Hyvässä kunnossa ikäohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvässä kunnossa ikäohjelma"

Transkriptio

1 Hyvässä kunnossa ikäohjelma Ikääntyneen henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Kaupunginhallitus

2 Sisällys 1. Ikäohjelman tausta Eläköityminen Sairauspoissaolot Hyvässä kunnossa - ikäohjelman keskeiset elementit: Kehityskeskustelut Työterveyshuollon terveystarkastukset ja Hyvässä kunnossa -kurssi Liikuntaan kannustaminen ja terveyskuntotestit Jaksamista työuran loppupuolelle Esimiestyö ja johtaminen Ikäohjelman viestintä ja seuranta...9 1

3 1. Ikäohjelman tausta Ikäjohtamisella tarkoitetaan sitä, että eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa olevien työntekijöiden tarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon työpaikan kehittämistoimissa ja toimintatapoja muokataan ikänäkökulma huomioiden (työn suunnittelu, organisointi ja muu johtaminen). Ikäjohtamisella vaikutetaan henkilöstön työkykyyn ja jaksamiseen. Hyvä ikäjohtaminen on sekä työnantajan että työntekijöiden etu ja se maksaa itsensä takaisin työhyvinvointina, parempana tuottavuutena sekä toisaalta sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyden ja sairaanhoidon kustannusten vähenemisenä. Eri-ikäisyys on voimavara sen sijaan että se nähtäisiin kuormitustekijänä. Työurien jatkamisen näkökulmasta tuloksellisessa ikäjohtamisessa on huomioitava kaikkia työntekijöitä. Ylöjärven kaupungin ikäohjelman tavoitteena on: ikääntyneiden työhyvinvoinnin tukeminen työurien pidentäminen terveenä työuran loppuun ja myös sen jälkeen positiivisen ikäasenteen luominen, kokemusta arvostavan ilmapiirin luominen hyvä työnantajakuva. Henkilöstön ikäohjelman kohderyhmänä ovat johtoryhmän linjauksen mukaisesti 55 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat työntekijät. Ikäohjelmaan on sisällytetty konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla halutaan tukea nimenomaan ikääntyneiden työhyvinvointia. Vakinaisessa palvelusuhteessa oli vuoden 2013 lopussa 1688 henkilöä. Kaikkien palvelussuhteiden määrä oli Henkilötyövuosiksi muutettu työaika laski 1,65 % vuodesta 2012 (HTV2: 2012=1956,88 ja 2013=1925,03). Vuoden 2013 lopussa vakinaisesta henkilöstöstä 437 työntekijää eli reilut 25 % oli saavuttanut vähintään 55 vuoden iän. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,1 vuotta. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma

4 1.1 Eläköityminen Suuri osa vuosia ja jopa vuosikymmeniä työssä olleita siirtyy eläkkeelle tulevien vuosien aikana. Entistä myöhäisempi työelämään siirtyminen, lyhytaikaiset työsuhteet ja pienenevät ikäluokat ovat aiheuttamassa sen, että eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen on väistämätön tulevaisuus. Työntekijöiden pitää viihtyä ja selvitä työssään niin pitkään, että he voivat siirtyä oikea-aikaisesti eläkkeelle terveinä ja mahdollisimman hyväkuntoisina. Vuosina eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä, Ylöjärven kaupunki: KuEL ja VaEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärät, Ylöjärven kaupunki: Kunta-alan eläkepoistumaennuste, Ylöjärven kaupunki , %: Eläkepoistuma yhteensä, lkm Eläkepoistuma, % Koko kunta-ala, % ,9 3, ,9 3, ,3 3, ,2 3, ,3 3, ,9 3, ,3 3, ,4 3, ,2 3, ,2 3, ,2 2, ,9 2, ,2 2, ,9 2, ,3 2, ,4 2, ,9 2,6 3

5 KEVAn tilasto: Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain : KEVAn tilasto: KuEL-työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairausryhmän mukaan vuonna 2012: Ylöjärven kaupungin tavoitteena on nostaa henkilöstön keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää sekä alentaa sairauspoissaoloja. 1.2 Sairauspoissaolot Työterveyslaitoksen tuoreimman Kunta10 tutkimuksen mukaan sairauspoissaolojen määrä kunta-alalla on laskenut vuodesta 2009 ja lasku jatkuu edelleen kaikissa ammateissa. Eniten sairastavat palveluammateissa työskentelevät ja ruumiillista työtä tekevät, vähiten ylemmät toimihenkilöt sekä esimiesasemassa olevat. Kunta-alalla sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2000-luvun loppupuolelle saakka. Sairauspoissaolot olivat huipussaan vuonna 2008, jolloin kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 19,4 päivää poissa oman sairauden takia. Vuonna 2013 sairauspoissaolojen määrä oli alimmalla tasolla sitten vuoden 2000; 2013 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,7 päivää työntekijää kohti kun vuonna 2000 vastaava luku oli 16,8 päivää. 4

6 Ylöjärven kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot ovat kasvaneet hieman vuosittain vuodesta 2009 alkaen, mutta ovat kuitenkin alhaisemmat kuin kunta-alalla keskimäärin. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 14,9 kalenteripäivää. Ylöjärven kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot eri ikäryhmittäin vuonna 2013, vakinaiset: Ikäryhmä Henkilöiden lkm ikäryhmässä Sairauspoissaolopäivät Keskimäärin 5,1 10,3 10,6 11,7 15,6 9,2 17,7 18,2 19,3 Työtapaturmista johtuvat Hyvässä kunnossa - Ikäohjelma pitää sisällään ne toimintamallit, joiden avulla Ylöjärvellä edistetään ikääntyvän ja ikääntyneen henkilöstön jaksamista ja ns. hiljaisen tiedon siirtymistä organisaatiossa uusille työntekijöille. Oleellista ikääntymisen mukanaan tuomien ongelmien ehkäisyssä on työntekijöiden työmotivaation säilyminen ja/tai uudelleen suuntaaminen. Pitkäjänteinen, tuloksellinen työskentely ylläpitää motivaatiota sekä säilyttää ja uudistaa työkykyä ja estää uupumista ehkäisten samalla tarvetta siirtyä ennenaikaiselle eläkkeelle. Työstään pitävä ja siinä fyysisesti jaksava työntekijä ei koe ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä houkuttelevana vaihtoehtona. 5

7 2. Hyvässä kunnossa - ikäohjelman keskeiset elementit: 2.1 Kehityskeskustelut Vakituisessa palvelussuhteessa oleva kaupungin työntekijä tulee ikäohjelman piiriin sinä vuonna, jona hän täyttää 55 vuotta. Ohjelman piiriin tullaan kehityskeskustelun kautta. Kehityskeskustelun avulla pyritään selvittämään työntekijän toiveet ja suunnitelmat tulevaisuuden osalta; millaisin toimenpitein organisaatio/esimies voisi tukea työntekijän työssä jaksamista ja miten hän itse voisi ylläpitää ja parantaa työhyvinvointiaan. Erityisen tärkeää on paneutua työtehtävän, osaamisen ja motivaation tarkasteluun sekä tarvittaessa osaamisen ja tiedon siirtämiseen. Kalenterivuoden alussa Populus hr-järjestelmän pääkäyttäjä ohjeistaa esimiehiä siitä, miten ikäohjelmaan kuuluvat henkilöt raportoidaan järjestelmästä. 2.2 Työterveyshuollon terveystarkastukset ja Hyvässä kunnossa -kurssi Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liitetään tehostettuja toimenpiteitä ikäohjelmaan liittyen. Kun työntekijä täyttää 55 ja/tai 60 vuotta (vuosina 1955 ja 1960 syntyneet vuonna 2015), hän saa esimieheltä terveyskyselykaavakkeen, jonka hän toimittaa täytettynä työterveyshuoltoon. Työterveyshuollossa analysoidaan lomakkeet ja tulosten (pisteet) perusteella työntekijä kutsutaan työterveyshoitajan ja tarvittaessa työterveyslääkärin terveystarkastukseen. Arvion mukaan sovitaan jatkotoimet ja mahdollinen ohjaus eteenpäin. Ylöjärven oma Hyvässä kunnossa -kurssi toteutetaan työterveyshuollon koordinoimana. Kurssi sisältää viisi noin kahden tunnin osiota ja ryhmään otetaan 15 työntekijää. Kurssilla käsitellään seuraavia asiantuntijoiden vetämiä aihealueita: - Ikääntyminen/elämänkaari, työterveyslääkäri - Liikunta, liikunnan asiantuntija - Mielen hyvinvointi ja uni, työterveyspsykologi - Ravitsemus ja liikunta terveyden ja painonhallinnan kannalta, työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti - Seurantakokoontuminen esim. 6 kk kuluttua. Tavoitteena on, että kurssilaiset saavat positiivisia kokemuksia hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Tarkoituksena on, että he omaksuvat terveyttä ja hyvinvointia edistäviä itsehoitokeinoja sekä motivoituvat huoltamaan itseään jatkossa. Kurssille voi ensimmäisenä vuonna hakea kaikki halukkaat ikäohjelman piiristä, jatko päätetään kokemusten perusteella. Kurssille osallistumiseen voi käyttää työaikaa (silloin, jos kurssi osuu varsinaiseen työaikaan). 6

8 2.3 Liikuntaan kannustaminen ja terveyskuntotestit Liikuntaneuvonta Liikuntaharrastuksen aloittaminen iäkkäämpänä on haasteellista ja moni tarvitseekin asiantuntevaa ohjausta. Yksilöllisesti suunniteltu liikunta edesauttaa palautumista, parantaa työvirettä ja unen laatua. Liikuntaan aktivoimalla voidaan parantaa työntekijän työssä jaksamista, työhyvinvointia sekä lisätä terveitä työvuosia. Liikunnan harrastamisen aktivoimiseksi lisätään ikäohjelman piirissä olevien ohjausta liikuntaneuvontaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Liikuntaneuvonta on palvelua, joka on suunnattu terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuville henkilöille. Liikuntaneuvonnassa kartoitetaan asiakkaan liikuntatottumukset ja pyritään löytämään häntä kiinnostavia liikuntaharrastuksia. Tarvittaessa tehdään henkilökohtainen liikuntaohjelma ja asetetaan tavoitteita, joiden toteutumista seurataan esim. kontrollisoitolla. Liikuntaneuvontaan ohjataan pääsääntöisesti kehityskeskustelun yhteydessä saadun terveyskyselyn tulosten perusteella. Työterveyshuolto arvioi liikuntaneuvonnan tarpeen ja ohjaa työntekijän liikuntaneuvontaan. Terveyskuntotestit Terveyskunnolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia fyysisen kunnon osa-alueita, jotka ovat yhteydessä terveyteen tai toimintakykyyn ja joihin fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti ja fyysisen aktiivisuuden puute negatiivisesti. Terveyskunto määritellään tilana, jota luonnehtii a) kyky suoriutua päivittäisistä fyysisistä toiminnoista reippaasti sekä b) ominaisuus tai kapasiteetti, johon liittyy pienempi ennenaikainen sairastumisriski ja vähäisemmät liikkumattomuuteen liittyvät terveysongelmat. Aikuisväestölle tarkoitetut UKK-instituutin kehittämät terveyskuntotestit koostuvat testeistä, jotka mittaavat terveyden ja fyysisen toimintakyvyn kannalta tärkeimpiä kunnon osa-alueita: - käden puristusvoima lihasvoimaa - ponnistushyppy alaraajojen voimaa ja tehoa - muunneltu punnerrus yläraajojen ja vartalon lihaskestävyyttä - yhdellä jalalla seisominen tasapainoa - vartalon koukistajalihasten dynaaminen voima vartalon lihaskestävyyttä - hartiaseudun liikkuvuus notkeutta - kehon painoindeksi sekä vyötärön ympärys ylipainoa. Testit ovat yksinkertaisia kenttätestejä, jotka soveltuvat myös vähän liikuntaa harrastaville sekä keskimääräistä huonommassa kunnossa oleville henkilöille. Testiliikkeet eivät vaadi suurta fyysistä ponnistelua. Ikäohjelman piiriin kuuluvien on mahdollista osallistua terveyskuntotestaukseen. Testausryhmään otetaan enintään 40 henkilöä ja testaus järjestetään 1-2 ryhmälle/vuosi. 7

9 2.4 Jaksamista työuran loppupuolelle Työn keventäminen/muokkaaminen Esimerkiksi työaikojen joustaminen, etätyömahdollisuus, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työskentely-tapoihin sekä työtehtävien keventäminen ja osaaikatyö kannustavat jatkamaan työuraa. Työtä kevennettäessä ja/tai muokattaessa ovat asenteet ja pelisäännöt käytävä läpi työyksikössä. Yleensä työn keventäminen tapahtuu työkyvyn laskiessa sairausperusteisesti ja silloin työtä kevennetään määräaikaisen osakuntoutustuen tai pysyvän osatyökyvyttömyyseläkkeen avulla. Osittainen työssäolo on parempi kuin kokoeläke esim. varhe-maksujen vuoksi, joita osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevasta ei makseta. Työyhteisössä on pohdittava mitä keinoja ja toimintatapoja juuri siinä työyksikössä on mahdollista tehdä ikääntyneiden osalta työn kuormitustekijöiden keventämiseksi. Työryhmä suosittaa, että ikäohjelman piirissä olevan työntekijän niin halutessa, selvitetään mahdollisuus siirtyä harkinnanvaraiseen osa-aikatyöhön tai osa-aikaeläkkeelle. Tällä hetkellä oman toiveen mukaisesti osa-aikatyöhön siirtyneitä ei juurikaan ole. Osa-aikaeläke voidaan myöntää henkilölle, joka siirtyy kokoaikatyöstä osaaikatyöhön. Ennen vuotta 1954 syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle täytettyään 60 vuotta. Vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneet voivat jäädä osaaikaeläkkeelle täytettyään 61 vuotta. Ylöjärven kaupungin henkilöstöstä oli osaaikaeläkkeellä vuoden 2013 lopussa yhteensä 13 työntekijää. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta. Eläkeikää nostetaan asteittain vuodesta 2017 alkaen, ja uudet eläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia. Työeläkeuudistus on tuomassa uusia tapoja siirtyä eläkkeelle. Nykyinen osa-aikaeläke on poistumassa ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Eläkeuudistuksen yksityiskohdat tarkentuvat, kun lainmuutosta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee eläkeuudistuksessa: Yhteiset tapahtumat Ikäohjelman piiriin kuuluvien on mahdollista osallistua yhteisöllisyyttä tukevaan virkistys- tai liikuntatapahtumaan tai esim. ikääntymiseen liittyvään koulutukseen. Ikäohjelmatapahtuma sisällytetään vuosittain päivitettävään henkilöstön hyvinvointisuunnitelmaan. 8

10 2.5 Esimiestyö ja johtaminen Ikäjohtaminen on ymmärrettävä moninaisuuden johtamisena. Johtamisella vaikutetaan merkittävästi henkilöstön työkykyyn ja myös työurien pidentämiseen. Henkilöstö otetaan mukaan suunnittelemaan ja kehittämään työtä, jolloin työn merkityksen, laadun ja kuormittavuuden määrittäminen ja arviointi helpottuu. Ikäjohtamisessa on huomioitava erilaiset johtamistarpeet niin ikääntyneiden kuin nuortenkin osalta. Työnantajalle on eduksi, kun työyhteisössä on monenlaista tietoa, taitoa ja kokemusta. Tuloksekkaan ikäjohtamisen taustalla on aina avoin vuorovaikutus, työntekijöiden tunteminen ja erilaisuuden tiedostaminen. Ikääntyvien työntekijöiden kohdalla ikäjohtamisessa korostuvat lisäksi kokemuksen ja sitoutuneisuuden arvostaminen riittävän haasteellisten tehtävien tarjoaminen työkuntoon vaikuttaviin asioihin panostaminen positiivisten asenteiden vahvistaminen ikääntymistä ja ikääntyviä työntekijöitä kohtaan. Eläkkeelle jäävien arvokas kokemus ja hiljainen tieto katoavat työelämästä, ellei niitä ajoissa siirretä eteenpäin. Tapauskohtaisesti tulee kartoittaa ne ydinosaamisalueet, joilla hiljaisen tiedon siirtäminen on erityisen merkityksellistä (esim. asiantuntijatehtävät, johto). Esimiehille järjestetään ikäjohtamiseen liittyvää koulutusta tarpeen mukaan. 3. Ikäohjelman viestintä ja seuranta Onnistunut viestintä on keskeistä ikäohjelman toteutumisen kannalta. Viestinnällä lisätään työyhteisöjen tietoisuutta eri-ikäisten johtamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Pohjan ikäjohtamiselle luo oikeanlainen tieto ikääntymisen vaikutuksista sekä siihen perustuva oikea ikäasenne. Organisaation ylimmän johdon (sekä virkamiehet että luottamushenkilöt) toiminta ikäjohtamisessa on tärkeää, mutta jokaisen esimiehen asenne ratkaisee miten ikäjohtaminen käytännössä toimii. Lähiesimiesten viestinnän merkitystä ei voi liikaa korostaa. On tärkeää, että lähiesimiehet puhuvat asiasta samalla tavalla kuin ylin johto. Lähiesimiesten työtä tuetaan keskitetyllä viestinnällä eli esimerkiksi koulutuksin, tiedottein sekä intran ja henkilöstölehden kautta. Viestin on tärkeä kulkea myös työntekijöiltä esimiehille. Tässä esimerkiksi työpaikkakokousten käytännöillä on suuri merkitys ja ylipäänsä työyksikön ilmapiirillä; miten asioista keskustellaan vai keskustellaanko ylipäänsä lainkaan. Seurantamittareina tarkastellaan vuosittain: Sairauspoissaolopäivien kehitystä (erityisesti 55+ ikäryhmässä) Työntekijöiden eläköitymisiän kehitystä Työtyytyväisyyskyselyyn lisätään ikäohjelman toteutumiseen liittyvä kysymys. 9

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS Arvot, visio ja toiminta-ajatus 1. Työympäristö 1.1 Kotus työympäristönä 1.2 Työympäristön ja työyhteisön hyvät puolet

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

AITOA VAIKUTTAVUUTTA, KATTAVUUTTA JA PITKÄJÄNNITTEISYYTTÄ TYÖYHTEISÖPALVELUIHIN Yhteinen asiakkuus yhden luukun palvelumalli YXI Luukku Tuloskuntoon mallin konseptointityön julkaisu 2012 Sisällys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot