Henkilöstöraportti 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2013"

Transkriptio

1 Yt -toimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön määrä ja rakenne...5 Henkilöstö hallinnonaloittain...5 Henkilöstö sopimusaloittain...6 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne...7 Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus...8 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus...9 Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä...9 ELÄKÖITYMINEN...11 Eläkkeelle siirtyminen...11 Eläkepoistuma-arvio...11 HENKILÖSTÖN POISSAOLOT...13 Poissaolot...13 Työtapaturmat...15 Talkoovapaat...16 TYÖHYVINVOINTI JA YHTEISTOIMINTA...17 Henkilöstön koulutus...17 Kehityskeskustelut ja perehdyttäminen...17 Työterveyshuolto...17 Yhteistoiminta...18 Työsuojelu...19 Tyky-toiminta...19 Kuntoutus...19 Työnohjaus...19 Henkilöstön muistaminen...19 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...20 TAULUKKOJA

3 HENKILÖSTÖRAPORTTI JOHDANTO Pöytyän kunnassa on vuosittain laadittu henkilöstöraportti, joka esitetään tilinpäätöksestä erillisenä asiakirjana ja annetaan tiedoksi myös valtuustolle. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetysti olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista. Se sisältää myös tietoja henkilöstön tilasta mm. sairauspoissaoloista, työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitoa koskevista toimenpiteistä. Kertomus kattaa kuntaan työ- ja virkasuhteessa olevan koko- ja osa-aikaisen henkilöstön. Omais- ja perhehoitajat, tukihenkilöt ja palkattomat harjoittelijat sekä työssäoppijat eivät sisälly lukuihin. Tiedot on koottu kunnan henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä saatujen tietojen pohjalta. Lisäksi tietoa on koottu kunnan kirjanpidosta, Kuntien eläkevakuutuksen ja vakuutusyhtiön tilastoista, työterveyshuollosta ja esimiehiltä. KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet uuden suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Uuden suosituksen mukainen raportointi on mahdollista ottaa käyttöön vasta henkilöstöhallinnon ohjelmistomuutoksen jälkeen. Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Tarjottavat palvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia. Henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän hitaasti. Vaikka kuntien henkilöstömäärä vähenee jonkin verran tulevina vuosina, vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa. Suurin osa uudesta henkilöstöstä palkataan vakinaisiin palvelussuhteisiin. Uusia työntekijöitä palkataan pääasiassa eläkkeelle jäävien tilalle. Henkilöstö kunnan strategiassa Kunnan strategiassa on viisi strategista päämäärää, joista yksi on: Pöytyän kunta on hyvä työnantaja. Henkilöstöpolitiikan arvoiksi on määritelty johdonmukaisuus, oikeudenmukaisuus, vuorovaikutteisuus ja kehitysmyönteisyys. Vuoden 2012 aikana hyväksyttiin Pöytyän kunnan henkilöstöstrategia kunnanvaltuustossa. Henkilöstöstrategia on laadittu kunnan strategiaan perustuen. Henkilöstöstrategia viestittää kunnan työyhteisöille yhtenäisyyttä henkilöstöasioiden hoidossa sekä periaatteita ja tapoja, joilla henkilöstöasioita toteutetaan. Strategiaan on liitetty myös tasa-arvosuunnitelma. Kunnan henkilöstövision 2015 mukaan Pöytyän kunta on houkutteleva ja arvostettu työpaikka, jossa jokainen voi kokea työssään onnistumista. Strategiset päämäärät eli millä saamme vision toteutumaan - osaamisen kehittäminen - johtamisen ja esimiestyön kehittäminen ja tukeminen - työhyvinvoinnin edistäminen - pätevien työntekijöiden saaminen ja henkilöstön pysyvyyden lisääminen Henkilöstöstrategian toiminta-ohjelmassa on esitetty em. päämäärien konkreettiset toimenpiteet ja aikataulutus tavoitteiden saavuttamiseksi. 3

4 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstöä yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Keski-ikä 45,3 45,4 45,7 45,4 Keskimääräinen eläköitymisikä (KuEL) 63,8 59,3 58,6 58,8 Terveysperusteiset poissaolot tpv/henkilö (vak) 12,5 10,3 10,6 12,9 Palkat milj. 16,9 16,8 16,1 15,1 Sivukulut milj. 5,1 5,0 4,8 4,7 Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista, % 39,7 40,7 41,1 41,7 4

5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön määrä ja rakenne Vuoden 2013 lopussa Pöytyän kunnan palveluksessa oli yhteensä 565 henkilöä. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli 438 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 127. Luku ei kuvaa työssä olevien määrää, koska vakinaisen henkilöstön lukumäärään sisältyvät kaikki, joilla oli toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde, myös ne, jotka olivat palkallisella tai palkattomalla virka- tai työvapaalla. Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos% ed.vuodesta Vakinaiset ,2 Määräaikaiset ,1 joista työllistettyjä joista oppisopimus Yhteensä ,4 Kansalaisopiston tuntiopettajia ei ole mukana määräaikaisissa palvelussuhteissa. Määräaikaisten osuus oli 22,4 % henkilöstömäärästä, kun se vielä vuonna 2011 oli 24,4 %. Pöytyä on määräaikaisten määrässä vielä jonkin verran yli kunta-alan keskiarvon. Vuoden vaihteesta johtuen määräaikaisissa on runsaasti lyhytaikaisia sijaisia. Vuonna 2012 koko kunta-alalla oli määräaikaisia työntekijöitä keskimäärin 21 %. Vuoden 2012 osalta kunta-alan vertailutietoja ei ole vielä saatavissa. Vakinaisesta henkilöstöstä 11,8 % (2012: 12,2 %) on osa-aikatyössä. Kuntien henkilöstöstä osa-aikaisia tai sivutoimisia on 15 %. Pöytyäläisten osuus kunnan vakituisista työntekijöistä on 69 %. Kuntien yhdistymiseen liittyvä palvelussuhdeturva on ollut voimassa vuoden 2013 loppuun. Työttömiä työnhakijoita kunta työllisti vuonna 2013 kaikkiaan 13 henkilöä yhteensä 1333 työpäivän ajaksi, noin 5,2 henkilötyövuotta. Työllistetyt ovat työskennelleet kirjastoissa, päiväkodeissa, palvelutaloilla ja työpajalla. Tukea työllistämiseen saatiin yhteensä euroa. Henkilöstö hallinnonaloittain Palvelussuhde Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Muutos % Osuus % Hallinto- ja talous ,0 3,0 Lomituspalvelut ,5 11,7 Perusturva ,7 31,2 Sivistys ,0 40,4 Tekninen ,0 3,7 Ruoka- ja siivousyksikkö ,4 10,1 Yhteensä ,4 100,0 5

6 Suurin osa henkilöstöstä työskentelee sivistyksen ja perusturvan toimialalla. Näissä kahdessa hallintokunnassa työskentelee lähes 72 % Pöytyän kunnan koko henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen osuus sivistystoimen henkilöstöstä on 31 %. Molemmat toimialat ovat varsin työvoimavaltaisia aloja. Molempien toiminta on suurelta osin lakisääteistä ja usein henkilöstön määrää ja laatua normitetaan lakien perusteella. Lakisääteiset perhevapaat oikeuttavat pitkiin poissaoloihin. Perhevapaiden, vuosilomien sekä opinto- ja vuorotteluvapaiden ajaksi tarvitaan sijaisia, koska lakisääteiset peruspalvelut on hoidettava myös vakinaisen henkilöstön poissa ollessa. Henkilöstömäärä on kokonaisuutena hieman laskenut. Vakituisten määrä laski 10 henkilöllä edellisestä vuodesta. Hallinnon ja talouden toimialalta siirtyi kaksi maaseutuasiamiestä Loimaan maaseutuhallinnon yksikköön ja yksi toimistosihteerin toimi lakkautettiin eläköitymisen yhteydessä sekä kaksi vakanssia on täytetty määräaikaisena. Myös teknisessä toimessa on rakennuspäällikön toimi täytetty määräaikaisesti ja yksi toimistosihteerin toimi lakkautettiin. Uusia vakansseja perustettiin perusturvan ja sivistyksen toimialoille; suunnitteluopettaja, sairaanhoitaja ja 7 lähihoitajaa. Lähihoitajan toimista 4 ei täytetty, koska Kotikarpalon ryhmäkotiosaston muuttaminen dementiayksiköksi siirtyi. Vakituinen henkilöstö hallintoaloittain Hallinto- ja talous Lomituspalvelut Perusturva Sivistys Tekninen Ruoka- ja siivousyksikkö Vuonna 2012 varhaiskasvatus siirtyi perusturvan toimialalta sivistystoimeen Henkilöstö sopimusaloittain Pöytyän kunnan henkilöstöön sovelletaan neljää eri virka - ja työehtosopimusta: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 6

7 Naisia Miehiä Yhteensä KVTES OVTES TS TTES 2 2 Yhteensä Henkilöstö sopimusaloittain OVTES 19 % TS 3 % TTES 0 % KVTES OVTES TS TTES KVTES 78 % Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Koko henkilöstöstä naisia oli 84,2 % (2012: 83,4 %) ja miehiä 15,8 % (2012: 16,6 %), vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 84,7 % ja miehiä 15,3 %. Vuonna 2013 vakinaisesta henkilöstöstä lähes kolmannes (32,6 %) oli alle 40 - vuotiaita. Alle 50-vuotiaiden osuus oli 60 % henkilöstöstä. Yli 60-vuotiaita oli 11 %. Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle , , , , ,0 65 ja yli 1 0,2 Yhteensä ,0 Pöytyän kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 45,3 vuotta (2012: 45,4). Opetusja kirjastopalvelujen sekä vanhuspalvelujen henkilöstö on keskimäärin nuorinta, keskiikä 43,9 vuotta. Korkein keski-ikä on yleishallinnon 50,8 vuotta ja teknisen toimen henkilöstöllä 50,6 vuotta. Koko kuntasektorilla henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on korkeampi kunta-alalla kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. 7

8 Ikärakenteesta johtuen työkyvyn ylläpitäminen, työhyvinvoinnin lisääminen ja osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa on entistä haasteellisempaa. Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstömäärä Ikä Vuosi 2013 Naiset Vuosi 2013 Miehet Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus Kuntatyönantajan palveluksessa ollaan perinteisesti pitkään. Yli 20 vuotta Pöytyän kunnan palveluksessa on ollut 27 % (2012: 28 %) henkilöstöstä. Yli 30 vuotta kuntaa palvelleita on 31 ja he kaikki ovat naisia vuotta työskennelleiden vähyys johtunee 1990-luvun alun lamasta. Henkilöstöstä 22 %:lla (2012: 20 %) on palvelusaika alle 5 vuotta. Miehet Naiset Yhteensä v v v v v v Yhteensä

9 Palvelusaika henk Miehet Naiset v v v v v 30 v- vuodet Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Vuoden aikana päättyi kaikkiaan 30 toistaiseksi voimassa ollutta palvelussuhdetta. Eläkkeelle siirtyi 15 henkilöä ja muutoin palvelussuhteita päättyi 15 kpl. Vaihtuvuus oli 6,8 % vakituisesta henkilöstöstä. Rekrytoinnissa käytetään sähköistä Kuntarekry.fi -palvelua. Kuntarekryn kautta julkisessa haussa oli yhteensä 69 tehtävää ja hakemuksia tuli yhteensä 607 kpl eli keskimäärin 8,7/tehtävä. Kuntarekryn käytön myötä hakemusten määrä on kasvanut ja hakemusten käsittely ja yhteenvetojen tekeminen helpottunut huomattavasti. Kuntarekryn käyttökustannukset olivat noin 2700 e/vuodessa (alv 0 %). Taloudellisen tilanteen takia käytössä on edelleen täyttölupamenettely. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä Ammattinimike/ammattiryhmä (vakinaiset) 2013 Lähihoitaja, ohjaaja (keva) 94 Opettajat (luokanop, lehtori, erityisop, tuntiop, rehtori) 91 Maatalouslomitus 43 Päivähoito (lastentarhaop, lastenhoitajat, perhepäivähoit, avustajat) 56 Ruokapalvelu (ruokapalveluesimies, -vastaava, -työntekijä, kokki) 29 Koulunkäyntiavustaja, iltapäivätoiminnan ohj. 19 Toimistohenkilöstö (palkkasihteerit, kirjanpitäjät, toimistosihteerit, arkistosihteeri) 17 Laitoshuoltaja 14 Sairaanhoitaja, vast. sairaanh. 12 Kiinteistön hoitaja,huolto-, laitos-, kirvesmies 12 Hoitotyöntekijä 6 Kirjastotoimi (kirjastotoimenjoht, kirjastonhoitaja, kirjastovirkailija) 8 9

10 Suurimmat ammattiryhmät olivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä sekä vaativissa ammattitehtävissä työskentelevät lähihoitajat ja sairaanhoitajat (24,2 %), opettajat ja koulunkäyntiavustajat (25 %), päivähoidon henkilöstö (12,7 %) ja maatalouslomitus (9,8 %). Vakituisesta henkilöstöstä 3,4 % toimii johto- ja asiantuntijatehtävissä. Tähän ryhmään on laskettu henkilöt, jotka toimivat hallinnon hinnoittelussa tai ovat hinnoittelemattomia ja tekn. palkkaryhmä III. Toimistohenkilöstön osuus oli 3,8 %. 10

11 ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle siirtyminen Eläkepoistuma-arvio Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle jäi 11 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 4 työntekijää. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,8 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 59,5 v. Lähde: Kuntien eläkevakuutus 11

12 Kuntien eläkevakuutus on arvioinut Pöytyän kunnasta eläkkeelle vuosina jäävän henkilöstömäärän. Arvio perustuu henkilöstön aiemman eläkelainsäädännön mukaisiin vanhuuseläkeikiin ja aiemman toteuman mukaan arvioituihin työkyvyttömyys eläkkeitten määriin. Vuodesta 2005 lähtien eläkkeelle jäämisikä on pääsääntöisesti valittavissa vuoden välillä. Taulukoissa on Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Pöytyän kunnan henkilöstön eläkepoistumasta vuoteen Arvion mukaan vuosina eläkkeelle siirtyy 65 henkilöä ja vuosina yhteensä 46 henkilöä. Luvut sisältävät myös työkyvyttömyyteen perustuvan eläkepoistuman. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Kunta pyrkii henkilöstöpoliittisin toimenpitein edesauttamaan ikääntyvien työssä jaksamista ja siten vaikuttamaan eläkkeelle jäämisen myöhentämiseen. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on kehittynyt jo varsin myönteisesti. Suurimmat haasteet liittyvät ennenaikaisiin työkyvyn menetyksiin. 12

13 HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Poissaolot TYÖPÄIVIÄ Muut Henkilöstö Vuosiloma määrä (vak. ja määräaik.) Sairausloma Perhevapaa Vuorottelu- ja opintovapaa Poissaolot yhteensä Hallinto ja talous Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta. Nousu johtuu lähinnä tapaturmista aiheutuneista sairauspoissaoloista. Sairauspoissaoloihin on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Sairauspoissaolo-ohjeistus on annettu ja erikseen on lisäksi hyväksytty varhaisen tuen malli. Varhaisen tuen toimintamallin mukaan esimiehet yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ottavat työntekijöiden ongelmat puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voimaan tulivat työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslakien muutokset, joiden tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia puuttua varhain pitkittyviin työkyvyttömyyksiin. Tavoitteena on parantaa työkyvyn arviointiprosessin toimivuutta työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä. 13

14 Sairauspäiviä kirjattiin vakituiselle henkilöstölle yhteensä (2012: 4 596) työpäivää, mikä tekee työntekijää kohden 12,5 (2012: 10,3). Sairauspoissaoloprosentti on 5,0 (2011: 4,1). Kun sairauspoissaolopäivien keskiarvo lasketaan koko henkilöstön lukumäärästä, oli kunta-alalla vuonna 2012 sairauspoissaoloja keskimäärin 8,4 työpäivää jokaista henkilöä kohden. Määrä on enemmän kuin kaikilla palkansaajilla keskimäärin (7,1). Koko kunta-alan sairauspoissaolojen kehityksen suunta on ollut kasvava vuodesta 2008 lähtien. Lähde: Kunta-alan työolobarometri 2012 Sairauspoissaolot/tpvä/v sairausloma omailm. yhteensä tpv/hlö Poissaolo% Hallinto- ja talous ,7 2, ,4 1, ,8 1, ,3 2,5 Lomitusyksikkö ,1 6, ,0 11, ,3 11, ,9 11,1 Perusturva ,2 6, ,5 4, ,5 5, ,4 6,2 Sivistys ,7 3, ,7 1, ,1 2, ,9 4,0 Tekninen ,8 0, ,1 2, ,8 0, ,9 0,4 Ruoka ja siivous ,4 5, ,8 3, ,1 2, ,2 2,9 Yhteensä ,9 5,1 Yhteensä ,6 4,2 Yhteensä ,3 4,1 Yhteensä ,5 5,0 14

15 Sairauspoissaolot (vakituinen henkilöstö) % kalenteripäivä alle 4 pv , pv , pv , pv , pv ,8 yli 180 pv ,3 Yhteensä ,0 Työtapaturmat Pöytyän kunnan vakituisesta henkilöstöstä 38,7 %:lla (2012: 35,7 %) ei ollut yhtään sairaudesta johtuvaa poissaoloa vuoden aikana. Sairauspoissaoloja aiheutti eniten tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joita on 26,4 % sairauspäivistä. Seuraavaksi eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat hengitystiesairaudet 14,2 %, mielenterveyden häiriöt 12,7 % ja erilaisista tapaturmista aiheutuneet vammat 12,4 %. Merkittävää edelliseen vuoteen verrattuna on se, että tapaturmista aiheutuneiden vammojen osuus on kasvanut huomattavasti (7 % v. 2012) ja samoin mielenterveyden ongelmat (7,1 % v. 2012). Sen sijaan tuki- ja liikuntaelinsairaudet (36,2 % v. 2012) ja hengityselinsairaudet (21,2 % v. 2012) ovat laskeneet. Työtapaturmien tilastointi perustuu If Vahinkovakuutusyhtiöltä saatuihin tietoihin. Työtapaturmat ovat kaikki olleet arvioiduilta seurauksiltaan vähäisiä tai ohimeneviä, ei yhtään pysyvään invaliditeettiin johtanutta. Työtapaturmat (IF:n tapaturmatilastot) Vuosi Työtapaturmat ja ammattitaudit yhteensä * joista työssä * joista työmatkalla * joista ammattitauteja 3 1 Korvauspäiviä yhteensä Korvauspäiviä/tapaturma Korvaukset Työtapaturmien määrä on noussut merkittävästi edellisistä vuosista. Työtapaturmien korvauspäivät ovat lähes kolminkertaistuneet. Korvauspäivistä opettajien ja koulunkäyntiavustajien osuus oli 38 %, hoitohenkilökunnan 21 %, lomittajien 21 %, varhaiskasvatuksen 17 % ja muut 3 %. Yli puolet (51 %) tapaturmista on johtanut alle kolmen päivän työkyvyttömyyteen. Tapaturmista viisi on aiheuttanut lähes 70 % korvauspäivistä ja kustannuksista. Työmatkatapaturmien osuus on 15 %. Yleisin syy tapaturmiin oli putoaminen, kaatuminen. 15

16 Talkoovapaat Talkoo- ja säästövapaapäiviä pidettiin yhteensä 1078 (2012: 609) päivää seuraavasti: hallinto ja talous sekä kuntakehitys 148, perusturva 254, sivistys 340 ja tekninen 336. Määrä vastaa noin neljää henkilötyövuotta. Talkoo- ja säästövapaapäiviä piti yhteensä 177 työntekijää ja palkkasäästöä sivukuluineen kertyi noin euroa. Henkilöstölle suositeltiin vähintään viiden talkoovapaapäivän pitämistä vuoden 2013 aikana. Kunnanviraston toimipisteet pidettiin elo-syyskuussa suljettuna perjantaisin, johon keskitettiin yksittäisten talkoo-/säästövapaiden pitäminen. 16

17 TYÖHYVINVOINTI JA YHTEISTOIMINTA Henkilöstön koulutus Henkilöstön palkallisia koulutuspäiviä on palkanlaskentaan kirjattu yhteensä 578 (2012: 775) päivää. Tilastoinnista puuttuu jonkin verran paikallisesti järjestettyjä koulutus- ja kehittämispäiviä. Henkilöstökoulutuksen kurssi- ym. maksut olivat yhteensä (2012: ) euroa ja matkakustannukset (2011: ) euroa. Kehityskeskustelut ja perehdyttäminen Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja työntekijän säännöllisin välein käytäviä keskusteluja. Kehityskeskustelun tarkoituksena on selkiyttää kauden tärkeimmät tehtävät, tavoitteet ja odotukset, keskustella työtilanteesta ja osaamisen kehittämisestä, arvioida suoritusta, antaa ja saada palautetta sekä sopia tarvittaessa konkreettisista toimenpiteistä. Talousarviossa tavoitteena oli kehityskeskustelujen käyminen hallinnon kaikilla tasoilla. Selvityksen perusteella kehityskeskusteluja on pidetty 76 %:sti (2012: 76 %). Vaihtelut eri hallinnon alojen välillä ovat edelleen suuria. Henkilöstömuutosten johdosta osassa työyksiköitä ei ole käyty kehityskeskusteluja. Uuden henkilöstön perehdyttämisen tueksi käytössä on yleisohje työhön perehdyttämiseen. Tämän lisäksi käytössä on myös henkilöstöopas, joka on tarkoitettu kunnan henkilöstölle ja on osa perehdyttämistä. Oppaasta saa tietoa kunnasta työnantajana. Opas on päivitetty Työterveyshuolto Koko henkilöstön työterveyspalvelut on tuottanut Työterveyspalvelu Työkymppi. Sopimus sisältää sekä lakisääteisen työterveyshuollon (ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta) että sairaanhoitopalvelut (yleistaso). Toiminta perustuu vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. Korvausluokan I (lakisääteinen) kustannukset ovat e (v. 2012: e) ja korvausluokan II (sairaanhoidon) e (v. 2012: e) eli yhteensä e (v. 2012: e). Arvioitu korvaus Kelalta on noin euroa. Ennaltaehkäisevä toiminta (korvausluokka I) sisältää terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja tietojen antamisen ja ohjauksen. Sairaanhoitoon (korvausluokka II) sisältyvät työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanotot, erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä sekä tarpeelliseksi katsotut työterveyslääkärin määräämät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. 17

18 Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta Korvausluokka I Terveystarkastukset kpl Lääkärit Terveydenhoitajat Fysioterapeutit Psykologit Tutkimukset Laboratorio Kuvantaminen Neuvonta ja ohjaus tunti Lääkärit 16,5 5,5 13,0 Terveydenhoitajat 49,0 38,0 36,5 Fysioterapeutit 117,5 17,0 22,5 Psykologit 27,5 34,5 5,0 Työpaikkaselvitykset Lääkäri 4,5 7,0 Terveydenhoitajat 24,5 31,5 26,5 Fysioterapeutit 77,0 23,5 37,5 Psykologit 2,0 2,5 Kunnan kotihoidon osalta tehtiin työpaikkaselvitys. Työterveyshuollon sairaanhoito Korvausluokka II Sairaanhoitokäynnit kpl Lääkärit Terveydenhoitajat Fysioterapeutit Tutkimukset Laboratorio Kuvantaminen Yhteistoiminta Yhteistoiminnasta on hyväksytty menettelytapasopimus, jolla tarkennetaan, miten ytlakia työntekijöiden ja työnantajan välillä toteutetaan Pöytyän kunnassa. Sopimuksella yhdistetään työsuojelutoiminta ja muu yhteistoiminta yhteisen organisaation tehtäväksi. Koko kunnan osalta yhteistoimintaa hoitaa YT-toimikunta ja sen tehtäviin kuuluu myös työsuojelu. YT-toimikunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. YT-toimikunnassa käsiteltiin mm. kuntarakenneuudistusta, yhdistymisselvitystä Auran kunnan kanssa, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, henkilöstöstrategian toimintaohjelmaa, koulu- 18

19 Työsuojelu verkkoselvitystä, säästövapaaohjeistusta, tyky-rahan käyttöä ja ruokapalveluselvityksen laajentamista. Työsuojeluvaltuutetut on valittu toimikaudeksi Työsuojeluvaltuutettuja on kolme ja heillä on kullakin kaksi varavaltuutettua. Työsuojeluvaltuutetut toimikaudeksi valittiin syksyllä sopuvaalilla. Työhyvinvointisuunnitelmat on päivitetty 77 %:sti. Pöytyän kunnan työpaikat ovat savuttomia lukien. Tyky -toiminta Henkilöstöllä on mahdollisuus saada käyttöönsä 40 euron arvosta/työntekijä Tyky + kuntoseteleitä, joita voidaan käyttää liikunnan ja kulttuurin maksamiseen. Tyky -seteleitä käytti 208 (2012: 181) työntekijää. Seteleissä on 10 euron omavastuuosuus. Vapaa-aikatoimen järjestämistä liikuntaryhmistä ja kunnan kuntosaleista ei peritä maksua kunnan työntekijöiltä. Kuntosalikäyntejä oli yhteensä 45 (2012: 71) ja vapaaaikatoimen liikuntaryhmissä kävi 13 (2012: 8) kunnan työntekijää. Lisäksi käytössä oli 15 e/vakanssi tyky-rahaa työyhteisöjen yhteiseen toimintaan. Työyhteisöt ovat mm. käyneet teatterissa, elokuvissa, risteilyillä, keilaamassa, patikoimassa ja ruokailemassa. Kuntoutus Kuntoutukseen käytettiin yhteensä 137 (2012: 25) työpäivää. Kuntoutuksessa oli ruoka- ja puhtaanapitopalveluista, varhaiskasvatuksesta ja lomituksesta työntekijöitä. Työnohjaus Työnohjaukseen osallistui yhteensä 56 (2012: 107) työntekijää ja työnohjauskertoja oli yhteensä 54 (2012: 65). Osa näistä oli yksilöohjausta ja osa ryhmäohjausta. Työnohjauksen kustannukset ovat osittain työterveyshuollon kustannuksissa ja erikseen on maksettu (2012: ) euroa. Henkilöstön muistaminen Henkilöstöä muistetaan merkkipäiväsäännön mukaisesti. Merkkipäivälahjojen kustannukset olivat yhteensä euroa (2012: euroa). Kunnan työntekijöitä muistetaan myös pitkäaikaisesta palvelusta. 10, 20, 30 ja 40 vuoden yhdenjaksoisesta palvelusta saa palkallista vapaata 1-5 päivää. 14 työntekijälle myönnettiin yhteensä 21 (2012: 43) työpäivää palkkiovapaana. 19

20 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Henkilöstökulut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Luottamushenk.kokouspalkkiot Muut luottamushenk.palkkiot Viranhaltijoiden kokouspalkkiot Muut palkkiot Vakinaisen KVTES-henkilöstön palkkiot Määräaik. KVTES-henkilöst.palkkiot Vakinaisten opettajien palkat Määräaikaisten opettajien palkat Vakin.teknisen henkilöstön palkat Määräaik.tekn.henkilöstön palkat Muiden tilapäisten palkat Tunti- ja urakkapalkat Työll.ja oppisop.palkat Muut korvaukset Jaksotetut palkat Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palkkaper.KuEL maksut Eläkemenoper.KuEL maksut Varhe-maksut VaEL eläkemaksut Muut eläkevakuutusmaksut Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Eläkekulut Sotu-maksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Yhteensä Palkkakulut nousivat edellisestä vuodesta vain 0,5 %, talousarvion toteutuma 98 %. Kuntasektorin ansiotasoindeksin muutos oli vuositasolla 1,8 %. Henkilöstösivukulujen osuus kaikista henkilöstökustannuksista oli 23,3 %. 20

21 TAULUKKOJA Kunnan henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisopimus Yhteensä Kunnan henkilöstö VAKITUISET MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ Hallinto- ja talous (sis.lomitus) Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Ikä- ja sukupuolijakauma vakinaiset Yhteensä Vuosi 2010 Miehet Naiset Yhteensä Vuosi 2011 Miehet Naiset Yhteensä Vuosi 2012 Miehet Naiset Yhteensä Vuosi 2013 Miehet Naiset Yhteensä

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti SIIKAJOEN KUNTA Kuva Hannu Kurtti HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TILASTO-OSA... 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.2 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA... 1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015 1 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2014 Kh 30.3.2015 Kv 2015 2 Sisällysluettelo: 1 Hallintojohtajan katsaus. 3 2 Yleistä.. 4 3 Taustatietoa 5 4 Henkilöstövoimavarat 6 4.1 Henkilötyövuodet. 8 4.2 Vuosityöajan

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Juvan kunta Yhteistyötoimikunta 21.04.2016 15 Kunnanhallitus 09.05.2016 92 Kunnanvaltuusto 20.06.2016 79 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 JUVAN KUNNAN ORGANISAATIO JA PALVELUTUOTANTO...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Päivitetty 11.4.2012 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6. Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.2016 ( 24) SISÄLTÖ Johdanto... 1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 2

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HUMPPILAN KUNTA 14.3.2016 Humppilan kunta Sisällys 1 HUMPPILAN KUNNAN VISIO JA PAINOPISTEALUEET... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrän kehitys... 3 2.2

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 Euran kunta 1. 1 2 Yleistä Euran kunnan henkilöstöraportin tavoitteena on antaa tietoa kunnan henkilöstövoimavaroista. Osaava, motivoitunut ja työkykyinen henkilöstö on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus 5 Ikärakenne 6 Sukupuolijakauma 7 Työaikajärjestelmät

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstötoimikunta 4.6.2014 Kunnanhallitus 9.6.2014 Kunnanvaltuusto 18.6.2014 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI Käsittelyjärjestys: Työsuojelutoimikunta 9.5.2016 Esittely tarkastuslautakunnalle 10.5.2016 Johtoryhmä 12.5.2016 YT-toimikunta 16.5.2016 Kunnanhallitus 23.5.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015 Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015 2 TAUSTAA Henkilöstöraportti on Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin koko organisaatiota

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kuva: Hanketoiminta ja kehittäminen/matti Hämäläinen Henkilöstöraportti 2015 Yhteistyötoimikunta 17.3.2016 Hallintolautakunta 19.4.2016 Kaupunginhallitus 2.5.2016 Kaupunginvaltuusto 23.5.2016 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO 4 2 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2014

Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO 4 2 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2014 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Yhteistyötoimikunta 09.03.2015 AIKA 09.03.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN

Lisätiedot