SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma"

Transkriptio

1 SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus..2014

2 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) tuli voimaan Ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen on tarpeen, jotta työntekijöiden ammatillinen osaaminen vastaa työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia sekä ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on parantaa samanaikaisesti tuloksellisuutta ja työelämän laatua yksilö-, tiimi ja organisaatiotasolla. Osaamisen kehittämisen perustana on oppimiseen kannustava ilmapiiri. Keskeistä on yhteinen käsitys nykytilasta ja tulevina vuosina tarvittavasta osaamisesta. Osaamisen kehittämistä voidaan koulutuksen lisäksi tukea erilaisilla työssä oppimisen ja henkilöstön kehittämisen menetelmillä kuten mm. perehdyttämisellä, tiimityöllä, mentoroinnilla ja työkierrolla. Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelmassa vuosille on henkilöstöön liittyvänä strategisena päämääränä hyvä työnantaja sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. 2.1 Henkilöstö- ja ikärakenne Sonkajärven kunnan henkilöstö vuoden 2013 lopussa oli 159 henkilöä. Luvussa ovat mukana vakinaiset, määräaikaiset ja sijaiset, myös Sonkajärven Nuorisontuki ry:n kautta työllistetyt. Miehiä henkilöstöstä oli 24,5 %, naisia 75,5 %. Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 henkilöstön määrä oli 167 henkilöä. Naiset Miehet Yht Yht Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty Oppisopimussuhteinen Yhteensä % 75,5 24,5 100 Taulukko 1. Henkilöstön määrä ja 2012 sukupuolen ja palvelussuhteen luonteen mukaan. Kokoaikainen Osa-aikainen Yhteensä % Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty Oppisopimussuhteinen 1 1 Yhteensä % 90,6 9,4 100 Taulukko 2. Henkilöstön määrä kokoaikaisuuden ja palvelussuhteen luonteen mukaan.

3 Kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia oli yhteensä 27, joista naisia 19 ja miehiä 8. Yleishallinnossa oli yksi sivuviranhaltija ja teknisessä toimessa yksi sivutoiminen talonmies. Määräaikaisten palvelussuhteiden käytön perusteena on sijaisuus, kausi- tai kesätyöntekijä, työllistäminen tai projektiluonteinen tehtävä. Määräaikaisten työsopimusten osuus on ollut vuosittain noin 9 % henkilöstöstä. Työllisyysmäärärahoja varataan tulevalle vuodelle runsaammin, joten määräaikaisten työsopimusten arvioidaan lisääntyvän noin 15 %:iin. Osaaikatyön perusteina voi olla mm. osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikatyö työntekijän toiveesta. Vuonna 2013 koko henkilöstön (159 henkilöä) keski-ikä oli 47 vuotta (47 v. 2012). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 39 vuotta. Toimialoittaiset henkilöstötiedot on kuvattu vuoden 2013 henkilöstökertomuksessa. Seuraavan viiden vuoden aikana on kunnan työntekijöiden eläkepoistumaksi arvioitu 20 % vakituisesta henkilöstöstä. Kunnan henkilöstöohjelmaan on kirjattu periaate, jonka mukaisesti viran tai toimen tullessa avoimeksi, selvitetään työyhteisön henkilöstö- ja työtilanne sekä niihin liittyvät uudet järjestelymahdollisuudet. Työurien pidentymisestä huolimatta tulee varautua vaihtuvuuteen ja tätä kautta osaamisen siirtämiseen. 2.2 Työkyvyn ylläpitäminen Työntekijöiden työkykyä tuetaan vuosittain työhyvinvointityöryhmän tekemän suunnitelman sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työntekijälle tehdään terveystarkastus työn alkaessa. Terveyden seurantatarkastukset tehdään 5 vuoden välein ja yli 50-vuotiaille 3 vuoden välein. Erityisen sairastumisen vaaran perusteella tehtävät terveystarkastukset on määritelty työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Työterveyshuollon tavoitteena tulevalla toimintakaudella on ryhmätoimintojen lisääminen esim. kohdennetut ryhmät tuki- ja liikuntaelin -oireisille. Tavoitteena on keventää rutiinisti tehtäviä terveystarkastuksia ja kohdentaa voimavaroja enemmän tukea tarvitseviin työntekijöihin. Yksilökäyntien ohella toteutetaan koko työyhteisön ohjauskäyntejä. Työterveyshuoltotoiminnan painopistealueina ovat työntekijöiden tietoisuuden lisääminen oman terveydentilan ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, esimiestyön tukeminen sekä työelämän muutosvaiheessa olevien työntekijöiden tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on ennenaikaisen eläköitymisen minimointi. Työterveyshuollon ja esimiesten yhteistoiminnan tavoitteena on mahdollisten työkyvyn ongelmien varhainen havaitseminen ja työntekijän tukeminen ongelmatilanteessa. Sonkajärven kunnalla on käytössä varhaisen tuen toimintaohje. Varhaisen tuen toimintaohje perustuu varhaiseen reagoimiseen ja puheeksi ottamiseen silloin, kun työpaikalla on havaittavissa työyhteisöongelmia tai henkilön työhyvinvointi/työkykyongelmia. Varhaisen tuen toimintaohje sisältää ohjeistukset: ennaltaehkäisevästä toiminnasta työhyvinvoinnin edistämiseksi, työkykyasioiden puheeksi otto työpaikalla, työpaikalla sovitut käytännöt sairauspoissaolojen yhteydessä, työpaikalla sovitut hälytysrajat, työntekijän työhön paluun tukeminen sekä työntekijän tukeminen, kun työkyky on alentunut.

4 3. Koulutussuunnitelma Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) mahdollistaa koulutuskorvauksen hakemisen kehittämistoimiin Työttömyysvakuutusrahastolta. Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että työnantajan järjestämä koulutus perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan. Koulutussuunnitelma tulee olla laadittu ennakkoon ennen niiden koulutusten alkamista, joiden perusteella korvausta haetaan. Koulutussuunnitelmaa voi päivittää kalenterivuoden aikana. Koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Koulutussuunnitelman laadinta perustuu toimialueen ja työyksikön keskeisten osaamistarpeiden määrittelyyn. Osaamistarpeiden määrittelyssä huomioidaan tärkeimmät osaamisalueet perustehtävän suorittamisessa, muutokset ja palvelutuotannon mukaiset osaamistarpeet tulevaisuudessa sekä valitaan menetelmät osaamisen vahvistamiseen. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain toimialueen koko henkilöstöä varten. Suunnitelma laaditaan huomioiden toimialueen henkilöstömäärä ja rakenne ja se voidaan rakentaa joko työyksiköittäin, tulosalueittain tai henkilöstöryhmittäin. Ryhmittäinen tarkastelu merkitsee sitä, ettei suunnitelmassa käsitellä yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittämistarpeita. Suunnitelmassa voidaan kuvata henkilöstön kouluttamisella tavoitettavia päämääriä ja tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja. Suunnitelman periaatteena on henkilöstön yhdenvertaiset ja tasaarvoiset osaamisen kehittämis- ja koulutusmahdollisuudet. Suunnitelma laaditaan erilliselle koulutussuunnitelmalomakkeelle (liite). Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain vuoden loppuun mennessä ja toimitetaan henkilöstöasioista vastaavalle, joka kokoaa koko kunnan henkilöstöä kattavan koulutussuunnitelman. Aikataulu: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Henkilöstöasioista vastaava laatii edellisen vuoden koulutuspäiväraportin ja tekee koulutuskorvaushakemuksen Työttömyysvakuutusrahastoon. Tilinpäätös ja henkilöstökertomus valmistuvat. Toimialueet määrittelevät eri henkilöstöryhmien osaamistarpeet. Koulutustarpeet ja muut osaamisen kehittämistoimenpiteet kirjataan. Varataan koulutusmäärärahat talousarvioon. Kuluvan vuoden koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta. Toimialueet laativat koulutussuunnitelman ja henkilöstöasioista vastaava kokoaa sen koko kunnan kattavaksi koulutussuunnitelmaksi. Yhteistyöryhmä käsittelee koulutussuunnitelman.

5 4. Osaamisen kehittämisen keinot Osaamisen kehittämisen tulee ennakoida toimintojen painopistealueissa tapahtuvia muutoksia. Osaamistarpeiden määrittelyssä arvioidaan perustehtävien osaamisen nykytila ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Keskeisiä osaamisen kehittämisen menetelmiä ovat mm: perehdyttäminen kehityskeskustelut ammatillisen kehittymisen kartoitus mm. kehityskeskustelun yhteydessä työyksiköiden tarpeita tukeva täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus työnohjaus työpari- ja tiimityöskentely työntekierto mentorointi erilaiset kehittämishankkeet työkykyä ylläpitävä toiminta. Esimiehet käyvät vuosittain kehityskeskustelut henkilöstönsä kanssa. Keskustelun tarkoituksena on sopia työn tavoitteista, arvioida työn tuloksia ja tukea osaamisen kehittymistä. Tarkoituksena on myös yksilöiden sitoutuminen asetettuihin päämääriin sekä työhyvinvoinnin lisääminen. Kehityskeskustelujen sisältöön tulee kiinnittää huomiota. Henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen opiskeluun mm. työjärjestelyjen, opintovapaan ja oppisopimuksen keinoin, kun opiskelu on henkilökohtaisen kehityssuunnitelman mukaista tai siitä katsotaan olevan työyhteisölle tai kunnalle muutoin hyötyä. Työnantajan osallistumisesta koulutuskustannuksiin ja koulutukseen myönnettävistä palkallisista virkavapauksista on erilliset ohjeet (Kunnanhallitus ). 5. Koulutuskorvaus Koulutuskorvaukseen oikeuttava koulutus voi olla erilaista työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta, kuten esimerkiksi ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset ja seminaarit sisäistä koulutusta uusiin työtapoihin, koneisiin, laitteisiin tai ohjelmistoihin liittyvää käyttäjäkoulutusta lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi työssä tarvittavien lupien suorittamiseen järjestettävää koulutusta. Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa koulutus kestää vähintään 1 h (yksi päivä=6 h voi muodostua useammasta osasta) työntekijän palkkauskustannuksiin ei ole myönnetty palkkatukea

6 koulutussuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukainen koulutus Koulutuskorvauksen ulkopuolelle jääviä koulutuksia ammattiyhdistys- tai työsuojeluvaltuutetun koulutus vapaa-ajalla käytävät koulutukset vesopäivät tai kehittämispäivät (jos ei sisällä koulutusta) 6. Koulutussuunnitelman toteuttaminen, seuranta ja raportointi Koulutuspäätökset tehdään ammattiryhmä/työntekijäkohtaisesti määrärahojen puitteissa. Työntekijä hakee koulutuksiin tekemällä poissaolohakemuksen Populus järjestelmään. Esimies täyttää Populukseen tekemänsä päätöksen yhteydessä, koulutussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta, tuntimäärän sille varattuun kohtaan. Raportti vuoden aikana toteutuneista koulutuksista kootaan Populus järjestelmästä ja korvaushakemus toimitetaan Työttömyysvakuutusrahastoon. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan seuraavan vuoden koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä yhteistyöryhmässä ja henkilöstökertomuksessa. Lähteet Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (1138/2013) Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) Kunnissa tarvitaan osaajia! Julkaisija KT Kuntatyönantajat

7 KOULUTUSSUUNNITELMA Toimialue Työyksikkö Esimies Päiväys 1. Yleinen arvio koko toimialueen henkilöstön osaamisesta 2. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä 3. Toimialueella tulevat muutokset, jotka edellyttävät koulutusta (esim. töiden uudelleenjärjestely, uusi palvelu, kone, laite, tietojärjestelmä) 4. Koulutussuunnitelma a) Yleiskuvaus työntekijöiden osaamisen kehittämisestä (miten työntekijöiden ammatillista osaamista kehitetään)

8 b) Tarkempi erittely koulutuksista, jotka ovat suunnitteilla Ammattiryhmä/ Suunniteltu koulutus tai muu vastaava Osallistujat Ajankohta (vuosi) Toteutus

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Harjavallan kaupunki 2 Sisällysluettelo Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205... 3 Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä... 4 Henkilöstön

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA. Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Työ- ja virkavapaat...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tarkoituksena tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö- ja suunnitelmaa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 1 (10) Ohjeita henkilöstö ja koulutussuunnitelman laatimiseen Työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskevat uudet lait, laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen

Lisätiedot

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti

Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti 14 Eurajoen kunta Henkilöstöraportti 2011 2 Johdanto 3 Henkilöstöpoliittinen yleislinjaus 4 Eurajoen kunnan työhyvinvointisyke 2012 5 Henkilöstö lukuina 6 Työhyvinvointi 8 Osaamisen johtaminen 10 Palkkaus

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Henkilöstöraportti vuodelta 2014

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Henkilöstöraportti vuodelta 2014 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2014 Osekkin henkilöstötoimikunta 25.3.2015 Yhtymähallitus 30.3.2015 Yhtymäkokous 15.6.2015 KATSAUS VUOTEEN 2014... 1 1 OSEKKIN HENKILÖSTÖHALLINNON

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa

Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa Teemaseminaarin yhteenvetoraportti 2014 Kumiteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Sisa lto LUKIJALLE...

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...2 Henkilöstömäärä ja rakenne...2 Henkilöstön ikärakenne...3 TYÖPANOS...4 Työpanos laskennallisina vakansseina...4 Osa-aikatyö...5

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1 1. Hallintojohtajan kertomus vuodesta 2013 2 2. Virastopäälliköiden katsaukset vuoteen 2013 3 2.1. Keskusviraston katsaus 3 2.2. Sivistystoimenjohtajan katsaus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot