LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET"

Transkriptio

1 2 112/213 LUKU 1.1 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Vrllisten ineiden kuljetukseen liittyvistä turvtoimist j -velvoitteist säädetään VAK-liss, vrllisten ineiden kuljetuksest tiellä nnetun vltioneuvoston setuksen (194/22), jäljempänä VAK-setus, 6 :ssä, 8 :n 5 momentiss, 15 :n 1 momentin 5 j 6 kohdss, 26 :n 4 momentiss, 27 :ssä j 29 c :n 2 momentiss. VAK-lin 11 d :n 1 momentiss trkoitettuj vrllisi ineit, jotk thllisesti väärinkäytettyinä sttvt iheutt suurt vr ihmisille, ympäristölle ti omisuudelle, ovt tässä luvuss trkoitetut ineet j inemäärät Yleiset säännökset Kikkien vrllisten ineiden kuljetukseen osllistuvien henkilöiden on otettv huomioon henkilön vstuuseen suhteutetut tämän luvun turvtoimi koskevt vtimukset Vrllisi ineit s VAK-lin 11 d :n 3 momentin mukn jättää kuljetettvksi vin sinmukisesti tunnistetulle kuljetuksen suorittjille VAK-lin 11 d :n 4 momentin j VAK-setuksen 27 :n mukn vrllisen ineen kuljetukseen liittyvän tilpäiseen säilytykseen käytettävän lueen tulee oll mhdollisuuksien mukn turvttu, hyvin vlistu j yleinen pääsy lueelle estetty VAK-setuksen 26 :n 4 momentin mukn vrllisi ineit kuljettvn joneuvon jokisell miehistön jäsenellä on kuljetuksen ikn oltv muknn vlokuvll vrustettu henkilötodistus Kohdiss j trkoitetuiss trkstuksiss on trkstettv soveltuvin toimenpitein myös turvtoimet Koulutus Vrllisten ineiden kuljetuksiin osllistuvn henkilöstön turvtoimi koskevst koulutuksest säädetään VAK-setuksen 15 :ssä Suuren riskin sisältävät vrlliset ineet Suuren riskin sisältävät vrlliset ineet (muut kuin luokn 7 rdioktiiviset ineet) ovt ineit, jotk on lueteltu tulukoss j joiden kuljetusmäärä ylittää tulukoss minitut määrät.

2 112/ Tulukko : Luettelo suuren riskin sisältävistä vrllisist ineist Luokk Aine ti esine Määrä Vrllisuusluokk 1.1 Räjähteet 1.2 Räjähteet 1.3 Yhteensopivuusryhmän C räjähteet 1.4 Nimikkeisiin UN 14, 237, 255, 267, 289, 361, 365, 366, 44, 441, 455, 456 j 5 kuuluvt räjähteet Säiliö (l) c 1.5 Räjähteet Plvt ksut (luokituskoodit, joiss on vin kirjin F) 3 Myrkylliset ksut (luokituskoodit, joiss ovt kirjimet T, TF, TC, TO, TFC ti TOC) lukuun ottmtt erosolej 3 Pkkusryhmien I j II plvt nesteet 3 Epäherkistetyt nestemäiset räjähdysineet 4.1 Epäherkistetyt räjähdysineet 4.2 Pkkusryhmän I ineet Pkkusryhmän I ineet Pkkusryhmän I hpettvt nesteet 3 Perklortit, mmoniumnitrtti, mmoniumnitrttipohjiset lnnoitteet j mmoniumnitrttiemulsiot ti -suspensiot ti -geelit Irtotvr (kg) d 3 3 Kollit (kg) 6.1 Pkkusryhmän I myrkylliset ineet 6.2 Ktegorin A trtuntvrlliset ineet (UN 2814 j 29, lukuun ottmtt eläinperäistä mterili) 8 Pkkusryhmän I syövyttävät ineet 3 Ei sovellettviss. Ainemäärästä riippumtt kohdn säännöksiä ei sovellet. c Tässä srkkeess minittu luku on sovellettviss vin, jos ineen säiliökuljetus on sllittu luvun 3.2 tulukon A srkkeen (1) ti (12) merkinnän mukisesti. Tämän srkkeen merkinnällä ei ole merkitystä ineille, joiden säiliökuljetus ei ole sllittu. d Tässä srkkeess minittu luku on sovellettviss vin, jos ineen irtotvrkuljetus on sllittu luvun 3.2 tulukon A srkkeen (1) ti (17) merkinnän mukisesti. Tämän srkkeen merkinnällä ei ole merkitystä ineille, joiden irtotvrkuljetus ei ole sllittu Suuren riskin sisältävät luokkn 7 kuuluvt rdioktiiviset ineet ovt ineit, joiden ktiivisuus (kuljetuksen turvrj) on vähintään 3 A 2 kolli kohti (ks. myös koht ) lukuun ottmtt seurvi rdionuklidej, joille kuljetuksen turvrj on nnettu tulukoss

3 4 112/213 Tulukko : Kuljetuksen turvrjt määrätyille rdionuklideille Alkuine Rdionuklidi Kuljetuksen turvrj (TBq) Amerikium Am-241,6 Kult Au Kdmium Cd-19 2 Klifornium Cf-252,2 Curium Cm-244,5 Kooltti Co-57 7 Kooltti Co-6,3 Cesium Cs Rut Fe-55 8 Germnium Ge-68 7 Gdolinium Gd Iridium Ir-192,8 Nikkeli Ni-63 6 Plldium Pd-13 9 Prometium Pm Polonium Po-21,6 Plutonium Pu-238,6 Plutonium Pu-239,6 Rdium R-226,4 Rutenium Ru-16 3 Seleeni Se-75 2 Strontium Sr-9 1 Tllium Tl-24 2 Tulium Tm-17 2 Ytterium Y Rdionuklidien seoksille voidn selvittää, onko kuljetuksen turvrj svutettu ti ylitetty, lskemll yhteen rvot, jotk sdn jkmll jokisen rdionuklidin ktiivisuus rdionuklidille nnetull kuljetuksen turvrj-rvoll. Jos murtolukujen summ on lle 1, rdioktiivisuuden rj-rvo ei ole svutettu eikä ylitetty. Määrittämiseen voidn käyttää seurv lskukv: Ai < 1, joss T i i A i = kolliss olev rdionuklidin i ktiivisuus (TBq) T i = rdionuklidille nnettu kuljetuksen turvrj Jos rdioktiivisell ineell on muun luokn lisävr, huomioon on otettv myös tulukon kriteerit (ks. myös koht 1.7.5) Turvsuunnitelm VAK-lin 11 d :ssä j VAK-setuksen 6 :ssä trkoitettu turvsuunnitelm edellytetään kohdss trkoitettujen suuren riskin sisältävien vrllisten ineiden j kohdss trkoitettujen suuren riskin sisältävien luokkn 7 kuuluvien rdioktiivisten ineiden kuljetuksille Kuljetusvälineen turvminen VAK-lin 11 d :n 2 momentiss j VAK-setuksen 8 :n 5 momentiss trkoitettu kuljetusvälineen turvmist edellytetään kohdss trkoitettujen suuren riskin sisältävien vrllisten ineiden j kohdss trkoitettujen suuren riskin sisältävien luokkn 7 kuuluvien rdioktiivisten ineiden kuljetuksille.

4 112/ Kohdn mukisesti kohtien 1.1.1, 1.1.2, j (d) vtimuksi ei sovellet, jos kollikuljetuksen inemäärä kuljetusyksikössä ei ylitä kohdss trkoitettuj määriä. Näitä säännöksiä sovelletn kuitenkin kuljetettess UN 29, 3, 59, 65, 73, 14, 237, 255, 267, 288, 289, 29, 36, 361, 364, 365, 366, 439, 44, 441, 455, 456 j 5 räjähteitä määrästä riippumtt sekä luokn 7 UN 291 j 2911 peruskollej, jos ktiivisuusrvo ylittää A 2 -rvon (ks. kohdn ensimmäinen luetelmkoht). Lisäksi kohtien 1.1.1, 1.1.2, j (d) vtimuksi ei sovellet, jos säiliökuljetuksen ti irtotvrkuljetuksen inemäärä kuljetusyksikössä ei ylitä kohdss trkoitettuj määriä. Lisäksi tämän luvun säännöksiä ei sovellet kuljetettess nimikkeisiin UN 2912 RA- DIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-I) j UN 2913 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PINTAKONTAMINOITUNEET ESINEET (SCO-I ti SCO-II) luokiteltuj ineit Rdioktiivisille ineille tämän luvun säännösten ktsotn täyttyvän sovellettess sopimust "Convention on Physicl Protection of Nucler Mteril" 1 j IAEA:n kiertokirjettä "The Physicl Protection of Nucler Mteril nd Nucler Fcilities" 2. Huom. Knsinvälisessä ADR-sopimuksess: Luku 1.1 Turvtoimi koskevt määräykset Huom. Tässä luvuss turvtoimill trkoitetn toimenpiteitä ti vrotoimi, joill ehkäistään vrllisten ineiden vrkuksi ti thllist väärinkäyttöä, jotk voivt iheutt vr ihmisille, omisuudelle ti ympäristölle Yleiset määräykset Kikkien vrllisten ineiden kuljetukseen osllistuvien henkilöiden on otettv huomioon henkilön vstuuseen suhteutetut tämän luvun turvtoimi koskevt vtimukset Vrllisi ineit s jättää kuljetettvksi vin kuljetuksen suorittjille, jotk on sopivll tvll tunnistettu Vrllisten ineiden kuljetuksess tilpäiseen säilytykseen käytettävät lueet terminleiss, muill pikoill, joneuvovrikoill, stmien lituripikoill j järjestelyrtpihoill on huolellisesti turvttv, hyvin vlistv j, jos mhdollist j sovellettviss, yleinen pääsy näille lueille on estettävä Vrllisi ineit kuljettvn joneuvon jokisell miehistön jäsenellä on kuljetuksen ikn oltv muknn vlokuvll vrustettu henkilötodistus Kohdiss j trkoitetuiss trkstuksiss on trkstettv soveltuvin toimenpitein myös turvtoimet Toimivltisten virnomisten on ylläpidettävä jntsist rekisteriä kohdss trkoitetuist toimivltisen virnomisen ti tunnustetun litoksen myöntämistä ADR-joluvist Turvtoimien koulutus Luvuss 1.3 trkoitetuss henkilöstön koulutuksess j täydennyskoulutuksess on oltv myös turvtoimi koskev osio. Turvtoimi koskevn täydennyskoulutuksen ei trvitse liittyä inostn määräysmuutoksiin Turvtoimi koskevn koulutuksen on keskityttävä turvriskeihin j niiden tunnistmiseen, näiden riskien vähentämismenetelmiin sekä turvrikkomustpuksiss trvittviin toimenpiteisiin. Koulutukseen on sisällyttävä tiedot mhdollisest turvsuunnitelmst suhteutettun henkilöstön vstuuseen j velvollisuuksiin sekä tehtäviin suunnitelm toteutettess. 1 INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Wien (198). 2 INFCIRC/225/Rev.4 (Korjttu), IAEA, Wien (1999).

5 6 112/ Tällinen koulutus on järjestettävä ti stu koulutus on trkstettv ennen henkilön sijoittmist vrllisten ineiden kuljetuksiin liittyviin tehtäviin, j koulutust on täydennettävä säännöllisin välijoin täydennyskoulutuksell Työnntjn on pidettävä kirj kikest sdust turvtoimi koskevst koulutuksest, j sikirjojen on oltv pyydettäessä työntekijän j toimivltisen virnomisen sttvill. Työnntjn on säilytettävä sikirjt toimivltisen virnomisen määräämän jn Suuren riskin sisältäviä vrllisi ineit koskevt määräykset Suuren riskin sisältävien vrllisten ineiden määritelmä Suuren riskin sisältäviä vrllisi ineit ovt ineet, joit voidn väärinkäyttää terroriteoiss j jotk siten voivt iheutt vkvi seuruksi kuten ihmisuhrej, joukkotuho ti erityisesti luokn 7 oslt huomttvi yhteiskunnllistloudellisi häiriöitä Ks. kohdt edellä Turvsuunnitelmt Suuren riskin sisältävien vrllisten ineiden (ks. tulukko ) ti suuren riskin sisältävien rdioktiivisten ineiden (ks. koht ) kuljetukseen osllistuvien, kohdiss j trkoitettujen kuljetuksen suorittjien, lähettäjien j muiden ospuolien on otettv käyttöön turvsuunnitelm, johon kuuluvt vähintään kohdss minitut os-lueet, perehdyttävä siihen j toteutettv sitä Turvsuunnitelmn on sisällettävä vähintään seurvt os-lueet: () yksityiskohtinen turvtoimien vstuujko mmttititoisille j päteville henkilöille, joill on sinmukiset vltuudet velvollisuuksiens suorittmiseen, () luettelo toimintn liittyvistä vrllisist ineist ti vrllisten ineiden tyypeistä, (c) kuljetustphtumien krtoitus j niihin liittyvien turvriskien rviointi, mukn lukien trvittvt kuljetusten keskeytykset, vrlliset ineet joneuvoss, säiliössä ti kontiss kuljetuksen ikn sekä ennen j jälkeen kuljetuksen sekä vrllisten ineiden tilpäinen säilytys siirryttäessä kuljetusmuodost ti kuljetusvälineestä toiseen, (d) selkeä esitys turvriskien vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä suhteutettun toimijn vstuuseen j tehtäviin, näitä ovt inkin: - koulutus, - turvpolitiikk (esim. trvittvt toimenpiteet uhn suurentuess, trkistukset työntekijöitä työhön otettess j uusiin tehtäviin siirrettäessä jne.), - toiminttvt (esim. reittien vlint j käyttö, jos reitit ovt tiedoss, vrllisiin ineisiin käsiksi pääseminen kohdss (c) määritellyn tilpäisen säilytyksen ikn, hvoittuvien infrstruktuurikohteiden läheisyys jne.), - turvriskien vähentämiseen käytettävät välineet j voimvrt; (e) tehokkt j jntsiset menettelyt turvuhst, -rikkomuksist ti -tphtumist ilmoittmiseen j niiden hoitmiseen, (f) menettelyt turvsuunnitelmien rvioimiseen j testmiseen sekä suunnitelmien määräjoin suoritettvn trkstmiseen j päivittämiseen, (g) menettelyt, joill vrmistetn turvsuunnitelmn liittyvien kuljetustietojen fyysinen tietoturv; j (h) menettelyt, joill vrmistetn turvsuunnitelmn liittyvien kuljetustietojen jkelun rjoittminen vin niitä trvitseville. Nämä menettelyt eivät s rjoitt muiden ADR-sopimuksess vdittujen tietojen snti. Huom. Kuljetuksen suorittjien, lähettäjien j vstnottjien on toimittv yhteistyössä keskenään j toimivltisten virnomisten knss mhdollist turvuhk koskevien tietojen välittämisessä, soveltuvien turvtoimien hoitmisess j niihin liittyviin tphtumiin regoimisess.

6 112/ Suuren riskin sisältäviä vrllisi ineit (ks. tulukko ) ti suuren riskin sisältäviä rdioktiivisi ineit (ks. koht ) kuljettvt joneuvot on vrustettv litteill, välineillä ti järjestelyillä, jotk estävät kuljetusvälineen j sen rhdin vrkuden. On vrmistuttv, että nämä litteet ovt jtkuvsti kunnoss j tehokkit. Näiden suojustoimenpiteiden käyttö ei s estää toimint hätätpuksiss. Huom. Suuren riskin sisältävien vrllisten ineiden (ks. tulukko ) ti suuren riskin sisältävien rdioktiivisten ineiden (ks. koht ) kuljetusseurntn olisi käytettävä kuljetustelemtiikk ti muit seurntmenetelmiä ti -litteit, jos sovellettviss j menetelmät ovt jo käytössä j trvittvt litteet sennettu Ks. koht edellä Ks. koht edellä. JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN / (pinettu)

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014. 471/2014 Valtioneuvoston asetus. mittauslaitteista. Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014. 471/2014 Valtioneuvoston asetus. mittauslaitteista. Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014 471/2014 Valtioneuvoston asetus mittauslaitteista Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET 1. Aineluettelo 2400 (1) Luokan 4.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2401 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET Versio:..9 9 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 3 Psi Häkli Jrki Puupponen Hnnu Koivul Mrkku Poutnen SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET ISBN 978-95-7-73-4 ISBN-978-95-7-74- (PDF,

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE TARKASTUS Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot