GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19"

Transkriptio

1 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 5, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 OPTAGELSE & GENGIVELSE MED DIGITALT STILLKAMERA (D.S.C.) 27 AVANCEREDE FACILITETER 33 REFERENSER 47 TERMER Bagsiden INSTRUKTIONSBOG Indstil DEMO MODE til OFF for at deaktivere demonstrationen. ( s. 33, 35) LYT A DA

2 2 DA Før optagelse af en vigtig video skal du sørge for at foretage en prøveoptagelse. Afspil prøveoptagelsen for at sikre, at video og lyd er optaget korrekt. Det anbefales, at du rengør videohovederne før brug. Hvis du ikke har brugt videokameraet et stykke tid, kan hovederne være blevet snavsede. Periodisk rengøring af videohovederne med en rensekassette anbefales (valgfri). Sørg for at opbevare kassettebånd og videokamera under de rigtige forhold. Videohovederne kan blive hyppigere snavsede, hvis kassettebåndene og videokameraet opbevares på et støvet sted. Kassettebåndene skal tages ud af videokameraet og opbevares i kassettekasser.opbevar videokameraet i en taske eller beholder Brug SP-funktionen (standard) til vigtige videooptagelser. LP-funktionen (Long Play) giver mulighed for at optage 50% mere video end SP-funktionen (standard), men der kan forekomme en mosaiklignende støj under afspilning, afhængig af båndets egenskaber og anvendelsesmiljø.så SPfunktionen anbefales til vigtige optagelser. Sikkerhed og pålidelighed. Det anbefales kun at anvende ægte JVC-batterier og -tilbehør i dette videokamera. Dette produkt indeholder patenteret og anden ejendomsretslig teknologi og fungerer kun med JVC Data Battery. Brug JVC BNVF707U/ VF714U/VF733U batteripakker. Brug af almindelige ikke-jvc batterier kan forårsage skade på det interne opladningskredsløb. Sørg for kun at anvende kassetter med mærket Mini DV. Sørg for, at De kun anvender hukommelseskort med mærket eller. Denne camcorder er udelukkende beregnet til brug med digitale videobånd, SDhukommelseskort og MultiMediaCard-kort. Kun kassetter med mærket og hukommelseskort med mærket eller kan anvendes med denne camcorder. LÆS DETTE FØRST! Sørg for kun at anvende hukommelseskort med mærket eller. Husk, at dette videokamera kun er beregnet private forbrugere.alle former for kommerciel brug uden gyldig tilladelse er forbudt. (Selv om du optager en begivenhed, f.eks. et show, en optræden eller udstilling til personlig brug, anbefales på det kraftigste, at du indhenter forhåndstilladelse). Efterlad IKKE enheden - på et sted, der er varmere end 50 C (122 F) - på et sted, hvor fugtigheden er meget lav (under 35%) eller med ekstremt meget lys (80%). - i direkte sollys. - i en lukket bil om sommeren. - i nærheden af et varmeapparat. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Imidlertid kan der konstant forekomme sorte pletter eller lyspletter (rød, grøn eller blå) på LCD-skærmen. Disse pletter optages ikke på båndet. Dette skyldes ikke en fejl i enheden. (Effektive dots: mere end 99,99%) Lad ikke batteriet være tilsluttet til camcorderen, når den ikke er i brug, og check jævnligt enheden, uanset om den bruges eller ej.

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i videokameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. FORSIGTIGHEDSREGLER: Denne camcorder er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Den kan ikke benyttes til gengivelse sammen med et TV af en anden standard. Optagelse og gengivelse via LCD-monitoren/søgeren kan imidlertid lade sig gøre hvor som helst i verden. Dette produkt omfatter patenteret og andet ophavsretsligt beskyttet teknologi, og det fungerer kun med JVC Databatteri. Anvend JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U batteripakningen og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller strømforsyne camcorderen fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) DA 3 Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiunbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afleveres til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. NB: Typebetegnelse (serienummerpladen) og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder på øverst og nederst på siden. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud). Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.)

4 4 DA Ret ikke objektivet eller søgeren direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af camcorderen og personskade. Når De bærer camcorderen, skal De sørge for, at den medfølgende rem er sat på og altid bruge den. Hvis De bærer eller holder camcorderen i søgeren eller i LCD-monitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Pas på ikke at få fingrene i klemme i kassettedækslet. Giv ikke børn lov til at bruge camcorderen, da de i særlig grad er udsat for at komme til skade ved at få fingrene i klemme. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved camcorderen kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til camcorderen og anbringelse af den ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med materiel skade og personskade til følge. Oplysninger til brugere om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det er kassabelt. I stedet skal produktet afleveres på det relevante opsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, så det kan blive behandlet, renoveret og genbrugt korrekt i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Bemærk! Dette symbol gælder kun i EU. Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt hjælper du med at bevare de naturlige ressourcer og med at forhindre de potentielt negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, der ellers kunne opstå ved forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den butik, hvor du har købt udstyret, for at få flere oplysninger om opsamlingssted og genbrug af dette produkt. Det kan i henhold til den lokale lovgivning være strafbart at behandle dette affald forkert. (Firmabrugere) If you wish to dispose of this product, please visit our web page to obtain information about the take-back of the product. [Andre lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du gøre det i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning eller andre regulativer i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk afffald.

5 Før De anvender camcorderen Sørg for, at De kun anvender kassetter med mærket. Sørg for, at De kun anvender hukommelseskort med mærket eller. Denne camcorder er udelukkende beregnet til brug med digitale videobånd, SD-hukommelseskort og MultiMediaCard-kort. Kun kassetter med mærket og hukommelseskort med mærket eller kan anvendes med denne camcorder. Husk, at denne camcorder ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Husk, at denne camcorder udelukkende er beregnet til private optagelser. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde, hvor De optager en begivenhed som f.eks. et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, bør De indhente tilladelse på forhånd.) Før De indspiller vigtige videoer, skal De foretage en prøveindspilning. Gengiv prøveindspilningen for at sikre Dem, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Det anbefales at rense videohovederne før brug. Hovederne kan være snavsede, hvis De ikke har benyttet camcorderen i længere tid. Det anbefales jævnligt at rense videohovederne med en rensekassette (ekstraudstyr). Sørg for at opbevare kassettebåndene og camcorderen under korrekte forhold. Videohovederne bliver lettere snavsede, hvis kassettebåndene og camcorderen opbevares i støvede omgivelser. Kassettebånd skal tages ud af camcorderen og opbevares i kassetteetuier. Opbevar camcorderen i en taske eller i en anden beholder. Brug SP-indstilling (Standard Play) til vigtige video-optagelser. I LP-indstilling (Long Play) kan De optage 50% mere video end i SP-indstilling (Standard Play), men der kan opstå mosaiklignende støj under gengivelsen afhængigt af båndets type og optageforholdene. Derfor anbefales SP-indstilling til vigtige optagelser. Det anbefales at benytte kassettebånd fra JVC. Alle kommercielt tilgængelige kassettebånd, som overholder MiniDV-standarden, kan benyttes sammen med camcorderen, men kassettebånd fra JVC er specielt udviklet til at få mest muligt ud af denne camcorder. Læs også FORSIGTIGHEDSREGLER på side DA 5 Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer. QuickTime er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer.

6 6 DA Vigtige funktioner i camcorderen Wipe/fade-effekter De kan benytte wipe/fade-effekter til at skabe sceneovergange med professionelt tilsnit. ( s. 41) Fade-ind Baglyskompensation Tryk på BACKLIGHT-knappen for at belyse et billede, som er mørkt pga. baglys. ( s. 40) De kan også vælge et måleområde, så eksponeringskompensationen bliver mere nøjagtig. ( s. 40, Spoteksponeringskontrol) Fade-ud Program AE, effekter og shutter-effekter Indstillingen SPORTS gør det f.eks. muligt at fange motiver i hurtig bevægelse i ét delbillede ad gangen, så livlig, stabil slowmotion-gengivelse muliggøres. ( s. 41) LED-lampe De kan belyse motivet under mørke forhold med den LED-lampe. ( s. 37) Databatteri De kan kontrollere status for batteriet ved blot at trykke på DATA-knappen. ( s. 14) 100% Live-slowmotion De kan indspille og afspille dyrebare øjeblikke eller scener, der er svære at se, ved langsommere hastighed. Lyden indspilles og afspilles i realtid. ( s. 37) Knappen Auto BATTERY CONDITION 50% 0% MAX TIME LCD min FINDER min Du kan skifte optageindstillingen mellem manuel indstilling og standardindstilling i videokameraet ved at trykke på knappen AUTO. ( s. 15) M

7 TIL AT BEGYNDE MED 8 Indeks... 8 Standardudstyr Strømforsyning Betjeningstilstand Indstilling af sprog Indstilling af dato/tid Justering af greb Justering af søgeren Justering af displayets lysstyrke Montering på stativ Isætning og udtagning af en kassette Isætning og udtagning af et hukommelseskort VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 VIDEO-OPTAGELSE Grundlæggende optagelse Resterende tid på båndet LCD-monitor og søger Zoomning Tele-funktion Kreative optagelser Interface-optagelse Tidskode Hurtigt gennemsyn Optagelse fra et punkt inde på båndet VIDEO-GENGIVELSE Normal gengivelse Still-gengivelse Shuttle-søgning Blanksøgning Tilslutning til et TV eller en videobåndoptager...23 Afspilning ved hjælp af fjernbetjeningen YDERLIGERE FUNKTIONER FOR DIGITALT STILLKAMERA (D.S.C.) 27 D.S.C.-OPTAGELSE Grundlæggende optagelse (D.S.C.-snapshot) D.S.C.-GENGIVELSE Normal gengivelse af billeder Automatisk gengivelse af billeder Indeksgengivelse af filer Fjernelse af skærmvisning YDERLIGERE FUNKTIONER FOR DIGITALT STILLKAMERA (D.S.C.) Nulstilling af filnavnet Beskyttelse af filer Sletning af filer Indstilling af udskrivningsinformation (DPOFindstilling) Initialisering af et hukommelseskort INDHOLD DA 7 AVANCEREDE FACILITETER 33 MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING Ændring af menuindstillingerne Optagelsesmenuer Gengivelsesmenuer FUNKTIONER TIL OPTAGELSE LED-lampe Live-slowmotion Bredformat (Wide Mode) Night-Scope Snapshot (Optag stillbillede på bånd) Manuel fokusering Eksponeringskontrol Irisblænde-lås Baglyskompensation Spoteksponeringskontrol Indstilling af hvidbalance Manuel justering af hvidbalance Wipe- eller fade-effekter Program AE, effekter og shutter- effekter REDIGERING Overspilning til eller fra en videobåndoptager Overspilning til eller fra et videoapparat, som er udstyret med en DV-bøsning (digital overspilning) Tilslutning til en PC Lydoverspilning Indføjelsesredigering REFERENSER 47 FEJLFINDING BRUGERVEDLIGEHOLDELSE FORSIGTIGHEDSREGLER TEKNISKE SPECIFIKATIONER TERMER Bagsiden

8 8 DA TIL AT BEGYNDE MED Indeks

9 Kontroller a Tilbagespolingsknap [3] ( s. 22) Venstre-knap [ ] Hurtigt gennemsyn-knap [QUICK REVIEW] ( s. 21) B Indstil-knap [SET] ( s. 16) Databatteri-knap [DATA] ( s. 14) C Stopknap [8] ( s. 22) Baglyskompenstionsknap [BACKLIGHT] ( s. 40) Ned-knap [ ] D VIDEO/MEMORY-kontakt ( s. 15) E Gengive/pause-knap [4/9] ( s. 22) Manuel fokuseringsknap [FOCUS] ( s. 38) Op-knap [ ] F Blank-søgeknap [BLANK] ( s. 22) Tele-knap [1.3x TELE] ( s. 20) G Menu-knap [MENU] ( s. 33) H Fremspolingsknap [5] ( s. 22) Højre-knap [ ] Natteknap [NIGHT] ( s. 38) I Indeks-knap [INDEX] ( s. 28) Knap til LED-lampe [LIGHT] ( s. 37) J Diopter-justeringskontrol ( s. 17) K Auto-knap [AUTO] ( s. 15) L Snapshot-knap [SNAPSHOT] ( s. 38) Live-slowmotion-knap ( s. 37) M Motorzoomknap [T/W] ( s. 20) Lydstyrkekontrol til højttalere [VOL. +, ] ( s. 22) N Batteriudløserknap [PUSH BATT.] ( s. 13) O Optagestart/stop-knap ( s. 19) P Afbryder [REC, OFF, PLAY] ( s. 15) Q Låseknap ( s. 15) R Kassette Open/Eject-knap [OPEN/EJECT] ( s. 17) S Bred 16:9 Knap [16:9] ( s. 38) Bøsninger Bøsningerne sidder under dækslerne. T Lyd/video-indgangs**/udgangsbøsning [AV] ( s. 23, 42) U S-Video-indgangs**/udgangsbøsning [S] ( s. 23, 42) V DC-indgangsbøsning [DC] ( s. 13) W USB-bøsning (Universal Serial Bus) ( s. 45) X Digital Video-bøsning [DV IN**/OUT] (i.link*) ( s. 44, 45) * i.link refererer til IEEE industrispecifikationen og dennes tilføjelser. Logoet anvendes til produkter, der er i overensstemmelse med i.link-standarden. ** gælder kun GR-D650E TIL AT BEGYNDE MED Indikatorer Y POWER/CHARGE-indikator ( s. 13, 19) Andre dele Z LCD-monitor ( s. 19) a Søger ( s. 17) b Hukommelseskortdæksel [ ] ( s. 18) c Beslag til batteri ( s. 14) d Øje til skulderrem ( s. 12) e Højttaler ( s. 22) f Håndrem ( s. 16) g Objektiv h LED-lampe ( s. 37) i Kamerasensor (Sørg for ikke at tildække dette område, da der her er indbygget en sensor, som er nødvendig til optagelse.) j Stereomikrofon k Hul til beslag ( s. 17) l Gevindhul til stativ ( s. 17) m Kassetteholderdæksel ( s. 17) n Åbning til hukommelseskort ( s. 18) DA 9 TIL AT BEGYNDE MED

10 10 DA TIL AT BEGYNDE MED Indikatorer i LCD-monitoren/søgeren Kun under video-optagelse 1 2 TELE LP min PAUSE WH 6 7 Under både video- og D.S.C.-optagelse M x q w PHOTO 3 e r t q 0 SOUND 12 BIT 15: a Indikator for båndtransport ( s. 19) (Roterer, når båndet kører.) B Tele-indikator ( s. 20) C Live-slowmotion-indikator ( s. 37) D Optagehastighed (SP/LP) ( s. 34) (Kun LP-indikatoren vises) E Resterende tid på båndet ( s. 19) F REC: (Vises under optagelse.) ( s. 19) PAUSE: (Vises under optage-standby indstilling.) ( s. 19) SLOW: (Vises under brug af live-slowmotion.) ( s. 37) G Indikator for valgt wipe/fade-effekt ( s. 41) H Dato/tid ( s. 35) I Tidskode ( s. 35) J Digital billedstabilisator ( DIS ) ( s. 34) K SOUND 12BIT/16BIT: Indikator for lydindstilling ( s. 34) (Vises cirka 5 sekunder efter at der er tændt for camcorderen.) Kun under D.S.C.-optagelse : 13 AM a Billedstørrelse: 1280 (1280 x 960), 1024 (1024 x 768) og 640 (640 x 480) ( s. 27) B Billedkvalitet: (FINE) og (STANDARD) (ordnet efter kvalitet) ( s. 36) C Resterende antal billeder ( s. 27) (Viser det omtrentlige tilbageværende antal billeder, der kan gemmes under D.S.C.- optagelse.) u y a Indikator for resterende batterikapacitet b Betjeningstilstand A : Automatisk funktion M : Manuel funktion C Indikator for LED-lampe ( s. 37) D : Night-Scope-indikator ( s. 38) : Gain Up-funktion ( s. 35) E Lukkerhastighed ( s. 42) F Indikator for hvidbalance ( s. 40) G Valgt effektindikator ( s. 41) H Indikator for valgt program AE med specielle effekter ( s. 41) I Omtrentligt zoomforhold ( s. 20) J Zoom-indikator ( s. 20) K Optagelses-ikon ( s. 27) L Kort-ikon ( s. 27) : Vises under optagelse. : Blinker i hvidt, når der ikke er isat noget hukommelseskort. : Blinker gult, når camcorderen indlæser data til hukommelseskortet. M PHOTO: (Vises, når der tages snapshot.) ( s. 27) N : Indikator for spoteksponeringskontrol ( s. 40) : Indikator for baglyskompensation ( s. 40) : Indikator for irisblænde-lås ( s. 39) ±: Indikator for justering af eksponering ( s. 40) O Indikator for Wind Cut ( s. 35) P Dato ( s. 16) Q Indikator for manuel fokusering ( s. 38)

11 Under 16.9-optagelse Indikator Bredformat (16:9) 16:9 TIL AT BEGYNDE MED Under D.S.C.-gengivelse DA 11 BRIGHT 5 25x Den nederste del af skærmen bliver sort, når 16:9 vælges i bredformat ( s. 37). Nogle af indikatorerne vises i området. Under video-gengivelse 1 25min 12BIT 9 BLANK SEARCH PUSH "STOP" BUTTON TO CANCEL VOLUME 15:29: PHOTO 120min 1:15 PM a Indikator for resterende batterikapacitet ( s. 49) b Indikator for lydindstilling ( s. 22) C Båndhastighed (SP/LP) ( s. 34) (Kun LP-indikatoren vises) D Kassetteindikator E 4: Gengivelse 5: Fremspoling/hurtig billedsøgning 3: Tilbagespoling/hurtig billedsøgning 9: Pause 9 U: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i fremad retning Y 9: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i baglæns retning D: Lydoverspilning 9D: Pause i lydoverspilning F Dato/tid ( s. 35) G VOLUME: Indikator for lydstyrke ( s. 22) BRIGHT: Indikator for lysstyrkekontrol (LCDmonitor/søger) ( s. 17) H Tidskode ( s. 21) I Indikator for lydindstilling ( s. 34) 3 2 a Mappe/filnummer ( s. 28) b Indikator for betjeningstilstand ( s. 28) C Indikator for lysstyrkekontrol (LCD-monitor/ søger) ( s. 17) TIL AT BEGYNDE MED

12 12 DA TIL AT BEGYNDE MED Standardudstyr ELLER ELLER Hvordan objektivhætten sættes på For at beskytte objektivet skal De sætte den medfølgende objektivhætte på camcorderen som vist i illustrationen. BEMÆRK: For at kontrollere at objektivhætten sidder rigtigt, skal De se efter, at hætten er justeret til camcorderen. Placer her, når der optages. a Lysnetadapter AP-V17E, AP-V19E eller AP-V14E b Netledning (kun til AP-V14E) c Batteripakning BN-VF707U d Audio/Video-kabel (Ø3,5 mini-stik til RCAstik) e USB-kabel f Støjfilter (til USB-kabel, s. 13 til montering) g CD-ROM h Fjernbetjening RM-V740U i Litiumbatteri CR2025* (til fjernbetjeningen) j Skulderrem (se i højre kolonne for montering) k Objektivhætte (se i højre kolonne for montering) * Der er sat et litiumbatteri i fjernbetjeningen (med isoleringsplast) ved leveringen. Fjern det isolerende ark for at tage fjernbetjeningen i anvendelse. BEMÆRKNINGER: De medfølgende kabler kan være forsynet med et eller flere støjfiltre, således at camcorderens optimale ydelse sikres. Hvis et kabel kun har et støjfilter, bør den ende, som er nærmest filteret, tilsluttes camcorderen. Sørg for at anvende de medfølgende kabler til tilslutninger. Anvend aldrig andre kabler. Sådan sættes skulderremmen på Se illustrationen. 1 Før remmen gennem øjet. 2 Fold den tilbage, og før den gennem rembåndet og spændet. Løsn remmen i spændet, og stram den derefter for at justere længden af remmen. 3 Træk rembåndet helt ned mod øjet. Rembånd Øje Spænde

13 Sådan fastgøres støjfilteret Sæt støjfiltrene på kablerne. Støjfilteret reducerer støj. 1 Frigør holderne i begge ender af støjfiltret. Holder 2 Før kablet gennem støjfiltret, så der er ca. 3 cm kabel mellem stikket og støjfiltret. Sno kablet én gang omkring ydersiden af støjfiltret som vist på tegningen. Støjfilter 3 cm Sno én gang. 3 Luk støjfiltret, så det klikker på plads. BEMÆRKNINGER: Pas på ikke at beskadige kablet. Når De tilslutter et kabel, skal enden med støjfiltret sluttes til camcorderen. Strømforsyning TIL AT BEGYNDE MED DA 13 Denne camcorders 2-vejs strømforsyning giver Dem mulighed for at vælge den strømkilde, der passer bedst. Anvend ikke strømforsyningsenheder, som hører til andet udstyr. Opladning af batteripakningen Batteripakning Pil Til DC bøsning Beslag for batteri Til stikkontakt i væggen Afbryder PUSH BATT. Lysnetadapter (Eksempel: AP-V17E) POWER/ CHARGEindikator 1 Sæt afbryderen i stilling OFF. 2 Vend batteripakningen, så pilen peger nedad, og skub batteripakningen let mod monteringsdelen til batteripakningen a. 3 Tryk batteripakningen ned, indtil den låses fast b. 4 Tilslut lysnetadapteren til camcorderen. 5 Tilslut netledningen til lysnetadapteren. (gælder kun AP-V14E) 6 Sæt lysnetadapteren i en vekselstrømsstikkontakt. POWER/CHARGEindikatoren på camcorderen begynder at blinke som indikation af, at opladningen er begyndt. 7 Når POWER/CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag lysnetadapterens netledning ud af stikkontakten. Tag lysnetadapteren ud af forbindelse med camcorderen. TIL AT BEGYNDE MED FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

14 14 DA TIL AT BEGYNDE MED Aftagning af batteripakningen Tryk batteripakningen opad, mens der trykkes på PUSH BATT., for at tage den ud. Batteripakning Opladetid BN-VF707U* Cirka 1 timer 30 min. BN-VF714U Cirka 2 timer 40 min. BN-VF733U Cirka 5 timer 40 min. * Medfølger BEMÆRKNINGER: Dette produkt omfatter patenteret og andet ophavsretsligt beskyttet teknologi, og det fungerer kun med JVC Databatteri. Anvend JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U batteripakningen. Brug af almindelige ikke-jvc-batterier kan beskadige de interne kredsløb. Hvis beskyttelseshætten sidder på batteripakningen, skal den fjernes først. Camcorderen kan ikke anvendes under opladning. Opladning er ikke mulig, hvis der anvendes en forkert type batteripakning. Det er ikke sikkert, at opladeindikatoren POWER/ CHARGE-indikatoren lyser, når batteripakningen oplades for første gang eller efter længere tids opbevaring uden brug. Tag i dette tilfælde batteripakningen ud af camcorderen, og prøv at oplade igen. Hvis batteridriftstiden stadig er meget kort, efter at en fuld opladning har fundet sted, er batteriet udtjent, og det skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, vil den blive varm under opladningen. Anvend den derfor kun på et godt ventileret sted. Ved at anvende AA-VF7-batteriopladeren (ekstraudstyr) kan De oplade BN-VF707U/ VF714U/VF733U-batteripakningen uden camcorderen. Efter 5 minutter i Optag-standby-tilstand med kassetten sat i og uden betjening ( PAUSE indikatoren vises muligvis ikke) slukker camcorderen automatisk for strømmen fra vekselstrømsadapteren. I dette tilfælde starter opladningen af batteriet, hvis batteriet er tilsluttet til camcorderen. Anvendelse af batteripakningen Udfør trin 2 3 under Opladning af batteripakningen. Maksimal kontinuerlig optagetid Batteripakning LCD-monitor til Søger til BN-VF707U* 1 timer 30 min. 1 timer 40 min. BN-VF714U 3 timer 5 min. 3 timer 25 min. BN-VF733U 7 timer 20 min. 8 timer * Medfølger BEMÆRKNINGER: Optagetiden reduceres betydeligt under følgende forhold: Zoom- eller optage-standby-indstilling aktiveres gentagne gange. LCD-monitoren anvendes gentagne gange. Gengivelsestilstand aktiveres gentagne gange. LED-lampen benyttes. Inden længerevarende anvendelse anbefaler vi, at De holder nok batteripakninger i beredskab til at dække 3 gange den planlagte optagetid. OBS: Sørg for, at der er slukket for camcorderen, før strømkilden tages af. Forsømmelse af dette kan bevirke, at camcorderen ikke fungerer efter hensigten. Databatterisystem De kan kontrollere den resterende batterikapacitet og den tid, der kan indspilles. 1) Sørg for, at batteriet er monteret, og at afbryderknappen er sat i stilling OFF. 2) Åbn LCD-monitoren helt. 3) Tryk på DATA. Statusskærmen for batteriet vises. Skærmen vises i 3 sekunder, hvis knappen nedtrykkes og slippes hurtigt, og i 15 sekunder, hvis knappen holdes nede i flere sekunder. Hvis COMMUNICATION ERROR vises i stedet for batteristatusskærmen, selv om De har prøvet at trykket på DATA flere gange, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i så fald Deres JVC-forhandler. Brug af lysnetadapteren Udfør trin 4 5 under Opladning af batteripakningen. BEMÆRK: Den medfølgende netledning er forsynet med automatisk spændingsvalg i området 110 V til 240 V. Om batterierne FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad, og udsæt dem ikke for ild eller stærk varme, da det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets terminaler komme i berøring med metaller, da dette kan resultere i kortslutning og risiko for brand.

15 Sådan gendannes den præcise visning af indikatoren for batteristrøm. Hvis indikatoren for batteristrøm afviger fra den faktiske driftstid, skal batteriet oplades helt og derefter drænes helt. Denne funktion vender dog muligvis ikke tilbage, hvis batteriet er blevet brugt i lang tid under ekstremt høje/lave temperaturer eller er opladet for mange gange. Betjeningstilstand For at tænde for camcorderen skal De sætte afbryderen til enhver anden betjeningstilstand end OFF, mens der trykkes på låseknappen på kontakten. VIDEO/ MEMORY MENU AUTO Låseknap POWER/ CHARGEindikator Afbryder TIL AT BEGYNDE MED Automatisk/manuel funktion DA 15 VIDEO/MEMORY-kontaktens position VIDEO: Giver Dem mulighed for at optage på et bånd eller gengive et bånd. Hvis REC SELECT er indstillet til / ( s. 36), optages stillbilleder både på båndet og på hukommelseskortet. MEMORY: Giver Dem mulighed for at optage på et hukommelseskort eller at få adgang til data på et hukommelseskort. Nar afbryderen er sat i stilling REC, vises den aktuelt valgte billedstorrelse. Tryk på knappen AUTO gentagne gange for at skifte mellem automatisk og manuel. Når manuel vælges, vises indikatoren M på LCDskærmen. Automatisk funktion: A Du kan optage uden brug af specielle effekter eller manuelle justeringer. Manuel funktion: M Manuel optagelse er mulig ved indstilling af forskellige funktioner. TIL AT BEGYNDE MED Vælg den ønskede betjeningstilstand med afbryderen og VIDEO/MEMORY-kontakten. Afbryderens position REC: Giver mulighed for at optage på bånd. Giver mulighed for at indstille forskellige optagefunktioner ved hjælp af menuerne. ( s. 33) OFF: Giver Dem mulighed for at slukke for camcorderen. PLAY: Muliggør gengivelse af en optagelse på båndet. Muliggør gengivelse af et stillbillede, der er gemt på hukommelseskortet eller overførsel af et stillbillede fra hukommelseskortet til en computer. Giver Dem mulighed for at angive forskellige gengivefunktioner via menuerne. ( s. 33) Power-Linked betjening M Når afbryderen er sat til REC, kan De også tænde/slukke camcorderen ved at åbne/lukke LCD-monitoren eller trække søgeren ud eller skubbe den ind. INFORMATION: Følgende forklaringer i manualen antager, at De anvender LCD-monitoren. Hvis De vil anvende søgeren, skal De lukke LCD-monitoren og trække søgeren helt ud.

16 16 DA TIL AT BEGYNDE MED Indstilling af sprog De kan ændre sproget i displayet. ( s. 33, 35) 1 Sæt afbryderen i stilling REC, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 19) Indstil optagefunktionen til M. 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. 4 Tryk på,, eller for at vælge DISPLAY, og tryk på SET. DISPLAY-menuen kommer frem. 5 Tryk på,, eller for at vælge LANGUAGE, og tryk på SET. 6 Tryk på eller for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på SET eller. 7 Tryk på MENU. Menuskærmen forsvinder. Indstilling af dato/tid Dato og tid optages altid på båndet. De kan vælge, om De vil se denne information under gengivelse. ( s. 35, 36) 1 Udfør trin 1 4 i Indstilling af sprog. 2 Tryk,, eller vælg CLOCK ADJ., og tryk på SET. Datodisplayformatet fremhæves. 3 Tryk på eller for at vælge det ønskede 0001 DEMO LANGUAGE LANGUAGE ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO CLOCK ADJ. DATE. MONTH. YEAR 24h : 00 datodisplayformat, og tryk derefter på SET eller. Vælg blandt MONTH.DATE.YEAR, DATE.MONTH.YEAR eller YEAR.MONTH.DATE. 4 Tryk på eller for at vælge det ønskede klokkeslætdisplayformat, og tryk derefter på SET eller. Vælg "24h" eller "12h". 5 Indstil år, måned, dag, time og minut. Tryk på eller for at vælge værdien, og tryk derefter på SET eller. Gentag dette trin, indtil du har angivet alle indstillingerne. Tryk på for at gå tilbage til den forrige indstilling. 6 Tryk på MENU. Menu-skærmen forsvinder. Justering af greb 1 Juster velcroremmen. 2 Stik højre hånd ind gennem løkken, og tag fat i grebet. 3 Juster håndremmen i forhold til Deres tommelfinger og fingre, så De ubesværet kan betjene optagestart/stopknappen, afbryderen og motorzoomknappen. Sørg for at fastgøre velcroremmen, hvor stillingen er passende.

17 Justering af søgeren 1 Sæt afbryderen i stilling REC, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud, og juster den manuelt for at opnå det tydeligst mulige billede. 3 Drej diopter-justeringskontrollen, indtil indikatorerne i søgeren er skarpt fokuserede. Eksempel: Diopter-justeringskontrol FORSIGTIG: Pas på ikke at få fingrene i klemme, når søgeren skubbes tilbage. Justering af displayets lysstyrke 1 Sæt afbryderen i stilling REC eller PLAY, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. Hvis du er i Optagetilstand, skal du angive optagetilstanden til M. ( s. 15) 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 19) MENU For at justere lysstyrken i søgeren skal De trække søgeren helt ud og BRIGHT indstille PRIORITY til FINDER ( s. 33, 35). 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. Hvis du er i afspilningsfunktionen, skal du gå tilbage til trin 5. 4 Tryk på,, eller for at vælge DISPLAY, og tryk derefter på SET. Menuen DISPLAY vises. 5 Tryk på,, eller for at vælge BRIGHT, og tryk derefter på SET. TIL AT BEGYNDE MED DA 17 Menuskærmbilledet lukkes, og lysstyrkeindikatoren vises. 6 Tryk på eller, indtil den ønskede lysstyrke nås, og tryk derefter på SET eller. 7 Tryk på MENU menuskærmen lukker. Montering på stativ Ved montering af camcorderen på et stativ retter De stativets orienteringstap og skrue ind efter gevindhullet og taphullet på camcorderen. Stram derefter skruen til i urets retning. Nogle stativer er ikke udstyret med tapper. Isætning og udtagning af en kassette Der skal være strøm på camcorderen, for at De kan isætte eller udtage en kassette. OPEN/EJECT PUSH Kassetteholderdæksel Slettegarderingstap Kassetteholder Sørg for, at siden med ruden vender udad. 1 Skyd og hold OPEN/EJECT i retning af pilen, og træk derefter kassetteholderdækslet åbent, indtil det låser på plads. Kassetteholderen åbnes automatisk. Rør ikke ved de indvendige dele. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE TIL AT BEGYNDE MED

18 18 DA TIL AT BEGYNDE MED 2 Sæt et bånd i, eller tag det ud, og tryk på PUSH for at lukke kassetteholderen. Vær påpasselig med kun at trykke på PUSH - delen, når De lukker kassetteholderen, da der ellers er risiko for, at De får fingrene i klemme i kassetteholderen og derved kommer til skade eller forårsager skade på camcorderen. Når kassetteholderen er lukket, trækkes den automatisk tilbage. Vent, til den er trukket helt tilbage, før De lukker kassetteholderdækslet. Hvis batteripakningens effekt er lav, kan De muligvis ikke lukke kassetteholderdækslet. Brug ikke magt. Skift batteripakningen ud med en, der er fuldt opladet, eller tilslut lysnetadapteren, før De går videre. 3 Luk kassetteholderdækslet godt, indtil det låses fast med et klik. Beskyttelse af værdifulde optagelser Skyd slettegarderingstappen på bagsiden af båndet mod SAVE. Dette forhindrer båndet i at blive slettet. Hvis De senere vil optage på båndet, skal De skyde knappen tilbage mod REC, før båndet sættes i. BEMÆRKNINGER: Hvis kassetteholderen ikke åbner i løbet af et par sekunder, skal De lukke kassetteholderdækslet og prøve igen. Hvis kassetteholderen stadig ikke åbner, skal De slukke for camcorderen og tænde for den igen. Hvis båndet ikke går rigtigt ind, skal De åbne kassetteholderdækslet helt og tage kassetten ud. Vent nogle minutter, og sæt den i igen. Vent et stykke tid, før De åbner kassetteholderdækslet, hvis camcorderen pludseligt er flyttet fra kolde til varme omgivelser. Isætning og udtagning af et hukommelseskort Kortdæksel ( ) Hukommelseskort (ekstraudstyr) Skrive/slettebeskyttelsestap Mærkat Kant med hak 1 Sørg for, at der er slukket for camcorderen. 2 Åbn kortdækslet ( ). 3 For at isætte et hukommelseskort skal De skubbe det ind med kanten med hakket først. For at udtage et hukommelseskort skal De skubbe på det én gang. Træk hukommelseskortet ud, når det kommer ud fra camcorderen. Berør ikke terminalen på siden modsat mærkatet. 4 Luk kortdækslet. Beskyttelse af værdifulde filer (kun tilgængeligt med SD-hukommelseskort) Skyd skrivebeskyttelsesknappen på siden af hukommelseskortet mod LOCK. Dette forhindrer hukommelseskortet i at blive slettet. Hvis De senere vil optage på hukommelseskortet, skal De skyde knappen tilbage mod LOCK, før hukommelseskortet sættes i. BEMÆRKNINGER: Nogle typer hukommelseskort er ikke kompatible med denne camcorder. Rådfør Dem med producenten eller forhandleren, før De køber et hukommelseskort. Før De bruger et nyt hukommelseskort, skal kortet formateres. ( s. 32) OBS: Undlad at isætte eller udtage hukommelseskortet, mens der er tændt for camcorderen, da dette kan medføre beskadigelse af hukommelseskortet, eller at camcorderen ikke kan registrere, om kortet er sat i.

19 Grundlæggende optagelse BEMÆRK: Før De fortsætter, skal De udføre nedenstående trin: Strømforsyning ( s. 13) Isætning af en kassette ( s. 17) 1 Fjern objektivhætten. ( s. 12) 2 Åbn LCD-monitoren helt. 3 Sæt VIDEO/MEMORY-kontakten i stilling VIDEO. 4 Sæt afbryderen i stilling REC, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. POWER/CHARGE-indikatoren lyser, og camcorderen indstilles til optage-standby. PAUSE vises. Hvis De vil optage i LP-tilstand (Long Play), s Tryk på optagestart/stop-knappen for at starte optagelsen. T REC kommer frem på displayet, mens der optages. 6 Tryk på optagestart/stop-knappen igen for at stoppe optagelsen. Camcorderen indstilles igen til optage-standby. Omtrentlig optagetid VIDEO/MEMORY Motorzoomknap POWER/CHARGE-indikator Låseknap Optagestart/stop-knap Bånd Optagehastighed SP LP 30 min. 30 min. 45 min. 60 min. 60 min. 90 min. 80 min. 80 min. 120 min. BEMÆRKNINGER: Hvis Optag-standby-tilstanden fortsætter i 5 minutter, og der ikke foretages nogen handling ( PAUSE -indikatoren vises muligvis ikke), afbrydes strømmen til camcorderen automatisk. Tænd camcorderen igen ved at skubbe søgeren tilbage og trække den ud igen eller ved at lukke og åbne LCD-skærmen igen. VIDEO-OPTAGELSE DA 19 Hvis der er et blankt afsnit mellem optagelserne på båndet, afbrydes tidskoden, og der kan forekomme fejl, når båndet redigeres. Se Optagelse fra et punkt inde på båndet ( s. 21) for, hvordan dette kan undgås. Til at slå lyden fra, s. 33, 35. Resterende tid på båndet Den omtrentlige resterende 62 min tid på båndet vises i displayet. ---min angiver, at camcorderen er ved at beregne den resterende tid. Når den resterende tid kommer ned på 2 minutter, begynder indikatoren at blinke. Den tid, det tager at beregne og vise den resterende tid på båndet, og nøjagtigheden af beregningen kan variere alt efter, hvilken type bånd der anvendes. LCD-monitor og søger Ved brug af LCD-monitoren: Sørg for, at søgeren er skubbet ind. Træk i LCDmonitorens kant, og åbn LCD-monitoren helt. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Ved brug af søgeren: Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud BEMÆRKNINGER: Billedet vil ikke komme frem samtidigt i LCDmonitoren og søgeren. Når søgeren trækkes ud, mens LCD-monitoren er åben, kan De vælge, hvilken af de to, der skal bruges. Indstil PRIORITY til den ønskede indstilling på SYSTEM menuen. ( s. 33, 35) Der kan forekomme lyse farveprikker over hele LCD-monitoren eller i søgeren. Dette er dog ikke nogen fejlfunktion. ( s. 48) FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE

20 20 DA VIDEO-OPTAGELSE Zoomning Producer ind/udzoomningseffekt eller en hurtig ændring i billedforstørrelsen. Zoom ind Skyd motorzoomknappen mod T. Zoom ud Skyd motorzoomknappen mod W. Jo længere De skyder motorzoomknappen, desto hurtigere sker zoomningen. Zoom ind (T: Telefoto) 1 x 10 x 10x 20x BEMÆRKNINGER: Fokuseringen kan blive ustabil under zoomning. Indstil i dette tilfælde zoomen, mens camcorderen er i optage-standby, lås fokus ved at anvende den manuelle fokusering ( s. 38), og zoom ind eller ud i optagetilstand. Zoomning er mulig til maks. 700X, eller den kan ændres til 15X forstørrelse med anvendelse af optisk zoomning. ( s. 34) Zoomforstørrelse på over 15X foretages via digital billedbehandling, hvorfor det kaldes digital zoom. Under digital zoom kan billedkvaliteten være forringet. Digital zoom kan ikke anvendes, når VIDEO/ MEMORY-kontakten er sat i stilling MEMORY. Makrooptagelse (helt ned til cirka 5 cm fra motivet) kan udføres, når motorzoomknappen er skubbet hele vejen til W. Vi henviser også til TELE MACRO i FUNCTION-menuen på side 34. Når De optager et motiv tæt ved objektivet, skal De først zoome ud. Hvis der zoomes ind i autofokusindstilling, kan camcorderen zoome ud automatisk afhængigt af afstanden mellem camcorderen og motivet. Dette sker ikke, når TELE MACRO er sat til ON. ( s. 34) 40x Zoom ud (W: Bredformat) Digitalt zoomområde 15X (optisk) zoomområde Omtrentligt zoomforhold Tele-funktion Udfører med det samme klar zoom af et billede under optagelse eller optagelse/standby. Tryk på 1.3x TELE skiftevis under optagelse eller optagelse/standby for at slå den til/fra. Når du vælger TELE ON. Vises teleindikatoren TELE. BEMÆRKNINGER: Kun tilgangelig, nar VIDEO/MEMORY-kontakten er sat til VIDEO. Tele-funktionen kan ikke anvendes, når 16:9 bredtilstand (16:9 indikator) er valgt. Kreative optagelser I visse situationer kan man opnå mere dramatiske resultater, hvis man anvender anderledes optagevinkler. Hold camcorderen i den ønskede position, og drej LCDmonitoren i den mest bekvemme retning. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Interface-optagelse Den person, du optager, kan se sig selv på LCDskærmen, og du kan også optage dig selv, mens du ser dit eget billede på LCD-skærmen. 1) Åbn LCD-skærmen, og vip den 180 opad, så den vender fremad. Træk derefter søgeren helt ud. 2) Peg med objektivet mod motivet (dig selv ved selvportræt), og start optagelsen.

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-241-518-11 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP505MD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok SUOMI SVENSKA CEL-SS2MA2M0 Gælder kun i EU (og EØS). Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-876-338-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-EH26 CMT-EH25 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-089-850-61(2) Betjeningsvejledning til kamera DK Læs dette først Kameran käyttöohjeet FI Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DCR-HC14E/HC15E 2004 Sony Corporation Dansk Inden du tager enheden

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-73 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først 2 Inden du tager enheden

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR8PA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot