Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot... 3 Raportointi... 3 Henkilöstön ikä... 3 Yhteistoimintaneuvottelut syksyllä Lopuksi KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA TOIMIALOJEN KUULUMISET VUODELTA KEHITTÄMISTYÖTÄ JA TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA Palautetta työnantajalle palvelusuhteen päättyessä... 8 Toimintamalli puuttumisesta epäasialliseen kohteluun... 8 Savuton työpaikka... 8 Perehdyttäminen... 8 Uusi intranet... 9 Kuntasi työhyvinvointisyke -kysely... 9 Työntekijä-alaiskeskustelu... 9 Työsuojelun toimintaohjelma... 9 Henkilöstön uudelleensijoitus Henkilöstön koulutus Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kehityskeskustelut Henkilöstön tiedottaminen TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Henkilölukumäärä toimialueittain ja palvelusuhdeluonteittain v Henkilöstötyövuodet (HTV1*) Täyttölupamenettely ja rekrytointi Henkilöstön vaihtuvuus Työajan jakautuminen Palkkauskustannukset: Vakinaiset sekä sijaiset ja määräaikaiset Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Eläköityminen Eläkkeelle siirtyneet eläkelajeittain Kiteen kaupungin eläkemaksut eri vuosilta Henkilöstön poissaoloista vuonna Säästötalkoovapaat Työllisyyden hoitamien v.2014 Kiteen kaupungilla TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KAARI-malli Kiteen Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli Työterveyshuolto Työhyvinvointia tukevat henkilöstöedut v Työsuojelu Sisäilmatyöryhmä TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO VUONNA

3 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE Kiteen kaupungissa vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa kuvataan henkilöstön määrää, rakennetta, toimintaa ja kustannuksia. Henkilöstökertomus toimii myös henkilöstöpoliittisten tavoitteiden seurannan välineenä. Henkilöstökertomuksessa henkilöstöä koskevien tunnuslukujen tarkastelu on tehty tilanteen mukaisesti. Tiedot on kerätty henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmistä, työterveyshuollosta sekä vakuutusyhtiön ja eläkelaitoksen tilastoista. Vertailutietoja on esitetty kahden viime vuoden osalta. 1

4 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014 Vuoden 2014 talousarviossa todettiin, että johtamisjärjestelmää tulee uudistaa ja hallintoa keventää. Tämän vuoksi hallintosääntö ja sen myötä viranhaltijaorganisaatiota uudistettiin viime vuonna. Keväällä 2014 valmisteltu ja valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma sekä valtuuston joulukuussa 2013 hyväksymä talousarvio 2014 sisältävät lukuisia henkilöstöä koskevia tavoitteita kaupungin 11,1 miljoonan euron alijäämän kattamiseksi. Tavoitteena on mm. vähentää henkilöstön määrää henkilöllä vuoden 2017 loppuun mennessä (4 vuotta). Ohessa todetaan henkilöstöä koskevat olennaiset tavoitteet ja tulokset vuonna Hallintosääntö Vuoden alussa valmisteltu ja valtuuston hyväksymä ja voimaan tullut nykyinen hallintosääntö sisältää johtamista ja vastuita selkeyttäviä määräyksiä. Kaupungin organisaatio jakautuu neljään palvelukeskukseen. Palvelukeskusten toimialajohtajat ovat kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa. Henkilöstöhallinto ja muut kaupunginjohtajan esikuntaan kuuluneet alueet siirrettiin hallintojohtajan alaisuuteen. Perusturvan hoito- ja hoivaketjun johtaminen uudistettiin perustamalla koko ketjusta vastaava hoito- ja hoivatyön päällikön virka. Siihen liittyen tehtiin järjestelyjä ikäihmisten palveluissa ja terveyspalveluissa. Sivistystoimen johtamisjärjestelmää uudistettiin ja vastuuta jaettiin koulunjohtajille. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 696 henkilöä, joista vakinaisia 545. Viime vuonna kaupunki otti omaksi toiminnaksi ostopalveluista yöhoidon ja Heinoniemi-Villala-Hummovaara alueen kotipalvelutoiminnan. Näiden myötä uusia vakinaisia vakansseja tuli 13 kpl. Huolimatta tästä vakinaisen henkilöstön määrä väheni 4 henkilöllä. Ottaen huomioon ostopalvelujen siirron omaksi toiminnaksi vakinainen henkilöstö vähentyi 17 henkilöllä edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärän vähentäminen toteutui tavoitteen mukaisesti. Henkilöstösuunnittelussa hyödynnettiin luonnollinen poistuma, eläköityminen ja muu liikkuminen. Palveluja organisoitiin uudelleen ja tehtäviä on pystytty hoitamaan sisäisin siirroin paitsi omalla toimialalla myös eri toimialojen kesken. Täyttölupamenettely on hyvä väline henkilöstösuunnittelussa. Hallintokeskuksessa toteutettiin suhteellisesti merkittävin henkilöstön vähennys. Yhteiskuntasuhdejohtajan ja erityisasiantuntijan virat lakkautettiin, kehitysjohtajan virka muutettiin henkilöstöpäällikön viraksi ja toimistohenkilöstön määrää vähennettiin 3 vakinaisella henkilöllä. Kaikilla toimialoilla toteutettiin edellisen kaltaisia pysyviä, henkilöstön määrän ja muita rakenteellisia muutoksia. Vuonna 2014 kaupunki rekrytoi vakinaisia henkilöitä yhteensä 29 kpl. Perusturvajohtaja Markku Kipinä aloitti virassa , rakennustarkastaja Mika Karvonen Henkilöstöpäällikkö Jesse Malinen valittiin joulukuussa ja hän aloitti virassaan Avainpaikoille ja vakinaisiin vakansseihin oli hakijoita hyvin. 2

5 Henkilöstömenot Henkilöstömenot, 31,38 milj. euroa, vähenivät edellisestä vuodesta euroa. Ottaen huomioon ostopalvelujen muuttamisen omaksi toiminnaksi muutos on erittäin merkittävä. Edellisen kerran henkilöstömenot vähenivät Kiteellä vuonna Raportointi Henkilöstöasioiden raportointia kehitettiin viime vuonna. Henkilöstölle tiedotettiin merkittävistä hallintoon, talouteen ja henkilöstöön liittyvistä asioista henkilöstöinfotilaisuuksissa sekä sähköpostein vuoden varrella henkilöstöä koskevista tärkeistä asioista, mm. talousarvion toteutumisesta. Tavoitteena oli ja on edelleen tiedottaa aktiivisesti henkilöstölle. Tämä on välttämätön edellytys asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja henkilöstön kannustamiseksi. Henkilöstömäärän muutoksista toimialoittain ja palvelussuhdelajeittain raportoitiin johtoryhmälle, yhteistyötoimikunnalle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosiraporttien yhteydessä. Sairauspoissaoloista ja tapaturmista sekä säästötalkoovapaista raportoitiin kuukausittain johtoryhmälle, yhteistyötoimikunnalle ja osavuosiraporttien yhteydessä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä on 51 vuotta, mikä on valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Kaupungin vakituisesta henkilökunnasta 66 % on yli 50-vuotiaita. Viime vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyi Kiteen kaupungin palveluksesta 23 henkilöä. Eläke-ennusteen mukaan kaupungin vakituisesta henkilöstöstä on eläköitymässä joka neljäs työntekijä vuoden 2018 loppuun. Henkilöstön ikärakenne toisaalta mahdollistaa henkilöstömäärän vähentämisen joustavasti toisaalta asettaa työnantajalle haasteita henkilökunnan työkyvyn ylläpitämisessä ja kokemustiedon siirtämisessä seuraajille. Kaupungilla on hyviä välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen mm. Kaari-malli, joita käytettiin viime vuonna vaikuttavasti. Yhteistoimintaneuvottelut syksyllä aloitetut yhteistoimintaneuvottelut koskien koko henkilöstön lomautusta päätettiin työnantajan todetessa, että taloudellista perustaa ei ollut lomautuksille, koska valtioneuvosto päätti myöntää Kiteen kaupungille harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin rakentavassa hengessä neuvottelun pöytäkirjaan kirjattiin, että työnantaja ja työntekijäjärjestöt ovat yhdessä sitoutuneet toteuttamaan talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa vuosina Lopuksi Viime vuonna toteutettiin lukuisia henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä. Muutosten onnistuminen osoittaa, että kaupungin koko henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut elinvoimaisen ja taloudeltaan terveen kaupungin rakentamiseen myös tulevina vuosina. Kiitän lämpimästi jokaista hyvistä tuloksista! Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen kaupunginjohtaja 3

6 3. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA Kiteen kaupunki oli vuonna 2014 keskimäärin noin 755 työntekijällään Kiteen suurin työnantaja. Kaupungilla oli noin 140 erilaisella ammattinimikkeellä työskentelevää alansa ammattilaista. Hallinnollisesti Kiteen kaupungin organisaatio jakautui hallintokeskukseen, sivistyskeskukseen, tekniseen keskukseen ja perusturvakeskukseen. Kaupungin operatiivisesta johtamisesta vastasi johtoryhmä, johon kuuluivat kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvisen lisäksi vs. talous- ja hallintojohtaja Jari Tuononen, sivistysjohtaja Erkki Kontro, tekninen johtaja Antti Asikainen, perusturvajohtaja Markku Kipinä, henkilöstöpäällikön sijaisena toiminut Tiina Eskelinen. Mukana johtoryhmässä on lisäksi vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja, joka vuonna 2014 oli Erja Törönen (v JHL ry:n edustaja). Henkilöstöpäällikön sijaisen jäätyä virkavapaalle huhtikuussa ja henkilöstöpäällikön irtisanouduttua tehtävistään syksyllä osallistui johtoryhmätyöskentelyyn henkilöstöpalveluiden hallintosihteeri. 4

7 5

8 4. TOIMIALOJEN KUULUMISET VUODELTA 2014 HALLINTOKESKUKSEN KUULUMISET (vs. hallintojohtaja Jari Tuononen) Hallintokeskuksen organisaatiossa tapahtui useita muutoksia vuoden 2014 aikana ja henkilöstön määrä väheni. Yhteiskuntasuhdejohtajan ja erityisasiantuntijan virat lakkautettiin. Kehitysjohtajan virka muutettiin henkilöstöpäällikön viraksi. Yksi työntekijä siirtyi sivistyskeskukseen ja yksi perusturvakeskukseen. Heidän tehtävänsä järjesteltiin hallintokeskuksessa uudelleen ja toisaalta sivistys- ja vapaa-aikakeskuksessa vältyttiin ulkopuolisilta rekrytoinneilta näihin tehtäviin. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä väheni viidellä edellisvuoteen verrattuna. Määräaikaisten lukumäärä nousi vuoden aikana yhdellä edellisvuoteen verrattuna, mutta sijaisten määrä väheni kuudella. Palkkatukityöllistettyjen määrä väheni kolmella. Kokonaisuudessaan hallintokeskuksen henkilöstömäärä väheni kolmellatoista henkilöllä vuodesta Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta hallintokeskuksen henkilöstömenot vähenivät vuonna 2014 lähes euroa eli 17 prosenttia edellisvuodesta. Erityisen myönteistä on, että hallintokeskuksen sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta peräti 56 prosenttia kalenteripäivillä mitattuna. SIVISTYSKESKUKSEN KUULUMISET (vs. sivistysjohtaja Erkki Kontro) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan henkilöstö määrää on vuoden aikana hiukan laskenut. Rakenteellisesti, vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta määräaikaisen henkilöstön määrä on hieman lisääntynyt. Tähän on vaikuttanut ensisijaisesti varautuminen palveluverkossa tapahtuviin muutoksiin ja toisaalta määräaikaisen hankerahoituksen kautta tulevan työvoiman lisääntyminen. Näistä merkittävin on OKM:n myöntämä perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen kohdennettava määräraha, vuonna Vuonna 2014 henkilöstömenot toteutuivat hieman pienempinä (n. 97 %) kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Henkilöstön sairauspoissaoloissa ei kokonaisuudessa tapahtunut merkittävää muutosta. Pitkissä sairauslomissa, yli 60 vrk, on n. 20 % nousu. Tämä kuvaa hyvin henkilöstön ikääntymisen mukana tulevaa haastetta. Henkilöstön jaksamisesta ja ammatillisesta osaamisesta on huolehdittu AVI:n tukeman Osaava-hankkeen avulla. Hankerahoituksella on toteutettu yhteistyössä Keski-Karjalan kuntien kanssa laaja ja monipuolinen ammattitaidon ylläpitämis- ja työssä jaksamiskoulutusohjelma. Henkilöstön rekrytoinnissa ei sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisiin tehtäviin ole ollut ongelmia. Sekä vakinaisesti että määräaikaisesti täytettäviin tehtäviin saadaan kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä. 6

9 TEKNISEN KESKUKSEN KUULUMISET (tekninen johtaja Antti Asikainen) Teknisellä keskuksella oli onnistunut ja ahkeran tekemisen vuosi Teknisen keskuksen keski-ikä on vakituisilla 53 vuotta ja määräaikaiset huomioiden 51 vuotta. Kunta alan keski-ikä vuonna 2013 oli 45,7 vuotta. Teknisen keskuksen työtehtävät ovat valtaosiltaan fyysisesti kuormittavia ja henkilökunnan keski-ikä on korkea. Pitkiä poissaoloja on ollut paljon ja määrällisesti ne ovat pysyneet samansuuruisina kuin vuonna Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota ottaen huomioon muutoksessa jaksaminen, eri kiinteistöissä ilmenneet sisäilmaongelmat, sekä toiminnalliset muutokset. Käytössä olevan Kaari-mallin mukaisia keskusteluja ja kolmikanta-neuvotteluja käytiin vuoden aikana useita. Näillä toimenpiteillä on pystytty pitämään henkilökunta työkykyisenä ja vältetty ennenaikaiselle eläkkeelle jäänti. Tekniseltä keskukselta jäi vuoden aikana eläkkeelle viisi työntekijää ja heidän tilalle palkattiin kaksi uutta vakituista. Uuden terveyskeittiön valmistuminen oli odotettu asia. Uusi toiminta pystyttiin aloittamaan sisäisin järjestelyin omalla henkilökunnalla. Henkilöt valittiin heidän omasta toiveesta ja toiminta on onnistunut hyvin. Henkilökunta on ollut tehokas ja joustava. Lukuisissa muutoksissa henkilöstö on ollut sitoutunut muutoksiin. PERUSTURVAKESKUKSEN KUULUMISET (perusturvajohtaja Markku Kipinä) Yksi merkittävimpiä muutoksia v.2014 perusturvan puolella on ollut uuden terveyskeskuksen valmistuminen ja käyttöönotto elokuussa. Vuodeosasto oli evakossa Kesälahden terveyskeskuksessa ja alkuvuoden laitoshoidon paikkamäärä vähentyi uusiin tiloihin siirryttäessä 20 paikkaan. Kesälahden hoivasairaala muuttui sosiaalihuollon alaiseksi lyhytaikaisyksiköksi ja uuteen terveyskeskukseen tuli myös sosiaalihuollon alainen 10 paikkaa käsittävä lyhytaikaisosasto. Valtakunnallinen SOTE-valmistelu työllisti perusturvan henkilöstöä runsaasti erilaisin asiantuntija- ja kehittämisryhmin, millä pyrittiin mallintamaan toimintoja maakunnallisena palvelutuotantona. Kotihoidossa pohjoisten kylien osalta luovuttiin ostopalveluista heti vuoden alussa ja omaan toimintaan lisättiin 5 lähihoitajaa vastaamaan ostopalveluna tehtävä kotihoito. Myös yöhoidossa vanhan Kiteen alueella siirryttiin omaan toimintaan ostopalveluista vuoden alusta. Yöhoito vaati 8 työntekijän lisäyksen ikäihmisten palveluihin. Joulukuun alusta Kesälahdella purettiin yöhoito ja lyhytaikaishoito Hellaniemestä. Vakituisiin toimiin on ollut runsaasti hakijoita, mutta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut ajoittain vaikeaa löytää työntekijöitä. Oma varamiesjärjestelmä ei ole pystynyt kaikilta osin vastaamaan tarpeeseen ja kaipaa tästä johtuen kehittämistä. Perusturvan avaintehtävistä vuonna 2014 toukokuun alusta aloitti työnsä uusi perusturvajohtaja paikan ollessa avoinna koko alkuvuoden. Heinäkuun alusta irtisanoutui johtava lääkäri ja paikka oli avoinna koko loppuvuoden. Kesäkuun alusta alkaen on hoito- ja hoivatyön päällikön paikka ollut avoinna. 7

10 5. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA 2014 Vuoden 2014 aikana tehtiin mm. seuraavia Kiteen kaupungin henkilöstöön vaikuttavia tai palveluihin liittyviä toimenpiteitä ja uudistuksia. Palautetta työnantajalle palvelusuhteen päättyessä Kiteen kaupungilla otettiin käyttöön alkaen yhtenäinen toimintatapa palautteen antamiseen työnantajalle palvelusuhteen päätyessä. Työnantajalle osoitettua palautetta hyödynnetään mahdollisten epäkohtien havaitsemisessa sekä niiden torjumisessa. Palaute voidaan nähdä työnantajan työkaluna esimiestyössä, työyhteisön kehittämisessä ja -toimivuudessa. Palautteiden yhteenvetoja tarkastellaan 1-2 kertaa vuodessa esimieskahveilla sekä yhteistyötoimikunnassa. Koska käyttöönotto tapahtui vasta syksyllä, ei palautteita käsitelty vuoden 2014 aikana. Toimintamalli puuttumisesta epäasialliseen kohteluun Kiteen kaupungille luotiin toimintamalli puuttumisesta epäasialliseen kohteluun ja kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän mallin kokouksessaan Toimintamalli on yleisluontoinen ohjeistus ja antaa menettelytavat epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn sekä siihen puuttumiseen. Savuton työpaikka Kiteen kaupunginvaltuuston jättämään aloitteeseen savuttomasta Kiteestä valmistui Kiteen kaupungille Savuton ja hajusteeton työpaikka-ohjeistus. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjeistuksen ja Kiteen kaupunki julistautuu savuttomaksi työpaikaksi lukien. Perehdyttäminen Talousarviotavoitteena vuodelle 2014 oli perehdytysprosessien ja perehdytysmateriaalien saaminen ajan tasalle niin esimiesten kuin työntekijöidenkin osalta. Kiteen kaupungille on laadittu perehdyttämisopas ja lomake, jotka täyttävät työturvallisuuslain 14 vaatimukset. Yhtenäinen perehdyttämiskäytäntö takaa sen, että uusi työntekijä selviytyy tehtävistään, tuntee ja tiedostaa työpaikan työolosuhteet, työmenetelmät ja -välineet, sekä tuntee työpaikan työsuojeluohjeet. Onnistunut perehdytys palvelee niin työntekijää kuin työnantajaa; hyvä ja perusteellinen perehdytys säästää aikaa, lisää työn sujuvuutta, vähentää tiedonpuutteesta johtuvia virheitä ja näin ollen on työnantajalle myös taloudellisesti kannattava satsaus. Esimiehen tehtävänä on ohjata ja johtaa perehdytystä. 8

11 Uusi intranet Kiteen kaupungin sisäistä viestintää on kehitetty intranetin uudistamisella vuoden 2014 aikana. Kiteen kaupungin uusi intra rakennettiin maakunnallisen mallin sekä esimiehiltä ja henkilöstöhallinnolta saadun palautteen pohjalta. Intrasta on pyritty tekemään selkeä niin, että tieto löytyy mahdollisimman helposti. Intra on Kiteen kaupungin henkilöstön virallinen tiedotuskanava ja kaikki henkilöstöä koskevat asiat löytyvät täältä. Uuteen intraan kirjautuminen on helpompaa kuin ennen. Intraan pääsee työpaikalla suoraan avaamalla Explorer-selain tai vastaavasti työpöydällä olevan pikakuvakkeen kautta. Kotikoneella kirjautumistunnus on sama kuin sähköpostissa/työkoneella eli monia salasananoja ei tarvita. Jatkossa intraa tullaan kehittämään vielä enemmän vuorovaikutteiseksi ja eri asioiden kommentointimahdollisuuksia lisätään. Kuntasi työhyvinvointisyke -kysely Kiteen kaupunki haki syksyllä 2014 Kevan Kuntasi työhyvinvointisyke -kyselyyn ja haku tuotti tulosta. Kaupunkimme hyväksyttiin mukaan työhyvinvointikyselyyn ja henkilöstön lisäksi myös luottamushenkilöt ovat valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa kyselyssä mukana. Työhyvinvointikysely toteutetaan keväällä Kuntasi työhyvinvointisyke -kyselypalvelun avulla voimme arvioida ja kehittää organisaatiomme työhyvinvointijohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kyselyssä keskeisempänä aiheena on työn sujuvuuden kehittäminen. Kyselyn avulla on mahdollisuus vaikuttaa työntekijä ja työyhteisön tasolta aina esimiestyön ja koko organisaation johtamisen kysymyksiin. Työntekijä-alaiskeskustelu Populus -palkanlaskenta- ja HR-järjestelmään on hankittu v.2014 muistilapputoiminto. Tämä toiminto on osaltaan tukemassa työntekijä-alaiskeskustelua ja siihen voidaan kirjata esimerkiksi yhdessä sovittuja asioita. Käyttöoikeudet ja suojaukset on toteutettu tässä osiossa samalla tavalla kuin kehityskeskustelulomakkeilla. Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma on työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n tarkoittama turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä varten laadittu toimintaohjelma. Kaupunkimme työsuojelun toimintaohjelma on päivitetty vuoden 2014 aikana. 9

12 Toimintaohjelma sisältää Kiteen kaupungin lakisääteisen työsuojelun ja muun työhyvinvoinnin edistämistoiminnan nykytilan kuvauksen sekä toiminnan kehittämiskohteet. Työsuojelun toimintaohjelma on osa Kiteen kaupungin strategista henkilöstö- ja työhyvinvointijohtamista. Työsuojelun toimintaohjelmaa konkretisoivat Kiteen kaupungissa voimassa olevat työsuojeluohjeet, toimintamallit, sekä työyksiköiden riskien ja vaarojen arvioinnin pohjalta laaditut suunnitelmat riskien ja vaarojen hallintaan. Työsuojelun toimintaohjelma samoin kuin ohjelmassa mainitut työsuojeluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät ohjeet ja toimintamallit sisältyvät uuden työntekijän perehdytysohjelmaan. Henkilöstön uudelleensijoitus Henkilöstön uudelleensijoituksen tavoitteena on sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. Uudelleen sijoittamisella voidaan jatkaa työuraa ja välttää varhemaksujen kustannuksia. Uuden työn etsimiseen kaupungin työntekijälle ryhdytään silloin kun henkilön työkyky on heikentynyt terveydellisistä syistä ja sitä ei saada palautumaan siinä määrin että henkilö selviäisi entisessä työssään. Työkyvyttömyyden uhatessa uuden työn etsimistä voidaan tehdä Kevan tukemana työkokeiluna tai kaupungin omana toimintana, kun työkokeilupaikka löytyy. Uudelleensijoitusta on myös uuteen työhön siirtyminen organisaatiomuutosten ja töiden uudelleen järjestelyjen vuoksi. Henkilöstön koulutus Kiteen kaupungin strategisena tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista ja tukea sitoutumista kaupungin uusiin tehtäviin. Vuonna 2014 Kiteen kaupungin henkilöstön palkalliseen koulutukseen käytettiin yhteensä 1493 työpäivää. Koulutuksista 495 päivää oli lakisääteistä täydennyskoulutusta, joista 141 päivää toteutui sisäisenä koulutuksena. Luottamusmies- ja ammattijärjestökoulutuksia oli 53 työpäivää ja muut koulutuspäivät ovat erimuotoisia henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja osaamisen päivittämiseen liittyviä koulutuspäiviä. Luvuissa on huomioitu koko henkilö ja kaikki koulutukset. Vakinainen henkilöstö käytti koulutuspäivistä 90 % ja ammatilliseen koulutukseen käytettiin 48 % koulutuksista. Koulutuspäivät toimialoittain Hallinto; 120 Sivistys; 461 Yhteensä; 1493 Perusturva; 757 Tekninen;

13 Kiteen kaupungin vakituisessa työ- tai virkasuhteessa olevalla henkilöllä on ollut oikeus saada enintään 12 päivää palkallista vapaata kolmen vuoden kuluessa sellaiseen koulutukseen, josta on tosiasiallista hyötyä tehtävän vaatiman ammattitaidon ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi hänen nykyiseen tai uuteen tehtäväänsä Kiteen kaupungin palveluksessa. Kaupunginhallituksen päätöksellä ohjetta tarkennettiin niin, että ensimmäisen kerran palkallista koulutusvapaata voi saada kahden palvelusvuoden jälkeen. Palkkakustannukset peritään takaisin jos koulutustukea saanut työntekijä sanoutuu irti Kiteen kaupungin palveluksesta kolmen vuoden sisällä koulutusvapaan käyttämisestä. Koulutuspäivistä19 työpäivää oli työnantajan 12 päivän koulutustukeen oikeuttamaa koulutusta vuonna Kiteen kaupungin henkilöstön koulutukset ovat toteutuneet työpäivinä oheisen taulukon mukaisesti v Koulutuspäivät työpäivinä 2014 Ammatillinen koulutus Luottamusmieskoulutus Työryhmäkoulutus Palkallinen oppisopimuskoulutus Koulutus 12 pv. työnantajan tukema Koulutus ulk. tunteina Koulutus sis. tunteina Väestönsuojelukoulutus Ammattijärjestökoulutukset Täydennyskoulutus sisäinen Täydennyskoulutus ulkoinen Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma alkaen tuli voimaan laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä lakimuutos työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta(1138/2013). Lakien mukaan työnantajan tulee laatia koko henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma vuosittain ja käsitellä se yhteistoimintamenettelyssä. Koulutuskorvaus koskee vuosittain kolmea koulutuspäivää työntekijää kohti. Vuoden 2014 koulutussuunnitelma laadittiin niin, että koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä voitiin käyttää alkaen. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä kertyi 442 päivää ja koulutuskorvausta saadaan 7 357,59. 11

14 Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut ovat keskeinen palautteen antamisen ja saamisen foorumi työntekijälle ja esimiehelle. Kehityskeskusteluissa tarkastellaan toimintaa systemaattisesti taaksepäin ja eteenpäin. Ne ovatkin keskeinen johtamisen väline, jolla tähdätään yksikön koko henkilöstön tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Kehityskeskusteluissa otetaan puheeksi myös niitä vaikeilta tuntuvia asioita, jotka jokapäiväisissä keskusteluissa helposti sivuutetaan. Kehityskeskustelut ovat jokaisen Kiteen kaupungilla työskentelevän oikeus ja velvollisuus ja kehityskeskustelut käydään vuosittain. Henkilöstön tiedottaminen Koko kaupungin henkilöstöä koskevia info- ja tiedotustilaisuuksia pidettiin vuoden 2014 aikana kolme kertaa ja jokaisella kerralla järjestettiin kolme infotilaisuutta. Lisäksi henkilöstö on pidetty ajan tasalla sähköpostitse ja henkilöstötiedottein. Esimiesinfoja pidettiin vuonna 2014 kymmenen kertaa. Esimiesinfojen tavoitteena on antaa samansisältöinen tieto ja toimintatapa kaikkiin työyhteisöihin ajankohtaisista sekä muuttuvista asioista. Ajankohta ja paikka Kitee iltatilaisuus Kitee iltapäivä Kesälahti päivä ja iltatilaisuus Kitee iltapäivä ja iltatilaisuus Kesälahti iltapäivätilaisuus Aihealueet Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vv Henkilöstöjärjestelyt, uusi vuosilomalaki ja ajankohtaiset asiat. Valtuuston hyväksymä taloudentasapainottamisohjelma ja sen vaikutukset. Uusia ja ajankohtaisia ohjeistuksia, lakimuutoksia, koulutussuunnitelma, perehdyttäminen ja ajankohtaiset asiat Kitee iltapäivä ja iltatilaisuus Kesälahti iltapäivätilaisuus Kaupungin taloustilanne, talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma , yhteistoimintamenettely ja tulos. Kuntasi työhyvinvointisyke kyselypalvelu, työterveyshuoltosuunnitelma 2015, uusi intra ja muut ajankohtaiset asiat 12

15 6. TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Henkilölukumäärä toimialueittain ja palvelusuhdeluonteittain v Kiteen kaupunki Henkilöstövahvuusraportti Henkilöstövahvuusraportti Muutos Kaupunginhallitus vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija 0 0 Kaupunginhallitus yhteensä Sivistyslautakunta vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija 0 0 Sivistyslautakunta yhteensä Perusturvalautakunta vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen 0 0 oppilas, harjoittelija 1 1 Perusturvalautakunta yhteensä Tekninen lautakunta ja Ympäristöltk vakituiset määräaikaiset 1 1 sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija 0 0 Tekninen lautakunta yhteensä Kaikki toimielimet yhteensä vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilasharjoittelija 1 1

16 Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 696 henkilöä, joista vakinaisia 545 henkilöä. Henkilötyövuosiksi muutettuna tämä tarkoittaa HTV1 520,9 vakinaista henkilöä. Vakinaisen henkilökunnan osuus oli 78,3 % koko henkilökunnasta, joka on 3,3 % enemmän verrattuna vuoteen Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa vuosille asetettiin tavoitteeksi suunnitelmallinen noin henkilön vähentäminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Henkilöstön vähentäminen on toteutunut suunnitelman mukaisesti, kun huomioidaan perusturvassa vuoden 2014 aikana tapahtuneita toiminnallisia muutoksia. Määräaikaisia ja sijaisia oli kaupungin palveluksessa 151 henkilöä ja henkilötyövuosia määräaikainen henkilöstö on tehnyt vuoden 2014 aikana yhteensä 190,8 henkilötyövuotta. Määräaikaisten ja sijaisten osuus on laskenut (183 henkilöä) ja (151 henkilöä) välillä 17,5 %. Määräaikaisten työntekijöiden osuus koko Kiteen kaupungin henkilöstöstä on laskenut vuodesta 2013 (25 %) vuoteen 2014 (21,7 %). Keskiarvona vuoden henkilöstömäärä aikavälillä oli 755,5 henkilöä. Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelusuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä yhtenä tiettynä päivänä (31.12). Valtakunnallisesti kunta-alalla vakinaisten työntekijöiden määrä on kasvussa. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli kunta-alalla vuonna 2013 noin 21 prosenttia henkilöstöstä. Vakinaisia oli 78 prosenttia ja työllistettyjä 1 prosenttia. Kuntien henkilöstöstä kokoaikatyössä on 86 prosenttia kuukausipalkkaisista ja osa-aikaisia ja sivutoimisia on 14 prosenttia. Henkilöstötyövuodet (HTV1*) Vakinaiset Määräaikaiset ja sijaiset Yhteensä ,9 522,2 190,8 191,7 711,7 713,9 *)Täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentely. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttia vastaavasti. Osan vuotta palvelusuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden päiviin. Henkilötyövuosiin on laskettu koko kaupungin henkilökunta mukaan luettuna kansalaisopisto. Määräaikaisten ja sijaisten henkilötyövuosissa on laskettuna kaikki vuoden 2014 palvelusuhteet. 14

17 Täyttölupamenettely ja rekrytointi Kiteen kaupungille on voitu rekrytoida uutta henkilökuntaa yli kaksi kuukautta kestäviin palvelusuhteisiin vain täyttölupamenettelyn kautta ja talousarvion määrärahan puitteissa. Täyttölupia käsiteltiin kuukausittain johtoryhmässä. Henkilöstösuunnittelussa on hyödynnetty luonnollista poistumaa ja eläköitymistä. Kaupungilla on uudelleenorganisoitu palveluja ja tehtäviä on pystytty hoitamaan sisäisin siirroin useissa työyhteisöissä eri toimialojen kesken. Avoimien ja avainpaikkojen rekrytoinnissa kelpoisuusehdoilla ja koulutusvaatimustasolla pidetään henkilöstön ammattitaito ja osaaminen hyvällä tasolla. Henkilöstömäärä toimialoittain Toimiala Muutos % Kaupunginhallitus ,5 Sivistyslautakunta ,0 Perusturvalautakunta ,8 Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta ,0 Koko kaupunki ,9 Henkilöstön vaihtuvuus 2014 Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kaupungissa alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet (esim. irtisanoutuneet, eläkkeelle siirtyneet) raportoidaan lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön. Henkilöstön vaihtuvuus vakituinen henkilöstö Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet 28 5,1 % Päättyneet palvelussuhteet 37 6,7 % Vuoden 2013 vastaavat vertailuluvut henkilöstön vaihtuvuudessa olivat alkaneissa palvelusuhteissa 5,0 % ja päätyneissä palvelusuhteissa 5,3 %. 15

18 Työajan jakautuminen Oheisessa taulukossa on koottu tietoa siitä, miten työaika on jakautunut vuonna Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä on vähennetty lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. Tämä tarkoittaa siis vastaavaa viiden työpäivän ajattelua esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7). Palkkakustannukset eivät tässä sisällä työnantajan maksamia eläkekuluja- ja muita sosiaaliturvan kuluja. Työajan jakautuminen 2014 työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta 1000 e % palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) , Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat , ,86 - Terveysperusteiset poissaolot , ,43 - Perhevapaat , ,32 - Koulutus , ,46 - Muut palkalliset poissaolot 102 0,06 8 0,03 - Muut palkattomat poissaolot ,45 0,00 - Vapaana annetut työaikakorvaukset 916 0, ,35 + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt , ,72 = Tehty vuosityöaika , ,25 16

19 V on kertynyt vapaana annettuja työaikakorvauksia 916 työpäivää. Tämä on 172 työpäivää vähemmän kuin vuonna Palkkauskustannukset: Vakinaiset sekä sijaiset ja määräaikaiset PALKKAUSKUSTANNUKSET (ei sisällä opettajien palkkoja) Vuosi Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset Sijaisten ja määräaikaisten %-osuus palkkauskustannuksista Yhteensä % 23,5 23,6 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Taulukossa on kuvattu vakinaisen henkilöstön keski- iän kehitystä v Ikä vuosina 2013 %-osuus 2014 %-osuus Keski-ikä 50,9 100, ,0 17

20 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 2014 h l ö m ä ä r ä , %-osuus Ikäluokka Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on pysytellyt vuonna 2014 lähes vuoden 2013 tasolla, ollen n. 51 vuotta. Miesten keski-ikä oli v vuotta ja naisten keski-ikä 51 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä sen sijaan on laskenut vuodesta 2013 n. vuodella ollen 41 vuotta. Kiteen kaupungin vakituisesta henkilökunnasta 66 % oli yli 50-vuotiaita. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Vuonna 2013 valtakunnallisesti kunta-alan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,8 vuotta. Eläköityminen Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle siirtyi Kiteen kaupungin palveluksesta 23 henkilöä. Osaaikaeläkettä haki viisi henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kolme henkilöä. Lähes kaikki eläkehakemukset on tehty sähköisesti Kevan tietojärjestelmään henkilöstöpalveluissa. Kiteen kaupungissa eläke-ennusteen mukaan vakituisesta henkilökunnasta on eläköitymässä 25 % vuoden 2018 loppuun mennessä. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä 58 % jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Eläköityminen 2014 Keski-ikä 2013 Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle 23 hlö 63, ,1 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 5 hlö 61,8 2 60,1 18

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yt-toimikunta 30.5.2016 Kaupunginhallitus 6.6.2016 Kaupunginvaltuusto 27.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 3. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 4. TOIMIALOJEN KUULUMISET

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE Sisällys Harjavallan kaupungin muistamisohje... 3 Yleistä... 3 Henkilöstö... 3 Syntymäpäivät... 3 Eläkkeelle siirtyminen... 3 Palvelussuhteen päättyminen... 4 Muistaminen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot