KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonisuudessn j muuttumttomin, ellei 3M, ole ntnut etukäteistä kirjllist suostumustn muuhun, j (2) kopiot ti lkuperäistä tieto ei myydä edelleen ti muutoin levitetä nsiotrkoituksess. Tiedotenumero: Versio: 6.01 Trkistettu: 04/02/2016 Edellinen päiväys: 04/05/2015 Kuljetustietojen versio: 1.00 (16/08/2011) Käyttöturvllisuustiedote on ldittu REACH-setuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 3M VESIPOHJAINEN KIVENISKUMASSA Tuotekoodi DC en ti seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt j käytöt, joit ei suositell Tunnistetut käytöt Autokemikli., Pinnoite. Pinnoite. Käyttökohde:Ammttikäyttö. Toimilluokitus (TOL): Moottorijoneuvojen huolto j korjus. Käyttötrkoituskoodi (KT): Käyttöturvllisuustiedotteen toimittjn tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilrnt 6), Espoo, Y-tunnus: Puhelin/Fx: Puhelin: (09) , Telefx: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suor), (09) 4711 (vihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 en ti seoksen luokitus CLP-setus (EY) 1272/2008 Luokitus: Elinkohtinen myrkyllisyys - toistuv ltistuminen, vrktegori 2; H373. H-lusekkeet ukikirjoitettuin kohdss Merkinnät Sivu: 1 / 13

2 CLP-setus (EY) 1272/2008 Huomiosn Vroitus. Symbolit: GHS08 (Terveysvr) GHS-vroitusmerkit os(t) os CAS-nro p-% Liuotinbensiini (möljy), < 5 Vrlusekkeet: H373 Stt vhingoitt elimiä pitkäikisess ti toistuvss ltistumisess: hermosto Turvlusekkeet Ennltehkäisy: P260A Älä hengitä höyryä. 20% seoksest koostuu ineosist, joiden välitöntä myrkyllisyyttä suun kutt ei tunnet. 20% seoksest koostuu ineosist, joiden välitöntä myrkyllisyyttä ihon kutt ei tunnet. 21% seoksest koostuu ineosist, joiden välitöntä myrkyllisyyttä hengitysteitse ei tunnet. Sisältää 22% ineosi, joiden vroj vesiympäristölle ei tunnet. VOC-direktiivin (2004/42/EY) mukinen merkintä: 2004/42/EC IIB(e)(840) 100g/l 2.3 Muut vrt Ei tunnet. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA os CAS-nro EY-nro p-% Luokitus Vesi EINECS Tlkki EINECS Styreenikrylonitriilipolymeeri Titnidioksidi EINECS Liuotinbensiini (möljy), keskirsks lifttinen EINECS < 5 Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 1, H372 (CLP) Flm. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, EINECS H315 (Itseluokiteltu) 1-5 Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H302; Sivu: 2 / 13

3 H-lusekkeet ukikirjoitettuin kohdss 16. Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 (CLP) Työperäisen ltistumisen rj-rvot (HTP-rvot) kohdss 8 j ineosien PBT- ti vpvb-rvioinnit kohdss 12. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiputoimenpiteiden kuvus Hengitys Siirrä ltistunut rittiiseen ilmn. Jos ilmenee phoinvointi, hkeudu lääkäriin. Ihokosketus Pese kosketuskoht sippull j vedellä. Jos oireit ilmenee, hkeudu lääkäriin. Silmäkosketus Huuhdo runsll vedellä. Poist piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jtk huuhtomist. Jos oireit ilmenee, hkeudu lääkäriin. Nieleminen Huuhdo suu. Jos ilmenee phoinvointi, hkeudu lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet j vikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Ktso kohdn 11.1 tiedot myrkyllisistä vikutuksist. 4.3 Mhdollisesti trvittv välitöntä lääketieteellistä pu j erityishoito koskevt ohjeet Ei sovellet. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Smmutusineet Tuliplon sttuess: Käytä plon smmuttmiseen syttyville nesteille j kiinteille ineille sopiv smmutusinett, kuten juhett ti hiilidioksidi. 5.2 est ti seoksest johtuvt erityiset vrt Suljetut, tulelle lttiit pkkukset sttvt räjähtää. 5.3 Plontorjunt koskevt ohjeet Vesi ei ole tehoks smmutusine. Vedellä voidn jäähdyttää kuumentuneit pkkuksi j estää niiden räjähdysmäinen hjominen. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Vrotoimenpiteet, henkilönsuojimet j menettely hätätilnteess Evkuoi lue. Suoj lämmöltä/kipinöiltä/votulelt/kuumilt pinnoilt. - Tupkointi kielletty. Käytä inostn kipinöimättömiä työkluj. Alue tuuletettv. Suuret vuodot/vuodot ilmstoimttomiss tiloiss: Koneellinen ilmnvihto höyryjen poistmiseen. Noudtettv hyvää työhygieni. Vroitus! Moottori voi oll kipinänlähde j voi iheutt syttyviä ksuj ti höyryjä, jotk voivt leimht ti räjähtää. Huomioi tiedotteen kohdt liittyen fysiklisiin- j terveysvroihin, hengityksen suojukseen, ilmnvihtoon sekä henkilönsuojimiin. 6.2 Ympäristöön kohdistuvt toimet Vältettävä päästämistä ympäristöön. Suuremmt vuodot: Estettävä pääsy viemäriin j vesistöihin. Sivu: 3 / 13

4 6.3 Suojrkenteit j puhdistust koskevt menetelmät j -välineet Nestemäinen päästö/vuoto. Imeytetään vuoto sopivn epäorgniseen bsorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin ti muuhun vstvn mteriliin. Sekoitetn, kunnes bsorbentti näyttää kuivlt. Huom! Imeytysmterili ei poist seoksen fysiklisi-, terveys- ti ympäristövroj. Kerätään vuoto tlteen käyttäen kipinöimättömiä työkluj. Kootn jäännös UN-tyypihyväksyttyyn pkkukseen kuljetust Puhdistetn jäännökset sopivll liuottimell. Tuulet lue. Huomioi myös liuottimen käyttöturvllisuustiedote. Säiliö suljettv tiiviisti. Hävitetään tlteen kerätty mterili ohjeiden mukisesti mhdollisimmn pin. 6.4 Viittukset muihin kohtiin Ktso lisätietoj kohdist 8 j 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvllisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vin mmttikäyttöön. Suoj lämmöltä/kipinöiltä/votulelt/kuumilt pinnoilt. - Tupkointi kielletty. Älä hengitä pölyä/svu/ksu/sumu/höyryä/suihkett. Vro kemiklin joutumist silmiin, iholle ti vtteisiin. Syöminen, juominen j tupkointi kielletty kemikli käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Vältä kosketust hpettvien ineiden (esim. kloori, kromihppo jne.). 7.2 Turvllisen vrstoinnin edellyttämät olosuhteet, mukn luettuin yhteensopimttomuudet Vrstoi pikss, joss on hyvä ilmnvihto. Säilytä viileässä. Säilytettävä erillään hpoist. Säilytettävä erillään hpettvist ineist. 7.3 Erityinen loppukäyttö Lue kohdn 7.1 (Käsittely) j 7.2 (Vrstointi) suositukset. Lue kohdn 8 (ltistumisen ehkäiseminen & henkilönsuojimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Vlvont koskevt muuttujt Altistumisen rj-rvot Kohdss 3 ilmoitetut ineost, joille on voimss olev työhygieeninen rj-rvo, on ilmoitettu ll olevss tulukoss. os CAS-nro Luettelo Rj-rvo Huomutus HTP-rvot HTP(8h):98 mg/m³(20 ppm); (Iho) HTP(15min):250 mg/m³(50 ppm) Titnidioksidi HTP-rvot HTP(8h):10 mg/m3 (pöly) Tlkki HTP-rvot HTP(15min):2 ppm (hengittyvä pöly); HTP(15min):1 ppm (lveolije) HTP-rvot : Hitllisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP 2014). HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n ltistusjlle. HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n ltistusjlle. Kttorvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-rvo. Biologiset viiterj-rvot Kohdss 3 ilmoitetuille ineosille ei ole voimss olevi biologisi viiterj-rvoj. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjunttoimenpiteet Työ- j käsittelykohteiss oltv riittävä yleisilmnvihto j/ti soveltuv kohdepoisto, jott voimss olevt työhygieeniset rj-rvot höyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pölylle eivät ylity. Mikäli ilmnvihto ei ole riittävä edellä minituill teknisillä toimenpiteillä, on käytettävä sopiv, EN-stndrdien mukist, hyväksyttyä, CE-merkittyä hengityksensuojint. Sivu: 4 / 13

5 8.2.2 Henkilönsuojimet Silmien- ti ksvojensuojus Ei edellytetä. Ihon- ti käsiensuojus Riskinrviointiin j mhdolliseen ihokosketukseen perustuen vlittv sopivt, soveltuvien EN-stndrdien mukisesti hyväksytyt, CE-merkityt suojkäsineet j/ti suojvtetus. Suojinmterilien soveltuvuus iottuun käyttötrkoitukseen on vrmistettv trvittess suojintoimittjlt ennen käyttöönotto. Huom! Nitriilikumisi suojkäsineitä voidn käyttää trvittess polymeerilminttikäsineiden päällä sormituntumn prntmiseksi. Suositeltvt suojkäsinemterilit: os Pksuus (mm) Läpäisyik Polymeerilmintti (PE/EVOH) >0.30 > 4 h Butyylikumi 0.5 > 8 h Fluorielstomeeri 0.4 > 8 h Edellä esitetty tieto liittyen suojkäsineisiin perustuu ineen/ineiden myrkyllisyyteen iholle j olosuhteisiin testushetkellä. Läpäisyik voi muuttu, mikäli käyttöolosuhteet iheuttvt lisärsitust suojkäsineille. Hengityksensuojus Hengityksensuojintrpeen selvittämiseksi voidn trvit ltistumisen rviointi. Mikäli rvioinnin perusteell edellytetään hengityksensuojimen käyttöä, suositeltv(t) suojintyyppi/tyypit ltistumisen vähentämiseksi hengitysteitse on/ovt: Suodttv suojin, puoli- ti kokonmri, suodtintyyppi AP2/AP3 (orgniset ksut/höyryt/hiukkset). Vrmist trvittess hengityksensuojimen soveltuvuus iottuun käyttökohteeseen suojintoimittjlt. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysiklisi j kemillisi perusominisuuksi koskevt tiedot Fysiklinen olomuoto Neste. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, hju) Must neste. Hjukynnys ph 7 Kiehumispiste/kiehumislue 100 C Sulmispiste Syttyvyys (kiinteät ineet, ksut) Ei sovellet. Räjähdysominisuudet Ei luokitust. Hpettvt ominisuudet Ei luokitust. Leimhduspiste 68 C Itsesyttymislämpötil Alempi syttyvyys- ti räjähdysrj Ylempi syttyvyys- ti räjähdysrj Höyrynpine Suhteellinen tiheys 1,2 [Ref.Std:Vesi=1] Vesiliukoisuus - Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Jkutumiskerroin (K o/w) Hihtumisnopeus Höyryntiheys Hjomislämpötil Viskositeetti mp-s 9.2 Muut tiedot Hihtuvt ineost 40 % Sivu: 5 / 13

6 KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Rektiivisuus Normleiss käyttöolosuhteiss ine/seos/mterili on stbiili (ei rektiivinen) Kemillinen stbiilisuus Stbiili Vrllisten rektioiden mhdollisuus Vrllist polymeristiot ei ole odotettviss Vältettävät olosuhteet Ei tunnet Yhteensopimttomt mterilit Ei tunnet Vrlliset hjomistuotteet Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Olosuhteet Ei määritetty. Ei määritetty. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Kohdss 11 nnettu tieto ei ole välttämättä kikilt osin yhdenmukinen kohdn 2 ineen/seoksen luokituksen j/ti kohdn 3 ineosien luokitustietojen knss, mikäli toimivltinen virnominen on luokitellut ineosn/ineosi (sitov luokitus). Lisäksi kohdss 11 ilmoitetut lusekkeet j tiedot perustuvt UN GHS-luokittelusääntöihin j/ti 3M:n tekemiin riskinrviointeihin Tiedot myrkyllisistä vikutuksist Altistumisen vikutukset Testuksen j/ti ineostietojen perusteell tämä ine/seos voi iheutt seurvi terveysvikutuksi: Hengitys Hengitystieärsytys: Oireit voivt oll yskä, ivstelu, päänsärky, käheys sekä nenä- j nielukipu. Stt iheutt lisäksi seurvi terveysvikutuksi (ks. koht muut terveysvikutukset). Ihokosketus Lievä iho-ärsytys: Oireit voivt oll pikllinen ihon punoitus, turvotus, kutin j ihon kuivuminen. Silmäkosketus Merkittävää silmä-ärsytystä ei ole odotettviss. Nieleminen Ruonsultuselimistön ärsytys: Oireit voivt oll lvtskivut, vtsnväänteet, phoinvointi, oksentelu j ripuli. Stt iheutt lisäksi seurvi terveysvikutuksi (ks. koht muut terveysvikutukset). Muut terveysvikutukset: Äkillinen ltistus voi iheutt seurvi vikutuksi kohde-elimiin: Sivu: 6 / 13

7 Veri: Oireit voivt oll heikotus j väsymys, ihon klpeus, muutokset veren hyytymisessä, sisäinen verenvuoto j/ti verinesteen hemoglobiinisuus. Pitkäikinen ti toistuv ltistus voi iheutt seurvi vikutuksi kohde-elimiin: Pneumokonioosi (pölykeuhko): Oireit oivt oll jtkuv yskä, hengenhdistus, rintkipu, lisääntynyt syljeneritys sekä keuhkojen toimintmuutokset. Veri: Oireit voivt oll heikotus j väsymys, ihon klpeus, muutokset veren hyytymisessä, sisäinen verenvuoto j/ti verinesteen hemoglobiinisuus. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Kohdss 3 ilmoitettu ineos/ineosi ei ole minittu ll olevss tulukoss, jos tieto ei ole stvill ti tieto on Välitön myrkyllisyys Altistustie Lji Arvo TUOTE Nieleminen Tieto ei stvill; ATE (lsk.) >5 000 mg/kg Tlkki Ihon kutt LD50 Arvio > mg/kg Tlkki Nieleminen LD50 Arvio > mg/kg Ihon kutt Mrsu LD50 > mg/kg Hengitysteit Mrsu LC50 > 2,6 se (höyry) (4 h) Nieleminen Mrsu LD mg/kg Liuotinbensiini (möljy), Hengitysteit LC50 Arvio se (höyry) Liuotinbensiini (möljy), Ihon kutt Kni LD50 > mg/kg Liuotinbensiini (möljy), Nieleminen Rott LD50 > mg/kg Titnidioksidi Ihon kutt Kni LD50 > mg/kg Titnidioksidi Hengitysteit Rott LC50 > 6,82 se (pöly/utu) (4 h) Titnidioksidi Nieleminen Rott LD50 > mg/kg ATE=Välittömän myrkyllisyyden estimtti. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Lji Arvo Tlkki Kni Ei merkittävää ärsytystä. Kni Ärsyttävä Liuotinbensiini (möljy), Kni Ärsyttävä Titnidioksidi Kni Ei merkittävää ärsytystä. Vkv silmävurio/silmä-ärsytys Lji Arvo Tlkki Kni Ei merkittävää ärsytystä. Kni Voimkksti ärsyttävä. Liuotinbensiini (möljy), Kni Ei merkittävää ärsytystä. Titnidioksidi Kni Ei merkittävää ärsytystä. Ihon herkistyminen Lji Arvo Mrsu Ei ole herkistävä. Liuotinbensiini (möljy), Mrsu Ei ole herkistävä. Titnidioksidi Ihiminen/ eläin Ei ole herkistävä. Hengitysteiden herkistyminen Lji Arvo Sivu: 7 / 13

8 Tlkki Ihminen Ei ole herkistävä. Sukusolujen perimää vurioittvt vikutukset Altistusti e Tlkki In vitro Ei ole mutgeeni. Tlkki In vivo Ei ole mutgeeni. In vitro Stvill olev tieto luokitust Liuotinbensiini (möljy), In vivo Ei ole mutgeeni. Liuotinbensiini (möljy), In vitro Stvill olev tieto luokitust Titnidioksidi In vitro Ei ole mutgeeni. Titnidioksidi In vivo Ei ole mutgeeni. Syöpävrllisuus Altistusti Lji Arvo e Tlkki Hengitys Rott Stvill olev tieto luokitust Hengitys Useit eläinljej Stvill olev tieto luokitust Liuotinbensiini (möljy), Ihon kutt Hiiri Stvill olev tieto luokitust Liuotinbensiini (möljy), Hengitys Ihiminen /eläin Stvill olev tieto luokitust Titnidioksidi Nielemine n Useit eläinljej Arvo Ei ole krsinogeeni. Titnidioksidi Hengitys Rott Syöpää iheuttv. Lisääntymiselle vrlliset vikutukset Lisääntymiselle j/ti kehitykselle vrlliset vikutukset Altistusti Arvo Lji Tulos Altistusik e Tlkki Nielemin en Ei ole lisääntymiselle vrllinen. Rott mg/kg Elinten kehitysvihe Ihon Ei ole lisääntymiselle vrllinen. Rott tiineysik kutt mg/kg/dy Nielemin en Stvill olev tieto luokitust Rott 100 mg/kg/dy Elinten kehitysvihe Hengitys Stvill olev tieto luokitust Useit eläinljej 0,48 Elinten kehitysvihe Liuotinbensiini (möljy), keskirsks lifttinen Kohde-elimet Hengitys Ei ole lisääntymiselle vrllinen. Rott 2,4 Elinten kehitysvihe Elinkohtinen myrkyllisyys - kert-ltistuminen Altistusti Kohde-elimet Arvo Lji Tulos Altistusik e Ihon Hormonijärjestelmä Stvill olev tieto on Kni h kutt mg/kg Ihon Mks Stvill olev tieto on Kni LOAEL: 72 Ei tietoj. kutt mg/kg Ihon Munuiset j/ti Stvill olev tieto on Kni LOAEL: h kutt virtstiet mg/kg Ihon kutt Veri Stvill olev tieto on Useit eläinljej Sivu: 8 / 13

9 Hengitys Keskushermosto Stt iheutt uneliisuutt j huimust. Hengitys Hengityselimet Stvill olev tieto on Hengitys Veri Stvill olev tieto on Liuotinbensiini (möljy), Liuotinbensiini (möljy), Liuotinbensiini (möljy), Liuotinbensiini (möljy), Nielemin en Nielemin en Nielemin en Keskushermosto Veri Munuiset j/ti virtstiet Stt iheutt uneliisuutt j huimust. Stvill olev tieto on Stvill olev tieto on Hengitys Keskushermosto Stt iheutt uneliisuutt j huimust. Hengitys Hengityselimet Stvill olev tieto on Hengitys Hermosto Stvill olev tieto on Nielemin Keskushermosto Stt iheutt uneliisuutt j en huimust. Ihminen Ihminen Useit eläinljej Arv. Useit eläinljej Ihminen Ihiminen /eläin Koir 6,5 Arv. väärinkäyttö myrkyllistä 4 h Elinkohtinen myrkyllisyys - toistuv ltistuminen Altistusti Kohde-elimet Arvo Lji Tulos Altistusik e Tlkki Hengitys Pneumokonioosi Vhingoitt elimiä pitkäikisess ti toistuvss Ihminen Ammtillinen ltistuminen ltistumisess. Tlkki Hengitys Keuhkofibroosi Hengityselimet Stvill olev tieto on Rott 18 mg/m3 113 vko Ihon kutt Veri Stvill olev tieto on Useit eläinljej Ihon kutt Hormonijärjestelmä Kikki tiedot negtiivisi. Kni 150 mg/kg/dy Hengitys Mks Stvill olev tieto on Rott 2,4 Hengitys Munuiset j/ti Stvill olev tieto on Rott virtstiet 0,15 Hengitys Veri Stvill olev tieto on Rott LOAEL: 0,15 Hengitys Hormonijärjestelmä Stvill olev tieto on Koir LOAEL: 1,9 Nielemine Veri Stvill olev tieto on Rott LOAEL: 69 n mg/kg/dy Nielemine Munuiset j/ti Stvill olev tieto on Useit n virtstiet eläinljej Liuotinbensiini (möljy), Hengitys Hermosto Stvill olev tieto on Rott LOAEL: 4,6 Liuotinbensiini (möljy), Hengitys Munuiset j/ti Stvill olev tieto on Rott LOAEL: 1,9 virtstiet Liuotinbensiini (möljy), Liuotinbensiini (möljy), Hengitys Hengityselimet Stvill olev tieto on Hengitys Luut, hmpt, kynnet j/ti hiukset Veri Mks Lihkset Useit eläinljej 0,6 Kikki tiedot negtiivisi. Rott 5,6 Ei tietoj. 90 pv 14 vko 14 vko 6 kk 8 pv 13 vko Ei tietoj. 6 kk 13 vko 90 pv 12 vko Sivu: 9 / 13

10 Liuotinbensiini (möljy), Hengitys Sydän Kikki tiedot negtiivisi. Useit eläinljej 1,3 Titnidioksidi Hengitys Hengityselimet Stvill olev tieto on Rott LOAEL: 0,01 Titnidioksidi Hengitys Keuhkofibroosi Kikki tiedot negtiivisi. Ihminen 90 pv 2 v Ammtillinen ltistuminen Aspirtiovr Liuotinbensiini (möljy), Arvo Aspirtiovr. Lisätietoj seoksen/ineosien myrkyllisyydestä stvill pyynnöstä vlmistjlt/toimittjlt. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Kohdss 12 nnettu tieto ei ole välttämättä kikilt osin yhdenmukinen kohdn 2 ineen/seoksen luokituksen j/ti kohdn 3 ineosien luokitustietojen knss, mikäli toimivltinen virnominen on luokitellut ineosn/ineosi (sitov luokitus). Lisäksi kohdss 12 ilmoitetut lusekkeet j tiedot perustuvt UN GHS-luokittelusääntöihin j/ti 3M:n tekemiin riskinrviointeihin Myrkyllisyys Testustietoj seoksest ei ole os CAS-nro Eliölji Tyyppi Altistuminen Testi Tulos Liuotinbensiini Tieto ei ole (möljy), keskirsks lifttinen stvill ti se luokitust Tlkki Tieto ei ole stvill ti se luokitust Titnidioksidi Wter fle Kokeellinen 48 h EC50 >100 Titnidioksidi Sheepshed Kokeellinen 96 h LC50 >240 Minnow Titnidioksidi Crustece Kokeellinen 96 h EC50 >300 Titnidioksidi Wter fle Kokeellinen 30 pv NOEC 3 Titnidioksidi Kl Kokeellinen 30 pv NOEC >= Rinbow Trout Kokeellinen 96 h LC Crustce Kokeellinen 96 h LC50 89, Wter fle Kokeellinen 48 h EC Green lge Kokeellinen 72 h EC50 > Wter fle Kokeellinen 21 pv NOEC Green lge Kokeellinen 72 h NOEC 130 Sivu: 10 / 13

11 12.2 Pysyvyys j hjovuus os CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmä Kokeellinen Fotolyysi Vlokemilline n puoliintumisik 1.36 pv (t 1/2) Muut menetelmät Liuotinbensiini (möljy), keskirsks lifttinen Titnidioksidi Tieto ei ole stvill ti se luokitust Tieto ei ole stvill ti se luokitust Tlkki Tieto ei ole stvill ti se luokitust 12.3 Biokertyvyys Kokeellinen Hjovuus (ilmss) Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. 14 pv BOD 96 p-% OECD 301C os CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmä Liuotinbensiini Tieto ei ole Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. (möljy), keskirsks lifttinen stvill ti se luokitust Tlkki Tieto ei ole Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. Ei tietoj. stvill ti se luokitust Titnidioksidi Kokeellinen 42 pv BCF 9.6 Muut menetelmät BCF (Muut) Kokeellinen Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus mperässä Yhteys vlmistjn/toimittjn lisätietoj 12.5 PBT- j vpvb-rvioinnin tulokset 12.6 Muut hitlliset vikutukset K o/w 0.83 Muut menetelmät KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Sivu: 11 / 13

12 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Hävitä sisältö/pkkus soveltuvien kunnllisten/knsllisten/knsinvälisten säädösten mukisesti. Poltto jätteiden/vrllisen jätteen käsittelyluvn sneess litoksess. Polttokelpoisuus selvitettävä ennen hävitystä. Polttoprosessin soveltuvuus selvitettävä trvittess ennen hävitystä. Käsittely vrllisen jätteenä. Poltto vrllisen jätteen käsittelyluvn sneess litoksess. Tyhjät/vjt/puhdistmttomt pkkukset on käsiteltävä vrllisen jätteenä. Toimitus vrllisen jätteen vstnotto-/käsittelypikkn. Jäteluettelo (86/2015) sisältää soveltuvt jätenimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitelln ensisijisesti jätteen synnyn toimiln mukisesti. *-merkityt nimikkeet käsiteltävä vrllisen jätteenä. Vrmist oike jäteluokitus ennen tuotteen/pkkuksen hävitystä. Trvittess yhteys toimivltiseen jätehuoltovirnomiseen. Suomen 3M Oy on Suomen Pkkuskierrätys RINKI Oy:n jäsen. Lisätietoj pkkusten hyötykäytöstä j tuottjyhteisöistä löytyy osoitteest EY-jätenimike (tuote): * Mli- j lkkjätteet, jotk sisältävät orgnisi liuottimi ti muit vrllisi ineit. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT DC Ei ole VAK/ADR/RID:n linen kuljetus KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomisesti inett ti seost koskevt turvllisuus-, terveys- j ympäristösäännökset ti -linsäädäntö Syöpävrllisuus os CAS-nro Luokitus Säädös Luokk 3: Ei luokiteltviss. Knsinvälinen syöväntutkimuslitos Titnidioksidi Luokk 2B: Mhdollisesti syöpää iheuttv. luettelot Yhteys vlmistjn/toimittjn lisätietoj Kemikliturvllisuusrviointi Ei sovellet. KOHTA 16. MUUT TIEDOT Luettelo H-lusekkeist (IARC) Knsinvälinen syöväntutkimuslitos (IARC) H226 H302 H304 H312 H315 H319 H332 H372 Syttyvä neste j höyry. Hitllist nieltynä. Voi oll tppv nieltynä j joutuessn hengitysteihin. Hitllist joutuessn iholle. Ärsyttää iho. Ärsyttää voimkksti silmiä. Hitllist hengitettynä. Vhingoitt elimiä pitkäikisess ti toistuvss ltistumisess. Sivu: 12 / 13

13 H373 Stt vhingoitt elimiä pitkäikisess ti toistuvss ltistumisess. Lisäykset, poistot j muutokset edelliseen versioon: Koht 1: Kemiklin käyttötrkoituskoodi (KT); tieto muutettu. Koht 2.1: en ti seoksen luokitus; tieto poistettu. Koht 2: Lisätietoj; tieto poistettu. Koht 2: Viittus H-lusekkeisiin; tieto muutettu. Koht 2: CLP-luokitus - osuus (%) tuntemton; tieto muutettu. Koht 2.2.: Huomiosn; tieto muutettu. Koht 3: Koostumus j tiedot ineosist; tieto muutettu. Koht 03: Lisäys H-lusekkeisiin; tieto lisätty. Koht 3: Koht 16 sisältää R- j H-lusekkeet ukikirjoitettuin. tieto poistettu. Koht 3: Viittus kohdn 15 sisältämiin tietoihin - Not; tieto poistettu. Koht 04: Ensiputoimenpiteet Tietoj toksikologisist vikutuksist; tieto muutettu. Koht 09: Muut tiedot; tieto lisätty. Koht 09: Muut tiedot; tieto poistettu. Koht 09: Viskositeetti; tieto muutettu. Koht 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot- tulukko; tieto muutettu. Koht 11: Elinkohtinen myrkyllisyys - toistuv ltistuminen-tulukko; tieto muutettu. Koht 11: Elinkohtinen myrkyllisyys - kert-ltistuminen-tulukko; tieto muutettu. Koht 12: Myrkyllisyys vesieliöille (ineost); tieto muutettu. Koht 12: Pysyvyys j hjovuus; tieto muutettu. Koht 12: Biokertyvyys; tieto muutettu. Koht 13: Jätteiden käsittelymenetelmät; tieto muutettu. Koht 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdt - EY-jätenimike; tieto muutettu. Koht 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdt; tieto muutettu. Koht 15: Syöpää iheuttvt vikutukset; tieto muutettu. Koht 16: Muut tiedot - R-lusekkeet; tieto poistettu. Koht 16: H-lusekkeet; tieto muutettu. Käyttöturvllisuustiedotteen tiedot perustuvt kokemukseemme j ovt oikeit prhn tietämyksemme mukn julkisupäivänään. Emme ole vstuuss mistään tloudellisest vhingost ti esine- ti henkilövhingost, jok stt iheutu sen käyttämisestä (ellei liss toisin säädetä). Tiedot eivät välttämättä sovellu muuhun kuin käyttöturvllisuustiedotteess trkoitettuun tuotteen käyttöön ti tilnteisiin, joiss tuotett käytetään yhdessä muiden mterilien knss. Näistä syistä on tärkeää, että siks selvittää itse testmll, soveltuuko tuote iottuun käyttötrkoitukseen. Käyttöturvllisuustiedotteet ovt stvill osoitteess Sivu: 13 / 13

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2016, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2015, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36816 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA PUTTY REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423003,423005,423009,3101469 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57697,57703,57711,57714 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M SCOTCH-WELD DP 190 EPOKSIPOHJAINEN RAKENNELIIMA, HARMAA Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi VSSEINA ja VSSEINC 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M SCOTCH-WELD DP 110 EPOKSIPOHJAINEN RAKENNELIIMA, KIRKAS Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (EU asetuksen 453/2010 mukaan)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (EU asetuksen 453/2010 mukaan) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (EU asetuksen 453/2010 mukaan) KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACHrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Balsamitärpätti 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Balsamitärpätti 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1 / 5

Käyttöturvallisuustiedote 1 / 5 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Valmisteen nimi: Tuotekoodi: AutoMagic BC2 Clear Coat Finish No 78 ja 78A AM78 ja AM78A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M 05900 MUOVIOSIEN PAIKKAUSAINE Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80289,3101601 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1 Laatimispäivä: 22/11/2012 Muutosnumero: 6 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PARAFIINI, KEVYT NESTEMÄINEN (PARAFFINUM PERLIQUIDUM)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PARAFIINI, KEVYT NESTEMÄINEN (PARAFFINUM PERLIQUIDUM) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 1.3.1 Valmistaja,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 66805,66806,66807 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: Meldonium impurity E CRS

: Meldonium impurity E CRS Julkaisupäivä: 07/02/2014 Päivitetty: 24/04/2015 Korvaa tiedotteen: 07/02/2014 Versio: 1.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 7571/7572 3M ESPE VITREBOND PLUS LINER A/B KIT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65110,65111,3102651 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423639,3101494 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PTFESPRAY KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PTFESPRAY 1.1.2 Tunnuskoodi 39455 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeud haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioimin ja/tai lataamin on sallittua ainoastaan 3M tuotteid käyttämistä vart, mikäli (1)

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Adhesive DP105 Clear Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Asetuksen (EY) No: 453/2010 mukaisesti Sivu: 1 Laatimispäivä: 04.07.2011 Tarkistettu: 15.03.2014 Muutosnumero: 4 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike:

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 24.9.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12. 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 26.02.2010 Päiväys 05.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 26.02.2010 Päiväys 05.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 26.02.2010 Päiväys 05.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : PKaliumkloridi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 6 Korrek Pro TFC Kestopinnoite KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 6 Korrek Pro TFC Kestopinnoite KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15745592 EAN 6414504743792 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M SCOTCH-WELD 3520 EPOKSILIIMA Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan

Lisätiedot