Y L I H Y V Ä T Y Ö N A N TA J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y L I H Y V Ä T Y Ö N A N TA J A"

Transkriptio

1 Y L I H Y V Ä T Y Ö N A N TA J A K A N N U S TA A K A I K E N I K Ä Ä Vaasan kaupungin ikäohjelma

2 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIAAN LIITTYVÄ IKÄOHJELMA VISIO Vaasan kaupungin osaava ja hyvinvoiva henkilökunta viihtyy ja jaksaa työssään eläkkeelle siirtymiseen asti. Johdanto Kaupunginjohtaja asetti työryhmän selvittämään ja laatimaan kaupungille toimivan ikäohjelman. Ohjelmassa tuli kiinnittää huomiota mm. mentorointiin, työssäjaksamiseen, ihmisten erilaisuuden arvostamiseen ja työjärjestelyihin. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Maarit Broms ja jäseniksi Carita Lahti, Sinikka Mäenpää, Seija Pitkänen, Minna Leppäkorpi ja Anja Somppi. Miksi tarvitaan ikäohjelma? - jo lähitulevaisuudessa uhkaa pula työntekijöistä suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle - keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä v oli 59 vuotta - vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 45,2 vuotta (koko henkilöstön 43,2 v.) ja suunta on edelleen nouseva - tiedon ja tarkoituksenmukaisen kokemuksen hyödyntäminen tulee varmistaa ja suunnitella ajoissa - eri ikäiset työntekijät ovat voimavara työyhteisössä Näihin haasteisiin vastaaminen ja valmistautuminen riittävän ajoissa auttaa meitä sopeutumaan paremmin lähitulevaisuuteen ja siihen liittyviin työvoiman muutoksiin. Mitä ikäjohtaminen on? Ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa ja työskentely-ympäristössä sekä sellaisen työpaikkakulttuurin rakentamista, jossa jokainen työntekijä voi kokea olevansa arvokas. (S. Lähteenmäki, Turun kauppakorkeakoulu) Ikäjohtaminen on normaalia, hyvää henkilöstöjohtamista, jonka lähtökohtana on organisaation omat arvot ja strategia. Tavoitteena on tasapainoinen ja kestävä tuloksellisuus. Keskeisellä sijalla ikäjohtamisessa ovat henkilöstö ja ihmisten toiminnan jatkuva kehittäminen. Hyvä johtaja arvostaa työntekijöitään ainutkertaisina yksilöinä, korostaa tasa-arvoa ja näkee ihmisten erilaisuuden merkittävänä voimavarana, jota voi hyödyntää organisaation toiminnassa.

3 Johtajan positiivinen asenne ikääntyneisiin sekä hänen kykynsä tukea eri ikäisten työntekijöiden yhteistyötä ja arvostaa heidän yksilöllisiä ratkaisujaan vaikuttaa merkittävästi henkilöstön työkykyyn ja tuottavuuteen. Ikäjohtaminen on eri ikäisten henkilöiden johtamista ja osaamisen yhteensovittamista. Pitkään palvelleilla on osaamispääomaa, hiljaista tietoa, jonka tarkoituksenmukainen hyödyntäminen vaatii taitoa. IKÄOHJELMA 1. LISÄÄMME TIETOISUUTTA JA MYÖNTEISTÄ ASENNOITUMISTA IKÄASIOITA KOHTAAN ORGANISAATIOSSAMME kaupungin johto ja esimiehet ovat tietoisia ikääntymiseen liittyvistä asioista henkilöstö saa riittävästi tietoa voidakseen suhtautua myönteisesti ikääntyviin työtovereihinsa, ikääntymiseen yleensä sekä hyvän terveyden ja fyysisen kunnon omaehtoiseen ylläpitämiseen hallintokuntien palvelutuotantostrategiat ja henkilöstösuunnitelmat laaditaan lyhyelle ja pitkälle aikavälille ikäohjelma huomioon ottaen ja niissä määritetään myös henkilöstötarve työyhteisökyselyn hyödyntämistä työyksiköissä tehostetaan tietyille ikäryhmille (55 ja 60) tehdään määräajoin kysely ikääntymiseen ja eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä ajatuksista ja kartoitetaan, millä toimenpiteillä voidaan edistää halukkuutta jatkaa työssä pidempään henkilöstötilinpäätöstä kehitetään kohti henkilöstöraporttia ja myös hallintokuntien raportointia henkilöstön tilasta tulee lisätä. Erityisesti sairauspoissaolojen seurantaa tehostetaan ja luodaan raportointijärjestelmä, jolla voidaan puuttua sairauspoissaoloihin ennaltaehkäisevästi varhaisessa vaiheessa 2. ERI IKÄISTEN YKSILÖLLINEN KOHTELU ON MEILLÄ JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN TÄRKEÄ PAINOPISTEALUE ylin johto ja esimiehet toimivat esimerkkinä esimiestyön haasteena on eri ikäisten yhteistyön toimivuus työyhteisöjen arvot ohjaavat henkilöstön ikääntymiseen ja kokemukseen liittyvää arvostusta ikäjohtaminen sisällytetään kaikkeen esimiesvalmennukseen säännölliset terveystarkastukset järjestetään henkilöstölle alkaen 55-vuotiaista edistetään monimuotoisia, joustavia työaika- ja työjärjestelyjä työnantaja huolehtii sopivasta työn mitoituksesta ja ergonomiasta työn tauotusta kehitetään ja suunnitellaan paremmin eri ikäisille sopivaksi järjestetään ikääntyneille sopivaa tyky-toimintaa 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille kokoaikatyötä tekeville annetaan 5 lisävapaapäivää/v. tai vastaava määrä tunteja lyhennettyinä työpäivinä (tasoittaa/keventää vuosittaista työpäivien määrää) kylpylälomaviikonloppuja tarjotaan henkilöstölle haettaviksi 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille vuosittain

4 3. KIINNITÄMME ERITYISTÄ HUOMIOTA OSAAMISEEN JA SEN TUKEMISEEN Henkilöstöstrategiassa mainitaan mm. että Kaupunki oppivana organisaationa edistää osaamisen kehittämistä sekä monimuotoista luovuutta Kaupunki takaa henkilöstölleen mahdollisuuden kehittyä ja kouluttautua Huolehditaan henkilöstön ammattitaidosta tasapuolisesti lisä- ja täydennyskoulutuksella kaikenikäisten osaamisen ja ammattitaidon jatkuva ylläpito ja kehittäminen ovat johtamisen keskeisimpiä tavoitteita organisaatiokulttuuria kehitetään edelleen kohti oppivaa organisaatiota ja koulutusmyönteisyys on vallitsevana arvona tarkoituksenmukaisen kokemustiedon siirtäminen nuoremmille työntekijöille varmistetaan ja siitä tehdään normaali käytäntö koko organisaatiossa (mentorointi) ikääntyville järjestetään täsmäkoulutusta ammattitaidon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi, erityisesti tietotekniikassa 4. MOTTO: ELÄKKEELLE SIIRTYNYT EDUSTAA TYÖNANTAJAANSA LOPUN IKÄÄNSÄ työnantaja järjestää eläkevalmennusta eläkeikää lähestyville eläkkeelle lähtemiseen valmistaudutaan työyhteisössä ajoissa laatimalla seuraajan perehdyttämissuunnitelma ja kokemustiedon tallentaminen TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Työyhteisöissä ikäohjelman toteuttamisesta vastaa esimies yhteistyössä koko työyksikön kanssa. Säännöllistä yhteistä keskustelua ikäasioista käydään ja ikäasioihin liittyvistä toimenpiteistä päätetään eri näkökulmat huomioonottaen kehittämisryhmissä ja yhteistyöryhmässä, joille työyhteisöt raportoivat ikäohjelman toteutumisesta vuosittain henkilöstöstrategian toteutumisraporttien yhteydessä. Kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon johtoryhmä seuraa aktiivisesti henkilöstön ikääntymisen tilaa ja vaikutuksia ja ottaa kantaa tarvittaviin toimenpideohjelmiin. Henkilöstöpalveluissa ikäohjelmasta vastaa henkilöstöjohtaja ja siihen liittyviä toimenpiteitä koordinoi, suunnittelee ja kehittää henkilöstösuunnittelija. Jokaisen Vaasan kaupungin työyhteisön edellytetään ottavan ikäasiat ja Ikäohjelma yhteiseen käsittelyyn. Hyvänä apuvälineenä suositellaan käytettäväksi Työterveyslaitoksen julkaisemaa työkirjaa Ikäjohtamista kehittämään, jota voi tilata Työterveyslaitokselta tai puh Työyhteisö voi laatia tältä pohjalta oman henkilöstöstrategiaan liittyvän ikäohjelman ja siihen liittyen oman henkilöstösuunnitelman, jossa ikärakenteen pohjalta on mietitty työyhteisön tulevaisuuden suuntaa ja tavoitteita Ikäohjelmatyöryhmä: Maarit Broms puheenjohtaja Carita Lahti Sinikka Mäenpää Seija Pitkänen Minna Leppäkorpi järjestöjen edustaja Anja Somppi

5 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUS TYÖOLOSUHTEI- DEN, TYÖN ORGA- NISOINNIN KEHITTÄMINEN YKSILÖN FYYSISTEN JA PSYYKKISTEN VOIMAVAROJEN VAHVISTAMINEN AMMATTITAIDON YLLÄPITÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Ikäjohtaminen Tietoisuus ikäasioiden tuomista haasteista ja asenteiden muuttaminen Johtamisessa huomioidaan sekä iäkkäät että nuoret tasapuolisesti Arvostus Työilmapiiri Yksilöllinen työkyky Ikäergonomia (esim. hyvä valaistus, hälyn poisto, näkötarkastukset, työn fyysinen rasittavuus) Yksilölliset ratkaisut: työaikojen joustot / oman työn sääntelymahdollisuudet, työajan lyhentäminen,päivätyöhön siirtyminen, työn tauotus ym. Palkkaus Seniori- tai ikävapaat Fyysisen kunnon kohentaminen Terveiden elämäntapojen edistäminen (tupakoinnin lopettaminen, painonhallinta ym.) Tiedotus / luennot: ravitsemus, ikääntyminen Terveystarkastus kaikille tietyn ikäisille kerran vuodessa: fyysisen kunnon kartoitus ja liikuntaohjelma Ikääntyvien täydennyskoulutta minen oppimistekniikat huomioon ottaen Elinikäinen oppiminen Työssä oppiminen Mentorointi/ kummitoiminta osaksi arkipäivää esim. perehdyttämisessä: kokemustiedon välittäminen tärkeää Tietotekniikan koulutus tarvittaessa erikseen ikääntyneille

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Hyvässä kunnossa ikäohjelma

Hyvässä kunnossa ikäohjelma Hyvässä kunnossa ikäohjelma Ikääntyneen henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Kaupunginhallitus 24.11.2014 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. Ikäohjelman tausta...2 1.1 Eläköityminen...3 1.2 Sairauspoissaolot...4

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Tuemme työkykyä ja hyvinvointia 1.1 Työyhteisötaidot 1.2 Työympäristön 1.3 Työterveyshuolto työkyvyn

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus Sisällysluettelo 1. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän visio 2015... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän strategiset tavoitteet... 1 3. Johdanto henkilöstöstrategiaan...

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla Vantaan työhyvinvoinnin opas Sisältö Positiivisuus voimavaraksi... 3 Työhyvinvoinnin tekijät Vantaalla... 4 Osaaminen... 5 Perustehtävä... 6 Työyhteisön toiminta...

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI 1 TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Tämä kaupunkitason työhyvinvoinnin toimintaohjelma on työturvallisuuslain 9 :n mukainen työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaohjelmasta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot