(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT Sony Corporation

2 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Du må ikke blokere enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, osv., da dette kan øge risikoen for brand. Du må ikke placere genstande med åben ild, f.eks. tændte lys, på enheden. Du må ikke udsætte enheden for dryp eller sprøjt og anbringe genstande med væske, f.eks. en vase, på enheden, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Da stikkontakten bruges til at afbryde enheden fra strømmen, skal du slutte enheden til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker en uregelmæssighed ved enheden, skal den omgående tages ud af stikkontakten. Kun til indendørs brug. Bortskaffelse af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt EU-direktiver. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. 2 DK

3 For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. Forholdsregler Om sikkerhed Hvis der tabes en tung genstand eller spildes væske på systemet, skal stikket trækkes ud, og systemet skal kontrolleres af en autoriseret servicetekniker, før det igen tages i brug. Du må ikke kravle op på subwooferen, da du kan falde ned og komme til skade eller beskadige systemet. Om strømkilder Før du tager systemet i brug, skal du kontrollere, at driftsspændingen svarer til den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på fabriksskiltet på bagsiden af subwooferen. Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Når du trækker netledningen ud, skal du trække i selve stikket aldrig i ledningen. Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve enheden er blevet slukket. Om varmeudvikling Systemet bliver varmt under brug. Dette er ikke en fejl. Hvis systemet bruges konstant ved høj lydstyrke, kan temperaturen på systemets bagside og i bunden stige betydeligt. Du må ikke røre systemet, da du kan brænde dig. Om placering Placer systemet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge systemets levetid. Du må ikke anbringe systemet i nærheden af varmekilder eller på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Du må ikke anbringe genstande bag ved subwooferen, da dette kan blokere ventilationsåbningerne og medføre fejl. Du må ikke blokere subwooferens gitter. Du må ikke placere systemet i nærheden af udstyr som et tv, en videobåndoptager eller kassettebåndoptager (hvis systemet bruges sammen med et tv, en videobåndoptager eller kassettebåndoptager og anbringes for tæt på det pågældende udstyr, der kan opstå støj og forringelse af billedkvaliteten. Dette er især tilfældet, når der bruges en indendørs antenne. Derfor anbefaler vi, at der bruges udendørs antenne). Vær forsigtig med at anbringe systemet på specialbehandlede overflader (f.eks. overflader, der er behandlet med voks, olie, polish, osv.), da overfladen kan blive skjoldet eller misfarvet. Om betjening Sluk systemet, og træk stikket ud, før der tilsluttes andre komponenter. Hvis du oplever farveforstyrrelser på et tv i nærheden Systemet er magnetisk afskærmet, så det kan placeres i nærheden af et tv. Der kan dog forekomme farveforstyrrelser på nogle typer tv. Hvis der opstår farveforstyrrelser... Sluk tv'et, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis der igen opstår farveforstyrrelser... Placer systemet længere væk fra tv'et. Om rengøring Rengør systemet med en blød klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer med systemet. Ophavsret Dette system gør brug af Dolby* Digital, Pro Logic Surround og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. **Fremstillet under følgende amerikanske patentnumre: , , , , og andre udstedte eller afventende amerikanske og globale patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker og DTS-logoerne og -symbolerne er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. fortsættes 3 DK DK GB

4 Dette system gør brug af teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Systemets installerede skrifttype (Shin Go R) leveres af MORISAWA & COMPANY LTD. Navnene er varemærker tilhørende MORISAWA & COMPANY LTD., og ophavsretten til skrifttypen tilhører også MORISAWA & COMPANY LTD. ipod er et varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive ejere. Symbolerne og er udeladt i denne vejledning. Om S-AIR-funktionen Systemet understøtter S-AIR-funktionen, der tillader trådløs transmission af lyd mellem S-AIR-produkter. Systemet understøtter brug af S-AIR-modtagere. Og du kan dermed sende lyd fra systemet til et andet rum. S-AIR-produkterne kan købes som ekstraudstyr (udvalget af S-AIR-produkter varierer, afhængigt af område). I denne Betjeningsvejledning angives der kun bemærkninger og anvisninger til S-AIR-modtageren, når der bruges en S-AIR-modtager. Yderligere oplysninger om S-AIR-funktionen findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt" (side 85). Symbolet med ordet Bluetooth og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc. og Sony Corporations brug af sådanne mærker sker på licens. Andre varemærker og varemærkernes navne tilhører de respektive ejere. "M-crew Server" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "BRAVIA Sync" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "PLAYSTATION" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. "S-AIR" og "S-AIR"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. "x.v.colour (x.v.color)" og logoet for "x.v.colour (x.v.color)" er varemærker tilhørende Sony Corporation. 4 DK

5 Indholdsfortegnelse Forholdsregler...3 Om S-AIR-funktionen...4 Sådan kommer du i gang Udpakning...7 Trin 1: Placering af systemet...9 Advarsel vedrørende montering af systemets højttaler på tv-foden eller en væg...11 Trin 2: Tilslutning af højttaleren...25 Trin 3a: Tilslutning af komponenter med HDMI-stik...27 Trin 3b: Tilslutning af komponenter uden HDMI-stik...29 Indstilling af lydudgangen for den tilsluttede komponent...33 Funktion til konvertering af videosignaler...34 Trin 4: Tilslutning af antenne...36 Trin 5: Tilslutning af netledning...38 Trin 6: Betjening af systemet med GUI...38 (Graphical User Interface) Tilslutning af andre komponenter...44 Afspilningsindstillinger Oversigt over dele og knapper...46 Brug af tv...49 Brug af andre komponenter...50 DMPORT-funktionen Funktioner for DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)...52 Valg af betjeningsskærm...52 Betjening af en komponent, der er sluttet til DIGITAL MEDIA PORT-adapter...53 Afspilning af det valgte spor...54 Surroundsound Brug af surroundeffekt...56 Justering af bas- og diskantniveauet...57 Lyd ved lav lydstyrke...58 (Night Mode) "BRAVIA" Sync-funktioner Hvad er "BRAVIA" Sync? Klargøring til "BRAVIA" Sync Brug af Blu-ray Disc/dvd (Ettryksafspilning) Tv-lyd fra højttaleren (System Audio Control) Slukning af tv'et, systemet og tilsluttede komponenter (Slukning af systemet) Brug af komponenterne, mens systemet er i standby (HDMI Pass Through) Tunerfunktioner Brug af FM/AM-radio ved hjælp af GUI-menuen Brug af FM/AM-radio ved hjælp af subwooferens frontpaneldisplay Brug af RadioDataSystemet (RDS) Avancerede indstillinger Betjening af tilsluttede Sony-komponenter med fjernbetjeningen Ændring af indgangsvælgerens tilknytning på fjernbetjeningen Indstilling af højttalerens niveau Justering af forsinkelsen mellem lyd og billede (A/V Sync) Multipleks broadcast-lyd (Dual Mono) Tilknytning af lydindgang (Audio Assign) Konvertering af opløsning for analoge videoindgangssignaler (Resolution) HDMI-billeder af højere kvalitet (Video Direct) Ændring af lysstyrken for frontpaneldisplayet (Dimmer) Ændring af displayindstilling (Display) fortsættes 5 DK

6 Brug af et S-AIR-produkt...85 Indstillinger og justeringer fra systemmenuen...95 Brug af timerfunktionen...97 (SLEEP) Yderligere oplysninger Fejlfinding...98 Specifikationer Ordliste Oversigt over menuerne Indeks Indeks over menuer DK

7 Sådan kommer du i gang Udpakning Subwoofer (SA-WCT500) (1) Højttaler (SS-CT500) (1) Fjernbetjening (RM-ANP038) (1) Skruer til afstandsbeslag (store, +PSW5 12 mm) (7) Skruer til bagdæksel (små, M3 8 mm) (4) Sådan kommer du i gang AM-rammeantenne (1) R6-batterier (AA) (2) Støttestrop (1) FM-ledningsantenne (1) WS-CT500EB Afstandsbeslag (1) Skrue til støttestrop (+PSW4 20 mm) (1) Højttalerkabel (1) Bagdæksel (1) Træskrue til støttestrop (M3,8 20 mm) (1) Digitalt optisk kabel til tv (2,5 m) (1) Kabelholder (1) Betjeningsvejledning (1) fortsættes 7 DK

8 Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes pluspol (3) og minuspol (#) vender korrekt. Hvis du vil bruge fjernbetjeningen, skal den rettes mod højttalerens fjernbetjeningsmodtager eller mod subwooferens frontpaneldisplay. Bemærk Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke bruge et nyt batteri sammen med et gammelt. Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller lysapparaturer. Dette kan medføre fejl. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 8 DK

9 Trin 1: Placering af systemet Tegningerne nedenfor viser eksempler på installation af subwoofer og højttaler. Højttaleren kan monteres på tv-foden eller en væg. Sådan kommer du i gang Placering af højttaleren på et bord. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Montering af højttaleren på tv-foden" (side 15). Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Montering af højttaleren på en væg" (side 24). Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Montering af højttaleren og tv'et på en væg" (side 21). Bemærk Du må ikke blokere varmeventilationsåbningerne på subwooferens bagpanel. Du må ikke blokere subwooferens gitter. fortsættes 9 DK

10 Tilslutning af højttalerkablet til højttaleren Højttalerkablernes stik og kabelkappe har forskellige farver, afhængigt af højttalertypen. Tilslut højttalerkablerne, så de matcher farven på SPEAKER-stikkene. Slut fjernbetjeningens stik til REMOTE CTRL-stikket. Højttaleren set bagfra REMOTE R CENTER CTRL ONLY FOR SA-WCT500 L Fjernbetjeningens stik Hvid Grøn Rød A A Højttalerkabel (medfølger) Bemærk Når du monterer højttaleren eller et tv på en væg, skal du passe på, at du ikke snubler over det kabel, der er sluttet til højttaleren. 10 DK

11 Advarsel vedrørende montering af systemets højttaler på tv-foden eller en væg Til kunder Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Monteringen skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller personskader, der skyldes forkert håndtering eller mangelfuld montering eller montering af et andet produkt end det, der er angivet. Eventuelle lovmæssige rettigheder påvirkes ikke. Om sikkerhed Produkterne fra Sony tager hensyn til sikkerheden. Forkert brug af produkterne kan dog medføre alvorlig personskade i forbindelse med brand, elektrisk stød, at produktet vælter eller falder ned. Sørg for at overholde sikkerhedsforanstaltningerne for at undgå sådanne ulykker. Du må ikke fjerne skruer osv. efter montering af SS-CT500-højttaleren eller tv'et med monteret SS-CT500-højttaler. Du må ikke trykke hårdt ned på produkterne under rengøring eller vedligeholdelse. Hvis du hænger SS-CT500-højttaleren eller tv'et med monteret SS-CT500-højttaler op på en skrøbelig væg eller en væg, der er ujævn eller skæv, kan enhederne falde ned og forårsage personskade eller tingskade. Hvis SS-CT500-højttaleren eller tv'et med monteret SS-CT500-højttaler hænges forkert op på væggen, kan enhederne falde ned og forårsage personskade eller tingskade. Sådan kommer du i gang ADVARSEL Manglende overholdelse af følgende sikkerhedsforanstaltninger kan medføre alvorlig personskade eller koste menneskeliv i forbindelse med brand, elektrisk stød, at produktet vælter eller falder ned. Du må ikke tabe produkterne eller installere dem på steder, hvor der er øget risiko for, at de kan falde ned. Montering, flytning eller afmontering skal udføres af en autoriseret installatør. Børn må ikke være i nærheden under handlingerne. Forkert montering kan føre til alvorlig personskade eller tingskade. Hvis monteringen eller afmonteringen af din SS-CT500-højttaler eller dit tv med monteret SS-CT500-højttaler udføres af en ikkeautoriseret forhandler, kan enhederne falde ned og forårsage alvorlig personskade eller tingskade. Sørg for, at der er mindst to personer om at bære eller afmontere enhederne. Du må ikke anbringe genstande på produkterne. Du må ikke lægge noget på produkterne. Hvis du gør dette, kan systemet falde ned og forårsage personskade eller tingskade. fortsættes 11 DK

12 Du må ikke læne dig op ad eller hænge noget på produkterne. Du må ikke læne dig op ad eller hænge noget på produkterne, da de kan falde ned og forårsage alvorlig personskade. Vær omhyggelig med placeringen. Du må ikke montere produkterne på vægoverflader, f.eks. søjler, hvor produkternes hjørner eller sider stikker længere frem end vægoverfladen. Hvis en person eller genstand støder imod produkternes fremspringende hjørne eller side, kan det forårsage personskade eller tingskade. Du må ikke udsætte produkterne for regn eller fugt eller hælde nogen form for væske ned i dem. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Produkterne må aldrig placeres i varme, fugtige eller meget støvede omgivelser eller på et sted, hvor de udsættes for mekaniske vibrationer. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Produkterne skal holdes på afstand af brandfarlige genstande eller åben ild (f.eks. stearinlys). Du må ikke placere produkterne over eller under et klimaanlæg. Hvis enhederne over en længere periode udsættes for luft fra et klimaanlæg eller bliver våde som følge af vand fra et klimaanlæg, kan der opstå brand, elektrisk stød eller fejl. Du må ikke bøje kablerne. Hvis netledningen eller tilslutningskablerne bliver klemt mellem produkterne og væggen, gulvet eller andre genstande, eller bøjes eller snoes med vilje, kan ledningstrådene blive blotlagt og forårsage kortslutning eller strømafbrydelse. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Du må ikke træde på netledningen eller tilslutningskablerne, når du flytter produkterne. Kablet kan blive beskadiget og forårsage brand eller elektrisk stød. Du må ikke blokere produkternes ventilationsåbninger. Hvis du blokerer ventilationsåbningerne (med en klud eller lignende), kan der ophobes varme, og der kan opstå brand. 12 DK

13 Pas på, at du ikke snubler over kablerne. Du kan komme til skade, vælte produkterne og forårsage personskade. FORSIGTIG Manglende overholdelse af følgende forholdsregler kan forårsage personskade eller tingskade. Du må ikke installere andet udstyr end det tilsigtede produkt. Tilbehør til WS-CT500EB (medfølger) er kun beregnet til brug med det angivne udstyr. Hvis du installerer andet udstyr end det angivne, kan udstyret falde ned og gå i stykker og forårsage personskade. Du må ikke ændre produkterne. Du må ikke placere varme genstande på produkterne. Varmen kan give misfarvning eller deformere produkterne. Kontroller, at systemets højttaler og tv er fastgjort korrekt. Fastgør SS-CT500-højttaleren og tv'et korrekt, når de installeres sammen. Fastgør derefter tv'et med monteret SS-CT500-højttaler korrekt på tv-foden eller væggen. Hvis SS-CT500- højttaleren og tv'et installeres forkert, kan enhederne falde ned eller vælte og forårsage personskade. Du må ikke lægge vægt på produkterne eller udsætte dem for kraftige påvirkninger. Når SS-CT500-højttaleren placeres på tvfoden, eller når et tv med monteret SS-CT500- højttaler hænges op på en væg, må du ikke lægge vægt på højttaleren eller tv'et med hænderne. Du må ikke slå på højttaleren eller tv'et med hårde genstande, f.eks. en skruetrækker. Når der flyttes et tv med monteret SS- CT500-højttaler Hvis du flytter enhederne med magt, kan de beskadiges eller der kan forekomme personskade. Følg de anvisninger og råd, der gives nedenfor. Der skal være mindst to personer om at flytte et tv med monteret SS-CT500-højttaler, og enhederne må først flyttes, når strømmen til det tilsluttede udstyr er afbrudt. Pas på I ikke får hænder og fødder i klemme under et tv med monteret SS-CT500-højttaler. Når der flyttes et tv med monteret SS-CT500- højttaler, må I ikke tage fat i SS-CT500- højttalerdelen. Dette kan forårsage tingskade eller personskade. Du må ikke trække i et tv med monteret SS- CT500-højttaler. Den nederste del kan løsne sig og beskadige gulvet. Bemærkninger om placering Bred et underlag ud på gulvet, så du ikke beskadiger gulvet. Placer produkterne på et solidt og plant gulv. Der skal være mindst to personer om at montere produkterne. Hvis du gør det alene, kan der ske uheld, eller du kan komme til skade. Der må ikke være børn i nærheden under monteringen. Sørg for at følge nedenstående anvisninger for at montere produkterne korrekt. Spænd skruerne godt. SS-CT500-højttaleren kan falde af og forårsage tingskade eller personskade, hvis den ikke spændes godt fast. Pas på, at du ikke får fingre eller hænder i klemme, når produkterne samles. Sådan kommer du i gang fortsættes 13 DK

14 Bemærkninger om vægmontering Når produkterne bruges, mens de er monteret på en væg, kan væggen bag eller over produkterne blive misfarvet, eller eventuelt tapet kan løsne sig, afhængigt af væggens materiale. Hvis produkterne fjernes efter at have været monterer på væggen, efterlader det skruehuller i væggen. Kontakt en autoriseret installatør for at opnå den korrekte placering (og undgå radiostøj, osv.) forud for monteringen. 14 DK

15 Montering af højttaleren på tv-foden Højttaleren kan monteres på følgende tv-modeller (medfølger ikke): KDL-40/46Z5xxx* * "xxx" i modelnavnene angiver tal og/eller tegn for den enkelte model. Følg nedenstående trin for at montere højttaleren på tv-foden trinnene kan bruges, selvom tv-fodens form afhænger af tv-modellen. 1 Fjern skruerne fra tv'et. Sådan kommer du i gang 2 Afmonter tv'et fra tv-bordet. Bemærk Placer tv'et på et blødt, kraftigt underlag med skærmsiden nedad for at undgå at beskadige LCD-skærmens overflade. fortsættes 15 DK

16 3 Fjern skruen fra dækslet. 4 Afmonter dækslet fra tv-foden. Når dækslet skal fjernes, skal du trække en lille smule ud i dækslets hager fra tv-fodens frontside med fingrene og derefter skubbe dækslet mod tv-fodens bagside. Hager 5 Skru afstandsbeslaget (medfølger) fast på tv-foden med de store skruer (+PSW5 12 mm) (medfølger). Afstandsbeslag 16 DK

17 6 Sæt afstandsbeslagets nitter fast i hullerne på højttalerens bagside, og skru højttaleren fast med de store skruer (+PSW5 12 mm) (medfølger). Forside Nitte Huller Højttaleren set bagfra Sådan kommer du i gang 7 Monter tv'et igen. fortsættes 17 DK

18 8 Skru tv'et fast med de skruer, der blev fjernet i trin 1. 9 Skru bagdækslet (medfølger) på med de små skruer (M3 8 mm) (medfølger). Bemærk Når der flyttes et tv med monteret SS-CT500-højttaler, må I ikke tage fat i SS-CT500-højttalerdelen. Dette kan forårsage tingskade eller personskade. Bagdæksel 18 DK

19 Sådan undgås, at tv'et vælter For en sikkerhedsskyld skal tv'et spændes fast. Skrue til støttestrop (+PSW4 20 mm) Sådan kommer du i gang Træskrue til støttestrop (M3,8 20 mm) 1 Anbring tv'et midt på tv-bordet. 2 Fastgør støttestroppen (medfølger) til tv'et, og skru derefter skruen til støttestroppen (+PSW4 20 mm) (medfølger) godt fast med en skruetrækker. 3 Fastgør støttestoppen til et tv-bord med træskruen til støttestroppen (M3,8 20 mm) (medfølger). Bemærk Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du sætter tv'et op på tv-bordet. fortsættes 19 DK

20 Sådan samles kablerne Du kan samle kablerne med kabelholderen (medfølger). Bemærk Du må ikke føre netledningen gennem kabelholderen. 1 Monter kabelholderen (medfølger) på bagdækslet. 2 Saml kablerne, og luk derefter kabelholderen. Kabelholder 20 DK

21 Montering af højttaleren og tv'et på en væg Højttaleren kan hænges op for følgende tv-modeller (medfølger ikke): KDL-40/46Z5xxx* * "xxx" i modelnavnene angiver tal og/eller tegn for den enkelte model. Bemærk Yderligere oplysninger om vægmontering af tv'et findes i tv'ets betjeningsvejledning. 1 Fjern skruerne fra tv'et. Sådan kommer du i gang 2 Afmonter tv'et fra tv-foden. fortsættes 21 DK

22 3 Sæt afstandsbeslagets nitter fast i hullerne på højttalerens bagside, og skru højttaleren fast på afstandsbeslaget med de store skruer (+PSW5 12 mm) (medfølger). Huller Højttaleren set bagfra Forside Nitte 4 Monter tv'et igen. Bemærk Placer tv'et på et blød, kraftigt underlag med skærmsiden nedad for at undgå at beskadige LCD-skærmens overflade. Underlag 22 DK

23 5 Skru tv'et fast med de skruer, der blev fjernet i trin 1. Sådan kommer du i gang 6 Hæng tv'et op på væggen. Yderligere oplysninger om vægmontering af tv'et findes i tv'ets betjeningsvejledning. Bemærk Når tv'et med monteret SS-CT500-højttaler hænges op eller tages ned fra væggen, må du ikke tage fat i SS-CT500-højttalerdelen. Dette kan forårsage tingskade eller personskade. fortsættes 23 DK

24 Montering af højttaleren på en væg Du kan montere højttaleren på væggen. Bemærk Brug skruer, der passer til væggens materiale og bæreevne. En væg med gipsplader er særlig skrøbelig, så skuerne skal skrues forsvarligt fast i en vægbjælke. Monter højttaleren på et lodret og plant, forstærket område på væggen. Monteringen skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes forkert montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller forkert iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv. 1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullerne på bagsiden af højttaleren. Se tegningerne nedenfor. 4mm længere end 25 mm 5mm 10 mm Hul på bagsiden af højttaleren 2 Skru skruerne fast i væggen. Skruerne skal stikke 6 til 7 mm ud. 265 mm 6 til 7 mm 3 Hæng højttaleren op på skruerne. Ret hullerne på bagsiden af højttaleren ind efter skruerne, og hæng derefter højttaleren op på de to skruer. 24 DK

25 CB CR Trin 2: Tilslutning af højttaleren Højttalerkablernes stik og kabelkappe har forskellige farver, afhængigt af højttalertypen. Tilslut højttalerkablerne, så de matcher farven på SPEAKER-stikkene. Slut fjernbetjeningens stik til REMOTE CTRL-stikket. Subwooferens bagside ONLY FOR SS-CT500 BD IN DVD IN SAT/CATV IN EZW-T100 OPTICAL FM 75 COAXIAL TV OUT AM COAXIAL ANTENNA HDMI Sådan kommer du i gang L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 Grøn Hvid Rød Fjernbetjeningens stik A Højttaler A Højttalerkabel (medfølger) Bemærk Du kan bruge fjernbetjeningen ved at rette den mod enten højttaleren eller subwooferen, når fjernbetjeningens stik er sat i REMOTE CTRL-stikket. Højttaleren modtager kun signaler fra fjernbetjeningen, når fjernbetjeningens stik er isat. fortsættes 25 DK

26 Sådan forlænges højttalerkablet Skift højttalerkablet (medfølger) ud med et andet højttalerkabel (medfølger ikke), der har den ønskede længde. Vend hagen nedad, og tryk og hold stikket ned mod en plan overflade (1). Træk derefter højttalerkablet ud af stikket (2). 1 2 Hage Hvis du sætter højttalerkablet (medfølger) i stikket igen, skal du sørge for, at det matcher de korrekte højttalerklemmer: 3 til + og # til. Slut kablet med den farvede kabelkappe til pluspolen (+). Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget. Farvet kabelkappe 26 DK

27 CB CR Trin 3a: Tilslutning af komponenter med HDMI-stik Sony anbefaler, at komponenter sluttes til systemet med HDMI-kabler. HDMI gør det muligt at gengive lyd og billeder i høj kvalitet. Yderligere oplysninger om funktionen Kontrol til HDMI findes i afsnittet "Hvad er "BRAVIA" Sync?" (side 59). Tilslutning af tv-skærm, projektor, osv. Slut tv'ets lydudgang til systemets lydindgang med et digitalt optisk kabel eller et lydkabel for at afspille tv'ets lyd via systemet. Sådan kommer du i gang Tv-skærm, projektor, osv. Lydsignal Lyd/videosignal eller A B C FM AM Subwooferens bagside EZW-T COAXIAL ANTENNA BD IN DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI ONLY FOR SS-CT500 OPTICAL COAXIAL L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 A Lydkabel (medfølger ikke) B Digitalt optisk kabel (medfølger) C HDMI-kabel (medfølger ikke) : Signalretning Tip Yderligere oplysninger om tilslutning af tv'et uden HDMI-stik findes i afsnittet "Trin 3b: Tilslutning af komponenter uden HDMI-stik" (side 29). fortsættes 27 DK

28 CB CR Tilslutning af en Blu-ray Disc-afspiller (optager), "PlayStation 3", dvd-afspiller (optager), satellittuner, kabel-tv-tuner, osv. Blu-ray Disc-afspiller (optager), "PlayStation 3" Lyd/videosignal Dvd-afspiller (optager) Lyd/videosignal Satellittuner, kabel-tv-tuner Lyd/videosignal A A A Subwooferens bagside FM AM EZW-T COAXIAL ANTENNA BD IN DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI ONLY FOR SS-CT500 OPTICAL COAXIAL L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 A HDMI-kabel (medfølger ikke) : Signalretning Bemærkninger om HDMI-tilslutninger Brug et High Speed HDMI-kabel. Hvis du bruger et Standard HDMI-kabel, vises billeder i 1080p eller Deep Colour muligvis ikke korrekt. Sony anbefaler, at du bruger et HDMI-godkendt kabel eller et HDMI-kabel fra Sony. Kontroller indstillingen på den tilsluttede komponent, hvis billedet er dårligt, eller hvis lyden ikke kommer ud af en komponent, der er tilsluttet med et HDMI-kabel. Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde, osv.) fra et HDMI-stik, kan blive undertrykt af den tilsluttede komponent. Der kan opstå lydafbrydelser, når der skiftes antal kanaler eller samplingsfrekvens for lydsignaler fra den afspillende komponent. Hvis den tilsluttede komponent ikke er kompatibel med ophavsretsbeskyttet teknologi (HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI TV OUT-stikket blive forvrænget eller kan ikke sendes. Hvis dette sker, skal du kontrollere specifikationerne på den tilsluttede komponent. Sony anbefaler ikke brug af et HDMI-DVI-omformerkabel. Når der vælges tv- eller tunerindgang, bruges det sidst valgte videosignal. Systemet understøtter transmission med Deep Colour og "x.v.colour", der understøttes af HDMI ver DK

29 CB CR Trin 3b: Tilslutning af komponenter uden HDMI-stik Når du tilslutter en dvd-afspiller (optager), satellittuner, videobåndoptager, osv., uden HDMI-stik, kan du vælge systemets tilslutningskombination. Dette system indeholder en funktion til konvertering af videosignaler. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Funktion til konvertering af videosignaler" (side 34). Tilslutning af tv-skærm, projektor, osv. Følgende tegninger viser, hvordan et tv uden HDMI-stik og komponenterne sluttes til subwooferen. Tv-skærm, projektor, osv. Sådan kommer du i gang Lydsignal Videosignal eller FM AM Subwooferens bagside EZW-T COAXIAL ANTENNA A B BD IN DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI ONLY FOR SS-CT500 OPTICAL COAXIAL L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 A C C D eller Lydsignal Videosignal Lydsignal Videosignal Lydsignal Videosignal Satellit/kabel-tv-tuner "PlayStation 2" Dvd-afspiller (optager) A Lydkabel (medfølger ikke) B Digitalt optisk kabel (medfølger) C Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) D Digitalt koaksialkabel (medfølger ikke) : Signalretning fortsættes 29 DK

30 CB CR Bemærk Når tv'et ikke har et HDMI-stik, og når du vil bruge tv'et og andre komponenter med dette system, skal du slutte komponentens videostik direkte til tv'ets videostik og slutte komponentens lydstik til subwooferens lydstik. I dette tilfælde kan du dog ikke bruge GUI-menuen på tv'et. Konfigurer systemet fra subwooferens frontpaneldisplay (side 95). Du må ikke slukke systemet, når der afspilles video på tv'et fra en komponent. Hvis systemet er slukket, sender højttaleren ingen lyd fra den komponent, der afspiller. Tip Kontroller følgende, hvis lyden fra tv'et skal sendes via den højttaler, der er sluttet til subwooferen: At tv'ets lydudgangsstik er sluttet til subwooferens OPTICAL TV IN- eller TV ASSIGNABLE AUDIO IN-stik. At lyden fra tv'et er slået fra. Tilslutning af en komponent til VIDEO 1-stikkene Følgende tegninger viser tilslutning af en komponent med analogstik. Dvd-afspiller (optager), "PlayStation 2", satellit/kabel-tv-tuner, osv. Lydsignal Videosignal A B Subwooferens bagside FM AM EZW-T COAXIAL ANTENNA BD IN DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI ONLY FOR SS-CT500 OPTICAL COAXIAL L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 A Lydkabel (medfølger ikke) B Videokabel (medfølger ikke) : Signalretning 30 DK

31 CB CR Tilslutning af en komponent til VIDEO 2 IN-stikkene Følgende tegninger viser tilslutning af en komponent til VIDEO 2 IN-stikkene. Du kan angive en ny registrering for den analoge lydindgang med TV ASSIGNABLE AUDIO INstikkene, hvis de ikke bruges af tv'et. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Tilknytning af lydindgang" (side 81). Lydsignal eller Dvd-afspiller (optager), "PlayStation 2", satellit/kabel-tv-tuner, osv. Videosignal Sådan kommer du i gang A B C Subwooferens bagside FM AM EZW-T COAXIAL ANTENNA BD IN DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI ONLY FOR SS-CT500 OPTICAL COAXIAL L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 A Lydkabel (medfølger ikke) B Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) C Komponentvideokabel (medfølger ikke) : Signalretning Bemærk DIGITAL OPTICAL IN-stikkene får prioritet over TV ASSIGNABLE AUDIO IN-stikkene, når en komponent sluttes til systemet med begge stik. fortsættes 31 DK

32 CB CR Tilslutning af en komponent til VIDEO 3 IN-stikkene Følgende tegninger viser tilslutning af en komponent til VIDEO 3 IN-stikkene. Hvis satellittuneren eller kabel-tv-tuneren, osv. ikke har et OPTICAL OUT-stik, skal systemet tilsluttes med COAXIAL VIDEO 3 IN-stikket. Dvd-afspiller (optager), "PlayStation 2", satellit/kabel-tv-tuner, osv. Lydsignal Videosignal eller A B C Subwooferens bagside FM AM EZW-T COAXIAL ANTENNA BD IN DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI ONLY FOR SS-CT500 OPTICAL COAXIAL L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 A Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) B Digitalt koaksialkabel (medfølger ikke) C Komponentvideokabel (medfølger ikke) : Signalretning Bemærk DIGITAL COAXIAL IN-stikket får prioritet over DIGITAL OPTICAL IN-stikkene, når en komponent sluttes til systemet med begge stik. 32 DK

33 Indstilling af lydudgangen for den tilsluttede komponent Lyden sendes muligvis kun i 2-kanalsformat, afhængigt af de valgte indstillinger for lydudgangen på den tilsluttede komponent. Hvis dette er tilfældet, skal du indstille den tilsluttede komponent til at sende lyden som multikanalslyd (PCM, DTS, Dolby Digital). Yderligere oplysninger om indstillinger for lydudgange findes i betjeningsvejledningen til den tilsluttede komponent. Sådan kommer du i gang 33 DK

34 CB CR Funktion til konvertering af videosignaler Subwooferen indeholder en funktion til konvertering af videosignaler. Videosignaler og komponentvideosignaler kan sendes som HDMI-videosignaler (sendes kun fra HDMI TV OUT-stikket). Yderligere oplysninger om konvertering af billeder findes i afsnittet "Oversigt over konvertering af videoindgangs-/udgangssignal" (side 35). Konverteringsoversigt for subwooferens videoindgang/udgang Subwooferens bagside FM AM EZW-T COAXIAL ANTENNA Udgangssignaler BD IN DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI ABC ONLY FOR SS-CT500 OPTICAL COAXIAL L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 A B C Indgangssignaler OUTPUT-stik INPUT-stik HDMI IN A VIDEO IN B COMPONENT VIDEO IN C HDMI TV OUT Udgangssignalet er af samme type som indgangssignalet. Videosignalerne opkonverteres ikke. Videosignalerne opkonverteres og sendes via systemet. Bemærkning om konverterede videosignaler Når videosignaler fra en videobåndoptager, osv. konverteres af subwooferen og sendes til tv'et, kan billedet på tv-skærmen, afhængigt af videosignaludgangens status, være forvrænget i vandret retning, eller måske vises der slet intet billede. Hvis videobåndoptageren har en billedforbedringsfunktion, f.eks. TBC (Time Base Corrector), kan billederne være forvrænget, eller måske vises der slet ingen billeder. I dette tilfælde skal billedforbedringskredsløbet slås fra. 34 DK

35 Oversigt over konvertering af videoindgangs-/udgangssignal Yderligere oplysninger om menuindstillingen [Resolution] findes i afsnittet "Konvertering af opløsning for analoge videoindgangssignaler" (side 82). Menuindstillingen [Resolution] AUTO Komponentvideo (standardindstilling) Video 480/576p Komponentvideo 720p 1080i 1080p Indgangssignaler Udgang Video Komponentvideo Video Komponentvideo Video Komponentvideo Video HDMI TV OUT-stik Opløsningen indstilles automatisk, afhængigt af det tilsluttede tv. Videosignalerne opkonverteres og sendes via systemet. Sådan kommer du i gang Bemærk Hvis du vælger en opløsning i menuen [Resolution], der ikke understøttes af det tilsluttede tv, sendes billederne fra tv'et ikke korrekt. Konverterede HDMI-billedoutputsignaler undersøtter ikke "x.v.colour". Konverterede HDMI-billedoutputsignaler undersøtter ikke Deep Colour. 35 DK

36 CB CR Trin 4: Tilslutning af antenne Sådan tilsluttes AM-rammeantennen Faconen og længden på antennen er beregnet til at modtage AM-signaler. Antennen må ikke afmonteres eller rulles sammen. 1 Kun rammedelen må fjernes fra plasticfoden. 2 Monter AM-rammeantennen. 3 Slut kablerne til AM-antennens stik. Tryk ned på stikklemmen, og indsæt den del af kablerne, der vises ved *. Det er underordnet, hvilket stik kablerne sættes i. Subwooferens bagside FM AM EZW-T COAXIAL ANTENNA * DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI OPTICAL COAXIAL TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN ASSIGNABLE L L Y PB/ DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ PORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 Bemærk Du må ikke placere AM-rammeantennen i nærheden af systemet eller andre AV-komponenter, da det kan give støj. Tip Reguler AM-rammeantennens retning, så der sikres den bedste AM-lyd. 4 Sørg for, at AM-rammeantennen sidder godt fast ved at trække en smule i kablet. 36 DK

37 CB CR CB CR Tilslutning af FM-ledningsantennen Slut FM-ledningsantennen til FM 75 Ω COAXIAL-stikket. Subwooferens bagside DVD IN SAT/CATV IN EZW-T100 OPTICAL DIGITAL TV IN ASSIGNABLE VIDEO IN FM 75 COAXIAL TV OUT COMPONENT VIDEO IN COAXIAL VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN Y AM ANTENNA HDMI FM-ledningsantenne (medfølger) FM 75 Ω COAXIAL-stik Sådan kommer du i gang L L PB/ DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ PORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 Bemærk FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. Du må ikke bruge FM-ledningsantennen, mens den er rullet op. Sæt FM-ledningsantennen helt ind i stikket, og kontroller, at det sidder godt fast. Tip Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte subwooferen til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Subwooferens bagside EZW-T100 AM FM 75 COAXIAL ANTENNA Udendørs FM-antenne DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI OPTICAL COAXIAL TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN ASSIGNABLE L L Y PB/ DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ PORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 37 DK

38 Trin 5: Tilslutning af netledning Før du slutter subwooferens netledning til en stikkontakt, skal højttaleren sluttes til subwooferen (side 25). Subwooferens bagside Trin 6: Betjening af systemet med GUI (Graphical User Interface) GUI-menuen kan bruges, når subwooferens HDMI TV OUT-stik og tv'ets HDMI IN-stik tilsluttes med et HDMI-kabel (medfølger ikke). GUI-menuen gør det muligt at angive forskellige indstillinger og udføre justeringer. Indstillingerne og justeringerne kan også udføres med SYSTEM. I dette tilfælde skal du gå til afsnittet "Brug af systemmenuen" (side 95). Til stikkontakt Visning af GUI-menuen på tv'et Bemærk Netledning Tilslut netledningen, og vent i ca. 20 sekunder, før du tænder systemet ved at trykke på "/1. Brug systemet i nærheden af en stikkontakt. Hvis du observerer uregelmæssigheder i systemet, skal du omgående trække netledningen ud af stikkontakten. TV BD DVD TV AV SYSTEM STANDBY SAT/CATV DMPORT VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 TUNER/ BAND?/1 /CLEAR /ENTER C, X, x, c, DISPLAY GUI GUI RETURN/ EXIT HOME TOOLS/ OPTIONS 1 Slut et tv til subwooferen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Trin 3a: Tilslutning af komponenter med HDMI-stik" (side 27). 2 Tænd tv'et. 3 Tryk på?/1 for at tænde systemet. 38 DK

39 4 Skift indgangsvælger på tv'et, så systemets signal vises på tv-skærmen. 5 Tryk på GUI. "GUI " vises på subwooferens frontpaneldisplay, og GUI-menuen vises på tv-skærmen. 6 Tryk flere gange på X/x for at vælge det ønskede menuelement, og tryk derefter på eller c. Oversigt over menuerne Hver kategori indeholder følgende menuelementer. Input Gør det muligt at vælge indgang for systemet. Yderligere oplysninger om hver indgang findes i afsnittet "Brug af tv" (side 49) og "Brug af andre komponenter" (side 50). Music Gør det muligt at afspille lyd fra en komponent, der er sluttet til DIGITAL MEDIA PORTadapteren. Yderligere oplysninger om musikfunktionerne findes i afsnittet "DMPORT-funktionen" (side 52). Video Gør det muligt at afspille lyd og billeder fra en komponent, der er sluttet til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Yderligere oplysninger om videofunktionerne findes i afsnittet "DMPORT-funktionen" (side 52). FM/AM Gør det muligt at bruge radioen via systemet. Yderligere oplysninger om tunerbetjening findes i afsnittet "Brug af FM/AM-radio ved hjælp af GUI-menuen" (side 65) eller "Brug af FM/AMradio ved hjælp af subwooferens frontpaneldisplay" (side 67). Settings Gør det muligt at justere systemet med indstillingsmenuen. Sådan kommer du i gang [Level] Gør det muligt at justere niveauerne for højttaleren og subwooferen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Indstilling af højttalerens niveau" (side 78). [Surround] Gør det muligt at vælge det ønskede lydfelt. Yderligere oplysninger om justering af parametre findes i afsnittet "Brug af surroundeffekt" (side 56). fortsættes 39 DK

40 [Tone] Gør det let at justere bas- og diskantniveauet. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Justering af bas- og diskantniveauet" (side 57). [Audio] Gør det muligt at justere eller bruge nyttige lydfunktioner. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Justering af forsinkelsen mellem lyd og billede" (side 79), "Multipleks broadcast-lyd" (side 80), "Tilknytning af lydindgang" (side 81) eller "Lyd ved lav lydstyrke" (side 58). [Video] Gør det muligt at justere opløsningen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Konvertering af opløsning for analoge videoindgangssignaler" (side 82). [HDMI] Gør det muligt at betjene komponenter, der er sluttet til HDMI-stikkene. Yderligere oplysninger om justering af relevante parametre findes i afsnittet "Klargøring til "BRAVIA" Sync" (side 59). Yderligere oplysninger om output af HDMI-indgangssignaler findes i afsnittet "HDMI-billeder af højere kvalitet" (side 83). [System] Gør det muligt at ændre frontpaneldisplayets eller skærmens indstilling. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Ændring af lysstyrken for frontpaneldisplayet" (side 84) eller "Ændring af displayindstilling" (side 85). [S-AIR] Gør det muligt at betjene S-AIR-funktioner, f.eks. S-AIR id-indstillinger eller parring. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt" (side 85). Betjening med GUI-skærmen DISPLAY C, X, x, c, RETURN/ EXIT DISPLAY RETURN/ EXIT HOME GUI TOOLS/ OPTIONS GUI 1 Tryk på GUI. "GUI " vises på subwooferens frontpaneldisplay, og GUI-menuen vises på tv-skærmen. 2 Tryk flere gange på X/x for at vælge den ønskede menu. 3 Tryk på eller c for at åbne menuen. Listen over menuelementer vises på tvskærmen. 40 DK

41 4 Tryk flere gange på X/x for at vælge det menuelement, der skal justeres. 5 Tryk på for at åbne menuelementet. Sådan lukkes GUI-menuen Tryk på GUI. Sådan kommer du i gang 6 Tryk flere gange på X/x for at vælge den parameter, der skal justeres. 7 Tryk på eller c for at åbne parameteren. 8 Tryk flere gange på X/x for at vælge den ønskede indstilling. 9 Tryk på for at angive indstillingen. 10 Gentag trin 2 til 9 for at gemme andre indstillinger. Sådan skiftes til forrige skærm Tryk på RETURN/EXIT. Sådan aktiveres eller deaktiveres den elektroniske programoversigt Tryk på DISPLAY. fortsættes 41 DK

42 Oversigt over GUI-menuen Følgende elementer kan indstilles med GUI på fjernbetjeningen. Input TV BD DVD SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 Music ipod Option* System GUI Bluetooth Adapter GUI Network Client ipod Walkman Mobile Phone Video ipod Option* System GUI Adapter GUI ipod FM Auto Tuning Option* FM Mode Direct Tuning Memory Name Input AM Auto Tuning Option* Memory Direct Tuning Name Input 42 DK

43 Settings Level Center Level Surround Tone Audio Subwoofer Level D.Range Comp Sound Field Setup Bass Level Treble Level A/V Sync Dual Mono Audio Assign Sådan kommer du i gang Video HDMI System S-AIR Night Mode Resolution Control for HDMI Volume Limit HDMI Pass Through Video Direct Dimmer Display S-AIR ID S-AIR Mode RF Change S-AIR Standby Pairing * Dette element vises, når du trykker på TOOLS/OPTIONS i de enkelte menuer. 43 DK

44 CB CR Tilslutning af andre komponenter Sådan tilsluttes DIGITAL MEDIA PORT-adapteren Du kan afspille billede og lyd fra en komponent, der er sluttet til subwooferen med en DIGITAL MEDIA PORT-adapter. Subwooferens bagside FM AM EZW-T COAXIAL ANTENNA BD IN DVD IN SAT/CATV IN TV OUT HDMI ONLY FOR SS-CT500 OPTICAL COAXIAL L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 : Signalretning DIGITAL MEDIA PORT-adapter Bemærk Du må ikke tilslutte eller fjerne DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, mens systemet er tændt. Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, skal du sørge for, at stikket sættes i, så pilen er ud for pilen på DMPORT-stikket. DIGITAL MEDIA PORT-adapteren tages ud ved at trykke på A og holde dem inde, mens du trækker i stikket. A 44 DK

45 CB CR Sådan bruges det trådløse system Systemet er kompatibelt med S-AIR-funktionen, der gør det muligt oprette lydtransmission mellem subwooferen og et S-AIR-produkt (medfølger ikke). Når du har et S-AIR-produkt, skal du oprette lydtransmission. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se side 85. Subwooferens bagside ONLY FOR SS-CT500 Dæksel over åbning BD IN DVD IN SAT/CATV IN EZW-T100 OPTICAL FM 75 COAXIAL TV OUT AM COAXIAL ANTENNA HDMI Sådan kommer du i gang L TV IN VIDEO 2 IN VIDEO 3 IN VIDEO 3 IN DIGITAL VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN CENTER ASSIGNABLE Y R L L PB/ SPEAKER DC 5V ONLY FOR 0.7A MAX SS-CT500 PR/ DMPORT R R AUDIO IN AUDIO IN REMOTE CTRL TV VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 FORSIGTIG Der er ingen grund til at fjerne dækslet over åbningen, før du skal bruge et S-AIR-produkt. 45 DK

46 Afspilningsindstillinger Oversigt over dele og knapper Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes. Subwoofer Højttaler INPUT SELECTOR - VOLUME + A?/1 (tændt/standby) Tryk på denne knap for at tænde eller slukke systemet. B INPUT SELECTOR Tryk på denne knap for at vælge den indgangskilde, der skal afspilles. Hver gang du trykker på knappen skifter indgangskilden som følger: TV t BD t DVD t SAT/CATV t VIDEO 1 t VIDEO 2 t VIDEO 3 t FM t AM t DMPORT t TV C VOLUME +/ Tryk på en af disse knapper for at regulere lydstyrken. D Fjernbetjeningsmodtager Ret fjernbetjeningen mod modtageren. E Frontpaneldisplay Her kan systemets status kontrolleres. 46 DK

47 Frontpaneldisplay (subwoofer) POWER / ACTIVE STANDBY A Indikatoren POWER / ACTIVE STANDBY Lyser som følger: Grøn: Systemet er tændt. Lyser ikke: Systemet slukkes. Gul: Systemet slukkes, og [HDMI Pass Through] i menuen [HDMI] indstilles til [ON] eller [AUTO], eller [S-AIR Standby] i menuen [S-AIR] indstilles til [ON]. B Indikatorer for lydafkodning Lyser afhængigt af lydindgangssignalerne. C SLEEP (97) Blinker, når timerfunktionen er slået til. D TUNED (67) Lyser, når der modtages en radiostation. E S-AIR (85) Lyser, når der sættes en S-AIR-sender (medfølger ikke) i subwooferen, og når systemet overfører lyden. F HDMI (27, 99) Lyser, når der bruges HDMI-udstyr. G ST/MONO (67) Lyser, afhængigt af radioens stereo- eller monostatus. H COAX/OPT Lyser, afhængigt af det kabel, der bruges. I MUTING Lyser, når der er slukket for lyden. J Område til visning af meddelelser Viser lydstyrken, den valgte indgangskilde, lydindgangssignal, osv. K NIGHT (58) Lyser i tilstanden NIGHT. Afspilningsindstillinger fortsættes 47 DK

48 Fjernbetjening Dette afsnit beskriver knapper til betjening af subwooferen og højttaleren. Yderligere oplysninger om knapper til betjening af tilsluttede komponenter findes på side 72. Bemærk Ret fjernbetjeningen mod subwooferens eller højttalerens fjernbetjeningsmodtager ( ). TV BD TV AV VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 TUNER/ BAND /CLEAR DISPLAY RETURN/ EXIT TV DVD HOME SYSTEM STANDBY SAT/CATV DMPORT PROG /ENTER GUI TOOLS/ OPTIONS A?/1 (tændt/standby) Tryk på denne knap for at tænde eller slukke systemet. B Indgangsvælgere Tryk på en af disse knapper for at vælge den ønskede komponent. Knapperne er som standard indstillet til betjening af Sony-komponenter. Indgangsvælgernes standardindstillinger kan ændres, så de passer til komponenterne i dit system. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Ændring af indgangsvælgerens tilknytning på fjernbetjeningen" (side 75). C GUI Tryk på denne knap for at åbne GUImenuen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Trin 6: Betjening af systemet med GUI" (side 38). D SYSTEM Tryk på denne knap for at åbne systemmenuen på subwooferens frontpaneldisplay (side 95). E SOUND FIELD Tryk på denne knap for at vælge lydfeltet (side 56). F (fjern lyd) Tryk på denne knap for at slå lyden fra. G 2 +/ Tryk på en af disse knapper for at regulere lydstyrken. H C, X, x, c eller Tryk på knappen C, X, x eller c for at vælge menuelementer. Tryk derefter på for at bekræfte valget. THEATRE SOUND FIELD SYSTEM BD/DVD TOP F1 F2 DIGITAL ANALOG AUDIO * Knappen 5, N og PROG + er blindfingermarkeringsknapper. Brug dem som hjælp under betjeningen. 48 DK

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation 3-291-731-12(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G900 RHT-G1500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-066-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G5 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-136-892-21(1) Softwaren til denne afspiller kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på adressen: http://support.sony-europe.com BD/DVD Home Theatre

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-205-12(2) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA2400ES 2008 Sony Corporation ADVARSEL Dette apparat må ikke udsættes for væske eller fugt, da det udgør en brandfare

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Home Audio System Kodin äänentoistojärjestelmä Lydanlegg til hjemmet Ljudanläggning för hemmabruk

Home Audio System Kodin äänentoistojärjestelmä Lydanlegg til hjemmet Ljudanläggning för hemmabruk Home Audio System Kodin äänentoistojärjestelmä Lydanlegg til hjemmet Ljudanläggning för hemmabruk Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DA FI NO SV GTK-XB60/XB90 ADVARSEL Mindsk

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-190-828-15(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot