DVD Home Theatre System

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD Home Theatre System"

Transkriptio

1 (2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation

2 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. Og placer ikke tændte stearinlys på enheden. Undlad at anbringe objekter fyldt med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring ikke enheden og disks i nærheden af udstyr med kraftige magneter, såsom mikrobølgeovne eller store højttalere. Anbring ikke tunge genstande på enheden. Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens indvendigt i hjemmebiograf-systemet, der kan beskadige linserne. Første gang du installerer enheden, eller hvis enheden er blevet flyttet fra et koldt til et varmt sted, bør der gå ca. 30 min., før den tages i brug. Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes som farligt affald. Forholdsregler Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærkaten sidder på bagsiden af enheden. Sikkerhed Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden kontrolleres af en autoriseret reparatør, før den tages i brug igen. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve enheden er blevet slukket. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge enheden i en længere periode. Du skal tage stikket ud ved at trække i stikket, aldrig i ledningen. Installation Sørg for rigelig luftcirkulation for at forhindre indvendig varmeophobning. Anbring ikke enheden på overflader (tæpper o.l.) eller tæt på materialer (gardiner o.l.), der kan blokere ventilationsåbningerne. Anbring ikke enheden tæt på varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser. Anbring ikke enheden i skrå stilling. Den er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling. 2 DK

3 Velkommen! Tak, fordi du har købt dette Sony DVD Hjemmebiograf-system. Inden du tager produktet i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt og gemme den til senere brug. Forholdsregler Strømkilder Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Placering Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af afspilleren. Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid, bliver kabinettet for varmt at røre ved. Dette er ikke en fejl. Du bør dog undgå at røre kabinettet. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, hvor der er dårlig ventilation, da dette kan medføre overophedning. Undgå at blokere ventilationsåbningerne ved at anbringe noget på afspilleren. Afspilleren er udstyret med en høj effekt-forstærker. Hvis ventilationsåbningerne øverst blokeres, kan enheden blive for varm, og der kan opstå fejl. Anbring ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan blokere ventilationsåbningerne i bunden af afspilleren. Anbring ikke afspilleren nær varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Betjening Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes kondensvand på linserne inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal disken fjernes, hvorefter afspilleren skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten fordamper. Hvis du flytter afspilleren, skal eventuelle disks fjernes, da den ellers kan blive beskadiget. Lydstyrkeregulering Skru ikke op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, hvis der pludselig afspilles en sektion med meget kraftige lydsignaler. Rengøring Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin. Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med afspilleren. Diskrengøring Brug ikke cd/dvd-rensedisks, da sådanne kan forårsage fejl. Tv-skærmens farver Hvis højttalerne forstyrre tv-skærmens farver, skal tv'et straks slukkes. Det kan tændes igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal højttalerne placeres længere væk fra tv'et. Fabriksskiltet sidder på bagsiden af enheden. VIGTIGT! Vigtigt: Denne afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er særlig følsomme over for dette. Flytning af afspilleren Følg nedenstående fremgangsmåde, når du flytter afspilleren for at beskytte de interne dele: 1 Tag disken ud af afspilleren. 2 Sluk afspilleren. 3 STANDBY-indikatoren på afspilleren lyser, og "SEE YOU" vises på frontpaneldisplayet. 4 "STANDBY" blinker på frontpaneldisplayet. 5 Når "STANDBY" holder op med at blinke, er frontpaneldisplayet tomt (STANDBYindikatoren lyser). 6 Tag netledningen ud af stikket. DK 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Velkommen!...3 Forholdsregler...3 Om denne betjeningsvejledning...6 Denne afspiller kan afspille følgende disks...6 Diskudtryk...6 Bemærkninger vedr. disks...8 Oversigt over kontrolmenudisplayet...9 Introduktion Udpakning...11 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen...11 Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet...12 Trin 2: Antennetilslutning...20 Trin 3: Tilslutning af tv- og videokomponenter...21 Trin 4: Tilslutning af netledning...23 Trin 5: Justering af det trådløse system...23 Trin 6: Udførelse af Hurtig installation...27 Indstilling af højttalerne...29 Afspilning af disks Afspilning af disks...30 Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk...32 (Genoptag afspilning) Brug af dvd'ens menu...33 Afspilning af video-cd'er med PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (Ver. 2.0)...34 (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) Afspilning af et MP3-lydspor...35 Afspilning af JPEG-billedfiler...36 Oprettelse af dit eget program...39 (Programafspilning) Afspilning i vilkårlig rækkefølge...40 (Afspilning i vilkårlig rækkefølge) Afspilning flere gange...42 (Gentag afspilning) Søgning efter et bestemt punkt på en disk (Scan, afspilning i slowmotion) Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/ album/fil Visning af oplysninger om disken Lydindstillinger Lydændringer Surroundsound Brug af lydeffekten Brug af yderligere funktioner Ændring af vinkler Visning af undertekster Låsning af disks (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING) Andre betjeningsmuligheder Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening Brug af funktionen SONY TV DIRECT Brug af videoen eller en anden enhed Radio Brug af radiodatasystemet (RDS) Brug af timerfunktionen Gendannelse af standardindstillinger Indstillinger og justeringer Brug af installationsmenuen Indstilling af sproget til displayet og lydsporet (SPROG-INDSTILLING) Visningsindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) Brugerindstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) Højttalerindstillinger (HØJTTALEROPSÆTNING) 4 DK

5 Hurtig installation og nulstilling...79 (INSTALLATION) Yderligere oplysninger Fejlfinding...80 Specifikationer...83 Ordliste...84 Oversigt over visning og knapper...88 Liste over sprogkoder...93 Liste over menupunkter i dvd'ens installationsmenu...94 Indeks...95 Lynoversigt over fjernbetjeningen DK

6 Om denne betjeningsvejledning Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på afspilleren, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen. Følgende symboler findes i denne vejledning. Symbol Betydning Funktioner til afspilning af DVD VIDEO'er, dvd-r/dvd-rw i videotilstand og dvd+r/dvd+rw Funktioner til afspilning af video-cd Funktioner til afspilning af cd Funktioner til afspilning af Super Audio CD'er og lyd-cd'er Funktioner til afspilning af MP3*-lydspor Funktioner til JPEG-filer * MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret af ISO/MPEG, som komprimerer lyddata. Denne afspiller kan afspille følgende disks Diskformat DVD VIDEO Super Audio CD Video-cd Disklogo Diskformat Cd-r/cd-rw (lyd) (MP3- filer) (JPEGfiler) "DVD VIDEO"-logoet er et varemærke. Diskudtryk Disklogo Titel Den længste sektion af et billede eller musik på en dvd, film, osv. i videoprogrammer eller et helt album i lydprogrammer. Kapitel Sektioner af et billede eller et musikstykke, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Ikke alle disks indeholder kapitler. Album Sektion af et musikstykke eller et billede på en data-cd, der indeholder MP3-lydspor eller JPEG-filer. Spor Sektion af et billede eller et musikstykke på en video-cd, Super Audio CD, cd eller MP3. Indeks (Super Audio CD, cd)/ videoindeks (video-cd) Et nummer, der opdeler et spor i sektioner, så du lettere kan finde det ønskede punkt på en video-cd eller en Super Audio CD. På nogle disks er der ikke optaget indekser. Sekvens På en video-cd med PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (side 34) er menuskærmbillederne, levende billeder og stillbilleder opdelt i sektioner, der kaldes "sekvenser". Fil Sektion af et billede på en data-cd, der indeholder JPEG-billedfiler. Lyd-cd 6 DK

7 Dvdstruktur Video-cd-, Super Audio CDeller cdstruktur MP3- struktur JPEGstruktur Bemærkning vedr. PBC (Playback Control Afspilningskontrol) (video-cd'er) Denne afspiller kan afspille video-cd'er af både Ver. 1.1 og Ver Afhængigt af disktypen kan du gøre brug af to typer afspilninger. Disktype Video-cd'er uden PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (Ver. 1.1-disks) Video-cd'er med PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (Ver. 2.0-disks) Titel Kapitel Spor Indeks Album Spor Album Fil Du kan Disk Disk Disk Disk Afspille video (levende billeder) og musik. Afspille interaktive programmer ved hjælp af menuer på tvskærmen (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) og bruge Ver. 1.1-disks. Det er desuden muligt at afspille stillbilleder i høj opløsning, hvis disse er optaget på disken. Om Multi Session CD Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når den første session indeholder et MP3-lydspor. Det er også muligt at afspille MP3-spor, der er optaget i senere sessioner. Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner. Hvis lydspor og billeder i musik-cd-format eller video-cd-format optages i den første session, er det kun den første session, der afspilles. Områdekode Afspilleren har en områdekode på bagsiden, hvilket betyder, at den kun kan afspille dvd'er, der er mærket med en tilsvarende områdekode. Afspilleren kan også afspille dvd'er, der er mærket ALL. Hvis du forsøger at afspille andre dvd'er, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region.] på tvskærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på dvd'en, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område. Eksempler på disks, som afspilleren ikke kan afspille Følgende disktyper kan ikke afspilles i afspilleren: Cd-rom'er (undtagen ".MP3", ".JPG", eller ".JPEG") Cd-r/cd-rw-disks undtagen dem, der er optaget i følgende formater: lyd-cd-format Video-cd-format MP3-/JPEG-format, der er i overensstemmelse med ISO9660* niveau 1/niveau 2 eller dets udvidede format, Joliet Datasektioner på cd-extra'er Dvd-rom Dvd-lyddisks Dvd-ram Dvd-rw i VR-tilstand (videoptagelse) Progressive JPEG-filer * Et logisk fil- og mappeformat på cd-rom'er, defineret af ISO (International Standard Organization) Undgå at indsætte følgende disks: En dvd med en anden områdekode (side 7, 86). En disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet). fortsættes 7 DK

8 En disk med påklæbet papir eller klistermærker. En disk med tape eller cellofantape. Bemærkninger vedr. cd-r/cd-rw/dvd-r/dvdrw (videotilstand)/dvd+r/dvd+rw Visse cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw (videotilstand)/dvd+r/ dvd+rw kan ikke afspilles på denne afspiller. Dette kan skyldes optagelsens kvalitet, cd'ens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at der ikke kan afspilles disks, der er oprettet i Packet Write-format. Musikdisks med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Bemærkning vedr. afspilningsfunktioner for dvd'er og video-cd'er Nogle afspilningsfunktioner for dvd'er og videocd'er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Eftersom denne afspiller afspiller dvd'er og video-cd'er i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også de instruktioner, der følger med dvd'erne eller video-cd'erne. Ophavsret Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Denne afspiller gør brug af Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II) afpasset matrixsurrounddekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, Inc. "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Bemærkninger vedr. disks Håndtering af disks Tag fat i diskens kant for ikke at gøre den beskidt. Rør ikke ved overfladen. Sæt ikke papir eller tape fast på disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt. Anbring disken i coveret efter afspilning. Rengøring Rengør disken med en renseklud før afspilning. Aftør disken fra midten og ud. Brug ikke opløsningsmidler, såsom rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er. Denne afspiller kan kun afspille en almindelig rund disk. Hvis du forsøger at afspille en disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet), kan det medføre fejlfunktion. Brug ikke en disk, hvor der er påsat mærkater eller fastgjort ringe. 8 DK

9 Oversigt over kontrolmenudisplayet Vælg den ønskede funktion med kontrolmenuen. Kontrolmenudisplayet vises, når der trykkes på DVD DISPLAY. Yderligere oplysninger findes på de sider, der er angivet i parenteserne. Aktuelt titelnummer (Video-cd/Super Audio CD/cd: spornummer) Aktuelt kapitelnummer (Video-cd/Super Audio CD/ cd: indeksnummer) Spilletid Disknavn eller disktype Samlede antal optagne titler eller spor Aktuel titel DVD 1 2 ( 2 7 ) TITEL ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 Samlede antal optagne kapitler eller indekser Afspilningsstatus (NAfspilning, XPause, xstop, osv.) DVD Den type disk, der afspilles Ikon for valgt kontrolmenupunkt Kontrolmenupunkter 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK Aktuel indstilling Indstillinger Funktionsnavn for valgt kontrolmenupunkt Betjeningsmeddele UNDERTEKST Vælg: ENTER Oversigt over kontrolmenupunkter PLADE TITEL (kun dvd) (side 44)/ SEKVENS (kun video-cd ved PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol))/ SPOR (kun video-cd) (side 44) KAPITEL (kun dvd) (side 45)/ INDEKS (kun video-cd) (side 45) ALBUM (kun MP3) (side 35, 44) SPOR (kun Super Audio CD/cd/ MP3) (side 35, 44) Viser navnet eller typen på den disk, der ilægges. Vælger den titel (dvd) eller det spor (video-cd), der skal afspilles. Viser sekvensen (video-cd ved PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol). Vælger det kapitel (dvd) eller det indeks (video-cd), der skal afspilles. Vælger det album (MP3), der skal afspilles. Vælger det spor (Super Audio CD/cd/MP3), der skal afspilles. (side 45) INDEKS (kun Super Audio CD/cd) KLOKKEN (side 45) Viser indekset og vælger det indeks (Super Audio CD), der skal afspilles. Viser den forløbne og den resterende spilletid. Angiver tidskoden for søgning efter billeder og musik. LYD (kun dvd/video-cd/super Audio CD/cd/MP3) (side 51) Ændrer lydindstillingen. (side 57) UNDERTEKST (kun dvd) Viser underteksterne. Ændrer sprog for undertekster. fortsættes 9 DK

10 ALBUM (kun JPEG) (side 36) FIL (kun JPEG) (side 36) DATO (kun JPEG) (side 50) VINKEL (kun dvd) (side 56) INDSTILLING (kun video-cd/ Super Audio CD/cd/MP3/JPEG) (side 41) GENTAG (side 42) BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING (side 58) Vælger det album (JPEG), der skal afspilles. Vælger den fil (JPEG), der skal afspilles. Viser datoen. Ændrer vinklen. Vælger afspilningstilstand. Afspiller hele disken (alle titler/alle spor), en titel/et kapitel/ spor/album eller indholdet af et program flere gange. Indstiller disken, så den ikke kan afspilles. Tip Hver gang, du trykker på DVD DISPLAY, ændres kontrolmenuen på følgende måde: Kontrolmenudisplay m Kontrolmenudisplay fra Punkterne på kontrolmenuen varierer, afhængigt af disken. Kontrolmenuens indikatorikon lyser grønt t, medmindre du indstiller [GENTAG] til [FRA]. Indikatoren [VINKEL] lyser kun grønt, når der er optaget flere vinkler på en disk. 10 DK

11 Introduktion Udpakning Kontroller, at du har følgende dele: Højttalere (5) Subwoofer (1) Surroundforstærker (1) Kabelskjuler (1) Kabelholder (1) Skrue (1) IR-sender* (1) IR-modtager* (1) Fod til IR-modtager (1) AM-rammeantenne (1) FM-ledningsantenne (1) Højttalerkabler (3,5 m 3, 5 m 2) Fjernbetjening (RM-SP240) (1) R6-batterier (AA) (2) Beskyttelsespuder (4) Betjeningsvejledning Højttalere Tilslutning og installation (kort) (1) Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Sæt to R6-batterier (AA) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol vender korrekt. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren. Introduktion * Kablerne til IR-senderen og -modtageren er kun beregnet til dette system. Du kan ikke bruge andre forlængerledninger. Bemærk! Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri. Undgå at tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller direkte lys fra lamper. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 11 DK

12 Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet Tilslut det medfølgende højttalersystem ved hjælp af de medfølgende højttalerkabler, og sørg for, at indgangenes farver svarer til farverne på kablerne. Slut surroundhøjttalerne til surroundforstærkeren, der modtager lyd via det trådløse system. Tilslut kun de højttalere, der leveres med denne afspiller. Du opnår den bedste surroundsound ved at angive højttalerparametre (afstand, niveau, osv.) som beskrevet på side 29. Nødvendige kabler Højttalerkabler Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. ( ) (+) ( ) (+) kabelkappe Nødvendigt udstyr til det trådløse system IR-sender Sender lyden via infrarøde stråler. Slut senderen til afspilleren. IR-modtager Modtager lyden via infrarøde stråler. Slut modtageren til surroundforstærkeren. 12 DK

13 Når du bruger foden på IR-modtageren, skal den monteres, så deltamærkerne på IR-modtageren og foden er ud for hinanden. IR-modtager Deltamærker Introduktion Fod til IR-modtager Surroundforstærker Modtager lyden fra IR-modtageren og sender den videre til surroundhøjttalerne. Slut surroundhøjttalerne og IR-modtageren til surroundforstærkeren. POWER POWER ON-LINE Sådan fastgør du beskyttelsespuderne Sæt de medfølgende beskyttelsespuder på centerhøjttaleren som vist for at undgå, at højttaleren vibrerer eller flytter sig under afspilning. fortsættes 13 DK

14 Klemmer til højttalertilslutning Tilslut Fronthøjttalere Surroundhøjttalere Centerhøjttaler Subwoofer IR-sender IR-modtager Højre fronthøjttaler (R) Til SPEAKER FRONT L-klemme (hvid) og R-klemme (rød) SPEAKER SURR L-klemme (blå) og R-klemme (grå) SPEAKER CENTER-klemme (grøn) SPEAKER WOOFER-klemmer (lilla) DIR-T1-stik på afspilleren (pink) DIR-R1-stik på surroundforstærkeren (lyseblå) Venstre fronthøjttaler (L) Centerhøjttaler Subwoofer Farvemærkat SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L VIDEO AUDIO IN R L EURO AV WOOFER WOOFER DIR-T1 SAT R AUDIO IN L OUTPUT(TO TV) COAXIAL AM FM 75 IR-sender Surroundforstærker IR-modtager DIR-R1 SPEAKER SURROUND L SURROUND R Surroundhøjttaler (R) Surroundhøjttaler (L) 14 DK

15 Bemærkning vedr. placering af højttalerne Højttalerne må ikke anbringes i skrå stilling. Højttalerne må ikke anbringes på steder, hvor de udsættes for: Meget varme eller kulde Støv eller snavs Meget fugt Vibrationer Direkte sollys Du skal være forsigtig med at anbringe subwooferen eller en højttalerfod, der er tilsluttet front-/surroundhøjttalerne, på et specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da dette kan medføre pletter eller misfarvning. Du må ikke læne dig op af højttalerne eller lade børn lege med dem, da de kan vælte. Introduktion Bemærkninger vedr. placering af IR-sender og -modtager Anbring ikke IR-modtageren på et sted med direkte sollys, eller hvor den udsættes for kraftigt lys fra f.eks. en glødelampe. Kablerne til IR-senderen og -modtageren er kun beregnet til dette system. Du kan ikke bruge andre forlængerledninger. Bemærk! Sørg for, at højttalerkablets isolering ikke hænger fast i SPEAKER-klemmen. Tip Tilslut højttalerkablet, når du har bøjet højttalertråden for enden af isoleringsdelen. På denne måde undgår du, at højttalerkablet sætter sig fast i SPEAKER-klemmen. 15 DK

16 Om surroundforstærkeren Når du har tilsluttet surroundforstærkeren, kan du montere kabelskjuleren for at holde styr på og skjule kablerne. Montering af kabelskjuler 1 Monter kabelskjuleren ved at skubbe den ned langs rillerne på kanten af surroundforstærkeren. Kabelskjuler 3 Skru kabelholderen på plads med den medfølgende skrue. Skrue Surroundforstærker Riller Tryk ned på kabelskjuleren, indtil den klikker på plads.vend surroundforstærkeren, og gem kablerne i kabelskjuleren. 2 Sæt kabelholderen i åbningerne på kabelskjuleren, og tryk den på plads. Bemærk! Kabelskjuleren og -holderen må ikke bruges uden den medfølgende skrue. Fjern skruen på kabelholderen, før du afmonterer kabelskjuleren. Hvis kabelskjuleren fjernes, mens skruen sidder i, kan den gå i stykker. Ved afmontering skal kabelskjuleren trækkes forsigtigt til side. Kabelholder Surroundforstærker Tapper 16 DK

17 Sådan undgår du at kortslutte højttalerne Kortslutning af højttalerne kan beskadige afspilleren. Følg nedenstående anvisninger for at undgå kortslutning, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med andre højttalerklemmer eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel. Eksempler på højttalerkabler i dårlig stand En afisoleret ende af et højttalerkabel, der er i kontakt med en anden højttalerklemme. Afisolerede kabelender, der er i kontakt med hinanden, da der er fjernet for meget isolering. Introduktion Når alle komponenter, højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone for at kontrollere, om alle højttalerne er tilsluttet korrekt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udsendelse af en testtone, skal du se side 78. Hvis der ikke kommer lyd ud af en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis testtonen høres fra en anden højttaler end den, der aktuelt vises på frontpaneldisplayet, kan højttaleren være kortsluttet. Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen. Bemærk! Sørg for at sætte højttalerkablet i den korrekte klemme: 3 til 3 og # til #. Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget. Hvis højttalerkablet sættes i det forkerte stik, eller hvis der skrues så meget op for lydstyrken, at der er risiko for kortslutning, skifter afspilleren til standby, og indikatoren STANDBY blinker rødt. Sker dette, skal du afbryde strømmen til afspilleren ved at trække netledningen ud af stikkontakten. Sæt derefter ledningen i igen, og tænd afspilleren. Indikatoren POWER/ON LINE slukkes, hvis højttalerkablet sættes i det forkerte stik i surroundforstærkeren, eller hvis der skrues så meget op for lydstyrken, at der er risiko for kortslutning. Sker dette, skal du afbryde strømmen til surroundforstærkeren ved at trække netledningen ud af stikkontakten. Sæt derefter ledningen i igen, og tænd forstærkeren. Sådan skifter du et højttalerkabel Hvis du vil bruge et andet højttalerkabel, skal du sætte stikket på et andet kabel. Afmontering Griberanordning Sørg for, at griberanordningen vender nedad. Tryk stikket ned mod en plan overflade, og hold den der, mens kablet trækkes ud af stikket. fortsættes 17 DK

18 Montering Tryk stikket ned mod en plan overflade, og monter det nye højttalerkabel. Bemærk, at kablet med stregen skal monteres i stikkets minusside (-). Bemærk! Pas på, du ikke beskadiger overfladen af bordet, e.l., når du afmonterer/monterer højttalerkablerne. Når du bruger subwooferkablet skal du være opmærksom på, at de negative kabler er de to yderste sorte kabler eller kablerne med bogstaver. ( ) ( ) (+) ( ) (+) ( ) Hvis subwooferkablet sættes i det forkerte stik, blinker STANDBY-indikatoren, og afspilleren går i standby. Tip Alle højttalerkabler af typen AWG 18-AWG 22 kan bruges. Før du monterer et nyt kabel, skal du fjerne 10 mm af isoleringen og sno de blottede ledningstråde i begge kabler. 10 mm 18 DK

19 Om det trådløse system Det trådløse system bruger et digitalt, infrarødt lydoverførselssystem (Digital Infrared Audio Transmission). Se side 84. Nedenstående tegning viser det infrarøde overførselsområde (rækkevidden for de infrarøde stråler). Set fra oven Infrarødt signal Set fra siden Infrarødt signal Introduktion IR-sender Ca. 10 m IR-sender Ca. 10 m IR-modtager IR-modtager Bemærk! Anbring ikke IR-modtageren på et sted med direkte sollys, eller hvor den udsættes for kraftigt lys f.eks. fra en glødelampe. Brug kun den IR-sender og -modtager, der fulgte med dette system. fortsættes 19 DK

20 Trin 2: Antennetilslutning Tilslut de medfølgende AM/FM-antenner, så du kan høre radio. Klemmer til antennetilslutning Tilslut AM-rammeantenne FM-ledningsantenne Til AM-klemme FM 75Ω COAXIAL-stik AM-rammeantenne SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L VIDEO AUDIO IN R L EURO AV WOOFER WOOFER DIR-T1 SAT R AUDIO IN L OUTPUT(TO TV) COAXIAL AM FM 75 FM-ledningsantenne Bemærk! Placer AM-rammeantennen på afstand af afspilleren og andet udstyr for at undgå støj. FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. Når du tilslutter den medfølgende AF-rammeantenne, skal ledning (A) eller ledning (B) sættes i stikket. AM A B Tip Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialt kabel (ekstraudstyr) og slutte afspilleren til en udendørs FM-antenne, som vist nedenfor. System Udendørs FM-antenne COAXIAL AM FM DK

21 Trin 3: Tilslutning af tv- og videokomponenter Nødvendige kabler SCART-kabel (EURO AV) til tilslutning af tv (ekstraudstyr) Introduktion Lydkabler (ekstraudstyr) Når du tilslutter et kabel, skal du sørge for at sætte de farvemærkede stik i de korrekte komponentstik. Stik til tilslutning af videoudstyr og lydkomponenter Tilslut Til Tv (VIDEO IN) T EURO AV OUTPUT (TO TV)-stik Videobåndoptager (AUDIO OUT) VIDEO (AUDIO IN)-stik Digital satellitmodtager (AUDIO SAT (AUDIO IN)-stik OUT) Tilslutning af afspilleren til et tv Hvid (L/audio) Rød (R/audio) Slut afspilleren til tv'et med SCART-kablet (EURO AV). SCART-kablet (EURO AV) skal sættes i afspillerens T EURO AV OUTPUT (TO TV)-stik. Når du bruger et SCART-kabel (EURO AV), skal du kontrollere, at tv'et understøtter S-video- eller RGB-signalerne. Hvis tv'et understøtter S-video, skal tv'ets indgangstilstand ændres til RGB-signaler. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med det tv, der skal tilsluttes. fortsættes 21 DK

22 SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L VIDEO AUDIO IN R L EURO AV WOOFER WOOFER DIR-T1 SAT R L AUDIO IN OUTPUT(TO TV) COAXIAL AM FM 75 OUT OUTPUT AUDIO OUT OUT OUTPUT AUDIO OUT IN L L R R Videobåndoptager Digital satellitmodtager Bemærk! Sæt stikkene godt fast for at undgå uønsket støj. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. Afspilleren kan ikke udsende outputsignaler fra komponenter. Afspilleren kan ikke udsende lydsignaler fra det tilsluttede tv. Afspilleren kan kun udsende lydsignaler fra det tilsluttede tv via systemhøjttalerne. Tip Når lyden fra tv'et eller stereolyden fra en 2-kanalskilde skal sendes ud gennem de 6 højttalere, skal du vælge et andet lydfelt end "AUTO FORMAT DIRECT AUTO" eller "2CHANNEL STEREO" (side 53). Hvis der opstår forvrængning under afspilning af en komponent, der er sluttet til VIDEO AUDIO IN-stikket, skal komponenten tilsluttes SAT AUDIO IN-stikket. Sådan kan du få lyden fra en spillemaskine (f.eks. PlayStation 2) til at gå gemmen afspilleren Slut spillemaskinens lydudgangsstik til afspillerens SAT AUDIO IN-stik (L/R) ved hjælp af lydkablerne (ekstraudstyr). Bemærk! Afspilleren kan ikke udsende S-videosignaler. Når du vælger VIDEO eller SAT ved at trykke på FUNCTION (side 66), udsendes lydsignalet fra AUDIO L/Rstikkene via de tilsluttede højttalere. Lydsignalet sendes ikke gennem T EURO AV OUTPUT (TO TV)-stikket. Tv Tilslutning af tv med standard-4:3-skærm Billedet kan muligvis ikke være på tv-skærmen. Dette afhænger af den valgte disk. Yderligere oplysninger om ændring af formatforhold findes på side DK

23 POWER POWER ON-LINE Trin 4: Tilslutning af netledning Før netledningen til afspilleren og surroundforstærkeren sættes i stikkontakten, skal du slutte front- og centerhøjttalerne til afspilleren og slutte surroundhøjttalerne til surroundforstærkeren (side 14). Trin 5: Justering af det trådløse system Introduktion Tilslut højttalerne, surroundforstærkeren, IRsenderen og -modtageren og netledningerne. Juster derefter det trådløse system for at opnå optimal overførsel. "/1 POWER Indikatoren POWER/ON LINE Tip IR-senderen kan drejes rundt, så indstillingen bliver lettere. Bemærk! Sørg for, at der ikke er hindringer, f.eks. en person eller en genstand, mellem IR-senderen og - modtageren. Hindringer kan afbryde lyden fra højttalerne. Hvis indikatoren POWER/ON LINE lyser rødt, er der ikke forbindelse. Juster IR-senderens og - modtagerens retning, indtil indikatoren POWER/ON LINE lyser grønt. Hvis indikatoren POWER/ON LINE blinker rødt, modtager IR-modtageren en infrarød stråle fra et andet trådløst Sony-produkt. Flyt IR-senderen og/ eller IR-modtageren, indtil indikatoren POWER/ON LINE lyser grønt. 1 Tryk på "/1 på afspilleren, og tænd surroundforstærkeren. Afspilleren og surroundforstærkeren tændes, og indikatoren POWER/ON LINE lyser rødt. 2 Anbring IR-senderen og -modtageren over for hinanden. Juster retningen, indtil indikatoren POWER/ON LINE lyser grønt. fortsættes 23 DK

24 Eksempel på placering Anbring IR-senderen og -modtageren som vist. Placer IR-senderen og -modtageren i en lige linje over for hinanden, og juster retningen, indtil indikatoren POWER/ON LINE lyser grønt. Set fra oven IR-sender Venstre fronthøjttaler (L) Centerhøjttaler Tv Subwoofer Højre fronthøjttaler (R) Lytteposition IR-modtager Surroundhøjttaler (L) Surroundforstærker Surroundhøjttaler (R) 24 DK

25 Montering af IR-senderen og -modtageren på væggen Du kan montere IR-senderen og -modtageren på en væg, når: Der er en hindring mellem IR-senderen og -modtageren. IR-senderen og -modtageren er placeret i et gangområde. Når både IR-senderen og -modtageren monteres på væggen, skal du justere IR-senderens retning, når du har valgt, hvor IR-modtageren skal hænge. Introduktion Sådan monterer du IRmodtageren på væggen 1 Skru en almindelig skrue i væggen, indtil der er 4 mm mellem skruehoved og væg. Sådan monterer du IR-senderen på væggen 1 Drej IR-senderens fod. IR-sender 4 mm 2 Afmonter foden, og hæng IRmodtageren op på skruen i væggen ved hjælp af hullet bag på IRmodtageren. Sørg for, at IR-modtageren ikke kan flytte sig efter monteringen. Fod 2 Skru 2 almindelige skruer i væggen, indtil der er 4 mm mellem skruehoved og væg. Der skal være 30 mm mellem skruerne. 30 mm IR-modtager 4 mm Fod til IR-modtager Tip Når du monterer foden på IR-modtageren igen, skal den monteres, så deltamærkerne på IR-modtageren og foden er ud for hinanden (side 13). fortsættes 25 DK

26 3 Hæng IR-senderen op på skruen ved hjælp af hullet i bunden af foden. Sørg for, at IR-senderen ikke kan flytte sig efter monteringen. IR-sender Bemærk! Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. IR-senderen og -modtageren må ikke monteres på en svag væg. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelser eller uheld, der skyldes ukorrekt montering (f.eks. på en svag væg, osv.), ukorrekt brug af produktet eller naturkatastrofer. Afmonter IR-senderen eller -modtageren, før du tilslutter/afbryder kabler. Fod Tip Kablerne kan gemmes i renderne i bunden af foden. Fod Kabelrende 26 DK

27 Trin 6: Udførelse af Hurtig installation Når du har udført de først 4 trin, skal du vælge grundlæggende indstillinger med Hurtig installation. Du kan trin for trin angive grundindstillinger for [SPROG-INDSTILLING], [RUMSTØRRELSE], [LYTTEPOSITION] og [TV TYPE]. Når du har udført Hurtig installation, er afspilleren klar til at afspille film, musik-cd'er, osv. Yderligere oplysninger om flere højttalerindstillinger findes under "Højttalerindstillinger" på side 76. Introduktion Sådan bruger du Hurtig installation 5 Tryk på ENTER. [LANGUAGE SETUP] vises "/1 FUNCTION LANGUAGE SETUP ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI PORTUGUÉS C/X/x/c ENTER O RETURN CLEAR DVD SETUP 1 Tænd tv'et. 2 Indstil tv'ets indgangsvælger til afspilleren. 3 Tryk på "/1. 4 Tryk på FUNCTION for at vælge "DVD". Guidemeddelelsen vises på tv-skærmen. Bemærk! Mulige sprog afhænger af området. Det valgte sprog i [SPROG-INDSTILLING] gælder også for [DISPLAYSPROG], [DVD- MENU] og [UNDERTEKST] (side 73). 6 Vælg et sprog med X/x, og tryk derefter på ENTER. Indstillingen vælges, og [RUMSTØRRELSE] vises. Bemærk! Hvis der sidder en disk i afspilleren, vises guidemeddelelsen ikke på tv-skærmen. RUMSTØRRELSE LILLE FRONT: 1. 6 m SURROUND: 1. 6 m fortsættes 27 DK

28 7 Vælg en passende rumstørrelse ([LILLE], [MEDIUM] eller [STOR] med X/x, og tryk derefter på ENTER. Indstillingen vælges, og [LYTTEPOSITION] vises. LYTTEPOSITION FRONT: 1. 6 m SURROUND: 1. 6 m Antallet af mulige indstillinger for [LYTTEPOSITION] varierer, afhængigt af indstillingen [RUMSTØRRELSE]. [LILLE]: Tre positioner [MEDIUM]: Fire positioner [STOR]: Fem positioner 8 Vælg en passende lytteposition med X/x, og tryk derefter på ENTER. Indstillingen vælges, og [TV TYPE] vises. Bemærk! Når du trykker på CLEAR, mens guidemeddelelsen vises, forsvinder meddelelsen. Hvis du får brug for at ændre indstillingerne, skal du vælge [HURTIG] under [INSTALLATION] i installationsmenuen (side 79). Når du vælger [4:3] i [TV TYPE], vælges [4:3 LETTER BOX] (side 74). Afstanden og niveauet for hver højttaler indstilles automatisk, afhængigt af det du har valgt i [RUMSTØRRELSE] og [LYTTEPOSITION] (side 76). Yderligere oplysninger om ændring af de enkelte indstillinger findes under "Brug af installationsmenuen" (side 72). Tegningerne for [RUMSTØRRELSE] og [LYTTEPOSITION] er kun eksempler og kan afvige fra den faktiske rumstørrelse og det faktiske layout. Indstillingerne for [HØJTTALEROPSÆTNING] (side 76) vises ikke på disse tegninger. TV TYPE 16 : 9 4 : 3 9 Vælg den tv-type, der er sluttet til afspilleren, med C/c, og tryk derefter på ENTER. Hurtig installation er udført. Når du har udført Hurtig installation, gemmes indstillingerne, og guidemeddelelsen vises ikke, næste gang du tænder afspilleren. Hvis du laver en fejl Tryk på O RETURN, og vælg punktet igen. Sådan afslutter du Hurtig installation Tryk på DVD SETUP i et hvilket som helst trin. 28 DK

29 Indstilling af højttalerne Indstilling af højttalerne Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne (undtagen subwooferen) med samme afstand til lyttepositionen (A). Dette system gør det imidlertid også muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter nærmere lyttepositionen (B) og surroundhøjttalerne op til 4,6 meter nærmere lyttepositionen (C). Fronthøjttalerne kan placeres 1,0 til 7,0 meter fra lyttepositionen (A). Placer højttalerne som vist nedenfor Om magnetisk afskærmede højttalere (for at undgå farveforstyrrelse på tv-skærmen) Subwooferen i dette system er magnetisk afskærmet for at forhindre magnetisk lækage. Der skal dog imidlertid påregnes nogen lækage, da der gøres brug af en højstyrkemagnet. Hvis subwooferen bruges med et CRT-tv (Cathode Ray Tube det princip, som et billedrør er bygget op omkring) eller en projektor, skal subwooferen placeres mindst 0,3 meter fra tv'et. Hvis den placeres for tæt på, kan der opstå farveforstyrrelser på skærmen. Hvis der opstår farveforstyrrelser, skal du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farveforstyrrelserne fortsætter, skal subwooferen placeres længere væk fra tv'et. Hvis problemet ikke løses med ovennævnte forslag, skal du kontrollere, at der ikke står magnetiske genstande i nærheden af subwooferen. Farveforstyrrelserne kan opstå på grund af gensidig påvirkning mellem subwooferen og den magnetiske genstand. Mulige kilder til magnetisk interferens er f.eks. magnetiske låse på en tv-sokkel, osv., medicinsk udstyr, legetøj, osv. Introduktion Bemærk! Center- og surroundhøjttalerne må ikke placeres længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. Indstilling af højttalerparametre Du opnår den bedste surroundsound ved først at angive afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen og derefter indstille niveau og balance. Brug testtonen til at justere højttalernes lydstyrke til samme niveau. Vælg [HØJTTALEROPSÆTNING] i installationsmenuen. Yderligere oplysninger findes under "Højttalerindstillinger" (side 76). 29 DK

30 Afhængigt af den valgte dvd eller video-cd er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. Se betjeningsvejledningen til disken. "/1 Afspilning af disks Afspilning af disks Diskskuffe A Lydstyrkeregulering FUNCTION 4 Tryk på A på afspilleren eller Z på fjernbetjeningen. "OPEN" vises på frontpaneldisplayet, og du kan nu lægge en disk i afspilleren. 5 Anbring disken i diskskuffen med mærkatsiden opad. Tryk igen på A på afspilleren eller Z på fjernbetjeningen for at lukke diskskuffen. STANDBYindikator H Stik til hovedtelefon Når du afspiller en 8 cm-disk, skal den placeres i skuffens inderste ring. Vær omhyggelig, når du placerer disken, så den ikke kommer til at ligge skævt på den inderste ring i skuffen. H Tænd tv'et. 2 Indstil tv'ets indgangsvælger til afspilleren. 3 Tryk på "/1. Afspilleren tændes. Hvis afspilleren ikke er indstillet til "DVD", skal du trykke på FUNCTION for at vælge "DVD". 6 9 "/1 Z FUNCTION x 6 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen (fortsat afspilning). Juster lydstyrken på afspilleren. Efter trin 6 Afhængigt af den valgte disk vises der en menu på tv-skærmen. Du kan afspille disken interaktivt ved at følge menuanvisningerne (dvd: side 33), (video-cd: side 34). Sådan fjerner du disken Tryk på A på afspilleren eller Z på fjernbetjeningen. Fjern disken, når den er blevet skubbet ud afspilleren. "OPEN" vises på frontpaneldisplayet. Sådan tænder du afspilleren Tryk på "/1. 30 DK

31 Sådan slukker du afspilleren Tryk på "/1. Afspilleren går i standby, og STANDBY-indikatoren lyser rødt. Hvis afspilleren skal slukkes helt, skal du trække netledningen ud af stikkontakten. Tryk ikke på "/1 under afspilning af en disk for at slukke afspilleren. Dette kan annullere menuindstillingerne. Hvis du vil slukke afspilleren, skal du først trykke på x for at stoppe afspilningen. Tryk derefter på "/1. Sådan sparer du strøm i standby Tryk på "/1, mens afspilleren tændes (STANDBY-indikatoren på afspilleren lyser). Sådan annullerer du standby Tryk en enkelt gang på "/1. Yderligere betjeningsmuligheder MUTING./> H X x VOLUME +/ Afspilning af disks Hvis du vil Stoppe afspilningen Sætte afspilningen på pause* Genoptage afspilningen efter en pause Gå til det næste kapitel, spor, den næste sekvens eller fil under fortsat afspilning Gå til det forrige kapitel, spor, den forrige sekvens eller fil under fortsat afspilning Slå lyden fra Skal du trykke på x X X eller H >. MUTING. Hvis du vil have lyden tilbage, skal du trykke på MUTING igen eller trykke på VOLUME + for at skrue op for lyden. * Du kan ikke sætte en JPEG-afspilning på pause. Bemærk! Hvis der ikke er en disk i afspilleren, vises "NO DISC" på frontpaneldisplayet. Hvis dvd-afspilningen er sat på pause i ca. en time, slukkes afspilleren automatisk. fortsættes 31 DK

32 Tip Hvis en dvd indeholder mere end to titler, kan du ikke bruge. eller > til at skifte til den næste titel eller til en foregående titel. Disse knapper fungerer kun i forbindelse med en enkelt titel. Hvis du vil skifte til den næste titel eller til en foregående titel, skal du trykke på DVD TOP MENU eller DVD MENU og vælge den ønskede titel i kontrolmenuen. Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk (Genoptag afspilning) Når du stopper disken, husker afspilleren det punkt, hvor du trykkede på x, og meddelelsen "RESUME" vises på frontpaneldisplayet. Funktionen Genoptag afspilning kan kun bruges, når der sidder en disk i afspilleren også selvom afspilleren skifter til standby, når du trykker på "/ H x 1 Tryk på x for at stoppe afspilningen af en disk. "RESUME" vises på frontpaneldisplayet, og du kan derefter genoptage afspilningen af disken fra det punkt, hvor du stoppede den. Hvis "RESUME" ikke vises, kan afspilningen ikke genoptages. 2 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disken i trin DK

33 Bemærk! Du kan ikke bruge Gentag afspilning under Afspilning i vilkårlig rækkefølge eller Programafspilning. Afhængigt af, hvor du stoppede disken, genoptager afspilleren muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt samme punkt. Det punkt, hvor du stoppede afspilningen, slettes, hvis: Du skifter afspilningstilstand. Du ændrer indstillingen i installationsmenuen. Tip Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du trykke to gange på x og derefter trykke på H. Brug af dvd'ens menu En dvd er opdelt i mange sektioner, der tilsammen udgør et billede eller musik. Disse sektioner kaldes "titler". Når du afspiller en dvd, der indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel med DVD TOP MENU/ALBUM. Når du afspiller dvd'er, der giver dig mulighed for at vælge elementer, f.eks. sprog til undertekster og lyd, skal du vælge disse elementer med DVD MENU/ALBUM+. Afspilning af disks Nummerknapper DVD TOP MENU/ ALBUM C/X/x/c DVD MENU/ ALBUM+ ENTER 1 Tryk på DVD TOP MENU/ALBUM eller DVD MENU/ALBUM+. Diskens menu vises på tv-skærmen. Menuindholdet varierer, afhængigt af den valgte disk. 2 Tryk på C/X/x/c eller nummerknapperne for at vælge det punkt, som du vil afspille eller ændre. 3 Tryk på ENTER. Bemærk! Hvis DVD TOP MENU eller en dvd-menu vises under dvd-afspilning i ca. en time, slukkes afspilleren automatisk. 33 DK

34 Afspilning af video-cd'er med PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (Ver. 2.0) (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol) gør det muligt at udføre simple interaktive handlinger, søgefunktioner og lignende. PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol) gør det muligt at afspille video-cd'er interaktivt ved at følge menuanvisningerne på tv-skærmen. Nummerknapper Følg anvisningerne i menuen for at udføre interaktive handlinger. Fremgangsmåden afhænger af den valgte video-cd, og du bør derfor se den vejledning, der fulgte med disken. Sådan skifter du tilbage til menuen Tryk på O RETURN. Bemærk! Menuen vises muligvis ikke i trin 1, afhængigt af den valgte video-cd. "Tryk på ENTER" i trin 3 vises muligvis som "Tryk på SELECT" i vejledningen til disken, afhængigt af den valgte video-cd. I dette tilfælde skal du trykke på H. Tip Hvis du vil foretage afspilning uden PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol), skal du trykke på./> eller nummerknapperne, mens afspilleren er stoppet, for at vælge et spor. Tryk derefter på H eller ENTER. "Afspilning uden PBC" (Playback Control Afspilningskontrol) vises på tv-skærmen, og afspilleren begynder fortsat afspilning. Du kan ikke afspille stillbilleder, f.eks. menuskærmbilleder. Tryk to gange på x, og tryk derefter på H for at vende tilbage til PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)../> H 10 0 x ENTER X/x O RETURN 1 Begynd afspilningen af en video-cd med PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol). Der vises en menu med menupunkter. 2 Vælg det ønskede menupunkt ved at trykke på X/x eller nummerknapperne. 3 Tryk på ENTER. 34 DK

35 Afspilning af et MP3- lydspor Valg af et album og spor Du kan afspille MP3-lydspor på cd-rom'er, cdr'er eller cd-rw'er. Dette kræver imidlertid, at diskene er optaget i overensstemmelse med ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller i Joliet-format, for at afspilleren kan genkende sporene. Du kan også afspille disks, der er optaget i Multi Session. Yderligere oplysninger om optageformatet findes i vejledningen til cd-r/rwenheden eller til optageprogrammerne (ekstraudstyr). DVD TOP MENU/ ALBUM ENTER DVD DISPLAY DVD MENU/ ALBUM+ O RETURN C/X/x/c Afspilning af disks 1 Læg en datadisk, der er optaget i MP3, i afspilleren. 2 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen af det første MP3-lydspor, der ligger i det første album i disken. Bemærk! Afspilleren kan afspille MP3-lyd (MPEG1 Audio Layer3). Afspilleren kan ikke afspille lydspor i MP3PRO-format. Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når første session indeholder et MP3-lydspor. Det er også muligt at afspille MP3-lydspor, der er optaget i senere sessioner. Maksimum antal album på en disk: 99 (der kan højest være 250 MP3-lydspor på et album). Et album, der ikke indeholder et MP3-lydspor, ignoreres. Hvis du føjer filtypenavnet ".MP3" til data, der ikke er i MP3-format, kan afspilleren ikke genkende dataene, og der genereres en høj lyd, som kan beskadige højttalersystemet. Hvis afspilleren ikke kan afspille MP3-filer, skal du indstille [PRIORITET FOR DATA-CD] under indstillingen [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] (side 76) til [MP3]. Afspilleren kan afspille ned til 8 biblioteker, herunder et ROOT-bibliotek. 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen og navnet på MP3- datadisken vises. 2 Tryk på X/x for at vælge (ALBUM), og tryk derefter på ENTER eller c. Der vises en liste over album på disken. HOME TOWN ROCK BEST HIT KARAOKE JAZZ R&B MY FAVORITE SONGS CLASSICAL SALSA OF CUBA BOSSANOVA 3 Vælg et album, som du vil afspille med X/x, og tryk derefter på ENTER. MP3 fortsættes 35 DK

36 4 Vælg (SPOR) med X/x, og tryk på ENTER. Listen over spor på det aktuelle album vises. Når listen over alle spor eller album ikke kan vises i vinduet, vises der et rullepanel. Tryk på c for at vælge rullepanelikonet, og brug X/x til at få vist resten af listen. Tryk på C eller O RETURN for at vende tilbage til listen med spor eller album. 5 Vælg et spor med X/x, og tryk på ENTER. Det valgte spor afspilles. Sådan vender du tilbage til det forrige display Tryk på O RETURN eller C. Sådan slukker du displayet Tryk på DVD DISPLAY. HOME TOWN ROCK BEST HIT 1.HIGHWAY 2. VIEW POINT 3. MY CHILDREN 4. DANCING 5. GOOD TASTE 6. DESTINATION 7. MARATHON 8. PLACE-KICK 9. TAKE IT EASY 10. PORT TOWER 11. STANDARD Bemærk! Navne på album og spor kan kun indeholde bogstaver og tal. Alt andet vises som " ". Hvis den MP3-fil, du afspiller, har et ID3-navn, vises oplysningerne om ID3-navnet som et spornavn. ID3-navnet gælder kun version 1. Hvis du afspiller en MP3-fil af VBR (Variable Bit Rate variabel bithastighed), kan den angivne forløbne tid være forskellig fra den aktuelle tid. Før afspilning af en disk eller valg af et album i trin 2, vises navnet på albummet som "**Album" (** angiver et nummer) i kontrolmenuen. Derefter vises navnet på albummet. Tip Når der indsættes en MP3-datadisk, kan du vælge et album ved at trykke på DVD MENU/ALBUM+ eller DVD TOP MENU/ALBUM på fjernbetjeningen. MP3 Afspilning af JPEGbilledfiler Du kan afspille JPEG-billedfiler på cd-rom'er, cd-r'er eller cd-rw'er. Disken skal dog være optaget i overensstemmelse med ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller i Joliet-format, for at afspilleren kan genkende sporene. Du kan også afspille disks, der er optaget i Multi Session. Yderligere oplysninger om optageformatet findes i vejledningen til cd-r/rw-enheden eller til optageprogrammerne (ekstraudstyr). 1 Læg en datadisk, der er optaget i JPEG, i afspilleren. 2 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen af den første JPEG-billedfil, der ligger i det første album på disken. Bemærk! Afspilleren kan afspille filer med filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG". Afspilleren kan afspille Multi Session CD'er. Maksimum antal album på en disk: 99 (der kan højest være 250 JPEG-billedfiler på et album). Et album, der ikke indeholder en JPEG-fil, ignoreres. Hvis afspilleren ikke kan afspille JPEG-filer, skal du indstille [PRIORITET FOR DATA-CD] under indstillingen [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] (side 75) til [JPEG]. Afspilleren kan ikke afspille JPEG-billedfiler, der har en længde eller bredde på mere end punkter. En JPEG-billedfil med et højt bredde/længde-forhold kan ikke afspilles. Nogle cd-r'er eller cd-rw'er kan ikke afspilles med denne afspiller det af hænger af filformatet. Afspilleren kan afspille ned til 8 biblioteker, herunder et ROOT-bibliotek. Afspilleren kan ikke afspille progressive JPEGbilledfiler. Tip Tryk på.eller > for at gå til næste eller forrige fil. 36 DK

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-594-461-12(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT Sony Corporation http://www.sony.net/ 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation 4-236-189-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S800 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-876-338-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-EH26 CMT-EH25 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE by Sony Corporation 3-856-161-41 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE105 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

ADVARSEL. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader.

ADVARSEL. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader. ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-240-859-12(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M90DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Component System

Compact Hi-Fi Component System 4-239-181-11(2) Compact Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CHC-TB20 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-761-13 (3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP500MD 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot