissa) olivat yhteensä ,19 ( ,20 ja ,43) euroa ja henkilösivukulut yhteensä ,89 ( ,16 ja ,03) euroa, jolloin henkilöstömenojen kokonaismäärä on ,08 ( ,36 ja ,46) euroa. Lisäksi investointeihin on kirjattu henkilöstömenoja ( ) euroa. Henkilöstömenojen kasvu vuodesta 2013 oli 1,9 % (3,4 % ja 4,5 %). 33,1 milj. euron palkkakustannuksista vuonna 2014 lomituspalvelujen osuus sivukuluineen oli ( ) euroa, maaseutuhallinto ja kehittäminen ( ) euroa edunvalvonnan ( ) ja ympäristöterveydenhuollon ( ) euroa, josta ympäristönsuojelun osuus oli ( ). Kansalaisopisto ja Musiikkiopiston osuus oli ( ) euroa. Em. yhteistoiminta-alueiden palkkakustannukset yhteensä olivat euroa (4,08 ja 3,99 milj. euroa) ilman opistoja, ja sisältäen myös opistot euroa. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten (KVTES, TS) mukaiset palkankorotukset korottivat palkkoja alkaen 20 euroa (yleiskorotus). Lisäksi TS:n henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotettiin 0,82 prosenttia, ja TTES:n tuntipalkkaisten työkokemuslisää ja henkilökohtaista lisää korotettiin. Eläinlääkäreiden yleiskorotus oli 0,62 %. Opetushenkilöstön yleiskorotus oli 0,4 %. 9

10 4. HENKILÖSTÖN TILA 4.1. Työpäivien jakaantuminen Tässä on kuvattu vuotuisen työssäolon jakautumista vuonna Laskennassa on eritelty koko henkilöstö sekä vakinainen henkilöstö ilman opettajia, määräaikaiset ilman opettajia, vakinaiset opettajat ja vakinaiset maatalouslomittajat. Työpäiviä oli käytettävissä 251. Ne jakautuivat seuraavasti: KOKO HENKILÖSTÖ sis. liikelaitokset Työaika (tehollinen) 80 % 202 työpv Vuosiloma 23 työpv Sairaus 10 työpv Muut vapaat 8 työpv Opinto-/vuorotteluvapaa 3 työpv Muu syy 3 työpv Koulutus 2 työpv Muu vapaa: mm äitiysloma, vanhempainloma, lapsen sairaus, hoitovapaa, asevelvollisuus Muu syy: mm harkinnanvarainen palkaton virkavapaa tai työloma, lomautus, lääkinnällinen kuntoutus VAKITUISET sis. liikelaitokset ilman opettajia Työaika (tehollinen) 72 % 181 työpv Vuosiloma 35 työpv Sairaus 14 työpv Muut vapaat 11 työpv Opinto-/vuorotteluvapaa 5 työpv Muu syy 3 työpv Koulutus 2 työpv MÄÄRÄAIKAISET, sis. liikelaitokset ilman opettajia Työaika (tehollinen) 88 % 221 työpv Vuosiloma 15 työpv Sairaus 9 työpv Muu syy 3 työpv Muut vapaat 2 työpv Koulutus 1 työpv Opinto-/vuorotteluvapaa 0 työpv 10

11 VAKITUISET OPETTAJAT Työaika 79 % 149 työpv Muut vapaat 13 työpv Vuosiloma 8 työpv Sairaus 7 työpv Muu syy 5 työpv Opinto-/vuorotteluvapaa 4 työpv Koulutus 2 työpv yht. 188 työpv Huom! Mukana ovat kaikki työntekijät, jotka ovat kirjoilla koulujen työyksiköissä ja siksi kuviossa näkyy lomapäiviä. VAKITUISET MAATALOUSLOMITTAJAT Työaika (tehollinen) 69 % 174 työpv Vuosiloma 37 työpv Sairaus 20 työpv Muu syy 7 työpv Opinto-/vuorotteluvapaa 7 työpv Muut vapaat 1 työpv Koulutus 5 työpv Huom! Koulutuspäiviin ei ole kirjattu edelleenkään kaikkia sisäisiä koulutuspäiviä. Koulutuspäivien määrät olivat vuonna 2013 yht. 935 pv ja 1285 pv vuonna

12 4.2. Poissaolot (vakituiset ja määräaikaiset) Tässä on tarkasteltu koko henkilöstön poissaoloja. Mukana luvuissa ovat sekä vakituiset että kaikki määräaikaiset työntekijät. Poissaoloilla tarkoitetaan henkilötyövuosi -käsitteeseen kuulumattomia poissaoloja, kuten sairauslomat ja vastaavat sekä lakisääteiset vapaat kuten äitiyslomat ja vanhempainvapaat, opinto- ja vuorotteluvapaat. Muihin vapaisiin on kirjattu mm lapsen sairaus ja hoitovapaa. Vuosilomia ja koulutuspäiviä ei lueta poissaoloihin tässä tarkastelussa. Sairauspoissaoloja kaupunkiorganisaatiossa seurataan järjestelmällisesti Työkyvyn tukemisen mallin ohjeistuksen mukaisesti (kts. kohta 4.2.1). Tavoitteena on sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy ja työntekijöiden työkyvyn säilyminen. Henkilötyövuosina laskettuna Keuruun kaupungin henkilöstön poissaolot olivat kaikkiaan 91,2 (vuonna 2013 yht. 90,6) henkilötyövuotta. Poissaolot vähentyivät peräti 10.8 henkilötyövuotta vuonna 2013, mutta nousivat hieman vuonna 2014 vuoden 2013 tasoon verrattuna. 12

13 4.3 Sairauspoissaolot Työpäivinä laskettuna sairauspoissaoloja henkilöä kohti oli 10 (10,10) työpäivää vuonna Henkilötyövuosiksi muutettuna sairauspoissaoloja kertyi 30,5 HTV. Kaikissa luvuissa ovat mukana myös määräaikaiset työntekijät. (Kunta-alalla vuonna 2013 keskimäärin 16,7 päivää) Merkittävää on, että vakituisista peräti 221 (238) työntekijää (34,9 %) ei ollut päivääkään töistä pois sairauden takia! Vuonna 2014 vakituiset työntekijät olivat poissa sairauden takia 14 (14) työpäivää. Tässä luvussa ovat mukana liikelaitokset, mutta eivät opettajat. Vakituiset opettajat sairastivat 7 (6) työpäivänä vuonna Määräaikaisille sairauspoissaoloa kertyi 9 (8) työpäivää. Maatalouslomittajat sairastivat 20 (19) työpäivää vuonna Perusturvassa sairauspoissaolot laskivat 0,9 htv:n verran, ja Sivistys toimialalla lisääntyivät (1 htv). Huom! Sivistys-toimialan henkilöstömäärä kasvoi lukien, kun varhaiskasvatuksen henkilöstö siirtyi perusturvasta sivistys-toimialalle. 13

14 Sairauspoissaolojen kustannuksia Sairausajan palkkoja maksettiin vuonna ,84 - sivukulut, 22,456 % ,53 Yhteensä ,37 (v yht ,78 ) Sairauspäiviä oli yhteensä 8696 työpäivää (8385 v. 2013) Sairausajan palkka + sivukulut oli keskimäärin 107,85 /pv (vaihtelee toimialoittain) (108,49 /pv v. 2013) EI huomioitu, että Kelalta ja tapaturmakorvauksia saatu yhteensä ,84 euroa ( ,96 ). EI huomioitu sijaiskuluja! Työterveyshuollon kustannukset (Lähde: Työnantajan korvaushakemus Kelalle työterveyshuollon kustannuksista) Keuruun kaupunki on ostanut lakisääteiset työterveyshuollon palvelut pääosin Työterveys Aalto liikelaitokselta lukien % 2013 % 2012 % 2011 % Keuruun kaupunki Korvausluokka I , , ,87 95,730 55,39 Korvausluokka II , , , ,61 YHT (liikelaitokset eivät mukana tilastossa) Tavoitteena on, että ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (korvausluokka I) osuus on vähintään 60 prosenttia. Tavoite on täyttynyt jo kolmena vuonna peräkkäin. Työnantaja saa korvausluokan I kustannuksista korvauksia 60 prosenttia, kun käytössä on Varhaisen tuen toimintamalli (Keuruulla nimeltään Työkyvyn tukemisen malli). Korvausluokan II kustannuksista korvataan 50 prosenttia. Esimerkiksi vuonna 2013 Kelalta saatiin takaisin euroa (vuoden 2012 kustannuksia), ja vuonna 2014 yhteensä euroa (vuoden 2013 kustannuksia). Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen jakaantuminen vuonna 2014 (ilman liikelaitoksia) Vakituisista työntekijöistä 221 henkilöllä (34,9 % ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja vuonna Laskennassa ovat mukana kaikki vakituiset henkilöt joilla on ollut vakituinen palvelusuhde vuoden 2014 aikana eli 633 henkilöä. Vrt. vuoden viimeisen päivän henkilölukuun 596. sairauspäivät 1-3 pv 4-10 pv pv pv pv pv osuus hlömäärästä (412), 107 (104) hlöä 109 (90) hlöä 163 (152) hlöä 12 (18) hlöä 14 (13) hlöä 7 (7) hlöä joilla oli poissaoloja 25,97 % (27,08 %) 26,46 % (23,44 %) 39,56 % (39,58 %) 2,91 % (4,69%) 3,40 % (3,39%) Tässä taulukossa on huomioitu vain sairauksista ja tapaturmista johtuvat poissaolot, ei kuntoutusta. 1,70 % (1,82%) 14

15 4.4 Työtapaturmat Taulukoon on kirjattu muun muassa vuoden 2014 aikana sattuneet tapaturmat ja tilastoa aikaisemmilta vuosilta. Tiedot on kerätty vakuutusyhtiöiden tilastoista. Yhdistelmä vakuutusyhtiölle ilmoitetuista tapaturmista vuosina Olosuhde Vahinkojen lukumäärä korvauspäivät korvauspäiviä / tapaturma Työssä Työmatkalla Työliikenne muualla työpaikan ulkopuolella Ammattitauti Työtapaturmat ja ammattitaudit YHTEENSÄ näistä maatalouslomittajien osuus; työssä ELÄKÖITYMINEN, vakituinen henkilöstö Vuoden 2014 aikana kaupungin palveluksesta jäi toistaiseksi voimassa olevalla päätöksellä eläkkeelle kaikkiaan 22 henkilöä (22 henkilöä v ja 18 henkilöä v. 2012). Vanhuuseläkkeitä näistä oli 18 (19, 16), työkyvyttömyyseläkkeitä 4 (3, 2). Keskimäärin eläkkeelle siirrytään Keuruulla noin 62 (60) vuoden ikäisenä. Yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä oli 96 vakituista työntekijää ja vuotiaitakin 110, mikä tuo haasteita työntekijöiden rekrytointiin, mutta antaa vastaavasti organisaatiolle mahdollisuuksia henkilöstön sijoittamista koskevissa ratkaisuissa niin toiminnan kuin taloudenkin näkökulmista. Luvut sisältävät liikelaitokset. Merkittävä eläköitymisajanjakso on Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) tilaston mukaan vuosien välisenä aikana, jolloin eläköityy (vanhuuseläke) n. 130 henkilöä, mikä tarkoittaa tarkastelujakson (6 v) aikana keskimäärin 20 henkilöä vuosittain. Merkittävin eläköitymisvuosi on KEVA:n tilaston mukaan v. 2015, jolloin eläköityisi (vanhuuseläke) 27 henkilöä. Vuoden 2017 jälkeen eläköitymiskehitys kääntyy laskuun. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen on tärkeä haaste. Kokonaisvaltaisella työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan vähentää myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä ja pidentää siten työuria. Samalla säästetään huomattavasti henkilöstökuluissa. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna kahdeksan vuoden aikana vuosina eläkkeelle siirtyy eniten perhepäivähoitajia, peruskoulun ja lukion lehtoreita ja tuntiopettajia, toimistohenkilökuntaa, sosiaalialan työntekijöitä, keittiöhenkilökuntaa ja erityisopettajia. 15

16 Tämän uudempaa taulukkoa ei ole saatavilla. 6. KOULUTUS JA TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN 6.1. Jatko- ja täydennyskoulutus Toimialat kouluttivat henkilöstöään omien määrärahojensa ja asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Pääpaino hallintokuntien omassa koulutuksessa oli edelleen henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 6.2 Työkyvyn ylläpitäminen ja virkistystoiminta Keuruun kaupunki edistää työntekijöidensä liikuntaharrastusta tukemalla liikuntapalvelujen käyttöä. Työnanjan tuki on tarkoitettu työkykyä ylläpitävän liikunnan harrastamiseen. Henkilökunnan virkistystoimintaan on varattu määrärahaa henkilöstöpalveluissa ja toimialoilla. Liikuntaetuna sai valita (1 krt/vko) joko Sport Centerin tai uimahallin liikuntapalveluja. Mikäli työntekijä halusi osallistua uimahallilla tai kuntosaleilla ohjatuille tunneille tai jumppa- tai spinning -tunneille tai pelata sulkapalloa, hän maksoi itse pienen omavastuuosuuden. Keuruun uimahallissa työntekijöillä oli mahdollisuus käydä uimassa ja/tai kuntosalissa kerran viikossa. Mänttä-Vilppulassa ja Jämsässä työskenteleville tarjottiin mahdollisuutta käyttää oman kunnan uimahallia Mäntässä ja Jämsänkoskella tai vaihtoehtoisesti Töpinä Centerin kuntosalia Mäntässä. Maksamalla osan osallistumismaksusta henkilökuntaa kannustettiin osallistumaan erilaisiin JUOKSU- ja HÖLKKÄ -tapahtumiin kuten esimerkiksi Kisailijoiden Syyshölkkään, Markkinahölkkään ja Nice Run-liikuntatapahtumaan Jyväskylässä. 16

17 PYÖRÄILY: Keuruun kaupunki oli mukana valtakunnallisessa Kilometrikisassa. HIIHTO: Työntekijöitä osallistui muun muassa Keuruu-Multia -laturetkelle. KIRKKOVENESOUTU: Keuruun kaupungin työntekijöitä oli mukana Murolesoudussa Ruovedellä, Sulkavan Soudussa sekä Källin Kierroksella Keuruulla. Keuruun kaupungin työntekijöiden Liikuntailtapäivä järjestettiin urheilukentällä. Työnantaja haluaa antaa jokaiselle mahdollisuuden testata UKK-kävelytestillä oma kuntotaso, jonka perusteella Työterveys Aallon työfysioterapeutti antaa henkilökohtaisen kunto-ohjelman. Lisäksi liikuntailtapäivässä mitattiin kehon koostumus ja tutustuttiin eri lajeihin uimahallilla. Järjestelyistä vastasi vapaa-aikatoimi ja Työterveys Aalto. Kesäteattereihin ja jääkiekko-otteluihin jaettiin pääsylippuja. Eri toimialoilla järjestettiin lisäksi omia ulkoiluiltapäiviä keväällä ja syksyllä Henkilöstötilaisuuksia Toimialat ovat järjestäneet omia henkilöstötilaisuuksia. 7. Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain Suurin osa Keuruun kaupungin henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Loput jakaantuvat kunnallisen opetushenkilöstön (OVTES), teknisen henkilöstön (TS), tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) ja lääkäreiden (LS) virka- ja työehtosopimuksen piiriin. KVTES 68,97 % (68,31 %) TTES 2,22 % (2,53 %) OVTES 21,91 % (22,39 %) LS 1,22 % (0,92 %) (eläinlääkärit) TS 5,67 % (5,86 %) 17

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2009

Henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2012

Henkilöstöraportti 2012 Henkilöstöraportti 2012 Johtokunta 25.3.2013 Yhtymäkokous 19.6.2013 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 2.1. Henkilöstön lukumäärä... 3 2.2. Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKEISET ASIAT 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 3 2.2 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TUUSULA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 24 Henkilökunnan palkat/asukas rahanarvo: elinkust.ind 1951=1 asukkaat 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22

Lisätiedot