Micro HI-FI Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Micro HI-FI Component System"

Transkriptio

1 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation

2 DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte apparatet for dryp eller tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet. Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til apparatet, skal du slutte apparatet til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved apparatet, skal du med det samme tage stikket ud af stikkontakten. Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab. Undlad at udsætte batterier eller apparater med batterier isat for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader. Undtagen for kunder i USA og Canada Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet. Kun den europæiske model Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen. Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiver er gældende Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henvises til de adresser, der er angivet i separate dokumenter vedrørende service og garanti. Undertegnede Sony Corp. erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: Norge: Brug af dette radioudstyr er ikke tilladt i det geografiske område inden for en radius af 20 km. fra centrum af Ny- Ålesund, Svalbard i Norge. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening

3 Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkninger om DualDiscs En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digitalt lydindhold på den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres. Musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Ordet Bluetooth og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al brug af disse varemærker af Sony Corporation sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. MPEG Layer-3- audiokodningsteknologi og patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson. Windows Media er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. DK DK

4 Indholdsfortegnelse Guide til dele og kontrolelementer... 5 Oplysninger på displayet... 9 Kom i gang Sikker tilslutning af anlægget...10 Indstilling af uret...12 Grundlæggende betjening Afspilning af en CD/MP3-disk...13 Radiolytning...14 Brug af Bluetooth-funktionen...15 Optagelse fra en disk til en USB-enhed...21 Lytning til musik fra en USB-enhed...24 Brug af ekstra lydkomponenter...26 Brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren...27 Justering af lyden...27 Ændring af displayet...28 Andet Fejlfinding...33 Meddelelser...38 Forholdsregler...40 Specifikationer...41 Bluetooth trådløs teknologi...43 Enheder, der er kompatible med dette system...45 Andre betjeninger Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)...29 Forudindstilling af radiostationer...30 Brug af timerne...31 DK

5 Guide til dele og kontrolelementer Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme handlinger kan også udføres med knapperne på apparatet, som har de samme eller tilsvarende navne. Apparat (HCD-HX70BTR, HCD-HX50BTR/Compact Disc-modtager) Frontpanel Guide til dele og kontrolelementer Toppanel Fortsættes DK

6 Fjernbetjening (RM-AMU009) BLUETOOTH-indikator (side 19, 20) Lyser, når Bluetooth-funktionen er aktiv. BLUETOOTH-knap (side 17, 19, 20) Tryk for at oprette forbindelse, afbryde en forbindelse eller parre med en Bluetoothenhed. Apparat: VOLUME-kontrol (side 13, 14, 17, 20, 24, 26) Fjernbetjening: VOLUME +/knap (side 13, 14, 17, 20, 24, 26, 31) Drej eller tryk for at indstille lydstyrken. (USB)-port (side 21, 24, 45) Tilslut til en valgfri USB-enhed. / (afbryder)-knap (side 12, 31, 38) Tryk for at tænde for anlægget. STANDBY-indikator (side 28, 33) Lyser, når der slukkes for anlægget. Fjernbetjeningssensor (side 33) (åbn/luk)-knap (side 13) Tryk for at åbne eller lukke diskskuffen. AUDIO IN-jackstik (side 26) Tilslut til en valgfri lydkomponent. PHONES-jackstik Tilslut hovedtelefonerne. DK

7 Afspilningsknapper og funktionsknapper Apparat: BLUETOOTH (afspil/pause)-knap (side 16, 17) Tryk for at vælge Bluetooth-funktionen. Tryk for at starte eller midlertidigt standse afspilningen af musik på Bluetooth-enheden (Bluetoothmobiltelefon osv.). Apparat: USB (afspil/ pause)-knap (side 24) Tryk for at vælge USB-funktionen. Tryk for at starte eller midlertidigt afbryde afspilningen af en valgfri USBenhed. Apparat: CD (afspil/pause)- knap (side 13) Tryk for at vælge CD-funktionen. Tryk for at starte eller midlertidigt stoppe afspilningen af en disk. Fjernbetjening: (afspil)-knap, (pause)-knap Tryk for at begynde eller midlertidigt stoppe afspilningen. Apparat: TUNER/BAND-knap (side 14) Tryk for at vælge TUNER-funktionen. Tryk for at vælge modtagelse via FM eller AM. Apparat: FUNCTION-knap (side 13, 14, 24, 26) Fjernbetjening: FUNCTION +/knap (side 13, 14, 24, 26) Tryk for at vælge funktionen. Apparat: /CANCEL (stop/ annuller)-knap (side 13, 14, 16, 17, 19, 25) Fjernbetjening: (stop)-knap (side 13, 14, 16, 17, 19, 25) Tryk for at stoppe afspilningen. Tryk for at annullere søgningen. SEARCH-knap (side 13, 25) Tryk for at aktivere eller afslutte søgetilstand. Apparat: ENTER-knap (side 13, 16, 20, 21, 22, 25, 29) Fjernbetjening: (enter)-knap (side 12, 13, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31) Tryk for at angive indstillingerne. / (gå tilbage/gå frem)- knap (side 13, 17, 23, 25, 29) Tryk for at vælge et musiknummer eller en fil. Apparat: TUNE +/ (indstilling)- knap (side 14) Fjernbetjening: +/ (indstilling)- knap (side 14, 30) Tryk for at stille ind på den ønskede station. +/ (vælg mappe)-knap (side 13, 17, 23, 25, 29) Tryk for at vælge en mappe. / (tilbage/hurtigt fremad)-knap (side 13, 16, 17, 25) Tryk for finde et punkt i et musiknummer eller en fil. Fortsættes DK Guide til dele og kontrolelementer

8 CD-USB SYNC/REC1-knap (side 21, 22) Tryk for at optage fra en disk til den tilsluttede valgfri USB-enhed. USB MENU-knap (side 22, 23) Tryk for at slette lydfiler og -mapper fra den tilsluttede valgfri USB-enhed. Tryk for at vælge, hvilken hukommelse der skal læses til, hvis USB-enheden har mere end én hukommelse. Lydknapper (side 27) Apparat: DSGX-knap Fjernbetjening: EQ-knap Tryk for at vælge lydeffekten. CLEAR-knap (side 17, 19, 29) Tryk for at slette et forprogrammeret musiknummer eller en fil. Tryk for at slette registreringsoplysningerne om parringen på Bluetooth-enheden. TIMER MENU-knap (side 12, 31) Tryk for at indstille uret og afspilningstimeren. TOOL MENU-knap Tryk for at vælge en menu ved brug af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Låg til batterirum (side 12) RETURN-knap Tryk for at gå tilbage til den forrige menu ved brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren. ///-knap (side 12, 31) Tryk for at vælge menupunkterne. TUNER MEMORY-knap (side 30) Tryk for at forindstille radiostationen. PLAY MODE/TUNING MODE-knap (side 13, 14, 21, 25, 29, 30) Tryk for at vælge afspilningstilstand for en CD, MP3-disk eller en valgfri USBenhed. Tryk for at vælge indstilling af stationer. REPEAT/FM MODE-knap (side 13, 14, 25) Tryk for at lytte flere gange til en disk, et enkelt musiknummer eller en fil. Tryk for at vælge FM-modtagelse (mono eller stereo). SLEEP-knap (side 31) Tryk for at indstille sleeptimeren. DISPLAY-knap (side 17, 28) Tryk for at ændre oplysningerne på displayet. DK

9 Oplysninger på displayet Afspil/Pause Lydformat Guide til dele og kontrolelementer BLUETOOTH Lyser, når Bluetooth-funktionen er valgt. Tuner-modtagelsesindstilling (side 14) Tuner-modtagelse (side 14) CD-USB-optagelse (side 21) Tekstinformation Afspilningstilstand (side 13, 25) DSGX (side 27) Timer (side 31) USB MEMORY Lyser, når der er tilsluttet en valgfri USBenhed. DK

10 Kom i gang Sikker tilslutning af anlægget En CMT-HX50BTR anvendes som eksempel. eller Til stikkontakt Højre højttaler Venstre højttaler FM-ledningsantenne (Træk den ud vandret.) Den hvide side til den nordamerikanske model Den brune side for andre modeller AM-rammeantenne 10 DK

11 Højttalere Sæt højttalerkablerne i SPEAKERjackstikkene. For CMT-HX70BTR skal du sætte den anden ende af højttalerkablerne i terminalerne på højttalerne som vist nedenfor. Sort () Indsæt kun den blottede del, og drej derefter møtrikken med uret. Rød () Rød () Strøm På modeller med spændingsvælger skal VOLTAGE SELECTOR indstilles til den lokale netspænding. Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal den medfølgende lysnetadapter tages af (kun for modeller, som er udstyret med en adapter). Antenner Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op. Hold antennerne væk fra højttalerkablerne, netledningen og USBkablerne for at undgå, at der opfanges støj. DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) Tilslut DIGITAL MEDIA PORTadapteren. Du skal tilslutte DIGITAL MEDIA PORT-adapteren til en valgfri lydenhed (bærbar lydafspiller osv.). Bemærkninger De tilgængelige DIGITAL MEDIA PORTadaptere afhænger af, hvor du bor. Du må ikke tilslutte en anden adapter end DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Du må ikke tilslutte DIGITAL MEDIA PORT-adapteren til DMPORT eller tage den ud, mens der er tændt for systemet. Ved brug af en DIGITAL MEDIA PORTadapter med videoudgangsfunkstion skal du slutte adapteren direkte til tv'et. Ved transport af anlægget 1 Fjern en disk for at beskytte CDmekanismen. 2 Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller på FUNCTION på apparatet) for at vælge CD-funktionen. 3 Hold SEARCH nede på apparatet, og tryk på på apparatet, indtil "STANDBY" vises. 4 Når "LOCK" vises, trækkes stikket ud. Højttalerpuder Monter de medfølgende højttalerpuder i bunden af højttalerne for at forhindre, at de glider. Fortsættes Kom i gang 11 DK

12 Sådan bruges fjernbetjeningen Skub låget til batterirummet til side, og fjern det. Indsæt derefter de to medfølgende R6-batterier (størrelse AA) med enden mærket først, så de passer til polerne som vist nedenfor. Bemærkninger Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder. Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig. Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og korrosion. Indstilling af uret Brug knapperne på fjernbetjeningen til at indstille uret. 1 Tryk på / for at tænde systemet. 2 Tryk på TIMER MENU. Timeangivelsen blinker på displayet. Hvis "PLAY SET?" blinker på displayet, skal du trykke flere gange på / for at vælge "CLOCK SET?" og derefter trykke på. 3 Tryk flere gange på / for at indstille timetallet, og tryk derefter på. 4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet. Urindstillingerne mistes, hvis du trækker stikket ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt. Visning af uret, når der er slukket for systemet Tryk på DISPLAY. Uret vises i cirka 8 sekunder. 12 DK

13 Grundlæggende betjening Afspilning af en CD/ MP3-disk 1 Vælg CD-funktionen. Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller på FUNCTION på apparatet). 2 Ilæg en disk. Tryk på på apparatet, og ilæg en disk med etiketten opad i diskskuffen. Tryk igen på på apparatet for at lukke diskskuffen. Diskskuffen må ikke tvinges i med fingrene, da dette kan beskadige apparatet. 3 Start afspilningen. Tryk på (eller CD på apparatet). 4 Juster lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej VOLUME-knappen på apparatet). Andre betjeninger For at Stoppe afspilning midlertidigt Stoppe afspilning Vælge en mappe på en MP3-disk Tryk på (eller CD på apparatet). Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.. +/. Vælge et /. musiknummer eller en fil Vælge en mappe og fil på en MP3- disk, mens mappe- og filnavne vises på displayet SEARCH på apparatet. Tryk på / for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på (eller på ENTER på apparatet). Tryk på / for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter på (eller på ENTER på apparatet). Finde et Hold / nede punkt i et under afspilning, og musiknummer slip knappen ved det eller en fil ønskede punkt. Vælge gentaget afspilning REPEAT flere gange, indtil "REP" eller "REP1" vises. Sådan ændres afspilningstilstanden Tryk flere gange på PLAY MODE, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge normal afspilning (" *" for alle MP3-filer i mappen på disken), blandet afspilning ("SHUF" eller " SHUF*") eller programafspilning ("PGM"). * Når en CD-DA-disk afspilles, har (SHUF)-afspilning samme funktion som normal (blandet) afspilning. Fortsættes Grundlæggende betjening 13 DK

14 14 DK Bemærkninger om gentaget afspilning Alle musiknumre eller filer på en disk afspilles igen op til fem gange. "REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper den. Bemærkninger om afspilning af MP3-diske Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper på en disk, som indeholder MP3-filer. Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over. MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken. Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".MP3". Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavnet ".MP3", men som ikke er MP3- filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan opstå funktionsfejl. Det maksimale antal: mapper er 255 (inklusive rodmappen). MP3-filer er 511. MP3-filer og mapper, som kan rummes på en enkelt disk, er 512. mappeniveauer (træstrukturen af filer) er 8. Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3- kodning/skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles. Bemærkninger om afspilning af multisession-diske Hvis disken begynder med en CD-DAsession (eller MP3-session), genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og andre sessioner afspilles ikke. En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk (lyd). Radiolytning 1 Vælg "TUNER FM" eller "TUNER AM". Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller på TUNER/BAND på apparatet). 2 Vælg indstilling af stationer. Tryk flere gange på TUNING MODE, indtil "AUTO" vises. 3 Stil ind på den ønskede station. Tryk på +/ (eller TUNE +/ på apparatet). Søgningen stopper automatisk, når en station er indstillet, og "TUNED" og "ST" (kun for stereoprogrammer) vises. Når du stiller ind på en station, som sender RDS-tjenester, vises stationens navn på displayet (kun europæisk model). 4 Juster lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej VOLUME-knappen på apparatet). For at stoppe automatisk søgning Tryk på. Sådan stiller du ind på en station med et svagt signal Hvis "TUNED" ikke vises, og søgningen ikke stopper, skal du trykke flere gange på TUNING MODE, indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder, og derefter trykke flere gange på +/ (eller på TUNE +/ på apparatet) for at stille ind på den ønskede station. Sådan reduceres statisk støj fra en FMstereostation med et svagt signal Tryk flere gange på FM MODE, indtil "MONO" vises, for at slå stereomodtagelse fra.

15 Brug af Bluetoothfunktionen Systemet understøtter Bluetooth A2DPog AVRCP-profilerne. For oplysninger om Bluetooth trådløs teknologi henvises til "Bluetooth trådløs teknologi" (side 43). Kontroller webstederne nedenfor for de nyeste oplysninger om kompatible enheder. For kunder i USA: < For kunder i Canada: Engelsk < ElectronicsSupport/> Fransk < ElectronicsSupport/> For kunder i Europa: < For kunder i Latinamerika: < For kunder i Asien eller Oceanien: < Afspilning af musik på en Bluetooth-mobiltelefon eller Bluetooth-enhed Du kan lytte til musik fra din Bluetoothmobiltelefon eller Bluetooth-enhed over en trådløs forbindelse. Grundlæggende betjening Benyt nedenstående fremgangsmåde for at afspille musik fra Bluetooth-enheder på systemet. Parring af systemet med en Bluetoothenhed Tilslutning af registrerede enheder Afspilning af musik fra en Bluetoothenhed For oplysninger om Bluetooth-enhedens funktioner henvises desuden til den betjeningsvejledning, der fulgte med Bluetooth-enheden. Fortsættes 15 DK

16 Parring af systemet med en Bluetooth-enhed Parring er en funktion, hvor Bluetoothenheder registreres med hinanden på forhånd. Benyt nedenstående fremgangsmåde til at parre systemet med Bluetooth-enheden. Når en parring er udført én gang, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Hvis parringen allerede er fuldført, skal du fortsætte til "Afspilning af musik fra en Bluetoothenhed" (side 17). 1 Placer den Bluetooth-enhed, der skal sluttes til systemet, inden for en afstand af 1 meter fra systemet. 2 Vælg Bluetooth-funktionen. Tryk på BLUETOOTH på apparatet. 3 Betjen Bluetooth-enheden, og udfør parringen. For oplysninger om Bluetoothenhedens funktioner henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med Bluetooth-enheden. Mens Bluetooth-enheden søger efter systemet, vises der muligvis en liste over fundne enheder på displayet på Bluetooth-enheden, afhængigt af typen af Bluetooth-enhed. Systemet vises som "CMT-HX70BTR" eller "CMT-HX50BTR", afhængigt af modellen. Når der oprettes forbindelse til systemet, skal du vælge lydprofilen (A2DP, AVRCP) på Bluetoothenheden. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter AVRCP-profilen, kan du ikke afspille eller udføre andre handlinger på systemet (side 17). 4 Indtast adgangskoden. Der skal muligvis indtastes en adgangskode, afhængigt af typen af Bluetooth-enheden. Når "PIN?" vises sammen med en nedtælling, skal du indtaste adgangskoden på systemet på følgende måde: Tryk på / og / på fjernbetjeningen (eller +/ og / på apparatet) for at indtaste den samme adgangskode, som blev indtastet på Bluetooth-enheden, og tryk derefter på (eller på ENTER på apparatet). Når parringen er udført, og forbindelsen er oprettet, ændres systemdisplayet som følger: "Connect" Navn på Bluetoothenhed Sådan annulleres en igangværende indtastning af adgangskoden Tryk på. Hvis der stadig skal indtastes adgangskode, skal du slukke for Bluetooth-enheden. Bemærkninger "Kodeord" kaldes muligvis "Adgangskode", "Pinkode", "Kodetal" eller "Password" eller lignende, afhængigt af enheden. Systemet understøtter kun numeriske adgangskoder på op til 4 cifre. Systemets standby-tilstand for parring annulleres efter cirka 30 sekunder. Hvis parringen ikke kan udføres, skal du gentage fremgangsmåden fra trin 1. Når systemet er sluttet til en Bluetoothenhed, kan det ikke registreres, og der kan ikke oprettes forbindelse fra en anden Bluetooth-enhed. 16 DK

17 Sådan slettes alle registreringsoplysninger om parring 1 Tryk på BLUETOOTH på apparatet. Når systemet er forbundet med en Bluetooth-enhed (når Bluetoothenhedsnavnet eller andre oplysninger vises i systemets display), skal du trykke på BLUETOOTH på apparatet og holde den inde i cirka 2 sekunder for at sætte systemet i Bluetooth-standbytilstand. 2 Tryk på CLEAR. "Delete?" vises. 3 Tryk på (eller ENTER på apparatet). "Complete!" vises, og alle parringsoplysningerne slettes. Bemærk Hvis du vil oprette forbindelse til en Bluetoothenhed, efter at du har udført denne betjening, skal du indtaste adgangskoden igen. Afspilning af musik fra en Bluetoothenhed Du kan betjene en Bluetooth-enhed ved at oprette forbindelse mellem systemet og en Bluetooth-enhed vha. AVRCP. 1 Vælg Bluetooth-funktionen. Tryk på BLUETOOTH på apparatet. 2 Opret forbindelse fra Bluetoothenheden. For oplysninger om Bluetoothenhedens funktioner henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med Bluetooth-enheden. Når forbindelsen er oprettet, ændres systemdisplayet som følger: "Connect" Navn på Bluetoothenhed 3 Start afspilningen. Tryk på (eller BLUETOOTH på apparatet). Afhængigt af Bluetooth-enheden skal du muligvis starte AV-softwaren på Bluetooth-enheden i forvejen. 4 Juster lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej VOLUME-knappen på apparatet). Sådan kontrolleres adressen på en tilsluttet Bluetooth-enhed Tryk på DISPLAY, mens navnet på Bluetooth-enheden vises i systemdisplayet. Bluetooth-enhedens adresse vises i 8 sekunder. Sådan annulleres forbindelsen til en Bluetooth-enhed Tryk på BLUETOOTH på apparatet, og hold den inde i cirka 2 sekunder, indtil "Disconnect" vises, eller indtil oplysningerne på displayet (enhedsnavn osv.) forsvinder. Andre betjeninger For at Tryk på Stoppe afspilning (eller BLUETOOTH på apparatet). midlertidigt Stoppe. afspilning Vælge en mappe +/. Vælge en fil /. Finde et punkt i en fil Hold / nede. Fortsættes Grundlæggende betjening 17 DK

18 Bemærk Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på visse Bluetooth-enheder. Desuden kan de faktiske funktioner være anderledes, afhængigt af den tilsluttede Bluetooth-enhed. Bemærkninger vedrørende forbindelser til Bluetooth-enheder Hvis du ikke kan oprette forbindelse til en parret Bluetooth-enhed, skal du udføre parringen mellem systemet og Bluetoothenheden igen. Afhængigt af typen af Bluetooth-enhed kan du indstille lydstyrken ved hjælp af kontrolknapperne på Bluetooth-enheden. Når du trykker på BLUETOOTH på apparatet, mens der er forbindelse til Bluetooth-hovedtelefoner, kan det tage et stykke tid, før der oprettes forbindelse til systemet fra en anden Bluetooth-enhed. Anvend den A2DP-kompatible eller A2DPog AVRCP-kompatible Bluetooth-enhed sammen med systemet i et peer-til-peermiljø. Tip Bluetooth-enheder, der tidligere har været sluttet til systemet, er registreret på systemet. Når en Bluetooth-forbindelse i øjeblikket ikke er etableret, kan du let forbinde systemet med en Bluetooth-enhed ved at trykke på BLUETOOTH på apparatet. (Systemet forsøger at oprette forbindelse til op til 3 enheder i rækkefølge fra den senest tilsluttede enhed, og forsøgene slutter, når der er oprettet forbindelse.) Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af hvilken Bluetooth-enhed du bruger. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, går systemet tilbage i standby-tilstand. Afspilning af musik på systemet med Bluetoothhovedtelefoner Du kan lytte til musik, der afspilles på systemet, med Bluetooth-hovedtelefoner over en trådløs forbindelse. Benyt nedenstående fremgangsmåde for at lytte til musik på systemet med Bluetooth-hovedtelefoner. Parring af systemet med Bluetoothhovedtelefoner Tilslutning af registrerede hovedtelefoner Afspilning af musik på systemet For oplysninger om Bluetoothhovedtelefonernes funktioner henvises desuden til den betjeningsvejledning, der fulgte med Bluetooth-hovedtelefonerne. 18 DK

19 Parring af systemet med Bluetoothhovedtelefoner Parring er en funktion, hvor Bluetoothenheder registreres med hinanden på forhånd. Benyt nedenstående fremgangsmåde for at parre systemet med Bluetooth-hovedtelefonerne. Når en parring er udført én gang, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Hvis parringen allerede er fuldført, skal du fortsætte til "Afspilning af musik på systemet" (side 20). 1 Vælg en anden funktion end Bluetooth-funktionen. Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet). 2 Placer de Bluetoothhovedtelefoner, der skal sluttes til systemet, inden for en afstand af 1 meter fra systemet. 3 Sæt Bluetoothhovedtelefonerne i parringstilstand. For oplysninger om Bluetoothhovedtelefonernes funktioner henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med Bluetoothhovedtelefonerne. 4 Tryk på BLUETOOTH på apparatet, og hold den nede i cirka 7 sekunder, indtil BLUETOOTH-indikatoren blinker. Lyden fra højttalerne stoppes. 5 Indtast adgangskoden. Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 under "Parring af systemet med en Bluetooth-enhed" (side 16). Når parringen er udført, og forbindelsen er oprettet, ændres systemdisplayet som følger: "Connect" Navn på Bluetoothenhed Sådan annulleres en igangværende indtastning af adgangskoden Tryk på. Bemærkninger "Pinkode" kaldes muligvis "Kodeord", "Adgangskode", "Kodetal" eller "Password" eller lignende, afhængigt af enheden. Systemet understøtter kun numeriske adgangskoder på op til 4 cifre. Systemets standby-tilstand for parring annulleres efter cirka 30 sekunder. Hvis parringen ikke kan udføres, skal du gentage fremgangsmåden fra trin 1. Når systemet er sluttet til en Bluetoothenhed, kan det ikke registreres, og der kan ikke oprettes forbindelse fra en anden Bluetooth-enhed. Parring kan muligvis ikke udføres, hvis der er andre Bluetooth-enheder i nærheden af systemet. Sluk i så fald for de andre Bluetooth-enheder. Sådan slettes alle registreringsoplysninger om parring 1 Tryk på BLUETOOTH på apparatet. Når systemet er forbundet med en Bluetooth-enhed (når Bluetoothenhedsnavnet eller andre oplysninger vises i systemets display), skal du trykke på BLUETOOTH på apparatet og holde den inde i cirka 2 sekunder for at sætte systemet i Bluetooth-standbytilstand. 2 Tryk på CLEAR. "Delete?" vises. Fortsættes Grundlæggende betjening 19 DK

20 3 Tryk på (eller ENTER på apparatet). "Complete!" vises, og alle parringsoplysningerne slettes. Bemærk For at oprette forbindelse til Bluetoothhovedtelefoner, efter at du har udført denne betjening, skal du indtaste adgangskoden igen. Afspilning af musik på systemet Du kan betjene systemet fra Bluetoothhovedtelefonerne ved at forbinde systemet og Bluetooth-hovedtelefonerne ved hjælp af AVRCP. 1 Vælg en anden funktion end Bluetooth-funktionen. Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet). 2 Opret forbindelse med Bluetooth-hovedtelefonerne. Tryk på BLUETOOTH på apparatet, og hold den nede i cirka 2 sekunder, indtil BLUETOOTHindikatoren blinker, og slip derefter knappen. Lyden fra højttalerne stoppes. Hvis flere Bluetooth-enheder, som tidligere har været tilsluttet, befinder sig i nærheden af systemet, vil systemet forsøge at oprette forbindelse til de 3 senest tilsluttede enheder. (Systemet forsøger at oprette forbindelse til op til 3 enheder i rækkefølge fra den senest tilsluttede enhed, og forsøgene slutter, når der er oprettet forbindelse.) Når forbindelsen er oprettet, ændres systemdisplayet som følger: "Connect" Navn på Bluetoothenhed 3 Start afspilningen af musik for den funktion, der er valgt i trin 1. Afhængigt af typen af Bluetoothhovedtelefoner kan du betjene systemet (afspilning, lydstyrkekontrol osv.) ved hjælp af kontrolknapperne på hovedtelefonerne. For oplysninger om Bluetoothhovedtelefonernes funktioner henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med Bluetoothhovedtelefonerne. 4 Juster lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej VOLUME-knappen på apparatet). Sådan annulleres forbindelsen til Bluetooth-hovedtelefonerne Tryk på BLUETOOTH på apparatet, og hold den nede i cirka 2 sekunder, indtil BLUETOOTH-indikatoren slukkes. Lyden udsendes fra højttalerne. Bemærkninger Hvis du ikke kan oprette forbindelse til parrede Bluetooth-hovedtelefoner, skal du udføre parringen mellem systemet og Bluetooth-hovedtelefonerne igen. Når systemet er indstillet til en anden funktion end Bluetooth-funktionen, og der trykkes på BLUETOOTH på apparatet, mens det er sluttet til en Bluetooth-enhed, kan det tage et stykke tid, før der oprettes forbindelse til Bluetooth-hovedtelefonerne. Systemet gemmer forskellige lydstyrkeindstillinger for afspilning gennem højttalerne eller PHONES-stikket på apparatet, eller når der lyttes gennem Bluetooth-hovedtelefoner. Anvend den A2DP-kompatible eller A2DPog AVRCP-kompatible Bluetooth-enhed sammen med systemet i et peer-til-peermiljø. 20 DK

21 Optagelse fra en disk til en USB-enhed Du kan tilslutte en valgfri USB-enhed til -porten (USB) på apparatet og overspille musik fra en disk til USBenheden. Du kan kun optage fra en CD-DA-disk eller en MP3-disk. Lydformatet af filer, der optages på dette system, er MP3. Størrelsen af optagelsen er cirka 1 MB pr. minuts optagetid fra en cd. Størrelsen kan være større, når der optages fra en MP3-disk. Se "USB-enheder" (side 45) for at se en liste over USB-enheder, som kan tilsluttes til dette anlæg. Synkronoptagelse Det er let at overspille en hel disk til en USB-enhed. 1 Tilslut en USB-enhed, der kan optages på, til (USB)-porten som vist nedenfor. USB-enhed Når tilslutning med USB-kabel er nødvendig, skal du tilslutte det USBkabel, der fulgte med den USB-enhed, du ønsker at tilslutte. Du kan finde oplysninger om betjening i betjeningsvejledningen, der fulgte med USB-enheden, der skal tilsluttes. 2 Vælg CD-funktionen, og isæt den disk, som du vil optage. 3 Tryk flere gange på PLAY MODE for at vælge afspilningstilstanden, når cdafspilleren er stoppet. Afspilningstilstanden ændres automatisk til normal afspilningstilstand, hvis du starter optagelsen i blandet afspilningstilstand, gentagelsestilstand eller programtilstand (når der ikke er programmeret nogen spor eller MP3-filer). Der er flere oplysninger under "Sådan ændres afspilningstilstanden" (side 13). 4 Tryk på CD-USB SYNC/REC1 på apparatet. "REC" blinker, og displayet skifter mellem "SYNC REC", "xxxmb Free" (resterende plads på USB-enheden) og "Push ENTER". USB-enheden gør klar til optagelse, og cd-afspilleren afbrydes til afspilning. 5 Tryk på (eller ENTER på apparatet). Optagelsen starter. Når optagelsen er færdig, stopper cd-afspilleren og USB-enheden automatisk. Grundlæggende betjening Fortsættes 21 DK

22 Optagelse af et enkelt spor eller en enkelt MP3-fil under afspilning (REC1) Det er let at optage sporet eller MP3- filen, der afspilles i øjeblikket, på en USB-enhed. 1 Tilslut en USB-enhed, der kan optages på, til (USB)-porten. 2 Vælg CD-funktionen, og isæt den disk, som du vil optage. 3 Vælg sporet eller MP3-filen, du vil optage, og start afspilningen. 4 Tryk på CD-USB SYNC/REC1 på apparatet, når det valgte spor eller den valgte MP3-fil afspilles. "REC" blinker, og displayet skifter mellem "REC 1", "xxxmb Free" (resterende plads på USB-enheden) og "Push ENTER". USB-enheden gør klar til optagelse, og cd-afspilleren afbrydes til afspilning. 5 Tryk på (eller ENTER på apparatet). Optagelsen starter. Når optagelsen er færdig, fortsætter cd-afspilleren med at spille. Sådan vælges optagedestinationen på USB-enheden Hvis USB-enheden har mere end én hukommelse (f.eks. intern hukommelse og et hukommelseskort), kan du vælge, hvilken hukommelse der skal læses til, og derefter starte optagelsen. 1 Tilslut en USB-enhed til (USB)- porten. 2 Vælg USB-funktionen. Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet). 3 Tryk på USB MENU på apparatet under stopindstilling. "Select?" vises. Hvis der er valgt en lydfil eller en mappe, vises "Erase?" i stedet for. Tryk flere gange på / for at vælge "Select?". 4 Tryk på (eller ENTER på apparatet). Navnet på en hukommelse vises. Det viste navn afhænger af specifikationerne for USB-enheden. 5 Tryk flere gange på / for at vælge hukommelse. Fortsæt til trin 6, hvis der kun kan vælges én hukommelse. Hvis du vil annullere handlingen, skal du trykke på. 6 Tryk på (eller ENTER på apparatet). 7 Start optagelsen ved at følge trin 2 til 5 under "Synkronoptagelse" eller "Optagelse af et enkelt spor eller en enkelt MP3-fil under afspilning (REC1)". Sådan stoppes optagelsen Tryk på. 22 DK

23 Sådan fjernes USB-enheden 1 Vælg USB-funktionen. Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet). 2 Hold nede på apparatet i stoptilstand, indtil "No Device" vises. 3 Fjern USB-enheden. Sådan slettes lydfiler eller mapper fra USB-enheden Du kan slette lydfiler eller mapper fra USB-enheden. 1 Tilslut en USB-enhed, der kan optages på, til (USB)-porten. 2 Vælg USB-funktionen. Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet). 3 Tryk flere gange på / eller +/ for at vælge den lydfil eller mappe, du vil slette. 4 Tryk på USB MENU på apparatet. "Erase?" vises. 5 Tryk på (eller ENTER på apparatet). "Track Erase?" eller "Folder Erase?" vises på displayet. Hvis du vil annullere sletningen, skal du trykke på. 6 Tryk på (eller ENTER på apparatet). Den valgte lydfil eller mappe bliver slettet. Regler for oprettelse af mapper og filer Første gang der optages til en USBenhed, oprettes mappen "MUSIC" direkte under "ROOT". Mapper og filer oprettes i mappen "MUSIC" som beskrevet nedenfor, afhængigt af optagemetoden. Synkronoptagelse 1) Optagekilde Mappenavn Filnavn MP3 Det samme som optagekilden 2) CD-DA "CDDA001" 3) "TRACK001" 4) REC1 optagelse Optagekilde Mappenavn MP3 "REC1" 5) Filnavn Det samme som optagekilden 2) CD-DA "TRACK001" 4) 1) I programafspilningstilstand er mappenavnet "PGM_xxx", og filnavnet afhænger af optagekilden (CD-DA-disk eller MP3-disk). 2) Der er tildelt op til 32 tegn i navnet. 3) Efterfølgende mappenumre tildeles serielt op til et maksimum på 999 (inklusive mapperne "ROOT" og "MUSIC"). 4) Efterfølgende filnavne tildeles serielt. 5) Der optages en ny fil i mappen "REC1", hver gang der udføres REC1-optagelse. Grundlæggende betjening Fortsættes 23 DK

24 Bemærkninger Du må ikke fjerne USB-enheden under optagelse eller sletning. Hvis du gør dette, kan dataene på USB-enheden eller selve USB-enheden blive beskadiget. Undgå at forbinde systemet og USB-enheden via en USB-hub. Når der optages fra en cd, bliver sporene optaget som 128 kbps MP3-filer. Når der optages fra en MP3-disk, bliver MP3-filerne optaget med samme bithastighed som de oprindelige MP3-filer. Når der optages fra en MP3-disk, afspilles der ingen lyd, og "High Speed" vises. Cd-tekstoplysninger bliver ikke optaget i de MP3-filer, der oprettes. Hvis du afbryder optagelsen undervejs, bliver der oprettet en MP3-fil op til det sted, hvor optagelsen blev stoppet. Optagelsen bliver automatisk stoppet, hvis: der ikke er mere plads på USB-enheden under optagelsen. antallet af lydfiler på USB-enheden når grænsen for, hvor mange filer systemet kan genkende. Det maksimale antal lydfiler og mapper, der kan være på en enkelt USB-enhed, er 999 (inklusive mapperne "ROOT" og "MUSIC"). Det maksimale antal lydfiler og mapper kan variere afhængigt af lydfil- og mappestrukturen. Du kan ikke slette lydfiler og mapper i blandet afspilningstilstand eller programafspilningstilstand. Hvis den mappe, der skal slettes, indeholder filer, som ikke er i MP3/WMA/AAC-format, eller undermapper, bliver de ikke slettet. Hvis en mappe eller fil, som du prøver at optage, allerede findes på USB-enheden med det samme navn, tilføjes der et sekventielt tal efter navnet, uden at den oprindelige fil eller mappe bliver overskrevet. Lytning til musik fra en USB-enhed Du kan lytte til musik, der er gemt på USB-enheden. De lydformater, som kan afspilles på dette anlæg, er følgende: MP3*/WMA*/AAC* Se "USB-enheder" (side 45) for at se en liste over USB-enheder, som kan tilsluttes til dette anlæg. * Filer, som er ophavsretligt beskyttede (Digital Rights Management), kan ikke afspilles af dette anlæg. Filer, der er downloadet fra en online musikhandel, kan ikke afspilles på systemet. 1 Vælg USB-funktionen. Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet). 2 Tilslut en valgfri USB-enhed til (USB)-porten. Når USB-enheden er tilsluttet, ændres displayet på følgende måde: "Reading" "Storage Drive*" * Når der tilsluttes USB-lagermedier, vises enhedsnavnet som det næste, hvis der optages. Bemærk Det kan tage cirka 10 sekunder, før "Reading" vises, afhængigt af den type USB-enhed, der er tilsluttet. 3 Start afspilningen. Tryk på (eller USB på apparatet). 4 Juster lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej VOLUME-knappen på apparatet). 24 DK

25 Andre betjeninger For at Stoppe afspilning midlertidigt Stoppe afspilning Tryk på (eller USB på apparatet). Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.. For at genoptage afspilningen skal du trykke på (eller på USB på apparatet) 1). Tryk på igen for at annullere genoptagelse af afspilningen. Vælge en mappe +/. Vælge en fil /. Vælge en mappe og fil, mens mappe- og filnavne vises på systemdisplayet 2) Finde et punkt i en fil Vælge gentaget afspilning Fjerne USBenheden SEARCH på apparatet. Tryk på / for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på (eller på ENTER på apparatet). Tryk på / for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter på (eller på ENTER på apparatet). Hold / nede under afspilning, og slip knappen ved det ønskede punkt. REPEAT flere gange, indtil "REP" eller "REP1" vises. Hold nede på apparatet, indtil "No Device" vises, og fjern derefter USB-enheden. 1) Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager systemet muligvis afspilningen fra et andet sted. 2) Du kan søge efter forskellige oplysninger, f.eks. album eller genre, for digitale musikafspillere. Sådan ændres afspilningstilstanden Tryk flere gange på PLAY MODE, mens USB-enheden er stoppet. Du kan vælge normal afspilning (" " for alle filerne i en mappe på USB-enheden), blandet afspilning ("SHUF" eller " SHUF") eller programafspilning ("PGM"). Bemærkninger om USB-enheden Du kan ikke skifte afspilningsmåde, mens afspilning er under udførelse. Det kan tage et stykke tid at starte afspilningen, hvis: mappestrukturen er kompleks. hukommelseskapaciteten er stor. Når USB-enheden indsættes, læser systemet alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage lang tid at fuldføre læsningen fra USB-enheden. Undgå at forbinde systemet og USB-enheden via en USB-hub. Med nogle USB-enheder vil der efter en handling være en forsinkelse, før anlægget udfører handlingen. Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, der er til rådighed på en tilsluttet USB-enhed. Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan være anderledes end afspilningsrækkefølgen for den tilsluttede USB-enhed. Hold altid nede på apparatet, og sørg for, at "No Device" vises, før USB-enheden fjernes. Hvis du fjerner USB-enheden, mens "No Device" ikke vises, kan det beskadige dataene eller selve USB-enheden. Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper på en USB-enhed, som indeholder lydfiler. Mapper, som ikke indeholder lydfiler, springes over. Det maksimale antal lydfiler og mapper, der kan findes på en enkelt USB-enhed, er 999 (inklusive mapperne "ROOT" og "MUSIC"). Det maksimale antal lydfiler og mapper kan variere afhængigt af lydfil- og mappestrukturen. Fortsættes Grundlæggende betjening 25 DK

26 Du kan afspille følgende lydfilformater på dette system: MP3: filtypenavnet ".mp3" Windows Media lydfil: filtypenavnet ".wma" AAC: filtypenavnet ".m4a" Bemærk, at hvis filnavne har ovenstående filtypenavne, men den faktiske fil er anderledes, kan systemet udsende støj, eller der kan opstå fejlfunktion. Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til kodning/ skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible USB-enheder kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles. Brug af ekstra lydkomponenter 1 Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO IN-stikket på apparatet med et analogt lydkabel (medfølger ikke). 2 Skru ned for lydstyrken. Tryk på VOLUME (eller drej VOLUME-knappen på apparatet). 3 Vælg AUDIO IN-funktionen. Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet). 4 Start afspilning af den tilsluttede komponent. 5 Juster lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej VOLUME-knappen på apparatet). 26 DK

27 Brug af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren 1 Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet) for at vælge "DMPORT". 2 Start afspilning af den tilsluttede komponent. Lyden fra den tilsluttede komponent afspilles på systemet. For yderligere oplysninger om betjening henvises til den brugsvejledning, der fulgte med DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Bemærk Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren kan du muligvis betjene den tilsluttede komponent ved hjælp af enten knapperne på fjernbetjeningen eller apparatet. Justering af lyden Sådan tilføjes en lydeffekt For at Opnå en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra) Indstille lydeffekten Tryk på DSGX på apparatet. EQ flere gange for at vælge "BASS" eller "TREBLE" og tryk derefter på +/ flere gange for at justere lydstyrken. Grundlæggende betjening Tip Du kan benytte systemet som en batterioplader til den lydenhed, der er sluttet til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, når der er tændt for systemet. 27 DK

28 Ændring af displayet For at Tryk på Ændre oplysninger på displayet 1)2) Kontrollere uret, når der er slukket for systemet DISPLAY flere gange, når der er tændt for systemet. DISPLAY når der er slukket for systemet 3). Uret vises i 8 sekunder. 1) Du kan for eksempel få vist cd/mp3- diskoplysninger eller oplysninger om USBenheden, f.eks.: musik- eller filnummer under normal afspilning. musik- eller filnavn (" ") under normal afspilning. kunstnernavn (" ") under normal afspilning. album- eller mappenavn (" ") under normal afspilning. den samlede spilletid, mens afspilleren er stoppet. 2) Når systemet og en Bluetooth-enhed er forbundet vha. Bluetooth-funktionen, kan du få vist Bluetooth-enhedens adresse. Hvis den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter overførsel af metadata, kan du også få vist oplysninger om Bluetoothenheden under afspilning, f.eks. den forløbne afspilningstid, sportitlen, kunstnerens navn, albummets navn osv. 3) STANDBY-indikatoren på apparatet lyser, når der er slukket for systemet. Følgende vises: ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version 1- og version 2-tags (op til 62 tegn for en MP3-disk). den russiske model kan vise oplysninger med russiske bogstaver, men bogstaverne vises muligvis ikke korrekt for diske, som er oprettet med visse kodnings/ skriveprogrammer og med visse optageenheder. Displayoplysningerne bliver muligvis ikke opdateret eller vist korrekt, afhængigt af den anvendte Bluetooth-enhed. Displayoplysningerne kan variere afhængigt af den tilsluttede Bluetooth-enhed. Displayoplysningerne for Bluetooth-enheden bliver muligvis ikke opdateret korrekt, afhængigt af kommunikationsmiljøet eller omgivelserne. 28 DK Bemærkninger om displayoplysningerne Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som "_". Følgende vises ikke: samlet spilletid for en CD-DA-disk afhængigt af afspilningstilstanden. samlet spilletid og resterende spilletid for en MP3-disk og USB-enhed. Følgende vises ikke korrekt: mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken ISO9660 niveau 1- eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat.

29 Andre betjeninger Oprettelse af dit eget program (Programafspilning) 1 Vælg den ønskede funktion. CD Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet) for at vælge CD-funktionen. USB Tryk flere gange på FUNCTION +/ (eller FUNCTION på apparatet) for at vælge USB-funktionen. 2 Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil "PGM" vises, mens anlægget er standset. 3 Tryk flere gange på /, indtil det ønskede musikeller filnummer vises. Ved programmering af filer skal du trykke flere gange på +/ for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil. Eksempel: Ved programmering af musiknumre på en CD Valgte musik- eller filnummer Samlede spilletid for programmet (inklusive valgt musiknummer eller fil) 4 Tryk på (eller ENTER på apparatet) for at tilføje musiknummeret eller filen til programmet. CD ". " vises, når den samlede programtid overskrider 100 minutter for en cd, eller hvis du vælger et cdspor, hvis nummer er 21 eller højere, eller hvis du vælger en MP3-fil. USB Den samlede programtid kan ikke vises, så ". " vises. 5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre eller filer. 6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved at trykke på. Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du åbner diskskuffen eller fjerner USB-enheden. Tryk på for at afspille det samme program igen. Sådan annulleres programmeret afspilning Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil "PGM" forsvinder, mens anlægget er standset. Sådan slettes det sidste musiknummer eller den sidste fil i programmet Tryk på CLEAR, mens systemet er stoppet. Andre betjeninger 29 DK

30 Forudindstilling af radiostationer Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det forudindstillede nummer. Brug knapperne på fjernbetjeningen til at forudindstille stationer. 1 Stil ind på den ønskede station (se under "Radiolytning" (side 14)). 2 Tryk på TUNER MEMORY. 6 Hvis du vil stille ind på en forudindstillet station, skal du trykke flere gange på TUNING MODE, indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på +/ for at vælge det ønskede forvalgsnummer. Forudindstillet nummer 3 Tryk flere gange på +/ for at vælge det ønskede forudindstillede nummer. Hvis en anden station allerede har fået tildelt det valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station. 4 Tryk på. 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FMstationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom netledningen tages ud, eller der forekommer en strømafbrydelse. 30 DK

31 Brug af timerne Anlægget indeholder to timer-funktioner. Hvis du anvender afspilningstimeren sammen med sleeptimeren, har sleeptimeren første prioritet. Sleeptimer: Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer også, selvom uret ikke er indstillet. Tryk gentagne gange på SLEEP. Hvis du vælger "AUTO", slukkes der automatisk for systemet, når den aktuelle disk eller USB-enhed stopper, eller efter 100 minutter. Afspilningstimer: Du kan vågne op til en CD, tuneren eller en valgfri USB-enhed på et forudindstillet tidspunkt. Brug knapperne på fjernbetjeningen til at styre afspilningstimeren. Husk at indstille uret. 1 Gør lydkilden klar. Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME +/ for at indstille lydstyrken. Hvis du vil starte fra et bestemt spor eller en bestemt fil, skal du oprette dit eget program (side 29). 2 Tryk på TIMER MENU. 3 Tryk flere gange på / for at vælge "PLAY SET?", og tryk derefter på. "ON TIME" vises, og timeangivelsen blinker. 4 Indstil det tidspunkt, hvor afspilningen skal begynde. Tryk flere gange på / for at indstille timetallet, og tryk derefter på. Indikatoren for minuttal blinker. Anvend ovenstående fremgangsmåde for at indstille minuttallet. 5 Brug samme fremgangsmåde som i trin 4 for at indstille det tidspunkt, hvor afspilningen skal stoppe. 6 Vælg lydkilden. Tryk flere gange på /, indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på. Timerindstillingen vises på displayet. 7 Tryk på / for at slukke systemet. Anlægget tændes 15 sekunder før det forudindstillede tidspunkt. Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Bemærk Hvis der er oprettet forbindelse til Bluetoothhovedtelefoner, kan lyde, der afspilles af afspilningstimeren, blive sendt til Bluetoothhovedtelefonerne, før der slukkes for systemet. Sådan aktiveres eller kontrolleres timeren igen 1 Tryk på TIMER MENU. "TIMER SEL?" blinker på displayet. 2 Tryk på. 3 Tryk flere gange på / for at vælge "PLAY SEL?". Andre betjeninger 4 Tryk på. Fortsættes 31 DK

32 Sådan annulleres timeren 1 Tryk på TIMER MENU. "TIMER SEL?" blinker på displayet. 2 Tryk på. 3 Tryk flere gange på / for at vælge "TIMER OFF?". 4 Tryk på. Sådan ændres indstillingen Begynd forfra fra trin 1. Tip Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt. 32 DK

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-876-338-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-EH26 CMT-EH25 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-130-442-12(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ2 / GTZ2i LBT-GTZ4i 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

ADVARSEL. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader.

ADVARSEL. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader. ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-252-492-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX750/GX450/GX250 MHC-RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RG222/ RG221/RG121/RG100 MHC-RX550 2004 Sony Corporation ADVARSEL

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-158-429-31(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se 7. Esittelynäyttötilan (DEMO)

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-253-904-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GPX7 CMT-GPX6 CMT-GPX5 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Network Audio System MEX-1GP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Network Audio System MEX-1GP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Network Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 13. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja sivulta

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-806-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP707 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-286-483-63(1) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTX888 MHC-GTX787 MHC-GTX777 LBT-ZTX7 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Component System

Compact Hi-Fi Component System 4-239-181-11(2) Compact Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CHC-TB20 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot