GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19"

Transkriptio

1 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 5, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 OPTAGELSE & GENGIVELSE MED DIGITALT STILLKAMERA (D.S.C.) 27 AVANCEREDE FACILITETER 33 REFERENSER 47 TERMER Bagsiden INSTRUKTIONSBOG Indstil DEMO MODE til OFF for at deaktivere demonstrationen. ( s. 33, 35) LYT A DA

2 2 DA Før optagelse af en vigtig video skal du sørge for at foretage en prøveoptagelse. Afspil prøveoptagelsen for at sikre, at video og lyd er optaget korrekt. Det anbefales, at du rengør videohovederne før brug. Hvis du ikke har brugt videokameraet et stykke tid, kan hovederne være blevet snavsede. Periodisk rengøring af videohovederne med en rensekassette anbefales (valgfri). Sørg for at opbevare kassettebånd og videokamera under de rigtige forhold. Videohovederne kan blive hyppigere snavsede, hvis kassettebåndene og videokameraet opbevares på et støvet sted. Kassettebåndene skal tages ud af videokameraet og opbevares i kassettekasser.opbevar videokameraet i en taske eller beholder Brug SP-funktionen (standard) til vigtige videooptagelser. LP-funktionen (Long Play) giver mulighed for at optage 50% mere video end SP-funktionen (standard), men der kan forekomme en mosaiklignende støj under afspilning, afhængig af båndets egenskaber og anvendelsesmiljø.så SPfunktionen anbefales til vigtige optagelser. Sikkerhed og pålidelighed. Det anbefales kun at anvende ægte JVC-batterier og -tilbehør i dette videokamera. Dette produkt indeholder patenteret og anden ejendomsretslig teknologi og fungerer kun med JVC Data Battery. Brug JVC BNVF707U/ VF714U/VF733U batteripakker. Brug af almindelige ikke-jvc batterier kan forårsage skade på det interne opladningskredsløb. Sørg for kun at anvende kassetter med mærket Mini DV. Sørg for, at De kun anvender hukommelseskort med mærket eller. Denne camcorder er udelukkende beregnet til brug med digitale videobånd, SDhukommelseskort og MultiMediaCard-kort. Kun kassetter med mærket og hukommelseskort med mærket eller kan anvendes med denne camcorder. LÆS DETTE FØRST! Sørg for kun at anvende hukommelseskort med mærket eller. Husk, at dette videokamera kun er beregnet private forbrugere.alle former for kommerciel brug uden gyldig tilladelse er forbudt. (Selv om du optager en begivenhed, f.eks. et show, en optræden eller udstilling til personlig brug, anbefales på det kraftigste, at du indhenter forhåndstilladelse). Efterlad IKKE enheden - på et sted, der er varmere end 50 C (122 F) - på et sted, hvor fugtigheden er meget lav (under 35%) eller med ekstremt meget lys (80%). - i direkte sollys. - i en lukket bil om sommeren. - i nærheden af et varmeapparat. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Imidlertid kan der konstant forekomme sorte pletter eller lyspletter (rød, grøn eller blå) på LCD-skærmen. Disse pletter optages ikke på båndet. Dette skyldes ikke en fejl i enheden. (Effektive dots: mere end 99,99%) Lad ikke batteriet være tilsluttet til camcorderen, når den ikke er i brug, og check jævnligt enheden, uanset om den bruges eller ej.

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i videokameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. FORSIGTIGHEDSREGLER: Denne camcorder er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Den kan ikke benyttes til gengivelse sammen med et TV af en anden standard. Optagelse og gengivelse via LCD-monitoren/søgeren kan imidlertid lade sig gøre hvor som helst i verden. Dette produkt omfatter patenteret og andet ophavsretsligt beskyttet teknologi, og det fungerer kun med JVC Databatteri. Anvend JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U batteripakningen og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller strømforsyne camcorderen fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) DA 3 Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiunbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afleveres til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. NB: Typebetegnelse (serienummerpladen) og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder på øverst og nederst på siden. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud). Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.)

4 4 DA Ret ikke objektivet eller søgeren direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af camcorderen og personskade. Når De bærer camcorderen, skal De sørge for, at den medfølgende rem er sat på og altid bruge den. Hvis De bærer eller holder camcorderen i søgeren eller i LCD-monitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Pas på ikke at få fingrene i klemme i kassettedækslet. Giv ikke børn lov til at bruge camcorderen, da de i særlig grad er udsat for at komme til skade ved at få fingrene i klemme. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved camcorderen kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til camcorderen og anbringelse af den ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med materiel skade og personskade til følge. Oplysninger til brugere om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det er kassabelt. I stedet skal produktet afleveres på det relevante opsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, så det kan blive behandlet, renoveret og genbrugt korrekt i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Bemærk! Dette symbol gælder kun i EU. Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt hjælper du med at bevare de naturlige ressourcer og med at forhindre de potentielt negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, der ellers kunne opstå ved forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den butik, hvor du har købt udstyret, for at få flere oplysninger om opsamlingssted og genbrug af dette produkt. Det kan i henhold til den lokale lovgivning være strafbart at behandle dette affald forkert. (Firmabrugere) If you wish to dispose of this product, please visit our web page to obtain information about the take-back of the product. [Andre lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du gøre det i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning eller andre regulativer i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk afffald.

5 Før De anvender camcorderen Sørg for, at De kun anvender kassetter med mærket. Sørg for, at De kun anvender hukommelseskort med mærket eller. Denne camcorder er udelukkende beregnet til brug med digitale videobånd, SD-hukommelseskort og MultiMediaCard-kort. Kun kassetter med mærket og hukommelseskort med mærket eller kan anvendes med denne camcorder. Husk, at denne camcorder ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Husk, at denne camcorder udelukkende er beregnet til private optagelser. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde, hvor De optager en begivenhed som f.eks. et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, bør De indhente tilladelse på forhånd.) Før De indspiller vigtige videoer, skal De foretage en prøveindspilning. Gengiv prøveindspilningen for at sikre Dem, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Det anbefales at rense videohovederne før brug. Hovederne kan være snavsede, hvis De ikke har benyttet camcorderen i længere tid. Det anbefales jævnligt at rense videohovederne med en rensekassette (ekstraudstyr). Sørg for at opbevare kassettebåndene og camcorderen under korrekte forhold. Videohovederne bliver lettere snavsede, hvis kassettebåndene og camcorderen opbevares i støvede omgivelser. Kassettebånd skal tages ud af camcorderen og opbevares i kassetteetuier. Opbevar camcorderen i en taske eller i en anden beholder. Brug SP-indstilling (Standard Play) til vigtige video-optagelser. I LP-indstilling (Long Play) kan De optage 50% mere video end i SP-indstilling (Standard Play), men der kan opstå mosaiklignende støj under gengivelsen afhængigt af båndets type og optageforholdene. Derfor anbefales SP-indstilling til vigtige optagelser. Det anbefales at benytte kassettebånd fra JVC. Alle kommercielt tilgængelige kassettebånd, som overholder MiniDV-standarden, kan benyttes sammen med camcorderen, men kassettebånd fra JVC er specielt udviklet til at få mest muligt ud af denne camcorder. Læs også FORSIGTIGHEDSREGLER på side DA 5 Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer. QuickTime er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer.

6 6 DA Vigtige funktioner i camcorderen Wipe/fade-effekter De kan benytte wipe/fade-effekter til at skabe sceneovergange med professionelt tilsnit. ( s. 41) Fade-ind Baglyskompensation Tryk på BACKLIGHT-knappen for at belyse et billede, som er mørkt pga. baglys. ( s. 40) De kan også vælge et måleområde, så eksponeringskompensationen bliver mere nøjagtig. ( s. 40, Spoteksponeringskontrol) Fade-ud Program AE, effekter og shutter-effekter Indstillingen SPORTS gør det f.eks. muligt at fange motiver i hurtig bevægelse i ét delbillede ad gangen, så livlig, stabil slowmotion-gengivelse muliggøres. ( s. 41) LED-lampe De kan belyse motivet under mørke forhold med den LED-lampe. ( s. 37) Databatteri De kan kontrollere status for batteriet ved blot at trykke på DATA-knappen. ( s. 14) 100% Live-slowmotion De kan indspille og afspille dyrebare øjeblikke eller scener, der er svære at se, ved langsommere hastighed. Lyden indspilles og afspilles i realtid. ( s. 37) Knappen Auto BATTERY CONDITION 50% 0% MAX TIME LCD min FINDER min Du kan skifte optageindstillingen mellem manuel indstilling og standardindstilling i videokameraet ved at trykke på knappen AUTO. ( s. 15) M

7 TIL AT BEGYNDE MED 8 Indeks... 8 Standardudstyr Strømforsyning Betjeningstilstand Indstilling af sprog Indstilling af dato/tid Justering af greb Justering af søgeren Justering af displayets lysstyrke Montering på stativ Isætning og udtagning af en kassette Isætning og udtagning af et hukommelseskort VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 VIDEO-OPTAGELSE Grundlæggende optagelse Resterende tid på båndet LCD-monitor og søger Zoomning Tele-funktion Kreative optagelser Interface-optagelse Tidskode Hurtigt gennemsyn Optagelse fra et punkt inde på båndet VIDEO-GENGIVELSE Normal gengivelse Still-gengivelse Shuttle-søgning Blanksøgning Tilslutning til et TV eller en videobåndoptager...23 Afspilning ved hjælp af fjernbetjeningen YDERLIGERE FUNKTIONER FOR DIGITALT STILLKAMERA (D.S.C.) 27 D.S.C.-OPTAGELSE Grundlæggende optagelse (D.S.C.-snapshot) D.S.C.-GENGIVELSE Normal gengivelse af billeder Automatisk gengivelse af billeder Indeksgengivelse af filer Fjernelse af skærmvisning YDERLIGERE FUNKTIONER FOR DIGITALT STILLKAMERA (D.S.C.) Nulstilling af filnavnet Beskyttelse af filer Sletning af filer Indstilling af udskrivningsinformation (DPOFindstilling) Initialisering af et hukommelseskort INDHOLD DA 7 AVANCEREDE FACILITETER 33 MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING Ændring af menuindstillingerne Optagelsesmenuer Gengivelsesmenuer FUNKTIONER TIL OPTAGELSE LED-lampe Live-slowmotion Bredformat (Wide Mode) Night-Scope Snapshot (Optag stillbillede på bånd) Manuel fokusering Eksponeringskontrol Irisblænde-lås Baglyskompensation Spoteksponeringskontrol Indstilling af hvidbalance Manuel justering af hvidbalance Wipe- eller fade-effekter Program AE, effekter og shutter- effekter REDIGERING Overspilning til eller fra en videobåndoptager Overspilning til eller fra et videoapparat, som er udstyret med en DV-bøsning (digital overspilning) Tilslutning til en PC Lydoverspilning Indføjelsesredigering REFERENSER 47 FEJLFINDING BRUGERVEDLIGEHOLDELSE FORSIGTIGHEDSREGLER TEKNISKE SPECIFIKATIONER TERMER Bagsiden

8 8 DA TIL AT BEGYNDE MED Indeks

9 Kontroller a Tilbagespolingsknap [3] ( s. 22) Venstre-knap [ ] Hurtigt gennemsyn-knap [QUICK REVIEW] ( s. 21) B Indstil-knap [SET] ( s. 16) Databatteri-knap [DATA] ( s. 14) C Stopknap [8] ( s. 22) Baglyskompenstionsknap [BACKLIGHT] ( s. 40) Ned-knap [ ] D VIDEO/MEMORY-kontakt ( s. 15) E Gengive/pause-knap [4/9] ( s. 22) Manuel fokuseringsknap [FOCUS] ( s. 38) Op-knap [ ] F Blank-søgeknap [BLANK] ( s. 22) Tele-knap [1.3x TELE] ( s. 20) G Menu-knap [MENU] ( s. 33) H Fremspolingsknap [5] ( s. 22) Højre-knap [ ] Natteknap [NIGHT] ( s. 38) I Indeks-knap [INDEX] ( s. 28) Knap til LED-lampe [LIGHT] ( s. 37) J Diopter-justeringskontrol ( s. 17) K Auto-knap [AUTO] ( s. 15) L Snapshot-knap [SNAPSHOT] ( s. 38) Live-slowmotion-knap ( s. 37) M Motorzoomknap [T/W] ( s. 20) Lydstyrkekontrol til højttalere [VOL. +, ] ( s. 22) N Batteriudløserknap [PUSH BATT.] ( s. 13) O Optagestart/stop-knap ( s. 19) P Afbryder [REC, OFF, PLAY] ( s. 15) Q Låseknap ( s. 15) R Kassette Open/Eject-knap [OPEN/EJECT] ( s. 17) S Bred 16:9 Knap [16:9] ( s. 38) Bøsninger Bøsningerne sidder under dækslerne. T Lyd/video-indgangs**/udgangsbøsning [AV] ( s. 23, 42) U S-Video-indgangs**/udgangsbøsning [S] ( s. 23, 42) V DC-indgangsbøsning [DC] ( s. 13) W USB-bøsning (Universal Serial Bus) ( s. 45) X Digital Video-bøsning [DV IN**/OUT] (i.link*) ( s. 44, 45) * i.link refererer til IEEE industrispecifikationen og dennes tilføjelser. Logoet anvendes til produkter, der er i overensstemmelse med i.link-standarden. ** gælder kun GR-D650E TIL AT BEGYNDE MED Indikatorer Y POWER/CHARGE-indikator ( s. 13, 19) Andre dele Z LCD-monitor ( s. 19) a Søger ( s. 17) b Hukommelseskortdæksel [ ] ( s. 18) c Beslag til batteri ( s. 14) d Øje til skulderrem ( s. 12) e Højttaler ( s. 22) f Håndrem ( s. 16) g Objektiv h LED-lampe ( s. 37) i Kamerasensor (Sørg for ikke at tildække dette område, da der her er indbygget en sensor, som er nødvendig til optagelse.) j Stereomikrofon k Hul til beslag ( s. 17) l Gevindhul til stativ ( s. 17) m Kassetteholderdæksel ( s. 17) n Åbning til hukommelseskort ( s. 18) DA 9 TIL AT BEGYNDE MED

10 10 DA TIL AT BEGYNDE MED Indikatorer i LCD-monitoren/søgeren Kun under video-optagelse 1 2 TELE LP min PAUSE WH 6 7 Under både video- og D.S.C.-optagelse M x q w PHOTO 3 e r t q 0 SOUND 12 BIT 15: a Indikator for båndtransport ( s. 19) (Roterer, når båndet kører.) B Tele-indikator ( s. 20) C Live-slowmotion-indikator ( s. 37) D Optagehastighed (SP/LP) ( s. 34) (Kun LP-indikatoren vises) E Resterende tid på båndet ( s. 19) F REC: (Vises under optagelse.) ( s. 19) PAUSE: (Vises under optage-standby indstilling.) ( s. 19) SLOW: (Vises under brug af live-slowmotion.) ( s. 37) G Indikator for valgt wipe/fade-effekt ( s. 41) H Dato/tid ( s. 35) I Tidskode ( s. 35) J Digital billedstabilisator ( DIS ) ( s. 34) K SOUND 12BIT/16BIT: Indikator for lydindstilling ( s. 34) (Vises cirka 5 sekunder efter at der er tændt for camcorderen.) Kun under D.S.C.-optagelse : 13 AM a Billedstørrelse: 1280 (1280 x 960), 1024 (1024 x 768) og 640 (640 x 480) ( s. 27) B Billedkvalitet: (FINE) og (STANDARD) (ordnet efter kvalitet) ( s. 36) C Resterende antal billeder ( s. 27) (Viser det omtrentlige tilbageværende antal billeder, der kan gemmes under D.S.C.- optagelse.) u y a Indikator for resterende batterikapacitet b Betjeningstilstand A : Automatisk funktion M : Manuel funktion C Indikator for LED-lampe ( s. 37) D : Night-Scope-indikator ( s. 38) : Gain Up-funktion ( s. 35) E Lukkerhastighed ( s. 42) F Indikator for hvidbalance ( s. 40) G Valgt effektindikator ( s. 41) H Indikator for valgt program AE med specielle effekter ( s. 41) I Omtrentligt zoomforhold ( s. 20) J Zoom-indikator ( s. 20) K Optagelses-ikon ( s. 27) L Kort-ikon ( s. 27) : Vises under optagelse. : Blinker i hvidt, når der ikke er isat noget hukommelseskort. : Blinker gult, når camcorderen indlæser data til hukommelseskortet. M PHOTO: (Vises, når der tages snapshot.) ( s. 27) N : Indikator for spoteksponeringskontrol ( s. 40) : Indikator for baglyskompensation ( s. 40) : Indikator for irisblænde-lås ( s. 39) ±: Indikator for justering af eksponering ( s. 40) O Indikator for Wind Cut ( s. 35) P Dato ( s. 16) Q Indikator for manuel fokusering ( s. 38)

11 Under 16.9-optagelse Indikator Bredformat (16:9) 16:9 TIL AT BEGYNDE MED Under D.S.C.-gengivelse DA 11 BRIGHT 5 25x Den nederste del af skærmen bliver sort, når 16:9 vælges i bredformat ( s. 37). Nogle af indikatorerne vises i området. Under video-gengivelse 1 25min 12BIT 9 BLANK SEARCH PUSH "STOP" BUTTON TO CANCEL VOLUME 15:29: PHOTO 120min 1:15 PM a Indikator for resterende batterikapacitet ( s. 49) b Indikator for lydindstilling ( s. 22) C Båndhastighed (SP/LP) ( s. 34) (Kun LP-indikatoren vises) D Kassetteindikator E 4: Gengivelse 5: Fremspoling/hurtig billedsøgning 3: Tilbagespoling/hurtig billedsøgning 9: Pause 9 U: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i fremad retning Y 9: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i baglæns retning D: Lydoverspilning 9D: Pause i lydoverspilning F Dato/tid ( s. 35) G VOLUME: Indikator for lydstyrke ( s. 22) BRIGHT: Indikator for lysstyrkekontrol (LCDmonitor/søger) ( s. 17) H Tidskode ( s. 21) I Indikator for lydindstilling ( s. 34) 3 2 a Mappe/filnummer ( s. 28) b Indikator for betjeningstilstand ( s. 28) C Indikator for lysstyrkekontrol (LCD-monitor/ søger) ( s. 17) TIL AT BEGYNDE MED

12 12 DA TIL AT BEGYNDE MED Standardudstyr ELLER ELLER Hvordan objektivhætten sættes på For at beskytte objektivet skal De sætte den medfølgende objektivhætte på camcorderen som vist i illustrationen. BEMÆRK: For at kontrollere at objektivhætten sidder rigtigt, skal De se efter, at hætten er justeret til camcorderen. Placer her, når der optages. a Lysnetadapter AP-V17E, AP-V19E eller AP-V14E b Netledning (kun til AP-V14E) c Batteripakning BN-VF707U d Audio/Video-kabel (Ø3,5 mini-stik til RCAstik) e USB-kabel f Støjfilter (til USB-kabel, s. 13 til montering) g CD-ROM h Fjernbetjening RM-V740U i Litiumbatteri CR2025* (til fjernbetjeningen) j Skulderrem (se i højre kolonne for montering) k Objektivhætte (se i højre kolonne for montering) * Der er sat et litiumbatteri i fjernbetjeningen (med isoleringsplast) ved leveringen. Fjern det isolerende ark for at tage fjernbetjeningen i anvendelse. BEMÆRKNINGER: De medfølgende kabler kan være forsynet med et eller flere støjfiltre, således at camcorderens optimale ydelse sikres. Hvis et kabel kun har et støjfilter, bør den ende, som er nærmest filteret, tilsluttes camcorderen. Sørg for at anvende de medfølgende kabler til tilslutninger. Anvend aldrig andre kabler. Sådan sættes skulderremmen på Se illustrationen. 1 Før remmen gennem øjet. 2 Fold den tilbage, og før den gennem rembåndet og spændet. Løsn remmen i spændet, og stram den derefter for at justere længden af remmen. 3 Træk rembåndet helt ned mod øjet. Rembånd Øje Spænde

13 Sådan fastgøres støjfilteret Sæt støjfiltrene på kablerne. Støjfilteret reducerer støj. 1 Frigør holderne i begge ender af støjfiltret. Holder 2 Før kablet gennem støjfiltret, så der er ca. 3 cm kabel mellem stikket og støjfiltret. Sno kablet én gang omkring ydersiden af støjfiltret som vist på tegningen. Støjfilter 3 cm Sno én gang. 3 Luk støjfiltret, så det klikker på plads. BEMÆRKNINGER: Pas på ikke at beskadige kablet. Når De tilslutter et kabel, skal enden med støjfiltret sluttes til camcorderen. Strømforsyning TIL AT BEGYNDE MED DA 13 Denne camcorders 2-vejs strømforsyning giver Dem mulighed for at vælge den strømkilde, der passer bedst. Anvend ikke strømforsyningsenheder, som hører til andet udstyr. Opladning af batteripakningen Batteripakning Pil Til DC bøsning Beslag for batteri Til stikkontakt i væggen Afbryder PUSH BATT. Lysnetadapter (Eksempel: AP-V17E) POWER/ CHARGEindikator 1 Sæt afbryderen i stilling OFF. 2 Vend batteripakningen, så pilen peger nedad, og skub batteripakningen let mod monteringsdelen til batteripakningen a. 3 Tryk batteripakningen ned, indtil den låses fast b. 4 Tilslut lysnetadapteren til camcorderen. 5 Tilslut netledningen til lysnetadapteren. (gælder kun AP-V14E) 6 Sæt lysnetadapteren i en vekselstrømsstikkontakt. POWER/CHARGEindikatoren på camcorderen begynder at blinke som indikation af, at opladningen er begyndt. 7 Når POWER/CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag lysnetadapterens netledning ud af stikkontakten. Tag lysnetadapteren ud af forbindelse med camcorderen. TIL AT BEGYNDE MED FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

14 14 DA TIL AT BEGYNDE MED Aftagning af batteripakningen Tryk batteripakningen opad, mens der trykkes på PUSH BATT., for at tage den ud. Batteripakning Opladetid BN-VF707U* Cirka 1 timer 30 min. BN-VF714U Cirka 2 timer 40 min. BN-VF733U Cirka 5 timer 40 min. * Medfølger BEMÆRKNINGER: Dette produkt omfatter patenteret og andet ophavsretsligt beskyttet teknologi, og det fungerer kun med JVC Databatteri. Anvend JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U batteripakningen. Brug af almindelige ikke-jvc-batterier kan beskadige de interne kredsløb. Hvis beskyttelseshætten sidder på batteripakningen, skal den fjernes først. Camcorderen kan ikke anvendes under opladning. Opladning er ikke mulig, hvis der anvendes en forkert type batteripakning. Det er ikke sikkert, at opladeindikatoren POWER/ CHARGE-indikatoren lyser, når batteripakningen oplades for første gang eller efter længere tids opbevaring uden brug. Tag i dette tilfælde batteripakningen ud af camcorderen, og prøv at oplade igen. Hvis batteridriftstiden stadig er meget kort, efter at en fuld opladning har fundet sted, er batteriet udtjent, og det skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, vil den blive varm under opladningen. Anvend den derfor kun på et godt ventileret sted. Ved at anvende AA-VF7-batteriopladeren (ekstraudstyr) kan De oplade BN-VF707U/ VF714U/VF733U-batteripakningen uden camcorderen. Efter 5 minutter i Optag-standby-tilstand med kassetten sat i og uden betjening ( PAUSE indikatoren vises muligvis ikke) slukker camcorderen automatisk for strømmen fra vekselstrømsadapteren. I dette tilfælde starter opladningen af batteriet, hvis batteriet er tilsluttet til camcorderen. Anvendelse af batteripakningen Udfør trin 2 3 under Opladning af batteripakningen. Maksimal kontinuerlig optagetid Batteripakning LCD-monitor til Søger til BN-VF707U* 1 timer 30 min. 1 timer 40 min. BN-VF714U 3 timer 5 min. 3 timer 25 min. BN-VF733U 7 timer 20 min. 8 timer * Medfølger BEMÆRKNINGER: Optagetiden reduceres betydeligt under følgende forhold: Zoom- eller optage-standby-indstilling aktiveres gentagne gange. LCD-monitoren anvendes gentagne gange. Gengivelsestilstand aktiveres gentagne gange. LED-lampen benyttes. Inden længerevarende anvendelse anbefaler vi, at De holder nok batteripakninger i beredskab til at dække 3 gange den planlagte optagetid. OBS: Sørg for, at der er slukket for camcorderen, før strømkilden tages af. Forsømmelse af dette kan bevirke, at camcorderen ikke fungerer efter hensigten. Databatterisystem De kan kontrollere den resterende batterikapacitet og den tid, der kan indspilles. 1) Sørg for, at batteriet er monteret, og at afbryderknappen er sat i stilling OFF. 2) Åbn LCD-monitoren helt. 3) Tryk på DATA. Statusskærmen for batteriet vises. Skærmen vises i 3 sekunder, hvis knappen nedtrykkes og slippes hurtigt, og i 15 sekunder, hvis knappen holdes nede i flere sekunder. Hvis COMMUNICATION ERROR vises i stedet for batteristatusskærmen, selv om De har prøvet at trykket på DATA flere gange, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i så fald Deres JVC-forhandler. Brug af lysnetadapteren Udfør trin 4 5 under Opladning af batteripakningen. BEMÆRK: Den medfølgende netledning er forsynet med automatisk spændingsvalg i området 110 V til 240 V. Om batterierne FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad, og udsæt dem ikke for ild eller stærk varme, da det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets terminaler komme i berøring med metaller, da dette kan resultere i kortslutning og risiko for brand.

15 Sådan gendannes den præcise visning af indikatoren for batteristrøm. Hvis indikatoren for batteristrøm afviger fra den faktiske driftstid, skal batteriet oplades helt og derefter drænes helt. Denne funktion vender dog muligvis ikke tilbage, hvis batteriet er blevet brugt i lang tid under ekstremt høje/lave temperaturer eller er opladet for mange gange. Betjeningstilstand For at tænde for camcorderen skal De sætte afbryderen til enhver anden betjeningstilstand end OFF, mens der trykkes på låseknappen på kontakten. VIDEO/ MEMORY MENU AUTO Låseknap POWER/ CHARGEindikator Afbryder TIL AT BEGYNDE MED Automatisk/manuel funktion DA 15 VIDEO/MEMORY-kontaktens position VIDEO: Giver Dem mulighed for at optage på et bånd eller gengive et bånd. Hvis REC SELECT er indstillet til / ( s. 36), optages stillbilleder både på båndet og på hukommelseskortet. MEMORY: Giver Dem mulighed for at optage på et hukommelseskort eller at få adgang til data på et hukommelseskort. Nar afbryderen er sat i stilling REC, vises den aktuelt valgte billedstorrelse. Tryk på knappen AUTO gentagne gange for at skifte mellem automatisk og manuel. Når manuel vælges, vises indikatoren M på LCDskærmen. Automatisk funktion: A Du kan optage uden brug af specielle effekter eller manuelle justeringer. Manuel funktion: M Manuel optagelse er mulig ved indstilling af forskellige funktioner. TIL AT BEGYNDE MED Vælg den ønskede betjeningstilstand med afbryderen og VIDEO/MEMORY-kontakten. Afbryderens position REC: Giver mulighed for at optage på bånd. Giver mulighed for at indstille forskellige optagefunktioner ved hjælp af menuerne. ( s. 33) OFF: Giver Dem mulighed for at slukke for camcorderen. PLAY: Muliggør gengivelse af en optagelse på båndet. Muliggør gengivelse af et stillbillede, der er gemt på hukommelseskortet eller overførsel af et stillbillede fra hukommelseskortet til en computer. Giver Dem mulighed for at angive forskellige gengivefunktioner via menuerne. ( s. 33) Power-Linked betjening M Når afbryderen er sat til REC, kan De også tænde/slukke camcorderen ved at åbne/lukke LCD-monitoren eller trække søgeren ud eller skubbe den ind. INFORMATION: Følgende forklaringer i manualen antager, at De anvender LCD-monitoren. Hvis De vil anvende søgeren, skal De lukke LCD-monitoren og trække søgeren helt ud.

16 16 DA TIL AT BEGYNDE MED Indstilling af sprog De kan ændre sproget i displayet. ( s. 33, 35) 1 Sæt afbryderen i stilling REC, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 19) Indstil optagefunktionen til M. 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. 4 Tryk på,, eller for at vælge DISPLAY, og tryk på SET. DISPLAY-menuen kommer frem. 5 Tryk på,, eller for at vælge LANGUAGE, og tryk på SET. 6 Tryk på eller for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på SET eller. 7 Tryk på MENU. Menuskærmen forsvinder. Indstilling af dato/tid Dato og tid optages altid på båndet. De kan vælge, om De vil se denne information under gengivelse. ( s. 35, 36) 1 Udfør trin 1 4 i Indstilling af sprog. 2 Tryk,, eller vælg CLOCK ADJ., og tryk på SET. Datodisplayformatet fremhæves. 3 Tryk på eller for at vælge det ønskede 0001 DEMO LANGUAGE LANGUAGE ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO CLOCK ADJ. DATE. MONTH. YEAR 24h : 00 datodisplayformat, og tryk derefter på SET eller. Vælg blandt MONTH.DATE.YEAR, DATE.MONTH.YEAR eller YEAR.MONTH.DATE. 4 Tryk på eller for at vælge det ønskede klokkeslætdisplayformat, og tryk derefter på SET eller. Vælg "24h" eller "12h". 5 Indstil år, måned, dag, time og minut. Tryk på eller for at vælge værdien, og tryk derefter på SET eller. Gentag dette trin, indtil du har angivet alle indstillingerne. Tryk på for at gå tilbage til den forrige indstilling. 6 Tryk på MENU. Menu-skærmen forsvinder. Justering af greb 1 Juster velcroremmen. 2 Stik højre hånd ind gennem løkken, og tag fat i grebet. 3 Juster håndremmen i forhold til Deres tommelfinger og fingre, så De ubesværet kan betjene optagestart/stopknappen, afbryderen og motorzoomknappen. Sørg for at fastgøre velcroremmen, hvor stillingen er passende.

17 Justering af søgeren 1 Sæt afbryderen i stilling REC, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud, og juster den manuelt for at opnå det tydeligst mulige billede. 3 Drej diopter-justeringskontrollen, indtil indikatorerne i søgeren er skarpt fokuserede. Eksempel: Diopter-justeringskontrol FORSIGTIG: Pas på ikke at få fingrene i klemme, når søgeren skubbes tilbage. Justering af displayets lysstyrke 1 Sæt afbryderen i stilling REC eller PLAY, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. Hvis du er i Optagetilstand, skal du angive optagetilstanden til M. ( s. 15) 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 19) MENU For at justere lysstyrken i søgeren skal De trække søgeren helt ud og BRIGHT indstille PRIORITY til FINDER ( s. 33, 35). 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. Hvis du er i afspilningsfunktionen, skal du gå tilbage til trin 5. 4 Tryk på,, eller for at vælge DISPLAY, og tryk derefter på SET. Menuen DISPLAY vises. 5 Tryk på,, eller for at vælge BRIGHT, og tryk derefter på SET. TIL AT BEGYNDE MED DA 17 Menuskærmbilledet lukkes, og lysstyrkeindikatoren vises. 6 Tryk på eller, indtil den ønskede lysstyrke nås, og tryk derefter på SET eller. 7 Tryk på MENU menuskærmen lukker. Montering på stativ Ved montering af camcorderen på et stativ retter De stativets orienteringstap og skrue ind efter gevindhullet og taphullet på camcorderen. Stram derefter skruen til i urets retning. Nogle stativer er ikke udstyret med tapper. Isætning og udtagning af en kassette Der skal være strøm på camcorderen, for at De kan isætte eller udtage en kassette. OPEN/EJECT PUSH Kassetteholderdæksel Slettegarderingstap Kassetteholder Sørg for, at siden med ruden vender udad. 1 Skyd og hold OPEN/EJECT i retning af pilen, og træk derefter kassetteholderdækslet åbent, indtil det låser på plads. Kassetteholderen åbnes automatisk. Rør ikke ved de indvendige dele. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE TIL AT BEGYNDE MED

18 18 DA TIL AT BEGYNDE MED 2 Sæt et bånd i, eller tag det ud, og tryk på PUSH for at lukke kassetteholderen. Vær påpasselig med kun at trykke på PUSH - delen, når De lukker kassetteholderen, da der ellers er risiko for, at De får fingrene i klemme i kassetteholderen og derved kommer til skade eller forårsager skade på camcorderen. Når kassetteholderen er lukket, trækkes den automatisk tilbage. Vent, til den er trukket helt tilbage, før De lukker kassetteholderdækslet. Hvis batteripakningens effekt er lav, kan De muligvis ikke lukke kassetteholderdækslet. Brug ikke magt. Skift batteripakningen ud med en, der er fuldt opladet, eller tilslut lysnetadapteren, før De går videre. 3 Luk kassetteholderdækslet godt, indtil det låses fast med et klik. Beskyttelse af værdifulde optagelser Skyd slettegarderingstappen på bagsiden af båndet mod SAVE. Dette forhindrer båndet i at blive slettet. Hvis De senere vil optage på båndet, skal De skyde knappen tilbage mod REC, før båndet sættes i. BEMÆRKNINGER: Hvis kassetteholderen ikke åbner i løbet af et par sekunder, skal De lukke kassetteholderdækslet og prøve igen. Hvis kassetteholderen stadig ikke åbner, skal De slukke for camcorderen og tænde for den igen. Hvis båndet ikke går rigtigt ind, skal De åbne kassetteholderdækslet helt og tage kassetten ud. Vent nogle minutter, og sæt den i igen. Vent et stykke tid, før De åbner kassetteholderdækslet, hvis camcorderen pludseligt er flyttet fra kolde til varme omgivelser. Isætning og udtagning af et hukommelseskort Kortdæksel ( ) Hukommelseskort (ekstraudstyr) Skrive/slettebeskyttelsestap Mærkat Kant med hak 1 Sørg for, at der er slukket for camcorderen. 2 Åbn kortdækslet ( ). 3 For at isætte et hukommelseskort skal De skubbe det ind med kanten med hakket først. For at udtage et hukommelseskort skal De skubbe på det én gang. Træk hukommelseskortet ud, når det kommer ud fra camcorderen. Berør ikke terminalen på siden modsat mærkatet. 4 Luk kortdækslet. Beskyttelse af værdifulde filer (kun tilgængeligt med SD-hukommelseskort) Skyd skrivebeskyttelsesknappen på siden af hukommelseskortet mod LOCK. Dette forhindrer hukommelseskortet i at blive slettet. Hvis De senere vil optage på hukommelseskortet, skal De skyde knappen tilbage mod LOCK, før hukommelseskortet sættes i. BEMÆRKNINGER: Nogle typer hukommelseskort er ikke kompatible med denne camcorder. Rådfør Dem med producenten eller forhandleren, før De køber et hukommelseskort. Før De bruger et nyt hukommelseskort, skal kortet formateres. ( s. 32) OBS: Undlad at isætte eller udtage hukommelseskortet, mens der er tændt for camcorderen, da dette kan medføre beskadigelse af hukommelseskortet, eller at camcorderen ikke kan registrere, om kortet er sat i.

19 Grundlæggende optagelse BEMÆRK: Før De fortsætter, skal De udføre nedenstående trin: Strømforsyning ( s. 13) Isætning af en kassette ( s. 17) 1 Fjern objektivhætten. ( s. 12) 2 Åbn LCD-monitoren helt. 3 Sæt VIDEO/MEMORY-kontakten i stilling VIDEO. 4 Sæt afbryderen i stilling REC, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. POWER/CHARGE-indikatoren lyser, og camcorderen indstilles til optage-standby. PAUSE vises. Hvis De vil optage i LP-tilstand (Long Play), s Tryk på optagestart/stop-knappen for at starte optagelsen. T REC kommer frem på displayet, mens der optages. 6 Tryk på optagestart/stop-knappen igen for at stoppe optagelsen. Camcorderen indstilles igen til optage-standby. Omtrentlig optagetid VIDEO/MEMORY Motorzoomknap POWER/CHARGE-indikator Låseknap Optagestart/stop-knap Bånd Optagehastighed SP LP 30 min. 30 min. 45 min. 60 min. 60 min. 90 min. 80 min. 80 min. 120 min. BEMÆRKNINGER: Hvis Optag-standby-tilstanden fortsætter i 5 minutter, og der ikke foretages nogen handling ( PAUSE -indikatoren vises muligvis ikke), afbrydes strømmen til camcorderen automatisk. Tænd camcorderen igen ved at skubbe søgeren tilbage og trække den ud igen eller ved at lukke og åbne LCD-skærmen igen. VIDEO-OPTAGELSE DA 19 Hvis der er et blankt afsnit mellem optagelserne på båndet, afbrydes tidskoden, og der kan forekomme fejl, når båndet redigeres. Se Optagelse fra et punkt inde på båndet ( s. 21) for, hvordan dette kan undgås. Til at slå lyden fra, s. 33, 35. Resterende tid på båndet Den omtrentlige resterende 62 min tid på båndet vises i displayet. ---min angiver, at camcorderen er ved at beregne den resterende tid. Når den resterende tid kommer ned på 2 minutter, begynder indikatoren at blinke. Den tid, det tager at beregne og vise den resterende tid på båndet, og nøjagtigheden af beregningen kan variere alt efter, hvilken type bånd der anvendes. LCD-monitor og søger Ved brug af LCD-monitoren: Sørg for, at søgeren er skubbet ind. Træk i LCDmonitorens kant, og åbn LCD-monitoren helt. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Ved brug af søgeren: Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud BEMÆRKNINGER: Billedet vil ikke komme frem samtidigt i LCDmonitoren og søgeren. Når søgeren trækkes ud, mens LCD-monitoren er åben, kan De vælge, hvilken af de to, der skal bruges. Indstil PRIORITY til den ønskede indstilling på SYSTEM menuen. ( s. 33, 35) Der kan forekomme lyse farveprikker over hele LCD-monitoren eller i søgeren. Dette er dog ikke nogen fejlfunktion. ( s. 48) FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE

20 20 DA VIDEO-OPTAGELSE Zoomning Producer ind/udzoomningseffekt eller en hurtig ændring i billedforstørrelsen. Zoom ind Skyd motorzoomknappen mod T. Zoom ud Skyd motorzoomknappen mod W. Jo længere De skyder motorzoomknappen, desto hurtigere sker zoomningen. Zoom ind (T: Telefoto) 1 x 10 x 10x 20x BEMÆRKNINGER: Fokuseringen kan blive ustabil under zoomning. Indstil i dette tilfælde zoomen, mens camcorderen er i optage-standby, lås fokus ved at anvende den manuelle fokusering ( s. 38), og zoom ind eller ud i optagetilstand. Zoomning er mulig til maks. 700X, eller den kan ændres til 15X forstørrelse med anvendelse af optisk zoomning. ( s. 34) Zoomforstørrelse på over 15X foretages via digital billedbehandling, hvorfor det kaldes digital zoom. Under digital zoom kan billedkvaliteten være forringet. Digital zoom kan ikke anvendes, når VIDEO/ MEMORY-kontakten er sat i stilling MEMORY. Makrooptagelse (helt ned til cirka 5 cm fra motivet) kan udføres, når motorzoomknappen er skubbet hele vejen til W. Vi henviser også til TELE MACRO i FUNCTION-menuen på side 34. Når De optager et motiv tæt ved objektivet, skal De først zoome ud. Hvis der zoomes ind i autofokusindstilling, kan camcorderen zoome ud automatisk afhængigt af afstanden mellem camcorderen og motivet. Dette sker ikke, når TELE MACRO er sat til ON. ( s. 34) 40x Zoom ud (W: Bredformat) Digitalt zoomområde 15X (optisk) zoomområde Omtrentligt zoomforhold Tele-funktion Udfører med det samme klar zoom af et billede under optagelse eller optagelse/standby. Tryk på 1.3x TELE skiftevis under optagelse eller optagelse/standby for at slå den til/fra. Når du vælger TELE ON. Vises teleindikatoren TELE. BEMÆRKNINGER: Kun tilgangelig, nar VIDEO/MEMORY-kontakten er sat til VIDEO. Tele-funktionen kan ikke anvendes, når 16:9 bredtilstand (16:9 indikator) er valgt. Kreative optagelser I visse situationer kan man opnå mere dramatiske resultater, hvis man anvender anderledes optagevinkler. Hold camcorderen i den ønskede position, og drej LCDmonitoren i den mest bekvemme retning. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Interface-optagelse Den person, du optager, kan se sig selv på LCDskærmen, og du kan også optage dig selv, mens du ser dit eget billede på LCD-skærmen. 1) Åbn LCD-skærmen, og vip den 180 opad, så den vender fremad. Træk derefter søgeren helt ud. 2) Peg med objektivet mod motivet (dig selv ved selvportræt), og start optagelsen.

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Food Sealer Prestige Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Anti-Crush

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Säiliöpakastin Congélateur coffre Fryseboks Frysbox ECO22212W ECO29912W ECO38212W 2 electrolux INDHOLD Electrolux.

Lisätiedot

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander Spillalternativer Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles Spiller mot spiller Spiller mot datamaskinmotstander Spiller mot motstander på nett Solo eller 2-4 venner og familie

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot