DVD Home Theatre System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD Home Theatre System"

Transkriptio

1 (1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ Sony Corporation

2 ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette produkt øger risikoen for øjenskade. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Du må ikke blokere enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, osv., da dette kan øge risikoen for brand. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på enheden. Du må ikke udsætte enheden for dryp eller sprøjt og anbringe genstande med væske, f.eks. en vase, på enheden, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende. Dette apparat skal monteres korrekt på gulvet/væggen i overensstemmelse med monteringsvejledningen for at undgå personskade. Kun til brug indendørs. Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Mærket findes på bagsiden. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkning til kunder: følgende informationer er kun gældende for udstyr der er solgt i lande, hvor EUdirektiverne gælder. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. 2 DK

3 Forholdsregler Om strømkilder Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til AC-udtaget. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden. Da stikkontakten bruges til at afbryde enheden fra strømmen, skal du slutte enheden til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker en anormalitet ved enheden, skal hovedstrømmen fra AC-udtaget øjeblikkeligt afbrydes. Ophavsret Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Dette system fungerer med Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II)-adaptiv matrix surrounddekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet under følgende amerikanske patentnumre: , , , , og andre udstedte eller afventende amerikanske og globale patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker og DTS-logoerne og -symbolerne er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Systemet har integreret teknologien HDMI TM (High- Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMI-logoet og High- Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. "Dvd-rw", "dvd-r", "dvd+rw", "dvd+r", "dvd-video" og "cd"- logoerne er varemærker. "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "PLAYSTATION" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. OM DIVX-VIDEO: DivX er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, Inc. Dette produkt er en officielt DivX Certified-enhed, der kan afspille DivX-video. Yderligere oplysninger og software til konvertering af dine filer til DivXvideoformatet findes på adressen (gælder ikke modeller i Storbritannien og Nordamerika). OM DIVX VIDEO-ON- DEMAND: Denne DivX Certified -enhed skal registreres for at kunne afspille DivX Video-on- Demand-indhold (også kaldet VOD-indhold). Hvis du vil generere en registreringskode, skal du gå til DivX VODsektionen i enhedens opsætningsmenu. Noter koden, og gå til adressen for at fuldføre registreringen og få mere at vide om DivX VOD (gælder ikke modeller i Storbritannien og Nordamerika). DivX er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges uden licens (gælder ikke modeller i Storbritannien og Nordamerika). MPEG Layer-3- lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. ipod er et varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande (kun modeller i Storbritannien). "Made for ipod" betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt henblik på at blive sluttet til en ipod, og at tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder vedrørende ydelse (kun modeller i Storbritannien). DK GB 3 DK

4 Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller enhedens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder (kun modeller i Storbritannien). Om MPEG-4 Visual DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTE- FØLGE-LICENSEN TIL PERSONLIGT OG IKKE- KOMMERCIELT BRUG FOR EN FORBRUGER TIL KODNING AF EN VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL- STANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO"), SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE- KOMMERCIEL AKTIVIET OG/ELLER VAR INDHENTET FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER VAR GODKENDT AF MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4-VIDEO. DER TILDELES INGEN LICENS, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN FORM FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER HERUNDER OPLYSNINGER VEDRØRENDE MARKEDSFØRINGS- MÆSSIG, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENSUDSTEDELSE SKAL INDHENTES HOS MPEG LA, LLC. SE Om denne betjeningsvejledning Anvisningerne i disse betjeningsvejledninger beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på enheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen. Kontrolmenuelementerne varierer, afhængigt af område. Ordet "dvd" bruges som overordnet betegnelse for en dvd-video, dvd+rw/dvd+r og dvd-rw/dvd-r. Mål angives i fod for modeller i Nordamerika. Standardindstillingen er understreget. 4 DK

5 Indholdsfortegnelse Forholdsregler...3 Om denne betjeningsvejledning...4 Understøttede disks/filer på en USB-enhed...6 Kassens indhold...11 Oversigt over dele og knapper...12 Oversigt over kontrolmenuen...17 Introduktion Trin 1: Installation af systemet Trin 2: Tilslutning af systemet Trin 3: Opsætning af systemet Afspilning Afspilning af en disk...32 Afspilning af filer på en disk/ USB-enhed...32 Anden betjening i forbindelse med afspilning...34 Valg af afspilningstilstand...38 Visning af oplysninger for en disk/ USB-enhed...41 Lyd/video fra tilsluttet komponent...43 Tuner Forudindstilling af radiostationer...45 Brug af radioen...45 Lydeffekt Surroundsound...47 Valg af lydeffekt...49 Nyttige funktioner Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync...50 Overførsel af musik til en USB-enhed...52 Brug af timerfunktionen...54 Justering af forsinkelse mellem billede og lyd...54 Ændring af indgangsniveauet for lyd fra tilsluttede komponenter...55 Indstillinger Ændring af lysstyrken på frontpaneldisplayet Aktivering og deaktivering af demo Gentagelse af Hurtig installation Automatisk indstilling af systemet til standby Flere indstillinger Yderligere oplysninger Forholdsregler Fejlfinding Specifikationer Indeks DK

6 Understøttede disks/filer på en USB-enhed Type Disklogo Karakteristika Ikon Dvd-video Dvd-video Dvd-r/dvd-rw i dvd-video-format eller videotilstand Dvd+r/dvd+rw i dvd-video-format VR-tilstand (videooptagelse) Dvd-r/dvd-rw i VR-tilstand (videooptagelse) (ikke dvd-r DL) Video-cd Super Audio CD Video-cd (ver og 2.0-disks) Super-VCD Cd-r/cd-rw/cd-rom i video-cd-format eller Super-VCD-format Super Audio CD Cd Lyd-cd Cd-r/cd-rw i lyd-cd-format Data-cd Cd-r/cd-rw/cd-rom i data-cd-format, der indeholder følgende filtyper, og er i overensstemmelse med ISO ) Level 1/Level 2 eller Joliet (udvidet format). MP3-filer 2)3) JPEG-billedfiler 4) DivX 5) -/MPEG4 6) -videofiler Data-dvd Dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw i data-dvd-format, der indeholder følgende filtyper og er i overensstemmelse med UDF (Universal Disk Format). MP3-filer 2)3) JPEG-billedfiler 4) DivX 5) -/MPEG4 6) -videofiler 6 DK

7 Type Disklogo Karakteristika Ikon USB-enhed USB-enhed, der indeholder følgende filtyper. MP3-filer 2)3) eller WMA/AAC-filer 3) JPEG-billedfiler 4) DivX 5) -/MPEG4 6) -videofiler 1) Et logisk format for filer og mapper på cd-rom'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization). 2) MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat til komprimering af lyddata. Formatet er defineret af ISO/ MPEG. MP3-filer skal være i MPEG1 Audio Layer 3-format. 3) Systemet kan ikke afspille filer, der er ophavsretligt beskyttet (Digital Rights Management). 4) JPEG-billedfilernes format skal overholde billedfilformatet DCF. (DCF "Design rule for Camera File system": billedstandarder for digitalkameraer som defineret af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)). 5) Gælder ikke modeller i Storbritannien og Nordamerika. 6) Gælder ikke modeller i Nordamerika. Bemærkninger om disks Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger cd-standarden (Compact Disc). DualDisc og nogle andre musikdiske, der er kodet med ophavsretsbeskyttende teknologier, overholder ikke cd-standarden (Compact Disc). Sådanne diske kan derfor muligvis ikke afspilles på dette produkt. Eksempler på disks, der ikke kan afspilles Følgende disktyper understøttes ikke: Cd-rom/cd-r/cd-rw (undtagen dem, der nævnes på side 6). Cd-rom, der er optaget i PHOTO CD-format. Datasektioner på cd-extra. CD Graphics-disk. Dvd Audio. Data-cd/data-dvd som ikke indeholder MP3-filer, JPEG-billedfiler, DivX-videofiler* eller MPEG4- videofiler.** Data-cd/data-dvd, der er oprettet i Packet Write-format. Dvd-ram. Blu-ray Disc. * Gælder ikke modeller i Storbritannien og Nordamerika. ** Gælder ikke modeller i Nordamerika. Følgende disktyper understøttes desuden ikke: En dvd-video med en anden områdekode (side 8). En disk med en afvigende form (f.eks. kort- eller hjerteformet). En disk med påklæbet papir eller klistermærker. En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape eller klistermærker på. 7 DK

8 Bemærkninger om cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw I nogle tilfælde kan en cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw ikke afspilles på systemet. Dette kan skyldes optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at nogle afspilningsfunktioner muligvis ikke virker med visse dvd+rw'er/dvd+r'er, selvom de er afsluttet korrekt. I sådanne tilfælde skal disken afspilles på almindelig vis. Nogle data-cd'er/datadvd'er, der er oprettet i Packet Write-format, kan ikke afspilles. Bemærkninger om Multi Session-cd Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en MP3-fil. Det er også muligt at afspille MP3-filer, der er optaget i senere sessioner. Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner. Hvis der er optaget MP3-filer og JPEG-billedfiler i musik-cd-format eller video-cd-format i den første session, er det kun den første session, der afspilles. Områdekode Systemets områdekode findes på bagsiden af enheden, og den kan kun afspille en dvd, der er mærket med en tilsvarende områdekode. En dvd-video, der er mærket ALL, kan også afspilles. Hvis du forsøger at afspille andre dvd-videoer, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region.] på tv-skærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på dvd-videoen, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område. Bemærkning om afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd Nogle afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Systemet understøtter en dvd og video-cd i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og det er derfor ikke sikkert, at alle afspilningsfunktioner er tilgængelige. Læs derfor den betjeningsvejledning, der fulgte med dvd'en eller video-cd'en. Bemærkning om understøttede filer Systemet kan genkende op til 200 mapper, herunder album (mapper), der ikke indeholder lydfiler, JPEG-billedfiler eller videofiler 1). Hvis der er mere end 200 mapper på en data-cd/data-dvd/usbenhed, eller hvis der er mere end 150 filer i en mappe, afhænger systemets genkendelse af mapperne/ filerne af mappekonfigurationen. 8 DK

9 Systemet understøtter følgende filer: Fil MP3-fil WMA-fil 2) AAC-fil 2) JPEG-billedfil DivX-videofil 3) MPEG4-videofil 1) Filtypenavn ".mp3" ".wma" ".m4a" ".jpg" eller ".jpeg" ".avi" eller ".divx" ".mp4" eller ".m4v" Systemet vil forsøge at afspille enhver type data med ovenstående filtypenavne, også selvom de ikke er i formatet MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX 3) /MPEG4 1). Afspilning af disse data kan generere en høj lyd, som kan beskadige højttalerne. Følgende situationer kan forlænge tiden, før afspilningen starter: Når en data-cd/data-dvd/usb-enhed er optaget med en kompliceret træstruktur. Når der lige er afspillet lydfiler, JPEG-billedfiler eller videofiler 1) fra en anden mappe. Systemet kan ikke afspille alle filer på en data-cd/data-dvd/usb-enhed, afhængigt af filformatet. Systemet kan afspille ned til 8 mapper. Systemet kan muligvis ikke afspille en lydfil, JPEG-billedfil eller en videofil 1), afhængigt af filtypen. Filer, der er optaget med en enhed, f.eks. en computer, kan ikke afspilles i deres optagerækkefølge. Mapper uden lydfiler, JPEG-billedfiler eller videofiler 1) springes over. Kompatibilitet med al MP3/WMA/AAC-kodnings/skrivesoftware, optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres. Kompatibilitet med al MPEG4-videokodnings/skrivesoftware, optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres. 1) Afspilningsrækkefølgen gælder muligvis ikke, afhængigt af den software der blev brugt til oprettelse af lydfilen, JPEG-billedfilen eller videofilen 1), eller hvis der er mere end 200 mapper eller 150 filer i hver mappe. 1) Gælder ikke modeller i Nordamerika. 2) Kun USB-enhed. 3) Gælder ikke modeller i Storbritannien og Nordamerika. Om DivX-videofiler (gælder ikke modeller i Storbritannien og Nordamerika) DivX er en komprimeringsteknologi, der bruges til komprimering af videofiler. Teknologien er udviklet af DivX, Inc. Dette produkt er et officielt DivX Certified-produkt. Du kan afspille en data-cd/data-dvd/usb-enhed, der indeholder DivX -videofiler. Systemet kan ikke afspille en DivX-videofil, når filen er en kombination af to eller flere DivX-videofiler. Systemet kan ikke afspille en DivX-videofil, der er over (bredde højde) eller større end 4 GB. Afhængigt af DivX-videofilen høres der muligvis ingen lyd, eller lyden passer måske ikke til billederne på tvskærmen. Ikke alle DivX-videofiler, der varer længere end 3 timer, kan afspilles af systemet. Afhængigt af DivX-videofilen kan billedet gå i stå midlertidigt eller være utydeligt i dette tilfælde anbefaler vi, at du opretter filen ved en lavere bithastighed. Hvis der er støj på lyden, anbefales MP3-lydformatet. Der kan gå et stykke tid, fra du trykker på N til billedet vises. Dette skyldes den komprimeringsteknologi, der bruges i DivX-videofiler. 9 DK

10 Bemærkning om USB-enheder Systemet understøtter MSC-enheder (Mass Storage Class). Problemfri drift af systemet med alle USB-enheder eller hukommelsesenheder garanteres ikke. Selvom der findes mange avancerede USB-enheder, kan dette system kun afspille indhold fra tilsluttede USB-enheder, når dette indhold er musik, billeder og video. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til USB-enheden. Når der isættes en USB-enhed, indlæser systemet alle filerne fra USB-enheden. Hvis USB-enheden indeholder mange mapper eller filer, kan det tage lang tid at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Du må ikke tilslutte systemet og USB-enheden via en USB-hub. For nogle USB-enheder gælder, at der efter tilslutningen kan være en forsinkelse, før handlingen udføres af systemet. Systemets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den tilsluttede USB-enheds afspilningsrækkefølge. Du skal altid slukke systemet, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden, mens systemet er tændt, kan det beskadige dataene på USB-enheden. Før du bruger en USB-enhed, skal du kontrollere, at USB-enheden ikke indeholder filer med virus. 10 DK

11 Kassens indhold Hovedenhed Kasse med højttalere DAV-TZ230 DAV-TZ630 Højttalerkabler (1 sæt) For DAV-TZ230 (rød/hvid/ grøn/grå/blå) For DAV-TZ630 (grøn/grå/ blå) Klæbepuder (1 sæt) Dele til samling af høje højttalere For DAV-TZ630 (2) (6) Tilbehør Fjernbetjening (1) FM-ledningsantenne (1) eller Betjeningsvejledning Hurtig opsætningsguide Vejledning til installation af højttalere (kun DAV- TZ630) R6-batterier (AA) (2) Højttalernes bundlåg (2) (kun DAV-TZ630) 11 DK

12 Oversigt over dele og knapper Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes. Frontpanel A Diskskuffe B Frontpaneldisplay (side 13) C (fjernbetjeningsmodtager) Modtager signalet fra fjernbetjeningen. Ret fjernbetjeningen mod dette område, når fjernbetjeningen bruges. D Drejeknap til MASTER VOLUME Justerer systemets lydstyrke. E REC TO USB (side 52) Overfører spor/mp3-filer til en USB-enhed. F -port (USB) (side 32) Bruges til tilslutning af en USB-enhed eller ipod*. * Kun modeller i Storbritannien. G FUNCTION Vælger en kilde til afspilning. H Afspilningsknapper Z (åbn/luk) Åbner og lukker diskskuffen. N (afspil) Starter eller genoptager en afspilning. x (stop) Stopper afspilningen og husker stoppunktet (genoptagelsespunktet). I "/1 (tændt/standby) Tænder enheden eller sætter den på standby. 12 DK

13 Frontpaneldisplay A Indikator for afspilningsstatus B SLEEP-indikator Blinker, når timerfunktionen er aktiveret. C Systemstatusdisplay D TUNED-indikator (kun radio) Lyser, når der modtages en station. E ST-indikator (kun radio) Lyser, når der modtages stereolyd. F Surroundformatindikator G HDMI-indikator Lyser, når der er oprettet HDMIforbindelse mellem et tv og enheden. H NTSC-indikator Lyser op, når der ilægges en NTSC-disk. I Indikator for USB-overførsel Lyser under en USB-overførsel. J SA-CD-indikator Lyser, når der ilægges en Super Audio CD/cd. 13 DK

14 Bagpanel FM COAXIAL 75 ANTENNA SPEAKERS OUT EURO AV FRONT R FRONT L SUR R ONLY FOR SS-TS SUR L CENTER SUBWOOFER ONLY FOR ONLY FOR SS-CT SS-WS OUTPUT(TO TV) A SPEAKERS-stik (side 25) B HDMI OUT-stik (side 26) C ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM)-stik (side 27) D EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stik (side 26) 14 DK

15 Fjernbetjening 7 6 THEATRE BRAVIA Sync DVD/CD 4 FM 5 USB 6 TV AUDIO IN FUNCTION 7 TIME/ TEXT CLEAR AUDIO DVD TOP MENU RETURN PRESET TUNING SHIFT ONE-TOUCH PLAY TV SOUND MODE SUBTITLE Knap nummer 5/AUDIO IN, VOLUME +, AUDIO og N er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, når du betjener fjernbetjeningen. A THEATRE (side 50) SYSTEM MENU TV INPUT ANGLE D.TUNING MEM SEL DVD MENU MUTING DISPLAY VOLUME PRESET TUNING 1 2,3 4 5 Skifter automatisk til den optimale videotilstand for film. ONE-TOUCH PLAY (side 50) Aktiverer ettryksafspilning. TV "/1 (tændt/standby)* Tænder tv'et eller sætter det i standby. "/1 (tændt/standby) (side 29) Tænder systemet eller sætter det i standby. B Knapper med sorte/hvide tekstmærkater Funktionsknapper (side 32, 43, 45) Vælg en kilde til afspilning. Systemet tændes automatisk, når du trykker på en funktionsknap, mens systemet er slukket. DVD/CD FM USB TV AUDIO IN Denne knap kan ikke bruges. FUNCTION Vælger funktionerne i rækkefølge. TIME/TEXT (side 41) Ændrer oplysningerne på frontpaneldisplayet. SOUND MODE (side 49) Vælger en lydtilstand. SYSTEM MENU (side 45, 47, 54, 56) Skifter til systemmenuen. AUDIO (side 36) Vælger lydformat/spor. SUBTITLE (side 36) Vælger sprog for undertekster, hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en dvd-video. ANGLE (side 36) Skifter til andre vinkler, hvis der er optaget flere vinkler på en dvd-video. D.TUNING (side 45) Vælger radiofrekvenser. MEM SEL (side 32, 52) Vælger USB-enhedens hukommelsesnummer til afspilning eller overførsel. 15 DK

16 C Knapper med pink tekstmærkater (følgende knapper kan kun bruges, når du trykker på SHIFT (6) og holder den nede). Nummerknapper (side 35, 45) Gør det muligt at indtaste titel/ kapitelnummer, radiofrekvens osv. CLEAR (side 34, 38, 54) Gør det muligt at slette det, der er indtastet i feltet. TV INPUT* Skifter indgangskilde for tv'et. D MUTING Slår lyden fra midlertidigt. VOLUME +/ (side 32) Justerer lydstyrken. E Knapper til betjening af afspilning Se afsnittet "Anden betjening i forbindelse med afspilning" (side 34)../> (forrige/næste) m/m (hurtigt tilbage/hurtigt fremad) / (slowmotion) N (afspil) X (pause) x (stop) Knapper til betjening af radio Se afsnittet "Brug af radioen" (side 45). PRESET +/ TUNING +/ F SHIFT Tryk på denne knap, og hold den nede for at bruge knapperne med pink tekstmærkat (3). G DVD TOP MENU (side 37) Åbner eller lukker dvd'ens topmenu. DVD MENU (side 37) Åbner eller lukker dvd'ens menu. C/X/x/c Flytter markeringen til et vist element. (ENTER) Åbner et valgt element. O RETURN (side 33) Skifter til forrige visning. DISPLAY (side 17, 29, 32, 34, 38, 50, 52, 57) Viser afspilningsoplysninger på tvskærmen. * Kan kun bruges med Sony-tv. Nogle af knapperne kan muligvis ikke bruges, afhængigt af tv'et. Sådan isættes batterier Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol vender korrekt. Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke blande nye og gamle batterier. Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 16 DK

17 Oversigt over kontrolmenuen Du kan bruge kontrolmenuen til at vælge en funktion eller læse relaterede oplysninger. DISPLAY Tryk på DISPLAY, når du har valgt funktionen "DVD/CD" eller "USB". Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres kontrolmenuen som følger: 1 t 2 t 3 t 1 t... 1 Kontrolmenu 1 2 Kontrolmenu 2 (hvis tilgængelig) 3 Kontrolmenu slået fra 17 DK

18 Kontrolmenu Eksempel: Kontrolmenu 1 under afspilning af en dvd-video. Aktuelt titelnummer Aktuelt kapitelnummer Samlede antal titler Kontrolmenuelementer Samlede antal kapitler Afspilningsstatus (N afspil, X pause, x stop osv.) Valgt element 98( 99) 13( 99) T 0: 04: 17 FRA FRA DISC TITEL KAPITEL DVD VIDEO Aktuel disktype Spilletid Aktuel indstilling Funktionsnavn for valgt kontrolmenuelement GENTAG ENTER Afslut: DISPLAY Indstillinger Betjeningsmeddelelse Oversigt over kontrolmenuelementer Kontrolmenu 1 og 2 indeholder forskellige elementer, afhængigt af kilden. Yderligere oplysninger findes på nedenstående sider i parentes. Element Navn på element, funktion, relevant kilde [TITEL] (side 35)/[SEKVENS] (side 35)/[SPOR] (side 35) Gør det muligt at vælge den titel, sekvens eller det spor, der skal afspilles. [KAPITEL] (side 35)/[INDEKS] (side 35) Gør det muligt at vælge det kapitel eller indeks, der skal afspilles. [INDEKS] (side 35) Gør det muligt at åbne indekset og vælge det indeks, der skal afspilles. [SPOR] (side 35) Gør det muligt at vælge det spor, der skal afspilles. [ORIGINAL/PLAY LIST] (side 37) Gør det muligt at vælge den type titler (dvd-rw/dvd-r), der skal afspilles: [ORIGINAL] eller en redigeret [PLAY LIST]. [KLOKKEN] (side 36) Gør det muligt at kontrollere den forløbne og resterende spilletid. Gør det muligt at indtaste en tidskode for at starte en afspilning fra et bestemt sted (kun dvdvideo/dvd-vr). [MULTI/2CH] (side 37) Gør det muligt at vælge afspilningsområdet på en Super Audio CD, hvis det er tilgængeligt. [SUPER AUDIO CD/CD-LAG] (side 37) Gør det muligt at vælge afspilningsområdet på en Super Audio CD, hvis det er tilgængeligt. 18 DK

19 [PROGRAM] (side 38) Gør det muligt at vælge spor til afspilning i den ønskede rækkefølge. [SHUFFLE] (side 39) Gør det muligt at afspille sporene/filerne i vilkårlig rækkefølge. [GENTAG] (side 39) Gør det muligt at gentage afspilningen af en hel disk/usb-enhed (alle titler/alle spor/alle mapper/alle filer) eller gentage afspilningen af en enkelt titel/et kapitel/et spor/en mappe/en fil. [A/V SYNC] (side 54) Gør det muligt at justere forsinkelsen mellem billedet og lyden. [DISKMENU] (side 37) Gør det muligt at få vist dvd'ens menu. [GENNEMSE] (side 33) Gør det muligt at få vist en liste over mapper/jpeg-billedfiler. [INSTALLATION] (side 57) [BRUGERDEFINERET] Gør det muligt at angive flere indstillinger ud over Hurtig installation. [HURTIG] (side 29) Gør det muligt at angive grundlæggende indstillinger. Brug Hurtig installation til at vælge det sprog, som menuer og meddelelser skal vises på, og til at vælge tv'ets formatforhold. [MAPPE] (side 35) Gør det muligt at vælge den mappe, der skal afspilles. [FIL] (side 35) Gør det muligt at vælge den JPEG-billedfil eller videofil, der skal afspilles. 1) [DATO] (side 42) Gør det muligt at få vist den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera. 1) [INTERVAL] (side 40) Gør det muligt at angive, hvor længe et dias skal vises på tv-skærmen. 1) [EFFEKT] (side 40) Gør det muligt at vælge de overgangseffekter, der skal bruges under et diasshow. 1) Disse elementer vises ikke, når der afspilles en data-cd/data-dvd/usb-enhed, som indeholder videofiler. 2) Kun USB-enhed. 3) Kun data-cd/data-dvd. [MEDIE] (side 34) Gør det muligt at vælge afspilningsprioriteten for de forskellige typer medier (MP3/AAC- 2) / WMA-fil 2), JPEG-billedfil, videofil eller både MP3-filer og JPEG-billedfiler 3) ), der skal afspilles på en data-cd/data-dvd/usb-enhed. [USB-OVERFØRSEL] (side 52) Gør det muligt at overføre spor fra en lyd-cd eller MP3-filer fra en data-cd/data-dvd til en USB-enhed. Tip Indikatoren i kontrolmenuikonet lyser gult t, når du vælger et andet element end [FRA] (kun [PROGRAM], [SHUFFLE], [GENTAG] og [A/V SYNC]). Indikatoren [ORIGINAL/PLAY LIST] lyser gult, når du vælger [PLAY LIST] (standardindstilling). Indikatoren [MULTI/2CH] lyser gult, når du vælger et multikanalsområde på en Super Audio CD. 19 DK

20 Introduktion Introduktion Trin 1: Installation af systemet Placering af systemet Placer systemet som vist på tegningen nedenfor. A G C F B A Venstre fronthøjttaler (L) B Højre fronthøjttaler (R) C Centerhøjttaler D Venstre surroundhøjttaler (L) E Højre surroundhøjttaler (R) F Subwoofer G Enhed D E Sådan sættes klæbepuderne under subwooferen, Fjern klæbepuderne fra beskyttelsesarket. Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning. Samling af højttalere (kun DAV-TZ630) Yderligere oplysninger om samling af højttalerne findes i din "Vejledning til installation af højttalere" (tillæg). 20 DK

21 Montering af højttalerne på væggen Forsigtig Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges. Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skrue skruerne fast på en skinne. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv. Introduktion Før montering af højttalerne på væggen (kun DAV-TZ630) Du kan ikke montere den høje højttaler, mens den nederste del er sat på. Sørg for at fjerne den nederste del af den høje højttaler, før den høje højttaler monteres på væggen. 1 Træk højttalerkablet gennem åbningen på bagsiden af højttaleren. Højttalerkabel, Højttaleren set bagfra 2 Fjern højttalerkablerne fra højttaleren. Højttaleren set bagfra 21 DK

22 3 Fjern skruen (forudindstalleret) på bagsiden af højttaleren. Introduktion Skrue Højttaleren set bagfra 4 Løft op i den øverste del af højttaleren. Øverste del Den øverste del af højttaleren, Nederste del Højttaleren set bagfra 5 Træk højttalerkablet gennem åbningen nederst på højttaleren. Det fjernede højttalerkabel skal benyttes når højttaleren skal monteres på en væg. Den nederste del af højttaleren Højttalerkabel,, Højttalerkabel 22 DK

23 6 Fjern beskyttelsesarket fra højttalerens bundlåg, og fastgør derefter højttalerens bundlåg til bunden af den øverste del af højttaleren. Højttalerens bundlåg Bunden af den øverste del af højttaleren,, Introduktion Beskyttelsesark Når du fjerner beskyttelsesarket, skal det trækkes af fra indhakket i højttalerens bundlåg. Sådan hænges højttaleren på væggen 1 Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sluttes til 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sluttes til #. Kabelkappe Venstre fronthøjttaler (L): Hvid Højre fronthøjttaler (R): Rød Centerhøjttaler: Grøn Venstre surroundhøjttaler (L): Blå Højre surroundhøjttaler (R): Grå 2 Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullet på bagsiden af hver højttaler. Se tegningerne nedenfor. 4 mm 5 mm Hul på bagsiden af højttaleren 30 mm 10 mm 23 DK

24 3 Skru skruerne ind i væggen, og hæng derefter højttaleren op på væggen. Dybde for den iskruede skrue Introduktion 8 til 10 mm For centerhøjttaleren For de høje højttalere (kun DAV-TZ630) 145 mm 210 mm For de lave højttalere 24 DK

25 Trin 2: Tilslutning af systemet Tilslutning af højttalere 1 Kontroller, at højttalerkablernes stik matcher farven på enhedens SPEAKERS-stik, og tryk stikkene i, indtil de klikker på plads. Introduktion Grøn (centerhøjttaler) Lilla (subwoofer) SPEAKERS Rød (højre fronthøjttaler (R)) FRONT R FRONT L SUR R ONLY FOR SS-TS SUR L CENTER ONLY FOR SS-CT SUBWOOFER ONLY FOR SS-WS Blå (venstre surroundhøjttaler (L)) Grå (højre surroundhøjttaler (R)) Hvid (venstre fronthøjttaler (L)) 2 Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sluttes til 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sluttes til #. Subwooferens højttalerkabel er fastgjort til subwooferen. Kabelkappe (+) Højttaleren set bagfra Stik ( ) Du må ikke sætte højttalerkablets isolering (gummi overflade) ind i højttalerklemmerne. 25 DK

26 Tilslutning af tv Introduktion Video Lyd Vælg tilslutningsmetode, afhængigt af stikkene på dit tv. x Metode 1: Tilslutning med SCART (EURO AV)-kabel Dette er den grundlæggende tilslutning, der sender både video- og lydsignaler. Brug denne tilslutning til at afspille tv-lyden via systemet. EURO AV EURO AV OUTPUT(TO TV) SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) 26 DK

27 x Metode 2: Tilslutning med HDMI-kabel og SCART (EURO AV)-kabel Billedkvaliteten er bedre i forhold til metode 1. Hvis stereolyden fra tv'et skal sendes via systemet, skal du tilslutte et SCART (EURO AV)-kabel. HDMI IN EURO AV Introduktion EURO AV OUTPUT(TO TV) OUT HDMI-kabel (medfølger ikke) SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) Tilslutning af antenne ANTENNA FM COAXIAL 75 eller FM-ledningsantenne (medfølger) Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den rettes ud og placeres så vandret som muligt. 27 DK

28 Tilslutning af netledning Introduktion 1 Tilslut netledningen. Der vises en demo på frontpaneldisplayet. Stikkontakten: Stikkontaktens udformning varierer afhængigt af området. 2 Tryk på "/1 for at tænde systemet, og tryk derefter på "/1 igen for at slå demoen fra. "/1 28 DK

29 Trin 3: Opsætning af systemet Udførelse af Hurtig installation 5 Tryk på X/x for at vælge et sprog, og tryk derefter på. SPROG-INDSTILLING DISPLAYSPROG: MENU: LYD: UNDERTEKST: ENGELSK ENGELSK FRANSK SPANSK PORTUGISISK Introduktion De viste dele afhænger af modellen for det pågældende område. "/1 6 Tryk på X/x for at vælge en indstilling, der passer til din tv-type og tryk derefter. VIDEOINDSTILLING TV TYPE: LINE: PAUSETILSTAND: 16:9 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 BESKÅRET C/X/x/c, DISPLAY 1 Tænd for dit tv. 2 Skift indgangsvælger på tv'et, så systemets signal vises på tv-skærmen. 3 Tryk på "/1 for at tænde systemet. 4 Tryk på uden, at der er ilagt en disk eller tilsluttet en USB-enhed. [16:9]: Hvis du har et tv med widescreen eller et standard 4:3-tv med widescreentilstand (side 58). [4:3 LETTER BOX] eller [4:3 BESKÅRET]: Hvis du har et standard 4:3-tv (side 58). 7 Tryk på X/x for at vælge, hvordan videosignalerne skal sendes, og tryk derefter på. VIDEOINDSTILLING TV TYPE: LINE: PAUSETILSTAND: 16:9 VIDEO VIDEO VIDEO RGB Home Theatre System [VIDEO]: Sender videosignaler. [RGB]: Sender RGB-signaler. Tryk på ENTER for at køre HURTIG INSTALLA TION. CLEAR Tryk på for at annullere. Hvis denne meddelelse ikke vises, skal du trykke på DVD/CD. Hvis meddelelsen stadig ikke vises, skal du gentage Hurtig installation (side 56). 29 DK

30 Introduktion 8 Tryk på X/x for at vælge indstillingen Kontrol til HDMI, og tryk derefter på. HDMI-INDSTILLING HDMI-OPLØSNING: KONTROL TIL HDMI: LYDGRÆNSE: YCBCR/RGB(HDMI): LYD(HDMI): JPEG-OPLØSNING: AUTO(1920x1080p) FRA FRA YCBCR TIL FRA STAND. DEF. [FRA]: Funktionen Kontrol til HDMI er deaktiveret. [TIL]: Funktionen Kontrol til HDMI er aktiveret. 9 Tryk på C/c for at vælge et billede over højttalernes opstilling, som de er placeret aktuelt, og tryk derefter. Indstilling af videoudgangstypen, så den passer til dit tv Vælg systemets videoudgang, afhængigt af den tilslutningsmetode du har valgt til tv'et (side 26). Sådan vælges den type videosignal, der skal sendes via HDMI OUT-stikket Når du tilslutter enheden og tv'et med HDMIkablet, skal du vælge den type videosignal, der skal sendes via HDMI OUT-stikket. 1 Tryk på DVD/CD. HØJTT.OPSTILLING STANDARD [STANDARD]: Vælg denne indstilling, når alle højttalere installeres normalt. [INGEN CENTER]: Vælg denne indstilling, hvis du kun installerer frontog surroundhøjttalere. [INGEN SURROUND]: Vælg denne indstilling, hvis du kun installerer centerog fronthøjttalere. [KUN FRONT]: Vælg denne indstilling, hvis du kun installerer fronthøjttalere. [ALLE FRONT]: Vælg denne indstilling, hvis du installerer alle højttalerne foran lyttepositionen. [ALLE FRONT INGEN CENTER]: Vælg denne indstilling, hvis du installerer front- og surroundhøjttalerne foran lyttepositionen. Sådan afsluttes Hurtig installation Tryk på DISPLAY i et hvilket som helst trin. 2 Tryk på DISPLAY, når systemet er stoppet. 3 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. BRUGERDEFINERET 4 Tryk på X/x for at vælge [BRUGERDEFINERET], og tryk derefter på. BRUGERDEFINERET BRUGERDEFINERET HURTIG 30 DK

31 5 Tryk på X/x for at vælge [HDMI- INDSTILLING], og tryk derefter på. HDMI-INDSTILLING HDMI-OPLØSNING: KONTROL TIL HDMI: LYDGRÆNSE: YCBCR/RGB(HDMI): LYD(HDMI): JPEG-OPLØSNING: AUTO(1920x1080p) FRA FRA YCBCR FRA STAND. DEF. Introduktion 6 Tryk på X/x for at vælge [HDMI- OPLØSNING], og tryk derefter på. HDMI-INDSTILLING HDMI-OPLØSNING: KONTROL TIL HDMI: LYDGRÆNSE: YCBCR/RGB(HDMI): LYD(HDMI): JPEG-OPLØSNING: AUTO(1920x1080p) FRA FRA YCBCR FRA STAND. DEF. 7 Tryk på X/x for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på. HDMI-INDSTILLING HDMI-OPLØSNING: KONTROL TIL HDMI: LYDGRÆNSE: YCBCR/RGB(HDMI): LYD(HDMI): JPEG-OPLØSNING: AUTO(1920x1080p) AUTO(1920x1080p) FRA 1920x1080i FRA 1280x720p YCBCR 720x480p FRA STAND. DEF. [AUTO ( p)]: Systemet sender det videosignal, der er mest optimalt for det tilsluttede tv. [ i]: Systemet sender videosignaler i opløsningen i*. [ p]: Systemet sender videosignaler i opløsningen p*. [ p]**: Systemet sender videosignaler i opløsningen p*. * i: interlace, p: progressiv ** Afhængigt af området vises [ /576p], og systemet kan muligvis sende videosignaler i opløsningen p. 31 DK

32 Afspilning Afspilning af en disk Afspilning af filer på en disk/usb-enhed Z Z DVD/CD FUNCTION DVD/CD "/1 USB FUNCTION C/X/x/c, DVD MENU N VOLUME +/ O RETURN N VOLUME +/ DISPLAY x 1 Tryk på DVD/CD. Du kan også vælge denne funktion ved at trykke flere gange på FUNCTION. 2 Tryk på Z for at åbne diskskuffen. 3 Læg en disk i skuffen, og tryk derefter på Z. 1 Tryk på DVD/CD eller USB. DVD/CD: Afspilning fra disk. USB: Afspilning fra USB-enhed. Du kan også vælge funktionen ved at trykke flere gange på FUNCTION. 2 Ilæg kilden. x Afspilning fra disk Læg en disk i skuffen, og tryk på Z for at åbne/lukke diskskuffen. x Afspilning fra USB-enhed Slut en USB-enhed til -porten (USB). Med mærkaten opad. 4 Tryk på N for at starte afspilningen. 5 Tryk på VOLUME +/ for at justere lydstyrken. USB-enhed 32 DK

33 Der kan gå ca. 10 sekunder, før "READING" vises på frontpaneldisplayet, afhængigt af typen af USB-enhed. [MAPPELISTE] vises på tv-skærmen. Hvis [MAPPELISTE] ikke vises, skal du trykke på DVD MENU. 3 Tryk på X/x for at vælge en mappe. MAPPELISTE 01 Let's Talk About Love (1985) 02 1st Album (1986) 03 In the Middle of Nowhere (1986) 04 Ready for Romance (1986) 05 In the Garden of Venus (1987) 06 Romantic Warriors (1987) 07 Back for Good (1988) 08 Alone (1999) 4 Tryk på N for at starte afspilningen. x Afspilning af video- eller lydfiler Systemet starter afspilningen af filerne i den valgte mappe. x Afspilning af JPEG-billedfiler Systemet starter et diasshow med filerne i den valgte mappe. 5 Tryk på VOLUME +/ for at justere lydstyrken. Sådan fjernes en USB-enhed 1 Tryk på x for at stoppe en afspilning. 2 Tryk på [/1 for at slukke systemet. 3 Fjern USB-enheden. Afspilning af en bestemt fil 1 Vælg en mappe ved at følge trinnene i afsnittet "Afspilning af filer på en disk/ USB-enhed" (side 32). 2 Tryk på for at få vist en filliste. 3 Vælg en fil. Tryk på O RETURN for at skifte til mappelisten. x Afspilning af video- eller lydfiler Tryk på X/x for at vælge en fil. SPORLISTE 03 In the Middle of Nowher... 01_Geronimo_s_Cadillac 02_Riding_On_A_White_Swan 03_Give_Me_Peace_On_Earth 04_Sweet_Little_Shella 05_Ten_Thousand_Lonely_Drums 06_Lonely_Tears_In_Chinatown 07_In_Shaire Afspilning Sådan vælges USB-enhedens afspilningskilde Du kan vælge det hukommelsesnummer, der skal afspilles, afhængigt af USB-enheden. Tryk på MEM SEL. x Afspilning af JPEG-billedfiler Tryk på C/X/x/c for at vælge et billede Valgt hukommelsesnummer USB-hukommelse 2 valgt. Home Theatre System Når hukommelsen ikke kan vælges, vises [Funktion ikke mulig.] på tv-skærmen. Hukommelsesnummeret ændres, afhængigt af USBenheden Start afspilningen. x Afspilning af video- eller lydfiler Tryk på N for at starte afspilningen fra den valgte fil. x Afspilning af JPEG-billedfiler Tryk på N for at starte et diasshow, der begynder med den valgte fil. Tryk på for kun at få vist den valgte fil. 33 DK

34 Sådan åbnes/lukkes en liste over mapper/filer Tryk på DVD MENU. Sådan åbnes en liste over mapper/filer med kontrolmenuen 1 Tryk på DISPLAY. 2 Tryk på X/x for at vælge [GENNEMSE], og tryk derefter på. 3 Tryk på X/x for at vælge den ønskede liste, og tryk derefter på. [MAPPELISTE]: Der vises en mappeliste. Hvis du vil åbne en filliste, skal du trykke på X/x for at vælge en mappe og derefter trykke på. [BILLEDLISTE] (kun JPEG-billedfiler): Der vises en liste med miniaturer af mappens JPEG-billedfiler. Når der er forskellige filtyper på en disk/usb-enhed Du kan vælge den filtype, der skal prioriteres, når der er blandede medier (lydfiler, JPEGbilledfiler eller videofiler) på disken/usbenheden. 1 Tryk på DISPLAY. 2 Tryk på X/x for at vælge [MEDIE], og tryk derefter på. 3 Tryk på X/x for at vælge en indstilling, og tryk derefter på. [MUSIK/FOTO] (kun data-cd/data-dvd): Du kan afspille både JPEG-billedfiler og MP3-filer i samme mappe som diasshow. [MUSIK]: Afspilningen af en lydfil prioriteres. [VIDEO]: Afspilningen af en videofil prioriteres. [FOTO]: Afspilningen af en JPEGbilledfil prioriteres. Du kan afspille JPEG-billedfilerne i et diasshow. Standardindstillingen varierer, afhængigt af kilden. Yderligere oplysninger om afspilningsprioritet for filtyper under indstillingen [MEDIE] findes i afsnittet "Afspilningsprioritet for filtyper" (side 73). Anden betjening i forbindelse med afspilning Afspilningsknapper på fjernbetjeningen Ikke alle diske/filer understøtter funktionerne. Funktion Tryk på Stop x Pause X Skift til normal N afspilning eller genoptag afspilning efter pause Slet et genoptagelsespunkt Spring over det aktuelle kapitel, spor, den aktuelle fil eller sekvens Spring over den aktuelle JPEGbilledfil Tryk to gange på x.. eller >..: Gå til starten. Tryk to gange på. inden for et sekund for at gå til det forrige element. >: Gå til den næste element. C eller c under en afspilning. C: Gå til den forrige fil. c: Gå til den næste fil. 34 DK

35 Funktion Find hurtigt et punkt Afspil billede for billede Roter en JPEGbilledfil Tryk på /m eller M/ under afspilningen af en disk. /m: Hurtig scanning tilbage. M/ : Hurtig scanning fremad. Scanningshastigheden ændres, hver gang du trykker på /m eller M/ under en scanning. X, tryk derefter på /m eller M/. /m: Slowmotion (tilbage). M/ : Slowmotion (fremad). Afspilningshastigheden ændres, hver gang du trykker på /m eller M/ under en afspilning i slowmotion. X/x, mens JPEG-billedfilen vises. Tryk på CLEAR, mens du holder SHIFT nede for at skifte til normal visning. Tip Når du afspiller filer, kan du gå videre til den næste mappe ved at fortsætte med at trykke på > (c for JPEG-billedfiler) efter den sidste fil i den aktuelle mappe, men du kan ikke skifte til den forrige mappe ved at trykke på. (C for JPEG-billedfiler). Hvis du vil skifte til den forrige mappe, skal du vælge den på mappelisten. JPEG-billedfilen kan ikke roteres, når [JPEG- OPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING] er indstillet til [( i) HD ] eller [( i) HD] (side 59). 2 Tryk på X/x for at vælge en søgemetode, og tryk derefter på. [TITEL/SEKVENS/SPOR] [KAPITEL/INDEKS] [SPOR] [INDEKS] [MAPPE] [FIL] Eksempel: [KAPITEL] [** (**)] vælges (** angiver et tal). Tallet i parentes angiver det samlede antal titler, kapitler, spor, indekser, sekvenser, mapper eller filer. 98( 99) 13( 99) T 0: 03: 17 Hvis [MEDIE] er indstillet til [MUSIK/FOTO], og hvis [FIL] ikke vises, skal du trykke på DISPLAY igen. 3 Tryk på X/x for at vælge det ønskede nummer for titlen, kapitlet, sporet, sekvensen osv., og tryk derefter på. Du kan også vælge nummeret ved at trykke på nummerknapperne, mens du holder SHIFT nede. 13( 99) 98( 99) T 0: 03: 17 Valgt række DVD VIDEO DVD VIDEO Afspilning Afspilning af bestemt titel/ kapitel/spor/sekvens osv. Sådan vælges titel/kapitel/spor/ sekvens/indeks/mappe/filnummer til afspilning Hvis du trykker forkert, skal du trykke på CLEAR, mens du holder SHIFT nede for at annullere nummeret. 1 Tryk på DISPLAY. 35 DK

36 Sådan vælges en sekvens med en tidskode 1 Tryk på DISPLAY. 2 Tryk på X/x for at vælge [KLOKKEN], og tryk derefter på. 3 Indtast tidskoden med nummerknapperne, mens du holder SHIFT nede, og tryk derefter på. Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der afspilles efter 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder, skal du trykke på 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]), mens du holder SHIFT nede. x Dvd-video Du kan skifte mellem lydformat og sprog, når en kilde indeholder flere lydformater eller flersproget lyd. Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode. Yderligere oplysninger om, hvilket sprog koden repræsenterer, findes i afsnittet "Liste over sprogkoder" (side 74). Når det samme sprog vises to eller flere gange, indeholder dvd-videoen flere lydformater. Eksempel: Dolby Digital 5.1-kanal Surround (V/H) LFE (lavfrekvenseffekt) Du kan ikke bruge tidskoden til at søge efter en sekvens på en dvd+rw. Front (V/H) + center 1: ENGELSK DOLBY DIGITAL 3 / 2.1 L LS C LFE R RS Ændring af vinkler Det format, som spilles i øjeblikket Tryk på ANGLE under en afspilning for at vælge den ønskede vinkel. Visning af undertekster * * * * Gælder ikke modeller i Storbritannien og Nordamerika. Tryk på SUBTITLE under en afspilning for at vælge undertekster på det ønskede sprog. Du kan vælge undertekster, hvis DivX-videofilen har filtypenavnet ".avi" eller ".divx", og hvis undertekstoplysningerne ligger i samme fil (gælder ikke modeller i Storbritannien og Nordamerika). Ændring af lyd Tryk flere gange på AUDIO under en afspilning for at vælge den ønskede lyd. x Dvd-VR Du kan skifte lydspor, når en disk indeholder flere lydspor. x Video-cd/cd/data-cd (MP3-fil)/data-dvd (MP3-fil)/USB-enhed (lydfil) Du kan ændre lydsporet. [STEREO]: Stereolyd. [1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono). [2/H]: Lyd fra højre kanal (mono). x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil)/USB-enhed (DivX-videofil) (gælder ikke modeller i Storbritannien) Du kan skifte lydspor, når en videofil indeholder flere lydspor. x Super-VCD Du kan ændre lydsporet. [1:STEREO]: Stereolyd for lydspor 1. [1:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 1 (mono). [1:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 1 (mono). [2:STEREO]: Stereolyd for lydspor 2. [2:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 2 (mono). [2:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 2 (mono). 36 DK

37 Brug af dvd'ens menu [ORIGINAL]: Du kan afspille de titler, der oprindeligt blev optaget. Når du afspiller en dvd, der indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel med DVD TOP MENU. Når du afspiller en dvd, der gør det muligt at vælge elementer, f.eks. sprog til undertekster og lyd, skal du vælge disse elementer med DVD MENU. 1 Tryk på DVD TOP MENU eller DVD MENU. 2 Tryk på C/X/x/c for at vælge det element, der skal afspilles eller ændres, og tryk derefter på. Du kan også vælge nummeret ved at trykke på nummerknapperne, mens du holder SHIFT nede. Sådan åbnes dvd'ens menu i kontrolmenuen 1 Tryk på DISPLAY. 2 Tryk på X/x for at vælge [DISKMENU], og tryk derefter på. 3 Tryk på X/x for at vælge [MENU] eller [TOPMENU], og tryk derefter på. Vælg en original titel eller rediger en titel på en dvd-vr Denne funktion er kun tilgængelig for dvd-vr, hvor der er oprettet en afspilningsliste. 1 Tryk på DISPLAY, når systemet er stoppet. 2 Tryk på X/x for at vælge [ORIGINAL/PLAY LIST], og tryk derefter på. 3 Tryk på X/x for at vælge en indstilling, og tryk derefter på. [PLAY LIST]: Du kan afspille titlerne i rækkefølge fra den eksisterende afspilningsliste. Sådan vælges et afspilningsområde for en Super Audio CD Nogle Super Audio CD'er består af et 2-kanalsafspilningsområde og et multikanalsafspilningsområde. Du kan vælge det afspilningsområde, du ønsker at lytte til. 1 Tryk på DISPLAY, når systemet er stoppet. 2 Tryk på X/x for at vælge [MULTI/ 2CH], og tryk derefter på. 3 Tryk på X/x for at vælge indstillingen, og tryk derefter på. [MULTI]: Du kan afspille multikanalsafspilningsområdet. [2CH]: Du kan afspille 2- kanalsafspilningsområdet. Sådan vælges et afspilningsområde for en hybrid Super Audio CD Nogle Super Audio CD'er indeholder et Super Audio CD-lag og et cd-lag. Du kan skifte til det ønskede afspilningslag. 1 Tryk på DISPLAY, når systemet er stoppet. 2 Tryk på X/x for at vælge [SUPER AUDIO CD/CD-LAG], og tryk derefter på. x Når det aktuelle lag er et cd-lag [SUPER AUDIO CD] vises. x Når det aktuelle lag er et Super Audio CD-lag [CD] vises. Afspilning 37 DK

38 3 Tryk på for at skifte lag. [SUPER AUDIO CD]: Gør det muligt at afspille et Super Audio CD-lag. Når systemet afspiller et Super Audio CD-lag, lyser "SA-CD" på frontpaneldisplayet. [CD]: Gør det muligt at afspille et cd-lag. Når systemet afspiller et cd-lag, lyser "CD" på frontpaneldisplayet. Der kommer ingen Super Audio CD-lydsignaler fra HDMI OUT-stikket. Valg af afspilningstilstand Afspilning i programmeret rækkefølge (Programafspilning) Du kan afspille indholdet af en disk i en ønsket rækkefølge ved at ændre rækkefølgen af spor på disken for at oprette dit eget program. Du kan programmere op til 99 spor. 1 Tryk på DISPLAY. 2 Tryk på X/x for at vælge [PROGRAM], og tryk derefter på. 3 Tryk på X/x for at vælge [START t], og tryk derefter på. Samlet tid for de programmerede spor PROGRAM 0: 00:00 T SLET ALLE 1. SPOR 2. SPOR 3. SPOR 4. SPOR 5. SPOR 6. SPOR 7. SPOR Tryk på c. Markøren flytter til kolonnen med spor [T] (i dette eksempel [01]). PROGRAM 0: 00:00 T SLET ALLE 1. SPOR 2. SPOR 3. SPOR 4. SPOR 5. SPOR 6. SPOR 7. SPOR Vælg det spor, du vil have med i programmet. F.eks. Sådan indstilles spor 2 som det første programmerede spor Tryk på X/x for at vælge [02] i kolonnen [T], og tryk derefter på. Valgt spor Spornummer [T] PROGRAM 0: 03:51 T SLET ALLE 1. SPOR SPOR 3. SPOR 4. SPOR 5. SPOR 6. SPOR 7. SPOR Samlet tid for de programmerede spor 6 Gentag trin 4 til 5 for at programmere andre spor. 7 Tryk på N for at starte en programafspilning. Sådan skiftes til normal afspilning Tryk på CLEAR, mens du holder SHIFT nede, når programindstillingen ikke vises på tvskærmen, eller vælg [FRA] i trin 3. Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du vælge [TIL] i trin 3 og trykke på. Optagede spor på en disk 38 DK

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-594-461-12(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT Sony Corporation http://www.sony.net/ 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå Multi Disc Player Multi Disc Player _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= a^ cf ps Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-130-442-12(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ2 / GTZ2i LBT-GTZ4i 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot