a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;"

Transkriptio

1 LTik, F ç t3f f A ffis','.."rjî,î*,,*:; Korjus- j energi-vustusohje ì l' I

2 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO liikkumisesteen ustuksist kustkin esittetysivutt. ARAn verkkosivuil vustukset ovt " uurtí.,u1îi:iå"-::11""" (www..filvustukset). Edellä minitut setukset smoin kuin edellä minitut lit ovt 2

3 Sisällys 1 HAKUMENETTELY 1.1 Kunnn myöntämät vustukset 1.2 ARAn myöntämät vustukset 2 KUNNAN MAÄRÄRAHAOSUUDEN HAKEMINEN JA OSOITTAMINEN 3 AVUSTUSTENYLEISET MYÖNTAMISEDELLYTYKSET 4 AVUSTUSMUODOT JAAVUSTUSTEN MYÖNTAMINEN 4.1 Vnhusväestön j vmmisten suntojen korjusvustus Avustuksen hkeminen Avustuksen myöntäminen Avustuksen sj j kohde Avustuksen suuruus 4. I. 5 Hyväksyttävät toimen piteet j kust n n ukset Vmmisuus Tulorvostelu Vllisuusrvostelu Ri nt mveterneil le j ri ntmvetern ien leskil le myönnettävät vustukset 4.1.1O Käyttörjoitus 4.2 Avustus suunnitelmllisen korjustoiminnn edistämiseksi Kuntotutki m usvustus 4.3 Avustus hissin rkentmiseen sekä liikkumisesteen poistmiseen 4.4 Avustus terveyshitn poistmiseen 4. 5 Pientlojen t rvehrkintiset energ i-vustu kset 5 MYÖNTÖPÄNTÖTSENTEKEMINEN 6 MUUTOKSENHAKU 7 AVUSTUSTENMAKSAMINEN 7.1 Vnhusten j vmmisten vustusten mkstus 7.2 Muiden korjus- j energi-vustusten mkstus 7.3 Avustusmäärärhojen plutus 8 VALVONTA 8.1 Kuntien suorittm vlvont 8.2 ARAn suorittm vlvont 9 MÄÄRÄRAHAN xärrrö 10 VUODEN 2014 KORJAUSAVUSTUSMAARARAHOJEN rärrösrä TEHTÁVA TILITYS I II I I

4 1 HAKUMENETTELY Kunt, jonk lueell korjttv suinrkennus ti sunto sijitsee, myöntää vustukset vnh usväestön j v m misten su ntoje n korj uksiin, kuntotutki muksi in kosteusv urioisi in, terveyshittoj i heuttvi in suinrkennuksiin j pientlojen hrkinnv iseen energitehokkuuden pntmiseen. ARA myöntää vustu ksen ku ntotutkimu ksen tekoon kosteuv urioiseen suinrkennukseen, jos vustus myönnetään kunnn ti kuntyhtymän suorss omistuksess olevlle kohteelle.tällöin noudtetn sm hkuik kuin kunnn myöntämissä vustuksiss. Kunt myöntää vustuksen omistmilleen oskeyhtiömuotoisille yhteisöille. ARA myöntää terveyshitn poístmist koskevn vustuksen j vustukset hissien rkentmiseksisekä liikuntesteiden poistmiseksi(l 9 $ 1 mom.). Terueyshitt-, hissi- j liikkumisesteen poistmisen vustuksest on nnettu erilliset ohjeet. Vuonn 2O14 noudtetn korjus- j energi-vustusten huss vltkunnllist hkumenettelyä. Kunnn myöntämien korjus- j energivustuste n hku i k päättyy H kem u kset jätetää n ku nt n. Hkujn jälkeen hkemuksen jättäneille hkijoille ei void myöntää vustust silloinkn, jos määrärh on jäänyt jäljelle. Poikkeuksen on, että vnhusten suntojen korjusvustust voidn myöntää, kun hkijn on vnhus, jonk sunnoss on tphtunut vhinko, jok vtii välitöntä korjust. Tällöin kunt voi myöntää vustuksen hkijlle, vikk hkemus jätettäisiinkiin hkujn jälkeen j kunnll on jäljellä korjusvustusmäärärh. Terveysh ittoje n, I i ikku misesteen poistmisen sekä hissien rkentm isen vustuksiss on jtkuv hku. Niissä vustuksi myönnetään niin kun kuin niille vtut määrärhosuudet riittävät. Kunnn on toimitettv ARAn myöntämiä vustuksi koskevt hkemukset, trvittess kunnn lusunnoll vrustettun ARAn. Kunt voi toimitt kuntn tulevt liitteet jälkikäteen ti ARA pyytää puuttuvt liitteet hkijoilt. Korjus- j energi-vustuksi hetn lomkkeill ARA 35, ARA 36 j ARA 36d. Lomkkeit voitulost ARAn verkkosivuilt kukin vustusmuodon esittelysivult. 1.1 Kunnn myöntämät vustukset Vltionpuvirnomisen toimivn kunnn on tiedotettv vustusten hkemisest omll lueelln niin, että korjus- j energi-vustuksiin mhdollisesti oikeutetut hkijt voivt sd tietoons trvittvt korjus- j energ i-vustusten hkemist j myöntämistä koskevt se ikt. Hkemukset jätetään kunnn ilmoittmlle virnomiselle. Kunnt eivät voi periä korvust vustusten hllintomenettelyyn liittyvistä tehtävistä, esim. päätöksenteost j mkstuksen knnlt välttämättömistä trkstuksist. Sen sijn, jos kunt trjo hkijlle erityisplveluj, esim. 4

5 suunnittelu j työnvlvont, kunt voi hkijn knss tehdyn sopimuksen perusteell periä kohtuullisen korvuksen näistä plveluist. 1.2 ARAn myöntämät vustukset Kunnt huolehtivt myös ARAn päätösvltn kuuluvien vustusten hettvksi julistmisest. Hissin rkentmist, liikkumisesteen poistmist sekä terveyshitt-vustust koskevt hkemukset toimitetn kunnlle, jok toimitt ne välittömästi ARAn. Mukn kunt liittää trvittvt kunnn lusunnot. Kunnn lusunnonntotrve vustusmuodoittin selviää trkemmin kutkin vustust koskevst kohdst. Kunnt ti kuntyhtymät hkevt vustust suorss omistuksessn olevien ki i nteistöjen ku ntotutkim uksee n homev u rioituneisiin kohteisi i n ARAn lomkkeill ARA 36 j ARA 36c. Niille yhteisöille, joiss kunnill on määräysvlt, kunnt myöntävät itse em. vustukset (L I S 1 mom.). 2 KUNNAN MÄÄNÄNNHAOSUUDEN HAKEMINEN JA OSOITTAMINEN ARA lähettää kunnille mliskuuss yleiskirjeen j sen liitteenä lomkkeen (ARA 34), jok on stvill myös ARAn verkkosivuill > Kuntien mvöntämät vustukset. Lomkkeell kunnt hkevt määrärhosuuksi kikkiin kunnn myöntämiin korjus- j energi-vustuksiin. Määrärhn hun on perustuttv vireille pntuihin vustushkemuksiin. Jott määrärhesitykset olisivt todellisen määrärhtrpeen mukiset, on kuntien t rkistettv jo h kemusten jättämisen yhteydessä vustusten myöntäm isen edellytykset.määrärhesityksestään kunnn on jätettävä pois hkijt, jotk eivät täytä myöntöedellytyksiä. Korjusvustusten osuuteen kunt liittää veternien j heidän leskiensä oslt ns. veternilistn. Tiedot nnetn lomkkeell ARA 341. ARA määrittelee yllä minituss yleiskirjeessään määräjn, johon mennessä määrärhesitysten on oltv AMss. Määrärhosuudet osoitetn kunnille normlisti kesäkuun luss sen jälkeen, kun ARAn johtokunt on hyväksynyt jon yleisperitteet. 3 AVUSTUSTEN YLEISET MYöNTÄNNISCOCLLYTYKSET Korjus- j energi-vustukset myönnetään täysinä euroin. Korj us- j energ i-vustusten yle isistä myöntäm isedellytyksistä on säännöksiä sekä liss että vltioneuvoston setuksiss. Nä tä j vustusten erityisiä myöntämisedellytyksiä selvitetään lähemmin luvuiss 4-5 kunkin vustusmuodon kohdll. 5

6 Yleisiä myöntämisedellytyksiä ovt seurvt: Käyteftävissä on vustusmäärärh ko. trkoitukseen (L 1 j 3 g). Vltion tlousruioss määritellään vuosittin määrärht korjus- j energivustuksiin. Avustuspäätöksiä voidn tehdä vin sellisist v u stu sm u odo i st, jo i h i n o n h yv ti ksytty m ä ä rä r h t I o u s ru io s s. Kohde on ympärivuofrsess suinkëiytössä olev sunto ti suinrkennus (L4S1mom.). Kohde eivoi oll rkennus, jot vst stetn ympärivuotiseen sumiseen soveltuvksi. Kohteen ktsotn olevn ympärivuotisess käytössä, kun hkij on kirjoill kohteen osoitteess j rkennuksen käyttöt rkoitu kseksi on r ken nusluvss mää ritelty vkin i nen sunto. Terveyshitt-vustus void n myöntää poikkeustp uksess myös u uden sunnon rkentmiseen ti hnkintn. Hissivustus j vustus liikkumisesteiden poistmiseen voidn myöntää ympärivuotiseen suin käyttöön otettv n rken nu ksen kustn n uksiin. Rkennuksest yli puolet on oltv suinkäytössä. Avustuksensj on ko. rkennuksen ti sunnon omistj, o s kke e n o m i stj, jo n k o s kke et tu oft v t o i ke ud e n h I I it ko rj ttv sunto, fi se, jolle korjus- j kunnosspitovstuu on lill ti kirjllisell sopimuksell siirrefty pysyvästiti pitkärkrsesfi (t I S 1 mom. ). Terveyshitt-vustus sunnon rkentmis- ti hnkintkustnnuksiin voidn myöntää vin korjuskelvottomksi käyneen sunnon omistjlle (L8S2mom.) Ku nnt, ku ntyhtymät sekä yhteisöt, 1'orss kun nill on m ääräysvlt, voivt sd vustuksen hrssrn rkentmiseen j liikuntesteen poi stmi see n sekä vustuksen kuntotutkim ukseen sekä e nergivustukseen (L I $ 3 mom. j VNA 5, 6,7 j 7b luku). Av u stett v t to i m e n p ite et ov t, ott e n h u o m io o n r ke n n u kse n s u i n kä yttöt rue j s u i n käyttö i k, t rko it u kse n m u krsef seká kustnnuksiltn kohtuulliset (L 4 S I mom.) Asunnon omistjll on vstuu vuosikorjuksist, joten niitä ei pääsääntöisesti vustet. Niitä voidn vust vin, jos korjuksill edistetään sunnon kunnon säilymistä. Jos kyse on peruskorjmisest, ei sitä void koko ljuudessn vust. Ko rj tt e s s s u nto / s u i n r ke n n u st v o id n h yv ä ksyttäv i i n ku st n n u ksi i n si säl lyttää : o korjustöiden edellyttämien rkennustrvikkeiden j rkennukseen kiinteästi sennettvíen litteiden hnkintkustnnukset, o vesi-, viemäri-, sähkö- j kukolämpöön liittymismksu sekä o kustnnukset rviointi-, tutkimus-, ltimis-, suunnittelu-, rkennus-, sennus-, ktselmus-, säätö-, mittus- j purkutöistä sekä töitten vlvonnst, 6

7 o ei kuitenkn lskennllist kustnnust omst työstä eikä kustnnust vstikkeett tehdystä työstä. (VNA 24 S) Smn toimenpiteeseen ei void myöntää usempi korjus- tienergiv u stuksi, ellei kyseessä ole smn korju stoime n piteen eri viheitten vustminen erikseen (L 4 S 3 mom.). Tä I lä trkoitetn sitä, että kuntotutkim uksen suorittmiseen myön netty vustus ei ole esteenä myönnettäessä vustust vrsinisiin korj usto i men p ite isi in. Avustust myönnetään vin sellisiin toimenpiteisiin, joiden rhoittmiseksi hkijll ei ole oikeutt sd muut julkist tuke. Siltä osin kuin vustuksen hkijll on oikeus sd hyväksyttävistä kustnnuksist hyvitystä vkuutussopimuksen ti muun sopimuksen perusteell, lin nojll ti muull vstvll perusteell ti kustnnukset ti os niistä kuuluvt sunto-oskeyhtiölin tiyhtiöjärjestyksen nojll sunto-oskeyhtiön mksettviksi, ei vustust myönnetä (L 10 S). Muut julkist tuke on esim. Rh-utomttiyhdistyksen vustustus ti vmmisplvelulin mukinen korvus, jotk ovt in ensisijisi korjusj energ i-vustu ksen myöntä misee n. Avustust ei void myöskää n myöntää niihin toimenpiteisiin, joihin veterni s sotilsvmmlin mukist vustust. Kunnn on selvitettävä, onko hkijll oikeus em. vustuksiin. Tässä trkoitettu hyvitys voioll em. säännöksen mukn mikä thns korvus, joll ktetn ti voidn ktt korjuskustnnuksi (esim. vkuutus- j vhingonkorvus). Jos hkij hlu esim. korjusvustuksen, joudutn ARAn erityisryhmien investointivustust myönnettäessä ottmn huomioon kyseinen vustus. Vltion, kunnn ti muun julkisyhteisön vroist luonnolliselle henkilölle mksettu vustus estää kotit lousvä hen nyksen sun non ku n noss pito- j peruspnnustyöstä. Tuloverolin 92 $:n 16 kohdn mukn luonnolliselle henkilölle vltion j kuntien vroist sunnon korjukseen sm vustus on verovpt tulo. Nämä vustukset estävät kotitlousvähennyksen kunnosspito- j peruspnnustöistä iheutuneiden kustnnusten perusteell vikutusiknn (Tuloverolki 127 $:n 3 momentti). V i kutusjl l trkoitetn tässä yhteydessä vustu ksen mkstuskelpoisuusik (vustuksen myöntövuosi j kksi sitä seurv vuott). Ko. toimenpiteitä eiole loitettu ennen kuin vustuspääúös on nnettu ti toimenpiteiden trkoituksenm ukisuus on hyväksytty (kohteelle nnettu loituslup), ellei vustuksen myöntäjä erityisestä syystä toisin päätä (L4S2mom). Tällinen päätökseen vikuttv erityinen syy voi oll esim. toimenpiteen ki ireel I isyys j välttämättömyys. Kunt voi myöntää loitusluvn hkijlle vusfuksrss, 1'orss kunt tekee päätöksen" 7

8 Lisä ksi kunt myöntää loitusl uv n terveysh itt-vustust hkeneel le, silloin kun kyseessä on kohteen korjminen. ARA myöntää loitusluvn, kun vustettvn on uudiskohde. 4 AVUSTUSMUODOT JA AVUSTUSTEN MYöNTÄMINEN 4.1 Vnhusväestön j vmmisten suntojen korjusvustus (L5S f mom., 6 $ I mom. I kohtj 2 mom.sekävna2-79) 4.1.f Avustuksen hkeminen Avustust hetn lomkkeell ARA 35 Kosk vnhusväestön j vmmisten suntojen korjustoimint vustettess otetn huomioon tuen sosilinen trkoituksenmukisuus j tloudellinen trpeellisuus, on vrmistettv, että hkulomkkeelle on merkitty näkyviin kikki ruokkuntn kuuluvt henkilöt syntymäikoineen. Näin voidn vrmist kikkien sinosisten huomioiminen päätöstä tehtäessä. Tässä vustusmuodoss vditn hkulomkkeen lisäksi vähintään seurvt sikirjt: Tulojen oslt yli 65-vuotilt titäyden knsneläkkeen svlt työkyvyttömyyseläkeläiseltä riittää verottjlt mksutt (VAL 31 g 2 mom. j L 12 $) stv se/viþ ennkonpidäfysperusferst o. vuodel/e ti muu luotettv selvitys tuloist. Mui lt vd it n työn ntj n tod istukset nykyisistä kuukusituloist jlti vstvt todistukset eläketuloist j tpturm- yms. korvuksist. o Tuloselvityksien j todistuksien on kohdistuttv hkijruokkunnn nykyisiin bruttotuloihin. o Knsneläkelitoksen mksmi etuuksi koskevt tiedot kunt s suor n kns nelä kel itoksen p ik ll isest toim istost mksutt (VAL 31 g 2 mom. jl 12 g). Kunnn käytössä olevst verotuksen julkisi tietoj koskevst luettelost ei s riittäviä tietoj. Vmmisten kohdll sintuntijn ntm selvitys vmmn ldust, se lvitys myö n n etystä pysyvästä työ kyvyttömyyse I ä kkee stä j vmmisetuuksist knsneläkelitoksen tekemä päätös ti muu luotettv selvitys. Ruok kunn n k ikki jäsen iä koskevt viimeisimmä t ve rot u spä ätökset. Ku nt s t rvittvt selvitykset (n ime ltään verotuslskel m) veroüj lt mksutt (VAL 31 $ 2 mom. j L 12 S). Kiinteistöverolippu Se/wIys ruokkunn n neftovll isu udest. Kunnn on selvitettävä hkijruokkunnn relisoitv n vll isuuden rvo eli omisuudest myöntöhetkellä stv m hdol li nen myyntitulo. O m isuuden rvioin n iss tuken t rvit n e sitäytety n vero il mo it u kse n e rittelyo s vi i meksi toimitetust verotuksest. Ku nnn on lisäksi I

9 selvitettävä hkijruokkunnn muu omisuus, myös esim. mhdolliset pnkkitlletukset. Tästä syystä kunnn on huolehdittv, että kikki h ke m u slo m kke e n v rl I i s u utt ko skev t koh d t t i eri lli nen vllisuusselvitys (ARA 35L) on täytetty. Jos kunnll on tiedossn, että hkij on lähivuosin luovuttnuvlhjoittnut omisuuttn, se on otettv h uomioon hkij n v ll isu utt rvioitess. Jäljennös sunto koskevst vuokrsopimuksest ti syytinkisopimuksest (=yleensä kuppkirj), jos sunto ei ole omistjn omss käytössä" Jos vustust hkee joku muu kuin sunnon omistj, vditn korjus- j kunnosspitosopimus ti että korjus- j ku n nosspitovstuu on sii rretty li ll t i yhtiöjä rjestyksessä Ko rj u ssu u n n itelmi j -ku st n n u ksr koskevt si kirjt. Kust n nusten lustvss rvioinniss voidn pun soveltuvilt osin käyttää omkotitlon peruspnnuksen toimenpide- j kustnnusluettelo (lomke YM 33). Se/viþ ko ko h n kke e n ku st n n u k set kttv st r h o it u s s u u n n ite I m st (mm. esitettävä eril I i nen tod istus m hdol lisesti trvittvst l in st ). Muut mhdollisesti trvittvt sikirjt Avustuksen myöntäminen Avustuksen myö ntää kii nteistö n sij intiku nt. Vnhusten j vmmisten suinolojen menestyksekäs hoito edellyttää kunnn eri hllinnonlojen kiinteää yhteistyötä, joss osllisin ovt sunto- j sosilivirnomiset, rkennusteknisiä sioit hoitvt virnomiset sekä kotiplvelu- j kotisirnhoitoplveluj tuottvt thot. Päätöksenteoss olisi pyrittävä siihen, että erios-lueiden sintuntemust käytetään hyväksi sekä teknistä että tloudel I ist t rveh rki nt suoritettess Avustuksen sj j kohde Avustust voidn myöntää vin ympärivuotisess suinkäytössä olevn, ei tälliseen käyttöön tulevn, suinrkennukseen (L 4 S 1 mom.). Tällöin esim. pitkään tyhjänä ollut kiinteistö eitule kysymykseen vustuksen kohteen, ellei tyhjilläänolo johdu vnhuksen ti vmmisen pitkäikishoidost j elleivät toimenpiteet ole vä lttämättömiä sukkn kotiinpluun turvmiseksi. V n h usväestölle j vmm isi lle t rkoitettu vustus myön netään pääsääntöisesti luonnolliselle henkilölle eliomkotitlon omistjlle, suntooskeyhtiötloiss oskkeenomistjlle hänen vstuulln oleviin kustnnuksiin eli huoneiston sisäisiin korjuksiin ti hkijlle, jolle korjus- j ku n nosspitovstuu on l il l, yhtiöjärjestyksellä t i kirj ll isell sopimuksell siirretty pysyvästiti pitkäikisesti (L I $ 1 mom.). Edellä esitetystä johtuen ei vustust void myöntää yksittäiselle oskkeenom istj lle, jos kyseessä ovt su nto-oskeyhtiön korj usvstu u I l olevt toimenpiteet. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä tloyhtiölle normlisti ku u I uviss toimen p iteissä on, että yhtiöjärjestyksessä korj usvstu u on sii rretty oskkeenomistjille. 9

10 Jos kuolinpesän omistmss kiinteistössä suu kuolinpesään kuuluv, leskeksijäänyt vnhus, kuolinpesä j vnhus tekevät korjus- j kunnosspidost kirjllisen sopimuksen. Usempisuntoisess vuokrtloss ti sunto-oskeyhtiössä vustus myönnetään omistjlle. Myöntämisen edellytyksenä on, että yli puolet sukkist on vnhusväestön vustukseen oikeutettuj (VNA 6 $). Vnhusten plvelutlon olless vustuksen kohteen, on kunnn selvitettävä tlon mhdollisuus sd ARAn erityisryhmien investointivustust. Myönnettäessä vustust plvelutlolle, usempisuntoiselle vuokrtlolle ti sunto-oskeyhtiölle on kunnn kiinnitettävä huomiot kustnnusten kohtuullisuuteen sekä toimenpiteiden trkoituksenmukisuuteen. Kun vnhusten- j vmmisten korjusvustus myönnetään muulle kuin luonnolliselle henkilölle, toimepiteiden on oltv yksittäisiä esteettömyyskorjuksi, ei ljmuotoist peruskorjust Avustuksen suuruus Avustuksen suuruus on enintään 40 % hnkkeen hyväksytyistä kustnnuksist. Lin 6 $:n 1 momentin 1 kohdn j vltioneuvoston setuksen 7 $:n mukn vustust voidn myöntää enintään 70 % hyväksytyistä korjuskustnnuksist silloin, kun: t I ruokkuntn kuuluv vnhus ti vmminen joutuisi ilmn korj ustoimenpiteitä välittö mästi pysyvästi m uuttmn pois sun nost liikkumisesteitten vuoksi ti sunnoss ei void nt vnhuksen ti vmmisen trvitsemi sosili- j terveydenhuollon plveluj hkij on veterni ti veternin leski (tällöin edellytetään veternitunnust ti hkij muutoin osoitt täyttävänsä ne perusteet, jotk tunnuksen smiseksi edellytetään) Korotetun vustuksen (enintään 70 %:n) piiriin kuuluvt vin ne toimenpiteet, joill poistetn minittuj liikkumisesteitä ti mhdollistetn minittujen sosili- j terveyshuollon plvelujen ntminen. Asin selvittämiseksi on pyydettävä sosi li- j terveysh uol lon l usu nto. Korjustoimenpite itä voivt o I l esim. liikkumisesteitten poistminen, sunnon vrustminen sniteetti- jlti peseytymistiloill j em. yhteydessä trvittvien vesi- j viemärijohtojen sentminen. Jos smll tehdään muit korjusvustuksen piiriin kuuluvi toimenpiteitä, ne kuuluvt enintään 40o/o:n vustuksen piiriin. 4. I. 5 Hyvä ksyttävät toi men piteet j kust nn u kset Avustettv ll su n noll trkoitet n sunto j sun non välttämättömiä putiloj. Avustus on siis trkoitettu ensisijisesti niihin toimenpiteisiin, jotk ovt trpeen vnhuksen ti vmmisen kotioloiss selviytymisessä. Toimenpiteitä ovt esi m. peseytymis- j s n iteettitilojen rkent m inen, rkennuksen lämmöneristyksen j tiiviyden pntminen, LVls-järjestelmien j esteettömyyden p r nt minen. Vesi- j jäteh uol lon sekä sä h kö istyksen kohtuulliset liittymiskustnnukset ovt vustettvi. Avustettvi ovt myös energitehokkuutt pntvt j kustnnuksiltn kohtuulliset korjukset. 10

11 Kunnn on vrmistettv, että korjuskustnnukset ovt kohtuulliset (L 4 $ 1 mom.). Kohtuullisuus hrkitn kunkin kohteen oslt erikseen em. lähtökohdt huomioiden. Kohtuullisuutt rvioitess on myös huomioitv kohteen korj uskust n nukset suhteutettun vstvien korj usten kustnnuksiin pikkkunnll. Kohtuullisen ei void pitää sitä, että koko kii nteistö yhdellä kert peru skorjtn vstm n nykyj n rken n usnormej. Korjuksien suunnitteluss, niiden ohjuksess j hyväksynnässä on otettv huomioon energitehokkuuden pntminen. Korjusvustuksen piiriin toimenpiteitä hyväksyttäessä on otettv huomioon toislt sukkn sumisen knnlt välttämättömät trpeet j toislt rkennuksen säilymisen knnlt perustellut toimenpiteet. Korjustoimenpiteiden ljuus suhteutetn sekä nykyisiin trpeisiin että mhdolliseen rkenn uksen jtkokäyttöön. Kunt myöntää korjusvustust hkijn esittämiin toimenpiteisiin vin siltä osin kuin kunt ktsoo toimenpiteet trkoituksenmukisiksij välttämättömiksi v nhuksen/vmmisen knnlt. Esimerkiksi s unn u ud isrkentmist ei pidetä trkoituksenmukisen. Lisätiln rkentminen ljennuksen hyväksytään vin silloin, kun vnhuksen tivmmisen sumisen knnlt välttämättömän lisätiln rkentminen ei ole mhdollist olemss olevn rkennuksen puitteiss. Ljennuksen koko j sisältö rjoitetn vin selliseen tiln, jot ilmn vnhus ti vmminen ei voi jtk koton sumistn. Uuden sunnon rkentminen eiole vustettv korjustoimenpide silloinkn, kun se tehdään olemss olevn rkennuksen sisäpuolelle. Pelkät sisäpuoliset pintkäsittelyt eivät yleensä ole vustettvi, ellei toimenpide ole perusteltu. Kodinkoneist voidn vustuksen piiriin sisällyttää suntoihin yleisesti kuuluvt j kohtuuhintiset liedet, kylmäsäilytysklusteet j pyykinpesukoneet. Vnhusten j vmmisten suntojen korjuksiss tvoitteen on oltv esteettömyys. Esim. pesutiloj rkennettess on vältettävä rtkisuj, joiss tilt sijoitet n kel lri- t i u ll kkokerrokseen. Jos kunt hlu, voidn toimenpiteitä korvt myöhemmin toisill, jos esim. korjuksen kiireellisyys sitä vtii (esim. ennlt rvmttomt putkivuodot). Jos kunt muutt tekemäänsä päätökseen sisälçviä toimenpiteitä, on kunnn tehtävä tätä koskev muutospäätös. Omn j vstikkeett tehdyn työn osuus ei kuulu vustettviin kustnnuksiin (VNA 24 S) Vmmisuus Vmmisuudell trkoitetn tässä yhteydessä, että hkijll on vmmn ti siruden vuoksi pitkäikisesti erityisiä vikeuksi suoriutu tvnomisist elämän toiminnoist (VNA 2 $). Jos hkij on pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä, voidn vmmisuuskriteerin ktso pääsääntöisestitäyttyvän. Kunnn on selvitettävä kíkiss em. tpuksiss vmmisen oikeus v mmisplvelulin mu kisiin korvuksiin ennen korjusvustuksen myöntämistä. 11

12 4.1.7 Tulorvostelu Asunnoss suvn ruokkunnn pysyvät yhteenlsketut bruttokuukusitulojen enimmäismäärät (VNA 3 g) ovt: Henkilöluku Tulot (brutto) /kk Yli 4 henkilön ruokkunniss turojen enimmäism äàrää korotetn 875 /lisähenkilö. Tuloiksi ei luet mínittuj tuloj trkoitettu om t Asumistukisetuksen (g4g/1ggg) 1 $:n mukn sumistuen smisen edellytyksenä olevn pysyvien kuukusitulojen määrään ei luet seurvi tuloj: 1) knsneläkelin (s6b/2007) mukist lpsikorotust j lpsenetäkettä, lpsenelä kkeenä mksettv k r s neläkel in o$ :sé trkoitettu työeläkettä, t pturmv kuutusl in (60g/1 94 g ) ï ikennevkuutust koskev n linsäädän nön mukist t i mu ut lk säteistä lpseneläkettä ti vstv u lkomilt mksettv etu utt ; 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) e) 10) 11) rint msotilselä kel in (1 1 9 I I 97 I ) mukist rintm lisää j ylimää rä istä rintmlisää; soti lsv m m lin (4O4 I lg48) m u k isí korv u ksi ; v mm isetu uksist n netun lin (57 0t2007) mukist etuutt ;!qq"-"..n eltuspu, jot suoritet n tuom ioistuimen päätöksen t i kirjllisen sopimuksen perusteell; eltusturvlin (671/1 998) mukist eltustuke; lpsilisä l in (7 96 I 1 992) muk íst t psilisää ; sumistukilin ( s) 3 g:n 4 momentíss trkoitetun kuolinpesän osuuden tuotto; toimeentulotuest nnetu n lin (1 41 2t 1g97) m ukist toimeentulotuke ; julkisest työvoi m p lvel ust n netun lin (1 29s12002) muk ist ylläpitokorv ust ti muut vstv ylläpitokorv ustá ; opintotukilin (65/1 994) mukist opintotuke Vllisuusruostelu Kunnn on selvitettävä hkijruokkunnn verotettvn, relisoitvíss olevn v r llisuuden rvo eli myytävissä olevst om isuudest myöntöhetkellä stv mhdo tystä tehtäessä kunt ioi käyttää punn esim. j kiinteistönvärittåijiä. Hkemuslomkkeen liitte ityksen vllisuudeét""n. Vllisuutt rvioitess on huomioitv myös sellinen merkittävä omisuus, jonk hkij on viimeisten vuosien ikn luovuttnut vstikkeett. os fràf.uã-' 12

13 on myynyt omisuutens lle käyvän hinnn, ktsotn luovutus tphtuneen osittin vstikkeett, eli käyvän hinnn j luovutushinnn välinen ero on otettv huomioon hk'ljn vllisuusryosteluss. Kunt voi pyytää trvittvt selvitykset hkijruokkunnlt (VAL 10 S). V r I lisuutt rvioitess on h uom ioitv koko hkijruokkun n n yhtei nen vllisuus (VNA 5 $). Vllisuuten ei pidetä omisuutt, jok on välttämätön ruokkuntn kuuluvn elinkeinon ti mmtinhrjoittjn kohtuullisen toimeentulon hnkkimiseksi. Esimerkiksi ruokkunnn omss suinkäytössä olev korjttv sunto ti vähäinen vllisuus eivikut vllisuusrviointiin. Korjustoimenpiteen jälkeen jäävänä vähäisenä vllisuuten pidetään pääsääntöisesti n /henkilö. Vt voivt oll jonkin verrn suuremmt, jos on tiedoss, että hkijll on lähitulevisuudess tuloss välttämättömiä menoj. Tällisi ovt esimerkiksi sirnhoitokulut ti oskesunnoss sunto-oskeyhtiötlon muut korjuskustnnukset. Perustelut näistä merkitään sikkn hkemussikirjoihin Rintmveterneille j rintmveternien leskille myönnettävät vustukset Jos ruokkuntn kuuluu rintmveterniti rintmveternin leski, 3 $:n 1 momenti n tu lorjojen semest sovellet n seu rvi tu lorjoj. Korotetut tulorjt ovt seurvt (VNA 4 $): Henkilöluku Tulot (brutto) /kk Yli 4 henkilön ruokkunniss tulojen enimmäismää ää korotetn 875 /lisähenkilö. Tuloiksi ei luet sumistuke, sumistukisetuksen (949/1 993) 1 $:ssä minittuj tuloj (ktso sivu 1 1) eikä omishoidon tuest nnetun lin ( ) I $:ssä trkoitettu omishoito koskevn sopimukseen perustuv hoitoplkkiot. Avustusprosentti on enintään 70 %, jos hkijruokkuntn kuuluu veterni ti veternin leski, joko kiinteistön omistjn ti muun ruokkunnn jäsenenä, ti ko. veternihkijll on kirjllinen korjus- j kunnosspitosopimus. Avustust ei void myöntää niihin toimenpiteisiin, joihin hkij s sotilsv mm li n m u k ist vustust. Ku n n n on trkistettv V ltiokonttorist ennen korjusvustuspäätöksen tekemistä, onko hk'tj mhdollisesti hkenuvsnut hkemiins toimenpiteisiin vustust Vltiokonttorilt Käyttörjoitus Asunto, jonk korjmiseen on myönnetty vnhukselle ti v mmiselle trkoitettu vustust, on käytettävä vustuksensjn ti muun vstvn ruokkunnn sunton viiden vuoden jn vustuksen myöntämisestä lukien (L 11 S). Asukkn on siis kyseisen jn oltv vustuksen myöntöhetkellä 13

14 kiinteistössä/sunnoss sunut vnhus ti vmminen ti muu sellinen ruokkunt, jok luovutushetkellä täyttää tämän vustuksen smisen ehdot. Asunto voidn ilmn perintäseurmuksi rjoitusikn luovutt selliselle ruokkunnlle, jok luovutushetkellä täyttää em. ehdot. Kikiss muiss tpuksiss kunnn on myönnettävä vputus käyttörjoituksest ti perittävä vustus ti sen os tkisin. Vputus on myönnettävä silloin, kun rjoituksen voimss pitäminen olisi olosuhteet huomioon otten kohtuutont. Kuolinpesältä ei vustust peritä tkisin, jos vustuksensj kuolee käyttörjoituksen voimss olless, vn kunt myöntää vputuksen käyttörjoituksest. 4.2 Avustus suunnitelmllisen korjustoiminnn edistämiseksi (L 6 S f mom. 5 koht j VNA 14, 15 j f 7$ ) 4.2. I Kuntotutkimusvustus Suunnitelmllisen korjustoiminnn edistämiseksi myönnetään kuntotutkimusvustust kosteusvurioituneisiin, terveyshitt iheuttviin suinrkennuksiin. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että kunnn terveydensuojeluvi r nom inen on toden n ut terveysh it n. Kuntotutkimuksell trkoitetn jonkin VNA 15 $:ssä trkoitetun os-lueen ti rkennuksen litejärjestelmän yksityiskohtist tutkimist korjustrpeiden tä sme ntämiseksi. Tutki mus tehdää n käyttäen trvitt vss lj u udess rkenteiden näytteiden otto j mittuksi. Pelkästään pintmittuksiin perustuv tutkimus ei ole vustettv. Avustust hetn lomkkeell ARA 36. Avustuksen myöntää kunt. ARA myöntää vustuksen, jos hkijn on kunt ti kuntyhtymä. Avustust kuntotutkimuksen kustnnuksiin voidn myöntää enintään 50 % kuntotutkimuksen hyväksytyistä kustnnuksist (L 6 S 1 mom. 5 koht) 4.3 Avustus hissin rkentmiseen sekä liikkumisesteen poistmiseen (L 6 S f mom. 4 koht j VNA 13 S) ARA on ntnut näistä vustuksist erilliset ohjeet (Hissi- j esteettömyysvustusohje 2013). Ohjeet ovt stvill hissivustussivull sekä esteettömyysvustussivull: wvrnry..filhissivustus j rnnrvrv..filvustukset > Esteettömyysvustus. 4.4 Avustus terveyshitn poistmiseen (L2 S f mom. 3 koht j 5 $ 2mom. sekä VNA ff-f2 S) ARA on ntnut terveyshitt-vustuksest erillisen ohjeen. Se on stvill ARAn verkkosivuill terveyshitt-vustussivull 't4

15 4.5 Pientlojen trvehrkintiset energi-vustukset (L 2 S f mom. 6 koht, 5 $ 3 mom., 6 $ I mom. 7 koht, 7 $ sekä VNA 23bS) Tällä vustuksell tuetn pientloss tehtäviä toimenpiteitä energitlouden pntmiseksij uusiutuvien energi-lähteiden käyttöönottmiseksi. Pientloll trkoitetn enintään kksi suinhuoneisto käsittävää ympärivuotisess suinkäytössä olev suinrkennust. Työkustnnusten osuuteen vustust ei myönnetä. Niiden oslt hkij voi hke verottjlt kotitlousvähennystä. Tätä vustust hetn kunnlt ARAn lomkkeell ARA 36d. Hkemukseen on liitettävä seurvt selvitykset:. tulojen oslt yli 65-vuotilt titäyden knsneläkkeen svlt työkyvyttömyyseläkeläiseltä riittää verottjlt mksutt (VAL 31 S 2 mom. j L 12 S) stv selvitys o. vuodelle. Muilt vditn työn ntjn tod istukset nykyisistä ku u k usitu loist jlti vstvt tod istukset eläketuloist j t pturm- yms. korvuksist. Tuloselvityksien j todistuksien on kohdistuttv hkijruokkunnn nykyisiin bruttotuloihin. Knsneläkelitoksen mksmi etuuksi koskevt tiedot kunt s suorn knsneläkelitoksen pikllisest toimistost mksutt (VAL 31 $ 2 mom. j L 12 S).. ruokkunnn kikki jäseniä koskevt viimeisimmät vhvistetut ve rotuspäätökset. Ku nt s trvittvt selvitykset verottj lt mksutt (VAL 31 $ 2 mom. j L 12 $). kiinteistöverolippu. korjussuunnitelmi j -kustnnuksi koskevt sikirjt. selvitys koko hnkkeen kustnnukset kttvst rhoitussuunnitelmst Hkemuslomke on tältä osin täytettävä huolellisesti (mm. esitettävä eril I inen tod istus mhdol I isesti t rvittvst l inst ). muut kunnn trpeelliseksi hrkitsemt sikirjt. Avustuksen hkijn j sjn on ehdot täyttävä sunnon/kiinteistön omistjruokkunt. Enintään kksisuntoisess sunto-oskeyhtiötloss ti pritloss vustus voidn myöntää sunnon omistjlle silloin, kun ko. omistjll on korjus- j kunnosspitovstuu hettujen toimenpiteiden oslt. Asunto-oskeyhtiössä tämä edellyttää yhtiöjärjestyksessä määriteltyä vstuut Avustuksen myöntäjä on kunt. Avustuksen suuruus on enintään 25 o/o hyväksytyistä kustnnuksist. 15

16 Myöntäminen P i e n i tu I o i s u u s e d e I I yty s Ruokkunt on pienituloinen, jos ruokkuntn kuuluvien pysyvät tulot kuukudessg (Otr$o.t<uykusitulot) eivät yhteenlskettuin ytitâ seurvi tulorjoj (VNA 23b j 3 g): Henkilöluku 1 Tulot (brutto) /kk 1S Yli 4 henkilön ruokkunniss tulojen enimmäismäärää korotetn 875 /lisähenkitö. Tuloiksi ei luet sumistuke, sumistukisetuksen (g4g/1gg3) 1 g:ssä minittuj turoj eikä omishoidon tuest nnetun io.ìn pßtl2obs)ä s,r" trkoitettu omishoito koskevn sopimukseen pururtuu" noitopänriot. Vllisuuden määrälle ei tässä tukimuodoss ole setettu rjoituksi. Av u stettv t toi m e n pi te et E nerg itehokku uden pnt misell on merkíttävä pino rvo myönnettäessä korj us- j terveysh itt-vustu ksi. pient lon eneig i-ãvustuksen myöntäminen edellyttää jo trkoituksens vuoks tämän huomioon ottmist. Avustettv lt korjukselt edellytetää n, että sillä. pnnetn energitloutt ti. otetn lämmityksessä käyttöön uusiutuv energi. Avustettvi toimenpiteitä ovt kunnn hrkinnn mukn mm. ulkovipn korju.kset j.lä mm itystp mu utokset. Avustuksen myö ntá ; iiln ei edellytä energ i ktselmust t i mu ut energ it rkstelu. 5 MYÖNTÖPÄÄTöTseN TEKEMINEN Vltion. tlousryion perusteell myönnetty vustus on mkstuskelpoinen my-öntgvuoden j kksi seurv vuott. Siirtomäärärhn luãnn" edellyttää, että ARA on mksnut suorituksen kunnlle ennen v me sen voimssolo_ yyoden loppumist. Tämän vrmistmiseksi kunnn on lähetettävä vuoden ll1! nyönnettyjä vustuksi koskev rhtilus ARAn v imò stn Avustuspäätöksestä on ilmettävä:. sj (VAL 11 S). käyttötrkoitus eli vustettvt toimenpiteet (VAL 11 g). hnkkeen hyväksyttävät kustnnukset (VAL 11 S) ' vltionvustuksen.mksuperuste (myöntöprosentti) j enimmäismäärä euroin (VAL 11 S) ' tiedot käyttörjoituksist sosilist trvehrkint edellyttävien tukimuotojen oslt (viiden vuoden sääntö, L 11S) 16

17 tieto vltionvustuksen voimssolojst (Vltion tlousrvio 201 3; siirtomäärärh, mkstuskelpoinen myöntövuoden j kksi seurv vuott ). Päätöksen voimssoloi k tu I is i rjt päättyvä ksi syys ku u n fopuss 2016, millä vrmistetn, että mkstus ehditään hoit joiss silloinkin, jos joitin ongelmi nousee esiin mkstusviheess I I kuittiperusteinen mkstus (VNA 25 S); päätöksessä on todettv myös mksuerät snktiot mhdollisten virheellisten ti puutteellisten tietojen ti vustuksen väärinkäytön johdost (VAL 21 S) ilmoitusvelvollisuus sunnon käyttötrkoituksen tiomistjn muutoksest sekä snktíot ilmoitusvelvollisuuden liminlyönnistä (VAL 14 $) tiedot muutoksenhkumenettelystä (VAL 3 $) se, että kunnn virnominen tekee korjuksen kohteen oleviss tiloiss lkutrkstuksen, välitrkstuksi j korjustöiden vlmistuttu lopputrkstuksen, sekä peruste trkstusten suorittmiselle (esim. sumisen edistäminen, sumisterveys, L 13 $). Mlli vustuspäätökseksi henkilökohtisiin vustuksiin (ARA 36e) löytyy ARAn verkkosivult > Kuntien mvöntämät korius- i enerqivustukset >Koriusvustus vnhusten i vmmisten suntoihin. 6 MUUTOKSENHAKU Kunnn tekemään päätökseen voidn hke vltionvustuslin 34 $:n perusteell oikisu 30 päivän kuluess päätöksen tiedoksi smisest Päätökseen liitetään sinmukinen oikisuvtimusosoitus. Oikisuvtimukseen nnettuun päätökseen s hke muutost vlittmll hllintolinkäyttölin mukisesti o. hllinto-oikeudelt. Minittuun päätökseen liitetään si nmukinen vlitusosoitus. 7 AVUSTUSTEN MAKSAMINEN Kunt til kikkitrvittvt määrärht lomkkeell ARA 38, johon liitetään mukn rkennusvihetodistus ti -todistukset (lomke ARA 50). Rhtilukset rkennusvihetodistuksineen lähetetään verkkolskuin vltionhllinnon verkko-operttori n toim ivn ltell I nformtion Oy: n k utt. Verkkolskuosoitteet ovt: Virsto Verkkolskuosoite / OVT-tunnus Asumisen rhoitus- j kehittämiskeskus Y-tunnus Itell lnformtion Oy:n välittäjätunnus on ltelln yhteyshenkilötiedot ovt , 17

18 Jos rhtilukset rkennusvihetodistuksineen eivät vielä voi lähteä verkkolskuin, ne lähetetään ll olevn plveluntuottjn osoitteeseen, joss huolehditn niiden muuttmisest sähköiseen muotoon: Virston nimi Asumisen rhoitus- j kehittämiskeskus Osoite PL Lskut Rhtilukseen liitetään kustkin kohteest kunnn virn- ti toimenhltijn ntm rkennusvihetodistus (ARA 50). Vstvsti kuntien, jotk toimittvt mkstust koskevt tiedot tietokonelistoill, on vrmistettv, että kikki vdittvt tiedot sisältyvät rhtilukseen. Rhntiluslomke ARA 38 j rkennusvihetodistuslomke ARA 50 on stvill ARAn verkkosivuill > Kuntien mvöntämät korius- i enerq i-vustukset. Suorn vi rstoon tu I evt r hti lu kset plutetn ku ntn. Lisätietoj verkkolskujen vst notost j sknn usp lvelust ntvt trvittess Vltiokonttorin plvelukeskuksen plveluesimies Minn Luknniemi (p ) j mksuliikesintuntij Puliin Koistinen (p. O ). Sähköpostit ovt muoto Avustus mksetn täysinä euroin. Täyttäessään rkennusvihetodistust kunnn on kirjttv todistukseen tiedot kikist pääsillisist korjustoimenpiteistä (esim. ikkunkorjus, keittiön korj us, pesuti l n rke ntminen), v I mi usstett osoittv prosenttitieto, tieto hyvä ksytystä kustnn us rviost, myönnetystä vustuksest, tote utu neet kustnn u kset ku ittien perusteel l sekä t rkistettu vustus. Avustus m kset n hnkkeen toteutu neíst kust n nu ksist vustuspäätöksessä määritellyn myöntöprosentin j vlmíussteen perusteell. Vuonn 2014 myönnetyt vustukset on mksettv viimeistään vuonn Tästä sekä siitä, mihin mennessä vustettvt toimenpiteet on stettv loppuun, jott kunnn rhtilus olisi ohjeiden mukisesti joiss ARAss, kunti kehotetn muistuttmn ko. vuoden vustuksensji (ks. ARAn päätösmllit). 7.1 Vnhusten j vmmisten vustusten mkstus Kunt til vnhusten j vmmisten oslt korjusvustusrht töiden edistymisen mukn joko yhdessä ti usemmss erässä (enintään 4 erää). Avustuksen mkstuksen perustn on in oltv todennetut todelliset kustnnukset. Kunt mks edellä esitetyllä tvll tilmns erät välittömästi edelleen vustuksensjlle. Viimeisen erän kunt mks sen jälkeen, kun korjusneuvoj, rkennustrkstj ti muu virn- ti toimenhltij on todennut korj ustyön suoritetuksi h kemuksen mukisesti loppuu n. 18

19 7.2 Muiden korjus- j energi-vustusten mkstus Kunt til trvittvn määrärhn yhdessä erässä sen jälkeen, kun korjustoimenpide on suoritettu j kunt on kuittien perusteell hyväksynyt syntyneet kustnnukset. Kunt mks vustuksen sjlle stun määrärhn käyttöönsä. 7.3 Avustusmäärärhojen plutus Jos kunt joutuu pluttmn vustusmäärärhoj joko virheellisen suorituksen, tkisinperinnän ti muun syyn johdost, plutetn määrärhosuus Asumisen rhoitus- j kehittämiskeskuksen tulotilille Smpo Pnkki Oyj , Norde Pnkki Oyj ti OKO- Osuuspn kkien-keskus-pnkki Oyj Kunnn on smnikisestitoimitettv ARA le vpmuotoinen selvitys siitä, kenelle myönnetystä vustuksest on kysymys, plutuksen perusteet (esim. perintätpuksiss perinnän syy, lkuperäisen, myönnetyn vustuksen määrä, määrärhvuosi, peritty osuus yms.) sekä plutettvn määrärhn suuruus. 8 VALVONTA Avustusjärjestelmiin sisältyvästä vustuksensjiin kohdistuvst vlvonnst säädetään vltionvustuslin 4 luvuss. ARAn kuntiin kohdistuvst v lvon nst säädetää n suntojen korj us-, energ i- j terveysh ittvustuksist nnetun lin 14j 15 $:ssä. Kun rhtiluksess olev, myönnetty vustus perustuu yli euron korj uskust n n uksi in, pyytää ARA si itä eri I lisen selvityksen. 8.1 Kuntien suorittm vlvont Kuntien on vlvottv sekä vustusvrojen käyttöä että käyttörjoitusten noudttm ist. Avustusv rojen käytön vlvont toteutuu p ik ll tehtävien trkstusten sekä mkstuksen yhteydessä. Kunnn on määrättävä vustuksen mksminen lopetettvksi sekä mksettu vustus kokonn ti osittin ARA le plutettvksi esimerkiksi silloin, kun se hvitsee, että hkij on ntnut virheellisiä ti olennisesti puutteellisi tietoj ti käyttänyt rht muuhun trkoitukseen (VAL 21 $). Käyttörjoitusten vlvont edellyttää kunnilt vustuksen kohteen olevien suntojen j suinrkennusten käytön vlvont viiden vuoden rjoitusikn. Tämä voidn toteutt esim. joittin suoritettvll väestörekisterin tietojen trkstuksell. Kunnn on määrättävä vustus ti sen os plutettvksiaran niissä tpuksiss, joiss kunt ei myönnä vputust käyttörjoituksest. Kunnn päätös trvitn kikiss käyttörjoituksen poikkemtpuksiss, myös silloin 19

20 kun vustuksen snut vnhus/vmminen kuolee tijoutuu pysyvään litoshoitoon. Kunnn hrkinn nvisest tkisinperinnästä on sää nnökset vltionvustuslin 22 $:ssä. Perittävälle vustusmäärälle on vustuksen sjn ti hänen edunsjns mksettv korko vltionvustuslin 2+26 $:n mukisesti, jos kunt ei vput perinnän kohdett osittin ti kokonn mksettvist koroist. Tkisinmksettv summ mksetn kunnlle, jok tilittää sen välittömästi edelleen ARA le. 8.2 ARAn suorittm vlvont ARA vlvoo kuntien menettelyä vustuksen myöntämisessä j vustukseen liittyvissä sioiss suntojen korjus-, energi- j terveyshitt-vustuksist nnetun lin 14 $:n nojll. ARAll on oikeus sd vlvont vrten trpeelliset sikirjt, tiedot j selvitykset. Vlvont tehdään mm. rhtilusten yhteydessä sekä erillisillä vlvontkäynneillä. Jos vlvonnn yhteydessä hvitn kunnn tekemiä, muit kuin vähäisiä virheitä ti liminlyöntejä, voi ARA jättää kunnn myöntämän vustuksen kokonn tiosittin mksmtt ti periä kunnlt kokonn ti osittin tkisin kunnn myöntämän vustusmäärän (L 15 $). Kunnn on huomioitv, että perittävä vustusmäärä ti vustuksen mksmtt jättäminen ei synnytä kunnlle oikeutt periä myönnettyä vustust tkisin vustu ksensjlt t i jättää myönnettyä vustust mksmtt vustuksensjlle, jos tämä on toiminut vilpittömästi. Perusteettomsti myönnetyn vustuksen kyseessä olless, kunnn on mksettv perittävälle summlle korko suntojen korjus- j energivustuksist nnetun lin 15 $:n säännösten mukisesti, ellei ARA vput kunt kokonn ti osittin koronmksuvelvollisuudest. 9 uirnnänehan KÄYTTÖ Kunnill on mhdollisuus myöntää vuoden 2014 ikn korjusvustuksi vin kunnlle osoitetust vuoden 2014 määrärhst. Avustuksi eitästä määrärhst voi myöntää enää vuoden 2015 puolell. ARA julkisee verkkosivuilln kuntien määrärhn mkstusseurnnn vuksi tilstotietoj, joit päivitetään noin khden viikon välein. Päivitettävät tiedot ovt ARAn ve rkkosivu ill stvi ll osoitteess www. r.fílm r hseu r nt (Kunnille osoitettujen korjus- j energi-vustusten määrärhojen käyttöä koskevt tiedot). 20

21 IO VUODEN 2OI4 KORJAUSAVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTöSTÄ TEHTÄVÄ illltys Vuoden 2015 lust ARA ott käyttöön on sähköisen järjestelmän määrärhojen seurnt vrten. Vuoden 2014 màärärhn käytöstä tehdään selvitys ko. järjestelmällä. ARA nt sen käyttöönotost lisätietoj vuoden 2014 ikn. 21

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 17.01.2013 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2013 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje

Korjaus- ja energia-avustusohje Asumisen rahoitus- Ja kehittämiskeskus Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30. 1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia-

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30.1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen 2013 17.1.2013

Ohje energia-avustusten hakemiseen 2013 17.1.2013 Ohje energia-avustusten hakemiseen 2013 17.1.2013 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 AVUSTUSTEN HAKEMINEN 4 3 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN 4 3.1 Yleiset edellytykset 4 3.2 Avustuspäätös

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011 Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011 Sisällysluettelo 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 KOHTEET, HAKIJAT, MYÖNTÄJÄ, AVUSTUKSEN SUURUUS JA AVUSTETTAVAT

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Sisällysluettelo 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 AVUSTUSTEN HAKEMINEN 3 3 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN 4 3.1 Yleiset

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2007 521 (- 549) KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo 18.30-19.20 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss 1.2.2010

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Avustus asunto-osakeyhtiöille

Avustus asunto-osakeyhtiöille Tekninen lautakunta 36 17.06.2015 Vuoden 2015 korjausavustukset Tekninen lautakunta 36 Valtion asuntorahasto on osoittanut Pomarkun kunnalle korjaus-avustusten mää rä ra ha osuu dek si 5936. Kunnan on

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa

LIITE 1. 1 Turvasuunnitelma VAKkuljetuksissa 1 Turvsuunnitelm VAKkuljetuksiss 2 Tämä on turvsuunnitelmmlli yrityksille, jotk toimivt Vrllisten ineiden kuljetusten priss. Mlliss on huomioitu vrllisten ineiden kuljetusten (VAK) säädöksen uusi luku

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23.1. Yleistä kunnoss- j käynnissäpidost Luku 23: Kunnonvlvont j huolto Nykyikisess tuotnnoss on käytettävyys eli prosessien jtkuv toimint tullut entistä tärkeämmäksi j keskeisemmäksi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Ohje terveyshaitta avustuksen hakemiseen 2009

Ohje terveyshaitta avustuksen hakemiseen 2009 Ohje terveyshaitta avustuksen hakemiseen 2009 OHJE TERVEYSHAITTA AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2009 Vuoden 2009 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus, energia ja terveyshaitta avustuksista

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot