TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ"

Transkriptio

1 TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI KARI HARING SAK RY

2 YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä /334 Työterveyshuoltolaki /1383 Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 1484/2001 Työturvallisuuslaki /738 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta /44 (5 luku) Työsopimuslaki /55 Työkyvynhallinta Sairausvakuutuslain 13 luvun päivän sääntö Työterveyshuoltolaki 10a ja 12, sairausvakuutuslaki 5a

3 YHTEISTYÖN PERUSTEET Yhteiskunnallinen tarve Eläke- / työurakeskustelu Hyödyt työpaikalle Hyödyt työntekijöille, yksilölle Vaikutukset työhyvinvointiin, työviihtyvyyteen, tuottavuuteen, sairauspoissaoloihin

4 TYÖIKÄINEN VÄESTÖ (15-64-VUOTIAAT) TYÖMARKKINA-ASEMAN MUKAAN, Työlliset Työttömät Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Vanhuuseläke Maatalouden erityiseläke Muut työvoiman ulkopuolella olevat (esim. opiskelijat) Työikäinen väestö yhteensä Hyvinvointivaltion rahoituksen kestävyyden kannalta keskeisintä on työkyvyttömyyseläkkeiden ja työttömyyden vähentäminen Lähteet: Tilastokeskus, ETK

5 Koko kansantaloudessa tehdyt työtunnit, miljoonaa tuntia

6 TYÖELÄMÄRYHMÄ (AHTELAN RYHMÄ) Työurien pidentämisessä työkyvyttömyyden vähentämisellä keskeinen asema Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden vähentämisessä työterveyshuollolla keskeinen asema Työterveystoiminnan onnistuminen edellyttää työpaikalla tapahtuvaa, aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä = työterveysyhteistyötä Useat eri alojen työpaikkatason esimerkit osoittavat, että sairauspoissaolojen vähentämiseen, työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja tätä kautta työurien pidentämiseen on mahdollista vaikuttaa.

7 TTH-TYÖRYHMÄ ( STM 2011:6) Työterveyshuollon uudelleen suuntaaminen: Painopisteeksi työkyvyn seuranta ja edistäminen työuran eri vaiheissa, päivitetään valtioneuvoston asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä (1484/2001), myös kirja HTTHK:stä päivitetään Työterveysyhteistyön periaatteet kirjataan em.asetukseen Työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy TTH:n vastuu työntekijän kokonaishoidossa ja kuntoutuksessa, yhteistyö: esh, pth Sosiaalivakuutuksen ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen lisääminen TTH:ssa (sosiaalityöntekijät)

8 MITÄ ON TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Työnantaja ja työntekijät tai heidän edustajansa sekä työterveyshuolto tekevät suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi TTH-lain tarkoitus: Työ- ja toimintakyvyn edistäminen työuran eri vaiheissa, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy, työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus, työyhteisön toiminnan edistäminen samalla työhyvinvoinnin edistäminen Pitää sisällään myös työturvallisuuden parantamisen

9 KELA: TERVEYSOSASTO/TYÖTERVEYSHUOLTORYHMÄ

10 TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ/TTH Työterveyshuolto tarvitsee kumppanin työpaikalla Työterveyshuolto asiantuntijana mukana työterveyshuollon vuorovaikutustaidot Työpaikkakäynnit (työpaikkaselvitykset) Terveyden ja työkyvyn edistäminen työuran eri vaiheissa Työn mukauttaminen, neuvonta- ja ohjaus Työterveysneuvottelut Työsuojelutoimikunnan kokoukset TANO, terveys- ja elämäntapakampanjointi

11 TYÖPAIKKASELVITYS Muodostaa perustan koko työterveyshuollon toiminnalle Työnantaja, työntekijät ja tth yhdessä Työpaikkaselvityksen sisältö: Perustiedot: toimiala, henkilöstörakenne, työ- ja palvelusuhdemuodot, työaikajärjestelyt, todetut ammattitaudit, työtapaturmat, uhkatilanteet, muutokset, tulevaisuuden näkymät, sovitut käytännöt jne. työn fyysiset, kemialliset ja biologiset altisteet, työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus arviointi: työn vaaratekijöiden ja kuormittavuuden terveydellisen merkityksen arviointi Työpaikkaselvityksestä tehdään raportti, jossa esitetään johtopäätökset työolosuhteiden terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja tarvittavat korjaus/toimenpide-ehdotukset

12

13 TERVEYDEN JA TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN Työkykyyn vaikuttavat monet tekijät Työterveyshuoltolain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää Työterveyshuoltolaissa (1383/2001)todetaan työterveyshuoltoon kuuluvan: toimenpide-ehdotusten tekeminen tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, myös työntekijän perustellusta syystä työkuormituksestaan pyytämä selvitys vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen hoitoon tai kuntoutukseen ohjaaminen

14 TERVEYDEN JA TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN Työterveyshuollot perinteisesti antaneet suosituksia työntekijöiden uudelleen sijoittamisesta työpaikoilla Tavoitteena ollut työntekijöiden selviäminen töissä ilman sairastumista/vammautumista/sairauslomaa Erilaisia termejä käytetty : uudelleen sijoitus, korvaava työ, vaihtoehtoinen työ, mukautettu työ Kolmikanta- /työterveys- /työkykyneuvottelut

15 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN 13 LUVUN 5 Pitäisi lisätä työpaikan ja TTH:n yhteistyötä Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 1 :n 1 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan 60 prosenttia, mikäli työpaikalla on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sovitut käytännöt siitä, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Muuten korvaus on 50 prosenttia. Kirjallinen suunnitelma työkyvyn hallinnasta ja edistämisestä Varhainen tuki, sairauslomien seuranta, työhönpaluun tuki Työterveyshuollon raportointivelvollisuus (Lain muutoksen vaikutuksia tarkoitus tutkia)

16 PÄIVÄN SÄÄNTÖ Voimaan Muutokset sv-lakiin Työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä viimeistäin silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä (yhtäjaksoinen tai pätkissä) Mahdollisuus päivärahan katkaisuun Sv-päivärahaa haettava 2 kuukauden kuluesssa Muutokset tth-lakiin Työnantajan ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo jatkunut kuukauden ajan Työterveyshuollon lausunto: arvio jäljellä olevasta työkyvystä ja selvitys mahdollisuuksista jatkaa töissä

17 Onko työpaikalla käyty 90 päivän sääntöön liittyviä työkykyneuvotteluja? % Kyllä Ei En osaa sanoa 40 Luottamushenkilöpaneeli tammikuu 2013

18 Onko keskustellut lakimuutoksista työnantajan kanssa? Kaikki 38 % 62 % Luottamusmies 42 % 58 % Kyllä Työsuojeluvaltuutettu 33 % 67 % En Molemmat tehtävät 36 % 64 % Luottamushenkilöpaneeli tammikuu 2013

19 Onko osallistunut työntekijän tukena työkykyneuvotteluihin? % Kaikki Luottamusmies Kyllä Työsuojeluvaltuutettu Ei Molemmat tehtävät Luottamushenkilöpaneeli tammikuu 2013

20 ONKO MIELESTÄSI TYÖPAIKALLASI MAHDOLLISTA MUOKATA TYÖTÄ JA TYÖOLOJA NIIN, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VOI JATKAA TÖISSÄ, VAIKKA TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKY JOSTAKIN SYYSTÄ ON HEIKENTYNYT (ESIMERKIKSI SAIRAUS, IKÄÄNTYMINEN)? Luottamushenkilöpaneeli

21 Työkykyneuvottelun jälkeen työntekijä on (%, vastaaja osallistunut 90 pv säännön mukaisiin neuvotteluihin) n=249 Jatkanut sairauslomalla 28 Palannut omaan työhönsä 21 Palannut muuhun tai mukautettuun työhön 25 Palannut töihin osasairauspäivärahalla 21 En osaa sanoa 1 Jotain muuta 5 Luottamushenkilöpaneeli tammikuu 2013

22 Onko havainnut ongelmia? (%, vastaaja osallistunut 90 pv säännön mukaiseen neuvotteluun) n= Kyllä Ei Eos Luottamushenkilöpaneeli tammikuu 2013

23 Havaittuja ongelmia (%, vastaaja osallistunut 90 pv säännön mukaisiin neuvotteluihin) Työnantaja haluton muokkaamaan työoloja 39 Palkan suuruudesta epäselvyyttä töihin palaamisen jälkeen 14 Työterveyshuolto ei osaa asiaansa 4 Työntekijä halunnut jatkaa sairauslomaa, vaikka voisi palata töihin 25 Muita ongelmia 18 Luottamushenkilöpaneeli tammikuu 2013

24 YHTEENVETO Työpaikalla yhteiset pelinsäännöt, keskinäinen luottamus Työkyvyn hallintasuunnitelma Työpaikalla tehtävä yhteistyö luo edellytyksiä työkyvyttömyyden vähentämiselle, työhyvinvoinnille ja pitkille työurille Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työtä hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävä jatkuvasti Hyvin suunnitellut työkykyneuvottelut tuottavat tulosta

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

osa-aikainen sairauspoissaolo

osa-aikainen sairauspoissaolo Uutta lainsäädäntöä Osa-aikainen sairauspoissaolo ja osasairauspäiväraha Vuoden 2007 alusta lukien työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään osa-aikaisesta sairauspoissaolosta. Osa-aikainen sairauspoissaolo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Yhteistoiminta ja yhteistyö työsuojeluhenkilöstön perustehtävää etsimässä

Yhteistoiminta ja yhteistyö työsuojeluhenkilöstön perustehtävää etsimässä 1 Yhteistoiminta ja yhteistyö työsuojeluhenkilöstön perustehtävää etsimässä Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön tehtävien luonnetta ja toimintatapoja määritellään sangen niukasti lainsäädännössä. Lähinnä

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla tammikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN

Lisätiedot

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan?

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Helsinki 17.4.2015 ja Jyväskylä 24.4.2015 Pirkko Mäkinen, Työturvallisuuskeskus Työpajan tavoite

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot