FM Stereo/ FM-AM Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FM Stereo/ FM-AM Receiver"

Transkriptio

1 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet. Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages ud af vægstikket, hvis der opstår problemer. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer) Hvis dette symbol findes på produktet eller på emballagen betyder det, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Du skal i stedet aflevere det på et indsamlingssted, så det elektriske og elektroniske udstyr kan blive genbrugt. Når du bortskaffer produktet korrekt, hjælper du med at forhindre de mulige negative påvirkninger af miljøet eller sundheden, der kan opstå, hvis produktet bortskaffes på upassende vis. Genbrug af materialer er med at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genbrug af produktet fås på kommunen, på genbrugscentralen eller i den butik, hvor du købte produktet. 2 DK

3 Om denne brugsvejledning Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder model STR-DA7100ES. Bekræft dit modelnummer, som findes i nederste højre hjørne af forpladen. I denne brugsvejledning anvendes modellen med områdekode UC til illustrationsformål, med mindre andet er angivet. Enhver forskel i anvendelsen er tydeligt angivet i teksten. For eksempel "Gælder kun modeller med områdekode CEL". Anvisningerne i denne brugervejledning beskriver kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening. Det er også muligt at anvende kontrollerne på receiveren, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som dem på fjernbetjeningen. Denne receiver er udstyret med High-Definition Multimedia Interface (HDMI ) teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Om områdekoder Områdekoden for den receiver, du har købt, vises på den øverste, højre del af bagsiden (se illustrationen herunder). Områdekode Enhver forskel i anvendelse, alt efter områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for eksempel "Gælder kun modeller med områdekode AA". Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, Inc. U.S. Pat. Numrene ; ; ; ; ; og andre U.S. og verdensomspændende, udstedte og uafgjorte patenter. "DTS", "DTS-ES", "Neo:6", og "DTS 96/24" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Klargøring Beskrivelse af delene og deres placering...6 1: Installation af højttalerne : Tilslutning af højttalere a: Tilslutning af lydudstyret b: Tilslutning af videoapparaterne : Tilslutning af antennerne : Tilslutning af netledningen : Klargøring af fjernbetjeningen : Klargøring af højttalerne...45 Valg af højttalersystemet : Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen (TEST TONE)...50 Afspilning Afspilning af en Super Audio CD/CD...52 Hvordan man ser en DVD...53 Anvendelse af TV-spil...54 Hvordan man ser video...55 Anvendelse af forstærkeren Valg af et apparat...56 Skift af lydindgangsindstillingen (INPUT MODE)...57 Navngivning af indgange...58 Lytning til digital lyd fra andre indgange (DIGITAL ASSIGN)...59 Visning af komponent billeder fra andre indgange (COMPONENT VIDEO ASSIGN)...61 Visning af et HDMI-billede fra andre indgange (HDMI VIDEO ASSIGN)...62 Hvordan de justerede indstillinger gemmes i hukommelsen (USER PRESET)...63 Ændring af menu-indstillingen...65 Ændring af displayet...73 Anvendelse af afbryderautomatikken...74 Optagelse med andre apparater...74 Lytning til FM/AM-radio Automatisk programmering af FM-stationer i hukommelsen (AUTOBETICAL) (Gælder kun modeller med områdekode CEL) Programmering af faste radiostationer Anvendelse af Radio Data System (RDS) (Gælder kun modeller med områdekode CEL) Brugertilpassede indstillinger Lytning til lyden i en anden zone (2. (3.) zone betjeninger) Anvendelse af Sony-apparater Anvendelse af surroundlyd Anvendelse af udelukkende fronthøjttalerne (2CH STEREO) Automatisk detektering af lydsignaltypen (AUTO FORMAT DIRECT) Valg af et lydfelt Anvendelse af bagsurrounddekodningsindstillingen (SURR BACK DECODING) Brugertilpasning af lydfelter Avancerede højttalerindstillinger Avancerede indstillinger Indstilling af equalizeren (Niveau af bas/mellemtone/diskant) DK

5 Anvendelse af fjernbetjeningen Menuliste for fjernbetjeningen (betjening af receiveren) Valg af et apparat Betjening af hvert apparat med fjernbetjeningen Programmering af fjernbetjeningen Automatisk udførelse af flere kommandoer i rækkefølge (Makroafspilning) Indstilling af fjernbetjeningskoder, som ikke er indprogrammeret i fjernbetjeningen Sletning af hele indholdet i fjernbetjeningens hukommelse Andre betjeninger Ændring af knapfunktionerne (gælder kun RM-US106A) Supplerende information Menuliste (LEVEL/SURR SET UP/ EQUALIZER/TUNER/SPEAKER SET UP/CUSTOMIZE/CIS/ STREAM INFO) Ordforklaring Tekniske udtryk Forsigtighedsregler Fejlfinding Tekniske data Stikordsregister DK

6 Klargøring Beskrivelse af delene og deres placering Forplade Åbn forpladedækslet. 6 DK

7 Navn A?/1 B HDMI/i.LINKindikator C Display D 2CH E A.F.D. F MOVIE, MUSIC G MASTER VOLUME H INPUT SELECTOR I HDMI J MULTI CHANNEL DECODINGindikator Funktion Tryk for at tænde og slukke for receiveren (side 42, 52, 53, 54, 55, 101). Lyser grønt, når HDMI er valgt og blåt, når i.link er valgt som indgangskilde til afspilning (side 56). Det valgte apparats nuværende status eller en liste over valgbare poster kommer frem her (side 9). Tryk for at vælge 2CH STEREO-indstilling (side 89, 94). Tryk for at vælge A.F.D.-indstilling (side 89, 90, 94). Tryk for at vælge lydfelter (MOVIE, MUSIC) (side 92, 93). Drej for at regulere lydstyrken for alle højttalere samtidigt (side 52, 53, 54, 55, 57). Drej for at vælge den indgangskilde, der skal afspilles (side 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75). Tryk for at vælge indgangen for det apparat, som er sluttet til HDMI-jackstikket (side 37). Lyser, når multikanallyd dekodes (side 53). Navn K Indgangsindikatorer L Fjernbetjeningssensor M PHONESjackstik N SPEAKERSknap O PRESET TUNING+/ P TUNING+/ Q FM/AM R MEMORY/ ENTER Funktion Indikatoren for den valgte indgangskilde lyser (side 56). Modtager signalerne fra fjernbetjeningen. Sluttes til en hovedtelefon (side 94). Skift til OFF, A+B, A, B for fronthøjttalerne (side 50). Tryk for at vælge et forvalgsnummer (side 78, 79). Tryk for at udføre stationssøgning (side 76). Tryk for at vælge "FM" eller "AM" (side 76, 78). Tryk for at gemme en station i hukommelsen eller indtaste valget, når indstillingerne vælges (side 42, 64). S USER PRESET Tryk for at gemme de justerede lydfeltindstillinger etc. (side 64). T DISPLAY Tryk for at vælge den information, som vises på displayet (side 73). U SURR BACK DECODING V INPUT MODE Tryk for at vælge dekodningsindstilling for bagsurroundsignaler (side 95). Tryk for at vælge indgangsindstillingen, når de samme apparater er sluttet til både digitale og analoge jackstik (side 57). Klargøring fortsættes 7 DK

8 Navn W MULTI CH IN Tryk for at vælge lyden direkte fra de apparater, som er sluttet til MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene (side 56). X i.link Tryk for at vælge indgangen for det apparat, som er sluttet til i.link-jackstikket (side 27, 56). Y VIDEO 3 INPUT Til tilslutning af et videokamera eller et TV-spil (side 40, 54). Z +/, MENU, MAIN MENU wj TREBLE, BASS Funktion Indstil for at vælge og indtaste menu- og parameterindstillinger (side 60, 64, 80, 97, 98, 102). Indstiller tonekvaliteten (bas- og diskantniveau) for hver højttaler (side 105). 8 DK

9 Om indikatorerne på displayet Klargøring Navn A SW Funktion Lyser, når valg af subwoofer er sat til "YES" (side 47). Når denne indikator lyser, frembringer receiveren et subwoofersignal, som er baseret på L.F.E.-signalet på den disk, som afspilles eller frontkanalernes lavfrekvente komponenter. Denne indikator lyser ikke i 2CH STEREO-indstilling eller hvis et 2-kanals signal indgår, mens [A.F.D. AUTO] er valgt og [A.F.D. 2CH SW] i SURR SET UPmenuen er sat til "OFF". Navn B Indikatorer for afspilningskanaler L R C SL SR S SBL SBR SB Funktion Bogstaverne (L, C, R etc.) angiver de kanaler, som er under afspilning. Boksene omkring bogstaverne er forskellige for at vise, hvordan receiveren nedmikser kildelyden (baseret på højttalerindstillingerne). " " lyser, når 9.1-kanals højttalersystemet er aktiveret. Venstre front Højre front Center (monofonisk) Venstre surround Højre surround Surround (monofonisk eller surroundkomponenterne opnået gennem Pro Logicbehandling) Venstre bagsurround Højre bagsurround Bagsurround (bagsurroundkomponenterne opnået gennem 6.1 kanals dekodning) Eksempel: Optageformat (Front/ Surround): 3/2.1 Udgangskanal: Ingen surroundhøjttalere Lydfelt: A.F.D. AUTO SW L C R SL SR fortsættes 9 DK

10 Navn C ;DIGITAL (EX) D INPUT E AUTO F HDMI 1 2 G DTS (-ES) H i.link I COAX Funktion Lyser, når Dolby Digitalsignaler indgår. "EX" lyser, når Dolby Digital Surround EX-signaler dekodes. Lyser konstant. En af indgangsindikatorerne lyser også i overensstemmelse med den aktuelle indgang. Lyser, når INPUT MODE er sat til til "AUTO 2CH" (side 58). Lyser, når et afspilningsapparat eller et afspilningsapparat og en TV-monitor er tilsluttet til HDMI-jackstikket (side 37). Lyser, når DTS-signaler indgår. "-ES" lyser, når DTS-ES-signaler indgår. Når en disk af DTS-format afspilles, skal man sørge for at lave digitale tilslutninger og sørge for, at INPUT MODE ikke er sat til "ANALOG 2CH FIXED" (side 58). Lyser, når et i.linkapparat er tilsluttet (side 27). Lyser, når INPUT MODE er sat til "AUTO" og kildesignalet er et digitalt signal, som indgår via COAXIAL-jackstikket, eller når INPUT MODE er sat til "COAXIAL FIXED" (side 58). Navn J OPT K 96/24 L ANALOG M MULTI IN N SB DEC O D.RANGE P SLEEP Q VOLUME R EQ S MEMORY Funktion Lyser, når INPUT MODE er sat til "AUTO" og kildesignalet er et digitalt signal, som indgår via OPTICAL-jackstikket, eller når INPUT MODE er sat til "OPTICAL FIXED" (side 58). Lyser, når receiveren er i færd med at dekode DTS 96 khz/24 bit signaler. Lyser, når INPUT MODE er sat til "AUTO" og der ikke indgår noget digitalt signal via COAXIAL- eller OPTICAL-jackstikkene, eller når INPUT MODE er sat til "ANALOG 2CH FIXED" (side 58). Lyser, når "MULTI CH IN" er valgt (side 56). Lyser, når dekodning af bagsurroundlyd er aktiveret (side 95). Lyser, når komprimeringen af det dynamiske område er aktiveret (side 101). Lyser, når afbryderautomatikken er aktiveret (side 74). Viser den aktuelle lydstyrke. Lyser, når equalizeren er aktiveret (side 104). Lyser, når en hukommelsesfunktion, som for eksempel navneindtastning (side 58), forindstillet hukommelse (side 63), etc. er aktiveret. 10 DK

11 Navn Funktion Navn Funktion T Timerindikatorer U H.A.T.S. V DISCRETE W MATRIX X CINEMA Y MUSIC Z NEO:6 wj MOVIE Lyser, når receiveren anvendes til at stille ind på radiostationer (side 76 81) etc. Lyser, når et H.A.T.S.- signal indgår fra et apparat, som er sluttet til i.linkjackstikket (side 68). Lyser, når DTS-ES Discrete-dekodning er aktiveret (side 96). Lyser, når DTS-ES Matrixdekodning er aktiveret (side 96). Lyser, når DTS Neo:6 Cinema-dekodning er aktiveret (side 91). Lyser, når Pro Logic II-, Pro Logic IIx Music-, eller DTS Neo:6 Music-dekodning er aktiveret (side 91). Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/Music-dekodning er aktiveret (side 91). Lyser, når Pro Logic IIeller Pro Logic IIx Moviedekodning er aktiveret (side 91). wl ;PRO LOGIC (II/IIx) Lyser, når receiveren føjer Pro Logic-behandling til 2- kanals signaler for at kunne udsende center- og surroundkanalsignaler. Denne indikator lyser også, når Pro Logic II- eller Pro Logic IIx Movie/Musicdekoderen er aktiveret (side 91). Denne indikator lyser imidlertid ikke, hvis både center- og surroundhøjttalerne er sat til "NO" (side 47). e; L.F.E. Lyser, når den disk, der afspilles, indeholder en L.F.E. (Low Frequency Effect) kanal. Når lyden fra et L.F.E.-kanals signal er under gengivelse, vil bjælkerne nedenunder bogstaverne begynde at lyse som indikering af niveauet. Eftersom L.F.E.-signalet ikke optages i alle dele af indgangssignalet, vil bjælkeindikeringen variere (og muligvis slukke) under afspilningen. Klargøring wk GAME Lyser, når Pro Logic IIeller Pro Logic IIx Gamedekodning er aktiveret (side 91). 11 DK

12 Bagside A DIGITAL INPUT/OUTPUT-sektion OPTICAL IN/ OUT-jackstik COAXIAL INjackstik HDMI IN/ MONITOR OUT-jackstik Sluttes til en DVDafspiller, Super Audio CD-afspiller etc. COAXIALjackstikket frembringer en bedre kvalitet af høj lyd (side 23, 24, 35). Sluttes til en DVDafspiller eller en tuner. Et billede og lyden sendes ud til fjernsynet eller en projektor (side 37). i.link-jackstik Sluttes til en Sony Super Audio CDafspiller: SCD- XA9000ES (side 27). B AUDIO INPUT/OUTPUT-sektion L/R AUDIO IN/ OUT-jackstik Sluttes til en kassettebåndoptager eller en MD/DATafpiller etc. (side 23, 29). MULTI Sluttes til en Super CHANNEL Audio CD-afspiller INPUT-jackstik eller en DVDafspiller, som har et analogt lydjackstik til 7.1-kanals eller 5.1-kanals lyd (side 23, 26). PRE OUTjackstik Sluttes til en ekstern effektforstærker. 12 DK

13 C ANTENNA-sektion FM ANTENNA Sluttes til den FMledningsantenne, som følger med denne receiver (side 41). AM ANTENNA D RS-232C-jackstik Sluttes til den AMrammeantenne, som følger med denne receiver (side 41). Anvendes til vedligeholdelse og servicering. F COMPONENT VIDEO INPUT/ OUTPUT-sektion COMPONENT VIDEO INPUT/ OUTPUTjackstik a) Sluttes til en DVDafspiller, et fjernsyn eller en tuner. En høj billedkvalitet kan opnås (side 31, 33, 36). G VIDEO/AUDIO INPUT/OUT-sektion L/R AUDIO IN/ OUT-jackstik VIDEO IN/ OUT-jackstik Tilslutter video- og lydjackstikkene på en videobåndoptager eller en DVDafspiller (side 31, 35, 36, 39, 40). Klargøring E Kontroljackstik til Sony-udstyr og andre eksterne apparater CTRL A1II CTRL S TRIGGER OUT IR REMOTE Sluttes til en Sony CD-afspiller og en forstærker, en kassettebåndoptager etc., som er udstyret med et CONTROL A1II-jackstik (side 87). Sluttes til et Sonyfjernsyn og en DVDafspiller, en videobåndoptager etc., som er udstyret med et CONTROL S-jackstik (side 88). Sluttes til aflåsning ON/OFF på strømforsyningen for andre 12V TRIGGERkompatible apparater, eller forstærkeren/ receiveren i 2./3. zone (side 82). Sluttes til en IRforstærker (side 84, 85). S-VIDEO IN/ OUT-jackstik a) H SPEAKER-sektion Sluttes til højttalere (side 20). a) Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du slutter MONITOR OUT-jackstikket til et fjernsyn (side 34, 46). Du kan også vise visse menuindstillinger og lydfeltet på monitoren, hvis du trykker på ON SCREEN. 13 DK

14 Fjernbetjening Receiveren kan styres med den fjernbetjening, som følger med receiveren. RM-AAE003 Navn A?/1 Funktion Tryk for at tænde og slukke for receiveren (side 45, 122). Hvis 2ND ZONE eller 3RD ZONE vælges, tændes og slukkes der kun for receiveren med denne knap. For at afbryde alle apparater, inklusive en forstærker i 2. zone eller 3. zone, skal du trykke på?/1 og AV?/1 (B) samtidigt (SYSTEM STANDBY). Navn B AV?/1 C Display D INPUT SELECTOR E RM SET UP F </> G m/m* x* X* H* **./>* H MUTING I MASTER VOL +**/ Funktion Tryk for at tænde eller slukke for de apparater, som fjernbetjeningen er programmeret til at tænde og slukke for (side 113). Hvis du trykker på?/1 knappen (A) samtidigt, vil hovedapparatet og andre Sony audio/video-apparater slukke (SYSTEM STANDBY). Bemærk Funktionen på AV?/1 knappen skifter automatisk, hver gang der trykkes på INPUT SELECTOR (D). Afhængigt af apparatet, kan den ovennævnte betjening være umulig, eller den kan fungere anderledes end beskrevet. Den aktuelle status for det valgte apparat eller en liste over valgbare poster kommer frem her. Bemærk Andre karakterer end bogstaver i alfabetet eller tal kan blive vist forkert på fjernbetjeningen, selv hvis de vises korrekt på displayet på receiveren. Tryk for at vise indgangs (apparat) listen (side 56). Tryk for at vise den oprettede liste. Tryk for at ændre den information, som vises på displayet. Tryk gentagne gange på < knappen for at vise RECEIVER-menuen, tryk gentagne gange på > knappen for at vise SUB-menuen (side 110) eller the NUM-menuen (side 76). Tryk for at betjene kassettebåndoptageren eller CD-afspilleren etc. Tryk for at koble lyden ud (side 57). Tryk for at regulere lydstyrken for alle højttalerne samtidigt (side 51, 57). 14 DK

15 Navn J MAIN MENU Tryk gentagne gange for at vælge en menu (LEVEL, SPEAKER SET UP, SURR SET UP, EQUALIZER, TUNER, CUSTOMIZE, CIS) for receiveren. K ON SCREEN Tryk for at vise receiverens menuer på fjernsynsskærmen. L TV VOL +**/, TV CH +**/, TV/VIDEO, WIDE M RETURN/ EXIT O N DISPLAY O Kontroltast P TOP MENU/ GUIDE Q AV MENU R Tast til nem rulning Funktion Tryk for at betjene fjernsynet. Tryk for at gå tilbage til den foregående menu eller afslutte menuen, mens menuen eller on-screen-guiden for videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellit-tuneren vises på fjernsynsskærmen (side 113). Tryk for at ændre displayet for de forindstillede indgangsapparater. Efter tryk på MAIN MENU (J), TOP MENU/GUIDE (P), eller AV MENU (Q), flyttes kontroltasten op, ned, til venstre eller højre for at vælge indstillingerne. Når du trykker på TOP MENU/GUIDE eller AV MENU, skal du trykke på denne tast for at indtaste valget. Tryk for at vise menuen eller on-screen-guiden for DVDafspilleren eller satellit-tuneren på fjernsynsskærmen. Anvend derefter kontroltasten til at udføre betjeninger på menuen. Tryk for at vise menuerne for videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellit-tuneren på fjernsynsskærmen. Anvend derefter kontroltasten til at udføre betjeninger på menuen (side 113). Flyt op eller ned, mens en liste vises, for at vælge en post fra listen, og tryk derefter på tasten for at indtaste valget. Navn S SOUND FIELD T TV?/1 Funktion Tryk for at vise lydfeltlisten (side 92). Tryk for at tænde eller slukke for fjernsynet. * Se oversigten på side 109 angående information om de knapper, der anvendes til at styre hvert enkelt apparat. ** Disse knapper er forsynet med berøringsprikker (H, TV VOL+, TV CH+, MASTER VOL+). Anvendes som et mærke for betjening. Klargøring fortsættes 15 DK

16 RM-US106A Denne fjernbetjening er kun til 2ND ZONE udgangs- og 3RD ZONE udgangs-betjeninger (side 84). Det er ikke muligt at styre hovedreceiveren direkte med denne fjernbetjening. Navn C Indtastningsknapper Funktion Tryk på en af knapperne for at vælge det apparat, du vil anvende. Når du trykker på en af indtastningsknapperne, tænder receiveren. Knapperne er fabriksindstillede til at styre Sony-apparater som følger. Det er muligt at ændre knaptildelingerne ved at gå frem efter trinene i "Ændring af knapfunktionerne (gælder kun RM-US106A)" på side 121. Betjening af hovedreceiveren fra 2. (eller 3.) zone Navn A?/1 B Kommandoindstillingsknapper Funktion Tryk for at tænde eller slukke for en receiver i 2. (eller 3. zone). Tryk for at vælge fjernbetjeningens kommandoindstilling. D SHIFT E MUTING F MASTER VOL +/ G RM SET UPindikator H RM SET UP Knap VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 Tildelt Sonyapparat Videobåndoptager (VTR-indstilling 3) Videobåndoptager (VTR-indstilling 1) Videobåndoptager (VTR-indstilling 2) DVD DVD-afspiller TV/SAT Fjernsynstuner TAPE Kassettebåndoptager B MD/DAT MD-afspiller SA-CD/CD Super Audio CD/ CD-afspiller TUNER* Indbygget tuner SOURCE Den aktuelle indgang, som er valgt til hovedreceiveren * Indstillingen kan ikke ændres. Tryk, når tuneren er valgt, gentagne gange for at vælge en hukommelsesside til forindstilling af radiostationer eller indstilling på faste stationer. Tryk for at koble lyden ud. Tryk for at indstille lydstyrkeniveauet for 2ND ZONE- eller 3RD ZONEudgang. Lyser, når der sendes data. Tryk for at ændre katagorien af knapperne. 16 DK

17 Anvendelse af de apparater, som er sluttet til hovedreceiveren, fra 2. (eller 3.) zone Navn I Betjeningsknapper* Funktion Den følgende oversigt viser knappernes funktioner. Klargøring Knap(per) Funktion N Begynder afspilning. (Begynder afspilning på forsiden af kassettebåndet.) n X x Begynder afspilning på bagsiden af kassettebåndet. Pausestopper afspilningen eller optagelsen og begynder optagelsen, når apparatet er i standby til optagelse. Stopper afspilning../> Springer spor over. J CH/ PRESET/ D.SKIP +/ * Tryk gentagne gange for at vælge en fast station eller en kanal. Tryk for at springe en disk over, når en multi-diskskifter anvendes. * Disse knappers funktion skifter automatisk, hver gang du trykker på indtastningsknapperne C. Ovenstående forklaring skal kun tjene som et eksempel. Derfor kan ovenstående betjening være umulig eller kan fungere anderledes end beskrevet, afhængigt af apparatet. 17 DK

18 1: Installation af højttalerne Denne receiver muliggør anvendelse af et 9.1 kanals system (9 højttalere og en subwoofer). Vi henviser til "Hurtigopsætningsguide", som følger med denne brugsvejledning for andre højttalersystemer end 5.1/7.1/9.1-kanals systemer. Anvendelse af et 5.1/7.1/9.1- kanals system For at opnå den fulde effekt af en biograflignende multikanal-surroundlyd, kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5.1-kanals). Der kan opnås high fidelity-gengivelse af DVD-software-optaget lyd i Surround EXformat, hvis en ekstra bagsurroundhøjttaler (6.1-kanals) eller to bagsurroundhøjttalere (7.1-kanals) tilsluttes (se "Anvendelse af bagsurround-dekodningsindstillingen (SURR BACK DECODING)" på side 95). Eksempel på en 7.1-kanals højttalersystem-konfiguration Eksempel på en 5.1-kanals højttalersystem-konfiguration AFronthøjttaler (L) BFronthøjttaler (R) CCenterhøjttaler DSurroundhøjttaler (L) ESurroundhøjttaler (R) HSubwoofer AFronthøjttaler (L) BFronthøjttaler (R) CCenterhøjttaler DSurroundhøjttaler (L) ESurroundhøjttaler (R) FBagsurroundhøjttaler (L) GBagsurroundhøjttaler (R) HSubwoofer Tips Når et 6.1-kanals højttalersystem tilsluttes, skal bagsurroundhøjttaleren anbringes bag lyttepositionen. Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor som helst det ønskes. 18 DK

19 Anvendelse af et 9.1-kanals system Denne receiver gør det muligt at anvende et 9.1-kanals system. Eksempel på opstilling af et 9.1-kanals højttalersystem Justering af placeringen af disse højttalere vil forbedre forbindelsen mellem front- og surroundlydscenen. Selv om midten af rummet anvendes som en akse til bestemmelse af højttalerplaceringen, kan man opnå en glimrende lyd fra et hvilket som helst sted i rummet bag det centrale punkt. Klargøring AFronthøjttaler (L) BFronthøjttaler (R) CCenterhøjttaler DSurroundhøjttaler 2 (L) ESurroundhøjttaler 2 (R) FBagsurroundhøjttaler (L) GBagsurroundhøjttaler (R) HSubwoofer ISurroundhøjttaler 1 (L) JSurroundhøjttaler 1 (R) Placering af højttalerne Arranger højttalerne omkring midten af rummet, baseret på de vinkler, som vises herunder på illustrationen. Hvis det ikke er muligt at anbringe højttalerne i overensstemmelse med de viste vinkler, skal et sæt surroundhøjttalere anbringes en smule foran lyttepositionen (i retning af fronthøjttalerne). Når CINEMA STUDIO EXindstillingerne anvendes med et 9.1-kanals system Sørg for at sætte Virtual Speaker til OFF i SURR SET UP (side 99). Det er muligt at anvende surroundeffekter i film, selv uden anvendelse af virtuelle højttalere, fordi der anvendes så mange rigtige højttalere. Derudover vil den ekspressive egenskab hos rigtige højttalere, i modsætning til virtuelle højttalere, variere, afhængigt af højttaleren. Indstil effektniveauet, så skuespillerens monolog lyder naturlig, og virkningen af lydeffekter er godt balanceret. Lytning til den rene lyd på en Super Audio CD Bemærk venligst, at det i de fleste tilfælde er muligt at anvende 9.1 kanalindstillingen til en Super Audio CD og andre rene lydkilder uden nogen justeringer. Afhængigt af typen af dine højttalere og den måde, hvorpå musiksoftwaren er optaget, kan det imidlertid være ønskeligt at skifte til 7.1-kanals eller 5.1-kanals afspilning. fortsættes 19 DK

20 2: Tilslutning af højttalere H G F FRONT SPEAKERS B b) IMPEDANCE SELECTOR a) A B E D C B A A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke) B Højttalerkabler (medfølger ikke) AFronthøjttaler A (L) BFronthøjttaler A (R) CCenterhøjttaler DSurroundhøjttaler (L) ESurroundhøjttaler (R) FBagsurroundhøjttaler (L) c) GBagsurroundhøjttaler (R) c) HSubwoofer d) 20 DK

21 a) Sørg for at afbryde strømmen, inden IMPEDANCE SELECTOR (impedansvælgeren) sættes i stilling. For at opnå den bedst mulige multikanallyd, skal man slutte højttalere med en nominel impedans på 8 ohm eller mere til FRONT-, CENTER-, SURROUND- og SURROUND BACKtilslutningerne og sætte IMPEDANCE SELECTOR (impedansvælgeren) til "8 Ω". Vi henviser til brugsvejledningen, som følger med højttalerne, hvis du ikke er sikker på, hvilken impedans, de har. (Denne information findes ofte på bagsiden af højttaleren). Alternativt kan man slutte højttalere med en nominal impedans på mellem 4 og 8 ohm til en hvilken som helst eller alle højttalertilslutningerne. Sørg imidlertid for, at IMPEDANCE SELECTOR (impedansvælgeren) sættes til "4 Ω", hvis der tilsluttes blot en enkelt højttaler med en impedans på mellem 4 og 8 ohm. b) Du kan vælge de fronthøjttalere, du vil anvende, med SPEAKERS-knappen. Angående detaljer henviser vi til "Valg af højttalersystemet" (side 50). c) Hvis der kun tilsluttes en enkelt bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til SURROUND BACK SPEAKERS L- tilslutningen. d) Hvis du tilslutter en subwoofer med automatisk standbyfunktion, skal du deaktivere funktionen, når du ser film. Hvis den automatiske standbyfunktion er aktiveret, vil den automatisk blive sat til standbyindstilling, baseret på niveauet af indgangssignalet til subwooferen, og det er derefter ikke sikkert, at lyden vil komme ud. Tip Anvend PRE OUT-jackstikkene, hvis du vil slutte visse højttalere til en anden effektforstærker. Det samme signal vil blive sendt fra både SPEAKERS-jackstikkene og PRE OUT-jackstikkene. Hvis du for eksempel kun vil slutte fronthøjttalerne til en anden forstærker, skal denne forstærker sluttes til PRE OUT FRONT L- og R-jackstikkene. Tilslutning af et 9.1-kanals system Slut hver højttaler til det rigtige SURROUND SPEAKER L/R-jackstik, når du gør et 9.1- højttalerkanals system klar. Hvert højttalerpar kan anvendes som surroundhøjttalere 1 (L/R) og surroundhøjttalere 2 (L/R) (side 19). Sæt 9.1 CH SP SYSTEM til "YES" i CUSTOMIZE-menuen, når 9.1-kanalsystemet anvendes (side 67). Bemærk Når IMPEDANCE SELECTOR (impedansvælgeren) er sat til "8Ω", skal der tilsluttes højttalere med en nominel impedans på 16 ohm eller mere. Når IMPEDANCE SELECTOR (impedansvælgeren) er sat til "4Ω", skal der tilsluttes højttalere med en nominel impedans på 8 ohm eller mere. Vi henviser til side 21 angående detaljer. Surroundhøjttaler 1 (R) Surroundhøjttaler 2 (R) Surroundhøjttaler 2 (L) Surroundhøjttaler 1 (L) 2. zone-tilslutning Det er muligt at tildele SURROUND BACK SPEAKER-jackstikkene F og G til højttalerne i 2. zone. Sæt bagsurroundhøjttaler-indstillingerne (side 48) til "2ND ZONE". Vi henviser til "Lytning til lyden i en anden zone (2. (3.) zone betjeninger)" (side 84) angående detaljer om tilslutning og betjening i 2. zone. Klargøring 21 DK

22 3a: Tilslutning af lydudstyret Tilslutning af apparaterne I dette afsnit beskrives det, hvordan apparaterne sluttes til denne receiver. Se "Apparater, som skal tilsluttes" herunder angående de sider, hvor det beskrives, hvordan hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at udføre tilslutningerne. Gå videre til "4: Tilslutning af antennerne" (side 41), når alle dine apparater er tilsluttet. Apparater, som skal tilsluttes Super Audio CD-afspiller/ Med digital lydudgang a) side 24 CD-afspiller Med multikanal-lydudgang b) side 26 Med i.link-jackstik side 27 Kun med analog udgang c) side 29 MD/DAT Med digital lydudgang a) side 24 Kun med analog udgang c) side 29 Kassettebåndoptager, analog pladespiller side 29 a) Model med et DIGITAL OPTICAL OUTPUT- eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT-jackstik etc. b) Model med MULTI CH OUTPUT-jackstik etc. Denne tilslutning anvendes til at udsende lyd, som er dekodet af apparatets indbyggede multikanal-dekoder gennem denne receiver. c) Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT L/R-jackstik etc. Hvis du har Sony-apparater med CONTROL A1II/CONTROL S-jackstik Se "Anvendelse af Sony-apparater" på side DK

23 Audio indgangs/ udgangsjackstik, der skal tilsluttes Lydkvaliteten afhænger af tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den følgende illustration. Vælg tilslutning i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Klargøring Digital Analog Lyd med høj kvalitet 23 DK

24 Apparat med digitale lydindgangs/udgangsjackstik Den følgende illustration viser, hvordan en Super Audio CD-afspiller/CD-afspiller og et MD/DAT-anlæg tilsluttes. Super Audio CDafspiller/CD-afspiller MD-afspiller/DATbåndoptager A A B C D A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke) B Lydkabel (medfølger ikke) C Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke) D Lydkabel (medfølger ikke) 24 DK

25 Angående afspilning af en Super Audio CD-disk i en Super Audio CD-afspiller Der vil ikke høres nogen lyd, hvis en Super Audio CD-disk afspilles i en Super Audio CD-afspiller, som kun er sluttet til SA-CD/ CD OPTICAL- eller SA-CD/CD COAXIAL IN-jackstikket på denne receiver. For at en Super Audio CD-disk skal kunne afspilles, skal afspilleren sluttes til MULTI CHANNEL INPUT- eller SA-CD/CD INjackstikket. Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med Super Audio CD-afspilleren. Det er ikke muligt at udføre digitale optagelser af en Super Audio CD-disk. Anvend i dette tilfælde det analoge jackstik til optagelse. Når digitale lyslederkabler sættes i forbindelse, skal deres stik sættes lige ind, indtil de klikker på plads. Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller sammenbindes. Klargøring Hvis du vil tilslutte flere digitale apparater, men ikke kan finde en ledig indgang Se "Lytning til digital lyd fra andre indgange (DIGITAL ASSIGN)" (side 59). Tips Alle de digitale lydjackstik er kompatible med samplingfrekvenser på 32 khz, 44,1 khz, 48 khz, og 96 khz. Det er også muligt at tilslutte en LD-afspiller med et DOLBY DIGITAL RF OUT-jackstik via en RFdemodulator (Det er ikke muligt at slutte en LDafspillers DOLBY DIGITAL RF OUT-jackstik direkte til denne receivers digitale indgangsjackstik). Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med RFdemodulatoren. 25 DK

26 Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik Hvis din DVD- eller Super Audio CD-afspiller er udstyret med multikanal-udgangsjackstik, kan du slutte den til MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene på denne receiver og dermed opnå multikanallyd. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder. DVD-afspiller, Super Audio CD-afspiller etc. A B A Lydkabel (medfølger ikke) B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke) Bemærk DVD- og Super Audio CD-afspillere har ingen SURR BACK-jackstik. Sæt MULTI IN5.1 t 7.1 til "NO" i CUSTOMIZE-menuen, når receiveren og afspilleren tilsluttes med brug af 7.1-kanalsystemet (SURR BACK-jackstikkene i MULTI CHANNEL INPUT er tilsluttet) (side 67). Når SURR BACK SP er sat til "2ND ZONE", vil indgangen til SURR BACK-jackstikkene være ugyldig (side 48). 26 DK

27 Apparater med i.link-jackstik Hvis du har en Sony SCD-XA9000ES Super Audio CD-afspiller, skal du anvende det i.link-kabel, som følger med afspilleren. På det tidspunkt, hvor denne brugsvejledning udsendtes, var denne receiver kun kompatibel med i.link-tilslutninger til SCD-XA9000ES. Angående detaljer om i.link-tilslutninger til fremtidige Sony-apparater med i.linkjackstik, henviser vi til de brugsvejledninger, som følger med hvert enkelt apparat. 1 Tilslutning af en enkelt afspiller til et i.link-jackstik 2 Tilslutning af afspillere til hvert i.link-jackstik i.link-kabel (følger med afspilleren) (følger ikke med denne receiver) Afspiller 2 Afspiller 1 Klargøring (AUDIO) (AUDIO) 3 Tilslutning af afspillere til et i.link-jackstik i.link-kabel (følger med afspilleren) (følger ikke med denne receiver) Afspiller (AUDIO) i.link-kabel (følger med afspilleren) (følger ikke med denne receiver) Afspiller 1 (AUDIO) Afspiller 2 (AUDIO) fortsættes 27 DK

28 Bemærk Tilslut kablet på en sådan måde, at tilslutningen ikke danner en sløjfe mellem apparaterne. Afspiller (AUDIO) Anvend et i.link-kabel med en længde på mindre end 1,5 meter. Vi kan ikke garantere, at der kan afspilles, hvis du tilslutter en DVD-afspiller, en Super Audio CD/ CD-afspiller, etc. fra et andet firma med i.linklydudgangsjackstik. Hvis der skulle komme en genstand af metal ind i i.link-jackstikket, kan der opstå kortslutning og skade på apparaterne. Sørg altid for at trykke stikket helt ind, således at fejlfunktion undgås. Se side 139 angående detaljer om kompatible signaler. Denne receiver kan ikke behandle signaler, der ikke er kompatible, som for eksempel DV, MICROMV, eller MPEG-TS. Nogle i.link-apparater fungerer med kopispærreteknologi og kan håndtere kodede signaler. Denne receiver fungerer med kopispærreteknologien DTLA (Revision 1.3). Lydfelter og A/V SYNC-, bagsurrounddekodningsfunktionen aktiveres ikke, når DSD-signaler indgår til denne receiver. i.link er en benævnelse, som refererer til IEEE og IEEE 1394a i.link, og " " er varemærker tilhørende Sony Corporation. Afspiller 2 (AUDIO) Afspiller 1 (AUDIO) Selv hvis du forsøger at afspille under udførelse af i.link-tilslutning, vil der ikke komme nogen lyd ud. Lyden vil komme ud, når navnet på et apparat bliver vist. Når 2 eller 3 tilslutningen anvendes, er det ikke sikkert, at der kommer nogen lyd ud, hvis der anvendes to eller flere afspillere. Stop i dette tilfælde den afspiller, som ikke er valgt, og vælg derefter den afspiller, som du vil afspille igen, ved at trykke på i.link-knappen. Se "BUSFULL" i Fejlmeddelelser på side 136. Kun et apparat, som udsender et lydsignal, som anvender et i.link-jackstik, kan tilsluttes. Apparater, som anvender et videosignal, et PCapparat og en anden AV-forstærker, kan ikke sluttes til denne receiver. Et lydsignal fra IEEE1394-apparater uden i.linkmærket kan ikke anvendes. 28 DK

29 Apparater med analoge lydjackstik Nedenstående illustration viser, hvordan man tilslutter et apparat, som for eksempel en kassettebåndoptager, en pladespiller etc., med analoge jackstik. Klargøring Super Audio CD-afspiller/ CD-afspiller A A A A Kassettebåndoptager MD-afspiller/DATbåndoptager Pladespiller A Lydkabel (medfølger ikke) Bemærk Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den sluttes til (U) SIGNAL GND-tilslutningen. 29 DK

30 3b: Tilslutning af videoapparaterne Tilslutning af apparaterne I dette afsnit beskrives det, hvordan apparaterne sluttes til denne receiver. Se "Apparater, som skal tilsluttes" herunder angående de sider, hvor det beskrives, hvordan hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at udføre tilslutningerne. Gå videre til "4: Tilslutning af antennerne" (side 41), når alle dine apparater er tilsluttet. Apparater, som skal tilsluttes Fjernsynsskærm side 33 DVD-afspiller side Satellit-tuner side 39 Med HDMI-jackstik side 37 Videobåndoptager side 40 Videokamera, TV-spil etc. side 40 Hvis du har Sony-apparater med CONTROL A1II/CONTROL S-jackstik Se "Anvendelse af Sony-apparater" på side DK

31 Video indgangs/udgangsjackstik, der skal tilsluttes Billedkvaliteten afhænger af tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den følgende illustration. Vælg tilslutning i overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater. Klargøring Fjernsynsskærm etc. Indgangsjackstik HDMI COMPONENT VIDEO S-VIDEO VIDEO MONITOR OUT-jackstik på receiver HDMI COMPONENT VIDEO S-VIDEO VIDEO Signalbehandling HDMI COMPONENT VIDEO* S-VIDEO VIDEO Indgangsjackstik på receiver Udgangsjackstik på videoapparat HDMI COMPONENT VIDEO S-VIDEO VIDEO Højkvalitets billede * Når VIDEO CONVERT er sat til "ON" i CUSTOMIZE-menuen (side 70), bliver kun 480i/576i indgangssignaler fra komponentvideo sendt ud. Komponentvideosignaler i 480p/576p, 720p og 1080i vil ikke blive korrekt udsendt. Komponentvideo-indgangssignaler fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikket vil blive sendt ud som de er, når VIDEO CONVERT er sat til "OFF". Bemærk Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en fjernsynsskærm eller en projektor, til MONITOR OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert, at det er muligt at optage, selv hvis optageapparaterne tilsluttes. Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et afspilningsapparat sendes ud til et fjernsyn gennem receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren, vil hverken billede eller lyd blive transmitteret. Funktion for ændring af videosignaler Denne receiver er udstyret med en funktion til ændring af videosignaler. Det er muligt at udsende videosignalerne, når denne receiver er tilsluttet via MONITOR OUT-jackstikket som vist på illustrationen. Videosignaler kan udsendes som HDMI video-, komponentvideo- og S-videosignaler. fortsættes 31 DK

32 S-videosignaler kan sendes ud som HDMI video-, komponentvideo- og videosignaler. Komponentvideosignaler kan sendes ud som HDMI video-, S-video- og videosignaler. Det er muligt at skifte funktionen for ændring af videosignaler i VIDEO CONVERT (side 70). Den oprindelige indstilling er "ON". Når VIDEO CONVERT er sat til "OFF", vil videosignalerne ikke blive ændret. Angående ændring af videosignaler Det er kun muligt at ændre 480i i komponentvideosignaler til HDMI-signaler, S-videosignaler eller videosignaler. Signaler ændres fra 480i linjespringsskandering til 480p fortløbende skandering, hvorefter signalerne sendes ud. Når video- eller S-videosignaler fra en videobåndoptager etc. ændres på denne receiver og derefter sendes til dit fjernsyn, kan billedet på fjernsynsskærmen, afhængigt af status af det udsendte videosignal, blive forvrænget i vandret retning eller der vil måske slet ikke komme noget billede frem. Et HDMI-videosignal kan ikke ændres til et komponentsignal, et S-videosignal og et videosignal. REC OUT har ikke nogen opændringsfunktion. S2-information (information om skærmstørrelse for billeder), som er inkluderet i S-videosignaler er kun effektive, hvis S-videosignalerne sendes ud fra S- video MONITOR OUT-jackstikket. Det er ikke sikkert, at et billedformatforhold vil blive vist korrekt, når videosignaler og komponentvideosignaler ændres og sendes ud fra S-video MONITOR OUT-jackstikket. (Gælder kun modeller med områdekode CEL) SECAM-videosignaler ændres til PALsignaler og sendes ud, når VIDEO CONVERT er sat til "ON". Sæt VIDEO CONVERT til "OFF", når du sender signaler ud i SECAM-systemet. Closed Caption (undertekster for hørehæmmede) display Sæt VIDEO CONVERT til "OFF", når et signal, der understøtter Closed Captions, modtages. Hvis VIDEO CONVERT er sat til "ON", kan Closed Captions ikke vises. Kun komponentvideo-indgangssignaler på 480i accepteres, når "PROGRESSIVE OUT" er sat til "ON". Hvordan andre indgange forsynes med videoindgangssignaler Komponentvideo-indgangssignaler og HDMIindgangssignaler kan tildeles andre indgange (side 61, 62, 69). 32 DK

33 Ttilslutning af en fjernsynsskærm Billedet fra et visuelt apparat, som er sluttet til denne receiver, og denne receivers menu kan vises på fjernsynsskærmen. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater. Klargøring Fjernsynsskærm A B C D E A Lydkabel (medfølger ikke) B Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke) C Komponent-videokabel (medfølger ikke) D S-videokabel (medfølger ikke) E Videokabel (medfølger ikke) fortsættes 33 DK

34 Bemærk Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en fjernsynsskærm eller en projektor, til MONITOR OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert, at du kan optage, selv hvis du tilslutter optageapparater. Lyden sendes kun ud fra fjernsynshøjttaleren, når et afspilningsapparat og denne receiver, såvel som denne receiver og fjernsynet er tilsluttet med en HDMI. Kontroller HDMI AUDIO-indstillingen, hvis lyden ikke kommer fra fjernsynet eller det ikke er muligt at afspille multikanal-software med HDMItilslutning (side 70). Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et afspilningsapparat sendes ud til et fjernsyn via receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren, vil hverken billede eller lyd blive transmitteret. Tip Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du slutter MONITOR OUT-jackstikket til en fjernsynsskærm (side 46). Du kan også vise visse menuindstillinger og lydfeltet på monitoren, hvis du trykker på ON SCREEN. 34 DK

35 Tilslutning af en DVD-afspiller Den følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller tilsluttes. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater. Klargøring 1 Tilslutning af lyd For at udsende multikanal-digitallyd, skal man udføre digital lydudgangsindstilling på DVDafspilleren. Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med DVDafspilleren. DVD-afspiller A B C A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke) B Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke) C Lydkabel (medfølger ikke) fortsættes 35 DK

36 2 Tilslutning af video DVD-afspiller A B C A Komponent-videokabel (medfølger ikke) B S-videokabel (medfølger ikke) C Videokabel (medfølger ikke) 36 DK

37 Apparater med HDMI-jackstik HDMI er et akronym for High-Definition Multimedia Interface. Det er en grænseflade, som transmitterer video- og lydsignaler i digitalt format. Klargøring DVD-afspiller Satellit-tuner Fjernsynsskærm, projektor etc. A A A A HDMI-kabel (medfølger ikke) Vi anbefaler anvendelse af et Sony HDMI-kabel. Bemærk Bekræft HDMI AUDIO-indstillingen i menuen, hvis lyden ikke kommer fra fjernsynshøjttaleren eller hvis det ikke er muligt at afspille multikanalsoftware med HDMI tilsluttet (side 70). For at høre lyden fra fjernsynshøjttaleren, skal "HDMI AUDIO" sættes til "TV+AMP" i CUSTOMIZE-menuen. fortsættes 37 DK

38 HDMI-egenskaber Et digitalt lydsignal, som sendes af HDMI, kan sendes ud fra højttalerne og PRE OUTjackstikket på denne receiver. Dette signal understøtter Dolby Digital, DTS og lineær PCM. Analoge videosignaler, som sendes til videojackstikket, S-video-jackstikket eller jackstikket på komponentvideoen kan sendes ud som HDMI-signaler. Lydsignaler vil ikke blive sendt ud fra et HDMI-jackstik, når billedet ændres. HDMI-tilslutninger Anvend et HDMI-kabel med HDMI-logoet (lavet af Sony). Bekræft klargøringen af det tilsluttede apparat, hvis et billede er dårligt eller hvis lyden ikke kommer fra et apparat, som er tilsluttet via HDMI-kablet. Angående HDMI-tilslutninger Et lydsignal, som indgår til HDMI INjackstikket, sendes ud fra udgangsjackstikket på højttaleren, HDMI OUT-jackstikket og PRE OUT-jackstikket. Det sendes ikke ud fra noget andet lydjackstik. Et videosignal, som indgår til HDMI INjackstikket, sendes kun ud fra HDMI OUTjackstikket. Videoindgang sendes ikke ud fra VIDEO OUT-jackstikket, S VIDEO OUTjackstikket eller MONITOR OUTjackstikket. Kontroller HDMI AUDIO-indstilingen (side 70), hvis lyden ikke kommer fra fjernsynet eller hvis du ikke kan afspille multikanalsoftware. Hvis du vil lytte til lyd fra fjernsynets højttaler, skal du sætte HDMI AUDIO til TV+AMP i CUSTOMIZEmenuen. Multi/stereoområde-lydsignalerne i en Super Audio CD sendes ikke ud. Sørg for at tænde for receiveren, når videoog lydsignaler fra et afspilningsapparat sendes ud til et fjernsyn gennem denne receiver. Med mindre der er tændt for receiveren, vil hverken video- eller lydsignalerne blive transmitteret. Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde etc.), som sendes fra et HDMI-jackstik, kan blive undertrykt af det tilsluttede apparat. Bekræft klargøringen af det tilsluttede apparat, hvis et billede er dårligt eller hvis der ikke kommer nogen lyd fra et apparat, som er tilsluttet via HDMI-kablet. Hvis den tilsluttede komponent ikke er kompatibel med teknologi til beskyttelse af ophavsret, kan billedet og/eller lyden fra HDMI OUT-stikket være forvrænget, eller det kan ikke ses eller høres. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere specifikationerne for den tilsluttede komponent. Indstil opløsningen af billedet fra afspilningsapparatet til 720p eller 1080i, når du udsender 96 khz-multikanallyd over en HDMI-tilslutning. Vi henviser til brugsvejledningen for hvert tilsluttet apparat angående detaljer. Vi anbefaler ikke anvendelse af et HDMI- DVI-konversionskabel. Hvis du slutter et HDMI-DVI-konversionskabel til et DVI-Dapparat, er det ikke sikkert, at lyden og/eller billedet sendes ud. Tilslut andre ledninger eller digitale forbindelses-ledninger, og indstil derefter HDMI VIDEO ASSIGN (side 62), hvis lyden ikke udsendes på korrekt vis. 38 DK

39 Tilslutning af en satellit-tuner Den følgende illustration viser, hvordan en satellit-tuner tilsluttes. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater. Klargøring Satellit-tuner A B C D E F A Lydkabel (medfølger ikke) B Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke) C Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke) D Komponent-videokabel (medfølger ikke) E S-videokabel (medfølger ikke) F Videokabel (medfølger ikke) 39 DK

40 Apparater med analogt videoog lydjackstik Den følgende illustration viser, hvordan man tilslutter et apparat, som har analoge jackstik, som for eksempel en videobåndoptager etc. Videobåndoptager A B Til VIDEO 3 INPUT-jackstikkene (på forpladen) Videokamera/TV-spil A B A Lyd/videokabel (medfølger ikke) B S-videokabel (medfølger ikke) 40 DK

41 4: Tilslutning af antennerne Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne. FM-ledningsantenne (medfølger) Klargøring AM-rammeantenne (medfølger) * Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af denne receivers områdekode. Bemærk For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater. Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt. Anvend ikke U SIGNAL GND-tilslutningen til jording af receiveren. 41 DK

42 5: Tilslutning af netledningen Sæt den medfølgende netledning i AC INtilslutningen på receiveren, og sæt derefter netledningen i en stikkontakt i væggen. * * Der vil være et mellemrum på flere millimeter mellem stikket og bagsiden, selv når netledningen sættes helt ind. Ledningen skal sættes i forbindelse på denne måde. Dette er ikke nogen fejlfunktion. AC IN-tilslutning Netledning (medfølger) AC OUTLET** Bemærk AC OUTLET på bagsiden af receiveren er udtag med afbryder, som kun strømforsyner det tilsluttede apparat, mens der er tændt for receiveren. Bekræft, at det samlede effektforbug for det apparat, som er sluttet til receiverens AC OUTLET ikke overstiger det wattforbrug, som er angivet på bagsiden. Undlad at slutte elektriske husholdningsapparater med et stort wattforbrug, som for eksempel elektriske strygejern, ventilatorer eller fjernsyn, til dette udtag. Det kan medføre fejlfunktion. Hvordan den indledende klargøring udføres Inden receiveren tages i brug for første gang, skal den initialiseres ved at nedenstående fremgangsmåde udføres. Denne fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte de indstillinger, du har foretaget, tilbage til fabriksindstillingerne. 1,2 3 Til en stikkontakt i væggen ** Konfigurationen, formen og antallet af vekselstrømsudtag varierer, afhængigt af områdekoden for den receiver, du har købt. 1 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 2 Hold?/1 nede i 5 sekunder. "ENTER to Clear ALL" vises på displayet i 10 sekunder. 42 DK

43 3 Tryk på MEMORY/ENTER, mens "ENTER to Clear ALL" vises på displayet. Når "MEMORY CLEARING..." har stået på displayet i et stykke tid, vil "MEMORY CLEARED!" komme frem. De følgende poster indstilles igen til deres fabriksindstillinger. Alle indstillinger på SPEAKER SET UP-, LEVEL-, SURR SET UP-, EQUALIZER-, CUSTOMIZE-, TUNER- og CIS-menuerne. Det lydfelt, som er gemt i hukommelsen, for hver indgang og fast station. Alle faste stationer. Alle indeksnavne på indgange og forindstillinger. 6: Klargøring af fjernbetjeningen Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sæt tre LR6 (størrelse AA) batterier i RM- AAE003 fjernbetjeningen. Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i RM- US106A fjernbetjeningen. Sørg for, at polariteten er korrekt, når du Sætter batterierne i. Klargøring RM-AAE003 RM-US106A Bemærk Lad ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der er meget varmt og fugtigt. Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle batterier. Anvend ikke alkalibatterier og andre slags batterier sammen. Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren på receiveren for direkte sol eller andre lyskilder. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal batterierne tages ud, således at risiko for beskadigelse forårsaget af udsivning af batterielektrolyt og korrosion undgås. Tip Under normale brugsforhold bør batterierne kunne holde i omkring 3 måneder. Når receiveren ikke længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med nye. fortsættes 43 DK

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-649-51(2) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA3300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-875-814-71(1) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI STR-DA6400ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1)

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1) 4-247-583-64(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-094-455-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG910 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-205-12(2) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA2400ES 2008 Sony Corporation ADVARSEL Dette apparat må ikke udsættes for væske eller fugt, da det udgør en brandfare

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-247-232-21(4) FM Stereo FM/AM eceiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI ST-DA5000ES ST-DA3000ES 2003 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-671-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB1080 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot