KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss Ilkk Ksri,

2 TIIVISTELMÄ Lppeenrnnn teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm Ilkk Ksri Teollisuusrkennuksen ilmnvihtokoneen LTO-litteiston hyötysuhteen prntminen Improving the efficiency of het recovery unit of n industril ventiltion system Kndidtintyö sivu, 6 tulukko, 15 kuv, 3 liitettä Trkstj: Professori, TkT, Risto Soukk Ohjj: Tutkijopettj, TkT, Mik Luornen Hkusnt: lämmöntlteenotto, vuosihyötysuhde, tkisinmksu, ilmnvihto, teollisuuskiinteistö Keywords: het recovery, yer efficiency, reimbursement, ventiltion, industril building Tässä kndidtintyössä trkstelln teollisuuskiinteistön ilmnvihtolitteen lämmöntlteenoton hyötysuhteen prntmist. Työn luss esitellään erilisi rtkisuj poistoilmn lämmöntlteenottmiseksi, lämpötilhyötysuhteen lskent j vuosihyötysuhteen lskent yleisellä j lämmöntrvelukuihin perustuvll tvll. Lisäksi käsitellään investointilskelmien tekeminen. Työn lopuss esitellään teollisuuskohde j esitetään ehdotus sen ilmnvihtolitteiston LTO-järjestelmän hyötysuhteen prntmiseksi. Tämän työn perusteell päädyttiin rtkisuun, joss kikkein tloudellisin keino prnt LTO-litteiston hyötysuhdett on kunnost vnh litteisto vstmn moderni smn tyyppistä LTOlitteisto.

3 SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO JOHDANTO ILMANVAIHTOKONEIDEN LTO-LAITTEISTOT Suor rekupertiivinen LTO-litteisto Epäsuor rekupertiivinen LTO-litteisto Nestekiertoinen järjestelmä Lämpöputkiptteri Lämpöpumppu Regenertiivinen LTO-järjestelmä Pyörivä regenertiivinen LTO-järjestelmä Virtust vihtvt LTO-järjestelmät LTO-LAITTEISTON HYÖTYSUHDE JA ENERGIAN KULUTUS Hetkellinen hyötysuhde Lämpöpumpun hyötysuhde Nestekiertoisen LTO-järjestelmän hyötysuhde Vuosihyötysuhde Ilmnvihtolitteen vuosihyötysuhde LTO:n vuosihyötysuhteen lskent lämmöntrveluvuill Investointilskelmt j knnttvuuden rvionti Investointi- j tkisinmksulskelmt Knnttvuuden rviointi TEOLLISUUSRAKENNUKSEN ILMANVAIHTOKONE Kndidtintyön kohde Teollisuuskohteen erovisuus verrttun suinrkennukseen... 37

4 5 LTO-LAITTEISTON TEHOSTAMINEN TARKASTELUKOHTEESSA Nykytilnne Lämpötilhyötysuhde Vuosihyötysuhde Energinkulutus Tulosten rviointi Tehostmistoimet Investointilskelmt Tämän hetkinen sähköenerginkustnnus Energikustnnusten muutos Tulokset j nlyysi YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Poistoilmlämpöpumpun vuosihyötysuhteen j sähköenerginkustnnusten lskent Liite 2. Mlämpöpumpun vuosihyötysuhteen j sähköenerginkustnnusten lskent Liite 3. Tkisinmksutulukot

5 3 SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO A pint-l [m 2 ] lämpökpsiteettivirt [W/K],[J/sK] c p ominislämpökpsiteetti [J/kgK] COP lämpöpumpun lämpökerroin [-] E energinkulutus [kwh/] h entlpi [J/kg] i lskentkorko [%] I investointi [ /] k kustnnus, hint [ /],[ /kwh] K kssvirt [ /] n trksteluik [] NA nykyrvo [ /] NKV kumultiivinen nettokssvirt [ /] P teho [W] q tilvuusvirt, lämpöteho [m 3 /s],[w] q m mssvirt [kg/s] q v tilvuusvirt [m 3 /s] Q energi [J],[Wh] R poistoilmvirrn j lämmön tlteenotto vtimusten [-] piiriin kuuluvien ilmvirtojen suhde S lämmöntrveluku [Kd] t lämpötil [ C] [K] V diskonttustekijä [-] x kosteus [g/kg k.i ] Kreikkliset jnjkso vuodest, jolloin lämpötilero (t s - t u ) [d] esiintyy hyötysuhde [-]

6 4 tiheys [kg/m 3 ] lämpöpumpun lämpökerroin [-] lämpöteho [W] Alindeksit 1-4 LTO-rtkisut: 1 vnhn prntminen 2 nestekiertoinen järjestelmä 3 poistoilmlämpöpumppu 4 mlämpöpumppu vuosi,h vuosittiset käyttötunnit,uusi uuden litteiston,vnh vnhn litteiston ennen ennen investointi h huoltokustnnukset hs sähkön hint hp poistoilmn entlpi hu ulkoilmn entlpi iv poistoilmvirtojen mukn rkennuksest poistuv lämpöenergi j jäteilm J,i jäteilmn j sisäilmn lämpötiln välinen jäte jäteilmvirt jälkeen investoinnin jälkeen k keskirvo k,i kuiv ilm kok kokonisl lämpö L luhdutin LTO tlteenotettu lämpöenergi mks mksimi

7 5 mlp mlämpöpumppu n LTO-neste p poistoilm, puhllin p1 poistoilmn til ennen LTO-järjestelmää p2 poistoilmn til LTO-järjestelmän jälkeen P,i LTO-vtimuksen piiriin kuuluv pilp poistoilmlämpöpumppu poisto1 poistoilmvirt ennen puhllint poisto2 poistoilmvirt puhltimen jälkeen, ennen LTO-järjestelmää s sisäilm, sähkö S sisäilmn j ulkoilmn lämpötiln välinen, sähkö T,i tuloilmn j ulkoilmn lämpötiln välinen tlto tuloilmn lämpötil tp poistoilmn lämpötil tu tuloilmn lämpötil tulo1 tuloilmn lämpötil sähköptterin jälkeen tulo2 tuloilmn lämpötil LTO:n jälkeen, ennen sähköptteri u ulkoilmvirt / tuloilmvirt u1 tuloilmn til ennen LTO: u2 tuloilmn til LTO:n jälkeen ulko ulkoilmvirt xu ulkoilmn kosteus xp poistoilmn kosteus Lyhenteet COP MLP LTO PILP SULPU coefficient of performnce mlämpöpumppu lämmöntlteenotto poistoilmlämpöpumppu Suomen lämpöpumppuyhdistys

8 6 1 JOHDANTO Ilmnvihdoll on erittäin tärkeä rooli ihmisten viihtyvyydessä j tuottvuudess. Ilmnvihdon trkoituksen on luod ihmisille mukv ympäristö ilmn hju-, melu- j vetohittoj. Svuttkseen nämä vtimukset on ilmnvihdon oltv trpeeksi tehoks j hyvin suunniteltu vstmn ihmisten trpeit. Suurien ilmmäärien siirtely iheutt kuitenkin sen, että os rkennukseen tuodust lämmöstä sitoutuu ilmn j poistuu rkennuksest ilmnvihdon mukn. Ilmnvihdon iheuttmt lämpöhäviöt voivn oll jop 55 % koko rkennuksen lämpöhäviöistä (Seppänen & Seppänen 2007, s 60). Rkennusten energitehokkuuden prntmiseksi on ilmnvihdon yhteyteen kehitetty erilisi LTOrtkisuj, joill voidn ilmnvihdon lämmönkulutus pienentää lle puoleen (Seppänen & Seppänen 2007, s 260). LTO:n trkoituksen on sd ilmvirtn sitoutunut lämpö johdettu tkisin rkennukseen mhdollisimmn tehokksti. On kuitenkin luonnollist, että kikke poistoilmn sitoutunutt lämpöä ei kustnnustehokksti sd siirrettyä tuloilmn. Trkoituksenmukist on siis luod jonkinnäköinen tspino energitehokkuuden j investointikustnnusten välille. Itse LTO-rtkisut erovt toisistn pitsi kustnnusten myös toimintperitteen oslt. Lämmönvihtimet ilmnvihtosovelluksiss voidn jk rekupertiivisiin lämmönvihtimiin, regenertiivisiin lämmönvihtimiin j märkään lämmönsiirtoon (Seppänen 2008, 285). Rekupertiivisiss lämmönvihtimiss eivät tulo- j poistoilmvirrt sekoitu keskenään. Regenertiivisiss lämmönvihtimiss lämpöä vrstoidn kiinteään mssn j ilmvirrt sekoittuvt jossin määrin keskenään. Mikäli ilmvirt on suorn johdettu lämpöä siirtävään veteen, on kyseessä märkälämmönsiirrin. Tässä kndidtintyössä keskitytään regenertiivisiin j rekupertiivisiin lämmönvihdinrtkisuihin. Lämmöntlteenotto on tärkeä tekijä Suomen rkennusten energitehokkuudess. Vuonn 2007 rkennusten lämmitys kulutti 21 % Suomen kokonisenergist (Tilstokeskus 2009, s 41). Tähän lukuun ei edes sisälly teollisuusrkennusten j mtlouden rkennusten lämmitys. Voidn sno että rkennusten lämmityksen ympäristövikutukset, erityisesti hiilidioksidipäästöt, ovt erittäin suuret. On siis erityisen tärkeää tulevisuuden

9 7 energitehokkuuden prntmiseksi huomioid myös LTO:n vikutus rkennusten kokonisenergin kulutuksen pienentämisessä. Tässä kndidtintyössä käsitellään teollisuuskohteen ilmnvihtolitteen LTO-järjestelmää j sen prntmist. Ensin työssä esitellään eri LTO-rtkisuj sekä niiden tunnuslukujen lskent. Neljännessä j viidennessä luvuss pneudutn vrsiniseen kndidtintyön tutkimuskohteeseen, olemss olevn teollisuuskiinteistöön, jonk LTO-litteisto pitäisi päivittää vstmn nykyjn energitehokkuus vtimuksi. Tälle kndidtintyölle setetut tvoitteet ovt: - luod tulukkolskentmlli, jonk vull kiinteistön LTO-litteiston tehokkuuden prntmist voidn lske - hke esitettyjen LTO-rtkisuiden pohjlt toimiv j järkevä tehostmistoimenpide tutkimuksen kohteen olevn teollisuuslitoksen ilmnvihdon prntmiselle 2 ILMANVAIHTOKONEIDEN LTO-LAITTEISTOT Ilmnvihtokoneen LTO-litteiston trkoituksen on prnt ilmnvihtokoneen energitloudellisuutt. Tähän trkoitukseen on kehitetty erilisi rtkisuj, jotk voidn pääpiirteittäin jk khteen eri tyyppiin: rekupertiivinen lämmöntlteenotto j regenertiivinen lämmöntlteenotto. Rekupertiivinen lämmöntlteenotto voidn vielä jk khteen osn toimintperitteen mukn: suor rekupertiivinen LTO-litteisto j epäsuor rekupertiivinen LTO-litteisto. 2.1 Suor rekupertiivinen LTO-litteisto Tässä luvuss on esitelty rekupertiivisi LTO-rtkisuj. Rekupertiivisess lämmöntlteenotoss tulo- j poistoilmvirt eivät sekoitu keskenään vn lämpö siirtyy väliineen välityksellä ti suorn jonkin mterilin läpi johtumll. Näin ollen rekupertiiviset LTO-litteet jetn suoriin j epäsuoriin rekupertiivisiin lämmönvihtimiin. (Seppänen 2008, s 285)

10 8 Suor rekupertiivinen lämmöntlteenotto on luultvsti kikkein tvllisin rtkisu ilmnvihtokoneiss. Erityisesti pientloihin trkoitetuiss ilmnvihtokoneiss käytetään tyypillisesti tätä rtkisu. Suorss rekupertiivisess LTO-litteistoiss tulo- j poistoilmvirt eivät sekoitu keskenään vn lämpö siirtyy konvektion vull poistoilmst tuloilmn. Tämän nsiost lämmönvihdint voidn hyödyntää rkennuksen kikkien ilmvirtojen käsittelyyn, kosk poistoilmn epäpuhtudet j kosteus eivät pääse tuloilmn. Kikkein tehokkimmilln lämmönsiirrin on, kun virtukset sdn kulkemn vstvirtn kuten kuvn 1 litteess. Tämä ei kuitenkn in ole mhdollist, joten usein lämmönvihtimet ovt ristivirtustyyppiä, kuten kuvn 2 litteess j tämän työn tutkittvss ilmnvihtokoneess. Lisäksi myötävirtuslämmönsiirtimiä voidn käyttää joissin tpuksiss. Tehokkuuden määrittää lämmönsiirtimien keskimääräinen lämpötilero j lämmönsiirtopint-l, joiden tulisi oll mhdollisimmn suuret (Seppänen 2008, s 286). Lämmönsiirtimen konvektiolämmönsiirtokerroint sdn ksvtettu lisäämällä lämmönvihtimeen ripoj, jolloin lämmönsiirtimen fyysiset mitt pienenevät j lämmönsiirtotehokkuus ksv (Incroper et l. 2007, s 671). Lämmönsiirtimen pint-l j mterili vikuttvt lämmönsiirtimen tuotntokustnnukseen, tästä syystä suunnitteluun j mterilivlintn on kiinnitettävä erityistä huomiot. Mterilin pitää oll korroosiot kestävää j huonosti likntuv, jott käyttöikä sdn mhdollisimmn korkeksi. Itse mterili ei ole lämmönsiirron tehokkuuden knnlt kovinkn merkittävä, kosk virtuksen j lämmönsiirtopinnn välinen konvektiolämmönvstus on suurempi kuin mterilin lämmönvstus (Seppänen 2008, s 287). Seppäsen mukn mterilin suurest lämmönvstuksest voi joissin tpuksiss oll hyötyä, kosk pint pitkin johtuv lämpövirt pienenee j kokonislämmönsiirto prnee. Poistoilmvirrn sisältämä kosteus tiivistyy usein lämpöpinnoille, j tästä syystä lämmönvihtimen viemäröinti on otettv huomioon. Tiivistyneen veden pois johtmisen knnlt olisi hyvä, jos lämpöpint olisi sijoitettu vihtimeen kltevsti (kuten kuvn 1 lämmönvihtimess) ti pystysentoon j poistoilmvirt virtisi ylhäältä lspäin. Veden tiivistyminen iheutt lisäksi jäätymisvrn tlviikn. Jäätyminen voi iheutt lämmönvihtimen tukkeutumisen. Tämän välttämiseksi lämmönvihtimet on vrustettu

11 9 sultustoiminnoill, jok puolestn huonont lämmönvihtimen kokonishyötysuhdett. Veden tiivistymisestä ei kuitenkn ole inostn hitt, sillä kosteuden tiivistyessä vputuu lämpöä. Kostet lämmönsiirtopinnt nostvt lämmönsiirtimen teho. Suorien rekupertiivisten lämmönvihtimien lämpötilhyötysuhde settuu välille % j se muuttuu ilmvirrn suuruuden mukn. (Seppänen 2008, s 287) Kuv 1 SunAIR Premiumm 540 EC ilmnvihtokone vrustettun vstvirtperitteell toimivll lämmön tlteenotoll. Vlmistj lup lämpötilhyötysuhteeksi ~80% kun q v = 0,1 m 3 /s (Air Wise Oy, 2010).

12 10 Kuv 2 Ristivirtusperitteell toimiv suor rekupertiivinen levylämmönsiirrin Flätk Woods EQRC (Fläkt Woods Oy, 2010). 2.2 Epäsuor rekupertiivinen LTO-litteisto Epäsuorss rekupertiivisess LTO-litteistoss poistoilmn lämpö otetn ensin tlteen väliineeseen, jost se siirretään tuloilmn. LTO-rtkisust riippuu käytetäänkö väliineen vesi-etyleeniglykoliseost vi kylmäinett. Näille järjestelmille on tunnuksenomist se, että tulo- j poistoilm knvn ei välttämättä trvitse oll toistens välittömässä läheisyydessä. Seurvss on esitetty epäsuort rekupertiiviset järjestelmät Nestekiertoinen järjestelmä Nestekiertoisess järjestelmässä poistoilmn lämpö siirretään yleensä vesietyleeniglykoliseokseen, jonk vhvuus on noin %. Lämmönsiirrintyyppinä käytetään yleensä lmellilämmönsiirrintä. Lämmönsiirtimien fyysisistä mitoist riippuen lämpötilhyötysuhteeksi sdn noin %. Lämpötilhyötysuhteen huippu svutetn silloin, kun tuloilmn, poistoilmn j lämmönsiirtonesteen lämpökpsiteettivirrt ovt yhtä suuri. Nestekiertoisen LTO-litteiston perite selviää kuvst 3. (Seppänen 2008, s 287)

13 11 Nestekiertoisess LTO-järjestelmässä väliineen toimiv neste vr lämpöä poistoilmknvss olevss lämmönsiirtimessä j siirtää sen tuloilmn tuloilmlämmönsiirtimessä. Neste kiertää pkotetusti pumpun vull, jok myös säätää nesteenkiertonopeutt, mikäli pumppu on vrustettu tjuusmuuttjll. Nesteenkierto säädetään myös kolmitie-mgneettiventtiilillä, jok myös ylläpitää kierto, jott lämmönvihtimet eivät pääse jäätymään. Järjestelmän utomtiikk säätää nesteen virtusnopeutt niin, että lämmönsiirtojärjestelmä pystyy vstmn ilmnvihdon lämmöntrpeeseen. Nestekiertoisen LTO-rtkisun yhtenä prhist puolist on se, ettei tulo- j poistoilmknvi trvitse välttämättä joht smn pikkn. Tällöin esimerkiksi korjusrkentmisess päästään hyvin pienillä muutoksill vrsinisiin knviin. Jäätymisen estämiseksi nestekiertoisen lämmönvihtimen lämpötilhyötysuhdett voidn muutt nestekierron vull. Kuv 3 Nestekiertoisen epäsuor lämmön tlteenottortkisu, mukiltu lähteestä: (Seppänen 2008, s 287).

14 Lämpöputkiptteri Lämpöputkiptteri (kuv 4) on eräänlinen kevyt lämpöpumppu, joss ei ole kompressori pkottmss kylmäineen höyrystymiseen j luhtumiseen. Lämpöputkiptteriss lämmönsiirto väliineen toimii kylmäine, jok vuorotellen luhtuu tuloilmknvss j höyrystyy poistoilmknvss. Poistoilmknvss höyrystyvä kylmäine sitoo itseensä lämpöä j höyry kulkeutuu ripputken sisäos myöden tuloilmpuolelle, joss se luhtuu nesteeksi. Luhtuessn neste luovutt lämpöä tuloilmn. Nesteeksi luhtunut kylmäine kulkeutuu kpilrisen voimn vull tkisin poistoilmpuolelle, joss se ts höyrystyy. Lämpöputkiptterien tyypillinen lämpötilhyötysuhde on luokk %. Hyötysuhdett voidn muutt ptteri kllistmll, jolloin nesteen kiertonopeutt tkisin höyrystymisosn voidn nopeutt. (Seppänen 2008, s 288) Jäätymisen kontrolloimiseksi trvitn lämpöputkiptterin tuloilmpuolen yhteyteen sähköptteri. Sähköptterin sentminen huonont lämpöputkiptterin kokonishyötysuhdett. Ilmnvihtosovellusten ohell sm lämpöputkiptteri toimint-peritett käytetään esimerkiksi urinkokeräimien yhteydessä. Kuv 4 Lämmöntlteeoton lämpöputkiptteri, sen toimintperite j esimerkki putken poikkileikkuksest (Seppänen 2008, s 288).

15 Lämpöpumppu Lämpöpumpun vull poistoilmst voidn hyvällä hyötysuhteell ott tlteen suuri lämpömääriä. Smll lämpöpumppu mhdollist tuloilmn jäähdytyksen kesäikn. Lämpöpumput ovtkin monell vlmistjll uusiss ilmnvihtokoneiss osn tehokst lämmöntlteenotto j tuloilmn jäähdytystä. Lisäksi lämpöpumpun vull poistoilmn energi voidn käyttää esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen, toisin kuin edellä esitellyssä vesi-etyleeniglygoli kiertoisess LTO-järjestelmässä, joss nesteen lämpötil ei ole riittävän korke. Kuten vesi-etyleeniglygoli kiertoisess LTO-järjestelmässä, ei lämpöpumppu LTO-järjestelmänkään tpuksess tulo- j poistoilmknvien trvitse oll toistens välittömässä läheisyydessä. Lisäksi kompressoriyksikön sijoituspikk voidn vlit vpsti. Lämpöpumppu LTO-järjestelmä toimii kuten muutkin lämpöpumput eli kompressorin vull kylmäinett vuoroin höyrystetään j luhdutetn, jott lämpö sdn siirtymään khden fluidin välillä. Ilmnvihdon olless kyseessä sijoitetn höyrystinos poistoilmknvn j luhdutinos tuloilmknvn. Kiertoineen toimiv kylmäine höyrystetään höyrystinosss, joss se höyrystyessään sitoo lämpöä itseensä poistoilmst. Lämpöpumpuss kompressorin tehtävä on nost höyrystyneen kylmäineen pinett, jolloin sen lämpötil nousee sopivlle tsolle tuloilmn nähden. Höyrystynyt j pineistettu kylmäine, jonk lämpötil on puristuksen johdost noussut, kulkeutuu kompressorin jälkeen luhdutinosn, joss se lämpötiln lskun johdost luhtuu tkisin nesteeksi luovutten lämpöä tuloilmn. Neljäs oleellinen komponentti lämpöpumpuiss on pisuntventtiili, jok kontrolloi koko lämpöpumpun toimint. Pisuntventtiili on luhduttimen j höyrystimen välillä j pitää huolen siitä että höyrystimessä on lempi pine kuin luhdutinosss. Kuvss 5 on peritekuv lämpöpumpust tietyillä lämpötiln rvoill.

16 14 Kuv 5 Lämpöpumpun toimintperite (Seppänen 2008, s 290). 2.2 Regenertiivinen LTO-järjestelmä Tässä luvuss esitellään regenertiivisell peritteell toimivi LTO-rtkisuj. Regenertiivisess järjestelmässä lämpöä vrstoidn poistoilmst kiinteään väliineeseen, jost lämpö luovutetn tuloilmn. Regenertiivisten lämmönsiirrinten ongelmn rekupertiivisiin verrttun on se, että tulo- j poistoilmvirt sekoittuvt jonkin verrn keskenään. Tämän vuoksi Suomen rkentmismääräyskokoelmn osn D2 mukisten poistoilmluokkien 2, 3 j 4 mukisesti luokiteltu ilm ei voi joht regenertiivisen lämmönvihtimen läpi (Ympäristöministeriö 2008, s 12). Lisäksi, jos poistoilmss, jok on luokk 1, on yli 10 % kokonisilmvirrst luokkn 2 kuuluv ilm, luokitelln yhteinen ilmvirt luokkn 2, jolloin se ei enää sovellu käytettäväksi regenertiivisten lämmönvihtimien yhteydessä (Ympäristöministeriö 2008, s 15) Pyörivä regenertiivinen LTO-järjestelmä Teollisuuden ilmnvihtosovellutuksiss yleisin regenertiivinen lämmönsiirrintyyppi on pyörivä lämmönsiirriin, joss on kuvn 6 kltinen pyörivä kiekko. Kiekko vr lämpöä itseensä poistoilmst j pyörähdettyään tuloilm puolelle se luovutt lämmön tuloilmn. Smll peritteell toimivt esimerkiksi voimlitoksiss käytettävät pyörivät ploilmn esilämmittimet. Lämmöntlteenoton ohell pyörivää lämmönsiirrintä voidn käyttää kosteuden tlteenottoon.

17 15 Kuv 6 Pyörivä regenertiivinen lämmönsiirrin (Seppänen 2008, s 288). Pyörivä lämmönsiirrin on jtkuvss pyörivässä liikkeessä, joten lämmön- j kosteudensiirron tehokkuutt voidn prnt pyörimisnopeutt lisäämällä. Mikäli kosteutt ei jostin syystä hlut ott tlteen poistoilmst, voidn kiekon mterili vlit kosteutt bsorboimttomksi, jolloin lämmönsiirrin siirtää kosteutt tuloilmn vin niissä tpuksiss, joiss poistoilmn kosteus luhtuu pisroiksi lämmönsiirtimen pinnlle. Kosteutt bsorboiv kiekko siirtää kosteutt myös silloin, kun poistoilmn kosteus ei tiivisty kiekon pinnlle. Seppänen (Seppänen 2008, s 289) esittää teoksessn Ilmstointitekniikk j sisäilmsto kksi smn lämpötilhyötysuhteen, mutt eri kosteuden bsorbointikyvyn, omv regenertiivist LTO-prosessi Mollier -piirroksess. Lisäksi teoksess on esitetty kesä- j tlvitilnteet erikseen. Seppänen tote, että erityisesti kesätilnteess kosteuden bsorbointi nost entlpihyötysuhdett tuntuvsti. Kosteutt bsorboivll mterilill tuloilmn lämpötil on sm kuin bsorboimttomll, mutt suhteellinen kosteus ksv yli kymmenen prosenttiyksikköä j bsoluuttinen kosteus 1,5 g/kg k,i Virtust vihtvt LTO-järjestelmät Virtust vihtvss LTO-järjestelmässä on peritteen se, että poistoilmn sitoutunut lämpö vrstoidn lämmönsiirtimeen, jost lämpö virtussuunt vihtmll siirretään tuloilmn. Lämpöä vrstoivn ineen toimii kiinteä mss. Kuviss 7 j 8 on esitetty virtust vihtvt järjestelmät, jotk ovt jtkuvtoimisi. Niissä poistoilm lämmittää smn ikn toist mss, kun toinen mss luovutt lämpöä tuloilmn. Msst voivt oll sijoitettun smn pkettiin, kuten kuvss 7 ti vihtoehtoisesti msst voivt oll kokonn eri yksiköissä, jolloin litteistoj trvitn kksi huoneisto kohti (kuv 8). Tämän tyyppisissä rtkisuiss pitää puhltimen oll kykenevä toimimn kksisuuntisesti. Lisäksi

18 16 mikäli puhllin yksiköt on sijoitettu eri puolille huoneisto, on otettv huomioon ilmn virtussuunnn muutos huoneest toiseen. Tämä sett rjoitteit yksiköiden sijoittelulle, kosk esimerkiksi keittiön likist ilm ei s joht oleskeluhuoneisiin ti mkuuhuoneisiin. (Seppänen 2008, s 290) Virtust vihtvien vrvien LTO-litteistoiden lämpötilhyötysuhde on korke, jop 80 %. Hyötysuhdett voidn muutt jkson pituutt vihtmll. Sen vikutus on sm kuin pyörivän lämmönsiirtimen pyörimisnopeuden muuttmisell (lyhyempi jksonik vst nopemp pyörimisnopeutt). Toisin snoen, mitä lyhyempi jksonik on, sitä suurempi on hyötysuhde. (Seppänen 2008, s 290) Kuv 7 Kiinteällä lämpöävrstoivll mssll vrustettu lämmönsiirrin j tyypilliset tlviolosuhteiden lämpötilt (Seppänen 2008, s 289).

19 17 Kuv 8 Khteen erilliseen yksikköön sijoitettv vrv suntoilmnvihdon LTO-järjestelmä (Seppänen 2008, s 290). 3 LTO-LAITTEISTON HYÖTYSUHDE JA ENERGIAN KULUTUS Tässä luvuss esitellään LTO-litteistoiden hyötysuhteen lskennn perusyhtälöt, lämmönsäästön lskent j investointi- j tkisinmksulskelmt hnkittess LTOjärjestelmää. Tämä luku toimii pohjn luvulle viisi, joss on esitelty teollisuuskohteen LTOjärjestelmän lskent. Liitteissä 1 j 2 trkstelln poistoilmlämpöpumppu- j mlämpöpumpputoimisien LTO-järjestelmien hyötysuhteen lskent. LTO-litteiston hyötysuhde on tärkeä tekijä rvioitess rkennuksen energitehokkuutt j LTO onkin tärkein yksittäisistä energinsäästökeinoist. LTO-litteiston vull ilmnvihdon energinkulutus voidn tiputt lle puoleen. LTO- litteistot ovt yleistyneet rkennuksiss vuoden 1987 jälkeen, kosk silloin stuivt voimn rkennusmääräykset, joiss vditn rkentmn LTO-litteisto kikkiin kohteisiin, joiss yhteen lskettu ilmvirt on vähintään 1 m 3 /s. Nykyään LTO-järjestelmä on ilmnvihtokoneiden yhteydessä miltei jok tpuksess. (Seppänen 2008, s 260) Suomen rkentmismääräyskokoelmn os D2 edellyttää, että rkennuksen ilmnvihdon poistoilmst on otettv lämpöä tlteen lämpömäärä, jok vst vähintään 45 %

20 18 ilmnvihdon lämmityksen trvitsemst lämpömäärästä (Ympäristöministeriö 2008, s 23). LTO-litteiston vuosihyötysuhde voidn määrittää kertomll tuloilmn lmpötilhyötysuhde kertoimell 0,6, mikäli vlmistjn ilmoittm vuorihyötysuhdett ei ole käytettävissä (Ympäristöministeriö 2008, s 24). Jos vlmistjn tiedot vuosihyötysuhteest ovt käytettävissä, voidn niitä käyttää suorn. Ympäristöministeriö on määrittänyt ohjeet vlmistjille hyötysuhteen määrittämiseksi (Ympäristöministeriö 2003). Suomen rkentmismääräyskokoelmn osss D5 liitteessä 1 on esitetty lskennss käytettävät ulkolämpötiljkumt eli pysyvyyskäyrät (Ympäristöministeriö 2007). Suomen rkentmismääräyskokoelmss (Ympäristöministeriö 2008, s 24) on lisäksi määritetty, että rkennuksen ilmnvihdon lämmityksen trvitsem lämpömäärää voidn vähentää muullkin tvll kuin poistoilmn lämmöntlteenotto käyttämällä, esimerkiksi käyttämällä ulkoilmn lämmityksessä rtkisu, jok vähentää rkennuksen energinkulutust. Hyvä esimerkki tällisest on nestekiertoinen mlämmityspiiri j sen lämmönvihdin tuloilmknvss. 3.1 Hetkellinen hyötysuhde LTO-litteiston hyötysuhteen trksteluun on kehitetty kolme mittri: ulkoilmn lämpötil-, ulkoilmn kosteus- j ulkoilmn entlpihyötysuhde. Näiden rvojen vull voidn rvioid LTO-litteiston hyötysuhdett, mikäli tulo- j poistoilmvirrt ovt yhtä suuret. Yleensä hyötysuhde määritellään tuloilmss tphtuneen lämpötil muutoksen vull. Seurvss on esitetty eri hyötysuhteiden määrittäminen kuvn 9 mukisess tilnteess. (Seppänen 2008, s 285)

21 19 Kuv 9 LTO-litteiston lskentn liittyvien tilpisteiden merkinnät. Mukiltu lähteestä: (Seppänen 2008, s 286). Ulkoilmn lämpötilhyötysuhde: t t u 2 u1 tu (1) t p1 tu1, missä tu = lämpötilhyötysuhde [-] t u1 = tuloilmn lämpötil ennen LTO-litteisto [K, o C] t u2 = tuloilmn lämpötil LTO-litteiston jälkeen [K, o C] t p1 = poistoilmn lämpötil ennen LTO-litteisto [K, o C] Ulkoilmn kosteushyötysuhde: x x u2 u1 xu (2) x p1 xu1, missä xu = kosteushyötysuhde [-] x u1 = tuloilmn kosteus ennen LTO-litteisto [g/kg k.i ]

22 20 x u2 = tuloilmn kosteus LTO-litteiston jälkeen [g/kg k.i ] x p1 = poistoilmn kosteus ennen LTO-litteisto [g/kg k.i ] Ulkoilmn entlpihyötysuhde: h h u 2 u1 hu (3) hp 1 hu1, missä hu = entlpihyötysuhde [-] h u1 = tuloilmn entlpi ennen LTO-litteisto [J/kg] h u2 = tuloilmn entlpi LTO-litteiston jälkeen [J/kg] h p1 = poistoilmn entlpi ennen LTO-litteisto [J/kg] Hyötysuhteen yhtälöistä 1-3 huomtn, että hyötysuhde määritellään tuloilmss tphtuneen muutoksen suhteen suurimpn mhdolliseen muutokseen. Mikäli poistoilmn mssvirt on erisuuri verrttun tuloilmn mssvirtn, pitää poistoilmlle määrittää erikseen hyötysuhteet. Seurvss esitettyjen hyötysuhteiden tilpisteet on esitetty kuvss 9. Poistoilmn lämpötilhyötysuhde: t p1 t p2 tp (4) t t p1 u1, missä tp = lämpötilhyötysuhde [-] t p1 = poistoilmn lämpötil ennen LTO-litteisto [K] t p2 = poistoilmn lämpötil LTO-litteiston jälkeen [K] t u1 = tuloilmn lämpötil ennen LTO-litteisto [K] Poistoilmn kosteushyötysuhde:

23 21 x p1 x p2 xp (5) x x p1 u1, missä xp = kosteushyötysuhde [-] x p1 = poistoilmn kosteus ennen LTO-litteisto [g/kg k.i ] x p2 = poistoilmn kosteus LTO-litteiston jälkeen [g/kg k.i ] x u1 = tuloilmn kosteus ennen LTO-litteisto [g/kg k.i ] Poistoilmn entlpihyötysuhde: h p1 hp2 hp (6) h h p1 u1, missä hp = entlpihyötysuhde [-] h p1 = poistoilmn entlpi ennen LTO-litteisto [J/kg] h p2 = poistoilmn entlpi LTO-litteiston jälkeen [J/kg] h u1 = tuloilmn entlpi ennen LTO-litteisto [J/kg] Poistoilmn hyötysuhteen yhtälöistä 4-6 huomtn, että poistoilmss tphtunutt muutost LTO-litteiston yli verrtn in suurimpn mhdolliseen muutokseen lämmönvihtimess. LTO-litteistoss siirtyneelle teholle, vesivirrlle j lämpötillle pätevät yhtälöt 7-9, mikäli litteisto on tspinotilss. Yhtälöistä huomtn myös, että silloin kun tulo- j poistoilmvirrt ovt yhtä suuret eikä lämmönsiirtimeen keräänny vettä, ovt entlpi-, kosteus- j lämpötilerot yhtä suuret tulo- j poistoilmvirroiss. Yhtälöistä huomtn myös, että ilmvirtojen suhde sdn määritettyä, mikäli ilmvirrn tilt mittn trksti lämmön tlteenoton molemmin puolin j vettä ei tiivisty lämmönsiirtopinnoille. (Seppänen 2008, s 286) Tspinotilss olevlle lämmönsiirtimelle pätee in siirtyneen tehon suhteen yhtälö:

24 22 q mp h h q h h (7) p1 p2 mu u 2 u1, missä q mp = poistoilmvirrn mssvirt [kg/s] h p1 = poistoilmn entlpi ennen LTO-litteisto [J/kg] h p2 = poistoilmn entlpi LTO-litteiston jälkeen [J/kg] q mu = tuloilmvirrn mssvirt [kg/s] h u1 = tuloilmn entlpi ennen LTO-litteisto [J/kg] h u2 = tuloilmn entlpi LTO-litteiston jälkeen [J/kg] Myös siirtyneen vesivirrn suhteen tspinotilss olevlle lämmönsiirtimelle pätee yhtälö: q mp x x q x x (8) p1 p2 mu u 2 u1, missä q mp = poistoilmvirrn mssvirt [kg/s] x p1 = poistoilmn kosteus ennen LTO-litteisto [g/kg k.i ] x p2 = poistoilmn kosteus LTO-litteiston jälkeen [g/kg k.i ] q mu = tuloilmvirrn mssvirt [kg/s] x u1 = tuloilmn kosteus ennen LTO-litteisto [g/kg k.i ] x u2 = tuloilmn kosteus LTO-litteiston jälkeen [g/kg k.i ] Kosteutt siirtämättömälle lämmönsiirtimelle pätee myös: q mp t t q t t (9) p1 p2 mu u 2 u1, missä t p1 = poistoilmn lämpötil ennen LTO-litteisto [J/kg] t p2 = poistoilmn lämpötil LTO-litteiston jälkeen [J/kg] q mu = tuloilmvirrn mssvirt [kg/s] t u1 = tuloilmn lämpötil ennen LTO-litteisto [J/kg] t u2 = tuloilmn lämpötil LTO-litteiston jälkeen [J/kg]

25 Lämpöpumpun hyötysuhde Lämpöpumpun hyötysuhde ulkoilmn verrttun voi oll yli 100 %, kosk poistoilmn voi jäähtyä lle ulkoilmn lämpötiln. Lämpöpumppujen tehokkuutt ilmistn lämpökertoimen vull. Sillä trkoitetn hyödyksi sdun tehon j sen tuottmiseen käytetyn tehon suhdett. Yhtälössä 10 on esitetty lämpökertoimen lskent. Yhtälössä 10 esiintyvää termiä merkitään usein myös kirjinyhdistelmällä COP (eng. coefficient of performnce). Tärkeää lämpöpumpputoimisen LTO-järjestelmän knss on ott huomioon koko prosessiin käytettävä sähköteho, eli myös pumppujen, venttiilien j utomtion vtim sähköteho. (Seppänen 2008, s 290) L (10) P S, missä = lämpöpumpun lämpökerroin [-] L = luhduttimest stu lämpöteho [W] P S = prosessiin käytetty sähköteho [W] Nestekiertoisen LTO-järjestelmän hyötysuhde Nestekiertoisen LTO-järjestelmän hyötysuhteen määrittämiseksi on tulo- j poistoilmvirroist lskettv lämpökpsitettivirrt. Niiden vull voidn päätellä mitä lskent peritett noudtetn kokonishyötysuhteen lskennss. Lisäksi on tiedettävä tulo- j poistopuolell olevien lämmönsiirrinten hyötysuhteet j lämmönsiirtonesteen tilvuusvirt sekä ilmvirtojen tilpisteet. Lämpökpsiteettivirrn lskent on esitetty yhtälöissä Niissä lindeksi p viitt poistoilmvirtn, lindeksi u tuloilmvirtn sekä lindeksi n lämmönsiirtonesteeseen. Kuvss 10 on esitetty seurviin yhtälöihin liittyvät tilpisteet.

26 24 Kuv 10 Epäsuorn LTO-järjestelmän tilpisteet. C p c q (11) p pp vp C u c q (12) u pu vu C n c q (13) n pn vn, joiss = lämpökpsiteettivirt [J/sK] = tiheys [kg/m 3 ] c p = ominislämpökpsiteetti [J/kgK] q v = tilvuusvirt [m 3 /s] Jos C p C u C n, tulee kokonishyötysuhteest: (14) kok 2, missä

27 25 kok = kokonishyötysuhde [-] 1 = tuloilmptterin lämpötilhyötysuhde [-] 2 = poistoilmptterin lämpötilhyötysuhde [-] Jos u p n C C C, tulee kokonishyötysuhteest: R kok (15), missä p n C C R 1 = lämmönsiirtonesteen j poistoilmvirrn lämpökpsiteettivirtojen suhde Jos u n p C C C, tulee kokonishyötysuhteest: R kok (16), missä n p C C R 1 = poistoilmvirrn j lämmönsiirtonesteen lämpökpsiteettivirtojen suhde Jos n u p C C C, tulee kokonishyötysuhteest: R R kok (17), missä

28 26 C u R1 = tuloilmvirrn j lämmönsiirtonesteen lämpökpsiteettivirtojen C n suhde C R C p u = poisto- j tuloilmvirrn lämpökpsiteettivirtojen suhde 3.2 Vuosihyötysuhde LTO:n vuosihyötysuhde voidn lske seurvss luvuss esitetyn yhtälön mukn, mikäli ei selvityksin toisin osoitet. Lskennss käytetään yleensä vlmistjn ilmoittm, esimerkiksi stndrdin EN 308 mukn määritettyä tuloilmn lämpötilhyötysuhdett. Mikäli stndrdi ei sovellet, lämpötilhyötysuhteen määrityksen pohjn otettv huomioon seurvt sit: tulo- j poistoilmvirtojen suhde, jäätymissuojuksen toimint j mhdollinen tuloilmn lämpötiln rjoittminen. Tässä osioss on esitelty LTO-litteiston vuosihyötysuhde sekä lämpötilhyötysuhteen vull että lämmöntrvelukujen vull. (Ympäristöministeriö 2003, s 6) Ilmnvihtolitteen vuosihyötysuhde Ilmnvihdon vuosihyötysuhteen lskennst on Ympäristöministeriö julkissut monisteen (Ympäristöministeriö 2003), joss on esitetty yhtälöt vuosihyötysuhteen lskentn. Yleensä vuosihyötysuhteen lskent toteutetn LTO-litteiston toimittjn ilmoittmn lämpötilhyötysuhteen mukn. Yhtälössä 18 on esitetty vuosihyötysuhteen lskent silloin, kun lämpötilhyötysuhde on tiedoss j tulo- j poistoilmvirtojen suhde on suurempi ti yhtä suuri kuin 0,6. Lämpötilhyötysuhteen käytetään tuloilmpuolen lämpötilhyötysuhdett. Yhtälössä on vuosihyötysuhde määritetty yhden ilmnvihtokoneen oslt. (Ympäristöministeriö 2003, s 16) 0, 6 (18) t, missä = vuosihyötysuhde [-]

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L )

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L ) 76638A Termofysiikk Hrjoitus no. 6, rtkisut syyslukukusi 014) 1. Trkstelln L:n pituist nuh, jonk termodynmiikn perusreltio on de = d Q + d W = T ds + F dl, 1) missä F on voim, joll nuh venytetään reversiibelisti

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

1 NIBE FIGHTER 410P ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta lämmöntarveluvuilla

1 NIBE FIGHTER 410P ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta lämmöntarveluvuilla 1/7 29.9.2008 1 NIBE FIGHTER 410P ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta lämmöntarveluvuilla 1.1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskentamenetelmä NIBE FIGHTER 410P

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 3 Määrätyn integrlin lskeminen Aiemmin määrittelimme määrätyn integrlin f (x)dx funktion f (x) l- j yläsummien rj-rvon. Määrätyllä integrlill on kksi intuitiivist tulkint:.

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätieteen ikkuskirj t u t k i m u s r t i k k e l i Sij Huuskonen j Anssi Ahtikoski Sij Huuskonen Ensihrvennuksen joituksen j voimkkuuden vikutus kuivhkon knkn männiköiden tuotokseen j tuottoon Huuskonen,

Lisätiedot

a = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b f(x) dx = I. lim f(x k ) x k=1

a = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b f(x) dx = I. lim f(x k ) x k=1 5 Integrli 5.1 Määritelmä j ominisuudet Olkoon f : [, b] R jtkuv. Muodostetn välin [, b] jko = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b j siihen liittyvä yläsumm S = n M k (x k x k 1 ), M k = mx{f(x) x k 1 x x k },

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Analyysi 2. Harjoituksia lukuihin 1 3 / Kevät Anna sellainen välillä ] 2, 2[ jatkuva ja rajoitettu funktio f, että

Analyysi 2. Harjoituksia lukuihin 1 3 / Kevät Anna sellainen välillä ] 2, 2[ jatkuva ja rajoitettu funktio f, että Anlyysi Hrjoituksi lukuihin 3 / Kevät 5. Ann sellinen välillä ], [ jtkuv j rjoitettu funktio f, että () sup A m A j inf A min A, (b) sup A m A j inf A = min A, (c) sup A = m A j inf A min A, (d) sup A

Lisätiedot

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta

Sähkönjakelun luotettavuusindeksit ja laskenta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Jukk Rämä KANDITYÖ Säte 4 3.02.2008 Säkönkelun luotettvuusindeksit lskent PL 20, 5385 LAPPEENRANTA, p. 05 62,

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista TAMPEREEN YLIOPISTO Pro grdu -tutkielm Aij Stenberg Riemnnin integrlist Mtemtiikn j tilstotieteen litos Mtemtiikk Syyskuu 2010 2 Tmpereen yliopisto Mtemtiikn j tilstotieteen litos STENBERG, AIJA: Riemnnin

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE 2 RATKAISUT

LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE 2 RATKAISUT Lyhyt mtemtiikk YO-vlmennus 8. mliskuut 00 LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE RATKAISUT. Trkstelln yhtälöpri, polynomin sievennöstä j lusekkeeseen sijoittmist. ) Rtkistn jälkimmäisestä yhtälöstä x, jolle

Lisätiedot

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0.

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0. Mtemtiikn j tilstotieteen litos Osittisdifferentiliyhtälöt Kevät 21 Hrjoitus 9 Rtkisuj Jussi Mrtin 1. Osoit, että Lplce-yhtälö pllokoordinteiss on 2 u 1 r 2 2 u r r 1 r 2 sin θ u 1 2 u sin θ θ θ r 2 sin

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

2.2 Monotoniset jonot

2.2 Monotoniset jonot Mtemtiik tito 9, RATKAISUT Mootoiset joot ) Kosk,,,, ii 0 Lukujoo ( ) o siis lhlt rjoitettu Toislt 0 Lukujoo (

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Rekursioyhtälön ratkaisutapa #1: iteratiivinen korvaus

Rekursioyhtälön ratkaisutapa #1: iteratiivinen korvaus NodeCount(v /* lskee solmun v lipuun solmujen lukumäärän */ if solmu v on null return 0 else return + NodeCount(v.left + NodeCount(v.right Rekursio: lgoritmi kutsuu itseään Usein hjot j hllitse -perite:

Lisätiedot

Syysrypsin kylvö kevätviljaan

Syysrypsin kylvö kevätviljaan Syysrypsin kylvö kevätviljn Antti Tuulos j Pirjo Mäkelä Soveltvn biologin litos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, emil: ntti.tuulos@helsinki.fi j pirjo.mkel@helsinki.fi Tiivistelmä Syysrypsi on vrteenotettv

Lisätiedot

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2.

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2. Mtemtiikk III 0600 Kurssi / Differetili- j itegrlilske jtkokurssi Tee 7 tehtävää ) Määritä lim ( ) ) + b) Määritä vkio site, että luseke ( ) + + ( )( ) ( + + ) + + + + + lim + lim lim (p) o jtkuv myös

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

S Fysiikka IV (ES) Tentti RATKAISUT. 1,0*10 m. Kineettinen energia saadaan kun tästä vähennetään lepoenergia: 2

S Fysiikka IV (ES) Tentti RATKAISUT. 1,0*10 m. Kineettinen energia saadaan kun tästä vähennetään lepoenergia: 2 S-11436 ysiikk V (ES) Tentti 175001 RATKASUT 1 Tutkittess pieniä kohteit on tutkimukseen käytettävien ltojen llonpituuden oltv yleensä enintään 1/10 os kohteen ulottuvuudest (esim hlkisijst) Lske trvittv

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille. Peruslaskutoimitukset. Isto Jokinen 2015

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille. Peruslaskutoimitukset. Isto Jokinen 2015 MATEMATIIKKA Mtemtiikk pintkäsittelijöille Peruslskutoimitukset Isto Jokinen 01 SISÄLTÖ 1. Lskujärjestys 1. Murtoluvuill lskeminen. Suureet j mittyksiköt. Potenssi. Juuri 6. Tekijäyhtälöiden rtkiseminen

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

missä t on matkaan raosta varjostimelle kuluva aika. Jos suihkun elektronien liikemäärä x- sunnassa on p x,on min y0min 0min

missä t on matkaan raosta varjostimelle kuluva aika. Jos suihkun elektronien liikemäärä x- sunnassa on p x,on min y0min 0min S-11446 Fysiikk IV (Sf), I Välikoe 154 1 Elektronisuihku, joss elektronien noeus on v, suu kohtisuorsti rkoon, jonk leveys on d Ron läi kuljettun elektronit osuvt etäisyydellä D olevn vrjostimeen Mikä

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä.

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä. .. Lukujoo Aluksi Mtemtiiklle o erityise tyypillistä se, että käytäö tiltee settm ogelm bstrhoid. Käytäössä tämä trkoitt sitä, että siitä krsit lilluk vrret. Trkstelu kohteeksi jätetää vi si loogie ydi

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

4. Reaalifunktioiden määrätty integraali

4. Reaalifunktioiden määrätty integraali 6 4. Relifunktioiden määrätt integrli Vrsinisesti termi "integrli" tulee seurvss esitettävästä määrätstä integrlist, jok on läheistä suku summmiselle. Yhtes derivttn on sitten perustv ltu olev tulos, jot

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

4 DETERMINANTTI JA KÄÄNTEISMATRIISI

4 DETERMINANTTI JA KÄÄNTEISMATRIISI 4 DETERMINANTTI JA KÄÄNTEISMATRIISI Neliömtriisin determinntti Neliömtriisin A determinntti on luku, jot merkitään det(a) ti A. Lskeminen: -mtriisin A determinntti: det(a) -mtriisin A determinntti esim.

Lisätiedot

TULVAONGELMA ESPOOSSA

TULVAONGELMA ESPOOSSA TULVAONGELMA ESPOOSSA Espoon tulvtyöryhmä 6.10.2005 ESIPUHE Teknisen j ympäristötoimen johtoryhmä setti 1.6.05 työryhmän vlmistelemn tulvkysymyksen hllinnn j toimenpideperitteiden vlmistelu. Työryhmän

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Geometrinen algebra: kun vektorien maailma ei riitä

Geometrinen algebra: kun vektorien maailma ei riitä Geometrinen lgebr: kun vektorien milm ei riitä Risto A. Pju 4. huhtikuut 2003 Tiivistelmä Geometrinen lgebr on viime vuosin ksvttnut suosiotn luonnontieteiden mtemttisen menetelmänä. Sen juuret ovt vektori-

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

4.7.2 Testerit. Test ok. virhe vast.ota. lähetä τ. virhe. virhe. vast.ota. τ τ. vast.ota. lähetä. lähetä. lähetä ok

4.7.2 Testerit. Test ok. virhe vast.ota. lähetä τ. virhe. virhe. vast.ota. τ τ. vast.ota. lähetä. lähetä. lähetä ok OHJ-2600 Tilkoneet 204 6. Tämän tehtävän tvoite on kuvn LTS:ää vstesimerkkinä käyttäen osoitt, että nnetun LTS:n knss minimlinen CFFD-smnlinen LTS ei in ole yksikäsitteinen. P Q AG(P) = AG(Q) f, {{}} f,

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä Tutkimussetelmien tilstollisist menetelmistä Jnne Pitkäniemi VTM, MS (iometry HY, Knsnterveystieteen litos 1 Kohorttitutkimuksen siruen j ltisteen välinen ssositio Tpusverrokki tutkimus Poikkileikkustutkimus

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys I suunt II Mperä j pint Riskinro, 0410901 I tieliikenn e j tienpito vlttiet 3 j 10, tie 130 Vlttiet 3 j 10 kuuluvt korkeimpn kunnosspitoluo kkn Is (normlisti in pljn). Molemmt tiet ovt merkittäviä vrllisten

Lisätiedot