Työhön paluun tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteisenä työnä - onko sitä olemassa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhön paluun tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteisenä työnä - onko sitä olemassa?"

Transkriptio

1 Työhön paluun tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteisenä työnä - onko sitä olemassa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät Avire Kuntoutus Oy, Helsinki Maria Rautio TtT, palvelukeskuspäällikkö Työterveyshuollon kehittämispalvelut Työterveyslaitos Pirjo Juvonen-Posti 1

2 Eurooppalainen vaikuttavuusgap: sairaus syrjäyttää työstä In Search of a Model: Outflow from the labour market as a result of illness, injury or impairment Work to Welfare Richard Wynne, Work Research Centre, Dublin Welfare Work Long Term Unemployment Untypical Employment Retirement Welfare Based Strategies Employment Services Vocational Rehabilitation General Health Care Income Maintanance Social Inclusion Short Term Unemployment Disability Registration The Gap Long Term Absence Sickness Injury Illness Impairment Short Term Absence Work Based Strategies Human Resources /Equal Opportunities Health and Safety/ Risk Management Occupational Health /Health Promotion Employee Assistance Permanent Health Insurance Pirjo Juvonen-Posti 2

3 Työurien jatkaminen keskeltä keskiöön? Sairaus seurauksineen syrjäyttää edelleen työstä. Työurien jatkaminen nähdään keskeisenä suomalaisen yhteiskunnan selviämisen haasteena. Toimijoista riippumatta työkyvyn ylläpitämisen ja edistämisen tulisi tukea tätä tavoitetta vaikuttavasti. Vaikuttavuuden parantamisen pääkeinoiksi on valittu suunnitelmallisuuden lisääminen ja yhteistyön tiivistäminen Pirjo Juvonen-Posti 3

4 Työurasta ja työkyvyttömyydestä Pirjo Juvonen-Posti 4

5 Tästä lähdettiin 2010: Työterveysyhteistyön kehittäminen Lähde:EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti (nk. Ahtelan työryhmä) Työpaikalla työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto selvittävät yhteistoiminnassa menettelytavat, joilla edistetään työpaikan hyvinvointia, työterveyttä ja työturvallisuutta. Työterveysyhteistyön tavoitteena on, että kaikki edellä mainitut osapuolet tietävät oman vastuunsa seuraavissa kysymyksissä. Työnantajan on huomioitava nämä periaatteet työterveyshuoltopalvelun järjestämisessä. : Selvillä olemisen periaate: henkilöstön tila (mm. työtyytyväisyys, osaaminen, terveydentila ja työkyky), työkykyyn liittyvät riskit, terveyteen liittyvät riskit, työn psyykkinen ja fyysinen kuormittavuus, työkyvyttömyyskustannukset Varautumisen periaate: henkilöstöriskien hallinta, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevät toimet Osallistumisen periaate: työterveysyhteistyö ja sen suhde työpaikan työturvallisuusyhteistyöhön, tilannekohtainen työssä jatkamisen mahdollisuuksien selvittäminen Pirjo Juvonen-Posti 5

6 Jäljellä oleva työkyky tässä työssä tässä työpaikassa " Kokonaisvaltaiset ja integroidut työkykymallit ovat erilaisia siinä, että ne tarjoavat perustan työterveyshuollon ja työpaikan toteuttamalle työkykyä ylläpitävälle toiminnalle ja varhaiskuntoutukselle. Ne muistuttavat työterveyshuollon toimijoita siitä, millaiset tekijät työkyvyn alenemista tuottavat ja millaisiin tekijöihin on mahdollista käydä käsiksi pyrittäessä kehittämään työkykyä tai ehkäisemään työkyvyn alentumista." Järvikoski, 2010; Kuntoutus ja työkyvyn tuki; Pirjo Juvonen-Posti 6

7 Työhön paluun ratkaisevat biopsykososiaaliset tekijät Pirjo Juvonen-Posti 7

8 ..Työterveyshuollon painopisteeksi tulee ottaa työkyvyn seuranta ja edistäminen työuran eri vaiheissa.. Työkyky- ja työkyvyttömyys-prosessit monitekijäisinä eivät noudata yksinomaan ennaltaehkäisyn logiikkaa, haaste terveydenhuollon preventiologiikalle. Sosiaalisten tekijöiden merkitys ja vaikutus tunnetaan, mutta yksilön kohdalla tunnistaminen on vaikeaa, haaste työpaikkojen ja työkyvyn tuki- verkoston yhteistyölle interventiot työkykyriskissä eikä vain, kun terveystekijä mukana (vrt. Järvikoski, 1994; Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönä STM selvityksiä 2011:6; Juvonen-Posti et al., 2011) Pirjo Juvonen-Posti 8

9 Työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyö Pirjo Juvonen-Posti 9

10 Suomalainen kuntoutusjärjestelmä Kuntoutuksen käsite on laajentunut. Aikaisemmin suppeaa ryhmää koskevista palveluista on tullut monialainen, suuren väestönosan hyvinvointia edistävä toimintakokonaisuus. Suomessa kuntoutus on INTEGROITU osaksi eri sektoreiden toimintaa Kuntoutuksen organisointi on monimutkaistunut ja toimijoita - rahoittajia ja palvelutuottajia - on useita. Kuntoutuksella on sekä yhteiskunnallisia että yksilöä koskevia tavoitteita ja se palvelee molempien Pirjo Juvonen-Posti 10

11 Ammatillinen kuntoutus (tavoiteperusteinen määrittely) Ammatillinen kuntoutus (Waddell ym., 2008) on kaikki se toiminta, joka auttaa terveysongelmaista ihmistä pysymään työssä tai palaamaan työhön. Ammatillisessa kuntoutuksessa on tärkeää: varhainen reagointi toiminnan fokuksessa on selkeästi työssä jaksaminen tai työhön palaaminen työpaikkojen rooli: tuloksellinen ammatillinen kuntoutus edellyttää, että työpaikat eivät syrji ammatillisen kuntoutuksen asiakkaita, vaan ovat valmiita mukauttamaan työolosuhteita tarpeen mukaan Pirjo Juvonen-Posti 11

12 Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet (toimenpideperusteinen määrittely) ohjaus ja neuvonta selvitykset ja tutkimukset ammatillista kuntoutussuunnittelua varten työ- ja koulutuskokeilut työhönvalmennus / työhön suuntaava valmennus työn muokkaus/ työn rikastaminen/ työn ja työolosuhteiden muutokset työssä tarvittavien apuvälineiden arviointi ja kokeilu, hankinta uudelleenkoulutus elinkeinotuki /yritystuki työolosuhteiden järjestelytuki palkkatuki työnantajalle Pirjo Juvonen-Posti 12

13 ASLAK vaikuttavaa vai vaikuttamatonta? Kenen näkökulmasta? ASLAKvaikutukset itsestä huolehtiminen motivaatio, pystyvyys, työn ja ajan hallinta, selviytymiskeinot työssä jaksaminen ja selviytyminen -vaikutuksen ylläpito? -heijastuminen työuraan? -vahvan näytön saamisen mahdollisuudet? työuran pidentyminen työn voimavaratekijät työn vaatimustekijät Helo 2000; Hinkka ym 2000; Arokoski ym. 2002; Holopainen ym.2004; Kurki 2004;; Turja 2009; Suoyrjö ym. 2009;Tirkkonen ja Kinnunen 2010, Suoyrjö, Pirjo Juvonen-Posti 13

14 ASLAK-vaikutuksia (Syoyrjö ym., 2009, Holopainen ym., 2004, Tirkkonen & Kinnunen, 2010, Tirkkonen ym., 2011, Härkäpää, 2002, Kurki 1999, Helo, 2000, Turja 2009, Ylisassi 2009, Järvikoski, 2010) + pystytään vahvistamaan osallistujien elämänlaatua monipuolisesti + työkyvyttömyyseläkeriski pienempi, spolot vähenevät, koettu työkykyisyys parantunut, myönteisiä muutoksia yleiseen terveydentilaan ja toimintakykyyn, naiset ja miehet hyötyvät eri tavalla - vaikutukset työhön, työympäristöön tai psyk. sos. työoloihin vähäisiä - vahvaa näyttöä, miten aikaasaatuja muutoksia voidaan ylläpitää tai miten muutokset heijastuvat työuran pitenemiseen, on vähän ja vaikea saada Pirjo Juvonen-Posti 14

15 Työeläkejärjestelmän ammatillinen kuntoutus (Saari& Forma, 2003; Gould ym., 2008; Kivekäs& Uola, 2010, Järvikoski, 2010) kuntoutukseen osallistuneiden määrä lisääntynyt, mutta merkittävä osa työstä sairauden vuoksi syrjäytyvistä ei pääse kuntoutuksen piiriin kuntoutustarve havaitaan osalla myöhään tth:n rooli? toteutuuko tasa-arvo eri tavoin järjestetyissä tth:ssa? työpaikan ja esimiehen rooli kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa vähäinen työhön palattessa palattu entisiin tehtäviin tuki kuntoutuksen aikana ei aina riittävä huomattava osa kuntoutujista työssä kuntoutuksen päättyessä että sen jälkeen Pirjo Juvonen-Posti 15

16 Uudet haasteet?

17 Sateenkaarihankkeen tuloksia: Työterveyshuollon toiminta ei tue työkykyä tapauskohtaisesti (Rautio M., Leino T., Manninen P., käsikirj.) Työterveyshuollon prosesseista ei ilmennyt, miten työterveyshuolto on mukana työpaikan työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminnassa. Työpaikan ja työterveyshuollon vastuiden ja tehtävien jaosta oli sovittu harvoin. Työpaikalla saatua tietoa ja työterveyshuoltoon kertynyttä tietoa ei systemaattisesti arvioitu eikä hyödynnetty työpaikkakohtaisessa suunnittelussa ja toiminnassa. Tietotekniikka ei tukenut tätä riittävästi. Työterveyshuollon prosesseja toteutettiin itsenäisinä eikä työpaikan tai työntekijän kokonaistilanne hahmottunut. Työpaikka fokukseen: työpaikat odottavat läsnäoloa ja osallistumista ja toimenpiteitä työkyvyn tukemiseksi. Uudistuva työterveyshuolto-kiertue 2010 Työterveyslaitos Pirjo Juvonen-Posti, Juha Liira, Pirjo Manninen, Kimmo Räsänen Pirjo Juvonen-Posti 17 17

18 Työkyvyn tuki työterveysyhteistyössä Interventiotaso (varhainen reagointi) Työssä jatkamisen edistäminen, työterveyshuollon primaaripreventio Varhainen tuki, työterveyshuollon sekundaaripreventio Työhön paluun tuki, työterveyshuollon tertiääripreventio Työntekijän toimintakykytaso Toimintakyvyn alenemisen riskin havaitseminen ja reagointi - terveystarkastukset analyysi ja suunnatut toimenpiteet ja toimintakyvyn seuranta yksilötasolla Työkyvyn alenemisriskin havaitseminen ja reagointi -Sairausvastaanottotyössä aina johtopäätöstä työkyvyn näkökulmasta (ei/seuranta/edellyttää työkyvyn tuki toimenpiteitä) - Varhainen työkyvynarviointi käytäntö - Aktiivinen vajaakuntoisen työntekijän (varhais)kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutukseen ohjaus Työkyvyttömyysriskin havaitseminen ja reagointi Työkyvyttömyydestä työhön (kuntoutustuki) Työttömyydestä työhön (outplacement) -Vajaakuntoisen työntekijän kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutukseen ohjaus - Aktiivinen työhön paluu tuki: tuettu työnvaihtoa (vs tuettu työllistyminen) Pirjo Juvonen-Posti 18 Työkykyjohtaminen työorganisaatiossa Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistoimenpiteiden tietoon perustuva vaikuttavuuden arviointi yhdessä työorg. edustajien kanssa vuosittain. - Kuntoutustarpeen tunnistus osaamis- ja jaksamis-näkökulmien yhdistäminen. - Työyhteisön hyvinvointia heikentävien asioiden tunnistaminen ja puuttuminen yhteistyössä - Varhaisen tuen mallin käyttöaste ja kokemukset Tapausennakointi yhteisistä tietojärjestelmistä (sairauspoissaolot) -Työhön paluu ohjelmien arviointi, työyhteisöesteisiin vaikuttaminen - Työkyvyn tuen taloudelliset vaikutukset: poissaolokustannukset, maksuluokkavaikutus eläke ja tapaturmakustannukset, tthkustannukset, muut

19 Toiminta- ja työkyvyn arviointi Yhteiset tehtävät eri vaiheissa Työssä jatkamisen edistäminen primaaripreventio Varhainen tuki sekundaaripreventio Työhön paluun tuki, tertiääripreventio Toiveet työterveyshuollolle ja kuntoutukselle Toimintakyvyn havaitseminen ja - TOIMINTAKYVYN KEHITTÄMINEN Työkyvyn havaitseminen - TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ - VARHAISKUNTOUTUS Työkyvyttömyysriskin ja reagointi - KOORDINOINTI Toiveet yritykselle, johdon ja esimiesten työhön alenemisen riskin reagointi - TYÖSSÄ JAKSAMISEN SEURAAMINEN alenemisriskin ja reagointi - PUHEEKSIOTTO - SOVITTUJEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMINEN havaitseminen -TYÖN MUKAUTTAMINEN, - UUSI TYÖ Pirjo Juvonen-Posti 19

20 Työkyvyn tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyönä: Työterveyshuollon ja työpaikan interventiotaso Työntekijän toimintakykytaso Kuntoutuksen sisältö (kuntoutusmuoto: avo/monimuoto/laitos) Työssä jatkamisen edistäminen, työterveyshuollon primaaripreventio Toimintakyvyn alenemisen riski Elämäntapamuutosten tukeminen (liikuntatoimi, pth), kuntoremontti (Kela kura), ohjaus ja neuvonta (TANO) Varhainen tuki, työterveyshuollon sekundaaripreventio Työhön paluun tuki, työterveyshuollon tertiääri-preventio Työkyvyn alenemisriski Vajaakuntoisten/osatyökykyis ten tuki ja seuranta Työkyvyttömyysriski Vajaakuntoisten/osatyökykyi sten tuki ja seuranta Työkyvyttömyydestä työhön (kuntoutustuki) Työttömyysriskistä työhön (outplacement) - Terveydenhuollon järjestämä toimintakykykuntoutus -Varhaiskuntoutus /Kela (Sairausryhmäkoht., ASLAK, TYK) - TEM/työhön paluun tukitoimet Ammatillinen kuntoutus/työeläke ja ammatillinen ja lääkinnällinen/lita (Vaativa)toimintakykykuntoutus/ terveydenhuolto ja kela TEM/työhön paluun tukitoimet Pirjo Juvonen-Posti 20

21 Yksin tekemisestä yhteiseen työhön? työterveyshuollossa toiminta- ja työkykyarvion tulisi perustua työkykyjohtamiseen, työterveysyhteistyöhön ja ajankohtaiseen tietoon työstä toiminta- ja työkyvynarviointi vaatii aikaa ja prosessi on rakennettava siten, ettei siihen kukaan "joudu päivystystyönä" vaatii yhteisen moniammatillisen työkäytännön sopimista työterveyshuoltoyksikössä (keskeisen) työhön kuntoutuksen toimijaverkoston kokoaminen Pirjo Juvonen-Posti 21

22 Palveluohjausratkaisuja työterveysyhteistyössä työterveyshuollossa (iso kunnallinen työterveyshuolto, yrityksen integroitu työterveyshuolto, valtakunnallinen lääkäriasemaketju) oma kuntoutussuunnittelija (3-4) tai työvalmentaja (1) organisaation tai yrityksen HR-toiminnoissa työkykycontroller (n.3), kuntoutusasiantuntija (1), työvalmentaja (1) yksilöintensiivistä työhön paluu vaiheeseen keskittynyttä, eri asiakastyöotteista vähän tietoa, taustoiltaan erilaisia ammattilaisia, mutta kuntoutuksen osaamista usealla Pirjo Juvonen-Posti 22

23 Yksilöllinen työkyvyn seuranta ja tuki työterveyshuollossa Juvonen-Posti, Liira ja Järvisalo, 2011 Työntekijätaso käytännön ohjaus ja organisointi työkyvyn tuen tarpeen havaitseminen ohjaus, konsultointi, seuranta yhteistyö esimiesten kanssa Työpaikkataso ennakointi & sopiminen & seuranta sovittu toimintatapa, roolit, vastuut ja yhteistyö: varhainen ja työhön paluun tuki työpaikan määrittelemät kumppanit Työhön kuntoutuksen toimijaverkoston kokoaminen työorganisaatiokohtaisesti työpaikan määrittelemä verkosto 1. työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt palvelutuottajan aktiviinen paikallinen ja alueellinen verkosto 1. perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito: lääkinnällinen kuntoutus 2. TE-toimisto 3. sosiaalitoimi: sosiaalinen kuntoutus (mm. päihde) Pirjo Juvonen-Posti 23

24 Yhteistyöhön työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammattilaisten yhteisen osaamisen lisäämisellä - integratiiviset yhteiset käsitteet Työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa tulisi vahvistaa toiminta- ja työkyky -käsitteistä lähtevä yksilöasiakastyöotetta -> jäljellä oleva toiminta- ja työkyky "haltuun"! Kokonaisvaltainen työkyvyn hallinta ja seuranta (Work Disability Prevention, Disability Management ) käsitteistä lähtevä työpaikkatyön yhteiseksi viitekehykseksi. Palveluohjaus(case mangement)- osaamisen vahvistaminen: suunnittelu, koordinaatio, ohjaus (työterveyshuolto); suunnittelu, valmennus; intensiivinen ohjaus (kuntoutus), kontrollointi (controller) (työnantaja) Verkostotyö (verkostoneuvottelut, työterveysneuvottelut, kuntoutusneuvottelu) osaamisen ja työmallien vahvistaminen ja sen resurssointi palvelutyöhön Pirjo Juvonen-Posti 24

25 Työterveyshuolto ja kuntoutus: Nykykäytäntöjen muuttaminen Työterveyshuollolle resurssi-allokointi kuntoutusyhteistyöhön: nykytoiminnasta vahvistetaan vajaakuntoisen työntekijän kuntoutustarpeen arviointi ja ohjaus -työtä ja siirretään työstä osa työpaikalla ja muissa verkostoissa tapahtuvaksi työksi. Työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammattilaisten keskinäinen konsultointi ja muu yhteistyö mahdolliseksi ja arkiseksi. Mm. kattavuuden ja tasapuolisuuden näkökulmista entistä vaikuttavampien, ja joustavampien kuntoutuspalveluiden kehittäminen työssä jatkamis -, varhainen- ja työhön paluu- tasoille. Kuntoutuspalvelutuottajille työpaikkakuntoutuksen ja verkostotyön tehtävät ("jalkautuminen") palvelutuotteisiin ja kuntoutuksen eri rahoittajien yhteiseksi tahtotilaksi, palvelujen kehittäminen tähän suuntaan Pirjo Juvonen-Posti 25

26 Lisälukemisto Rissanen P., Kallanranta T., Suikkanen A. (toim.) Kuntoutus. 2. uud. painos. Duodecim (2008)- myös verkkoversio Järvikoski A., Härkäpää K.: Kuntoutuksen perusteet 5. uud. painos. WSOYpro (2011) Juvonen-Posti P., Liira J., Järvisalo J.: Kuntoutus työterveyhuollossa ja työuran pidentämistä koskevassa keskustelussa.teoksessa Järvikoski A.,Lindh J., Suikkanen A.: Kuntoutus muutoksessa. Lapin yliopistokustannus, 2011: Liira J., Redemann B., Juvonen-Posti P., Elo A-L., Joensuu M.,Parvinen A.: Dynaamisen työkykyjohtamisen haasteet. Työterveyslääkäri I/2011: Redemann B., Liira J., Juvonen-Posti P.: Case management moniammattilisessa työterveyshuollossa (hyväksytty käsikirjoitus Työterveyslääkärilehteen, 2011) Pirjo Juvonen-Posti 26

27 Kiitos kiinnostuksestasi! Pirjo Juvonen-Posti 27

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI Kuntoutussäätiö TAKAKANNESSA OLEVAN MUISTIKORTIN SISÄLTÖ Oppaat ja raportit sekä niihin liittyvät esitteet ja palvelut Esimies työhyvinvointia

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Tietoa työstä MONIMENETELMÄINEN TUTKIMUS KUULOKOJEEN KÄYTÖN ESTEISTÄ JA EDISTEISTÄ TYÖELÄMÄSSÄ Inka Koskela Johanna Ruusuvuori Pirjo Juvonen-Posti Nina Nevala Päivi Husman

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela. Kelan työhönkuntoutushankkeen (-hanke) tavoitteet ja toteutus Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi Työikäisten kuntoutuksen kehittämisen eteneminen Kelassa

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot